PANDEMIPLAN FOR FEDJE KOMMUNE Januar (epi-demi = over-folket ) pan-demi=over alt-folket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PANDEMIPLAN FOR FEDJE KOMMUNE Januar (epi-demi = over-folket ) pan-demi=over alt-folket"

Transkript

1 Ved kommuneoverlege Ernst Horgen 5948 Fedje PANDEMIPLAN FOR FEDJE KOMMUNE Januar 2015 (epi-demi = over-folket ) pan-demi=over alt-folket INNHALD: 0 Innleiing side 2 I Ansvar, leiing og forankring side 3 II Nyttige fakta om pandemi og tiltak side 5 III Informasjon og kommunikasjon side 6 IV Mobilisering og organisering av personell side 8 V Ivaretaking av samfunnskritiske tenester side 10 VI Mottak, lagring og utlevering av vaksiner, medisinar, utstyr side 11 VII Pandemivirussjuke pasientar. Rutinar side 13 VIII Opplæring og øving side 15 IX Nasjonale råd for arbeidet før og under ein pandemi side 16 X Samarbeid og handtering av fugleinfluensa side 19 Vedlegg I :Generelle smittevernråd til befolkninga side 20 Vedlegg II :Smittevernråd til losar og båtar som kjem til Fedje side 21 Vedlegg III :Råd til dei som kan vere smitta side 22 Vedlegg IV :Råd til dei som er pandemisjuke side 24 Vedlegg V :Liste over reservepersonell side 26 Vedlegg VI :Kven er influensasjuk i barnehage, sjukeheim? Kva gjer vi for å stogge epidemien? side 27 Vedlegg VII :Prosedyrar for handsaming av lik når mange døyr side 30 Vedlegg VIII:Taloversyn for prioriterte grupper ved vaksinering side 31 1

2 0 INNLEIING -Vi bur i eit avgrensa, lite samfunn med få innbyggjarar, og mange vil hevde at vi ikkje treng ein plan for å ta hand om ein pandemi. Nokre av momenta skal nemnast: -Vi har vaksinert mot influensa i 20 år, og kjenner systemkrava -Vi har ein enkel struktur for leiing -Det er eit lågt tall innbyggjarar på eit lite geografisk område -Det har god kapasitet ved sjukeheimen -Vi har mange i deltidsstillingar, og dette gjev rom for snøgg kapasitetsauke -Vi har eit stor tal gravplassar -Kjølerom i bårehuset -Etter kvart har det kome fram utfordringar som fortel oss at det er trong for ein pandemiplan som er tilpassa både epidemiplanen, beredskapsplanen og Fedjesamfunnet -Her er berre ein lege og ei helsesøster. Kva gjer vi om dei vert sjuke? -På Fedje er det berre ein sjukeheim. Kva gjer vi ved eit utbrot ved institusjonen? -Her er losar med arbeid i internasjonal skipstrafikk. Kva gjer vi om det er utbrot på båten der losen er om bord? -Tilbake i tid starta ein del epidemiar på kysten. Kva gjer vi om ein pandemi i Noreg startar på Fedje? -Kven skal få vaksine, om vi ikkje har nok vaksine til alle? Kven skal ta avgjerda? Har vi lager til 590 vaksiner? -Er det aktuelt å stenge skole, barnehage, kyrkje? -På kva måte tek vi oss av 50 personar som er sjuke og sengeliggjande på same tid samstundes som fleire av dei er alvorleg sjuke? -Kven skal få førebyggjande behandling med virusmedisin? -Kva gjer vi når 80% av oss er sjuke ved ein alvorleg pandemi (mot 10% ved vanleg influensaepidemi)? -Dette er berre nokre av dei spørsmåla som planen skal gi svar på. Planen tek utgangspunkt i erfaringane med influensapasientar og førebygging av influensa gjennom 30 år, nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa, beredskapsøvingar, smittevernplanen og beredskapsplanen 2

3 I ANSVAR, LEIING OG FORANKRING -Kommunen er ansvarleg for å vedta ein pandemiplan som ein del av smittevernplanen, og dette skal sikre folket på Fedje naudsynte tenester og helsetilbod under ein pandemi ( 7-1 i Smitteverneloven). Lovverket som ligg til grunn for pandemiplanen er: - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Helse og omsorgstjenesteloven - Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) - Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) - Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) -Kommune har som målsetting med ein pandemiplan å sikre at helsetenestene under ein pandemi kan: -FØREBYGGJE smittespreiing og redusere sjukdom og død -DIAGNOSTISERE, BEHANDLE OG PLEIE sjuke og døande -OPPRETTHALDE NAUDSYNTE SAMFUNNSTENESTER -INFORMERE balansert, korrekt, opent og ærlig -Kommuneoverlegen har ansvar for å leggje fram forslag til pandemiplan som ein del av smittevernplanen og framlegg til revisjon ved seinare høve. Dette skal vedtakast av kommunestyret. -Dersom helse og omsorgsdepartementet vedtek og varslar at vi står framføre ein alvorleg influensaepidemi, eller kommuneoverlegen finn det riktig, vil kriseleiinga i kommunen tre saman for å få oversyn over situasjonen, vurdere trongen for tiltak og fordele oppgåver. -Kommunen sin leiingsstruktur vert ikkje endra under ein pandemi: Rådmann Kommunal kriseleiing vert leia av ordførar (KKL) -Rådmann -Assisterande rådmann -Plan-og utbyggingsjef -Kommuneoverlege Ass. rådmann Plan-og utbyggingssjef Barnehagestyrar Rektor Plansvarleg Pleie-og omsorgssjef Kommunekasserar Teknisk driftsavdeling Kommuneoverlege Kultursekretær IT-ansvarleg Helsesyster Biblioteksjef Personalkonsulent Tiltakssjef 3

4 -Kommuneoverlegen er ein del av den kommunale kriseleiinga (KKL) og rapporterer direkte til gruppa og leiinga av det dagelege arbeidet med pandemien. -Det vert under ein pandemi ein sterk auke i lønskostnader (overtid, utvida arbeidstid, sjukefråvær, erstatning for permisjon osv), leige av personell og utgifter til medisinsk materiell. Det kan verte trong for ekstraløyving frå kommunestyret, men det ligg i dag føre vedtak om kr til disposisjon v/ beredskapssituasjon ( treng ikkje nytt vedtak i kommunestyret) 4

5 II NYTTIGE FAKTA OM EI VERDSOMFATTANDE, ALVORLEG INFLUENSAPANDEMI OG NAUDSYNTE TILTAK -Det vil oppstå ein slik epidemi kvart 10. til 40. år. Det er nå 5 år sidan siste pandemi (Svineinfluensa ) -Ei pandemi kan også komme om sommaren -Spanskesjuka juni Asiasjuka september Inkubasjonstida (tida frå ein vert smitta til ein vert sjuk) er timar -Den sjuke er smittsam 3-5 dagar frå feberstart. Barn smittar andre opp til 7 dagar % veit ikkje at dei er smitteførande på grunn av lette symptom på sjukdom -Dødelegheit er høgast hjå eldre over 60 år og barn under 1 år. -Utbrotet held fram ofte i 6-8 veker, og gjerne etter ei kort bølgje med få sjuke. Den kan komme i småstøyt i til saman 6 månader. Det vil seie at legevaktpersonell som skal ha førebyggjande medisin, må nytte denne i 6 månader minimum om ein ikkje har vaksine. -Helsepersonell er hardast råka under ein pandemi: -Smittepresset er stort -Sjukefråveret er omfattande -Ein vert overarbeidd i 2-6 månader -Talet på dei som vert smitta, tal alvorleg sjuke og talet på dei som døyr, er ulikt frå virus til virus, pandemi til pandemi. Ei ny spanskesjuke kan føre til 4-6 ekstra dødsfall på Fedje i løpet av nokre få veker, og det kan vere fleire barn. Ved Spanskesjuken vart 80% sjuke. Ved ein vanleg influensa vert 10% sjuke. Opp til 50 personar kan vere sengeliggjande samstundes ved ein alvorleg pandemi, og fleire av desse kan vere alvorleg sjuke. Normalt skal desse ikkje til legekontoret, og det vert eit omfattande meirarbeid for lege og pleiepersonell. -Ein kan ikkje sjå bort frå at tilgangen på vaksine er avgrensa første tida (1/2 år!)eller under heile pandemien. Det kan føre til alvorlege kriminelle handlingar for å skaffe seg og sine barn vaksine. Vaksine er det einaste sikre førebyggjande tiltak, og epidemien kan ha høge dødstal. Vaksinen er ulik ein vanleg influensa vaksine der vi har mindre kunnskapar om biverknader, kor god effekt den har og om ein må gi to vaksinedosar til alle. Den vert ikkje gjeve til barn under 6 månader eller til personar som har gjennomgått influensaen -Antiviralia (Tamiflu = neuramidasehemmer) gir kanskje 70 % vern mot sjukdomen så lenge man bruker medisinen, og den fører til kortare sjukdom. Effekten er likevel usikker 5

6 III INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON -Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordna ansvaret for å handsame ein pandemi,- inkludert informasjon og kommunikasjon. Dagleg overordna leiing vert lagt til Helsedirektoratet (H-dir) og Helsedirektøren -Det er viktig at informasjonen er truverdig og samordna slik at ingen er i tvil om innhaldet i bodskapen, og HOD /H-dir har følgjande kanalar under ein pandemi: -Dagleg pressekonferanse (mot media og pressa) -Pressebriefing via WEB -Tiltak og informasjon på (mot alle) -Krisetelefon (mot befolkninga) -Plakatar og skriftlig informasjonsmateriell frå Folkehelseinstituttet (til helsetenesta og publikum) -MSIS, informasjonstelefon og kurs retta mot helsetenesta -Frå Folkehelseinstituttet vil vi få mal for vaksinasjonskort med generelle opplysningar knytt til aktuell epidemi. Vert nytta ved vaksinasjonsarbeidet. -Kontaktpunkt for informasjon til Fedje kommune og kommuneoverlegen postmottak@fedje.kommune.no erhorgen@online.no (Fedje kommune) (Kommuneoverlegen) 6

