Møteprotokoll. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Jens Ivar Tronshart, Hanne Moe Bjørnbet, Jan-Yngvar Kiel, Elin Kvikshaug Berntsen, Frank Jenssen, Nina Wikan, Kristian Dahlberg Hauge Gerda Rekstad, Lise Sandvik, Ordfører Rita Ottervik, Odd Anders With Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Gerhard Dalen, Tor Åm, Håkon Grimstad, Elin Rognes Solbu Møteleder: Fra sekretariatet: Fung.ordfører Knut Fagerbakke Kari Aarnes Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjent. Hanne Moe Bjørnbet ba om å bli ansett som inhabil jf forvaltningslovens 6 andre ledd i sak 123/07, da hun er samboer med part i saken Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent med kommentar om at: et ord er utelatt i forslag fremmet av Jan-Yngvar Kiel (Sp) i sak 122/07. Forslaget skal lyde: Formannskapet ber rådmannen komme tilbake til formannskapet med en sak der trafikksikkerheten for gående i området Storler-Esp-Nypan vurderes og eventuelt nye tiltak foreslås etablert. Det skal legges spesiell vekt på styrking av trafikksikkerheten for skolebarn i området. OL kostnadene ble av rådmannen opplyst til å være kr 2 mill og ikke 4 mill. Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt Behandling av Jens Ivar Tronshart (Ap) sitt spørsmål angående avslag til Steinerskolen om leie av Lille Gråkallen. Jens Ivar Tronshart (Ap) meldte et spørsmål om Øya kortidssykehjem/ Persaunet Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 1

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 80/07 04/1686 KULTURFONDET SØKNADER TIL VURDERING MARS /07 04/11610 KOSMORAMA, SØKNAD OM KONSESJON FOR VISNING AV FILM 124/07 06/21634 BADEPLASSER - TOALETTER OG TILRETTELEGGING 125/07 07/13089 ORIENTERING OM HUSEBYHALLEN Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 2

3 Sak 80/07 KULTURFONDET SØKNADER TIL VURDERING MARS 2007 Forslag til vedtak: 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk filmkommisjon over Kulturfondet 2007 til orientering. 2) Formannskapet slutter seg til rådmannens avslag på søknad fra Teater Visuell til Kulturfondet 2007 vedrørende barnehageprosjekt Gratis Teater. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Tilskudd til feiring av Vår Frue kirkes årsjubileum i november 2007 kr Marienborg atelierfellesskap Prosjekttilskudd 2007 kr Petrusjka teater. Tilskudd vedrørende overføring av scenekunstmateriale til Sverresborg folkemuseum kr Nasjonalt opplevelses- og dokumentarsenter for norsk populærmusikk, justering av budsjettandel Trondheim kommune kr Trondheim Jazzorkester, justering av budsjettandel Trondheim kommune kr Tilskudd til konferanse om kunst i offentlig rom Trondheim 2007 (garanti) kr Samlede tilskudd fra Kulturfondet mars 2007 kr UTTALELSE fra kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen: Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen slutter seg til rådmannens innstilling med følgende endringer: 1) Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen ber om at det bevilges kr til ekstra forestillinger i barnehageprosjektet Gratis teater (Teater Visuell). 2) Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen justerer tilskuddet til Vår Frues Kirkes 800 års jubileum fra kr til kr. Komiteen ber om at dette tilskuddet gis under forutsetning av at følgende aktiviteter skal gjennomføres (i tråd med søknad). - Skolekonsert - Suppekonsert Bymisjonen - Orgelkonsert 3) Når det gjelder Nasjonalt opplevelses- og dokumentarsenter for norsk populærmusikk tidligere oppstart ber komiteen Formannskapet vurdere om det hadde vært mer i tråd med Bystyrets intensjoner med kulturfond dersom denne bevilgningen hadde blitt gitt fra Formannskapets tilleggbevillingskonto. Behandling: Behandling i møte : Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatt Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 3

