Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy"

Transkript

1 Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Onøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1

2 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Onøy Kommune: Øygarden IUA: IUA Bergen Bakgrunn NOFO har definert eksempelområder til bruk i beredskapsplanlegging for kyst- og strandsone. Eksempelområdene er karakterisert ved at de ligger i ytre kystsone, har høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter og som også på andre måter setter strenge krav til oljevernberedskapen. En oljevernberedskap dimensjonert for aksjoner i eksempelområdene anses dekkende for situasjoner også i andre områder langs kysten. Utkast til detaljert aksjonsplan for kyst- og strand Utkast til aksjonsplaner er basert på utslippsscenarioer fra dimensjonerende petroleumsaktivitet i regionen i dette tilfelle Gjøafeltet. For hvert eksempelområde er det tatt utgangspunkt i de scenarioer som hver for seg har kortest drivtid til land og størst mengde olje til hvert enkelt område, jf tabell 1. Gitt en hendelse kan planene raskt tilpasses den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre for nærmere definerte innsatsområder. Tabell 1. Eksempelområder med drivtider og oljemengder (separate scenarioer, 95 persentil) Eksempelområde Korteste drivtid (døgn) Største mengde emulsjon (tonn) Onøy 22 1,5 Fedje 7 1 Ytre Sula 4,4 7,7 Atløy - Værlandet 1,7 67,7 Sverslingsosen/Skorpa 2 63,8 Stadtlandet 4,7 73,8 Runde 7,1 25,6 Vigra - Godøya 10,4 11 Kilde for utslipp Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Utkast til aksjonsplan inneholder en detaljert beskrivelse hvordan kyst- og strandsoneaksjonen i innsatsområdet kan organiseres og gjennomføres, herunder prioriteringer av strandområder, disponering av ressurser og valg av taktiske og tekniske løsninger. I tilhørende logistikkvedlegg er det gitt detaljert beskrivelse av ressurs- og logistikkbehov identifisert i utkast til aksjonsplan, herunder hvordan nødvendig materiell fremskaffes, transporteres og disponeres, samt avhendingskjede for forurenset materiale. Videre beskrives hvordan personell til aksjonsstyrken kan mobiliseres, transporteres og understøttes mens aksjonen pågår. Detaljert materielloversikt, oversikt over personlig utstyr og operasjonskart for innsatsområdet med prioritering av strender er også vedlegg til planen. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 2

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 DEL 1: 4 UTKAST TIL AKSJONSPLAN ONØY 5 1 SITUASJON 5 2 OPPDRAG 6 3 UTFØRELSE 6 4 LOGISTIKK 8 5 LEDELSE OG SAMBAND 9 DEL 2: 10 VEDLEGG TIL AKSJONSPLANEN 10 VEDLEGG 1 - IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 11 VEDLEGG 2 - LOGISTIKKPLAN 12 VEDLEGG 3 - MATERIELLDATABASE TIL INNSATSOMRÅDET 19 VEDLEGG 4 - OVERSIKT OVER PERSONLIG UTSTYR 20 VEDLEGG 5 OPERASJONSKART FOR INNSATSOMRÅDET 21 VEDLEGG 6 KRITERIER FOR RENHETSGRAD 22 VEDLEGG 7 MAL FOR SAMBANDSPLAN 23 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 3

4 DEL 1: UTKAST TIL AKSJONSPLAN Utkast til aksjonsplan er basert på dimensjonerende scenario for eksempelområde Onøy. Gitt en hendelse tilpasses aksjonsplanen den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 4

5 Utkast til aksjonsplan Onøy Henvisninger: Oljevernplan for Gjøa Eksempelområde Onøy Kart og andre dokumenter: Organisasjonskart, vedlegg 1. 1 Situasjon Kart N50: 1115 IV Fjell, 1116 III Herdla, 1115 III Marstein Sjøkart Nr 23 a. Drivtider, oljemengder og forventet utvikling Korteste modellerte drivtid fra Gjøafeltet til Onøy er ca 22 døgn. Beregnet mengde oljeemulsjon inn i eksempelområdet er 2 tonn. Oljens egenskaper Oljen har følgende egenskaper: Tabell 2. Oljens egenskaper Oljetype: Tilsvarende Snorre B Oljens tetthet: 826 kg/m3 Gass-olje forhold (GOR): 170 Sm3/Sm3 Maksimalt vanninnhold i emulsjon: ca 80 % Snorre B oljen har ca 22% fordampning etter 2 timer og inntil 40 % fordamping etter et døgn på sjøen under sommerforhold med 5 m/s. Snorre B har et raskt vannopptak, og danner stabile emulsjoner. Etter en halv til en uke på sjøen vil Snorre B oljen ha en viskositet på cp avhengig av vindhastighet og temperatur. Viskositeter over cp kan gi redusert tilflyt til tradisjonelle overløps oljeopptakere. Potensialet for kjemisk dispergering er ikke testet på Snorre B oljen. b. Forutsetninger for oljevernaksjonen GDF Suez har ansvar for overordnet ledelse og har satt følgende mål for aksjonen o Samle opp mest mulig olje/emulsjon og olje nær kilden. o Beskytte sårbare miljøressurser. o Hindre olje/emulsjon i å nå strandsonen. o Hindre sekundærforurensning. GDF SUEZ s overordnede strategi for oljevernaksjonen er: o Bruk av mekanisk oppsamling eller dispergering ut i fra vurdering av hva som gir minst miljøskade og best beskyttelse av miljøressurser. o Valg av aksjonsform vurderes ut fra værforhold og operasjonelle begrensninger. o Overvåking iverksettes alltid, og vil være eneste tiltak dersom værforholdene ikke tillater mekanisk oppsamling eller bruk av dispergeringsmidler. NOFO s operasjonsledelse leder oljevernaksjonen på sjø og land Situasjonsbilde og oppdrag etableres og formidles til operative enheter Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 5

6 Barriere 1 og 2 etableres og opererer iht. overordnet beredskapsplan IUA Bergen utfører oljevernaksjonen i kyst- og strandsonen iht. oppdrag fra NOFO s operasjonsledelse. Responstiden er 20 døgn. o IUA Bergen underlegges enheter iht. pkt. 1 d. Aksjonsplan for strandaksjon tilpasses oppdrag, situasjonsbilde, værforhold, strøm etc. c. Andre mobiliserte ressurser i oljevernaksjonen Barriere 1 og 2 etableres med 5+6 NOFO-systemer IUA Sogn og Sunnfjord, IUA Nordfjord og IUA Sunnmøre aksjonerer innenfor eget område. d. Underlagte og avgitte enheter Underlagte enheter: T/B Ajax samt lensefartøyet Rex med mannskaper fra Statoil Sture, heretter kalt Innsatsgruppe SJØ, se pkt 3.d. Underlagt reserve: Current Buster system med mannskap fra MMB i Bergen. Ingen avgitte enheter. 2 Oppdrag IUA Bergen skal på oppdrag fra NOFO aksjonere innenfor eget område, herunder: Hindre at olje treffer sårbare miljøressurser i strandsonen Hindre remobilisering av strandet olje Rense strender Rense forurenset materiell og infrastruktur Håndtere avfall iht. gitte retningslinjer Rapportere til operasjonsledelsen iht. fastsatte prosedyrer 3 Utførelse a. Hensikt Hensikten med kyst- og strandaksjonen på ONØY er å hindre skader på natur og miljø ved å bekjempe oljeforurensning i kystsonen og fjordområdene, deretter å rense forurensede strender. Overordnede prioriteringer: 1. Sikkerhet for liv og helse 2. Naturressurser 3. Materiell og næringsinteresser b. Metode: Akuttfasen: o Bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 6

7 Grovrensefasen: o Bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. Finrensefasen: o Finrensing av strender, barking, spyling Avslutning og etterarbeidsfasen: o Demobilisering, miljøundersøkelser med mer. c. Sluttsituasjon Rensearbeidet vil avsluttes når fastsatte kriterier for renhetsgrad er oppfylt i forurensede områder, se vedlegg 6, kriterier for renhetsgrad. d. Innsatsgruppe SJØ: Innsatsgruppen skal i akuttfasen bekjempe oljeforurensning i kyst- og fjordområdene (barriere 3), samt beskytte sårbare naturressurser mot oljeforurensning. Deretter skal innsatsgruppen støtte innsatsgruppe Onøy i barriere 4 (strandsonen). Ansvarsområde er farvannet VEST av øyene ONA, BLOMØYNA og RONGØYNA. Området er eksponert mot storhavet og har mye grunt og urent farvann. Områder som skal prioriteres: MOB A: ULLEBRÅTEN NATURRESERVAT MOB A: GREIPINGEN NATURRESERVAT Annet: Fiskeoppdrett i SØRA STRAUMSUNDET og lenger VEST i STRAUMSUNDET Fiskeoppdrett i RORSUNDET Ferdselsrestriksjoner ved KOLLSNES-anlegget Teknikk og taktikk: Samvirke med barriere 2 (Hav) for å beskytte prioriterte områder ETT mellomtungt lensesystem i åpent farvann mellom øyer og holmer: o T/B Ajax er utstyrt med 250 m No-800-S og NorMar skimmer og har tankkapasitet for 450 m3 oljeemulsjon. ETT mellomtungt system i reserve: o Current Buster-system med fartøy og mannskap fra MMB i Bergen. Se vedlegg 5, operasjonskart for innsatsområdet. e. Innsatsgruppe ONØY Innsatsgruppen skal i akutt- og rensefasen bekjempe oljeforurensning i strandsonen (barriere 4). Ansvarsområde er vestsiden av øyene ONA, BLOMØYNA og RONGØYNA med holmer og skjær. Strandtypen er strandberg med varierende eksponering. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 7

8 Områder som skal prioriteres: ULLEBRÅTEN NATURRESERVAT GREIPINGEN NATURRESERVAT Forurensede strender saneres iht. fastsatte strandprioriteter Annet: Strømutsatte sund mot HJELTEFJORDEN Mange skjermede bukter og viker Strandsonen har varierende tilgjengelighet fra vei Teknikk og taktikk: EN liten innsatsgruppe (20 personer) + tilsvarende i reserve Sperring og leding med mellomtunge og lette lenser i sund og ved strender Strandsanering; manuell rensing, barking, spyling Arbeidsbåt med god dekksplass for adkomst til strand fra sjø Se vedlegg 5, operasjonskart for innsatsområdet. f. Fellesbestemmelser HMS mål: Ivareta personellets sikkerhet og helse HMS målet skal oppnås gjennom følgende tiltak: o Risikovurderinger av alle arbeidsoperasjoner o Sikker jobb analyse (SJA) o Rapport om uønsket hendelse (RUH) o Sikkerhetsorientering for alt personell o Korrekt bruk av personlig verneutstyr o HMS-datablad o Samband o Førstehjelpsutstyr Daglig stabsmøte med SKL og innsatsledere kl 1500 o Innsatsledere utarbeider daglig situasjonsrapport Arbeidet skal tilpasses vær, lys og strømforhold/tidevann for å oppnå effektiv utnyttelse av tid. Opplysninger om dette vil bli gitt på daglige stabsmøter. 4 Logistikk a. Generelt Materiell og logistikkløsninger for oljevernaksjonen på ONØY er nærmere beskrevet i vedlegg 2, Logistikkplan b. Fremskutt depot Fremskutt depot på ONØY etableres ved industriområdet ved NAUTØYNOSEN SØRVEST av BLOMVÅG Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 8

9 Alt materiell bringes til området med bil eller båt c. Sanitet/medisinsk støtte Hvert lag er utstyrt førstehjelpskoffert. Ekstra sanitetsmateriell med båre er lokalisert ved fremskutt depot. Personskade med behov for medisinsk behandling skal varsles på følgende måte: o Direkte til lokalt AMK og deretter til innsatsleder o Innsatsleder varsler operasjonsledelsen og verifiserer at melding er mottatt hos lokalt AMK (aksjons-/operasjonsledelsen). 5 Ledelse og samband a. Samband Samtlige lag utstyres med VHF/ICOM mobilradio Det er god dekning for VHF og mobiltelefon i området Mal for sambandsplan fremgår av vedlegg 7 b. Ledelse NOFOs operasjonsledelse er initielt lokalisert i STAVANGER IUA aksjonsledelse er lokalisert i Havnevesenets lokaler i BERGEN Skadestedsleder ONØY er lokalisert ved fremskutt depot på ONØY ved industriområdet ved NAUTØYNOSEN SØRVEST av BLOMVÅG Skadestedsleder avholder statusmøter med innsatsleder hver dag kl 1500, eventuelt tilpasset to skift. Sted/tid Signatur IUA Bergen Fordelingsliste primæradressater Fordelingsliste til orientering Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 9

10 DEL 2: Vedlegg til aksjonsplanen Organisasjonskart Vedlegg 1 Logistikkplan Vedlegg 2 Materielldatabase Vedlegg 3 Oversikt over personlig utstyr Vedlegg 4 Operasjonskart for innsatsområde Vedlegg 5 Kriterier for renhetsgrad Vedlegg 6 Mal for sambandsplan Vedlegg 7 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 10

11 Vedlegg 1 - IUA sin beredskapsorganisasjon (Prinsipp) Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 11

12 Vedlegg 2 - Logistikkplan 1 Innledning Denne planen dekker logistikkbehov identifisert i utkast til aksjonsplan for Onøy. 2 Organisering av logistikk Ansvar for logistikk og logistikkplanlegging i innsatsområdet er tillagt IUA Bergen iht. gitte rammer fra NOFO. 3 Oljevernmateriell til bruk i innsatsområdet Onøy Generelt GDF Suez har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på betydelige mengder beredskapsmateriell. Regionalt er det også god ressurstilgang, jf. oversikten nedenfor: Kystverkets depot på Ågotnes i Fjell Kystverkets depot på Fedje Kystverkets depot i Solund Kystverkets depot i Florø Kystverkets depot i Ålesund NOFO s depot på Mongstad Statoil s beredkapsmateriell på Mongstadterminalen Statoil s beredskapsmateriell på Stureterminalen GDF Suez har ved behov også tilgang på betydelige materiellressurser fra øvrige depoter i Norge, samt fra utlandet (Oil Spill Response - OSR). I tillegg har de enkelte IUAer egne materiellressurser av varierende mengder og typer. En samlet oversikt over oljevernmateriell er registrert i Nasjonal ressursdatabase (NRB) på Materiell til gjennomføring av aksjonsplan for Onøy Med responstid på 22 døgn døgn for barriere 3 og 4, er det tid til å mobilisere beredskapsressurser til Onøy. Materiellet forutsettes i første omgang mobilisert på normal måte fra de nærmeste beredskapsdepoter i regionen, jf. tabell 1 nedenfor. Detaljert materielloversikt er også gjengitt i vedlegg 3, samt er lagret på i EXCEL-format for raskt oppslag/redigering. Barriere 3 Akuttfasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Her vil det være behov for tunge/ middelstunge lenser, samt opptaker og fartøy til å betjene disse. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 12

13 I utkast til aksjonsplan - Onøy er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 3: Tabell 1. Anbefalt materiell til barriere 3 Barrier e System Område Metode Materiell Antall Enhet Type og depot 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Kystlense 250 m 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Fartøy 1 Stk 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Fartøy 1 Stk 3 Mellomtungt Onøy vest Oppsamling Opptaker 1 Stk 3 Mellomtungt Reserve Lensetrekk Kystlense 1 Stk 3 Mellomtungt Reserve Lensetrekk Fartøy 2 Stk Se materielldatabase, vedlegg 3 Tabell 1 beskriver anbefalt materielltype, mengde og hvilket depot som kan benyttes i barriere 3. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Barriere 4 Grovrensefasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. I finrensefasen gjenstår finrensing av strender, barking og spyling. Her vil det være behov for middelstunge/lette lenser, opptakerutstyr, spylemateriell, absorbsjonsmidler og annet strandrensemateriell. I utkast til aksjonsplan - Onøy er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 4: Tabell 2. Anbefalt materiell til barriere 4 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type og depot 4 IG Onøy Sperring Kystlense 500 m 4 IG Onøy Låsing/leding Havnelense 500 m 4 IG Onøy Oppsamling Opptaker 1 Stk 4 IG Onøy Strandrens Strandrensesett 1 Stk 4 IG Onøy Strandrens Absorberende lense 500 m 4 IG Onøy Spyling Pumpe med slange 2 Stk 4 IG Onøy Spyling Lav/høytrykksdyse 2 Stk Se 4 IG Onøy Barking Bark 1000 Kg materielldatabase, 4 IG Onøy Felles/støtte Arbeidsbåt 2 Stk vedlegg 3 Tabell 2 beskriver anbefalt materielltype og mengde som kan benyttes i barriere 4. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 13

14 Personlig bekledning til bruk i kyst- og strandsonen I utkast til aksjonsplan - Onøy er det identifisert behov for 20 personer i barriere 4, med mulighet for innsetting av inntil 20 ytterligere personer. Dette personell skal ha personlig utstyr som beskrevet i vedlegg 4. Bekledning hentes fra følgende depot: Tabell 3. Oversikt over planlagt disponert bekledningsmateriell og reserver. System/materiell: Personlig bekledning Personlig bekledning reserve Eier/depot for system/materiell: - 50 fra KyV Bergen - 50 fra KyV Ålesund - 50 fra KyV Stavanger Personell i innsatsgruppe SJØ har egen bekledning (Fra Sture-terminalen og MMB). Fellesmateriell og øvrig støttemateriell Følgende materiell vil i tillegg være nødvendig for å gjennomføre utkast til aksjonsplanen for Onøy: Lagertanker for oljeavfall 10 stk. Benyttes til mellomlagring av oppsamlet olje/materiell. Hentes fra Sture-terminalen. Drivstoff Avhengig av utstyr i bruk etableres lager med tilstrekkelig kapasitet. Varmetelt 2 stk. Til ly og varme for innsatspersonell ute i felten. Skaffes fra Sivilforsvaret. Toalett 4 stk mobile toalett. Fordeles i innsatsområdet etter behov. Leies inn. Rensestasjon for personell 1 stk. Til rengjøring av personell og utstyr. Hentes hos Kystverket i Bergen. Lastebil med kran 1 stk. Til transportoppgaver i innsatsområdet. Leies inn. Slamsuger 1 stk slamsugebil. Til suging av oljeemulsjon og avfall. Leies inn. Reserveutstyr og erstatningsmateriell Utstyr og materiell i bruk vil utsettes for harde påkjenninger, og det må etter forholdene påregnes et løpende behov for reparasjoner og utskifting. For å hindre at arbeidet stopper opp, etableres en reserve på ca 25 % for aktuelle materielltyper som pumper, aggregater, spyleutstyr, lette lenser, forbruksmateriell etc. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 14

15 4 Transport av materiell Transport til Onøy Av logistikkmessige hensyn velges så langt som mulig å transportere materiell samlet fra større depot. Lokalt IUA utstyr benyttes som reserver og supplement etter behov. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3 hentes i hovedsak fra Sture-terminalen som ligger ca 4 km nord for innsatsområdet. Sture-terminalen har stående beredskap og vil på kort tid kunne klargjøre og sende materiellet til innsats i nærområdet, herunder fartøy. Øvrig materiell hentes fra Kystverkets depot i Bergen, eller IUA Bergens depot på Ågotnes. Transport av materiell til/fra fremskutt depot Materiell samles i fremskutt depot ved Nautøynosen sørvest av Blomvåg og mellomlagres her. Dette opprettes på industriområdet/gamle kvalstasjonen. Det er tilstrekkelig kai- og lagerkapasitet her. Materiell transporteres videre med lastebil eller fartøy til de aktuelle arbeidssteder. Strandsonen har varierende adkomstmuligheter fra vei, og det må påregnes en del transport av materiell med båt. 5 Ledere og innsatspersonell Generelt GDF Suez har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på ledere og innsatspersonell til kyst- og strandaksjoner. Dette vil kunne være personell fra privat, kommunal og statlig beredskap: Innleid personell fra kommunen, frivillige og andre som skal jobbe i kyst og strandsonen NOFO personell og skipsmannskap Kystverkets depotstyrker Sivilforsvaret Underleverandører Helse- miljø og sikkerhet (HMS) NOFO og Kystverket har utarbeidet HMS-håndbok - oljevern der målet er å informere alt innsatspersonell om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved oljevernaksjoner. Håndboken er basert på erfaringer fra flere hendelser med oljesøl og fra et stort antall øvelser, og er en del av HMSperm - Oljevern. Det forutsettes at alt arbeid gjennomføres i hht denne håndboken og tilhørende bestemmelser, se Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 15

16 Innsatspersonell til gjennomføring av aksjonsplan for Onøy Behovet for ledere og innsatspersonell må tilpasses situasjonen og hvilken fase aksjonen er i (akuttfase, grovrensing, finrensing, avslutning). Disponeringen nedenfor skisserer behovet i en oppbyggingsfase i aksjonen (akuttfase/grovrensefase). Innsatspersonell Til aksjonen på Onøy forutsetter utkast til aksjonsplanen en samlet innsatsstyrke på ca 20 personer i barriere 4. Innsatsstyrken organiseres i 1 liten innsatsgruppe (2 lag). Ved behov kan innsatsgruppen forsterkes med ytterligere 2 lag til 40 personer i alt. Personellet til akuttfasen hentes fra brannstyrken i Øygarden kommune og øvrig kommunalt personell, samt personell fra Sture-terminalen. Deretter rulleres innsatsstyrken etter behov med personell fra Fjell og Sund IKS, samt fra Bergen kommune og Kystverkets depotstyrke i Bergen. I tillegg vil det etter avtale med Sivilforsvaret kunne benyttes personell fra FIG-gruppen i Fjell kommune. Ledere av innsatspersonell Det er viktig med god arbeidsledelse av innsatsstyrken for å ivareta personellsikkerhet og effektivitet i felt. All erfaring viser at dette må tillegges betydelig vekt både under planlegging og gjennomføring. For innsatsstyrken beskrevet ovenfor, anbefales utnevnt en innsatsleder for hver innsatsgruppe, samt en lagleder for hvert lag. Dette for å sikre nødvendig styring og kontroll. Lagledere rapporterer til sin innsatsleder. Innsatsleder rapporterer til IUA-ledelse/SKL. Kommandolinjen fremgår av organisasjonskart, vedlegg 1. Transport og logistikk for personell Personellbase og forpleining på Onøy På Onøy er det god kapasitet til å innkvartere og forpleie personell i innsatsstyrken: Statoil Kollsnes 8 rigger: boenheter I tillegg er det forlegningskapasitet ved: Blomøya Fjordhotell Kvernepollen Kirsti på skjæret Transport av personell Transport av personell gjøres daglig med buss og bil til fremskutt depot ved Nautøynosen sørvest av Blomvåg, og derfra ut i arbeidsområdene med bil eller båt etter forholdene. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 16

17 Rensestasjon for personell Det etableres rensestasjon for personell og personlig utstyr ved fremskutt depot ved Nautøynosen sørvest av Blomvåg. Alt av personlig utstyr og bekledning som er nødvendig for arbeid i strandsonen (verneutstyr, kjeledresser, hansker, flytevester, etc.) oppbevares ved fremskutt depot. Utstyret utleveres ved oppstart hver dag og innleveres for rensing/kassasjon ved arbeidstidens slutt. Daglig forpleining i felt I den aktuelle aksjonsperioden vil det måtte forventes varierende værforhold, og det bør etableres varmetelt/brakke i områder hvor arbeid pågår. Innsatspersonellet forpleies i felt ved å spise medbrakt nistemat, får tilkjørt lunsj ute eller ved å trekke inn til fremskutt depot - avhengig av forholdene. Sanitet Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr over alt hvor personell er i arbeid. Dette utstyret skal som minimum inneholde: Renseutstyr mot forurensing av hud og øyne Materiell til å stoppe blødninger 6 Avhending av forurenset materiale Oljeemulsjon og annet forurenset materiell som samles opp, skal behandles på en miljø- og helsemessig forsvarlig måte. NOFO vil utarbeide en egen plan for håndtering av oljeavfall. Nedenfor gis noen viktige generelle retningslinjer for håndtering av oljeavfall fra aksjonen. Avfallsreduksjon For å redusere totalt volum av oljeforurensning bør det etableres gode rutiner for grovrensing og sortering nærmest mulig oppsamlingsstedet. I den grad det er mulig skal løst materiale i rekviker og på strender ryddes unna før oljepåslag kommer. Ved en tidlig mobilisering i forhold til et oljepåslag vil det kunne være tid til å foreta en grovrydding av aktuelle strender og rekviker. Skrot og annet avfall som ikke er forurenset av olje, må ikke blandes med forurenset materiale. Ren og skitten sone I alle områder hvor man behandler forurenset materiale, slik som i strandsonen, på fremskutt depot, renseplasser for personell og materiell osv, er det viktig å skille mellom rene og skitne soner. Grensen mellom ren og skitten sone merkes med merkebånd og skilt. I strandsonen hvor man samler eller oppbevarer oljeavfall benyttes bark/absorbent som underlag. Fremskutte depoter og lignende bør etableres på fast/tett underlag (fjell, asfalt, betong). Eventuelt kan det legges underlagsmembran (dobbel pressenning el.) som overdekkes. Dette for å hindre sekundærforurensning. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 17

18 Sortering av forurenset materiale I strandsonen i innsatsområdet samles olje og forurenset materiale i doble søppelsekker som tapes igjen og lastes over i storsekker/kar/tønner. Eventuelt kan oljeavfall legges direkte i større beholdere. Lett forurenset materiale spyles og sorteres etter grad av forurensing for å effektivisere etterbehandlingen. Dette gjøres ved å benytte forskjellige kar eller sekker til forskjellig grad av forurenset materiale. Dette forenkler etterbehandlingen og reduserer kostnadene i tilknytning til denne. Transport av forurenset materiell fra strandsonen Avhengig av forholdene på stedet må sekker/kar/tønner enten transporteres videre via sjø eller vei til fremskutt depot eller annet fastsatt mottakssted. Ved nærhet til vei, kan forurenset materiale hentes direkte med slamsuger. I utilgjengelige områder kan det være aktuelt å hente ut avfallet med helikopter. Transport av forurenset materiale til videre behandling Fra fremskutt depot vil olje og forurensede materiale enten bli hentet av bil eller fartøy for gjenvinning/destruksjon. NOFO inngår avtale med gjenvinningsselskap for videre transport og gjenvinning/destruksjon av avfall. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 18

19 Vedlegg 3 - Materielldatabase til innsatsområdet Utstyrsbehov strandrenseaksjon Sted: Onøy Utstyr fordelt på metode, depot for avhenting og fordeling på brukergruppe Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type Depot 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Kystlense 250 m NO-800-S Statoil Sture 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Lensefartøy 1 stk "Ajax" Statoil Sture 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Slepefartøy 1 stk "Rex" Statoil Sture 3 Mellomtungt Onøy vest Oppsamling Opptaker 1 stk NorMar Statoil Sture 3 Reserve Onøy vest Lensetrekk Kystlense 1 stk Current Buster MMB Bergen 3 Reserve Onøy vest Lensetrekk Fartøy 2 stk MMB Bergen 4 IG Strand Onøy Sperring Kystlense 500 m Expandi 3000 Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Låsing/leding Havnelense 500 m Sjuntorp havnelense Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Oppsamling Opptaker 1 Stk Komara minimax 100 Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Strandrens Strandrensesett 1 Stk for 20 personer Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Strandrens Absorberende lense 300 m m skjørt Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Strandrens Bøtter 20 stk Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Strandrens Plastsekker 100 stk Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Barking Bark 1000 Kg KyV Bergen 4 IG Strand Onøy Spyling Pumpe med slange 2 Stk IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Spyling Lav/høytrykksdyse 2 Stk IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Arbeidsbåt 4 Stk Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Avfallsbeholdere 10 stk Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Merkebånd 50 stk Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Varmetelt 2 stk Siv Forsvaret Hordaland 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Lastebil m kran 1 stk Rekv IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Drivstoff etter behov Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Mobile toalett 4 stk Rekv IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Slamsugebil 1 stk Rekv IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Rensestasjon 1 stk KyV Bergen Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 19

20 Vedlegg 4 - Oversikt over personlig utstyr Personlig bekledning består av følgende hovedelementer basert på Kystverkets erfaringer: Gummistøvler m / vernetupp Ullsåler for støvel (inne i støvel) Fibersokker Regntøy, jakke Regnstøy, bukse PVC- hansker, uforet PVC-hansker, foret PVC-hansker, m/ribb PVC Votter Arbeidshansker, lær tekstil Redningsvester Hjelm Hjelmhetter Hørselvern Vernebriller Kjeledress, vanlig Varmeundertøy (bukse + jakke) Refleksvest Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 20

21 Vedlegg 5 Operasjonskart for innsatsområdet Eksempelområde Onøy Operasjonskart for innsatsområdet Innsatsgruppe Onøy Barriere 3 Barriere 4 Framskutt depot Rekvik Strømområde Prioritet beskyttelse Pri 1: MOB A Pri 2: MOB B Pri 3: MOB C Prioritet strandrensing Pri 1: 0 km Pri 2: 9,1 km Pri 3: 165 km Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 21

22 Vedlegg 6 Kriterier for renhetsgrad Påvirket ressurs Sjøoverflaten Vannsøylen som leveområde for viltlevende fisk og oppdrettsfisk, koraller mv Strandsonen Organismer som benyttes til menneskelig konsum; oppdrettsfisk, skjell Moloer, brygger og kaier Kilde: Kystverket og IUA Bergen Kriterium for tilstrekkelig renhetsgrad Ingen synlige oljeflak eller spor av olje på overflaten som kan klebe seg til fjær eller pels Oljekonsentrasjonen må ikke overstige normale bakgrunnsverdier Renhetsgraden vil være avhengig av arealbruk/arealstatus. Strandsonen må ikke nødvendigvis være uten synlige spor av olje. Men gjenværende olje må ikke hemme restitusjon pga gift- eller kveleeffekter. Gjenværende restkonsentrasjon må heller ikke være mobil slik at sekundærforurensning kan oppstå. Må tilfredsstille lovlige kvalitetsnormer mht innhold av hydrokarboner (analyser nødvendig) og også oppnå følsomhetstester mht smak. Ingen synlig olje på overflaten eller olje som kan smitte over på folk eller båter eller virke hemmende på normal bruk av området. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 22

23 Vedlegg 7 Mal for sambandsplan Sambandsplan Aksjon Dato og tid: Tlf: Fax: Epost: Aksjonsledelse Sted Operasjonsleder Sted: Navn: Tlf: Tlf: VHF-kanal: Epost: Operasjonsledelse/Stab Sted: Miljø/Tlf: Kyst/Tlf: Ressurs/Tlf: Samband/Tlf: Maritim/Tlf: Fax: Epost: NOFO SKL Hav VHF: Tlf: Fax: Epost: Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA ledelse IUA SKL NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: KV Fartøy VHF: Tlf: Fax: IUA ledelse Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA SKL Epost: Epost: Epost: Epost: Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 23

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern.

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. - Åpen Rapport Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. Forfatter(e) Ivar Singsaas, Kristin Rist Sørheim, Ragnhild Lundmark Daae, Øistein Johansen, SINTEF

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

hms -håndbok olje vern

hms -håndbok olje vern hms-håndbok oljevern hms-håndbok oljevern INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. HMS-ARBEID VED AKUTT FORURENSING... 4 2.1 AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER... 5 2.2 OPPLÆRING I HMS... 6 3. ARBEID PÅ INNSATSOMRÅDET...

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON Til bruk for IUA under statlige aksjoner mot akutt forurensning Versjon 1.0 (per 29.10.2010) Innhold 1. Roller og ansvar 3 Kystverkets organisering av infofunksjonen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering TA-nummer: 1658/1999 ISBN-nummer: 82-7655-174-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...6

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

KØBENHAVNAVTALEN PLAN FOR SAMARBEIDE KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON

KØBENHAVNAVTALEN PLAN FOR SAMARBEIDE KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASJON Antall sider: 8 Denne side er nr. 1 OG BEKJEMPELSESMATERIELL Revisjon 5 Dato: 03/11 4.3 Norge 4.3.0 Innhold 4.3 NORGE... 1 4.3.1 ORGANISERING AV BEREDSKAP MOT AKUTT FORURENSNING...

Detaljer

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030 2 of 96 1. SAMMENDRAG... 5 1.1 Forkortelser - forklaring... 8 2. INNLEDNING... 10 2.1 Omsøkte grønne og gule stoffer...14 2.2 Oljevernberedskapen Goliat, innovasjon...14 2.3 Spesielle utfordringer med

Detaljer

Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013

Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 3 3 STYRENDE ORGAN 4 3.1 GENERALFORSAMLING... 4

Detaljer

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya

Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya www.pwc.no Evaluering av brannene: Lærdal, Flatanger og Frøya Oversendt Justisog beredskapsdepartementet 01.12.2014 Justis- og beredskapsdepartementet Oversendelse av rapport Denne rapporten er resultatet

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer