Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet"

Transkript

1 Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Atløy - Værlandet Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1

2 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Atløy - Værlandet Kommune: Askvoll IUA: IUA Sogn og Sunnfjord Bakgrunn NOFO har definert eksempelområder til bruk i beredskapsplanlegging for kyst- og strandsone. Eksempelområdene er karakterisert ved at de ligger i ytre kystsone, har høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter og som også på andre måter setter strenge krav til oljevernberedskapen. En oljevernberedskap dimensjonert for aksjoner i eksempelområdene anses dekkende for situasjoner også i andre områder langs kysten. Utkast til detaljert aksjonsplan for kyst- og strand Utkast til aksjonsplaner er basert på utslippsscenarioer fra dimensjonerende petroleumsaktivitet i regionen i dette tilfelle Gjøafeltet. For hvert eksempelområde er det tatt utgangspunkt i de scenarioer som hver for seg har kortest drivtid til land og størst mengde olje til hvert enkelt område, jf tabell 1. Gitt en hendelse kan planene raskt tilpasses den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre for nærmere definerte innsatsområder. Tabell 1. Eksempelområder med drivtider og oljemengder (separate scenarioer, 95 persentil) Eksempelområde Korteste drivtid (døgn) Største mengde emulsjon (tonn) Onøy 22 1,5 Fedje 7 1 Ytre Sula 4,4 7,7 Atløy - Værlandet 1,7 67,7 Sverslingsosen/Skorpa 2 63,8 Stadtlandet 4,7 73,8 Runde 7,1 25,6 Vigra - Godøya 10,4 11 Kilde for utslipp Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Utkast til aksjonsplan inneholder en detaljert beskrivelse hvordan kyst- og strandsoneaksjonen i innsatsområdet kan organiseres og gjennomføres, herunder prioriteringer av strandområder, disponering av ressurser og valg av taktiske og tekniske løsninger. I tilhørende logistikkvedlegg er det gitt detaljert beskrivelse av ressurs- og logistikkbehov identifisert i utkast til aksjonsplan, herunder hvordan nødvendig materiell fremskaffes, transporteres og disponeres, samt avhendingskjede for forurenset materiale. Videre beskrives hvordan personell til aksjonsstyrken kan mobiliseres, transporteres og understøttes mens aksjonen pågår. Detaljert materielloversikt, oversikt over personlig utstyr og operasjonskart for innsatsområdet med prioritering av strender er også vedlegg til planen. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 2

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 DEL 1: 4 UTKAST TIL AKSJONSPLAN ATLØY - VÆRLANDET 5 1 SITUASJON 5 2 OPPDRAG 6 3 UTFØRELSE 6 4 LOGISTIKK 9 5 LEDELSE OG SAMBAND 10 DEL 2: 11 VEDLEGG TIL AKSJONSPLANEN 11 VEDLEGG 1 - IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 12 VEDLEGG 2 - LOGISTIKKPLAN 13 VEDLEGG 3 - MATERIELLDATABASE TIL INNSATSOMRÅDET 20 VEDLEGG 4 - OVERSIKT OVER PERSONLIG UTSTYR 21 VEDLEGG 4 - OVERSIKT OVER PERSONLIG UTSTYR 21 VEDLEGG 5 OPERASJONSKART FOR INNSATSOMRÅDET 22 VEDLEGG 6 KRITERIER FOR RENHETSGRAD 23 VEDLEGG 7 MAL FOR SAMBANDSPLAN 24 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 3

4 DEL 1: UTKAST TIL AKSJONSPLAN Utkast til aksjonsplan er basert på dimensjonerende scenario for eksempelområde Atløy - Værlandet. Gitt en hendelse tilpasses aksjonsplanen den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 4

5 Utkast til aksjonsplan Atløy-Værlandet Henvisninger: Oljevernplan Gjøa Eksempelområde Atløy - Værlandet Kart og andre dokumenter: Organisasjonskart, vedlegg 1. 1 Situasjon Kart N50: 1117 IV Askvoll, 1017 I Bulandet Sjøkart Nr 25 a. Drivtider, oljemengder og forventet utvikling Korteste modellerte drivtid fra Gjøafeltet til Atløy Værlandet er ca 1,7 døgn. Beregnet mengde emulsjon inn i eksempelområdet er 68 tonn. Oljens egenskaper Oljen har følgende egenskaper: Tabell 2. Oljens egenskaper Oljetype: Tilsvarende Snorre B Oljens tetthet: 826 kg/m3 Gass-olje forhold (GOR): 170 Sm3/Sm3 Maksimalt vanninnhold i emulsjon: ca 80 % Snorre B oljen har ca 22% fordampning etter 2 timer og inntil 40 % fordamping etter et døgn på sjøen under sommerforhold med 5 m/s. Snorre B har et raskt vannopptak, og danner stabile emulsjoner. Etter en halv til en uke på sjøen vil Snorre B oljen ha en viskositet på cp avhengig av vindhastighet og temperatur. Viskositeter over cp kan gi redusert tilflyt til tradisjonelle overløps oljeopptakere. Potensialet for kjemisk dispergering er ikke testet på Snorre B oljen. b. Forutsetninger for oljevernaksjonen GDF Suez har ansvar for overordnet ledelse og har satt følgende mål for aksjonen o Samle opp mest mulig olje/emulsjon og olje nær kilden. o Beskytte sårbare miljøressurser. o Hindre olje/emulsjon i å nå strandsonen. o Hindre sekundærforurensning. GDF SUEZ s overordnede strategi for oljevernaksjonen er: o Bruk av mekanisk oppsamling eller dispergering ut i fra vurdering av hva som gir minst miljøskade og best beskyttelse av miljøressurser. o Valg av aksjonsform vurderes ut fra værforhold og operasjonelle begrensninger. o Overvåking iverksettes alltid, og vil være eneste tiltak dersom værforholdene ikke tillater mekanisk oppsamling eller bruk av dispergeringsmidler. NOFO s operasjonsledelse leder oljevernaksjonen på sjø og land Situasjonsbilde og oppdrag etableres og formidles til operative enheter Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 5

6 Barriere 1 og 2 etableres og opererer iht. overordnet beredskapsplan IUA Sogn og Sunnfjord utfører oljevernaksjonen i kyst- og strandsonen iht. oppdrag fra NOFO s operasjonsledelse. Responstiden er 1,7 døgn. o IUA Sogn og Sunnfjord underlegges enheter iht. pkt. 1 d. Aksjonsplan for strandaksjon tilpasses oppdrag, situasjonsbilde, værforhold, strøm etc. c. Andre mobiliserte ressurser i oljevernaksjonen Barriere 1 og 2 etableres med 5+6 NOFO-systemer IUA Bergen, IUA Nordfjord og IUA Sunnmøre aksjonerer innenfor eget område d. Underlagte og avgitte enheter Underlagt 8 fartøy med mannskap fra Statoil Mongstad og MMB i Bergen, heretter kalt innsatsgruppe SJØ, se pkt 3.d. o T/B Baut, T/B Bess og T/B Boxer o Brask, Bram og SM 6, samt to fartøy fra MMB Ingen avgitte enheter. 2 Oppdrag IUA Sogn og Sunnfjord skal på oppdrag fra NOFO aksjonere innenfor eget område, herunder: Hindre at olje treffer sårbare miljøressurser i strandsonen Hindre remobilisering av strandet olje Rense strender Rense forurenset materiell og infrastruktur Håndtere avfall iht. gitte retningslinjer Rapportere til operasjonsledelsen iht. fastsatte prosedyrer 3 Utførelse a. Hensikt Hensikten med kyst- og strandaksjonen på ATLØY - VÆRLANDET er å hindre skader på natur og miljø ved å bekjempe oljeforurensning i kystsonen og fjordområdene, deretter å rense forurensede strender. Overordnede prioriteringer: 1. Sikkerhet for liv og helse 2. Naturressurser 3. Materiell og næringsinteresser b. Metode: Akuttfasen: o Bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 6

7 Grovrensingsfasen: o Bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. Finrensingsfasen: o Finrensing av strender, barking, spyling Avslutning og etterarbeidsfasen: o Demobilisering, miljøundersøkelser med mer. c. Sluttsituasjon Rensingsarbeidet vil avsluttes når fastsatte kriterier for renhetsgrad er oppfylt i forurensede områder, se vedlegg 6, kriterier for renhetsgrad. d. Innsatsgruppe SJØ: Innsatsgruppen skal i akuttfasen bekjempe oljeforurensning i kyst- og fjordområdene (barriere 3), samt beskytte sårbare naturressurser mot oljeforurensning. Deretter skal innsatsgruppen støtte innsatsgruppe ATLØYNA og innsatsgruppe VÆRLANDET. Ansvarsområdet er farvannet rundt ATLØYNA og VÆRLANDET. Kystområdet preges av betydelige mengder øyer, holmer og skjær, som er utsatt for vind, spesielt fra SØR-SØRVEST. Dette vil gi krevende utfordringer for effektiv bruk av lenser. Områder som skal prioriteres: Naturreservat på SØRSIDEN av VÆRLANDET og ATLØYNA (SØRVÆRET, KVITINGANE, RAUDØY og FLATØY) Naturreservat på NORDSIDEN av VÆRLANDET og ATLØYNA (HÅSTEIN, RYGGSTEIN, MOLDVÆR, SMELVÆR og KUØYA) Området SØRVEST for SANDØY BULANDET Annet: Beskytte aktive oppdrettsanlegg ved BULANDET/VÆRLANDET og ATLØYNA Teknikk og taktikk: Samvirke med barriere 2 (hav) for å beskytte prioriterte områder. FIRE mellomtunge lensesystemer i åpent farvann og mellom øyer og holmer o T/B Boxer utstyres med 300 m NO-600-S og Transrec 200 opptaker og har tankkapasitet for 250 m3 oljeemulsjon. Hjelpefartøy Brask. o T/B Bess utstyres med 300 m NO-600-S og Transrec 200 opptaker og har tankkapasitet for 137 m3 oljeemulsjon. Hjelpefartøy Bram o T/B Baut utstyres med 300 m NO-600-S og Transrec 200 opptaker og har tankkapasitet for 250 m3 oljeemulsjon. Hjelpefartøy SM 6. o Current Buster system med to fartøy. Hver av fartøysgruppene/lensesystemene tildeles lokal kjentmann fra IUA for å sikre tilstrekkelig lokalkunnskap om farvann og strømforhold. Se vedlegg 5 operasjonskart for innsatsområdet. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 7

8 e. Innsatsgruppe ATLØYNA: Innsatsgruppen skal i akutt- og rensingsfasen bekjempe oljeforurensning i strandsonen (barriere 4). Innsatsgruppen består av TO strandrenselag (ca. 20 mann). Ansvarsområdet omfatter øyene TVIBYRGE, KVITINGANE, ARALDEN, RAUDØYNA samt mindre øyer VEST for ATLØYNA samt selve ATLØYNA. Strandtypen er hovedsakelig strandberg av varierende eksponering med innslag av klipper og noen få steinstrender. Områder som skal prioriteres: Forurensede strender saneres iht. fastsatte strandprioriteter. Annet: Innsatsområdet har gode muligheter for biltransport på ATLØYNA. Det er gode kaianlegg på HÆRLAND og fergekai i GJERDVIKA. Operasjonen vil kreve egnet gruntgående fartøy for tilgang til øyene utenfor ATLØYNA. FIRE oppdrettsanlegg langs NORD-, ØST- OG SØRSIDEN av ATLØYNA. Teknikk og taktikk: Sperring og leding ved å etablere mellomtunge og lette lensesystemer der det er mulig i tilknytning til prioriterte rensingsområder på KVITINGANE og RAUDØYNA. Strandrensing; manuell rensing, barking, spyling. Se vedlegg 5 operasjonskart for innsatsområdet. f. Innsatsgruppe VÆRLANDET Innsatsgruppen skal i akutt- og rensingsfasen bekjempe oljeforurensning i strandsonen (barriere 4). Innsatsgruppen er forsterket og består av FIRE strandrenselag (ca. 60 mann). Ansvarsområdet omfatter øyene fra SANDØY i VEST til og med ALDEN i ØST, samt SØRVÆRET, HÅSTEIN, RYGGSTEINEN og MOLDVÆR. Området består hovedsakelig av eksponerte strandberg med innslag av klipper. Områder som skal prioriteres: SØRVÆRET naturreservat. Forurensede strender saneres iht. fastsatte strandprioriteter. Annet: Innsatsområdet er værutsatt. Transport til området skjer med båt samt kjøretøy innen VÆRLANDET og BULANDET. Teknikk og taktikk: Samarbeid med lenseressurser i barriere 3 gjennom å ha stor grad av mobilitet på lenseressursene. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 8

9 Det skal forsøkes å etablere en ØST-VEST gående barriere fra BULANDET til VÆRLANDET gjennom sperring og leding av de NORD-SØR gående sund i området. Dette vil bidra til å hindre gjennomstrømming av olje og beskytte de sårbare områdene i NORD. Strandrensing; manuell rensing, barking, spyling. g. Fellesbestemmelser HMS mål: Ivareta personellets sikkerhet og helse HMS målet skal oppnås gjennom følgende tiltak: o Risikovurderinger av alle arbeidsoperasjoner o Sikker jobb analyse (SJA) o Rapport om uønsket hendelse (RUH) o Sikkerhetsorientering for alt personell o Korrekt bruk av personlig verneutstyr o HMS-datablad o Samband o Førstehjelpsutstyr Daglig stabsmøte med SKL og innsatsledere kl 1500 o Innsatsledere utarbeider daglig situasjonsrapport Arbeidet skal tilpasses vær, lys og strømforhold/tidevann for å oppnå effektiv utnyttelse av tid. Opplysninger om dette vil bli gitt på daglige stabsmøter. 4 Logistikk a. Generelt Logistikkløsninger for oljevernaksjonen på ATLØY - VÆRLANDET er nærmere beskrevet i vedlegg 2, Logistikkplan b. Fremskutt depot Fremskutt depot på ATLØYNA etableres ved HÆRLAND Fremskutt depot på VÆRØYNA etableres i tilknytning til nedlagt fiskemottak ved NIKØYA og ved behov ved fergekai på HAMNEN Materiell bringes til område med kjøretøy og ferge, alternativt med båt. c. Sanitet/medisinsk støtte Hvert lag er utstyrt med førstehjelpskoffert. Ekstra sanitetsmateriell med båre er lokalisert ved fremskutt depot. Personskade med behov for medisinsk behandling skal varsles på følgende måte: o Direkte til lokalt AMK og deretter til innsatsleder o Innsatsleder varsler operasjonsledelsen og verifiserer at melding er mottatt hos lokalt AMK (aksjons-/operasjonsledelsen). Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 9

10 5 Ledelse og samband a. Samband Det er god dekning med VHF system. Tilfredsstillende mobildekning i stort sett hele operasjonsområdet. Samtlige lag utstyres med VHF/ICOM mobilradio Mal for sambandsplan fremgår av vedlegg 7 b. Ledelse NOFOs operasjonsledelse er initielt lokalisert i STAVANGER IUA aksjonsledelse er lokalisert i FLORØ brannstasjon Skadestedsleder ATLØY - VÆRLANDET er lokalisert i FLORØ brannstasjon Skadestedsleder avholder statusmøter med innsatsleder hver dag kl 1500, eventuelt tilpasset to skift. Sted/tid Signatur IUA Sogn og Sunnfjord Fordelingsliste primæradressater Fordeling til orientering Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 10

11 DEL 2: Vedlegg til aksjonsplanen Organisasjonskart Vedlegg 1 Logistikkplan Vedlegg 2 Materielldatabase Vedlegg 3 Oversikt over personlig utstyr Vedlegg 4 Operasjonskart for innsatsområde Vedlegg 5 Kriterier for renhetsgrad Vedlegg 6 Mal for sambandsplan Vedlegg 7 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 11

12 Vedlegg 1 - IUA sin beredskapsorganisasjon (Prinsipp) Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 12

13 Vedlegg 2 - Logistikkplan 1 Innledning Denne planen dekker logistikkbehov identifisert i utkast til aksjonsplan for Atløy - Værlandet. 2 Organisering av logistikk Ansvar for logistikk og logistikkplanlegging i innsatsområdet er tillagt IUA Sogn og Sunnfjord iht. gitte rammer fra NOFO. 3 Oljevernmateriell til bruk i innsatsområdet Atløy - Værlandet Generelt GDF Suez har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på betydelige mengder beredskapsmateriell. Regionalt er det også god ressurstilgang, jf. oversikten nedenfor: Kystverkets depot i Bergen (Ågotnes) Kystverkets depot på Fedje Kystverkets depot i Solund Kystverkets depot i Florø Kystverkets depot i Ålesund NOFO s depot på Mongstad Statoil s beredkapsmateriell på Mongstadterminalen Statoil s beredskapsmateriell på Stureterminalen GDF Suez har ved behov tilgang på betydelige materiellressurser fra øvrige depoter i Norge, samt fra utlandet (Oil Spill Response - OSR). I tillegg har de enkelte IUAer egne materiellressurser av varierende mengder og typer. En samlet oversikt over oljevernmateriell er registrert i Nasjonal ressursdatabase (NRB) på Materiell til gjennomføring av aksjonsplan for Atløy - Værlandet Med responstid på 1,7 døgn for barriere 3 og 4, er det tid til å mobilisere beredskapsressurser til Atløy - Værlandet. Materiellet forutsettes i første omgang mobilisert på normal måte fra de nærmeste beredskapsdepoter i regionen, jf. tabell 1 nedenfor. Detaljert materielloversikt er også gjengitt i vedlegg 3, samt er lagret på i EXCEL-format for raskt oppslag/redigering. Barriere 3 Akuttfasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Her vil det være behov for tunge/ middelstunge lenser, samt opptaker og fartøy til å betjene disse. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 13

14 I utkast til aksjonsplan - Atløy - Værlandet er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 3: Tabell 1. Anbefalt materiell til barriere 3 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type og depot 3 IG Sjø Sørværet Lensetrekk Kystlense 300 m Se materielldatabase 3 IG Sjø Sørværet Lensetrekk Lensefartøy 1 stk vedlegg 3 3 IG Sjø Sørværet Lensetrekk Slepefartøy 1 stk 3 IG Sjø Sørværet Oppsamling Opptaker 1 stk 3 IG Sjø Håstein/ Ryggstein/Moldvær Lensetrekk Kystlense 300 m 3 IG Sjø Håstein/ Ryggstein/Moldvær Lensetrekk Lensefartøy 1 stk 3 IG Sjø Håstein/ Ryggstein/Moldvær Lensetrekk Slepefartøy 1 stk 3 IG Sjø Håstein/ Ryggstein/Moldvær Oppsamling Opptaker 1 stk 3 IG Sjø Sandøy/Bulandet Lensetrekk Kystlense 300 m 3 IG Sjø Sandøy/Bulandet Lensetrekk Lensefartøy 1 stk 3 IG Sjø Sandøy/Bulandet Lensetrekk Slepefartøy 1 stk 3 IG Sjø Sandøy/Bulandet Oppsamling Opptaker 1 stk 3 IG Sjø Bulandet Sør Lensetrekk Kystlense 1 Stk 3 IG Sjø Bulandet Sør Lensetrekk Fartøy 2 Stk Tabell 1 beskriver anbefalt materielltype, mengde og hvilket depot som kan benyttes i barriere 3. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Barriere 4 Grovrensingsfasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. I finrensingsfasen gjenstår finrensing av strender, barking og spyling. Her vil det være behov for middelstunge/lette lenser, opptakerutstyr, spylemateriell, absorbsjonsmidler og annet strandrensemateriell. I utkast til aksjonsplan - Atløy - Værlandet er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 4: Tabell 2. Anbefalt materiell til barriere 4 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet 4 IG Værlandet Lensetrekk Kystlense 700 m 4 IG Værlandet Låsing/leding Lett lense 600 m 4 IG Værlandet Oppsamling Opptaker 1 stk 4 IG Værlandet Oppsamling Opptaker 1 stk 4 IG Værlandet Strandrens Strandrensesett 1 stk 4 IG Værlandet Strandrens Absorberende lense 750 m Type og depot Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 14

15 4 IG Værlandet Spyling Spyleutstyr 6 stk 4 IG Værlandet Barking Bark 2000 kg 4 IG Begge IG Felles/Støtte Arbeidsbåt 10 Stk 4 IG Atløyna Låsing/leding Lett lense 300 m 4 IG Atløyna Oppsamling Opptaker 1 stk 4 IG Atløyna Strandrens Strandrensesett 1 stk 4 IG Atløyna Strandrens Absorberende lense 250 m 4 IG Atløyna Spyling Spyleutstyr 2 stk 4 IG Atløyna Barking Bark 1000 kg 4 IG Begge IG Felles/støtte Avfallsbeholdere 40 stk 4 IG Begge IG Felles/støtte Merkebånd 50 stk 4 IG Begge IG Felles/støtte Varmetelt 4 stk 4 IG Begge IG Felles/støtte Lastebil m kran 2 stk 4 IG Begge IG Felles/støtte Båt til pers/matr-trsp. 1 stk 4 IG Begge IG Felles/støtte Vaskestasjon 2 stk Se materiell database, vedlegg 3 Tabell 2 beskriver anbefalt materielltype og mengde som kan benyttes i barriere 4. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Personlig bekledning til bruk i kyst- og strandsonen I utkast til aksjonsplan - Atløy - Værlandet er det identifisert behov for 80 personer i barriere 4. Dette personell skal ha personlig utstyr som beskrevet i vedlegg 4. Bekledning hentes fra følgende depot: Tabell 5. Oversikt over planlagt disponert bekledningsmateriell og reserver. System/materiell: Personlig bekledning Personlig bekledning reserve Eier/depot for system/materiell: - 50 fra Kyv Ålesund - 40 fra IUA Sogn og Sunnfjord - 50 fra KyV Bergen - 50 fra KyV Fedje - 40 fra Statoil Mongstad Fellesmateriell og øvrig støttemateriell Følgende materiell vil i tillegg være nødvendig for å gjennomføre utkast til aksjonsplanen for Atløy - Værlandet: Lagertanker for oljeavfall 40 stk. Benyttes til mellomlagring av oppsamlet olje/materiell. Rekvireres lokalt. Drivstoff Avhengig av utstyr i bruk etableres lager tilstrekkelig kapasitet. Varmetelt 4 stk. Til ly og varme for innsatspersonell ute i felten. Skaffes fra FIG/Sivilforsvaret. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 15

16 Toalett 8 stk mobile toalett. Fordeles i innsatsområdet etter behov. Leies inn. Rensestasjon for personell 2 stk. Til rengjøring av personell og utstyr. Hentes hos Kystverket i Florø. Sjøtransport Båt leies inn til transport av personell og materiell til innsatsområdene. Reserveutstyr og erstatningsmateriell Utstyr og materiell i bruk vil utsettes for harde påkjenninger, og det må påregnes et løpende behov for reparasjoner og utskifting. For å hindre at arbeidet stopper opp etableres en reserve på ca 25 % for aktuelle materielltyper som pumper, aggregater, spyleutstyr, lette lenser, forbruksmateriell etc. 4 Transport av materiell Transport til Atløy - Værlandet Av logistikkmessige hensyn velges så langt som mulig å transportere materiell samlet fra større depot. Lokalt IUA utstyr benyttes som reserver og supplement etter behov. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3 hentes fra Mongstad som ligger ca 7 mil sør for innsatsområdet. Mongstad har stående beredskap og vil på kort tid kunne klargjøre og sende materiellet til innsats i nærområdet, herunder fartøy klargjort med lenser og opptakere. Øvrig materiell hentes fra Kystverkets depot i Florø og MMB i Bergen, samt øvrige depoter etter behov. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3, som tilføres utenfra og som ikke settes direkte i innsats, transporteres til Kystverkets depot på Fjord Base i Breivika utenfor Florø. Transport av materiell til/fra fremskutt depot Materiell samles i fremskutt depot ved Hærland på Atløyna og til Nikøya på Værøyna og mellomlagres her. Depot opprettes i tilknytning til kaianlegget i områdene. Det er tilstrekkelig lagerkapasitet her. Ved behov kan det også etableres fremskutt depot ved fergekai ved Hamnen på Værøyna. Materiell transporteres videre med kjøretøy på vei alternativt med egnede fartøy til de aktuelle arbeidssteder. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 16

17 5 Ledere og innsatspersonell Generelt GDF Suez har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på ledere og innsatspersonell til kyst- og strandaksjoner. Dette vil kunne være personell fra privat, kommunal og statlig beredskap: Innleid personell fra kommunen, frivillige og andre som skal jobbe i kyst og strandsonen NOFO personell og skipsmannskap Kystverkets depotstyrker Sivilforsvaret Underleverandører Helse- miljø og sikkerhet (HMS) NOFO og Kystverket har utarbeidet HMS-håndbok - oljevern der målet er å informere alt innsatspersonell om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved oljevernaksjoner. Håndboken er basert på erfaringer fra flere hendelser med oljesøl og fra et stort antall øvelser, og er en del av HMSperm - Oljevern. Det forutsettes at alt arbeid gjennomføres i hht denne håndboken og tilhørende bestemmelser ( Innsatspersonell til gjennomføring av aksjonsplan for Atløy - Værlandet Behovet for ledere og innsatspersonell må tilpasses situasjonen og hvilken fase aksjonen er i (akuttfase, grovrensing, finrensing, avslutning). Disponeringen nedenfor skisserer behovet i en oppbyggingsfase i aksjonen (akuttfase/grovrensingsfase). Innsatspersonell Til aksjonen på Atløy - Værlandet forutsetter utkast til aksjonsplanen en samlet innsatsstyrke på ca 80 personer i barriere 4. Innsatsstyrken består av 2 innsatsgrupper. En innsatsgruppe består normalt av 4 lag á ca 10 personer. For denne planen fordeles disse med hhv. 60 mann (6 lag) på Innsatsgruppe Værlandet og 20 mann (2 lag) på Innsatsgruppe Atløyna. Personellet til akuttfasen kommer fra det lokale brannvesen, Kystverkets depotstyrke i Florø, personell fra Mongstad, øvrig personell lokalt i aksjonsområdet og Sivilforsvaret, styrket med personell fra de øvrige IUA-kommune mht. forsterkning og rullering av mannskaper. I tillegg kan det trekkes inn ytterligere personell fra FIG og IG fra Sivilforsvaret. Det finnes også potensielle personellressurser i Askvoll kommune i form av fiskere og offshorearbeidere som har friperioder. Ledere av innsatspersonell Det er viktig med god arbeidsledelse av innsatsstyrken for å ivareta personellsikkerhet og effektivitet i felt. All erfaring viser at dette må tillegges betydelig vekt både under planlegging og gjennomføring. For innsatsstyrken beskrevet ovenfor, anbefales utnevnt en innsatsleder for hver innsatsgruppe, samt en lagleder for hvert lag. Dette for å sikre nødvendig styring og kontroll. Det finnes 4-5 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 17

18 personer med laglederkompetanse i Askvoll kommune. I tillegg finnes det personer med laglederkompetanse i Flora kommune. Lagledere rapporterer til sin innsatsleder. Innsatsleder rapporterer til IUA-ledelse/SKL. Kommandolinjen fremgår av organisasjonskart, vedlegg 1. Transport og logistikk for personell Personellbase og forpleining på Atløy - Værlandet For Atløy - Værlandet vil det være behov for å benytte lokale overnattingssteder og rorbuer/hytter til forlegninger. På Bulandet Værlandet er det kapasitet til ca personer, på Atløyna ca 20 personer og Askvoll ca 100 personer. Dette er dekkende for behov identifisert i planen. Transport av personell Transport av personell til innsatsområdene gjøres daglig med kjøretøy og fartøy fra forlegningsstedene til de respektive arbeidsposisjoner via de fremskutte depoter. Rensestasjon for personell Det etableres rensestasjon for personell og personlig utstyr ved fremskutt depot. Alt av personlig utstyr og bekledning som er nødvendig for arbeid i strandsonen (verneutstyr, kjeledresser, hansker, flytevester, etc.) oppbevares ved fremskutt depot. Utstyret utleveres hver dag og innleveres for rensing/kassasjon ved arbeidstidens slutt. Daglig forpleining i felt I den aktuelle aksjonsperioden vil det måtte forventes varierende værforhold, og det bør etableres varmetelt, eventuelt ordnes tilgang til brakke i området hvor arbeidet foregår. Innsatspersonellet forpleies i felt ved å spise medbrakt nistemat, få tilført lunsj ute eller ved å trekke inn til fremskutt depot avhengig av forholdene. Sanitet Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr over alt hvor personell er i arbeid. Dette utstyret skal som minimum inneholde: Renseutstyr mot forurensing av hud og øyne Materiell til å stoppe blødninger Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 18

19 6 Avhending av forurenset materiale Oljeemulsjon og annet forurenset materiell som samles opp, skal behandles på en miljø- og helsemessig forsvarlig måte. NOFO vil utarbeide en egen plan for håndtering av oljeavfall. Nedenfor gis noen viktige generelle retningslinjer for håndtering av oljeavfall fra aksjonen. Avfallsreduksjon For å redusere totalt volum av oljeforurensning bør det etableres gode rutiner for grovrensing og sortering nærmest mulig oppsamlingsstedet. I den grad det er mulig skal løst materiale i rekviker og på strender ryddes unna før oljepåslag kommer. Ved en tidlig mobilisering i forhold til et oljepåslag vil det kunne være tid til å foreta en grovrydding av aktuelle strender og rekviker. Skrot og annet avfall som ikke er forurenset av olje, må ikke blandes med forurenset materiale. Ren og skitten sone I alle områder hvor man behandler forurenset materiale, slik som i strandsonen, på fremskutt depot, renseplasser for personell og materiell osv, er det viktig å skille mellom rene og skitne soner. Grensen mellom ren og skitten sone merkes med merkebånd og skilt. I strandsonen hvor man samler eller oppbevarer oljeavfall benyttes bark/absorbent som underlag. Fremskutte depoter og lignende bør etableres på fast/tett underlag (fjell, asfalt, betong). Eventuelt kan det legges underlagsmembran (dobbel pressenning el.) som overdekkes. Dette for å hindre sekundærforurensning. Sortering av forurenset materiale I strandsonen i innsatsområdet samles olje og forurenset materiale i doble søppelsekker som tapes igjen og lastes over i storsekker/kar/tønner. Eventuelt kan oljeavfall legges direkte i større beholdere. Lett forurenset materiale spyles og sorteres etter grad av forurensing for å effektivisere etterbehandlingen. Dette gjøres ved å benytte forskjellige kar eller sekker til forskjellig grad av forurenset materiale. Dette forenkler etterbehandlingen og reduserer kostnadene i tilknytning til denne. Transport av forurenset materiell fra strandsonen Avhengig av forholdene på stedet må sekker/kar/tønner enten transporteres videre via sjø eller vei til fremskutt depot eller annet fastsatt mottakssted. Ved nærhet til vei, kan forurenset materiale hentes direkte med slamsuger. I utilgjengelige områder kan det være aktuelt å hente ut avfallet med helikopter. Transport av forurenset materiale til videre behandling Fra fremskutt depot vil olje og forurensede materiale primært bli hentet av fartøy for gjenvinning/destruksjon. NOFO inngår avtale med gjenvinningsselskap for videre transport og gjenvinning/destruksjon av avfall. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 19

20 Vedlegg 3 - Materielldatabase til innsatsområdet Utstyrsbehov strandrenseaksjon Sted: Atløy/Værlandet Utstyr fordelt på metode, depot for avhenting og fordeling på brukergruppe Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type Depot 3 IG Sjø Sørværet Lensetrekk Kystlense 300 m NO-600-S Statoil Mongstad 3 IG Sjø Sørværet Lensetrekk Lensefartøy 1 stk T/B "Baut" Statoil Mongstad 3 IG Sjø Sørværet Lensetrekk Slepefartøy 1 stk "Bram" Statoil Mongstad 3 IG Sjø Sørværet Oppsamling Opptaker 1 stk Transrec 200 Statoil Mongstad 3 IG Sjø Håstein Lensetrekk Kystlense 300 m NO-600-S Statoil Mongstad 3 IG Sjø Håstein Lensetrekk Lensefartøy 1 stk T/B "Bess" Statoil Mongstad 3 IG Sjø Håstein Lensetrekk Slepefartøy 1 stk "Brask" Statoil Mongstad 3 IG Sjø Håstein Oppsamling Opptaker 1 stk Transrec 200 Statoil Mongstad 3 IG Sjø Ryggstein/Moldvær Lensetrekk Kystlense 300 m NO-600-S Statoil Mongstad 3 IG Sjø Ryggstein/Moldvær Lensetrekk Lensefartøy 1 stk T/B "Boxer" Statoil Mongstad 3 IG Sjø Ryggstein/Moldvær Lensetrekk Slepefartøy 1 stk "SM 6" Statoil Mongstad 3 IG Sjø Ryggstein/Moldvær Oppsamling Opptaker 1 stk Transrec 200 Statoil Mongstad 3 IG Sjø Bulandet Sør Lensetrekk Kystlense 1 stk Current Buster Kystverket Florø 3 IG Sjø Bulandet Sør Lensetrekk Kystlense 2 stk Fartøy IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Lensetrekk Kystlense m NOFI 500 EP IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Lensetrekk Kystlense m Expandi 4300 IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Låsing/leding Lett lense m NOFI 350 EP IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Oppsamling Opptaker 1 stk Minimax skimmer IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Oppsamling Opptaker 1 stk Skimmer uspes. IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Strandrens Strandrensesett 1 stk For 40 pers ENO 4 IG Strand Værlandet Strandrens Absorberende lense m Uspesiefisert IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Spyling Spylepumpe m slange 6 stk KyV Florø 4 IG Strand Værlandet Spyling Lav/høytrykksdyse 6 stk KyV Florø 4 IG Strand Værlandet Barking Bark 2000 Kg IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Værlandet Felles/Støtte Arbeidsbåt 5 Stk IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Låsing/leding Lett lense m NOFI 350 EP IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Låsing/leding Lett lense m NOFI 250 EP IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Oppsamling Opptaker 1 stk Skimmer uspes. IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Strandrens Strandrensesett 1 stk For 20 pers ENO 4 IG Strand Atløyna Strandrens Absorberende lense m Uspesiefisert IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Spyling Spylepumpe m slange 2 stk IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Spyling Lav/høytrykksdyse 2 stk IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Barking Bark 1000 kg IUA Sogn - og Sunfjord 4 IG Strand Atløyna Felles/Støtte Arbeidsbåt 5 stk Rekv IUA Sogn - og Sunfj. 4 IG Strand Felles Felles/støtte Avfallsbeholdere 40 stk Rekv IUA Sogn - og Sunfj. 4 IG Strand Felles Felles/støtte Merkebånd 200 stk Kjøpes lokalt 4 IG Strand Felles Felles/støtte Varmetelt 4 stk FIG fra Florø 4 IG Strand Felles Felles/støtte Båt til pers/matr-trsp. 1 stk Rekv IUA Sogn - og Sunfj. 4 IG Strand Felles Felles/støtte Vaskestasjon for pers. 2 stk KyV Florø 4 IG Strand Felles Felles/støtte Mobile toalett 8 stk Rekv IUA Sogn - og Sunfj. 4 IG Strand Felles Felles/støtte Slamsugebil 1 stk Rekv IUA Sogn - og Sunfj. 4 IG Strand Felles Felles/Støtte Drivstoff Etter behov Rekv IUA Sogn - og Sunfj. 4 IG Strand Felles Felles/Støtte Lastebil med kran 2 stk Rekv IUA Sogn - og Sunfj. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 20

21 Vedlegg 4 - Oversikt over personlig utstyr Personlig bekledning består av følgende hovedelementer basert på Kystverkets erfaringer: Gummistøvler m / vernetupp Ullsåler for støvel (inne i støvel) Fibersokker Regntøy, jakke Regnstøy, bukse PVC- hansker, uforet PVC-hansker, foret PVC-hansker, m/ribb PVC Votter Arbeidshansker, lær tekstil Redningsvester Hjelm Hjelmhetter Hørselvern Vernebriller Kjeledress, vanlig Varmeundertøy (bukse + jakke) Refleksvest Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 21

22 Vedlegg 5 Operasjonskart for innsatsområdet Eksempelområde Atløy/Værlandet Operasjonskart for innsatsområdet Barriere 3 Barriere 4 Framskutt depot Rekvik Strømområde Prioritet beskyttelse Pri 1: MOB A Pri 2: MOB B Pri 3: MOB C Prioritet strandrensing IG Atløyna Pri 1: 3,3 km Pri 2: 112,9 km Pri 3: 253,2 km IG Værlandet Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 22

23 Vedlegg 6 Kriterier for renhetsgrad Påvirket ressurs Sjøoverflaten Vannsøylen som leveområde for viltlevende fisk og oppdrettsfisk, koraller mv Strandsonen Organismer som benyttes til menneskelig konsum; oppdrettsfisk, skjell Moloer, brygger og kaier Kriterium for tilstrekkelig renhetsgrad Ingen synlige oljeflak eller spor av olje på overflaten som kan klebe seg til fjær eller pels Oljekonsentrasjonen må ikke overstige normale bakgrunnsverdier Renhetsgraden vil være avhengig av arealbruk/arealstatus. Strandsonen må ikke nødvendigvis være uten synlige spor av olje. Men gjenværende olje må ikke hemme restitusjon pga gift- eller kveleeffekter. Gjenværende restkonsentrasjon må heller ikke være mobil slik at sekundærforurensning kan oppstå. Må tilfredsstille lovlige kvalitetsnormer mht innhold av hydrokarboner (analyser nødvendig) og også oppnå følsomhetstester mht smak. Ingen synlig olje på overflaten eller olje som kan smitte over på folk eller båter eller virke hemmende på normal bruk av området. Kilde: Kystverket og IUA Bergen Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 23

24 Vedlegg 7 Mal for sambandsplan Sambandsplan Aksjon Dato og tid: Tlf: Fax: Epost: Aksjonsledelse Sted Operasjonsleder Sted: Navn: Tlf: Tlf: VHF-kanal: Epost: Operasjonsledelse/Stab Sted: Miljø/Tlf: Kyst/Tlf: Ressurs/Tlf: Samband/Tlf: Maritim/Tlf: Fax: Epost: NOFO SKL Hav VHF: Tlf: Fax: Epost: Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA ledelse IUA SKL NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: KV Fartøy VHF: Tlf: Fax: IUA ledelse Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA SKL Epost: Epost: Epost: Epost: Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 24

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Fedje Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Fedje Kommune:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Onøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Onøy Kommune:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Ytre Sula Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Ytre

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sørøya NV Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sørøya NV Kommune: IUA: Hammerfest

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sværoltklubben Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sværholtklubben Kommune: IUA:

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy Plan for kyst- og strandsoneberedskap Ingøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Ingøy Kommune: IUA: Måsøy IUA Vest-Finnmark

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ Plan for kyst- og strandsoneberedskap Nordkinnhalvøya NØ Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Nordkinn Kommune: IUA: Lebesby/Gamvik

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern ljevern (ASO) og forberedt innsatsordre Nappstraumen Nord Norwegian Petro Services AS 1 Innhold DEL I. OPERATIV OMRÅDEVURDERING... 3 1.

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Beredskapsforum, Helsfyr 20. mars 2013 Ole Hansen, Eni Norge www.eninorge.com Innhold 1. Nye operative

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Metodikk for dimensjoneringen Hans Petter Dahlslett, DNV Innhold Bakgrunn for utvikling av metoden Spesielle dimensjoneringsutfordringer

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET Sak : Depot på Fedje Dato: Til: 17.10.2005 TCS Kopi til: Fra: RHe, OL Johan Marius Ly Bakgrunn Notatet er utarbeidet som delsvar på brev fra FKD vedrørende "Oppfølging av St.Meld.nr.14

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr. 25.04.3 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Anbefalte tiltak Beredskapsanalyse Kilde: Statoil Mongstad Veien videre kommunal beredskap Henvendelser fra enkeltkommuner og IUA Hva

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Her er en oversikt over utstyret som er /lgjengelig på øya. Det meste ligger i lagret nordøst på øya, men dere finner også noe på angi< sted se skisse under. Ta med

Detaljer

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 28 Tittel: Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon: Kan distribueres fritt Status

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen Goliatfeltet Tittel: Dimensjonering av beredskap i kyst- og strandsonen - Goliatfeltet Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen Emneord: Oljevern, beredskapsplan,

Detaljer

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Silje Berger Jan-Ivar Meldre Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning

Detaljer

Godafoss, aksjonen evaluering 2012

Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Februar 2011 17. feb. 2011, kl.20:00 melder kontainerskipet Godafoss at de har gått på grunn på Kvernskjæret, Hvaler 112 m 3 tungolje lakk raskt ut av skipet, lenser

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi. TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.no +47 77698033 NARVIK OKTOBER 2010 OLJEVERN - VERN MOT HVA? 1 Småsøl

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kyst- og strandsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-04-08 Side 1 av 18 Tittel: Beredskapsanalyse

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Brodokument mellom operatørene og Kystverket Versjon 2 31. januar 2016 Brodokument

Detaljer

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon

Skandi Hugen erfaringer fra ORO operasjon Contents ORO operasjonen:... 2 Startfasen:... 2 Oljeoppsamlingen:... 2 Sluttfasen:... 2 Etter vi kom til land:... 3 Oljelense:... 3 Oljelense avstand til hekk er stor... 3 Oljelense/skimmer inntak... 3

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA (NOFO) offisielt navnet fra NOFO PERTRA Satsningsområder Informasjon Varslings- og inforutiner Fond for styrking av oljevernet Mekanisk oppsamling Høyviskøse oljer NOFO standard Simuleringsverktøy/modell

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Hva gjør vi ved en hendelse? Skaffer sikkerhetsdatablad for utslippet Vurderer fare for eksponering Beskytter opprydningsmannskap

Detaljer

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Full City, 31.7 2009 GODAFOSS 17.02 2011 noen nøkkeltall Full

Detaljer

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg 18. oktober 2012 Eirik Darell Holand, HSEQ Manager District Operations www.eninorge.com Eni Norge Åsgard

Detaljer

Norges rikeste miljøvernorganisasjon

Norges rikeste miljøvernorganisasjon Oljeindustriens behov for beredskap rundt håndtering av oljeskadet vilt NOFO Norges rikeste miljøvernorganisasjon http://www.youtube.com /watch?v=hxfwfjz59pk Ståle Jensen Miljørådgiver / Environmental

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat

Oljevernberedskapen for Goliat Oljevernberedskapen for Goliat Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen 25.3.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Kort om Goliat Utbygging og framdrift Strategi for styrket

Detaljer

IUA Sør-Trøndelag Virksomhetsplan 2014

IUA Sør-Trøndelag Virksomhetsplan 2014 Innledning Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt

Detaljer

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV AKSJON OLJEVERN Hentet fra Kystverkets historiske arkiv Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? Crete Cement Federal Kivalina Fjord Champion Full City Godafoss Gudrun Gisladottir Petrozavodsk

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Spesialteamsamling 19-21 august 2014 Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Hvorfor har vi Spesialteamet, hva gjør de? Spesialteamet er første innsatsstyrke ved oljevernaksjoner Støttespiller

Detaljer

Kurs og øvelseskalender 2014

Kurs og øvelseskalender 2014 Kurs og øvelseskalender 2014 Beredskapssenteret v/bjørn H. Utne 2014 Beredskapssenteret har fått tilsatt 15 nye medarbiedere. De fleste blir involvert i kurs og øvelsesaktiviteten På selve kurskalenderen

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL 359. Lundin Norway AS Rapport Forenklet beredskapsanalyse for avgrensningsbrønnene 16/4-8 og 16/4-9 i PL Lundin Norway AS DNV Rapportnr. 2013-1810 Rev.01, 2014-01-24 Innholdsfortegnelse KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 1 1 INNLEDNING...

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening

Detaljer

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap Versjon 01 (16.03.2012) 2 Bildet på forsiden: Slep av høyhastighetslense i Tjeldsundet under en samøvelse med Norges brannskole i 2010. 3 Forord

Detaljer

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen ELS organisering og erfaringer IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen Hva er ELS og hvorfor innføre det? Bygger på ICS. Incident Command System (ICS) er et operativt system

Detaljer

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan - Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse Det har oppstått brann i skogen ved Bestul gård

Detaljer