4 Saken utsatt til Behandling i møte : Et notat fra rådmannen datert som var utdelt til formannskapets medlemmer i forkant av møtet gir følgende tilleggsforslag i innstillingen: 1) Byåsen Håndball innvilges kr fra Kulturfondet til deltakelse i Europacup. 2) Norsk Musikkskoleråd innvilges kr fra Kulturfondet til delfinansiering av UMOJA det Flygende Kulturteppe sin hovedsamling med konserter, skoleforestillinger og workshops i Trondheim oktober Saksprotokoll fra ekstra behandling i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen ble utdelt i møtet. Saken sendes formannskapet med følgende UTTALELSE: Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen slutter seg til rådmannens innstilling med følgende tillegg: Kultur-, idrett-, og friluftslivskomiteen har forståelse for at det er vanskelig for søker å gjennomføre suppekonserten, med Bymisjonen som planlagt, men ber om at et tilsvarende arrangement for samme målgruppe gjennomføres i forbindelse med 800-års jubileet. Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatt og at rådmannen lager en oppdatert innstilling til Saken utsatt til Behandling i møte : Et notat fra rådmannen datert var utdelt til formannskapets medlemmer i forkant av møtet. Aase Sætran (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp: Tilskudd til Teateret visuell vedrørende barnehageprosjekt Gratis Teater kr som dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto. Vår Frues Kirke kr Kristian Dahlberg Hauge (FrP) foreslo: - Tilskudd til feiring av Vår Frues kirkes 800-årsjubileum økes til kr Forslag til tilskudd til Marienborg atelierfellesskap strykes. - Forslag til tilskudd til konferanse om kunst i offentlige rom strykes Votering: Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 4

5 Ved alt votering mellom innstillingens pkt 2 og forslaget fremmet av Sætran ble forslaget fremmet av Sætran enstemmig vedtatt. Dahlberg Hauges forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt Forslaget fremmet av Sætran i pkt 3 ble enstemmig vedtatt Innstillingen pkt 3 for øvrig ble enstemmig vedtatt 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk filmkommisjon over Kulturfondet 2007 til orientering. 2) Tilskudd til Teateret visuell vedrørende barnehageprosjekt Gratis Teater kr som dekkes over formannskapets tilleggsbevilgningskonto. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Tilskudd til feiring av Vår Frue kirkes årsjubileum i november 2007 kr Marienborg atelierfellesskap Prosjekttilskudd 2007 kr Petrusjka teater. Tilskudd vedrørende overføring av scenekunstmateriale til Sverresborg folkemuseum kr Nasjonalt opplevelses- og dokumentarsenter for norsk populærmusikk, justering av budsjettandel Trondheim kommune kr Tilskudd til konferanse om kunst i offentlig rom Trondheim 2007 (garanti) kr Tilskudd til Byåsen Håndball til deltakelse i Europacup kr Tilskudd til til delfinansiering av UMOJA det Flygende Kulturteppe kr Samlede tilskudd fra Kulturfondet mars 2007 kr Sak 123/07 KOSMORAMA, SØKNAD OM KONSESJON FOR VISNING AV FILM Forslag til vedtak: Formannskapet gir konsesjon til Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival for visning av film på følgende adresser i tidsrommet 19. til 24. april 2007: Dokkparken Nedre Elvehavn, Olavshallen, Pirbadet og IKEAs utearealer på Leangen. Behandling: Hanne Moe Bjørnbet fratrådte pga inhabilitet jf forvaltningslovens 6 andre ledd da hun er samboer med parti saken Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 5

6 Formannskapet gir konsesjon til Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival for visning av film på følgende adresser i tidsrommet 19. til 24. april 2007: Dokkparken Nedre Elvehavn, Olavshallen, Pirbadet og IKEAs utearealer på Leangen. Sak 124/07 BADEPLASSER - TOALETTER OG TILRETTELEGGING Forslag til vedtak: Formannskapet tar utredningen om offentlige badeplasser til orientering og ber rådmannen følge den foreslåtte prioritering ved investering på badeplassene. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tar utredningen om offentlige badeplasser til orientering og ber rådmannen følge den foreslåtte prioritering ved investering på badeplassene. Sak 125/07 ORIENTERING OM HUSEBYHALLEN Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tar saken til orientering. Eventuelt: 1.) Jens Ivar Tronshart (Ap) stilte spørsmål angående avslag til Steinerskolen om leie av Lille Gråkallen. Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 6