7 -Konkrete informasjonstiltak som vert aktiviserte under ein pandemi der Fedje er ramma eller kan bli ramma. Ein vil primært nytte kommunen sine heimesider og oppslag på dei vanlege stadene i kommunen. -Folk på Fedje vert informert om viktige telefonnummer -Legevakt Fedjelegen Legekontor / kommuneoverlege Kriseleiing i kommunen Helsesøster Nordhordland legevakt: AMK 113 -Kommunen vil dagleg sende pressemelding til lokalavisene Nordhordland og Strilen, og dersom Fedje er spesielt hardt råka, vert dette utvida til NRK og Bergens Tidende -Følgjande vedlegg er ferdig formulert, men kan bli justert under ein pandemi (Til informasjon og ikkje ein del av det som skal vedtakast politisk) -Vedlegg I: Generelle råd -Vedlegg II Råd til losar og personar som kjem med båt frå andre land -Vedlegg III Råd til mistenkt smitta -Vedlegg IV Råd til den influensasjuke -Vedlegg VI Råd til tilsette i oppvekst og omsorg (skule, barnehage, sjukeheim, skulefritidsordning, heimetenester) 7

8 IV MOBILISERING OG ORGANISERING AV PERSONELL -Legeteneste, legevakt, heimebesøk ved ein alvorlig influensapandemi -Kommuneoverlegen har leiaroppgåver, informasjonsoppgåver, planansvar og er einaste fastlege i kommunen. Situasjonen er sårbar, og dette vil ein kompensere ved: -Nært samarbeid med helsesyster -Heimepatrulje der legen og ein sjukepleiar utviklar ei heimebesøksordning. -Ein kan ikkje sjå bort ifrå at samarbeidet med Nordhordland legevakt (NLV) kan bryte saman eller må drivast på eit anna vis der NLV må prioritera nærområdet og kommunane sjølve må auke eigen kapasitet slik vi må på Fedje. NLV vil sjølvsagt halde fram som kommunikasjonssentral for helseradionettet. -Kommuneoverlegen vil ta permisjon frå alle oppgåver utanfor kommunen -Kommuneoverlegane i regionen vil i tidlig fase av pandemien møtest for å sikre koordinasjon av kartlegging og tiltak -Ein vil unngå kontakt mellom ikkje-influensasjuke og sjuke, og i tillegg må ein auke den kurative kapasiteten i legetenesta: -For 4 veker av gongen, vil legekontoret vere opent alle kvardagar -Kl tek legen seg av ikkje-influensasjuke -Kl administrasjon -Kl, influensasjuke og heimebesøk -Kl reinhald av kontorområdet -Alt personell som tek del i ordninga med heimepatrulje, legevakt og legeteneste, skal ha førebyggjande behandling med antiviralia i opp til ½ år ( Dette er berre aktuelt dersom virus er følsamt for Adamantan. Tamiflu skal normalt ikkje nyttast til førebyggjande tiltak for helsepersonell, men vert aktuelt innan 48 timar viss helsepersonell vert sjuke). Dei vert også prioritert for vaksinasjon. Det vil seie -Legen (1) -Kontortilsett (1) -Reinhaldar ved legekontoret (1) -1 sjukepleiar (heimepatruljen) (1) -Helsesøster (1) -Ambulansetenesta (2) -Pleie-og omsorg (institusjon og heime) -I ein periode kan / vil minst 50% av de tilsette vere influensasjuke medan trongen for tenester er sterkt auka. -Det kan verte naudsynt å ta inn studentar, tidlegare vikarar, pensjonerte helsearbeidarar, personell som arbeider deltid. -Vedlegg V Liste over pensjonert personell, studentar innan helsefag, vikarar som har hatt arbeid i PLOMS-tenesta, deltidstilsette -Tilsette i pleie og omsorg vert prioriterte for vaksinasjon -Det kan verte aktuelt å etablere isolat ved ein del av sjukeheimen med eige personell som vert prioritert for førebyggjande behandling med antiviralia (Adamantan) og vaksine. 8

9 -Det kan vere aktuelt å gi Tamiflu til pasientane ved sjukeheimen og i heimar i heimesjukepleia sjølv om dei ikkje er sjuke, men der vi er i ein situasjon der det oppstår eit tilfelle med influensasjukdom av alvorleg natur ved sjukeheimen eller i heimen. Dette omfattar: * Personer som er 65 år eller eldre * Personer med alvorlige luftvegssjukdomar, spesielt personar med nedsett lungekapasitet * Personar med kroniske hjarte/karsjukdomar, spesielt personar med alvorlig hjartesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon * Personar med nedsett infeksjonsresistens * Personar med diabetes mellitus (både type 1 og type 2) * Personar med kronisk nyresvikt * Bebuarar på alders- og sjukeheim -Kriseteamet er sett saman av kommuneoverlege, prest, PLOMS-leiar, assisterande rådmann og lensmannen. Det kan i tidlig fase av pandemien verte naudsynt å tre saman for å gje kvarandre informasjon, skape felles forståing av situasjonen og fordele oppgåver. Særleg kritisk vert situasjonen om -Her kjem fleire dødsfall samstundes -Her kjem barnedødsfall -Her oppstår kritiske situasjonar knytt til fordeling av små mengder vaksine -Beordning av personell til utvida teneste 9

10 V IVARETAKING AV SAMFUNNSKRITISKE TENESTER -Oversyn over samfunnskritiske tenester utover PLOMS og helsetenesta. Det er viktig at desse tenestene held fram under ein pandemi. Talet personar står til høgre. -Los-tenesta (30) -Post 2 -Butikk-matleveransar 4 -Ferja 6 -Taxi 2 -Toppleiinga ved kommuneadministrasjonen 6 -Skoleleiing 2 -Barnehageleiing 2 -Vassforsyning 2 -Brannvernet 10 -Leiing av Fedje mekaniske 2 -Leiing av Fedje treningssenter /BB 2 -Etter konkret vegleiing frå HOD / H-dir kan det verte aktuelt i gje vaksinering og primærprofylakse med antivirali (Adamantan) til personar i desse samfunnskritiske tenestene. Dette skal hindre samanbrot av vitale tenester, og det er sentralt i mange av våre tenester som har få tilsette. Under svineinfluensaen / influensa A var dette ikkje aktuelt av den grunn at viruset var resistent mot Adamantan og sjukdomen var mild av natur Ferja er livsnerven til Fedje. Den er plassert i to kommunar. Selskapet har fleire tusen tilsette, og H-dir burde vurdere tiltak for å sikre prioritering av samferdsle utover dei dosar som kjem til kvar kommune. Fedje kommune finn det naudsynt å prioritere 8 personar (4 på kvart skift) om ikkje sentrale mynde tek seg av dette. LOS-tenesta er heilt avgjerande for staten sine inntekter og trygging av skipstrafikken. Vi finn at dette saman med oljeverksemda er ei oppgåve for staten å vurdere. Fedje kommune kan ikkje prioritere denne oppgåva- -Skole og barnehage vert vanlegvis halde ope under ein pandemi. Etter tilråding frå HOD / H-dir / WHO kan det utifrå kunnskap om den konkrete pandemien sin smittsstyrke mellom barn, verte aktuelt å stenge skule og barnehage. Nokre gongar synes kunnskapar om pågåande pandemi at barna kan vere ein viktig smittekjelde sjølv om dei er lite sjuke og dei kan vere smitteførande i opp til 7 dagar. Dette er likevel eit tiltak som ein helst vil unngå og som vil gi stor belastning på samfunnet der foreldra må vere heime med barnet i ein situasjon der vi treng alle som er friske, ute i arbeidet. Nye studiar frå Spanskesyken, som var ein heilt spesiell og alvorleg pandemi, syner at lang tid med stenging av skular, ingen samlingar og karantene av sjuke hadde effekt. Likevel må vi her lytte til tilråding frå HOD/ H-dir. 10

11 VI MOTTAK, LAGRING OG UTLEVERING AV: VAKSINE, FØREBYGGJANDE MEDISIN, MEDISIN TIL BEHANDLING OG MEDISINSK UTSTYR -Strategi for auka dekning av vanleg vaksine mot sesonginfluensa og pneumokokkvaks.: -Ein bør vurdere å gå over frå generell oppfordring om vaksinasjon gjennom oppslag, til konkret innkalling ved brev frå helsesyster (er allereie gjennomført!) -Ein bør styrke informasjonen om fordelane ved vaksinering og at ein ikkje ser alvorlege biverknader. -Ein bør styrke informasjonen om at dette vil styrke vår beredskap i forhold til ein alvorleg pandemi. -Mottak, lagring og vaksinering med pandemisk influensavaksine: -Leiande helsesøster tek imot vaksinen. Ein bør vere to personar som reiser over til Sæverøy for å hente vaksinen -Vaksinen vert lagra ved helsesøster sitt kontor som har låsebart kjøleskåp. Maks 600 dosar. Vi vil få glas med vaksine på 20ml med 40 dosar i kvart glas. -Ved avgrensa tilgong på vaksinar, kan ein ikkje sjå bort ifrå forsøk på tjuveri, og alternativ løysing for lagring vil bli valt. -Vaksinasjon med avgrensa mengde vaksine til definerte grupper, vert utført av helsesøster i samarbeid med fysioterapeuten. Arbeidet går føre seg ved helsestasjonen. -Massevaksinasjon ved utført i Fedje Fleirbrukshall dersom et stort antall vaksiner kjent samstundes, og det vert etablert 2 vaksinasjonsteam samansett av: -Helsesøster og assistent -Sjukepleiar og fysioterapeut Dersom vaksinen kjem puljevis og i mindre mengder slik som ved svineinfluensaen, vil vi nytte helsestasjonen og helsesøster på vanlig måte -Innkalling til vaksinasjon av definerte grupper skjer ved brev frå helsesøster og etter råd frå kommuneoverlegen på grunnlag av retningsliner frå HOD. Helsepersonell i direkte kontakt med influensasjuke har alltid høgste prioritet. Innkalling til massevaksinasjon skjer ved utsending til alle husstandane gjennom posten,- sjå vedlegg VI om massevaksinasjon -Alle biverknader SKAL registrerast med batchnummer, pasientdata, tidspunkt, behandling og symptom / funn. -I samarbeid med PLOMS og kommuneoverlegen må ein straks skaffe seg oversyn over kven som treng transport til vaksinasjonsstaden og kven som må vaksinerast heime. 11

12 -Mottak, lagring og fordeling av antiviralia -I tidlig fase med få sjuke, vil antiviralia i form av Tamiflu bli fordelt utifrå resept til den einskilde pasient., og alt vert betalt av pasienten. Legen må ha eit lager av medisin (20 pakkar?) ved kontoret. Ein bør vurdere alarm ved legekontoret. -Når pandemien er av HOD definert som ein allmennfarleg, smittsam sjukdom, er undersøking og behandling kostnadsfritt for pasienten. -Når trongen for antiviraliamedisin overstig systemet for individuell bestilling, sender Folkehelseinstituttet pakkar med antiviralia direkte til Fedje kommune ved kommuneoverlegen som saman med helsesyster fordeler medisinen etter landsdekkande kriterium med fylgjande hovudinnhald: -Alle influensasjuke som har vært sjuke mindre enn 48 timar skal ha Tamiflu -Alle som fryktar å vere smitta etter nærkontakt i tidleg fase av pandemien med få sjuke skal ha Tamiflu -Førebyggjande behandling av dei som deltek i arbeidet ved legevakt, legeteneste, heimepatrulje og isolat. Behandling vert gjeve fram til 14 dagar etter vaksine (opp til 6 månader ) Her vert nytta Adamantan dersom viruset ikkje er resistent. -Pleie og omsorgtenestene. Her vet nytta Adamantan dersom virus ikkje er resistent -Samfunnskritiske tenester utover PLOMS og helsetenesta (sjå ka.v) Her vert nytta Adamantan dersom virus ikkje er resistent -Mottak, lagring og fordeling av antibiotika. Lungebetennelse er vanleg ettersjukdom ved influensa. Ved sjukeheimen og legekontoret vert lageret med antibiotika auka. På begge plassane vert dette kjøpt inn: -Benzylpenicillin 10 doser a 2 million til parenteral behandling -Ampicillin 3 dosar til parenteral behandling -Amoxicillin 3 doser til parenteral behandling -Amoxicillin 30 doser til peroral behandling Kommuneoverlegen vil vurdere på kva tidspunkt ein kan gå over frå bestilling direkte frå apotek til å utvide medisinlageret. -Mottak og lagring av anna naudsynt medisinsk utstyr under ein pandemi.: -Kirurgisk munnbind. Det er trong for ca stykk som vert kjøpt inn til Apotekutsalet ved Fedje handel (2500) og Fedje sjukeheim (500) -CRP stk ved Fedje sjukeheim (50) og Fedje legekontor (150) -Eingongshanskar -Alkoholbasert handdesinfeksjon ved legekontoret og sjukeheimen -Temperaturmålarar 70 stk ved Fedje Handel sitt apotekutsal -Visir 4 stk ( Fedje legekontor) -Papirlommetørkler fem gongar normal omsetning (Fedje handel) 12

13 -Oksygenflaskar dobbelt lager (Fedje sjukeheim) -Intravenøs væske Ringer acetat (10) og venfloner/slanger (20) -Medisinutsalet må auke sitt lager av febernedsetjande medisinar (paracet) 13

14 VII PANDEMIVIRUSSJUKE PASIENTAR: Rutinar for mottak,diagnostikk, behandling, pleie og isolering ved alvorlig pandemi Samarbeid med andrelinetenesta. -Mottak: Det vart lagt opp til at legen ved heimebesøk eller ved legekontoret alle kvardagar i tida arbeider med pandemisjuke pasientar. Dette vert planlagt for periodar på 4 veker. Vert Fedjelegen sjuk, må ein ta kontakt med legetenesta i Austrheim -Diagnostikken legg vekt på: -Pasienten sin oppleving av å vere influensasjuk -Møtt influensasjuk person siste 72 timane -Rask feberstigning og nyoppstått hoste og sår hals -Lite naserenning -Smerte i hovudet, muskelverk, føler seg sjuk -Granulert svelgslimhinne -Moderat auke i CRP -Blodprøve -Penselprøve frå nase svelg med aluminiumsstong (frå lab.) -Behandling -Antivirusmedisin til alle som er mistenkt sjuke og ikkje har vore sjuk lengre enn 48 timar. Tamiflu er førsteval. -Penicilling G ved minste mistanke om lungebetennelse etter kortvarig betring av influensa -Febernedsettjande, drikke godt. Hoste og snørr i papirlommetørkle som vert kasta. Hostehygiene er avgjerande -Ved sukkersjuke og høg feber, kan det vere naudsynt å auke insulindosen. -Ved KOLS, hjartesjukdom og hjartesvikt er det aktuelt med auka tilsyn, endra medisin og tilføring av oksygen. -Pleie og omsorg -Sikre medisinering og utlevering av medisin til heimebuande -Følgje opp oksygenbehandling -Kontinuerlig tilsyn med dei sjukaste -Støtte og hjelp ved dødsfall -Tamiflu til dei eldre (> 65 år) i sjukeheimen og i heimen der ein har påvist pandemisjukdom -Stell av døande i heimen om gravferdsbyrå ikkje har stor nok kapasitet -Isolering -Normalt vil dette seie at den influensasjuke pasienten skal halde seg heime så lenge han/ho er smitteførande (5 dagar for vaksne frå feberstart og 7 dagar for barn) 14

15 -I tidleg fase med få sjuke og kanskje ukjent virus, kan lengre isolering vere aktuell, og då vert ein isolert i heimen -I utbrot der sjukeheimen er råka, vert det ved den nye fløya oppretta eit mellombels kjøkken og vaktrom, og influensasjuke vert tekne inn på desse 6-8 plassane så lenge dei er smitteførande. Omorganisering ved PLOMS-leiar. -Pleiarane skal nytte kirurgisk munnbind, hyppig alkoholbasert handvask og stellekapper -Pleiarane ved denne avdelinga får førebyggjande behandling med antiviralia i form av Adamantan og vert prioriterte for vaksinering -Vi vil ikkje tru det er trong for å ta i bruk ledig einebustad til isolering av influensasjuke -Samarbeid med andrelinjetenesta -Retur av ferdig behandla pasientar frå sjukehuset vert prioriterte for mottak til Fedje. Ein må konkret vurdere utskriving til familien for nokre av dei som er ved sjukheimen. -Dialog og rådgjeving frå andrelinetenesta er naudsynt ved innlegging av influensasjuke, og særlig ved svært dårlige pasientar i svært høg alder -Avansert behandling kan framleis berre skje i sjukehus -Dialog og kontakt med ambulanseteneste, og vi må i fellesskap sikre at dei tilsette eventuelt får førebyggjande Adamantan og vert prioritert for vaksine. -Det er berre aktuelt å leggje dei inn på sjukehus som pga allmenntilstand eller alvorlege komplikasjonar treng avansert behandling i sjukehus. Ein skal då kontakte sjukehuset per telefon -Samarbeid med NAV -Det må vere tillat å sjukemelde per telefon ved ein influensaepidemi -Det må vere tillat å sjukemelde pårørande ved akutt dødsfall under ein pandemi -Når pandemien er av HOD definert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom, er undersøking og behandling gratis. Vi må finne praktiske ordning der pasienten får utelevert medisin hos legen, og at NAV godtek refusjonskravet frå legen. Vi har ikkje anna apotek på Fedje i ein slik pandemi -NAV har oversyn over ledig arbeidskraft. Vi må kunne melde inn trong for assistentar og helsefagarbeidarar, og NAV vil prioritere dette -Samarbeid med NAV-kommune og heimeteneste -Det kan verte aktuelt å opprette ei husmorvikarordning, og særlig dersom skule og barnehage må stengast. -Det kan vere naudsynt med støtte til kjøp av heimetenester utover budsjetterte tiltak -Nokre av dei som normalt får tiltak frå sosialetaten, er skadde av alkohol, narkotika eller kronisk sjukdom. Desse er svært utsette ved ein pandemi, og det er viktig at NAVkommune er merksam på dette og har god kontakt med legen. 15

16 -Formannskapskontoret har kjennskap til kva som er ledig av kommunale bustader, og skulle det vere aktuelt med isolering i kommunal bustad, vil dette komme fram i møter mellom kommuneoverlegen og assisterande rådmann. 16

17 VIII OPPLÆRING OG ØVING -Plandokumentet skal i seg sjølv vere ein lokal lærebok for den som har laga planen og for dei som skal nytte planen. -Planen var hausten 2007 grunnlaget for ei papirøving og vart nytta under svineinfluensaen -Ved ein pandemi vil mykje av opplæringa skje ved at ein arbeider skulder ved skulder og lærer av kvarandre og kontrollerer kvarandre. Eit eksempel er fysioterapeut eller assistent som skal samarbeide med helsesøster om vaksinering. -Dersom ein ikkje har tilgong på godkjend kompetanse, må ein innanfor krava om at arbeidet som vert utført, skal vere fagleg forsvarleg, gi oppgåver til personell som ikkje har full, godkjent utdanning. Dette stiller auka krav til den som delegerer oppgåvene. -Ein bør ha øving eller gjennomgang av planen ein gong kvart år, og den er sist revidert januar

18 IX NASJONAL RÅD FOR ARBEIDET FØR OG UNDER EIN PANDEMI. Lokal plan må kontinuerleg tilpassast nye krav frå myndigheitene. Kommuneoverlegen har ansvar for å følgje med på dei råd som kjem frå HOD / H-dir og WHO. Per dato er råda frå WHO /HOD / H-dir. fylgjande: -Fase 1: INGEN NYE INFLUENSALIKNANDE VIRUS -Kommunen / kommuneoverlegen skal kvart år i august gå gjennom og revidere beredskapsplanen for pandemisk influensa -Øvelse bør haldast 1 gong kvart år -Beredskapsplanen for pandemisk influensa skal som minimum seie noko om: -Ansvarsliner / leiing -Diagnostikk og behandling -Førebyggjing / smittevern -Bemanning / drift av viktige samfunnstenester -Fornying av medisinar og vaksiner -Fase 2 NYTT INFLUENSALIKNANDE VIRUS PÅVIST HOS DYR (til dømes fugleinfluensa) -Ikkje påvist i Noreg: -Repetere fase 1 -Påvist virus i Noreg: -Raskt sende inn prøve frå sjuk pasient (hals, nase) -Serologisk overvaking av pasientar -Sekundærførebyggjande antiviralia til dei som er involverte (mattilsyn, bonde osv) -Teste alle som er i kontakt med mistenkt sjuke dyr -Nær dialog og kontakt med mattilsynet -Vaksine om det er mogleg -Tett oppfølging av sjuke og mistenkt sjuke -NB /Hugs : primærførebyggjande antiviralia til legen, legekontoret, legevakta og ambulansen Fase 3 NYTT VIRUS HAR VIST SMITTE FRÅ DYR TIL MENNESKE, men ikkje mellom menneska -Ikkje påvist i Noreg -Repetere fase 1 og 2 -Påvist slik smitte i Noreg: -Rask varsling av mistenkt tilfelle til fylkesmannen -Framføre / lage skriv og oversyn over symptom og funn hos den / dei sjuke -Gje alle epidemilogiske data rundt den sjuke -Stad -Kontaktar -Reisemønster siste 72 timar -Tidspunkt -Anna -Aktivisere og kalla saman kriseleiinga 18

19 -Gå gjennom kriseplanen -Teste rapporteringsliner og telefonnummer -Oppdage klynger ( om nokre av dei smitta har noko felles i dei epidemilogiske data ) -Fase 4 AVGRENSA SMITTE AV NYTT INFLUENSALIKNANDE VIRUS MELLOM MENNESKE -Ikkje Påvist i Noreg: -Repetere tiltaka under fase 1 til 3 -Gå gjennom alle planar og naudsynte kontaktpunkt -Påvist i Noreg -Gå gjennom alle tiltaka under fase 1 til 3 -Kommuneoverlegen må beskrive og vurdere epidemiologiske, virologiske og kliniske sider ved epidemien og identifisere mogelege smittekjelder. -Bestille og bruke antiviralia for å behandle tidlege tilfelle av sjukdom og vurdere profylakse til nærmiljø og nærkontaktar -Informere om smitteverntiltak / Vedlegg I -Fase 5 AUKANDE VERDSOMSPENNANDE SPREIING AV VIRUSET (PANDEMI), MEN DEN ER IKKJE SVÆRT SMITTSAM -Ikkje tilfellet i Noreg: -Gå gjennom alle tidlegare tiltak fase 1-4 -Revurdere / revidere kriseplanen for ei epidemitopp med svært mange sjuke -Innhente oversyn over bemanningssituasjonen frå driftssjefen -Trene / øve / lære opp alle som skal behandle influensasjuke -Informere lærarane, tilsette i barnehagen og PLOMS på kva måte ein oppdagar influensasjukdom ( Vedlegg VI ) -Påvist i Noreg: -Gå gjennom alle tidlegare tiltak fase 1-4 -Sørge for at kriseleiing og kommuneoverlegen har alle naudsynte fullmakter -Sikre at lager av førebyggjande antiviralia, materiell og antibiotika er på plass -Revurdere planlagde tiltak slik at sjukdomsbyrden vert fordelt på helsepersonellet. -Vurdere nye råd frå WHO -Full mobilisering av alt personell og kriseleiing -Sette i verk 4 veker med endra arbeidstid ved legekontoret og planlegge deling av sjukeheimen med eining for isolasjon -Auke bemanninga i helse- og omsorgstenesta -Sikre personell til pasientar som er i karantenebustad eller isolasjon -Organisere tilgang på ekstra materiell og medisinar -Iverksette prosedyrer for handtering av lik (Vedlegg VII) 19

20 -Fase 6 ALVORLEG PANDEMI -Ikkje påvist i Noreg -Repetere fase 1-5 -Aktivisere kriseleiing og informere skule, barnehage og helsepersonell -Oppdatere prosedyrer og retningsliner for smittevern, diagnostikk, behandling og overvaking i tråd med råd frå WHO. -Førebu oss på mottak av pasientar og omorganisere / dele sjukeheimen -Styrke kunnskapen og høvet til å informere sjuke og helsepersonell om smitteverntiltak -Revidere alle planar med omsyn til ein smittetopp -Prioritere virologisk undersøking av alle som har influensaliknande sjukdom -Noreg er involvert -Settje i verk katastrofe og beredskapsplanar -Skaffe oppdatert oversyn over på kva måte helsetenesta fungerer, tilgang på ekstra personell, tilgang på medisinar og materiell, støttegruppe aktivisert -Dele ut antiviralia -Vaksinasjon i tråd med prioritering gitt av H-dir -Fornye informasjon om smitteverntiltak -Vurdere psykososiale tiltak retta mot hardt råka familiar -ETTER EIN PANDEMI DER NOREG HAR VORE INVOLVERT (postpandemifase eller mellompandemifase) -Kommuneoverlegen lagar rapport om erfaringane -Ein må vurdere og rekne ut trongen for ressursar ved ei ny bølgje om nokre veker (svært vanleg situasjon) -Vurdere og revurdere effekten av behandling og tiltak under pandemien -Sikre avlasting av overarbeidd personell -Fylle opp lager av medisinar og materiell -Revidere planar -Justere prosedyrar -Halde fram med vaksinasjon (postpandemifase eller mellompandemifase) 20

21 X SAMARBEID OG HANDTERING AV FUGLEINFLUENSA -Det er etablert ein samarbeidsavtale mellom kommuneoverlegane og mattilsynet -Mattilsynet har gjeve fylgjande generelle råd: Informasjon til folk Faren for at menneske i Noreg skal bli smitta av fugleinfluensa er svært liten. Publikum bør likevel ta nokre forholdsreglar: Ikkje ta på fuglar som er daude eller verkar sjuke. (Vask hendene godt om du er kommen i skade for å ta på daude eller sjuke fuglar.) Dersom ein finn fleire daude fuglar innanfor et avgrensa område, skal ein melde frå til Mattilsynet sine distriktskontor på så raskt som mogleg. Barn skal oppfordrast til å unngå kontakt med daude og sjuke fuglar og fugleskitt. Ved mating av villfugl bør ein unngå direkte kontakt med fuglane. Etter handtering av fuglebrett, frøautomatar og liknande bør ein vaske hendene godt. Vask hendene ofte, og etter all kontakt med fugl. Ta kontakt med mattilsynet tlf og kommuneoverlege på tlf Når mogleg fugleinfluensa er komen til Noreg, skal dei som driv med utrydding, kle seg med -verneklede som vert nytta ein gong (kjeledress) -vasstett forkle -dobbel eingongshanske -andedråttsvern -vernebriller som er tettsitjande -skoovertrekk eller desinfiserbare sko -desinfeksjonsmiddel -plastsekkar -arbeidshanskar -ekstra sett arbeidstøy Det er laga eige skriv om på kva måte dette skal skje, og det kan ein få ved å kontakte kommuneoverlegen eller mattilsynet. Gå ikkje i gong på eiga hand 21

22 VEDLEGG I Generelle smittevernråd til befolkninga før eller under ein pandemi -Ein alvorleg pandemi er i ferd med å spreie seg utover landet. Dersom ein kan redusere spreiingstakten og hindre at folk vert sjuke så lenge som mogeleg, kan vi få på plass god vaksine, god behandling og nok mannskap. Dette vil redusere helseskadar, dødsfall og samfunnsskadar. Viruset smittar ved dråpesmitte gjennom hosting og nysing. Befolkninga på Fedje kan gjere mykje for å hindre smittespreiing, og vi vil nytta høve til å gje oppdaterte råd. -HOSTEHYGIENE: Bruk papirlommetørkle eller tørkerull ved hosting og nysing. Host ikkje mot andre. Host helst utomhus. Kast papiret i bosset. -HANDVASK: Vask hendene ofte, og alltid etter hosting, nysing eller kontakt med ansiktet -FEBERMÅL: Skaff deg febermål om du ikkje har dette. Det kan kjøpast på apotekutsalet. Influensa er kjenneteikna av feber og nyoppstått hoste % av dei som er smitta, er sjuke og smitteførande, har så lite plagar at dei ikkje veit dette. Er du i tvil, så tru at det er influensa. -VAKSINER DEG: Når det kjem melding om at vi har tilgong på ny vaksine, så møt opp. Har vi vaksine til alle, så er målet at vi skal vaksinere nesten alle. Nokre tålar ikkje vaksine eller er for svake til å vaksinerast, og for desse er det godt vern at alle andre er vaksinert. Dersom vi har lite vaksine, vil dei som skal vaksinerast, få brev om dette, og prioritering er gjort etter retningsliner frå Helse-og omsorgsdepartementet. Ved massevaksinasjon, vil dette skje i Fedje Fleirbrukshall Ved vanleg vaksinasjon av avgrensa grupper, vil dette skje ved helsestasjonen. -MUNNBIND: Blir du sjuk med feber og nyoppstått hoste, så har du sannsynlegvis influensa. Bruk då munnbind i kontakt med andre. Kjøp NÅ inn på apotekutsalet ved Fedje Handel. -VASK OVERFLATER MED SÅPE: Overflater som den influensasjuke tar på, har tatt på eller hosta mot, skal vaskast med vanleg såpe og vann. Skaff deg nok vanleg vaskemiddel. - INKUBASJONSTID OG SMITTETID: Influensa har ein inkubasjonstid (tid frå ein vert smitta til ein vert sjuk) på 24 til 72 timar, og sjukdomen varer i 5-7 dagar. Den sjuke er vanlegvis smittsam i 3-5 dagar, men bruk vernande tiltak i 7 dagar. Barn er smittsame opp til 7 dagar. -LEGEKONTORET vil i fire veker framover frå. ha ope for influensasjuke alle kvardagar i tidsrommet 14 til 17. Prøv å halde denne tida. Det vil også bli utført sjukebesøk. Kommuneoverlegen ynskjer oversyn over alle som er sjuke, og ynskjer at alle tek kontakt med legen på tlf Dette kan hjelpe oss med å styre epidemien, og vi kan betre prioritere behandling med medisinar. -SKULE, BARNEHAGE, FERGE, BUSS, FORSAMLINGSLOKALE vert normalt ikkje stengte under ei influensapandemi. Dette kan etter kunnskap om epidemien, verte endra etter råd frå Verden Helseorganisasjon / Helse- og omsorgsdepartementet. Ved kommuneoverlege Ernst Horgen September

23 VEDLEGG II Smittevernråd til losar. Smittevernråd til tilsette på båtar som kjem til landet via Fedje. -Ein alvorleg pandemi er i ferd med å spreie seg utover Noreg. Dersom ein kan redusere spreiingstakten og hindre at folk vert sjuke så lenge som mogeleg, kan vi få på plass god vaksine, god behandling og nok mannskap. Dette vil redusere helseskadar, dødsfall og samfunnsskadar. Viruset smittar ved dråpesmitte gjennom hosting og nysing.du kan gjere mykje for å hindre smittespreiing, og vi vil nytta høve til å gje oppdaterte råd. -HOSTEHYGIENE: Bruk papirlommetørkle eller tørkerull ved hosting og nysing. Host ikkje mot andre. Host helst utomhus / på dekk. Kast papiret i bosset. -HANDVASK: Vask hendene ofte, og alltid etter hosting, nysing eller kontakt med ansiktet -FEBERMÅL: Skaff deg febermål om du ikkje har dette. Det kan kjøpast i butikken eller hos kommuneoverlegen.influensa er kjenneteikna av feber og nyoppstått hoste % av dei som er smitta, er sjuke og smitteførande, har så lite plagar at dei ikkje veit dette. Er du i tvil, så tru at det er influensa. -VAKSINER DEG: Når det kjem melding om at vi har tilgong på ny vaksine, så er losar mellom dei som vert prioriterte. Har vi vaksine til alle, så er målet at vi skal vaksinere nesten alle. Nokre tålar ikkje vaksine eller er for svake til å vaksinerast, og for desse er det godt vern at alle andre er vaksinert. Dersom vi har lite vaksine, vil dei som skal vaksinerast, få brev om dette, og prioritering er gjort etter retningsliner frå Helse-og omsorgsdepartementet. Vi har ikkje vaksine til alle som er på båtar som kjem til Fedje, men førespurnad kan vurderast av kommuneoverlegen. -MUNNBIND: Blir du sjuk med feber og nyoppstått hoste, så har du sannsynlegvis influensa. Bruk då munnbind i kontakt med andre. Kjøp NÅ inn på apotek til alle om bord. -VASK OVERFLATER MED SÅPE: Overflater som den influensasjuke tar på, har tatt på eller hosta mot, skal vaskast med vanleg såpe og vann. Skaff nok vanleg vaskemiddel om bord - INKUBASJONSTID OG SMITTETID: Influensa har ein inkubasjonstid (tid frå ein vert smitta til ein vert sjuk) på 24 til 72 timar, og sjukdomen varer i 5-7 dagar. Den sjuke er vanlegvis smittsam i 3-5 dagar, men bruk vernande tiltak i 7 dagar. Hald deg gjerne på lugaren i desse dagane. -LEGEKONTORET vil i fire veker framover frå. ha ope for influensasjuke alle kvardagar i tidsrommet 14 til 17. Prøv å halde denne tida. Det vil også bli gitt sjukebesøk. Kommuneoverlegen ynskjer oversyn over alle som er sjuke, og ynskjer at alle tek kontakt med legen på tlf Dette kan hjelpe oss med å styre epidemien, og vi kan betre prioritere behandling med medisinar. Ved kommuneoverlege Ernst Horgen September

24 VEDLEGG III Råd til smitteutsette og dei som er mistenkte for å vere smitta - Informasjon frå helsestyresmaktene tyder på at vi for tida har ein verdsomfattande epidemi med eit influensaliknande virus. Dette viruset smittar ved dråpesmitte når ein hostar, nys, tek seg til andletet og overfører virushaldige dråpar til andre. Vi har forstått det slik at det er mistanke om at du har vore i kontakt med nokon som er sjuke, og det er ein viss fare for at du kan vere smitta ved at du veit at du har vore nær dei som er sjuke, og kanskje du har begynt å kjenne deg febersjuk, har målt litt temperatur eller er begynt å hoste. -Dersom ein kan redusere spreiingstakten og hindre at folk vert sjuke så lenge som mogeleg, kan vi få på plass god vaksine, god behandling og nok mannskap. Dette vil redusere helseskadar, dødsfall og samfunnsskadar. For å hindre at mange vert sjuke, vil vi i tidleg fase av epidemien, gje antiviralia til alle vi trur er sjuke eller er smitteutsette. Når trongen for medisin overstig systemet for individuell bestilling, sender apoteket pakkar med antiviralia direkte til kommuneoverlegen som fordeler medisinen etter landsdekkande kriterium med fylgjande hovudinnhald: -Alle influensasjuke (feber, nyoppstått hoste ) (Tamiflu) -Alle som fryktar å vere smitta etter nærkontakt i tidleg fase av pandemien med eit lite tal sjuke (Tamiflu) -Førebyggjande behandling av dei som deltek i arbeidet ved legevakt, legeteneste, heimepatrulje og isolat. Behandling vert gjeve fram til 14 dagar etter vaksine.(adamantan) Det er medisin du får hjå legen, og legeundersøking og behandling er gratis dersom helse-og omsorgsdepartementet har slått fast at det er ein farleg pandemi. Ta kontakt med legen på telefon , og du vil få råd og behandling. -I tillegg er det mykje du sjølv kan gjere for å hindre smittespreiing, og vi vil nytta høve til å gje oppdaterte råd: -HOSTEHYGIENE: Bruk papirlommetørkle eller tørkerull ved hosting og nysing. Host ikkje mot andre. Host helst utomhus. Kast papiret i bosset. -HANDVASK: Vask hendene ofte, og alltid etter hosting, nysing eller kontakt med ansiktet -FEBERMÅL: Skaff deg febermål om du ikkje har dette. Det kan kjøpast på apotekutsalet. Influensa er kjenneteikna av feber og nyoppstått hoste % av dei som er smitta, er sjuke og er smitteførande, har så lite plagar at dei ikkje veit dette. Er du i tvil, så tru at det er influensa. -VAKSINER DEG: Når det kjem melding om at vi har tilgong på ny vaksine, så møt opp. Har vi vaksine til alle, så er målet at vi skal vaksinere nesten alle. Nokre tålar ikkje vaksine eller er for svake til å vaksinerast, og for desse er det godt vern at alle andre er vaksinert. Dersom vi har lite vaksine, vil dei som skal vaksinerast, få brev om dette, og prioritering er gjort etter retningsliner frå Helse-og omsorgsdepartementet. Ved massevaksinasjon, vil dette skje i Fedje Fleirbrukshall. 24

25 Vaksinasjon av selekterte grupper, skjer ved helsestasjonen -MUNNBIND: Smitte, skjer ved dråpar som vert overførte til andre ved hoste og nysing. Bruk munnbind i kontakt med andre. Kjøp NÅ på apotekutsalet ved Fedje Handel. -VASK OVERFLATER MED SÅPE: Overflater som den influensasjuke tar på, har tatt på eller hosta mot, skal vaskast med vanleg såpe og vann. Skaff deg nok vanleg vaskemiddel. - INKUBASJONSTID OG SMITTETID: Influensa har ein inkubasjonstid (tid frå ein vert smitta til ein vert sjuk) på 24 til 72 timar, og sjukdomen varer i 5-7 dagar. Den sjuke er vanlegvis smittsam i 3-5 dagar, men bruk vernande tiltak i 7 dagar. Barn er smittsame opp til 7 dagar. Hald deg heime i denne tida. -LEGEKONTORET vil i fire veker framover frå. ha ope for influensasjuke alle kvardagar i tidsrommet 14 til 17. Prøv å halde denne tida. Det vil også bli gitt sjukebesøk. Kommuneoverlegen ynskjer oversyn over alle som er sjuke, og ynskjer at alle tek kontakt med legen på tlf Dette kan hjelpe oss med å styre epidemien, og vi kan betre prioritere behandling med medisinar. -SKULE, BARNEHAGE, FERGE, BUSS, FORSAMLINGSLOKALE vert normalt ikkje stengt under ei influensapandemi. Dette kan etter kunnskap om epidemien, verte endra etter råd frå Verden Helseorganisasjon / Helse- og omsorgsdepartementet. Kommuneoverlegen vil ved oppslag informere om slike tiltak vert aktuelle Ved kommuneoverlege Ernst Horgen September

26 VEDLEGG IV Råd til dei som er sjuke av influensa i ein pandemi - Informasjon frå helsestyresmaktene tyder på at vi for tida har ein verdsomfattande epidemi med eit influensaliknande virus. Dette viruset smittar ved dråpesmitte når ein hostar, nys, tek seg til andletet og overfører virushaldige dråpar til andre. Vi har forstått det slik at det er mistanke om at du har vore i kontakt med nokon som er sjuke, og du har begynt å kjenne deg febersjuk, har målt litt temperatur eller er begynt å hoste. Andre teikn tyder også på at du har ein influensaliknande sjukdom. -Dersom ein kan redusere spreiingstakten og hindre at folk vert sjuke så lenge som mogeleg, kan vi få på plass god vaksine, god behandling og nok mannskap. Dette vil redusere helseskadar, dødsfall og samfunnsskadar. For å hindre at mange vert sjuke, vil vi i tidleg fase av epidemien, gje antiviralia til alle vi trur er sjuke. Når trongen for medisin overstig systemet for individuell bestilling, sender apoteket pakkar med antiviralia direkte til kommuneoverlegen som fordeler medisinen etter landsdekkande kriterium med fylgjande hovudinnhald: -Alle influensasjuke (feber, nyoppstått hoste ) (Tamiflu) -Alle som fryktar å vere smitta etter nærkontakt i tidleg fase av pandemien med få sjuke (Tamiflu) -Førebyggjande behandling av dei som deltek i arbeidet ved legevakt, legeteneste, heimepatrulje og isolat. Behandling vert gjeve fram til 14 dagar etter vaksine.(adamantan) Når vi vel å gje denne medisinen til deg som er influensasjuk, så er det ikkje berre for å hindre smitte til andre, men du vert fortare frisk og faren for alvorleg ettersjukdom vert redusert. Det er medisin du får hjå legen, og legeundersøking og behandling er gratis dersom helse-og omsorgsdepartementet har slått fast at det er ein farleg pandemi. Ta kontakt med kommuneoverlegen på telefon , og du vil få råd og behandling om du ikkje allereie har vore i kontakt med legen. -I tillegg er det mykje du sjølv kan gjere for å hindre smittespreiing, og vi vil nytta høve til å gje oppdaterte råd: -HOSTEHYGIENE: Bruk papirlommetørkle eller tørkerull ved hosting og nysing. Host ikkje mot andre. Host helst utomhus. Kast papiret i bosset. -HANDVASK: Vask hendene ofte, og alltid etter hosting, nysing eller kontakt med ansiktet -FEBERMÅL: Skaff deg febermål om du ikkje har dette. Det kan kjøpast på apotekutsalet. Influensa er kjenneteikna av feber og nyoppstått hoste % av dei som er smitta, er sjuke og er smitteførande, har så lite plagar at dei ikkje veit dette. Er du i tvil, så tru at det er influensa. For den som er blitt febersjuk med influensa, er febermåling ein god måte å oppdage om ein har fått ettersjukdom slik som lungebetennelse. Då stig ofte feber på ny etter at den har vore borte nokre dagar. 26

27 -VAKSINER : Når ein har fått influensa, har det ingen meining å gje vaksine. Det er likevel viktig at du som er sjuk, oppmodar andre til å ta vaksine snarast mogleg. Når det kjem melding om at vi har tilgong på ny vaksine, så møt opp. Har vi vaksine til alle, så er målet at vi skal vaksinere nesten alle. Nokre tålar ikkje vaksine eller er for svake til å vaksinerast, og for desse er det godt vern at alle andre er vaksinert. Dersom vi har lite vaksine, vil dei som skal vaksinerast, få brev om dette, og prioritering er gjort etter retningsliner frå Helse-og omsorgsdepartementet. Ved massevaksinasjon, vil dette skje i Fedje Fleirbrukshall. Ved vanleg vaksinasjon av avgrensa grupper, vil dette skje ved helsestasjonen. -MUNNBIND: Bruk munnbind i kontakt med andre. Kjøp NÅ inn på apotekutsalet ved Fedje Handel. -VASK OVERFLATER MED SÅPE: Overflater som den influensasjuke tar på, har tatt på eller hosta mot, skal vaskast med vanleg såpe og vann. Skaff deg nok vanleg vaskemiddel. - INKUBASJONSTID OG SMITTETID: Influensa har ein inkubasjonstid (tid frå ein vert smitta til ein vert sjuk) på 24 til 72 timar, og sjukdomen varer i 5-7 dagar. Den sjuke er vanlegvis smittsam i 3-5 dagar, men bruk vernande tiltak i 7 dagar. Barn er smittsame opp til 7 dagar. Hald deg heime i denne tida. -LEGEKONTORET vil i fire veker framover frå. ha ope for influensasjuke alle kvardagar i tidsrommet 14 til 17. Prøv å halde denne tida. Det vil også bli gitt sjukebesøk. Kommuneoverlegen ynskjer oversyn over alle som er sjuke, og ynskjer at alle tek kontakt med legen på tlf Dette kan hjelpe oss med å styre epidemien, og vi kan betre prioritere behandling med medisinar. -SKULE, BARNEHAGE, FERGE, BUSS, FORSAMLINGSLOKALE vert normalt ikkje stengte under ei influensapandemi. Dette kan etter kunnskap om epidemien, verte endra etter råd frå Verden Helseorganisasjon / Helse- og omsorgsdepartementet. Kommuneoverlegen vil ved oppslag informere om slike tiltak vert aktuelle -NOKRE AV DEI SOM VERT INFLUENSASJUKE, ER MEIR UTSETTE FOR Å BLI ALVORLEG SJUKE ENN ANDRE. DETTE OMFATTAR: -Nokre av dei som normalt får tiltak frå sosialetaten, er skadde av alkohol, narkotika eller kronisk sjukdom. Desse er svært utsette ved ein pandemi, og det er viktig at sosialetaten er merksam på dette og har god kontakt med legen. -Ved sukkersjuke og høg feber, kan det vere naudsynt å auke insulindosen. -Ved KOLS, hjartesjukdom og hjartesvikt er det aktuelt med auka tilsyn, endra medisin og tilføring av oksygen. -Barn under 1 år -Vaksne over 65 år Til desse gruppene er det viktig at dei får adekvat behandling med Tamiflu om dei er i ein bustad eller sjukeheim med influensasjuke. Nokre av dei sjuke må også ha behandling med antibiotika. 27

28 -TAK VARE PÅ DEG SJØLV, OG ER DU I TVIL, TA KONTAKT MED LEGEN: -Penicilling G ved minste mistanke om lungebetennelse etter kortvarig betring av influensa. Det kan også verte aktuelt med andre antibiotika -Febernedsettande er ofte naudsynt ved temperatur over 39. -Du skal drikke godt og gjerne ta til deg noko salt ved mykje sveitting. Ved kommuneoverlege Ernst Horgen September

29 VEDLEGG V Liste over reservepersonell (ved driftssjefen) -Studentar innan helsefag (Utdannings i parentes) - -Pensjonistar med helsefagutdanning (Utdanning i parentes) - -Deltidstilsette (utdanning i parentes) - Linda Samnøy (hjelpepleiar) - Gerd Marie Bøe Villanger ( hjelpepleiar) - Rose Rognsvåg ( hjelpepleiar) - Liv Marit Vestvik Berg ( omsorgsarbeidar) - Eva Moldøen ( omsorgsarbeidar) - Odrun Borge ( helsefagarbeider) - Anne Magnhild Storemark ( helsefagarbeider) - Rose Marit Øien ( helsefagarbeider) - Salina Kruger ( helsefagarbeider) - Linda Vatne ( helsefagarbeider) -Vikarar og tidlegare tilsette i PLOMS (utdanning i parentes) - 29

30 VEDLEGG VI RÅD TIL TILSETTE I SKULEN, SKULEFRITIDSORDNINGA, SJUKEHEIMEN OG HEIMETENESTENE Teikn på influensasjukdom hos barn og eldre. Kva skal personell i skule, barnehage og pleie- og omsorg sjå etter? På kva måte kan ein hjelpe til med å stogge epidemien? -INFORMASJONSARBEIDET: Ein alvorleg pandemi er i ferd med å spreie seg utover landet. Dersom ein kan redusere spreiingstakten og hindre at folk vert sjuke så lenge som mogeleg, kan vi få på plass god vaksine, god behandling og nok mannskap. Dette vil redusere helseskadar, dødsfall og samfunnsskadar. Viruset smittar ved dråpesmitte gjennom hosting og nysing. Befolkninga på Fedje kan gjere mykje for å hindre smittespreiing, og lærarane og pleiepersonell er sentrale yrkesgrupper med stor kontakt med barn, familiar og eldre. Vi treng Dykkar hjelp i informasjonsarbeidet, og vi vil nytta høve til å gå gjennom oppdaterte råd : -HOSTEHYGIENE: Ein skal nytte papirlommetørkle eller tørkerull ved hosting og nysing. Host ikkje mot andre. Host helst utomhus. Kast papiret i bosset. -HANDVASK: Ein skal vask hendene ofte, og alltid etter hosting, nysing eller kontakt med ansiktet -FEBERMÅL: Ein bør skaffe deg febermål om du ikkje har dette. Det kan kjøpast på apotekutsalet. Influensa er kjenneteikna av feber og nyoppstått hoste % av dei som er smitta, sjuke og smitteførande, har så lite plagar at dei ikkje veit dette. Er ein i tvil, så skal ein tru at det er influensa. -Å VAKSINERE SEG: Når det kjem melding om at vi har tilgong på ny vaksine, så er det viktig at flest mogeleg møter opp. Har vi vaksine til alle, så er målet at vi skal vaksinere nesten alle. Nokre tålar ikkje vaksine eller er for svake til å vaksinerast, og for desse er det godt vern at alle andre er vaksinert. Dersom vi har lite vaksine, vil dei som skal vaksinerast, få brev om dette, og prioritering er gjort etter retningsliner frå Helse-og omsorgsdepartementet. Ved massevaksinasjon, vil dette skje i Fedje Fleirbrukshall. Ved vanleg vaksinasjon av avgrensa grupper, vil dette skje ved helsestasjonen. -MUNNBIND: Blir ein sjuk med feber og nyoppstått hoste, så har du sannsynlegvis influensa. Bruk då munnbind i kontakt med andre. Ein bør allereie kjøpe inn på apotekutsalet ved Fedje Handel. -VASK OVERFLATER MED SÅPE: Overflater som den influensasjuke tar på, har tatt på eller hosta mot, skal vaskast med vanleg såpe og vann. Skaff deg nok vanleg vaskemiddel. - INKUBASJONSTID OG SMITTETID: Influensa har ein inkubasjonstid (tid frå ein vert smitta til ein vert sjuk) på 24 til 72 timar, og sjukdomen varer i 5-7 dagar. Den sjuke er vanlegvis smittsam i 3-5 dagar, men bruk vernande tiltak i 7 dagar. Barn er smittsame opp til 7 dagar. -LEGEKONTORET vil i fire veker framover frå. ha ope for influensasjuke alle kvardagar i tidsrommet 14 til 17. Prøv å halde denne tida. Det 30

PANDEMIPLAN FOR FJALER KOMMUNE Saksansvarleg: Ola Hovland

PANDEMIPLAN FOR FJALER KOMMUNE Saksansvarleg: Ola Hovland Godkjent 1 (18) INNHALD 1. Administrativ del 1.1 Plangrunnlag 1.2 Føremål 1.3 Formelt vedtak 1.4 Fullmakter 1.5 Ajourhold/oppdateringar 1.6 Øvingar/opplæring/kompetanse 2. Operativ del 2.1 Iverksetting

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR LUSTER KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR LUSTER KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR LUSTER KOMMUNE KOMMUNAL BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Revidert januar 2018 Innhald: 1. Innleiing... 3 2. Ansvar, rapporteringsliner og leiingsforankring... 4 3. Risiko og sårbarheitsanalyse...

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR ASKØY KOMMUNE KOMMUNAL BEREDSKAP FOR PANDEMISK INFLUENSA 1. Innledning side 3 2. Ansvar, rapporteringslinjer og ledelsesforankring side 3 3. Informasjons-

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR LUSTER KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR LUSTER KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR LUSTER KOMMUNE KOMMUNAL BEREDSKAPSPLAN FOR PANDEMISK INFLUENSA Mai 2009 Innhald 1. INNLEIING... 3 2. ANSVAR, RAPPORTERINGSLINER OG LEIINGSFORANKRING... 3 3. RISIKO OG SÅRBARHEITSANALYSE...

Detaljer

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Pandemiplan for Seljord kommune

Pandemiplan for Seljord kommune Pandemiplan for Seljord kommune Juni 2009 Utarbeidet av kommunelege I Elisabeth Swensen 2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEIING:... 3 1.1 PANDEMI DEFINISJON... 3 1.2 PANDEMIFORLØP... 3 1.3 SJUKDOMEN... 3 2 AKTØRER

Detaljer

Norovirus utbrot Førde sjukehus våren Hygienesjukepleiar Åse Skare

Norovirus utbrot Førde sjukehus våren Hygienesjukepleiar Åse Skare Norovirus utbrot Førde sjukehus våren 2018 Hygienesjukepleiar Åse Skare Definisjon av utbrot To eller fleire tilfelle av same infeksjonssjukdom hos pasientar som synes å ha samanheng Ref: FHI Norovirus

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Kvam formannskap 10.03.2016 022/16 Kvam heradsstyre 15.03.2016 026/16 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre 07.03.2016 002/16 Avgjerd

Detaljer

Lag riktige setningar

Lag riktige setningar Smittsomme sjukdommar Lag riktige setningar Set saman setningane slik at dei gir meining. Bakteriar og virus Når bakteriar og virus kjem inn i kroppen, Friske menneske har ein kroppstemperatur Når vi har

Detaljer

HPV. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK

HPV. Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK HPV Informasjon om HPV-infeksjon og vaksine NYNORSK Gratis HPV-vaksine til deg som er ung kvinne fødd i 1991 og seinare. Det er no det skjer! Det er no det skjer! No får du som er ung kvinne tilbod om

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK

PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK PANDEMIPLAN VED HØGSKOLEN I FINNMARK Hva er pandemisk influensa? Pandemisk influensa er en sykdom som skyldes et helt nytt influensavirus som få vil være motstandsdyktige mot og som smitter lett mellom

Detaljer

Lokal beredskapsplan for influensa pandemi

Lokal beredskapsplan for influensa pandemi Lokal beredskapsplan for influensa pandemi 2019-2022 Behandlet i rådmannens ledermøte 04.02.2019 INNHOLD Bakgrunn for planen 3 1.1 Pandemiens forskjellige faser og kommunens ansvar 4 1.2 Ansvar, rapporteringslinjer

Detaljer

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 7 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 7 MØTEPROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtedato: 21.08.2014 Møtetid: 10:00-12:10 Møtestad: Kommunehuset Av 5 medlemmer møtte 5, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I

Detaljer

Pandemi 2013-16. 13. august 2013

Pandemi 2013-16. 13. august 2013 Pandemi 2013-16 13. august 2013 Pandemi 2013-17 1. Rullering... 2 2. Bakgrunn for planen og lovverket... 2 3. Epidemiologi... 2 4. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 5. Informasjon og kommunikasjonstiltak...

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

FØREBYGGE SPREIING AV VRE REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SMITTEVERN

FØREBYGGE SPREIING AV VRE REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SMITTEVERN FØREBYGGE SPREIING AV VRE REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SMITTEVERN 1 REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SMITTEVERN I HELSE VEST Regionalt kompetansesenter for smittevern (tidlegare Regionalt kompetansesenter

Detaljer

Pandemi 2009. 9. juni 2009

Pandemi 2009. 9. juni 2009 Pandemi 2009 9. juni 2009 BAKGRUNN FOR PLANEN OG LOVVERK. Det er et krav fra helsemyndighetene at det foreligger en kommunal pandemiplan. Lokal pandemiplan knyttes til Smittevernlov, lov om helsemessig

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern

Pandemiberedskap. Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Pandemiberedskap Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Smittevernkonferanse, Buskerud 2015 Innhold Tidligere pandemier Potensielle

Detaljer

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner

Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Råd til forskjellige kategorier personell om beskyttelse ved kontakt med vill- og tamfugl i ulike risikosituasjoner Generelt Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land er sannsynligheten

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser

Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Kommunal beredskap Kva snakkar me om? Tog Brann Redning Flaum Snø, snøras og i store mengder Kriser Osv Alt som kan gå galt i kommunen, er kommunen sitt ansvar Forskrift om kommunal beredskapsplikt Ros

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009

Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i Hadsel kommune 2009 1. Innledning Influensapandemier forekommer med noen tiårs mellomrom. Dette er epidemier som forårsakes av et influensa A-virus med

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer

Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Pandemien rammer Norge - konsekvenser og utfordringer Siri Helene Hauge Avdelingsdirektør Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet Beredskapsdagen 2017 11. mai 2017 Innhold Influensa Influensapandemier

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2012 kmål Vaksine for førebygging av livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Frå hausten 2009 får alle jenter

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1 1. Formål med planen... 2 2. Krisedefinisjon... 2 2.1 Kriminelle handlingar og/eller truslar... 2 2.2 Kriser og ulukker i samfunnet som vedkjem tilsette og/eller brukarane av fylkeskommunale tenester...

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017

Pandemi Rådmannens innstilling 15. august 2017 Pandemi 2017 Rådmannens innstilling 15. august 2017 1. Bakgrunn for planen og lovverk... 2 2. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 3. Informasjon og kommunikasjonstiltak... 3 4. Mobilisering

Detaljer

Erfaringar med rett heim. Erfaringskonferanse på Skei 7.-8-februar 2019 Mona Skivenesvåg Løvø Overlege med avd

Erfaringar med rett heim. Erfaringskonferanse på Skei 7.-8-februar 2019 Mona Skivenesvåg Løvø Overlege med avd Erfaringar med rett heim Erfaringskonferanse på Skei 7.-8-februar 2019 Mona Skivenesvåg Løvø Overlege med avd Kva har endra seg? Lettare å få tilbakeført pasientar med hjelpebehov til kommunane no i forhold

Detaljer

Kvalitetssystem Kap:B 5.1 Dok type: B

Kvalitetssystem Kap:B 5.1 Dok type: B Helseavdelinga Alle Helseavd PLO-avd PANDEMIPLAN FOR VOLDA KOMMUNE B 5.1 B Kommunestyret den. Referanser: Smittevernplan for Volda Kommune 29.04.2004 Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa versj

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 6.5.3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006, juli 2012, februar 2014, desember 2014. 1 Innhald:

Detaljer

Nynorsk Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Nynorsk Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2014 Informasjon til foreldre Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1 ROTAVIRUSVAKSINE VART INNFØRT I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET HAUSTEN 2014 KVA ER ROTAVIRUSSJUKDOM? Rotavirus er

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

NY OPNINGSTID I SERVICETORGET

NY OPNINGSTID I SERVICETORGET Arkiv: K2 - U62 Vår ref: 18/118-1 Journalpostid: 18/1495 Saksbeh.: Kirsten Bang-Haagensen NY OPNINGSTID I SERVICETORGET Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet 009/18 05.03.2018 Levekår

Detaljer

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011

Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Statusrapport om influensa, 13. januar 2011 Rapport Tid Torsdag 13.1.2011 kl. 11.00 Innhold Statusrapport om influensasituasjonen. Sendt til Helsedirektoratet med kopi til Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I TIME KOMMUNE Godkjent av Time kommunestyre, sist endra i Levekår, 10.april 2019. 1 Eigartilhøve og ansvar for drift av barnehagane 1.1 Vedtektene gjeld barnehagar som blir drivne

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg 06.02.18. Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Innhold KAPITTEL 1. INNLEIANDE REGLAR... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF Om bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Sauda kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang

Detaljer

SJUKE BARN I BARNEHAGEN

SJUKE BARN I BARNEHAGEN SJUKE BARN I BARNEHAGEN INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BORN I SEIM BARNEHAGE BA SJUKE BARN I BARNEHAGEN Du kjem sikkert mange gonger til å stille deg sjølv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å

Detaljer

Hygienekontaktar i Bømlo som ressurspersoner i smittevernarbeidet

Hygienekontaktar i Bømlo som ressurspersoner i smittevernarbeidet 1 Hygienekontaktar i Bømlo som ressurspersoner i smittevernarbeidet Foto: Jan Rabben Haugesund 04.06.2018 2 Bakgrunn Diverse kvalitetsarbeid gjennomført som prosjekter, m.a mykje arbeid lagt ned i utarbeiding

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C nynorsk fakta om hepatitt A, B og C Kva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i levra. Mange virus kan gi leverbetennelse, og dei viktigaste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Pandemiplan 2009 Flora kommune. Flora kommune PANDEMIPLAN. Versjon 6 august 2009

Pandemiplan 2009 Flora kommune. Flora kommune PANDEMIPLAN. Versjon 6 august 2009 Flora kommune PANDEMIPLAN 2009 Versjon 6 august 2009 1 Innhald: 1. BAKGRUNN/LOVGRUNNLAG... 3 2. MÅLSETTING, ROLLER OG ANSVAR... 4 2.1 Målsetjing... 4 2.2 Kommunen sitt mynde og ansvar... 4 3. GRUNNLAG

Detaljer

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider

pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Vedlegg 4 Informasjonstekster Det ligger ved forslag til pressemelding og informasjonstekst til for eksempel bruk på kommunen eller legevaktens hjemmesider Det er utarbeidet både på bokmål og nynorsk.

Detaljer

SAMARBEID HEIM OG SKULE

SAMARBEID HEIM OG SKULE SAMARBEID HEIM OG SKULE SLIK GJER ME DET PÅ VÅGEN SKULE Gjeld frå 30.08.2010 1 SAMARBEID HEIM- SKULE For å få skuletilbodet best mogeleg for elevane, ynskjer me å ha eit godt samarbeid mellom heim og skule.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Eksempel frå praksisforbetringsarbeid Kathrine Sørum-Hygienekontakt i Leikanger kommune

Eksempel frå praksisforbetringsarbeid Kathrine Sørum-Hygienekontakt i Leikanger kommune Eksempel frå praksisforbetringsarbeid i sjukeheim 26. 09.17 Kathrine Sørum-Hygienekontakt i Leikanger kommune Presentasjon Bakgrunn: Intensiv sjukepleier. Haraldsplass diakonale sjukehus ( 1997-2009).

Detaljer

PANDEMIPLAN FOR JØLSTER KOMMUNE

PANDEMIPLAN FOR JØLSTER KOMMUNE PANDEMIPLAN FOR JØLSTER KOMMUNE (epi-demi = over-folket ) pan-demi=over alt-folket 1. Utgåve - juni 2009 (revidert 09-2012) 1 INNHALD: 1 INNLEIING... 4 1.1 GENERELT... 4 2 ANSVAR, LEIING OG FORANKRING...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Utvalet for oppvekst og omsorg /11 HLV

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Utvalet for oppvekst og omsorg /11 HLV SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FE-614 Arkivsaksnr: 09/635 Løpenr: 11/358 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Utvalet

Detaljer

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13

Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavaksinasjon har det noen hensikt? Tore Stenstad, smittevernlege Smittevernkonferanse Vestfold 12.11.13 Influensavirus Ingen ny sykdom Hippokrates beskrev influensaliknende sykdom 412 BC 18 verdensomfattende

Detaljer

Å sende pasienten ut til heimen (frå sjukehus) Kan det verkeleg gå bra?? Jan Helge Dale Kommuneoverlege Flora kommune

Å sende pasienten ut til heimen (frå sjukehus) Kan det verkeleg gå bra?? Jan Helge Dale Kommuneoverlege Flora kommune Å sende pasienten ut til heimen (frå sjukehus) Kan det verkeleg gå bra?? Jan Helge Dale Kommuneoverlege Flora kommune «Bakteppet» Sjukehuset definerer utskrivingsklar Kortare og kortare liggetid i sjukehus

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2016 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomvirus (HPV)

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI)

GLOPPEN KOMMUNE Betre tverrfagleg innsats (BTI) Rettleiar til bekymringssamtale / undringssamtale - til medarbeidarar som arbeider med barn Samtale med foreldre om bekymring for eit barn Nedanfor finn du fleire forslag til korleis personalet i ein barnehage

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

AVIÆR INFLUENSA (HPAI) 1

AVIÆR INFLUENSA (HPAI) 1 1 Dykkar referanse Vår referanse/sakshandsamar Arkivkode: Dato: 06/233-5/06/2369/Jostein Overskeid X 20 31.03.2006 Innleiing Fugleinfluensa er ein smittsam virussjukdom hos fuglar. Sjukdommen kjem av eit

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

ANSATTPOSTEN PERSONVERNOMBUD FOR BØ, NOME OG SAUHERAD. Ny rolle for Kristin Karlbom Dahle. Har du spørsmål? Anne Guri Barsgård

ANSATTPOSTEN PERSONVERNOMBUD FOR BØ, NOME OG SAUHERAD. Ny rolle for Kristin Karlbom Dahle. Har du spørsmål? Anne Guri Barsgård ANSATTPOSTEN OKTOBER 2018 PERSONVERNOMBUD FOR BØ, NOME OG SAUHERAD Hei, mitt navn er Anne Guri Barsgård og har fra 1.9.18 vært ansatt som personvernombud for Bø, Nome og Sauherad. Jeg har arbeidsplass

Detaljer

HØYRING VEDKOMMANDE «NASJONAL VEGLEIEAR FOR LEGEVAKT»

HØYRING VEDKOMMANDE «NASJONAL VEGLEIEAR FOR LEGEVAKT» Ernst Horgen Kommuneoverlege Pb 70, 5948 Fedje erhorgen@online.no Tlf.004756164031 Fedje 23.juni 2019 HØYRING VEDKOMMANDE «NASJONAL VEGLEIEAR FOR LEGEVAKT» Bakgrunn: Fedje kommune fekk eigen lege i 1982

Detaljer

Tenesta for PU og tannhelsetenesta. Tenner for livet

Tenesta for PU og tannhelsetenesta. Tenner for livet Tenesta for PU og tannhelsetenesta Tenner for livet Samarbeid mellom kommunehelsetenesta, tenesta for PU og Den offentlege tannhelsetenesta I Den offentlege tannhelsetenesta sitt arbeid for å gje tannhelsetilbod

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Korleis går det no eigentleg?

Korleis går det no eigentleg? Korleis går det no eigentleg? Med utgongspunkt i samhandlingsavtale: Tilvising, innlegging og utskriving. Sist revidert 2016. Ny revidering 2019? Inghild Mowatt og Elin Sørbotten Våre pasientar! Oppgåve

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE

STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE STYRINGSDOKUMENT FOR BEREDSKAP SURNADAL KOMMUNE Kommunestyret 13.11.2015 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kriseleiinga... 3 3 Opplæring... 4 4 Øving... 4 5 Evaluering... 4 6 Oppdatering og revisjon... 4 7 Årshjul...

Detaljer

Varafjell avlastningssenter

Varafjell avlastningssenter Varafjell avlastningssenter Varafjell avlastningssenter Varafjell avlastningssenter tilbyr deltids avlastning og heilårsavlastning. Det er plass til opp til 10 barn/ unge med samansette funksjonshemningar.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING

I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING II. PLAN FOR AVDEKKING AV MOBBING I. PLAN FOR FØREBYGGING AV MOBBING A. Førebyggjande arbeid i skuletida 1. Elevsamtaler 2. Klassemøter 3. Sjå ulike videoar om mobbing v/skulehelsesyster 4. Lese bøker om emnet 5. Turar med ei eller fleire

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Nynorsk 2017 Vaksine for å førebyggja livmorhalskreft tilbod til jenter på 7. klassetrinn Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus

Detaljer

Rettleiing Spørjeundersøking om heimetenester

Rettleiing Spørjeundersøking om heimetenester Rettleiing Spørjeundersøking om heimetenester slik gjennomfører du undersøkinga Februar 2018 Kven får undersøkinga? Folkehelseinstituttet har trekt ut eit tilfeldig utval av små, mellomstore og store kommunar

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00

Gloppen kommune. Møteinnkalling. Sakliste. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: Tid: Kl. 14:00 Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: På søreide Dato: 16.02.2017 Tid: Kl. 14:00 Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er til tlf. 57 88

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Ål formannskap skipa i 1993 eit team for sorg- og krisearbeid i Ål kommune. Seinare vart namnet endra til sorg- og krisegruppa.

Ål formannskap skipa i 1993 eit team for sorg- og krisearbeid i Ål kommune. Seinare vart namnet endra til sorg- og krisegruppa. 1 Innhald 1. Bakgrunn og omgrep... 3 2. Organisering... 3 3. Målsetjing... 3 4. Definisjonar / avgrensingar... 4 5. Overordna prinsipp... 4 6. Gjennomføring... 4 6.1 Planlagt aktivitet... 4 6.2 Uventa

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 16.05.2019 Tidspunkt: 09:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer