H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H C H. Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. H H"

Transkript

1 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Kjemi 1 Figur s. 182 l N N Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet sammen i kjeder eller en ring. Eksempler på organiske molekyler der -atomene er bundet til andre atomer som og N. vert -atom har fire bindinger til andre atomer.

2 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 183 Molekylformel 3 8 Strukturformel Sammentrengt strukturformel Strekformel Navn eller 3 ( 2 ) 2 propan-1-ol

3 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 184 versikt over undergrupper av hydrokarboner Undergrupper ppbygning av molekylene Eksempel Alkaner Bare enkeltbindinger mellom -atomene. Åpne kjeder Propan Alkener ar en eller flere dobbeltbindinger mellom -atomene (ellers enkelt bindinger). Åpne kjeder Propen 3 = 2 Alkyner ar en eller flere trippelbindinger mellom to -atomer (enkelt bindinger ellers). Åpne kjeder Propyn 3 Aromatiske hydrokarboner Se underkapittel 9.14 Spesiell binding i ringformede molekyler Benzen Sykloalkaner Ikke omtalt senere i boken Bare enkeltbindinger mellom -atomene. Ringformede molekyler Syklopentan

4 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 185 rganiske forbindelser får navn etter det største antallet sammenhengende -atomer i molekylene Strukturformel Antall -atomer Navnet begynner på 1 met- 2 et- 3 prop- 4 but- 5 pent- 6 heks- 7 hept- 8 okt- 9 non- 10 dek- Molekylformel Navn metan etan propan 3 ( 2 ) ( 2 ) ( 2 ) butan pentan heksan 3 I en homolog serie av ugrenede alkaner øker molekylformelen med 2.

5 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s butan metylpropan To forbindelser med samme molekylformel Forbindelsen til venstre er ugrenet og heter butan, den til høyre er grenet og heter metylpropan Alkan Alkylgruppe metan 4 3 metyletan etylpropan propylmetylpropan

6 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 187 Navn på alkaner ut fra formelen Formel Navn Begrunnelse for navn 2-metylpentan den lengste karbonkjeden har fem -atomer: pent- bare enkeltbindinger mellom -atomene, endelse -an nytt: karbonkjeden nummereres slik at sidegruppen får lavest mulig plassiffer (her fra venstre): 2- ett karbonatom i sidegruppen: 2-metyl- sidegruppen oppgis først i navnet: 2-metylpentan ,3-dimetylbutan den lengste karbonkjeden har fire -atomer: but- bare enkeltbindinger mellom -atomene, endelse -an to like sidegrupper, metylgrupper, på -atom nr. 2 og 3 nytt: antall like sidegrupper oppgis med di (for to grupper) etter plassifrene og foran navnet på sidegruppen: 2,3-dimetyl etyl-4-metylheksan etyl-2,2-dimetylpentan den lengste karbonkjeden har fem -atomer og bare enkeltbindinger: -pentan to like sidegrupper, metylgrupper, på -atom nr. 2: 2,2-dimetyl- en etylgruppe på -atom nr. 3: 3-etyl- nytt: sidegruppene oppgis i alfabetisk rekkefølge, (ord som di og tri holdes utenom): 3-etyl-2,2-dimetyl- den lengste karbonkjeden har seks -atomer og bare enkeltbindinger: -heksan nytt: karbonkjeden nummereres slik at den sidegruppen som skal oppgis først (alfabetisk), får lavest plassiffer, etyl før metyl: 3-etyl-4-metyl- Av 6 14 er det fem struktur isomere forbindelser. De har enten 6, 5 eller 4 -atomer i den lengste sammenhengende karbonkjeden.

7 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 188 Antall teoretisk mulige strukturisomere alkaner Molekylformel Antall isomere Kokepunkt Romtemperatur Antall -atomer Smeltepunkt Kokepunkt og smeltepunkt for ugrenede alkaner øker med tallet på -atomer i molekylene. Ugrenede alkaner med 1 4 -atomer i molekylene er gasser, de med atomer er væsker, og de med 18 -atomer eller mer er faste stoffer. Strekformel Navn pentan 2- metylbutan 2,2- dimetylpropan Kokepunkt Kokepunktet til strukturisomere alkaner avtar med økende forgrening. De tre forbindelsene har molekylformelen 5 12.

8 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 189 Formel Løselighet i saltvann (ppm) , , eten etyn propen (etylen) (acetylen) (propylen)

9 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 190 Navn på alkener og alkyner Formel Navn Begrunnelse for navn metylbut-1-en en dobbeltbinding i molekylet: et alken. Navnet skal ende på -en nytt: -atomene ved dobbelt bindingen må telles inn i den lengste karbonkjeden: buten nytt: karbonkjeden nummereres slik at -atomene som inngår i dobbeltbindingen, får lavest mulige plassiffer, 1 og 2. Det laveste tallet som angir dobbeltbindingen, skal stå før endelsen (en) for dobbeltbindingen: but-1-en sidegruppen har ett karbonatom og plassiffer 3: 3-metyl- sidegrupper oppgis først, og navnet blir: 3-metylbut-1-en etylheks-2-yn den lengste karbonkjeden som trippel bindingen inngår i, har seks -atomer: heks- karbonkjeden nummereres slik at -atomer ved trippelbinding (-yn) får lavest mulig plassiffer (2 og 3). Trippelbinding oppgis som: 2-yn på alkynkjeden er det en sidegruppe på -atom nr. 4. Sidegruppen har to karbonatomer: 4-etyl sidegruppen oppgis først, og navnet blir: 4-etylheks-2-yn metylbuta-1,3-dien den lengste sammenhengende karbon kjeden der de to dobbelt bindingene kan telles inn, har fire -atomer: -but- nytt: to dobbeltbindinger oppgis som dien. Dobbeltbindingene er fra -atom 1 (til 2) og fra -atom 3 (til 4): -1,3-dien på -atom nr. 2 er det en metylgruppe som skal oppgis først i navnet: 2-metyl-. For ikke å ha to konsonanter etter hverandre (but-dien), legges vokalen a til (buta-dien) Navnet blir: 2-metylbuta-1,3-dien

10 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s l l l l Den reaktive delen av dobbelt bindingen brytes opp når et alken reagerer. Det dannes da en mettet forbindelse. osv. eten eten eten osv. osv. polyeten osv. Molekyler av eten, som er en umettet forbindelse, binder seg til hverandre og danner poly eten (PE).

11 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s propan l klorpropan propan 1 ol Fra et alkan til to forbindelser med funksjonelle grupper. Den ene funksjonelle gruppen ( l) blir oppgitt med en forstavelse, den andre ( ) med en endelse. Et -atom i alkanet går ut når den funksjonelle gruppen kommer inn i molekylet.

12 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 193 l l F 1-fluor-1,2-dikloretan

13 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s metan 3 3 etan 3 metanol 3 2 etanol

14 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s butan-1-ol 2-metylpropan-2-ol 4-metylheksan-3-ol Tre alkoholer som er enverdige fordi de har én -gruppe i molekylene. Den lengste sammenhengende karbon kjeden i molekylet nummereres slik at -gruppen får lavest mulig plassiffer etan-1,2-diol (etylenglykol) (glykol) propan-1,2-diol (propylenglykol) propan-1,2,3-triol (glyserol) Toverdige alkoholer har to -grupper i molekylet, og navnet ender på -diol. Treverdige alkoholer har tre hydroksylgrupper i molekylet butan-1-ol butan-2-ol 2-metylpropan-1-ol 2-metylpropan-2-ol primær sekundær primær tertiær Inndeling av alkoholer i grupper etter om -atomet med -gruppen er bundet til ett, to eller tre andre -atomer.

15 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s ydrogenbindinger mellom alkoholmolekyler. Bindingene er tegnet som små blå prikker. 3 3 Kokepunkt i Alkoholer Alkaner Kokepunkt for de første syv forbindelsene i homologe serier av (ugrenede) alkaner og (enverdige, primære) alkoholer. Alkoholenes egenskaper bli mer like alkanenes utover i de homologe seriene Antall karbonatomer 3 3 Propan-2-ol, som her er skygge lagt, har en polar del (rød) og en upolar del (blå) i molekylet. Dermed kan alko holen binde seg både til upolart heksan (blå) og til polart vann (rød). eksan er et eksempel på en forbindelse i bensinblandingen

16 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 198 aldehydgruppen: skrives: 3 metanal (formaldehyd) etanal (acetaldehyd)

17 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 199 Navnsetting av aldehyder Formel Navn Begrunnelse for navnet propanal 3-metylbutanal Det er 3 -atomer inkludert -atomet i -gruppen, og bare enkeltbindinger mellom -atomene: propan- nytt: -gruppen gir endelsen -al nytt: -atomet i aldehydgruppen skal ha plassiffer 1, som er unødvendig å oppgi 4 -atomer i den lengste sammenhengende karbonkjeden og bare enkeltbindinger mellom -atomene: butan- en sidegruppe (metylgruppe) på nr. 3: 3-metyl- forbindelsen er et aldehyd som gir endelsen al etanol en primær alkohol 3 etanal et aldehyd 3 ydrogenbinding (blå prikker) mellom aldehydgruppe og vannmolekyl.

18 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s Antall karbonatomer Alkoholer Aldehyder Alkaner Kokepunktet for ugrenede forbindelser. Styrken på bindingene mellom molekyler med like mange -atomer øker fra et alkan (midlertidige dipolbindinger) til et aldehyd (permanente dipolbindinger) og til en alkohol (hydrogenbindinger). ketogruppen: skrives: eller eller 3 3 Propanon (aceton) tegnet på to måter.

19 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 201 Navnsetting av ketoner Formel Navn Begrunnelse for navnet heksan-3-on nytt: >-gruppen telles inn i den lengste sammenhengende karbon kjeden. 6 -atomer totalt og bare enkeltbindinger mellom -atomene: heksan- nytt: >-gruppen gir endelsen -on nummerering fra høyre for å gi -atomet i ketogruppen lavest mulig plassiffer: -3-on

20 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 202 karboksylgruppen: skrives: Navnsetting av karboksylsyrer Formel Systematisk navn Begrunnelse for systematisk navn Trivialnavn 3 etansyre nytt: -atomet i karboksylgruppen telles med i karbonkjeden. Det er da 2 -atomer i alt: et- eddiksyre en enkeltbinding mellom -atomene: -an- nytt: -gruppe: -syre metansyre ett -atom: met- maursyre butansyre fire -atomer, bare enkeltbindinger: butan- -gruppe: syre smørsyre 3 ( 2 ) 16 oktadekansyre 18 -atomer i alt: 8 (okt) +10 (dek): oktadek- stearinsyre bare enkeltbindinger mellom -atomene: -an- -gruppe: -syre 2 propensyre 3 -atomer og en dobbeltbinding: propen -gruppe: -syre akrylsyre metylbutansyre 4 -atomer i lengste rekke: but- bare enkeltbindinger mellom -atomene: -an- metylgruppe på nr. 3: 3-metyl- -gruppe: -syre

21 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 203 etandisyre (oksalsyre) 2 2 butandisyre (ravsyre) Kokepunkt i º for de fire første alkoholene og karboksylsyrene Antall -atomer i molekylene Alkoholer Karboksylsyrer 1 metanol 65 metansyre etanol 78 etansyre propan-1-ol 97 propansyre butan-1-ol 118 butansyre 163

22 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s heksadekansyre (palmitinsyre) en fettsyre

23 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s butansyre etanol etylbutanat vann estergruppen: skrives: For estere og salter settes syredelen først i formelen, men skrives sist i navnet Ester Salt 3 3 metyletanat (metylacetat) 3 Na natriumetanat (natriumacetat) etylbutanat Na natriumbutanat

24 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 206 Estere har ofte fruktlukt Karboksylsyre Alkohol Ester Formel Formel Formel Navn Lukt -( 3 ) 3 ( 3 ) 3 1-metyletylmetanat bringebær propyletanat pære ( 3 ) ( 3 )- 3 3-metylbutyletanat banan 3-2 -( 2 ) ( 2 ) 6-3 oktyletanat appelsin etylbutanat ananas 2 2 Et triglyserid har tre ester bindinger (rødfarget) dannet av den treverdige alkoholen glyserol og tre fettsyrer. glyserol metylester av fettsyre

25 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 207 etergruppen: skrives: dietyleter (eter) Navnsetting av etere Formel Navn Begrunnelse for navn etylmetyleter de to alkylgruppene er: etyl- og metyl- alkylgruppene oppgis alfabetisk: etylmetyl- nytt: sist settes stoffgruppenavnet: -eter 3 3 dimetyleter de to alkylgruppene er metylgrupper: dimetyl- sist settes navnet på stoffgruppen: -eter dietyleter to ulike grupper oppgis med di

26 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s etanol etanol dietyleter vann N N R N R R R N R R ammoniakk primært amin sekundært amin tertiært amin Med utgangspunkt i ammoniakk kan vi få ulike aminer. R står for en alkylgruppe som 3 eller 2 5. Et molekyl kan ha like eller ulike alkylgrupper. Formler og navn på noen aminer Type amin Formel Navn Begrunnelse for navn primært 3 N 2 metylamin alkylgruppen er: metyl- nytt: sist settes navnet på stoffgruppen: -amin primært 3 2 N 2 etylamin alkylgruppen er: etylsekundært 3 N dimetylamin to like metylgrupper: dimetyl- 3 sist stoffgruppens navn: -amin tertiært etyldimetylamin to like metylgrupper: dimetyl- 2 5 N 3 en etylgruppe: etyl- 3 alkylgruppene skrives alfabetisk: etyldimetyl- sist stoffgruppens navn: -amin

27 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 209 Karboksylsyrer med en funksjonell gruppe i tillegg til -gruppen Karboksylsyre Funksjonelle grupper i syren Undergruppe av karboksylsyrer mtale av undergruppen 3 2 hydroksypropansyre en -gruppe en -gruppe hydroksysyre Mange syrer i dyr og planter er hydroksysyrer. Eksempler er melkesyre (formel vist), vinsyre og sitronsyre. N aminopropansyre en N 2 -gruppe en -gruppe aminosyre Det er 20 ulike aminosyrer som bygger opp proteinene. 3 2 oksopropansyre en >-gruppe en -gruppe ketosyre Denne ketosyren er en viktig komponent i stoffskiftet i kroppen.

28 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s cis-but-2-en smp trans-but-2-en smp. 106 Modeller av stereoisomerene til melkesyre illustrert med tegning og med kulepinnemodeller. Det er fire ulike atom(grupp)er som er bundet til det sentrale -atomet: 3,, og. Selv om vi snur og vender på de to kulepinnemodellene av melkesyre, er det ikke mulig å få dem til å overlappe. Vi sier at molekylene er kirale. 3 3 speilplan

29 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 212 spearmint karve Speilbildeisomerer av karvon. Benzen, 6 6, tegnet på tre måter.

30 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s metylbenzen (toluen) 1, 2-dimetylbenzen (o-xylen) 1, 3-dimetylbenzen (m-xylen) 3 1-etyl-4-metylbenzen naftalen antracen Seks aromatiske hydro karboner. Navnene ender på -en. -atomene nummereres slik at sidegruppene får lavest mulig plassiffer. Det polysykliske aromatiske hydrokarbonet (PA) som er mest helseskadelig. Utslipp av PA i 2008 (totalt 156 tonn) Industri Fyring Trevirke Veitrafikk lje og gass Andre kilder

31 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s fenol a) b) c) d) fenol benzen-1,3-diol 3,5-dimetylfenol benzylalkohol Fenoler har en eller flere -grupper bundet direkte til benzenringen. Forbindelsene a, b og c er derfor fenoler. Forbindelse d har ingen hydroksylgruppe bundet til benzenringen og er ikke en fenol, men en alkohol. 6 5 benzosyre

32 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s hydroksybenzosyre (salisylsyre) 3 acetylsalisylsyre benzen-1,2-dikarboksylsyre (ftalsyre) Tre aromatiske karboksylsyrer med flere funksjonelle grupper på benzenringen. benzaldehyd 3 vanillin Vanillin har en -gruppe i tillegg til aldehydgruppen. I vanillinmolekylet er det også en etergruppe.

33 Figurer kapittel 9: rganisk kjemi Figur s. 216 Stoffgruppe Funksjonell gruppe Eksempler på forbindelser der molekylene har tre -atomer i den hydrokarbonkjeden som navnet er avledet av Endelse i navn Formel Struktur Formel Navn Aminer -amin N N 2 propanamin N propylamin Aldehyder -al 3 2 propanal Alkener -en >=< 2 = 3 propen Alkoholer -ol 3 () 3 propan-2-ol Alkyner -yn 3 propyn Estere -yl at R* metylpropanat R * Karboksylsyrer -syre 3 2 propansyre Ketoner -on > 3 3 propanon R* er en alkylgruppe, f.eks. 3 (metyl) eller 2 5 (etyl)

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist)

Undergrupper. Viser bindin gene mellom atomene H-atomene ved hvert C-atom skrives samlet. Den funksjonelle gruppen står for seg (oftest sist) Figur s. 90 Molekylformel 3 8 Antall atomer av hver type blir oppgitt Strukturformel Sammentrengt strukturformel Strekformel Systematisk navn eller Propan-1-ol 3 2 2 3 ( 2 ) 2 Viser bindin gene mellom

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 90 Strukturformel Systematisk navn Begrunnelse for navn 3 2 3 3-metylbutansyre stoffet er en karboksylsyre og endelsen blir: -syre -atomet i den funksjonelle gruppen blir -atom nr. 1 og telles

Detaljer

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene

Organisk kjemi. Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Organisk kjemi Karbonforbindelsenes kjemi Unntak: Karbonsyre, blåsyre og saltene til disse syrene samt karbonoksidene Karbonets egenart Ingen andre grunnstoff har samme evne til å danne så mange stabile

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI FLERVALGSOPPGAVER ORGANISK KJEMI Hjelpemidler: Periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Når ikke noe annet er oppgitt kan du anta STP (standard trykk og temperatur). Organisk kjemi 1

Detaljer

Hydrokarboner består av karbonatomer og hydrogenatomer.

Hydrokarboner består av karbonatomer og hydrogenatomer. Kjemiske prefiks arabiske tall greske tall forstavelser i organisk kjemi 1 mono met- di et- 3 tri prop- 4 tetra but- 5 penta pent- 6 heksa heks- 7 hepta hept- 8 okta okt- 9 nona non- 10 deka dek- ydrokarboner

Detaljer

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler

8. Ulike typer korrosjonsvern. Kapittel 10 Elektrokjemi. 1. Repetisjon av noen viktige begreper. 2. Elektrolytiske celler 1 Kapittel 10 Elektrokjemi 1. Repetisjon av noen viktige begreper 2. Elektrolytiske celler 3. Galvaniske celler (i) Cellepotensial (ii) Reduksjonspotensialet (halvreaksjonspotensial) (iii) Standardhydrogen

Detaljer

Angir sannsynligheten for å finne fordelingen av elektroner i rommet

Angir sannsynligheten for å finne fordelingen av elektroner i rommet Atom Orbitaler Angir sannsynligheten for å finne fordelingen av elektroner i rommet Matematisk beregning gir formen og orientering av s, p, d og f orbitaler Kun s og p orbitalene viktige i organisk kjemi

Detaljer

5.6. 3 metylpentan 5.7 CH 3 CH 2 CH 3 H C C 5.10. 2-metylheptan. 4-etyl-3,4-dimetyloktan. 4-etyl-2-metylheksan. 2,4,4-trimetylheptan

5.6. 3 metylpentan 5.7 CH 3 CH 2 CH 3 H C C 5.10. 2-metylheptan. 4-etyl-3,4-dimetyloktan. 4-etyl-2-metylheksan. 2,4,4-trimetylheptan 368 Fasit 5.1 Karonatomet 5.1, D, E, G 5.2 Du skal kunne lage fem forskjellige kjeer. (Lager u ringformee, sykliske forinelser, får u flere muligheter.) 5.6 eksan 2 metylpentan 3 metylpentan 5.7 3 8,,

Detaljer

Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Fagnr: LO 424 K. Dato: 7. juni 2001

Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Fagnr: LO 424 K. Dato: 7. juni 2001 \~ -~ Fag: Organisk kjemi Fagnr: LO 424 K Faglig veileder: Hanne Thomassen Gruppe(r): lka. Dato: 7. juni 2001 Eksamensoppgaven Antall sider: 4 Antall består av oppgaver: 5 Tillatte hjelpemidler: Eksamenstid,

Detaljer

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli uttaksprøve. Fasit. Den 34. internasjonale Kjemiolympiade i Groningen, juli 00. Oppgave 1 A) 3 B) C) 4 Oppgave 1. uttaksprøve. Fasit. D) 3 E) 4 F) 3 G) 3 H) 3 I) A) Reaksjonen er summen av de to reaksjonene lengre opp. Likevektskonstanten

Detaljer

Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. mars NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr.

Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. mars NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr. Studentenes navn: Øystein Bjørnstrøm, Olav Myrvoll og Line Antonsen Hagevik 12. mars 2012 NA154L Naturfag 1 Del 2 Nr. 2 av 4 rapporter Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Teori... 4 3. Materiell

Detaljer

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre)

BINGO - Kapittel 3. Molekylformel for metan (CH 4 ) Strukturformel for etan (Bilde side 46) Eksempel på sterk syre (Saltsyre) BINGO - Kapittel 3 Bingo-oppgaven anbefales som repetisjon etter at kapittel 3 er gjennomgått. Klipp opp tabellen (nedenfor) i 24 lapper. Gjør det klart for elevene om det er en sammenhengende rekke vannrett,

Detaljer

O R G A N I S K K J E M I. Laget av Maryam

O R G A N I S K K J E M I. Laget av Maryam O R G A N I S K K J E M I Laget av Maryam HVA ER ATOM HVA ER MOLEKYL atomer er de små byggesteinene som alle ting er lagd av. Atomer er veldig små. Et proton har et positivt ladning. Elektroner har en

Detaljer

4.6 NMR og MS. H. Aschehoug & Co. side 1 av Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74

4.6 NMR og MS. H. Aschehoug & Co.  side 1 av Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74 4.6 NMR og MS 4.72 Figuren viser strukturen og 1 H-NMR-spekteret til etanal: 4.74 a Forklar hvorfor NMR-spekteret til etanal har akkurat to hovedtopper (to grupper). b Hvordan finner vi ut hvilke hydrogenatomer

Detaljer

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129

Kosmos SF. Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 Figurer kapittel 5 Maten vi lever av Figur s. 129 2 Lys 2 6 12 6 Andre organiske forbindelser 2 Vi får de organiske forbindelsene vi trenger fra planter eller fra dyr som har spist planter. Figurer kapittel

Detaljer

KAPITEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER.

KAPITEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER. KAPITEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER. KAPITTEL 1. STRUKTUR OG BINDINGER. Året 1828 var, i følge lærebøker i organisk kjemi, en milepæl i utvikling av organisk kjemi. I det året fant Friedrich Wöhler (1800-1882)

Detaljer

H. Aschehoug & Co. side 1 av 17

H. Aschehoug & Co.  side 1 av 17 4.1 rganiske stoffgrupper 4.1 a Et molekyl som består av bare karbon og hydrogen b Et hydrokarbon som ikke inneholder aromatiske enheter c Et hydrokarbon som inneholder benzenringer eller kondenserte benzenringer

Detaljer

Oppsummering. Kjemidelen

Oppsummering. Kjemidelen Oppsummering Kjemidelen Atomets oppbygging Niels Bohr Elektroner: 1897. Partikler som kretser rundt kjernen. Ladning -1. Mindre masse (1836 ganger) enn protoner og nøytroner. Protoner: 1900. Partikler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 19. august 2010 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

KAPITEL 17. ALKOHOLER OG FENOLER.

KAPITEL 17. ALKOHOLER OG FENOLER. KAPITEL 17. ALKLER G FENLER. 1. NAVNSETTING AV ALKLER G FENLER Alkoholer klassifiseres som primære, sekundære eller tertiære avhengig av antall organiske grupper bundet til karbonet som bærer. Regler for

Detaljer

KJM3000 H-2018 løsningsforslag

KJM3000 H-2018 løsningsforslag KJM3000-2018 løsningsforslag 1a) 1 I første omgang ser vi kun på de kjemiske skiftene. Vi ser da at vi har et alken med to protoner. Disse kommer ved hhv. 6.84 og 6.87 ppm. Vi ser også at disse kobler

Detaljer

KAPITEL 6. ALKENER: STRUKTUR OG REAKTIVITET.

KAPITEL 6. ALKENER: STRUKTUR OG REAKTIVITET. KAPITEL 6. ALKENER: STRUKTUR OG REAKTIVITET. 1. INDUSTRIELL FREMSTILLING OG BRUK AV ALKENER. Eten og propen er de to viktigste organiske kjemikalier som produseres industrielt. Eten, propen og buten syntetiseres

Detaljer

Repetisjon. Atomer er naturens minste byggesteiner. Periodesystemet ordner grunnstoffene i 18 grupper. Edelgasstruktur og åtteregelen

Repetisjon. Atomer er naturens minste byggesteiner. Periodesystemet ordner grunnstoffene i 18 grupper. Edelgasstruktur og åtteregelen 423 Atomer er naturens minste byggesteiner Atom: Atomet er den minste delen av et grunnstoff som fortsatt har de kjemiske egenskapene til grunnstoffet. Atomet består av en positivt ladd atomkjerne. Rundt

Detaljer

Det er 20 avkryssingsoppgaver. Riktig svar gir 1 poeng, feil eller ingen svar gir 0 poeng.

Det er 20 avkryssingsoppgaver. Riktig svar gir 1 poeng, feil eller ingen svar gir 0 poeng. UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i KJM1002 - Innføring i kjemi Eksamensdag: 8. desember kl. 14:30 Tid for eksamen: 4 timer Det er 20 avkryssingsoppgaver. Riktig

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord... 11 Kapittel 1 Introduksjon til organisk kjemi... 13 Introduksjon... 13 1.1 Hva er organisk kjemi?... 14 1.2 Hvorfor er organisk kjemi så viktig?... 15 1.3 Karbons unike bindingsdannelse... 19

Detaljer

ORGANISK KJEMI EMIL TJØSTHEIM

ORGANISK KJEMI EMIL TJØSTHEIM ORGANISK KJEMI EMIL TJØSTHEIM Hva er organisk kjemi? SPØRSMÅL Hva er kjemien to hovedgrupper? Vi deler kjemien inn i to hovedgrupper: organisk kjemi, og uorganisk kjemi. Organisk kjemi er kjemi som går

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 19. august 2010 Tid for eksamen: 14:30-17:30 Oppgavesettet er på

Detaljer

I Oksidasjon av alkoholer

I Oksidasjon av alkoholer Skrevet av: T. Alexander Lystad, 3AF Skrevet: 02.09.04 Fag: 3KJ Utført av: T. Alexander Lystad, 3AF Utført: 3.08.04 I ksidasjon av alkoholer Problemstillinger Hvilke av de utleverte alkoholene oksideres

Detaljer

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er

F F. Intramolekylære bindinger Kovalent binding. Kjemiske bindinger. Hver H opplever nå å ha to valenselektroner og med det er Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE.

1. UTTAKSPRØVE. Kjemi OL 1. UTTAKSPRØVE til den 3. Nordiske kjemiolympiaden 2018 i Oslo og den 50. Internasjonale kjemiolympiaden 2018 i Bratislava, Slovakia & Praha, Tsjekkia Tidspunkt: En dag i ukene 40-42 Varighet:

Detaljer

Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10

Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10 Organiske stffer Sammendrag kapittel 5 Organisk kjemi Tellus 10 Organiske stffer er, med få unntak(co2 g CO+ alle karbnater er ikke rganiske stff), alle stffer sm innehlder karbnatmer(c ) Et kjennetegn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 17. august 2017 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet

Detaljer

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. Enkel destillasjonsoppsats. termometer.

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 6: Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer. Enkel destillasjonsoppsats. termometer. Figur s. 118 Enkel destillasjonsoppsats termometer vann ut vann inn kjøler 1 0 3 2 varmekilde oppsamling (destillat) Figur s. 119 110 Temperatur ( C) 100 enkel destillasjon 90 80 fraksjonert destillasjon

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2011 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 2

Kjemien stemmer KJEMI 2 Figur s. 36 monosakkarid disakkarid polysakkarid Forenklede ringformler av tre grupper av sakkarider. Figur s. 37 2 Begge modellene viser strukturen av glukosemolekylet. Molekylet danner en seksring med

Detaljer

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket

1. UTTAKSPRØVE. til den 44. Internasjonale Kjemiolympiaden 2012. i Washington DC, USA. Oppgaveheftet skal leveres inn sammen med svararket Kjemi OL 1 UTTAKSPRØVE til den 44 Internasjonale Kjemiolympiaden 2012 i Washington DC, USA Dag: En dag i ukene 40-42 Varighet: 90 minutter Hjelpemidler: Lommeregner og Tabeller og formler i kjemi Maksimal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kortfattet løsningsforslag Eksamen i: KJM 1111 Organisk kjemi I Eksamensdag: 14. juni 2018 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet

Detaljer

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13

Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Side 1 for Vurdering Løsningsforslag eksamen kjemi2 V13 Eksamen kjemi2 våren 2013 Del 1 Oppgave 1 O har -2, K har +1, til sammen (-2)*3+1=-5, altså har Cl +5, alternativ C Fullstendig forbrenning: kun

Detaljer

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter

Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter Auditorieoppgave nr. 1 Svar 45 minutter 1 Hvilken ladning har et proton? +1 2 Hvor mange protoner inneholder element nr. 11 Natrium? 11 3 En isotop inneholder 17 protoner og 18 nøytroner. Hva er massetallet?

Detaljer

KAPITEL 22. SUBSTITUSJONSREAKSJONER α TIL KARBONYL.

KAPITEL 22. SUBSTITUSJONSREAKSJONER α TIL KARBONYL. KAPITEL 22. SUBSTITUSJNSREAKSJNER α TIL KARBNYL. 1. KET-ENL TAUTMERI Karbonylforbindelser med hydrogen bundet til α-karbonatomer er i likevekt med de korresponderende alkoholer. Likevekten kalles tautomeri

Detaljer

KOSMOS. 3: Næringsstoffene i maten Figur side 66 MATEN VI SPISER. Hovednæringsstoffer som gir kroppen energi

KOSMOS. 3: Næringsstoffene i maten Figur side 66 MATEN VI SPISER. Hovednæringsstoffer som gir kroppen energi KSMS 3: Næringsstoffene i maten Figur side 66 MATEN VI SPISER ovednæringsstoffer som gir kroppen energi Mikronæringsstoffer som ikke gir kroppen energi Karbohydrater Fett Protein Vitaminer Mineraler Sporstoffer

Detaljer

Organisk kjemi livets kjemi

Organisk kjemi livets kjemi Organisk kjemi livets kjemi DETTE SKAL DU LÆRE OM hva som kjennetegner grunnstoffet karbon, og hvordan karbonatomene går i kretsløp i naturen hva som kjennetegner organiske stoffer, og hvilke hovedgrupper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2011 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet LØSNINGSFORSLAG Eksamen (utsatt prøve) i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 18. august 2016 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003 (revidert

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO

LØSNINGSFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO LØSNINGSFORSLAG UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 10. desember 2015 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på 4 sider

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 120/2017 av 7. juli 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 120/2017 av 7. juli 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 120/2017 av 7. juli 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Oppgave 1. (isononyl 7-metyloktyl) b. Tegn og navngi alle isomere alkener med molekylformel C5H10.

Oppgave 1. (isononyl 7-metyloktyl) b. Tegn og navngi alle isomere alkener med molekylformel C5H10. ppgave 1. a. Ftalsyre har formel som vist nedenfor. Ftalater har lenge blitt brukt som mykgjørere i plastikk. Tegn strukturen av følgende fire helseskadelige ftalater: di(2-etylheksyl)ftalat, bensyl butyl

Detaljer

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler

Kjemiske bindinger. La oss demonstrere ved hjelp av eksempler Kjemiske bindinger Atomer kan bli knyttet sammen til molekyler for å oppnå lavest mulig energi. Dette skjer normalt ved at atomer danner kjemiske bindinger sammen for å få sitt ytterste skall fylt med

Detaljer

(2S, 3S)-2,3-dibrompentan og (2R, 3R)-2,3-dibrompentan kan dannes fra Z-isomeren.

(2S, 3S)-2,3-dibrompentan og (2R, 3R)-2,3-dibrompentan kan dannes fra Z-isomeren. Løsningsforslag til eksamen i rganisk kjemi 9. desember 1998 side 1 Løsningsforslag. 1a. N l 1b ksidasjon med osmiumtetraoksid eller kaliumpermangant omdanner alkener til 1,2-dioler. De to hydroksylgruppene

Detaljer

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng,

I Emnekode SO 458 K. Dato: 14.12.05. (inkl. I Antall oppgaver: 5 I. Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre Fonnelsamljng, I I I I ~ høgskolen i oslo I Emne: INSTRUMENTET J, ANALYSE ra-ruppe( r) I.3KB EksamensoppgaveJL I Antall side! består av: forsiden): 9- Tillatte hjelpemidler: I Emnekode SO 458 K Dato: 14.12.05 (inkl.

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag Emne 1, Kjemi Institutt for grunnskolelærerutdanning 1-7 Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5 10 Emne 1, Kjemi Faglig kontakt under eksamen: Kari Feren Tlf.: 73559875 / 48178852 Eksamensdato: 5. desember 2016 Eksamenstid

Detaljer

Kapittel 14, Polymerers Struktur Definisjon av polymer Kjemisk sammensetning Polymerisering Struktur Molekylvekt Molekylform Krystallinitet

Kapittel 14, Polymerers Struktur Definisjon av polymer Kjemisk sammensetning Polymerisering Struktur Molekylvekt Molekylform Krystallinitet Kapittel 14, Polymerers Struktur Definisjon av polymer Kjemisk sammensetning Polymerisering Struktur Molekylvekt Molekylform Krystallinitet hapter 14-1 Polymerer Naturlige polymerer Tre Gummi Bomull Ull

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2010 Tid for eksamen: 9:00-12:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kortfattet løsningsforslag Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 14. juni 2018 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet

Detaljer

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner.

b. Gode utgående grupper, svake baser der den negative ladningen kan delokaliseres, øker hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner. 11.25 i 5. utgave og 11.25 i 6. utgave a. Hastigheten både av S N 1 og S N 2 reaksjoner påvirkes av bruk av polare løsningsmidler. Hastigheten S N 1 reaksjon øker fordi polare løsningsmidler stabiliserer

Detaljer

Om fett, fettsyrer og fôrets påvirkning på kjøttkvaliteten og fettsyresammensetningen i kjøttet. Torger Gjefsen og Håvard Steinshamn

Om fett, fettsyrer og fôrets påvirkning på kjøttkvaliteten og fettsyresammensetningen i kjøttet. Torger Gjefsen og Håvard Steinshamn Om fett, fettsyrer og fôrets påvirkning på kjøttkvaliteten og fettsyresammensetningen i kjøttet Torger Gjefsen og Håvard Steinshamn Fett Ett av tre hovednæringsstoff Energirikt lagringsmedium Celleånding

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Løsningsforslag Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2017 Tid for eksamen: 14:30-18:30 Oppgavesettet er på 4

Detaljer

Kapittel 2: Næringsstoffene

Kapittel 2: Næringsstoffene Kapittel 2: Næringsstoffene Tid: 2 skoletimer Oppgave 1 Flervalgsoppgaver a) Hvilke hovedgrupper næringsstoffer gir oss energi? Vann Mineraler Karbohydrater Proteiner Vitaminer Fett b) Hvilket organisk

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI

FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI FLERVALGSOPPGAVER I NATURFAG VG 1 - KJEMI Naturfag kjemi 1 Hva er det kjemiske symbolet for jern? A) H 2 O B) Cu C) Fe D) Cd E) Mn Naturfag kjemi 2 Hvilken av reaksjonslikningene er balansert og viser

Detaljer

Emnenavn: Instrumentell analyse 2. Eksamenstid: 09:00 13:00. Faglærer: Oppgaven er kontrollert: Ja. Alle hovedoppgaver teller likt

Emnenavn: Instrumentell analyse 2. Eksamenstid: 09:00 13:00. Faglærer: Oppgaven er kontrollert: Ja. Alle hovedoppgaver teller likt EKSAMEN Emnekode: IRK31015 Dato: 06.12.2018 Sensurfrist: 27.12.2018 Antall oppgavesider: 6 Emnenavn: Instrumentell analyse 2 Eksamenstid: 09:00 13:00 Faglærer: Birte J. Sjursnes mobil: 472 62 307 Antall

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003 (ny

Detaljer

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit.

Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli uttaksprøve. Fasit. Oppgave 1 A) d B) c C) b D) d E) a F) a G) c H) d I) c J) b Den 35. internasjonale Kjemiolympiade i Aten, juli 2003. 1. uttaksprøve. Fasit. Oppgave 2 A) a B) b C) a D) b Oppgave 3 Masseprosenten av hydrogen

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003 (ny

Detaljer

KAPITEL 9. STEREOKJEMI.

KAPITEL 9. STEREOKJEMI. KAPITEL 9. STEREOKJEMI. 1. ENANTIOMERE OG DET TETRAEDERISKE KARBONATOMET. T65, T66, T67 Når fire ulike grupper er bundet til et karbonatom er to forskjellige plasseringer mulig. Disse to måtene å plassere

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering.

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACETAMOL. Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAETAML Elevoppgave for den videregående skole Bruk av avansert instrumentering. Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen Bergen Januar 2003

Detaljer

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI EKSTRAKSJON OG IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET VHA GC-MS

LEGEMIDLER OG ORGANISK KJEMI EKSTRAKSJON OG IDENTIFISERING AV AKTIVT STOFF I PARACET VHA GC-MS LEGEMIDLER G RGANISK KJEMI EKSTRAKSJN G IDENTIFISERING AV AKTIVT STFF I PARAET VA G-MS Elevoppgave for den videregående skolen Bruk av avansert instrumentering Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

Detaljer

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4

Del 1. kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 Del 1 Oppgave 1 a) HPO 4 2 kan være både sur og basisk komponent i en buffer. For å få en buffer med ph 7 der HPO 4 2 inngår må syre/base paret være H 2 PO 4 /HPO 4 2. Da må HCl tilsettes SVAR A b) Når

Detaljer

SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* OPPGAVETEKSTEN*

SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* OPPGAVETEKSTEN* SENSURVEILEDNING EMNEKODE OG NAVN* SEMESTER/ ÅR/ EKSAMENSTYPE* Naturfag 1, Na130 Fysikk(50 %) Høst 2009 6 timers skriftligeksamen FYSIKK OPPGAVETEKSTEN* Oppgave 4 (Lys og lyd 30 %) I ett av kompetansemålene

Detaljer

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 8: Biokjemi. Aktiveringsenergien for en reaksjon med enzym er lavere enn for reaksjonen uten enzym.

Kjemi 2. Figur s Figurer kapittel 8: Biokjemi. Aktiveringsenergien for en reaksjon med enzym er lavere enn for reaksjonen uten enzym. Figur s. 177 energi aktiveringsenergi uten enzym aktiveringsenergi med enzym substrat produkt reaksjonsforløp Aktiveringsenergien for en reaksjon med enzym er lavere enn for reaksjonen uten enzym. S P

Detaljer

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se

Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs (se Individuell skriftlig eksamen i NATURFAG 1, NA130-E 30 studiepoeng UTSATT EKSAMEN 25.05.10. Sensur faller innen 15.06.10. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kort løsningsforslag Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 9. juni 2010 Tid for eksamen: 9:00-12:00 Oppgavesettet er

Detaljer

Emnenavn: Naturfag Emne 2 kjemi Semester: Vår. År: Oppgavetekst og mal for eksamenskrav - hva som bør være med i besvarelsen:

Emnenavn: Naturfag Emne 2 kjemi Semester: Vår. År: Oppgavetekst og mal for eksamenskrav - hva som bør være med i besvarelsen: Sensurveiledning Emnekode: LGU52005 Emnenavn: Naturfag 1 5-10 Emne 2 kjemi Semester: Vår År: 2016 Eksamenstype: Individuelle skriftlig, 4 timer Oppgavetekst og mal for eksamenskrav - hva som bør være med

Detaljer

Oppgave 1. Oppgave 2.

Oppgave 1. Oppgave 2. Oppgave 1. a. Tegn strukturformler for følgende forbindelser: (i) 4-aminobenzosyre (ii) -fenylbenzamid (iii) pentannitril (iv) propanal hydrazon. b. Tegn en ewman projeksjon langs bindingen C2 -C3 for

Detaljer

~ høgskolen i oslo. I Emnek~e: I Faglig veileder: Per Ola Rønnin2!EkSamenstid: KB SD 458 K. SIdei-- (inkl," r Ant8II oppgaver:

~ høgskolen i oslo. I Emnek~e: I Faglig veileder: Per Ola Rønnin2!EkSamenstid: KB SD 458 K. SIdei-- (inkl, r Ant8II oppgaver: I høgskolen i oslo - --- - Ernne: I INSUft.'!EN AL Y_SE rgruppe(r): 3KB j Eksarnensoppgaven består av: I Emneke: SD 458 K I Dato: 010_3.05 SIdei-- (inkl," r Ant8II oppgaver: 9 Tillatte hjelpemidler: I

Detaljer

2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at det epoksyfunksjonelle alkoksysilan som anvendes er en forbindelse med formel (I)

2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at det epoksyfunksjonelle alkoksysilan som anvendes er en forbindelse med formel (I) 1 EP93244 Patentkrav 1 1. Fremgangsmåte for fremstilling av polyeter-alkoholer med alkoksysilyl-grupper ved hjelp av DMC-katalyse, karakterisert ved at ett eller flere epoksy-funksjonelle alkoksysilaner

Detaljer

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler:

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler: Massespektrometri I massespektrometri separeres ioner i en masseanalysator (massefilter) på grunnlag av forholdet mellom ionenes masse og ladning. Dette forholdet kalles ionenes massetall. Massetallet

Detaljer

Figur s Figurer kapittel 10: Materialer. Cl C H. Cl C H. Cl C. En polymer med amorfe og krystallinsk område. monomeren vinylklorid (kloreten)

Figur s Figurer kapittel 10: Materialer. Cl C H. Cl C H. Cl C. En polymer med amorfe og krystallinsk område. monomeren vinylklorid (kloreten) Figur s. 240 En polymer med amorfe og krystallinske områder. amorft område krystallinsk område monomeren vinylklorid (kloreten) l l l del av polymer repeterende enhet l strukturformel for polymeren PV

Detaljer

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff

Kapittel 2 Atom, molekyl og ion. 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff Kapittel 2 Atom, molekyl og ion 1. Moderne beskrivelse av atom - Enkel oppbygning - Grunnstoff og isotoper - Navn på grunnstoff 2. Introduksjon til det periodiske systemet 3. Molekyl og ioniske forbindelser.

Detaljer

Utdrag fra tester av Fairfaxmaskinen

Utdrag fra tester av Fairfaxmaskinen Utdrag fra tester av Fairfaxmaskinen INNHOLD Utdrag fra tester av Fairfaxmaskinens egenskaper til å rense luften for helseskadelige partikler, bakterier, virus, lukt og helseskadelige gasser. Soveromstest

Detaljer

Eksamen våren 2012 Løysingar

Eksamen våren 2012 Løysingar Eksamen våren 2012 Løysingar EL 1 ppgåve 1 a b c d e f g h i j Sterk base og svak syre gir ein buffer dersom blandingshøvet er om lag 2:1. Ved like konsentrasjonar av sur og basisk komponent er p p Ka(N

Detaljer

Fasit til finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002

Fasit til finalerunde Kjemiolympiaden 2002 Blindern 19. april 2002 asit til finalerunde Kjemiolympiaden 2002 lindern 19. april 2002 ppgave 1 (10%) a) Elektroner beveger seg fra blystaven mot hydrogenelektroden. lyionene beveger seg via saltbroen til hydrogenelektronden.

Detaljer

Velkommen til en dag med realfag i praksis!

Velkommen til en dag med realfag i praksis! Velkommen til en dag med realfag i praksis! Tom Lohiniva Noen regler Vi går/er alltid samlet. Toalett besøk Min mobil 907 69 653 Ingen mobil eller noen form for tennkilder (fyrstikker, lighter etc.) inne

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 11. juni 2014 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Side 1 UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 1110 Organisk kjemi I Eksamensdag: 10. juni 2011 Tid for eksamen: 9:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider + 2 sider

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi BIS 1 Biologi..... 1.................... Figurer kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen Figur s. 123 glyserol organisk molekyl fosfat glyserol 2 2 2 2 3 R P 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Detaljer

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen

Kjemiske bindinger. Som holder stoffene sammen Kjemiske bindinger Som holder stoffene sammen Bindingstyper Atomer Bindingene tegnes med Lewis strukturer som symboliserer valenselektronene Ionebinding Kovalent binding Polar kovalent binding Elektronegativitet,

Detaljer

Gjennomgang av mekanismer i organisk gk

Gjennomgang av mekanismer i organisk gk Gjennomgang av mekanismer i organisk gk Audun Formo Buene Institutt for kjemi 21. november 2013 2 Innhold Innledning Motivasjon Mekanismer Diels Alder S N 1 eller E1 eller S N 2 eller E2??? Addisjonsreaksjoner

Detaljer

NATURFAG RAPPORTER OG OPPGAVER 2017/2018

NATURFAG RAPPORTER OG OPPGAVER 2017/2018 NATURFAG RAPPORTER OG OPPGAVER 2017/2018 Rapport 1 «Påvisning av karbohydrater med Fehlings væske» Thea S. Tollefsen 10.trinn 10/11-17 Den norske skolen i Malaga Feilkilder: På fasitsvaret er det sukker

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING

FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING FLERVALGSOPPGAVER KJEMISK BINDING Hjelpemidler: periodesystem Hvert spørsmål har et riktig svaralternativ. Kjemisk binding 1 I hvilke(t) av disse stoffene er det hydrogenbindninger? I: HF II: H 2 S III:

Detaljer

hvori stjernene indikerer bindingen som er bundet til pyridingruppen i formel (I);

hvori stjernene indikerer bindingen som er bundet til pyridingruppen i formel (I); 2667 2-METOKSY-PYRIDIN-4-YL-DERIVATER 1 Patentkrav 1. Forbindelse med formel (I), hvori A representerer hvori stjernene indikerer bindingen som er bundet til pyridingruppen i formel (I); R 1 representerer

Detaljer

Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl. Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater. Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger

Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl. Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater. Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger Karbon Metan Aminosyrer Isotoper NaCl Elektronskall Redusert Sur Salter Karbohydrater Indikatorer Katalysatorer Sur nedbør Umetta Alkoholer Oksygen Blanding Elektronparbindinger Hydrogen CO 2, SO x og

Detaljer

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon

Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon Kapittel 10 Kjemisk binding II Molekyl struktur og hybridisering av orbitaler Repetisjon 1 13.11.03 1. Molekylstruktur VSEPR modellen Elektronparene (bindende eller ikke-bindende) vil prøve å være så lang

Detaljer