7 Spørsmålet ble besvart i notat fra rådmannen datert Notatet ble i møtet gjennomgått av kommunaldirektør Håkon Grimstad. 2.) Jens Ivar Tronshart (Ap) meldte et spørsmål om Øya kortidssykehjem/ Persaunet. Spørsmålet ble besvart i notat fra rådmannen datert som ble utdypet i møtet av kommunaldirektør Håkon Grimstad. Frank Jenssen (H) foreslo på vegne av H og FrP: Formannskapet nedsetter en hurtigarbeidende tverrpolitisk kommisjon som i løpet av 4 uker utarbeider forslag til hvordan betydelige midler kan omdisponeres til styrking av kvaliteten i eldreomsorgen i Trondheim, både bemanning og utvidet tilbud. Formannskapets ambisjon er at kommisjonen skal finne ca 120 millioner kroner som kan omdisponeres til eldreomsorgen. Dette utgjør i underkant av 2% av kommunens driftsbudsjett på 6,8 milliarder i Rådmannen stiller med sekretariat for kommisjonen Forslag til fordeling av midlene forelegges formannskap og bystyre. Kommisjonen gis følgende sammensetning, med en representant fra hvert parti: 1., leder Jens Ivar Tronshart (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV og Sp: Persaunet sykehjem har siden 2002 vært i bruk som avlastingsplasser i påvente av ny struktur/nye bygg (Nye Persaunet sykehjem som skal stå ferdig i slutten av 2009). Øya sykehjem/persaunet er et transittilbud til utskrivingsklare pasienter fra St. Olavs, og skal flyttes til Øya helsehus når dette står ferdig våren Persaunet er en gammel og tungdreven institusjon med mange dobbeltrom og få bad. Det er derfor krevende å tilby pasienter og beboere fullgode forhold. For å kompensere en rekke av disse manglene vedtar Formannskapet følgende tiltak: a. Pasientene på korttidsopphold skal få en avklaring innen 3 uker; enten komme hjem med forsterket tilbud eller komme videre på et rehabiliteringsopphold eller flyttes over på en langtidsavdeling. b. Pasienter på tosengsrom skal ha krav på ensengsrom innen det har gått 3 måneder. c. Legetjenesten ved Øya korttidssykehjem styrkes med ½ årsverk innen mai/juni Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 7

8 d. Nytilsatt leder ved Øya helsehus tiltrår nå og vil støtte dagens styrer i videre utvikling av enheten. e. Fortettingsplasser/tosengsrom fra Persaunet sykehjem flyttes til andre, nybygde sykehjem med større rom. f. Antallet tosengsrom på Øya korttidssykehjem bygges ned ved fortetting andre steder eller ved etablering av nye plasser. g. Det tas i bruk nye kriterier for opphold på Øya korttidssykehjem som sikrer at riktig målgruppe kommer dit. h. Det iverksettes en plan for nedbygging av korttidsplasser på øvrige sykehjem slik at alle korttidsplasser lokaliseres til våre framtidige helsehus. i. Øya korttidssykehjem tilføres 6 nye stillinger. j. Det etableres i nært samarbeid med St. Olavs Hospital inntil 20 nye sykehjemplasser/rehabiliteringsplasser som midlertidige løsninger fram til etablering av flere helseog velferdssentra. k. Pårørende ved Øya korttidssykehjem inviteres til dialog med ledelsen ved sykehjemmet. l. Kravet om at alle pasienter ved våre sykehjem skal kunne dusje når de selv vil presiseres. m. Kravet om at alle kontinente pasienter ved våre sykehjem skal slippe å bruke bleie pga manglende personalressurser presiseres. n. Pasientene ved Øya korttidssykehjem sikres økt aktivitet ved at: Den kulturelle spaserstokken skal prioriteres Persaunet prioriteres gjennom prosjektet Livsglede for eldre Trondheim folkebibliotek skaffer til veie tidsskrifter og bøker Pasienter og pårørende informeres om de ulike tilbudene Tiltakene har en kostnadsramme på 10 mill. og finansieres av udisponerte midler i regnskap Vedtaket fattes av formannskapet som bystyre, jfr. Kommunelovens 13 og delegeringsreglementet pkt Votering: Forslaget fremmet av Tronshart ble enstemmig vedtatt. Forslaget fremmet av Jenssen fikk 4 stemmer ( 3H, 1FrP) og falt Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 8

9 Persaunet sykehjem har siden 2002 vært i bruk som avlastingsplasser i påvente av ny struktur/nye bygg (Nye Persaunet sykehjem som skal stå ferdig i slutten av 2009). Øya sykehjem/persaunet er et transittilbud til utskrivingsklare pasienter fra St. Olavs, og skal flyttes til Øya helsehus når dette står ferdig våren Persaunet er en gammel og tungdreven institusjon med mange dobbeltrom og få bad. Det er derfor krevende å tilby pasienter og beboere fullgode forhold. For å kompensere en rekke av disse manglene vedtar Formannskapet følgende tiltak: a. Pasientene på korttidsopphold skal få en avklaring innen 3 uker; enten komme hjem med forsterket tilbud eller komme videre på et rehabiliteringsopphold eller flyttes over på en langtidsavdeling. b. Pasienter på tosengsrom skal ha krav på ensengsrom innen det har gått 3 måneder. c. Legetjenesten ved Øya korttidssykehjem styrkes med ½ årsverk innen mai/juni d. Nytilsatt leder ved Øya helsehus tiltrår nå og vil støtte dagens styrer i videre utvikling av enheten. e. Fortettingsplasser/tosengsrom fra Persaunet sykehjem flyttes til andre, nybygde sykehjem med større rom. f. Antallet tosengsrom på Øya korttidssykehjem bygges ned ved fortetting andre steder eller ved etablering av nye plasser. g. Det tas i bruk nye kriterier for opphold på Øya korttidssykehjem som sikrer at riktig målgruppe kommer dit. h. Det iverksettes en plan for nedbygging av korttidsplasser på øvrige sykehjem slik at alle korttidsplasser lokaliseres til våre framtidige helsehus. i. Øya korttidssykehjem tilføres 6 nye stillinger. j. Det etableres i nært samarbeid med St. Olavs Hospital inntil 20 nye sykehjemplasser/rehabiliteringsplasser som midlertidige løsninger fram til etablering av flere helse- og velferdssentra. k. Pårørende ved Øya korttidssykehjem inviteres til dialog med ledelsen ved sykehjemmet. l. Kravet om at alle pasienter ved våre sykehjem skal kunne dusje når de selv vil presiseres. m. Kravet om at alle kontinente pasienter ved våre sykehjem skal slippe å bruke bleie pga manglende personalressurser presiseres. n. Pasientene ved Øya korttidssykehjem sikres økt aktivitet ved at: Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 9

10 Den kulturelle spaserstokken skal prioriteres Persaunet prioriteres gjennom prosjektet Livsglede for eldre Trondheim folkebibliotek skaffer til veie tidsskrifter og bøker Pasienter og pårørende informeres om de ulike tilbudene Tiltakene har en kostnadsramme på 10 mill. og finansieres av udisponerte midler i regnskap Vedtaket fattes av formannskapet som bystyre, jfr. Kommunelovens 13 og delegeringsreglementet pkt Saken sendes bystyret til orientering Møtet hevet kl Knut Fagerbakke Fung.ordfører Kari Aarnes Møteprotokoll for Formannskapet, (07/13973) 10

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: Kl. 09.30. Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.06.2006 Tid: Kl. 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Dora, Maskingaten 1 Møtedato: 13.03.2007 Tid: kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.08.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.08.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.03.2006 Tid: Kl. 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Tid: Kl. 09.55 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2011 Tid: kl 09.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.08.2007 Tid: Kl. 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 30.03.2005 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 03.05.2006 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.02.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.09.2011 Tid: kl 09.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 26.06.2007 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2004 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.2006 Tid: Kl. 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2006 Tid: Kl. 10.20 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.09.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.08.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2011 Tid: kl 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, John

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2006 Tid: Kl. 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007:

Saksframlegg. 3) Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet mars 2007: Saksframlegg Kulturfondet 2007- Søknader til vurdering mars 2007 Arkivsaksnr.: 04/1686 Forslag til vedtak: 1) Formannskapet tar rådmannens saksframlegg vedrørende kommunal egenandel til Jämt/trøndersk

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: Kl. 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 10.01.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 28.06.2011 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 22.06.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.09.2010 Tid: kl 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 16.08.2005 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas representant:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Rita Ottervik (til kl 1040), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Eirik Schrøder, Knut Fagerbakke,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2004 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 08.06.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Kontrollkomite

Møteprotokoll. Kontrollkomite Møteprotokoll Kontrollkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.01.2010 Tid: kl 09.25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 26.11.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.05.2005 Tid: Kl. 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 03.02.2009 Tid: 0900 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 29.11.2005 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 13.04.2005 Tid: Kl 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian Lundereng, Geir Waage, Sissel

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen, Rådhuset Møtedato: 10.04.2007 Tid: kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalensalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.06.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Åsheim ungdomsskole Møtedato: 13.04.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Komitleder Hilde Opoku, Hanne Moe Bjørnbet (kom kl. 19.20), Tom Hanssen, Rita Kumar

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Hornemannsgården, møterom 2 Møtedato: 11.09.2007 Tid: kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 06.12.2006 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Gerda

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 18.09.2007 Tid: 0900 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2011 Tid: kl 09.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.05.2011 Tid: kl Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 08.09.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.04.2009 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Margit Bjørnerud, Einar Haugan Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Dokkhuset, Nedre Elvehavn Møtedato: 07.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 09.02.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Paal Mehlum, Monica Fornes, Eva Kristin Hansen (til kl 2005),

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.01.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 10.05.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer