Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Kjersti Hammerbukt Hasselø Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund Bakgrunn Møre og Romsdal fylkeskommune initierte i 2012 eit 5-årig byutviklingsprosjekt i Ålesund, Molde og Kristiansund under namnet Byen som regional motor (BRM). Fylkeskommunen er prosjekteigar/ prosjektleiar, og bidrar fagleg og økonomisk i gjennomføring av tiltak i dei tre største byane. Kvar av bykommunane har også ansvar for å finne delfinansiering av dei lokale tiltaka, planlegge, prioritere og gjennomføre dei. Det er viktig at alle aktuelle tiltak er forankra i kommunale planar, og at både politisk og administrativ leiing i kommunane støttar prosjektet. For å kunne realisere større utviklingsprosjekt er det også viktig at byane får til eit godt samarbeid med eksterne aktørar lokalt. Å utvikle attraktive byar er viktig for vekst og tilflytting både for byen og regionen rundt byane. Derfor må dei omliggande kommunane delta og støtte gjennomføringa i prosjektet. I fase 1 er det bestemt at det er utvikling av attraktive bysentrum som skal ha fokus. Arbeidet i Byen som regional motor er organisert med ei felles styrings- og prosjektgruppe, og lokale arbeidsgrupper i kvar einskild by. I tillegg har vi felles samlingar for dei tre arbeidsgruppene, der kompetanseheving og erfaringsutveksling/-læring er tema. I fase 1 av prosjektet (mai 2013 juni 2016) har fylkeskommunen inngått samarbeidsavtale med Price Waterhouse Coopers ( PwC) og Gehl Architects. Dei jobbar med kompetanseheving på tvers av byane og fungerer som rettleiarar i gjennomføringa av tiltak lokalt i kvar by. Gjennom arbeidet i fase 1 er det utarbeidd ei forstudie for strategival som heiter «Tre byar trippel kraft» som skal brukast i det vidare arbeidet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ( KMD) har sett i verk ei 3-årig nasjonal satsing som har namnet Byregionprogrammet ( BYR). Både Ålesund, Molde og Kristiansund er med i fase 2 av dette programmet. Ved å få til godt lokalt samarbeid mellom BRM og BYR får ein også involvert kommunane rundt byane i byregionutviklinga. Byane ser no desse to prosjekta i samanheng, og får slik synergieffektar av dette. Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kroner til gjennomføring av tiltak i byane i 2016, med søknadsfrist 14. april. Vi har motteke søknadar frå alle tre byane. Krav for tildeling av økonomisk støtte til konkrete tiltak er at dei er forankra i kommune sine planar for sentrumsutvikling og andre delplanar. Det vil styrke søknadane at kommunane kan vise til samarbeid med andre utviklingsaktørar lokalt.

2 ÅLESUND: Bakgrunn: Gjennom Byen som regional motor ønskjer Ålesund å styrke sin posisjon som attraktivt, urbant sentrum i regionen. Dette skal gi vekst både i byen, omlandet og i Møre og Romsdal. Arbeidet er godt i gang, og kommunen har delt pågåande og nye prosjekt inn i tre hovudsatsingar: 1. Tilgjengelege byrom for kvardag og fest 2. Gang- og sykkelvegar, fokus på mjuke trafikantar 3. Organisasjonsbygging, medverknad og samarbeid Ålesund kommune søkjer om støtte til seks nye delprosjekt i Byen som regional motor: 1. Byromssatsing: Utarbeide gatebruksplan for meir satsing på utvikling av byromma, med særleg fokus på romma nær vatnet. I dette arbeidet kan dei implementere strategiar dei har testa ut i arbeidet med gateterminal, kulturhamn og gatebruksplan. Medverknadsstrategiar, samarbeid med næringslivet og Smart City-element kan bidra til gode resultat. 2. Gang- og sykkelstrategi: Dette tiltaket er viktig for å nå kommuneplanen sine ambisiøse miljømål. Ålesund må auke andelen mjuke trafikantar og leggje betre til rette for gåande og syklande. Fleire gang- og sykkelvegar må byggjast ut, og ein må utvikle bysentrum til ein «fem - minutts - gåby». 3. Studie for muleg utvikling av Skutvika/ Aspøya: Hamna sine næringsaktivitetar flyttar ut frå sentrum, og Skutvika skal regulerast om til bustadføremål. I høve transformasjon av Skutvika, skal det lagast ein områdeplan for heile Aspøya. For å sjå nærare på eventuelle utfordringar og potensiale i området, vil ein gjennomføre ein studie for å sjå moglegheitene som finst. 4. Studie av mulegheiter for utvikling av Moa: Moa skal fortettast som eit av dei urbane sentra, og kommunen ønskjer å gjennomføre ei studie for å avklare korleis dette påverkar attraktiviteten i Ålesund by. Studien vil vere eit viktig grunnlag for områdeplanen for Moa som er under planlegging. 5. Omdømeundersøking: Ålesund ønskjer å gjennomføre ei undersøking for å finne ut korleis omdøme Ålesund som regionsenter har. Resultatet av denne undersøkinga vil dei kunne bruke til å sette i verk tiltak på dei områda ein kjem dårleg ut. 6. Kompetanseheving gjennom studietur og temadagar: For å lukkast i arbeidet med å gjennomføre tiltak innafor dei tre valde hovudområda i Byen som regional motor, er det viktig med fagleg påfyll og utvikling av gode samarbeidsmodellar internt i kommuneorganisasjonen og mellom kommunen, næringsliv og andre sentrale aktørar. Gjennom felles studieturar og temadagar vil ein få felles kunnskap og opplevingar, og sikre gode samarbeidsrelasjonar. Vurdering Ålesund kommune har gjennom prosjektperioden utvikla ei god organisering av byutviklingsarbeidet, og ny politisk og administrativ leiing har sett byutvikling på 2

3 agendaen som gjer det mogleg å gjennomføre konkrete tiltak. Tilsetting av ny stilling som strategi- og utviklingssjef er eit døme på dette. Ålesund har også fått til et godt samarbeid mellom Byen som regional motor og Byregionprogrammet. På den måten er dei med og utviklar både byen og regionen rundt. Dei byggjer saman desse to prosjekta under namnet Region Ålesund, som har sin eigen prosjektorganisasjon der ordførarar og rådmenn frå Ålesund, Sula, Giske, Haram og Skodje er styringsgruppe. Det er også utarbeidd eige profileringsmateriell for dette prosjektet. Den lokale arbeidsgruppa i Byen som regional motor utgjer ei av fleire arbeidsgrupper i Region Ålesund. På denne måten blir kommunen og regionen si satsing på by- og regionutvikling kopla saman på ein måte som vil bidra til betre måloppnåing. Regionen har eit klart definert bysentrum, og regionen har eit sterkt kunnskapsbasert, globalt næringsliv som gjer Ålesundsregionen til ein av dei mest verdiskapande regionane i Noreg. Visjonen for Ålesund i samfunnsdelen av kommuneplanen er at byen skal vere eit urbant midtpunkt på Nordvestlandet. Dei seks tiltaka Ålesund søkjer om økonomisk støtte til er alle forankra i samfunnsdelen av kommuneplanen, og er i tråd med «Tre byar trippel kraft». Prosjekta vil bli organisert i samarbeid med samarbeidspartnarar i det enkelte tiltak. Kostnadsplan: Tittel SUM Byromsatsing Tiltak for mjuke trafikantar Mulegheitsstudie Skutvika Aspøya Mulegheitsstudie Moa Omdømeundersøking Kompetanseheving Sum kostnad: Finaniseringsplan: Tittel SUM Eigeninnsats og anna finansiering Møre og Romsdal fylkeskommune Sum finansiering Vurdering av kvart prosjekt: 1. Å få laga ei gatebruksplan er viktig for å få ei meir samanhengande utvikling av uteromma i bysentrum. Det er viktig at det er ein felles profil på korleis sentrum skal sjå ut og at dette blir lagt vekt på når konkrete tiltak som til dømes gateterminal og kulturhamna skal utformast. Dei ønskjer å arbeide aktivt med kunstnerisk kreativ og fysisk utforming av byromma. Har som mål å få til sterkare medverknad frå publikum i dette arbeidet, og prosjektleiaren vil derfor flytte sitt kontor midlertidig ut i eit sentralt byrom på Kulturkaia der befolkninga blir invitert inn til aktivitetar og idemyldring. Fylkeskommunen støttar dette tiltaket. 3

4 2. Det er altfor få som brukar kollektivtransport, går eller syklar i Ålesund. Det er derfor på høg tid at det blir laga ein gang- og sykkelstrategi for å få bygd ut gate- og vegsystem som er brukarvenleg for mjuke trafikantar. Det finst mange tekniske system som kan brukast, som til dømes Smart City-tenking eller bruk av Mobil GIS-teknologi. Dei tenkjer seg eit samarbeid med Campusmiljøet for å finne gode løysingar på denne utfordringa. Dette er også eit tiltak som fylkeskommunen ser på som svært viktig og vil støtte økonomisk. Føresetnad for tilskot til sykkelsatsinga i søknaden er at prosjektet er kopla opp mot og koordinert med Statens Vegvesen si plan «Hovudnett for sykkel i Ålesund 2010» og med arbeidet i Bypakke Ålesund. 3. Å utgreie kva slags moglegheiter som finst i Skutvika på Aspøya når denne bydelen no skal regularast om frå næringsområde til bustadar, vil vere viktig å få gjort så raskt som mogleg. Dette området vil bli ein sentrumsnær, flott bydel som vil sørge for fortetting i sentrum. Fylkeskommunen støttar dette. 4. Moa er ein stor og viktig bydel i Ålesund, og har eitt av dei største butikksentra i Noreg. Å få gjennomført ei mulegheitsstudie for dette området er viktig, men dette meiner fylkeskommunen ikkje er eit sentrumstiltak, og vil derfor ikkje støtte det økonomisk då vi ser på dette som ei kommunal oppgåve. 5. Kompetanseheving gjennom felles skolering på byutvikling kombinert med studieturar er viktig for Region Ålesund, men dette meiner vi bør vere ein del av Byregionprogrammet og kan finansierast gjennom midlane frå KMD. Fylkeskommunen tilbyr dessutan byane fagleg kompetanseheving på ulike arenaer gjennom året. Fylkeskommunen støttar derfor ikkje dette tiltaket. 6. Ei omdømeundersøking kan seie noko om korleis dei nære og meir fjerne områda i Noreg ser på Ålesundsregionen. Å vite kva andre legg merke til ved byen og regionen av negativ og positiv art kan vere nyttig når ein skal auke eigen attraktivitet og jobbe for å få eit best mogleg omdøme. Fylkeskommunen meiner likevel det er viktigare å prioritere dei økonomiske midlane i år til dei tre først nemnde tiltaka i søknaden fordi dei hastar mest. Fylkeskommunen gir derfor ikkje midlar til omdømeundersøkinga i år. Fylkeskommunen støttar tre av dei seks prosjekta Ålesund har søkt om midlar til. Godkjend kostnadsplan: Tittel Byromssatsing Gang- og sykkelveg, tiltak for mjuke trafikantar Muglegsheitsstudie Skutvika Aspøya Til saman Godkjend finansieringsplan: Tittel Ålesund kommune, eigeninnsats ( timar/ 600 kroner pr. time) Ålesund kommune og anna finansiering lokalt Møre og Romsdal fylkeskommune Til saman Sum kr kr kr kr. Sum kr kr kr kr. 4

5 Molde: Molde kommune arbeider med fleire byutviklingstiltak som skal utvikle byen som ein regional motor. I dette ligg tiltak som gjer byen meir attraktiv også for innbyggjarane i nabokommunane. Molde er viktig som sentrum i Romsdalsregionen fordi det er stor samhandling med nabokommunane. Arbeidsplassdekninga er på 127 prosent, og dagleg pendlar nærare 6000 personar til byen på jobb. I prosjektet Byen som regional motor har Molde sett fokus på tre hovudområde: Molde Idrettspark, Fabrikkvegen og sentrum med Sjøfronten 1 og 2. Målet er å knyte desse områda saman gjennom kommunikasjonslina «Det gyldne triangel». Kommunen er i sluttfasen av anbodsgrunnlaget for Sjøfronten 1. Sjøfronten 2 omfattar området frå Torget og austover til ferjekaia. Arbeidet med Sjøfronten har utgangspunkt i Reguleringsplanen for Molde sentrum, vedteke i Prosjektet dei no søkjer om tilskot til er eit samarbeidsprosjekt som har vorte aktualisert ved at Brunvoll samlar sine aktivitetar på Årø, og ønskjer å gjere dagens lokale i sentrum til eit bustadsområde med vel 90 leiligheiter. Dette prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med fleire aktørar som Brunvoll AS, Angvik Eiendom og Molde Havnevesen. Molde søkjer no om tilskot til desse tiltaka: 1. Etablering av Park 1 øst for Moldeelva knytt til det nye bustadsprosjektet 2. Ny bru over Moldeelva 3. Omlegging av elveleiet, flytting og bygging av ny molo i samsvar med vedteke reguleringsplan. 4. Etablering av Park 2 vest for Moldeelva med mulegheit for bystrand Kostnadsplan Tittel Ny bru Ny molo Park 2 Utfylling Park 1 Uførutsette utgifter Sum kostnad Finansieringsplan Tittel Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune Private aktørar Sum finansiering Sum kr kr kr kr kr kr. Sum kr kr kr kr. Vurdering Alle tiltaka som Molde søkjer om midlar til er forankra i vedtekne reguleringsplanar, og det er ligg føre kostnadsoverslag frå entreprenørselskapet HAMSTO på arbeidet med utbyggingsprosjekta. Kommunen har lagt inn betydelege midlar i budsjettet i økonomiplanperioden slik at dei kan realisere tiltaka. Det er også veldig positivt at dei har fått til eit samarbeid med private aktørar i prosjektet. Det positive med 5

6 søknaden frå Molde er at dei fire tiltaka heng saman og utgjer ei heilheit når dei er ferdigstilte. Med støtte frå fylkeskommunen vil prosjekta no vere «gryteklare». Vurdering av kvart prosjekt: 1. Når Brunvollkvartalet er ferdig bygd vil det vere viktig å ha på plass eit grøntareal og gang-/ sykkelveg på sjøsida. Derfor skal Park 1 anleggjast på framsida av Brunvollkvartalet. Dette vil vere nyttig både for dei som bur der og andre som går eller syklar forbi. Med ei fortetting i sentrum, vil det vere viktig å leggje til rette for rekreasjonsareal for både barn og vaksne. 2. Park 1 blir knytt saman med resten av Sjøfronten ved at det blir bygd ei ny bru over Moldeelva. På den måten kan ein knyte saman området rundt ferjekaia og Storsenteret med Sjøfronten 1 ved Torget og Rådhusplassen. Denne vegen langs sjøen finst ikkje i dag. 3. For å kunne byggje ny bru som i punkt 2, må ein rive den gamle moloen framfor Politihuset, og byggje ein ny molo som blir finare enn den som er der i dag. Det vil kanskje bli laga ei badestrand i dette området på sikt. 4. Når ny bru og ny molo er på plass, kan ein lage Park 2 på vestsida av Moldeelva. Slik knyter ein saman to trivelege, små parkanlegg og ein kan gå og sykle turar langs sjøen både aust- og vestover. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å støtte alle desse prosjekta, men ut frå ein ny, godkjend kostnadsplan. I og med at Molde søkjer om støtte til gjennomføring av stort sett fysiske tiltak, kan fylkeskommunen berre gå inn med inntil 33 prosent av den totale kostnaden. Godkjend kostnadsplan: Tittel Sum Ny bru Ny molo Park Utfylling Park Uførutsette utgifter Sum Godkjend finansieringsplan: Tittel Sum Molde kommune Møre og Romsdal fylkeskommune Private aktørar Sum Møre og Romsdal fylkeskommune har redusert summen på dei uførutsette utgiftene i den godkjende kostnads- og finansieringsplanen. Dette fordi vi meiner kommunen bør redusere desse utgiftene gjennom god planlegging og framdrift. 6

7 Kristiansund: Bakgrunn: For å styrke Kristiansund som regionsentrum for omlandskommunane på Nordmøre, vil kommunen ha fokus på å samle aktivitetar og utvikle sentrum til eit handels- og kultursenter der det er attraktivt å bu og opphalde seg. Dei ønskjer meir folk og byliv i sentrum. Kristiansund er i sluttfasen av arbeidet med ny sentrumsplan, og tiltaka dei søkjer om støtte til er forankra denne planen og i forslaget til strategival «Tre byar trippel kraft». Ved å satse på fleire tiltak i sentrum samstundes, vil dei etter kvart byggje eit samanhengande bysentrum med eit yrande folkeliv med eit mangfald av aktivitetar å velje mellom. Kristiansund har oppretta ei plan- og utviklingsavdeling direkte knyta opp mot rådmannen, og dette betyr at dei no er betre rusta for å få trykk på byutviklinga i Kristiansund. Den lokale arbeidsgruppa er samansett av aktørar frå ulike fagmiljø som gjer det mogleg å finne dei gode løysingane for realisering av tiltak: Kommunen, Statens vegvesen, næringsforeininga ( KNN), fylkeskommunen, butikkeigarar, KOM kultur. Kristiansund søkjer om midlar til realisering av desse delprosjekta i sentrum: Prosjekt i heile sentrum: 1. Lysplan: Utarbeide ei heilheitleg plan/ manual for bruk av lys i offentlege rom i sentrum, med spesialstudier for Carolines Plass, Kaibakken og Rådhusplassen. Kjøpe inn og montere armaturar i høve planen. 2. Skiltplan: Ferdigstille skiltplan, implementere planen og kartleggje brukarane si forståing av og nytta av ei slik plan. 3. Barn i by: Vidareføre barnetråkk i fleire skoleklassar og grupper, og etablere digitalt grunnlag for kommunen si plan og for handsaming av byggjesaker. I dialog med brukargrupper vil dei sette ut midlertidige installasjonar og gjennomføre aktivitetar for deretter å måle og dokumentere effekt. 4. Sykkelbyen: Iverksette fysiske tiltak i høve Hovudplan for sykkel ( oppmerking, tilrettelegging, parkering til dømes). Andre prosjekt i sentrum: 5. Riksveg 70 ( RV) i sentrum: Kristiansund ønskjer å få endra Riksveg 70 som går langs kaia for å få ned farta på bilane og bussane som kjører der. Folk skal kunne bruke og nyte sjøsida som den attraktive delen av sentrum dette er utan å hemme hovudfunksjonane til vegen for mykje. I eit gruppearbeid saman med Våre gater og plasser fekk ein mange gode forslag til korleis dette kan gjerast: Shared Space, midlertidige trafikkreguleringar, ombygging av plassar, baldakiner, trær osv. 6. Gågatestrøket: Skolegata, Gågata Carolines Plass går på tvers av RV 70, og er ei utviding og vidareutvikling av gågatesystemet i sentrum. Her skal biltrafikken vere underordna gange, leik og opphald i gatene. Det skal oppmuntrast til uteservering, salsbodar, utstillingar, sitte og aktivitetsmøblering osv. Her treng ein å sette i verk konkrete tiltak som etter kvart skapar gode og spanande gatemiljø midt i sentrum. Vurdering: Kristiansund kommune har lagt ned mykje godt arbeid i den nye Sentrumsplanen der mange ulike grupper har kome med innspel til gode tiltak. Dei ulike tiltaka som dei no søkjer om støtte til er derfor godt forankra i planverket. Kommunen har også 7

8 fått ei plan- og utviklingsavdeling som er viktig for å få noe til å skje. Det som no er ei utfordring er å ha nok folk i gjennomføringsfasen, slik at ein snart kan vise til fysiske resultat av planane. Her bør kommunen få til eit enda betre samarbeid med lokale og eksterne aktørar, både når det gjeld finansiering og fysisk gjennomføring. Nokre aktørar er allereie i gang med prosjekt som passar godt inn i kommunen si tenking, men det trengs ei meir samla og offensiv satsing skal ein nå måla om å bli det mest attraktive sentrum på Nordmøre. Fleire av tiltaka Kristiansund vil ha støtte til vil vere synlege og vise at det skjer noko spanande og positivt i sentrum av byen. Kostnadsplan: Tittel Sum Delprosjekt for heile sentrum Gågata Carolines Plass Kongens Plass Kaibakken Rådhusplassen Sum Finansieringsplan: Tittel Sum Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune Private/ næringsdrivande Sum: Vurdering av kvart prosjekt: 1. Å få på plass ei lysplan for at kommunen kan gå til innkjøp av armatur for montering, vil verkeleg vere noko som fornyar sentrum og blir lagt merke til. 2. Det er viktig å få ei einsarta og moderne skiltprofilering i sentrum. Dette har andre byar som er opptekne av byutvikling gjort og fått mykje positiv tilbakemelding på. Vidareføring av barnetråkkregistrering i bysentrum vil også vere eit godt tiltak. Når ein legg den type kunnskap til grunn for byutvikling kan sentrum bli meir attraktivt for familiar å busette seg i til dømes. 3. Kristiansund er så smått i gang med å leggje til rette for syklande, og dette arbeidet bør forserast slik at fleire brukar sykkel. 4. Det arbeidet som er i gang med å få endra bruk av RV 70 må fortsette, og vil vere avgjerande for kor attraktivt det vil vere for folk å opphalde seg og bruke Rådhusplassen og sjøfronten. 5. Å utvikle gågatestrøket som skissert i søknaden vil vere viktig for å få meir aktivitet i sentrum. 8

9 For å kunne gjennomføre desse tiltaka krevst det både ein del utgreiings- og utviklingsarbeid saman med ulike fagetatar. Når det gjeld RV 70 kan det vere behov for mellom anna å få til ei omklassifisering av vegen. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å gi økonomisk støtte til alle dei fem tiltaka. Godkjend kostnadsplan: Tittel Sum Delprosjekt i sentrum: lys- og skiltplan, barn i by og sykkelbyen RV 70 i sentrum: Kongens Plass, Kaibakken og Rådhusplassen Gågatestrøket til Carolines Plass Til saman Godkjend finansieringsplan: Tittel Sum Kristiansund kommune Møre og Romsdal fylkeskommune Private, næringsdrivande Sum Forslag til vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune løyver følgjande tilskot frå ramme 60 i Økonomiplanen og Tiltaksfondet. Forslag til fordeling til kvar by: Kommune Sum godkjend Tildeling i kroner Tildeling i % kostnad Ålesund % Molde % Kristiansund % Tilskot er gitt på vilkår av fullfinansiering. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Bergljot Landstad regional- og næringssjef Vedlegg 1 Brev om utlysing av midlar Søknad frå Ålesund 3 Søknad frå Molde 4 Søknad frå Kristiansund 9

Byen som regional motor - økonomiplanperioden

Byen som regional motor - økonomiplanperioden saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.09.2016 102062/2016 Kjersti Hammerbukt Hasselø Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.11.2016 Fylkesrådmannens tilråding 15.11.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregion Ålesund

Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking av samspelet i byregion Ålesund saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.08.2017 87490/2017 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.09.2017 Region Ålesund - søknad om tilskot til styrking

Detaljer

Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Molde, Ålesund og Kristiansund

Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Molde, Ålesund og Kristiansund saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 08.05.2015 32143/2015 Kjersti Hammerbukt Hasselø Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.06.2015 Støtte til tiltak i Byen som regional motor

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2017 51768/2017 Anne Marte Ostad Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Entreprenørskapsløype fase III i 2017-2019 Bakgrunn

Detaljer

LUK frå stunt til varig arbeidsform

LUK frå stunt til varig arbeidsform LUK frå stunt til varig arbeidsform Stunt 1: LUK-møte i ALLE 36 kommunane Agenda: 1) Kommunane sine utfordringar og suksessar 2) Planprosessane med spesielt fokus på samfunnsdelen av kommuneplanen 1) Alle

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn

Detaljer

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.05.2017 59113/2017 Kristin Vestly Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.06.2017 Tilskot til nyskapande integreringsarbeid Bakgrunn I 2016

Detaljer

Hvordan ta rollen som regionsenter?

Hvordan ta rollen som regionsenter? Hvordan ta rollen som regionsenter? Anne Mette Liavaag strategi- og utviklingssjef Ålesund kommune REGION ÅLESUND 19. september 2016 Byromseminar, Sandnessjøen INNHOLD: Litt fakta om Ålesundregionen Kommunereform

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2015 52893/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Byregionprogram i Kristiansund, Molde og Ålesund

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Sykkelbyavtale for regionsenteret Straume (Fjell kommune)

Sykkelbyavtale for regionsenteret Straume (Fjell kommune) Sykkelbyavtale for regionsenteret Straume (Fjell kommune) 1. Partane i avtalen Partane i denne avtala er Fjell kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen, vegavdeling Hordaland. 2. Bakgrunn I

Detaljer

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap post 77)

Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap post 77) Tilskot til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet (Kap. 1429 post 77) Mål for ordninga og målgruppe Post 77 skal medverke til oppfølging av nasjonale mål og satsingar på kulturminnefeltet ved å legge

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

Erfaringar frå arbeidet med samordna bustad- areal- og transportplanlegging

Erfaringar frå arbeidet med samordna bustad- areal- og transportplanlegging Erfaringar frå arbeidet med samordna bustad- areal- og transportplanlegging Liv Kjersti Finholt, planlegger Ålesund kommune Marit Elisabeth Larsen, rådmann Giske kommune Disposisjon Kommunal planstrategi

Detaljer

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø

Byen som motor i den regionale utviklinga. Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Byen som motor i den regionale utviklinga Nasjonal nettverkssamling for regional planlegging, 06.06.2012, Kjersti Hasselø Trendar nasjonalt og internasjonalt Globalisering, verda både meir fragmentert

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 14/912 Utviklingsprogrammet for Leikanger, Luster og Sogndal Rådmannen si tilråding: Luster kommune deltek i fase 1 av Utviklingsprogrammet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og. PS samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 003/18 Plan- og PS 30.01.2018 samfunnsutvalet 003/18 Bystyret PS 13.02.2018 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Bysatsinga i Møre og Romsdal: Byen som regional motor

Bysatsinga i Møre og Romsdal: Byen som regional motor 25.04.2013 Bysatsinga i Møre og Romsdal: Byen som regional motor Byane si utvikling påverkar den samla regionaleutviklinga. Byane må derfor vere sentrale samarbeidsaktørar i komande planperiode, både for

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.01.2014 1731/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 28.01.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2013 Akvakulturforvalting:

Detaljer

Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS - søknad om tilskot til pilotprosjekt

Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS - søknad om tilskot til pilotprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2016 70206/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.09.2016 Destinasjon Geirangerfjord Trollstigen AS - søknad om

Detaljer

Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2016

Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2016 104863/2016 Arve Ingolf Slettvåg Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 08.11.2017 135961/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 21.11.2017 Fylkestinget 11.12.2017 Aksjekapital i The North West AS Bakgrunn Møre

Detaljer

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal

Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for Møre og Romsdal saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.02.2012 10347/2012 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.02.2012 Utarbeiding av trafikktryggingsstrategi for

Detaljer

Søknad om støtte til «Midt-Norge - Føregangsregion for sjøtransport»

Søknad om støtte til «Midt-Norge - Føregangsregion for sjøtransport» saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.06.2019 71071/2019 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 03.09.2019 Søknad om støtte til «Midt-Norge - Føregangsregion for

Detaljer

Bypakkar i Møre og Romsdal

Bypakkar i Møre og Romsdal Bypakkar i Møre og Romsdal Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Jon Aasen, fylkesordførar Ein regional utviklingsaktør Fylkeskommunen er ansvarleg for: - drift og forvaltning av fylkesvegane - lokal

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2019 5887/2019 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.02.2019 Utdanningsutvalet 07.02.2019 Kompetansealliansen Møre og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Dykkar ref.: Vår ref.: 11/ Dato: GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE GISKE KOMMUNE Staben Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref.: Vår ref.: 11/444-130 Dato: 01.07.2016 GISKE KOMMUNE SI VURDERING AV FRAMTIDIG KOMMUNESTRUKTUR - VEDTAK I GISKE KOMMUNESTYRE

Detaljer

Samfunns- og næringsutvikling

Samfunns- og næringsutvikling Samfunns- og næringsutvikling Rammer for arbeidet Tiltak Virkemidler Still spørsmål! Rammer for arbeidet - Handlingsprogrammet Mål Tiltak Tilskotsordningar Kva kan vi tilby? Politiske organisasjon Kompetanse

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS

Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Ny regionkommune HØNSSHUSSGÅSS Strukturen i SWOT-analysen Analyse Den nye kommunen Styrke Svakheit Moglegheit Truslar Område 1. Samfunnsutvikling 2. Tenesteyting og utøving av mynde 3. Demokratisk arena

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07.

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07. Saksprotokoll Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : 29.08.2007 Sak nr.: 07/3032-3 Internt 1.nr. 16625/07 Sak: 39/07 Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale Behandling: Dette gir følgjande endeleg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9

Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet Planfagleg råd - detaljregulering Hafstadvegen 44 og 46, samt Fjellvegen 9 Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/16305 Sakshandsamar: Strømsli, Odd Harry Dato: 14.09.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 054/16 Planutvalet 22.09.2016 Planfagleg råd - detaljregulering

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato:

Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Rådmann Ole John Østenstad Dato: 14.03.2017 Rådmannen si rolle i arbeidet med klimatilpassing Klimatilpasning - en ny type utfordring eller nok et krav

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

KLIPPFISK-KONFERANSEN Dato

KLIPPFISK-KONFERANSEN Dato KLIPPFISK-KONFERANSEN 19.09.2019 1 Største kommunesamanslåinga i Norge Vi bygger nye Ålesund kommune Ca. 600 km 2 land, ca. 1900 km 2 havflate, ca. 67.000 innbyggarar, ca. 6000 tilsette Ein kommune med

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Innovasjonsmetoden vår

Innovasjonsmetoden vår Innleiing Time kommune har sidan 2012 hatt mål i økonomiplanen om innovasjon i tenesteutviklinga. I 2013 gjennomførte kommunen åtte innovasjonsprosjekt og opplæring i innovasjonsmetodikk. I 2014 vart åtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2015/83 Løpenr.: 9123/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/67 Ulstein formannskap 27.06.2017 KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL 2017-2029 - 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå Aukra kommune Arkivsak: 2018/334-3 Arkiv: 223 Saksbeh: Jan Erik Hovdenak Dato: 28.03.2018 Saksframlegg Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 16/18 Livsløpsutvalet 05.04.2018 26/18 Formannskapet 09.04.2018 27/18

Detaljer

TS midlar - mindre tiltak - status, korrigering og tiltak for 2018

TS midlar - mindre tiltak - status, korrigering og tiltak for 2018 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.08.2017 84021/2017 Henny Totlandsdal Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 29.08.2017 Samferdselsutvalet 06.09.2017 TS midlar - mindre

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Møre og Romsdat fylkeskommune saksframlegg Dato:Referanse:Vår saksbehandlar: 24.04.2014 27117/2014 EIvind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Fordeling av kommunale

Detaljer

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit?

Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Open Space møte i Ulstein kommune 28. mai 2015 Kommunereforma - Skremmande trugsel eller spennande moglegheit? Arrangør:! Tilrettelegging og rapport: Ulstein kommune Hege Steinsland Relasjonsutvikling

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/ Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-7 Sakshandsamar: Anders Skipenes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/2014 03.11.2014 Kommunestyret i Fræna

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

Trondheim, mai 2019

Trondheim, mai 2019 Sykkelbynettverket Nettverkssamling Region midt Status for Møre og Romsdal fylkeskommune Kai Bedringås, rådgivar, samferdselsavdelinga, seksjon infrastruktur Trondheim, 27-28. mai 2019 Fylket sine planer

Detaljer

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas

Søknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Digitalisering i Austevoll kommune - strategi, utfordringar og føring. Onsdag 20.mars 2019 Arild Hofland

Digitalisering i Austevoll kommune - strategi, utfordringar og føring. Onsdag 20.mars 2019 Arild Hofland Digitalisering i Austevoll kommune - strategi, utfordringar og føring Onsdag 20.mars 2019 Arild Hofland Austevoll er ei øygruppe og ein kommune i Midthordland. Austevoll er landets største fiskerikommune,

Detaljer

Bygdepakke Bø - En samarbeidsmodell for bygdebyer

Bygdepakke Bø - En samarbeidsmodell for bygdebyer www.bo.kommune.no Bygdepakke Bø - En samarbeidsmodell for bygdebyer Kristin Karlbom Dahle, arealplanlegger Hilde K. Pedersen, kultursjef 2 Viktige vegvalg 2007: Sentrumsplan Evjudalen friluftspark og høy

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 10.12.14, sak 095/14 Bakgrunn I samband med handsaming av kommuneproposisjonen våren 2014 vedtok Stortinget at det skal gjennomførast ei kommunereform.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS)

Saksframlegg. Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/ Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Saksframlegg Sakshandsamar: Helga Bakken Arkivsaksnr.: 12/2013-1 Arkiv: Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS) Invitasjon til å deltaking i fase to forprosjektfasen * Tilråding: 1. Sogndal kommune ser

Detaljer

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen

Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.08.2019 82947/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato KO 46/19 Kontrollutvalet 28.08.2019 Fylkestinget 14.10.2019 Kontrollrapport - Overføring av

Detaljer

Informasjon til innbyggarane i Ørskog kommune om kommunereforma

Informasjon til innbyggarane i Ørskog kommune om kommunereforma Informasjon til innbyggarane i Ørskog kommune om kommunereforma Engasjer deg i den vidare prosessen! Folkemøte 25. april kl 18 20 på Samfunnshuset Høyring etter kunngjering 25. april - 10. mai 2016 Førehandsrøysting

Detaljer

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur

Regionale møter - Samferdselsavdelinga. Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur - Samferdselsavdelinga Lage Lyche seksjonsleiar - infrastruktur November Samferdselskonferanse Oktober Oktober 3. Tertial rapport Desember Vedtak Økonomiplan og budsjett Januar Tildelingsbrev frå MRFK

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område:

Undersøkinga repeterte hovuddelen av spørsmåla frå dei tidlegare undersøkingane. Slik kan ein måle eventuell endring over tid på følgjande område: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2015 35299/2015 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Ung i Møre og Romsdal - rapport Bakgrunn Som eit ledd i UNG-programmet

Detaljer

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.10.2015 69400/2015 Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2015 Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Prosjektnamn: Fonnesvågen trivsel, identitet og aktivitet

Prosjektnamn: Fonnesvågen trivsel, identitet og aktivitet Prosjektnamn: Fonnesvågen trivsel, identitet og aktivitet Kort beskrivelse Nordre Fonnesvågen har ein lang tradisjon som hamn, men det er i dag lite aktivitet retta mot ålmenta i dette gamle sentrumet.

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre

Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2018 466/2018 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre Bakgrunn I

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval /18

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval /18 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Forvaltningsstyret - Planutval 18.06.2018 079/18 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Mona Rabben GNR - 2/7, GNR - 2/8, N - 17/1764-504 Gnr. 2

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Orientering om mindre ts-tiltak 2019 og prioritering for 2020

Orientering om mindre ts-tiltak 2019 og prioritering for 2020 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.05.2019 60636/2019 Henny Totlandsdal Saksnr Utval Møtedato Fylkestrafikktryggingsutvalet 28.05.2019 Orientering om mindre ts-tiltak 2019 og prioritering

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.01.2018 3307/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 08.02.2018 Psykisk helse - orientering Bakgrunn Orientering i forbindelse

Detaljer

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFOskriv nr. 3/2017 Innhald 1. Uttale til Fylkesmannen om budsjett og økonomiplan frå dei enkelte samanslåingskommunane 2. Rekneskapsføring for fellesnemnder 3. Prosjektorganisering

Detaljer

F-SAK 129/18: SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVANESET, GNR. 35, BNR. 29 M. FL.

F-SAK 129/18: SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEIVANESET, GNR. 35, BNR. 29 M. FL. Stab KVALSVIK ELEKTRO AS Igesundvegen 20 6090 FOSNAVÅG Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2018/773 L12 DOK 05.07.2018 F-SAK 129/18: SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID: DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

TETTSTADUTVIKLING DALE

TETTSTADUTVIKLING DALE TETTSTADUTVIKLING DALE 1. Føremål Fjaler kommune oppretta tettstadutviklingsprosjekt for Dale for å - få eit godt grunnlag for utarbeiding av kommunedelplan for Dale. - gjennomføre nokre av måla og tiltaka

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet».

Mål: Vi skal utvikle eksisterande næringsliv, samt utvikle ny næring med fokus på det «grøne skiftet». Handlingsplan 2017 Det følgjande dokumentet inneheld HNU sine prioriterte satsingar for 2017 vedteke av styret. Ein del av prosjekta er alt starta opp medan andre er under utgreiing i forhold til finansiering

Detaljer

Ole Aasaaren Regionsjef

Ole Aasaaren Regionsjef Arbeidsutvalget Leder rådmannsutvalget Møte i Arbeidsutvalget Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: kl 09.00 11.00 Møtested: Regionkontoret Saker: Sak 05/16: NTP 2018 2029. Innspill til Oppland fylkeskommune. Sak

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Fra vegkryss til bygdeby. Kultursjef og prosjektleder for Bygdepakke Bø Hilde K. Pedersen, Bø kommune

Fra vegkryss til bygdeby. Kultursjef og prosjektleder for Bygdepakke Bø Hilde K. Pedersen, Bø kommune Fra vegkryss til bygdeby Kultursjef og prosjektleder for Bygdepakke Bø Hilde K. Pedersen, Bø kommune Samfunnsdelen førende for arealbruk Vekst i folketalet på høgde med landsgjennomsnittet Berekraftig

Detaljer