Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy"

Transkript

1 Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Onøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1

2 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Onøy Kommune: Øygarden IUA: IUA Bergen Bakgrunn NOFO har definert eksempelområder til bruk i beredskapsplanlegging for kyst- og strandsone. Eksempelområdene er karakterisert ved at de ligger i ytre kystsone, har høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter og som også på andre måter setter strenge krav til oljevernberedskapen. En oljevernberedskap dimensjonert for aksjoner i eksempelområdene anses dekkende for situasjoner også i andre områder langs kysten. Utkast til detaljert aksjonsplan for kyst- og strand Utkast til aksjonsplaner er basert på utslippsscenarioer fra dimensjonerende petroleumsaktivitet i regionen i dette tilfelle Gjøafeltet. For hvert eksempelområde er det tatt utgangspunkt i de scenarioer som hver for seg har kortest drivtid til land og størst mengde olje til hvert enkelt område, jf tabell 1. Gitt en hendelse kan planene raskt tilpasses den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre for nærmere definerte innsatsområder. Tabell 1. Eksempelområder med drivtider og oljemengder (separate scenarioer, 95 persentil) Eksempelområde Korteste drivtid (døgn) Største mengde emulsjon (tonn) Onøy 22 1,5 Fedje 7 1 Ytre Sula 4,4 7,7 Atløy - Værlandet 1,7 67,7 Sverslingsosen/Skorpa 2 63,8 Stadtlandet 4,7 73,8 Runde 7,1 25,6 Vigra - Godøya 10,4 11 Kilde for utslipp Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Gjøafeltet Utkast til aksjonsplan inneholder en detaljert beskrivelse hvordan kyst- og strandsoneaksjonen i innsatsområdet kan organiseres og gjennomføres, herunder prioriteringer av strandområder, disponering av ressurser og valg av taktiske og tekniske løsninger. I tilhørende logistikkvedlegg er det gitt detaljert beskrivelse av ressurs- og logistikkbehov identifisert i utkast til aksjonsplan, herunder hvordan nødvendig materiell fremskaffes, transporteres og disponeres, samt avhendingskjede for forurenset materiale. Videre beskrives hvordan personell til aksjonsstyrken kan mobiliseres, transporteres og understøttes mens aksjonen pågår. Detaljert materielloversikt, oversikt over personlig utstyr og operasjonskart for innsatsområdet med prioritering av strender er også vedlegg til planen. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 2

3 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 DEL 1: 4 UTKAST TIL AKSJONSPLAN ONØY 5 1 SITUASJON 5 2 OPPDRAG 6 3 UTFØRELSE 6 4 LOGISTIKK 8 5 LEDELSE OG SAMBAND 9 DEL 2: 10 VEDLEGG TIL AKSJONSPLANEN 10 VEDLEGG 1 - IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 11 VEDLEGG 2 - LOGISTIKKPLAN 12 VEDLEGG 3 - MATERIELLDATABASE TIL INNSATSOMRÅDET 19 VEDLEGG 4 - OVERSIKT OVER PERSONLIG UTSTYR 20 VEDLEGG 5 OPERASJONSKART FOR INNSATSOMRÅDET 21 VEDLEGG 6 KRITERIER FOR RENHETSGRAD 22 VEDLEGG 7 MAL FOR SAMBANDSPLAN 23 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 3

4 DEL 1: UTKAST TIL AKSJONSPLAN Utkast til aksjonsplan er basert på dimensjonerende scenario for eksempelområde Onøy. Gitt en hendelse tilpasses aksjonsplanen den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 4

5 Utkast til aksjonsplan Onøy Henvisninger: Oljevernplan for Gjøa Eksempelområde Onøy Kart og andre dokumenter: Organisasjonskart, vedlegg 1. 1 Situasjon Kart N50: 1115 IV Fjell, 1116 III Herdla, 1115 III Marstein Sjøkart Nr 23 a. Drivtider, oljemengder og forventet utvikling Korteste modellerte drivtid fra Gjøafeltet til Onøy er ca 22 døgn. Beregnet mengde oljeemulsjon inn i eksempelområdet er 2 tonn. Oljens egenskaper Oljen har følgende egenskaper: Tabell 2. Oljens egenskaper Oljetype: Tilsvarende Snorre B Oljens tetthet: 826 kg/m3 Gass-olje forhold (GOR): 170 Sm3/Sm3 Maksimalt vanninnhold i emulsjon: ca 80 % Snorre B oljen har ca 22% fordampning etter 2 timer og inntil 40 % fordamping etter et døgn på sjøen under sommerforhold med 5 m/s. Snorre B har et raskt vannopptak, og danner stabile emulsjoner. Etter en halv til en uke på sjøen vil Snorre B oljen ha en viskositet på cp avhengig av vindhastighet og temperatur. Viskositeter over cp kan gi redusert tilflyt til tradisjonelle overløps oljeopptakere. Potensialet for kjemisk dispergering er ikke testet på Snorre B oljen. b. Forutsetninger for oljevernaksjonen GDF Suez har ansvar for overordnet ledelse og har satt følgende mål for aksjonen o Samle opp mest mulig olje/emulsjon og olje nær kilden. o Beskytte sårbare miljøressurser. o Hindre olje/emulsjon i å nå strandsonen. o Hindre sekundærforurensning. GDF SUEZ s overordnede strategi for oljevernaksjonen er: o Bruk av mekanisk oppsamling eller dispergering ut i fra vurdering av hva som gir minst miljøskade og best beskyttelse av miljøressurser. o Valg av aksjonsform vurderes ut fra værforhold og operasjonelle begrensninger. o Overvåking iverksettes alltid, og vil være eneste tiltak dersom værforholdene ikke tillater mekanisk oppsamling eller bruk av dispergeringsmidler. NOFO s operasjonsledelse leder oljevernaksjonen på sjø og land Situasjonsbilde og oppdrag etableres og formidles til operative enheter Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 5

6 Barriere 1 og 2 etableres og opererer iht. overordnet beredskapsplan IUA Bergen utfører oljevernaksjonen i kyst- og strandsonen iht. oppdrag fra NOFO s operasjonsledelse. Responstiden er 20 døgn. o IUA Bergen underlegges enheter iht. pkt. 1 d. Aksjonsplan for strandaksjon tilpasses oppdrag, situasjonsbilde, værforhold, strøm etc. c. Andre mobiliserte ressurser i oljevernaksjonen Barriere 1 og 2 etableres med 5+6 NOFO-systemer IUA Sogn og Sunnfjord, IUA Nordfjord og IUA Sunnmøre aksjonerer innenfor eget område. d. Underlagte og avgitte enheter Underlagte enheter: T/B Ajax samt lensefartøyet Rex med mannskaper fra Statoil Sture, heretter kalt Innsatsgruppe SJØ, se pkt 3.d. Underlagt reserve: Current Buster system med mannskap fra MMB i Bergen. Ingen avgitte enheter. 2 Oppdrag IUA Bergen skal på oppdrag fra NOFO aksjonere innenfor eget område, herunder: Hindre at olje treffer sårbare miljøressurser i strandsonen Hindre remobilisering av strandet olje Rense strender Rense forurenset materiell og infrastruktur Håndtere avfall iht. gitte retningslinjer Rapportere til operasjonsledelsen iht. fastsatte prosedyrer 3 Utførelse a. Hensikt Hensikten med kyst- og strandaksjonen på ONØY er å hindre skader på natur og miljø ved å bekjempe oljeforurensning i kystsonen og fjordområdene, deretter å rense forurensede strender. Overordnede prioriteringer: 1. Sikkerhet for liv og helse 2. Naturressurser 3. Materiell og næringsinteresser b. Metode: Akuttfasen: o Bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 6

7 Grovrensefasen: o Bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. Finrensefasen: o Finrensing av strender, barking, spyling Avslutning og etterarbeidsfasen: o Demobilisering, miljøundersøkelser med mer. c. Sluttsituasjon Rensearbeidet vil avsluttes når fastsatte kriterier for renhetsgrad er oppfylt i forurensede områder, se vedlegg 6, kriterier for renhetsgrad. d. Innsatsgruppe SJØ: Innsatsgruppen skal i akuttfasen bekjempe oljeforurensning i kyst- og fjordområdene (barriere 3), samt beskytte sårbare naturressurser mot oljeforurensning. Deretter skal innsatsgruppen støtte innsatsgruppe Onøy i barriere 4 (strandsonen). Ansvarsområde er farvannet VEST av øyene ONA, BLOMØYNA og RONGØYNA. Området er eksponert mot storhavet og har mye grunt og urent farvann. Områder som skal prioriteres: MOB A: ULLEBRÅTEN NATURRESERVAT MOB A: GREIPINGEN NATURRESERVAT Annet: Fiskeoppdrett i SØRA STRAUMSUNDET og lenger VEST i STRAUMSUNDET Fiskeoppdrett i RORSUNDET Ferdselsrestriksjoner ved KOLLSNES-anlegget Teknikk og taktikk: Samvirke med barriere 2 (Hav) for å beskytte prioriterte områder ETT mellomtungt lensesystem i åpent farvann mellom øyer og holmer: o T/B Ajax er utstyrt med 250 m No-800-S og NorMar skimmer og har tankkapasitet for 450 m3 oljeemulsjon. ETT mellomtungt system i reserve: o Current Buster-system med fartøy og mannskap fra MMB i Bergen. Se vedlegg 5, operasjonskart for innsatsområdet. e. Innsatsgruppe ONØY Innsatsgruppen skal i akutt- og rensefasen bekjempe oljeforurensning i strandsonen (barriere 4). Ansvarsområde er vestsiden av øyene ONA, BLOMØYNA og RONGØYNA med holmer og skjær. Strandtypen er strandberg med varierende eksponering. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 7

8 Områder som skal prioriteres: ULLEBRÅTEN NATURRESERVAT GREIPINGEN NATURRESERVAT Forurensede strender saneres iht. fastsatte strandprioriteter Annet: Strømutsatte sund mot HJELTEFJORDEN Mange skjermede bukter og viker Strandsonen har varierende tilgjengelighet fra vei Teknikk og taktikk: EN liten innsatsgruppe (20 personer) + tilsvarende i reserve Sperring og leding med mellomtunge og lette lenser i sund og ved strender Strandsanering; manuell rensing, barking, spyling Arbeidsbåt med god dekksplass for adkomst til strand fra sjø Se vedlegg 5, operasjonskart for innsatsområdet. f. Fellesbestemmelser HMS mål: Ivareta personellets sikkerhet og helse HMS målet skal oppnås gjennom følgende tiltak: o Risikovurderinger av alle arbeidsoperasjoner o Sikker jobb analyse (SJA) o Rapport om uønsket hendelse (RUH) o Sikkerhetsorientering for alt personell o Korrekt bruk av personlig verneutstyr o HMS-datablad o Samband o Førstehjelpsutstyr Daglig stabsmøte med SKL og innsatsledere kl 1500 o Innsatsledere utarbeider daglig situasjonsrapport Arbeidet skal tilpasses vær, lys og strømforhold/tidevann for å oppnå effektiv utnyttelse av tid. Opplysninger om dette vil bli gitt på daglige stabsmøter. 4 Logistikk a. Generelt Materiell og logistikkløsninger for oljevernaksjonen på ONØY er nærmere beskrevet i vedlegg 2, Logistikkplan b. Fremskutt depot Fremskutt depot på ONØY etableres ved industriområdet ved NAUTØYNOSEN SØRVEST av BLOMVÅG Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 8

9 Alt materiell bringes til området med bil eller båt c. Sanitet/medisinsk støtte Hvert lag er utstyrt førstehjelpskoffert. Ekstra sanitetsmateriell med båre er lokalisert ved fremskutt depot. Personskade med behov for medisinsk behandling skal varsles på følgende måte: o Direkte til lokalt AMK og deretter til innsatsleder o Innsatsleder varsler operasjonsledelsen og verifiserer at melding er mottatt hos lokalt AMK (aksjons-/operasjonsledelsen). 5 Ledelse og samband a. Samband Samtlige lag utstyres med VHF/ICOM mobilradio Det er god dekning for VHF og mobiltelefon i området Mal for sambandsplan fremgår av vedlegg 7 b. Ledelse NOFOs operasjonsledelse er initielt lokalisert i STAVANGER IUA aksjonsledelse er lokalisert i Havnevesenets lokaler i BERGEN Skadestedsleder ONØY er lokalisert ved fremskutt depot på ONØY ved industriområdet ved NAUTØYNOSEN SØRVEST av BLOMVÅG Skadestedsleder avholder statusmøter med innsatsleder hver dag kl 1500, eventuelt tilpasset to skift. Sted/tid Signatur IUA Bergen Fordelingsliste primæradressater Fordelingsliste til orientering Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 9

10 DEL 2: Vedlegg til aksjonsplanen Organisasjonskart Vedlegg 1 Logistikkplan Vedlegg 2 Materielldatabase Vedlegg 3 Oversikt over personlig utstyr Vedlegg 4 Operasjonskart for innsatsområde Vedlegg 5 Kriterier for renhetsgrad Vedlegg 6 Mal for sambandsplan Vedlegg 7 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 10

11 Vedlegg 1 - IUA sin beredskapsorganisasjon (Prinsipp) Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 11

12 Vedlegg 2 - Logistikkplan 1 Innledning Denne planen dekker logistikkbehov identifisert i utkast til aksjonsplan for Onøy. 2 Organisering av logistikk Ansvar for logistikk og logistikkplanlegging i innsatsområdet er tillagt IUA Bergen iht. gitte rammer fra NOFO. 3 Oljevernmateriell til bruk i innsatsområdet Onøy Generelt GDF Suez har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på betydelige mengder beredskapsmateriell. Regionalt er det også god ressurstilgang, jf. oversikten nedenfor: Kystverkets depot på Ågotnes i Fjell Kystverkets depot på Fedje Kystverkets depot i Solund Kystverkets depot i Florø Kystverkets depot i Ålesund NOFO s depot på Mongstad Statoil s beredkapsmateriell på Mongstadterminalen Statoil s beredskapsmateriell på Stureterminalen GDF Suez har ved behov også tilgang på betydelige materiellressurser fra øvrige depoter i Norge, samt fra utlandet (Oil Spill Response - OSR). I tillegg har de enkelte IUAer egne materiellressurser av varierende mengder og typer. En samlet oversikt over oljevernmateriell er registrert i Nasjonal ressursdatabase (NRB) på Materiell til gjennomføring av aksjonsplan for Onøy Med responstid på 22 døgn døgn for barriere 3 og 4, er det tid til å mobilisere beredskapsressurser til Onøy. Materiellet forutsettes i første omgang mobilisert på normal måte fra de nærmeste beredskapsdepoter i regionen, jf. tabell 1 nedenfor. Detaljert materielloversikt er også gjengitt i vedlegg 3, samt er lagret på i EXCEL-format for raskt oppslag/redigering. Barriere 3 Akuttfasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Her vil det være behov for tunge/ middelstunge lenser, samt opptaker og fartøy til å betjene disse. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 12

13 I utkast til aksjonsplan - Onøy er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 3: Tabell 1. Anbefalt materiell til barriere 3 Barrier e System Område Metode Materiell Antall Enhet Type og depot 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Kystlense 250 m 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Fartøy 1 Stk 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Fartøy 1 Stk 3 Mellomtungt Onøy vest Oppsamling Opptaker 1 Stk 3 Mellomtungt Reserve Lensetrekk Kystlense 1 Stk 3 Mellomtungt Reserve Lensetrekk Fartøy 2 Stk Se materielldatabase, vedlegg 3 Tabell 1 beskriver anbefalt materielltype, mengde og hvilket depot som kan benyttes i barriere 3. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Barriere 4 Grovrensefasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. I finrensefasen gjenstår finrensing av strender, barking og spyling. Her vil det være behov for middelstunge/lette lenser, opptakerutstyr, spylemateriell, absorbsjonsmidler og annet strandrensemateriell. I utkast til aksjonsplan - Onøy er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 4: Tabell 2. Anbefalt materiell til barriere 4 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type og depot 4 IG Onøy Sperring Kystlense 500 m 4 IG Onøy Låsing/leding Havnelense 500 m 4 IG Onøy Oppsamling Opptaker 1 Stk 4 IG Onøy Strandrens Strandrensesett 1 Stk 4 IG Onøy Strandrens Absorberende lense 500 m 4 IG Onøy Spyling Pumpe med slange 2 Stk 4 IG Onøy Spyling Lav/høytrykksdyse 2 Stk Se 4 IG Onøy Barking Bark 1000 Kg materielldatabase, 4 IG Onøy Felles/støtte Arbeidsbåt 2 Stk vedlegg 3 Tabell 2 beskriver anbefalt materielltype og mengde som kan benyttes i barriere 4. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 13

14 Personlig bekledning til bruk i kyst- og strandsonen I utkast til aksjonsplan - Onøy er det identifisert behov for 20 personer i barriere 4, med mulighet for innsetting av inntil 20 ytterligere personer. Dette personell skal ha personlig utstyr som beskrevet i vedlegg 4. Bekledning hentes fra følgende depot: Tabell 3. Oversikt over planlagt disponert bekledningsmateriell og reserver. System/materiell: Personlig bekledning Personlig bekledning reserve Eier/depot for system/materiell: - 50 fra KyV Bergen - 50 fra KyV Ålesund - 50 fra KyV Stavanger Personell i innsatsgruppe SJØ har egen bekledning (Fra Sture-terminalen og MMB). Fellesmateriell og øvrig støttemateriell Følgende materiell vil i tillegg være nødvendig for å gjennomføre utkast til aksjonsplanen for Onøy: Lagertanker for oljeavfall 10 stk. Benyttes til mellomlagring av oppsamlet olje/materiell. Hentes fra Sture-terminalen. Drivstoff Avhengig av utstyr i bruk etableres lager med tilstrekkelig kapasitet. Varmetelt 2 stk. Til ly og varme for innsatspersonell ute i felten. Skaffes fra Sivilforsvaret. Toalett 4 stk mobile toalett. Fordeles i innsatsområdet etter behov. Leies inn. Rensestasjon for personell 1 stk. Til rengjøring av personell og utstyr. Hentes hos Kystverket i Bergen. Lastebil med kran 1 stk. Til transportoppgaver i innsatsområdet. Leies inn. Slamsuger 1 stk slamsugebil. Til suging av oljeemulsjon og avfall. Leies inn. Reserveutstyr og erstatningsmateriell Utstyr og materiell i bruk vil utsettes for harde påkjenninger, og det må etter forholdene påregnes et løpende behov for reparasjoner og utskifting. For å hindre at arbeidet stopper opp, etableres en reserve på ca 25 % for aktuelle materielltyper som pumper, aggregater, spyleutstyr, lette lenser, forbruksmateriell etc. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 14

15 4 Transport av materiell Transport til Onøy Av logistikkmessige hensyn velges så langt som mulig å transportere materiell samlet fra større depot. Lokalt IUA utstyr benyttes som reserver og supplement etter behov. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3 hentes i hovedsak fra Sture-terminalen som ligger ca 4 km nord for innsatsområdet. Sture-terminalen har stående beredskap og vil på kort tid kunne klargjøre og sende materiellet til innsats i nærområdet, herunder fartøy. Øvrig materiell hentes fra Kystverkets depot i Bergen, eller IUA Bergens depot på Ågotnes. Transport av materiell til/fra fremskutt depot Materiell samles i fremskutt depot ved Nautøynosen sørvest av Blomvåg og mellomlagres her. Dette opprettes på industriområdet/gamle kvalstasjonen. Det er tilstrekkelig kai- og lagerkapasitet her. Materiell transporteres videre med lastebil eller fartøy til de aktuelle arbeidssteder. Strandsonen har varierende adkomstmuligheter fra vei, og det må påregnes en del transport av materiell med båt. 5 Ledere og innsatspersonell Generelt GDF Suez har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på ledere og innsatspersonell til kyst- og strandaksjoner. Dette vil kunne være personell fra privat, kommunal og statlig beredskap: Innleid personell fra kommunen, frivillige og andre som skal jobbe i kyst og strandsonen NOFO personell og skipsmannskap Kystverkets depotstyrker Sivilforsvaret Underleverandører Helse- miljø og sikkerhet (HMS) NOFO og Kystverket har utarbeidet HMS-håndbok - oljevern der målet er å informere alt innsatspersonell om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved oljevernaksjoner. Håndboken er basert på erfaringer fra flere hendelser med oljesøl og fra et stort antall øvelser, og er en del av HMSperm - Oljevern. Det forutsettes at alt arbeid gjennomføres i hht denne håndboken og tilhørende bestemmelser, se Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 15

16 Innsatspersonell til gjennomføring av aksjonsplan for Onøy Behovet for ledere og innsatspersonell må tilpasses situasjonen og hvilken fase aksjonen er i (akuttfase, grovrensing, finrensing, avslutning). Disponeringen nedenfor skisserer behovet i en oppbyggingsfase i aksjonen (akuttfase/grovrensefase). Innsatspersonell Til aksjonen på Onøy forutsetter utkast til aksjonsplanen en samlet innsatsstyrke på ca 20 personer i barriere 4. Innsatsstyrken organiseres i 1 liten innsatsgruppe (2 lag). Ved behov kan innsatsgruppen forsterkes med ytterligere 2 lag til 40 personer i alt. Personellet til akuttfasen hentes fra brannstyrken i Øygarden kommune og øvrig kommunalt personell, samt personell fra Sture-terminalen. Deretter rulleres innsatsstyrken etter behov med personell fra Fjell og Sund IKS, samt fra Bergen kommune og Kystverkets depotstyrke i Bergen. I tillegg vil det etter avtale med Sivilforsvaret kunne benyttes personell fra FIG-gruppen i Fjell kommune. Ledere av innsatspersonell Det er viktig med god arbeidsledelse av innsatsstyrken for å ivareta personellsikkerhet og effektivitet i felt. All erfaring viser at dette må tillegges betydelig vekt både under planlegging og gjennomføring. For innsatsstyrken beskrevet ovenfor, anbefales utnevnt en innsatsleder for hver innsatsgruppe, samt en lagleder for hvert lag. Dette for å sikre nødvendig styring og kontroll. Lagledere rapporterer til sin innsatsleder. Innsatsleder rapporterer til IUA-ledelse/SKL. Kommandolinjen fremgår av organisasjonskart, vedlegg 1. Transport og logistikk for personell Personellbase og forpleining på Onøy På Onøy er det god kapasitet til å innkvartere og forpleie personell i innsatsstyrken: Statoil Kollsnes 8 rigger: boenheter I tillegg er det forlegningskapasitet ved: Blomøya Fjordhotell Kvernepollen Kirsti på skjæret Transport av personell Transport av personell gjøres daglig med buss og bil til fremskutt depot ved Nautøynosen sørvest av Blomvåg, og derfra ut i arbeidsområdene med bil eller båt etter forholdene. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 16

17 Rensestasjon for personell Det etableres rensestasjon for personell og personlig utstyr ved fremskutt depot ved Nautøynosen sørvest av Blomvåg. Alt av personlig utstyr og bekledning som er nødvendig for arbeid i strandsonen (verneutstyr, kjeledresser, hansker, flytevester, etc.) oppbevares ved fremskutt depot. Utstyret utleveres ved oppstart hver dag og innleveres for rensing/kassasjon ved arbeidstidens slutt. Daglig forpleining i felt I den aktuelle aksjonsperioden vil det måtte forventes varierende værforhold, og det bør etableres varmetelt/brakke i områder hvor arbeid pågår. Innsatspersonellet forpleies i felt ved å spise medbrakt nistemat, får tilkjørt lunsj ute eller ved å trekke inn til fremskutt depot - avhengig av forholdene. Sanitet Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr over alt hvor personell er i arbeid. Dette utstyret skal som minimum inneholde: Renseutstyr mot forurensing av hud og øyne Materiell til å stoppe blødninger 6 Avhending av forurenset materiale Oljeemulsjon og annet forurenset materiell som samles opp, skal behandles på en miljø- og helsemessig forsvarlig måte. NOFO vil utarbeide en egen plan for håndtering av oljeavfall. Nedenfor gis noen viktige generelle retningslinjer for håndtering av oljeavfall fra aksjonen. Avfallsreduksjon For å redusere totalt volum av oljeforurensning bør det etableres gode rutiner for grovrensing og sortering nærmest mulig oppsamlingsstedet. I den grad det er mulig skal løst materiale i rekviker og på strender ryddes unna før oljepåslag kommer. Ved en tidlig mobilisering i forhold til et oljepåslag vil det kunne være tid til å foreta en grovrydding av aktuelle strender og rekviker. Skrot og annet avfall som ikke er forurenset av olje, må ikke blandes med forurenset materiale. Ren og skitten sone I alle områder hvor man behandler forurenset materiale, slik som i strandsonen, på fremskutt depot, renseplasser for personell og materiell osv, er det viktig å skille mellom rene og skitne soner. Grensen mellom ren og skitten sone merkes med merkebånd og skilt. I strandsonen hvor man samler eller oppbevarer oljeavfall benyttes bark/absorbent som underlag. Fremskutte depoter og lignende bør etableres på fast/tett underlag (fjell, asfalt, betong). Eventuelt kan det legges underlagsmembran (dobbel pressenning el.) som overdekkes. Dette for å hindre sekundærforurensning. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 17

18 Sortering av forurenset materiale I strandsonen i innsatsområdet samles olje og forurenset materiale i doble søppelsekker som tapes igjen og lastes over i storsekker/kar/tønner. Eventuelt kan oljeavfall legges direkte i større beholdere. Lett forurenset materiale spyles og sorteres etter grad av forurensing for å effektivisere etterbehandlingen. Dette gjøres ved å benytte forskjellige kar eller sekker til forskjellig grad av forurenset materiale. Dette forenkler etterbehandlingen og reduserer kostnadene i tilknytning til denne. Transport av forurenset materiell fra strandsonen Avhengig av forholdene på stedet må sekker/kar/tønner enten transporteres videre via sjø eller vei til fremskutt depot eller annet fastsatt mottakssted. Ved nærhet til vei, kan forurenset materiale hentes direkte med slamsuger. I utilgjengelige områder kan det være aktuelt å hente ut avfallet med helikopter. Transport av forurenset materiale til videre behandling Fra fremskutt depot vil olje og forurensede materiale enten bli hentet av bil eller fartøy for gjenvinning/destruksjon. NOFO inngår avtale med gjenvinningsselskap for videre transport og gjenvinning/destruksjon av avfall. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 18

19 Vedlegg 3 - Materielldatabase til innsatsområdet Utstyrsbehov strandrenseaksjon Sted: Onøy Utstyr fordelt på metode, depot for avhenting og fordeling på brukergruppe Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type Depot 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Kystlense 250 m NO-800-S Statoil Sture 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Lensefartøy 1 stk "Ajax" Statoil Sture 3 Mellomtungt Onøy vest Lensetrekk Slepefartøy 1 stk "Rex" Statoil Sture 3 Mellomtungt Onøy vest Oppsamling Opptaker 1 stk NorMar Statoil Sture 3 Reserve Onøy vest Lensetrekk Kystlense 1 stk Current Buster MMB Bergen 3 Reserve Onøy vest Lensetrekk Fartøy 2 stk MMB Bergen 4 IG Strand Onøy Sperring Kystlense 500 m Expandi 3000 Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Låsing/leding Havnelense 500 m Sjuntorp havnelense Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Oppsamling Opptaker 1 Stk Komara minimax 100 Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Strandrens Strandrensesett 1 Stk for 20 personer Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Strandrens Absorberende lense 300 m m skjørt Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Strandrens Bøtter 20 stk Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Strandrens Plastsekker 100 stk Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Barking Bark 1000 Kg KyV Bergen 4 IG Strand Onøy Spyling Pumpe med slange 2 Stk IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Spyling Lav/høytrykksdyse 2 Stk IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Arbeidsbåt 4 Stk Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Avfallsbeholdere 10 stk Statoil Sture 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Merkebånd 50 stk Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Varmetelt 2 stk Siv Forsvaret Hordaland 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Lastebil m kran 1 stk Rekv IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Drivstoff etter behov Kjøpes lokalt 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Mobile toalett 4 stk Rekv IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Slamsugebil 1 stk Rekv IUA Bergen 4 IG Strand Onøy Felles/støtte Rensestasjon 1 stk KyV Bergen Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 19

20 Vedlegg 4 - Oversikt over personlig utstyr Personlig bekledning består av følgende hovedelementer basert på Kystverkets erfaringer: Gummistøvler m / vernetupp Ullsåler for støvel (inne i støvel) Fibersokker Regntøy, jakke Regnstøy, bukse PVC- hansker, uforet PVC-hansker, foret PVC-hansker, m/ribb PVC Votter Arbeidshansker, lær tekstil Redningsvester Hjelm Hjelmhetter Hørselvern Vernebriller Kjeledress, vanlig Varmeundertøy (bukse + jakke) Refleksvest Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 20

21 Vedlegg 5 Operasjonskart for innsatsområdet Eksempelområde Onøy Operasjonskart for innsatsområdet Innsatsgruppe Onøy Barriere 3 Barriere 4 Framskutt depot Rekvik Strømområde Prioritet beskyttelse Pri 1: MOB A Pri 2: MOB B Pri 3: MOB C Prioritet strandrensing Pri 1: 0 km Pri 2: 9,1 km Pri 3: 165 km Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 21

22 Vedlegg 6 Kriterier for renhetsgrad Påvirket ressurs Sjøoverflaten Vannsøylen som leveområde for viltlevende fisk og oppdrettsfisk, koraller mv Strandsonen Organismer som benyttes til menneskelig konsum; oppdrettsfisk, skjell Moloer, brygger og kaier Kilde: Kystverket og IUA Bergen Kriterium for tilstrekkelig renhetsgrad Ingen synlige oljeflak eller spor av olje på overflaten som kan klebe seg til fjær eller pels Oljekonsentrasjonen må ikke overstige normale bakgrunnsverdier Renhetsgraden vil være avhengig av arealbruk/arealstatus. Strandsonen må ikke nødvendigvis være uten synlige spor av olje. Men gjenværende olje må ikke hemme restitusjon pga gift- eller kveleeffekter. Gjenværende restkonsentrasjon må heller ikke være mobil slik at sekundærforurensning kan oppstå. Må tilfredsstille lovlige kvalitetsnormer mht innhold av hydrokarboner (analyser nødvendig) og også oppnå følsomhetstester mht smak. Ingen synlig olje på overflaten eller olje som kan smitte over på folk eller båter eller virke hemmende på normal bruk av området. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 22

23 Vedlegg 7 Mal for sambandsplan Sambandsplan Aksjon Dato og tid: Tlf: Fax: Epost: Aksjonsledelse Sted Operasjonsleder Sted: Navn: Tlf: Tlf: VHF-kanal: Epost: Operasjonsledelse/Stab Sted: Miljø/Tlf: Kyst/Tlf: Ressurs/Tlf: Samband/Tlf: Maritim/Tlf: Fax: Epost: NOFO SKL Hav VHF: Tlf: Fax: Epost: Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA ledelse IUA SKL NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: KV Fartøy VHF: Tlf: Fax: IUA ledelse Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA SKL Epost: Epost: Epost: Epost: Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 23

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Fedje Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Fedje Kommune:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Ytre Sula Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Ytre

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Atløy - Værlandet Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde:

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sørøya NV Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sørøya NV Kommune: IUA: Hammerfest

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sværoltklubben Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sværholtklubben Kommune: IUA:

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy Plan for kyst- og strandsoneberedskap Ingøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Ingøy Kommune: IUA: Måsøy IUA Vest-Finnmark

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ Plan for kyst- og strandsoneberedskap Nordkinnhalvøya NØ Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Nordkinn Kommune: IUA: Lebesby/Gamvik

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern ljevern (ASO) og forberedt innsatsordre Nappstraumen Nord Norwegian Petro Services AS 1 Innhold DEL I. OPERATIV OMRÅDEVURDERING... 3 1.

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Beredskapsforum, Helsfyr 20. mars 2013 Ole Hansen, Eni Norge www.eninorge.com Innhold 1. Nye operative

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Metodikk for dimensjoneringen Hans Petter Dahlslett, DNV Innhold Bakgrunn for utvikling av metoden Spesielle dimensjoneringsutfordringer

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Anbefalte tiltak Beredskapsanalyse Kilde: Statoil Mongstad Veien videre kommunal beredskap Henvendelser fra enkeltkommuner og IUA Hva

Detaljer

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET Sak : Depot på Fedje Dato: Til: 17.10.2005 TCS Kopi til: Fra: RHe, OL Johan Marius Ly Bakgrunn Notatet er utarbeidet som delsvar på brev fra FKD vedrørende "Oppfølging av St.Meld.nr.14

Detaljer

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr. 25.04.3 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Her er en oversikt over utstyret som er /lgjengelig på øya. Det meste ligger i lagret nordøst på øya, men dere finner også noe på angi< sted se skisse under. Ta med

Detaljer

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup

Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 28 Tittel: Beredskapsanalyse: Johan Sverdrup Dokumentnr.: Kontrakt: Prosjekt: Gradering: Åpen Utløpsdato: Distribusjon: Kan distribueres fritt Status

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen Goliatfeltet Tittel: Dimensjonering av beredskap i kyst- og strandsonen - Goliatfeltet Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen Emneord: Oljevern, beredskapsplan,

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Silje Berger Jan-Ivar Meldre Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Hva gjør vi ved en hendelse? Skaffer sikkerhetsdatablad for utslippet Vurderer fare for eksponering Beskytter opprydningsmannskap

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer -

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Nasjonalt seminar om beredskap mot akutt forurensning 28. 29. oktober 2016 Hva skal jeg si noe om? Nytt fra

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Brodokument mellom operatørene og Kystverket Versjon 2 31. januar 2016 Brodokument

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet

Beredskapsanalyse Gudrunfeltet Analyse av feltspesifikke krav til beredskap mot akutt forurensning, fra åpent hav til kyst- og strandsone Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2018-04-08 Side 1 av 18 Tittel: Beredskapsanalyse

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat

Oljevernberedskapen for Goliat Oljevernberedskapen for Goliat Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen 25.3.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Kort om Goliat Utbygging og framdrift Strategi for styrket

Detaljer

Godafoss, aksjonen evaluering 2012

Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Godafoss, aksjonen evaluering 2012 Februar 2011 17. feb. 2011, kl.20:00 melder kontainerskipet Godafoss at de har gått på grunn på Kvernskjæret, Hvaler 112 m 3 tungolje lakk raskt ut av skipet, lenser

Detaljer

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap Versjon 01 (16.03.2012) 2 Bildet på forsiden: Slep av høyhastighetslense i Tjeldsundet under en samøvelse med Norges brannskole i 2010. 3 Forord

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Kurs og øvelseskalender 2014

Kurs og øvelseskalender 2014 Kurs og øvelseskalender 2014 Beredskapssenteret v/bjørn H. Utne 2014 Beredskapssenteret har fått tilsatt 15 nye medarbiedere. De fleste blir involvert i kurs og øvelsesaktiviteten På selve kurskalenderen

Detaljer

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Spesialteamsamling 19-21 august 2014 Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Hvorfor har vi Spesialteamet, hva gjør de? Spesialteamet er første innsatsstyrke ved oljevernaksjoner Støttespiller

Detaljer

Norges rikeste miljøvernorganisasjon

Norges rikeste miljøvernorganisasjon Oljeindustriens behov for beredskap rundt håndtering av oljeskadet vilt NOFO Norges rikeste miljøvernorganisasjon http://www.youtube.com /watch?v=hxfwfjz59pk Ståle Jensen Miljørådgiver / Environmental

Detaljer

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg 18. oktober 2012 Eirik Darell Holand, HSEQ Manager District Operations www.eninorge.com Eni Norge Åsgard

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.

TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi. TINN 2010 Erfaring fra oljevernaksjonen i Mexicogolfen overført til Nordområdene Dag Nilsen Utviklingssjef NOFI www.nofi.no dag@nofi.no +47 77698033 NARVIK OKTOBER 2010 OLJEVERN - VERN MOT HVA? 1 Småsøl

Detaljer

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Program 1000-1010 Velkommen 1010-1145 Organisering av Norsk beredskap mot akutt forurensning Pågående prosesser med fokus på styrking av det statlige aksjonsapparatet

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for undervannsaktivitet på Vale, Centrica Resources (Norge) AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening

Detaljer

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV

AKSJON OLJEVERN. Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? BLA OM OG SE HENDELSENE VI LÆRTE AV AKSJON OLJEVERN Hentet fra Kystverkets historiske arkiv Hva utløser en statlig aksjon, og hva skjer videre? Crete Cement Federal Kivalina Fjord Champion Full City Godafoss Gudrun Gisladottir Petrozavodsk

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Full City, 31.7 2009 GODAFOSS 17.02 2011 noen nøkkeltall Full

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO PERTRA (NOFO) offisielt navnet fra NOFO PERTRA Satsningsområder Informasjon Varslings- og inforutiner Fond for styrking av oljevernet Mekanisk oppsamling Høyviskøse oljer NOFO standard Simuleringsverktøy/modell

Detaljer

1. LEDELSE OG ORGANISERING... 2 2. ORGANISERING AV HMS ARBEIDET... 5. 2.7 Fremskutt depot og innsatsområde...15 2.7.1 Avfallshåndtering...

1. LEDELSE OG ORGANISERING... 2 2. ORGANISERING AV HMS ARBEIDET... 5. 2.7 Fremskutt depot og innsatsområde...15 2.7.1 Avfallshåndtering... DEL 2 VEILEDNING 1. LEDELSE OG ORGANISERING... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar...3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. ORGANISERING AV HMS ARBEIDET... 5 2.1 Organisering

Detaljer