Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig"

Transkript

1 Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Brodokument mellom operatørene og Kystverket Versjon januar 2016

2 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner Dette brodokumentet beskriver hvordan en eventuell statlig overtagelse med samordning av aksjonsledelsen ved ekstreme forurensningshendelser knyttet til petroleumsindustrien, skal ivaretas. Utgangspunktet for dokumentet er behovet for å styrke og gi forutsigbarhet i forhold til håndtering av verstefallshendelser. Arbeidet som ligger til grunn for dokumentet, baserer seg på myndighetenes og industriens erfaringer etter Macondo hendelsen i USA i Dokumentet er også beskrevet i «Nasjonal plan beredskap mot akutt forurensning eller fare for akutt forurensning». Dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i forurensningsloven, og endrer ikke operatørens ansvar for egenberedskap, ansvar for hendelsen i seg selv eller ansvaret for konsekvensene av denne. Dokumentet beskriver hvordan samordningen i praksis vil gjennomføres, og er et brodokument mellom operatørenes- og Kystverkets beredskapsplan. Statlig overtagelse med samordning av aksjonsledelsen vil danne grunnlag for både table-top øvelser og fullskalaøvelser, slik at dokumentet holdes levende, kan forbedres og videreutvikles. Brodokumentet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Kystverket og petroleumsindustrien, der både store og små operatørselskap har deltatt sammen med Norsk olje og gass. Kystverket og Norsk olje og gass mener dette dokumentet legger til rette for en effektiv og hensiktsmessig statlig overtakelse av aksjonsledelsen i henhold til gjeldende lovverk. Vi vil med dette takke alle bidragsytere. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Kystverket Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Administrerende direktør Norsk olje og gass Side 1

3 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Generelt om ansvar og roller Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Andre statlige etater med roller tilknyttet offshore petroleumsvirksomhet Prinsipper for beredskap Nasjonale prinsipper Kystverkets prinsipper Industriens prinsipper Avgrensninger Arbeidsgiveransvar og HMS Målgruppe, godkjenning og distribusjon Målgruppe Godkjenning Distribusjon Beslutning om statlig overtakelse av aksjonen Kriterier for overtakelse Overlevering av aksjonsledelsen fra operatør Fase 1: Oljevernaksjon ledet av operatør Fase 2: Oljevernaksjon ledet av Kystverket Avslutning av statlig aksjon Aksjonsledelse Aksjonsledelsen Lokalisering av aksjonsledelsen Stab Primærfunksjonene Operasjon Planlegging og miljø Logistikk Støttefunksjoner Juridisk Side 2

4 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar Kommunikasjon Økonomi- administrasjon IKT Liaison Sikkerhetskoordinator Vedlegg Aksjonsleders plan - basert på Kystverkets mal Aksjonsleders ordre - basert på Kystverkets mal Side 3

5 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar Innledning 1.1 Generelt om ansvar og roller I mange tilfeller vil en ekstrem akutt forurensningshendelse være sammensatt av ulike typer kriser som brann/eksplosjon, liv/helseproblematikk, omdømme og samfunnsøkonomiske konsekvenser. I det følgende beskrives kort ansvar og roller i tilknytning til større tilfeller av akutt forurensning fra virksomheten på kontinentalsokkelen hvor Kystverket helt eller delvis har overtatt ledelsen av arbeidet med å bekjempe ulykken i henhold til forurensningslovens 46, 3. ledd. Implisitt i etableringen av statlig aksjonsledelse ligger det at forurensingshendelsen ofte vil ha et ekstremt omfang Privat beredskap Den primære beredskapsplikten for hendelser på sokkelen som medfører akutt forurensning er tillagt vedkommende operatørselskap. Operatøren har et selvstendig ansvar for å planlegge, dimensjonere for og lede aksjoner mot akutt forurensning som skyldes egen aktivitet. En statlig overtakelse av aksjonsledelsen endrer ikke ansvaret vedkommende operatør har for å håndtere hendelsen Kommunal beredskap Kommunene har ansvar for å etablere en beredskap for mindre tilfeller av akutt forurensning fra normal virksomhet i kommunen. Kommunene har inngått samarbeid om å etablere Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA). Kommunene har plikt til å bistå den statlige beredskapen. IUA-ene med kystlinje har inngått avtaler med Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) om å bistå ved aksjoner som følge av akuttutslipp av olje fra petroleumsindustrien Statlig beredskap Ivaretas av Kystverket som er underlagt Samferdselsdepartementet Kystverket har ansvaret for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, herunder statens aksjonsorganisasjon. Dette innbefatter å føre tilsyn med operatørenes evne til å håndtere utslippshendelser fra egen virksomhet. Kystverket har videre ansvaret for å anvende og utnytte landets samlede og relevante beredskapsressurser (statlige, kommunale og private beredskapsorganisasjoner), samt eventuelt søke internasjonal bistand. Kystverket kan helt eller delvis overta ledelsen av arbeidet med å bekjempe ulykken i henhold til forurensningsloven 46, 3. ledd. Når det er fare for betydelig forurensningsskade kan staten ved Kystverket pålegge enhver å stille til rådighet materiell og personell for å bekjempe ulykken Andre statlige etater med roller tilknyttet offshore petroleumsvirksomhet Miljødirektoratet er underlagt Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet har myndighetsansvaret for å stille krav til beredskap mot akutt forurensning overfor kommuner og private virksomheter og føre tilsyn med at kravene overholdes. Det foreligger en gjensidig varslings- og samarbeidsavtale mellom Miljødirektoratet og Kystverket. Side 4

6 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 Petroleumstilsynet (Ptil) er underlagt Arbeidsdepartementet. Ptil har myndighetsansvar for teknisk og operasjonell sikkerhet; herunder beredskap. Petroleumstilsynets sikkerhetsbegrep innbefatter forebygging av uønskede hendelser; blant annet hendelser som kan medføre akutte utslipp. Petroleumstilsynet varsler relevante myndigheter/etater, deriblant Kystverket og Miljødirektoratet vedrørende hendelser fra virksomheten på kontinentalsokkelen. Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Petroleumstilsynet og Kystverket som blant annet beskriver samarbeidet ved fare- og ulykkessituasjoner. 1.2 Prinsipper for beredskap Nasjonale prinsipper 1. Ansvarsprinsippet Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. 2. Likhetsprinsippet Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig. 3. Nærhetsprinsippet Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå. 4. Samvirkeprinsippet Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering Kystverkets prinsipper Det skal være fokus på forebygging og risikoreduserende tiltak Beredskapen skal være samordnet i et nasjonalt system Tiltak skal iverksettes så nær kilden som mulig for å redusere ytterligere spredning og størst mulig netto skadereduksjon Mekaniske metoder og dispergering er aksepterte metoder og NEBA (NEDRA) tilnærmingen skal benyttes Den overordnede prioritering ved hendelser/ulykker er: Liv, helse og sikkerhet Side 5

7 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 Miljøverdier Økonomiske verdier Det skal gjennomføres kontinuerlig overvåkning av aksjoneringen Kystverkets beredskapsplan bygger på intern og ekstern samhandling og samordning med beredskapsressurser som andre myndigheter og aktører besitter, herunder internasjonale avtaler Industriens prinsipper Det skal være fokus på forebygging, risikoreduserende tiltak og aktiv risikostyring ved alle aktiviteter Beredskapen skal etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser Slike analyser skal gjennomføres for alle nye aktiviteter og oppdateres ved forhold som kan medføre endringer i risikonivået De bekjempningsmetoder som gir størst reduksjon av miljøskade skal benyttes Bekjempelsestiltak for å begrense akutt forurensning skal iverksettes så nær utslippskilden som mulig Organisasjonen skal være trenet og utstyrt til å kunne minimalisere konsekvensene av uønskede hendelser. Beredskapen mot akutt forurensning skal bygges opp med tilstrekkelige og uavhengige barrierer. Barrierene inndeles ofte i tre: 1. Barriere 1 er bekjempelse på åpent hav nær utslippskilden eller langs drivbanen 2. Barriere 2 er bekjempelse i kystsonen 3. Barriere 3 er bekjempelse og beskyttelse av strandsonen overfor mobil olje og oppsamling av ikke-mobil olje på land, strand eller på strukturer Det skal utarbeides beredskapsplaner som til enhver tid beskriver beredskapen og inneholder aksjonsplaner for de definerte fare- og ulykkessituasjonene Operatørselskapene skal samarbeide om felles bruk av beredskapsressurser Det skal gjennomføres kontinuerlig overvåking av akutte utslipp. Det skal vurderes å gjennomføre miljøundersøkelser etter akutte utslipp som kan ha påvirket miljøet Med hensyn til prioritering av ressurser under aksjon følger industrien de samme prinsippene som referert for Kystverket ovenfor dvs. liv og helse, miljø og materielle verdier i prioritert rekkefølge. Side 6

8 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar Avgrensninger I dette brodokumentet behandles statlig aksjonsledelse med tanke på håndtering av akutt oljeforurensning på sjø, i kyst og strandsonen. Omfattende hendelser på kontinentalsokkelen har gjerne sin årsak i «blow out» eller store og langvarige lekkasjer fra undervannsinnretninger. Ledelse og teknisk bekjempelse av oljeutslippet ved kilden, for eksempel brønndreping eller tetting av lekkasjen, vil ikke bli overtatt av Kystverket. Under slike beredskapssituasjoner vil det være tett kontakt, og det er aktuelt å utveksle liaison mellom organisasjonene for ivaretakelse av en koordinert og helhetlig innsats. Under en oljevernaksjon hvor Kystverket har overtatt aksjonsledelsen, vil Kystverket forholde seg til Petroleumstilsynets vurdering av utslippssituasjonen og mulig utvikling av hendelsen i tillegg til operatørens framstilling. 1.4 Arbeidsgiveransvar og HMS Ved håndtering av en akutt oljeforurensning vil de menneskelige ressursene ha ulikt geografisk arbeidssted (hav, kyst, strand eller land), ha ulike arbeidsoppgaver (administrativt eller praktisk) og oppleve mer eller mindre krevende arbeidsforhold. For å sikre god oppfølging av alt personell, vil personalansvaret til enhver tid være plassert slik at dette ivaretas på best mulig måte. For ansatte i private, kommunale og statlige virksomheter reguleres dette gjennom eksisterende ansettelsesforhold. For mannskaper som ansettes uten foregående ansettelsesforhold må dette spørsmålet avklares i dialog mellom kommunen og operatørselskapet. For ivaretakelse av alle innsatsmannskapenes helse og sikkerhet, henvises det til HMSpermen. Operatørselskapet ivaretar rollen som hovedbedrift i henhold til AML Målgruppe, godkjenning og distribusjon 2.1 Målgruppe Målgruppen for dokumentet er Kystverket og petroleumsindustrien samt relevante offentlige aktører. 2.2 Godkjenning Beredskapsdirektøren i Kystverket er godkjenner av dette brodokumentet. Dette dokumentet er gyldig så langt det ikke er i strid med gjeldende myndighetskrav. 2.3 Distribusjon Dokumentet distribueres til målgruppen og dokumentet legges ut på Kystverkets og NOFO s hjemmesider. Side 7

9 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar Beslutning om statlig overtakelse av aksjonen Uavhengig av hendelsens og aksjonens omfang vil en aksjonsledelse som hovedregel etableres hos operatøren som en oppfølging av beredskapsplikten. En eventuell beslutning om overtakelse vil være basert på den aktuelle situasjonen. Ved statlig overtakelse av aksjoner i forbindelse med petroleumsindustrien vil den statlige aksjonsledelsen ta utgangspunkt i operatørens etablerte aksjonsledelse. Kystverket vil ved statlig overtakelse etablere aksjonsledelse i henhold til pkt Kriterier for overtakelse Implisitt i etableringen av en statlig aksjonsledelse ligger det at forurensingshendelsen er av et ekstremt omfang. Det anses ikke som hensiktsmessig å ta utgangspunkt i et definert utslippspotensial/volum. Det er situasjonsbildet i det enkelte tilfelle som vil legges til grunn. Kriterier kan være (men er ikke avgrenset til): Hendelse med fare for stor geografisk spredning og tilhørende landpåslag, herunder; o Hendelse som berører flere kommuner, IUA-er eller fylker med behov for koordinering over administrative grenser og med mange offentlige etater og ressurser involvert o Hendelse med omfang som krever tilleggsressurser, ut over det som på forhånd er planlagt og avtalefestet, gjennom offentlige ressurser og internasjonale bistandsavtaler som Kystverket kan utløse. Hendelser av stor samfunnsmessig betydning, herunder; o Hendelser med fare for store nasjonale konsekvenser med hensyn på ytre miljø både på kort og lang sikt o Hendelser med fare for store nasjonale konsekvenser knyttet til økonomi og omdømme o Hendelser med utslipp av betydning som driver over til annet lands sektor, med behov for statlig koordinering 3.2 Overlevering av aksjonsledelsen fra operatør En aksjon som involverer statlig overtakelse kan inndeles i to faser: Fase 1: Oljevernaksjon i regi av operatørens aksjonsledelse Fase 2: Oljevernaksjon i regi av statlig aksjonsledelse Fase 1: Oljevernaksjon ledet av operatør I en initiell fase er det alltid operatøren som ivaretar aksjonsledelsen. I denne fasen vil Kystverket føre tilsyn med operatørens aksjon for å påse at operatøren iverksetter relevante og tilstrekkelige tiltak. Kystverket skal, på bakgrunn av operatørens aksjonsplan og annen tilgjengelig informasjon, ta stilling til om tiltakene er riktige og tilstrekkelige. Kystverket vil holde løpende kontakt med Petroleumstilsynet både når det gjelder situasjonsutvikling, utslippspotensialet og tiltak. Kystverket kan i denne fasen bistå operatøren med avtalefestede ressurser (avtale mellom Kystverket og NOFO). Kystverket bistår normalt ikke med ledende personell, men først og Side 8

10 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 fremst med materiell og utstyrsoperatører ut fra hensynet til ivaretakelse av tilsynsfunksjonen. Det vil i denne fasen være en tett dialog mellom operatørselskapet og Kystverket Fase 2: Oljevernaksjon ledet av Kystverket Kystverket beslutter og iverksetter aksjon i statlig regi. En slik beslutning baseres på en vurdering av kriteriene i kapittel 3.1, samt en dialog med operatøren. En beslutning formuleres skriftlig og sendes til operatøren. Operatør plikter å legge til rette for overtakelse og skal fortsatt involvere seg aktivt i aksjonen. 3.3 Avslutning av statlig aksjon Når forutsetningene for statlig overtakelse ikke lenger er til stede vil aksjonsledelsen overlates til operatør. Tilbakeføring av aksjonsledelsen til operatør skal planlegges grundig slik at denne fasen gjennomføres så effektivt som mulig. Kystverket vil etter at operatør igjen har overtatt aksjonsledelse utføre tilsyn og yte bistand i tråd med inngåtte avtaler. 4 Aksjonsledelse Når det etableres en statlig aksjon, vil aksjonsledelsen normalt organiseres i henhold til Enhetlig ledelsessystem (ELS) (se figur 1 under) eller kompatible systemer. Dette brodokumentet omtaler bare selve aksjonsledelsen som omfatter funksjonene inkludert i figur 1. Figur 1 Organisering av aksjonsledelsen prinsippskisse Side 9

11 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 Aksjonslederfunksjonen bemannes av Kystverket. Støttefunksjonene ledes av personell fra Kystverket og operatøren. Primærfunksjonene Operasjon, Planlegging og miljø og Logistikk skal ledes av den Kystverket peker ut og bemannes med personell fra Kystverket, operatøren og NOFO. Den enkelte funksjons oppgaver, roller og ansvar i aksjonsorganisasjonen er beskrevet i organisasjonens beredskapsplan. Det bør årlig gjennomføres en trening eller øvelse for å teste ut statlig overtakelse av aksjoner i petroleumsindustrien. 4.1 Aksjonsledelsen Kystverket vil ha aksjonsleder med representant fra operatøren som assisterende aksjonsleder. Ved uenighet mellom Kystverket og operatør knyttet til avgjørelser, er det Kystverkets aksjonsleder som har beslutningsmyndighet. For å sikre kontinuerlig drift under langvarige hendelser avløses aksjonsleder og assisterende aksjonsleder av stedfortredere fra egen organisasjon. Aksjonsleder vil være den som til enhver tid leder aksjonen og er den som undertegner (godkjenner) aksjonsplan og aksjonsordre. Aksjonsleder er ansvarlig for strategisk planlegging, samordning og informasjon og skal sikre at alle tilgjengelige ressurser (nasjonale og internasjonale) det er behov for stilles til disposisjon for aksjonsorganisasjonen. Det forutsettes at assisterende aksjonsleder, fra operatøren, er gitt alle nødvendige fullmakter fra operatøren og skal legge til rette for at alle relevante ressurser gjøres tilgjengelige for aksjonsledelsen. Aksjonsledelsen ivaretar primært strategiske forhold knyttet til Kystverkets og operatørens ledelse, departement, mediehåndtering og internasjonale aktører med sikte på å skjerme den praktiske/operative delen av aksjonsorganisasjonen. 4.2 Lokalisering av aksjonsledelsen Ved overgang fra Fase 1, Operatørledet aksjon, til Fase 2, Statlig aksjon, vil det være naturlig at en aksjonsledelse etableres der operatøren har etablert sin aksjonsledelse. Det forventes at operatøren legger til rette for statlig overtakelse. 5 Stab I tillegg til primærfunksjonene etableres det ett sett støttefunksjoner i henhold til ELS organiseringen. Samtlige funksjoner ledes av og bemannes med dedikert personell fra Side 10

12 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 kystverket/operatøren. Oppgaver, roller og ansvar er beskrevet i funksjonsplaner (instrukser) for disse. 5.1 Primærfunksjonene Operasjon Funksjonen skal ledes av den Kystverket peker ut og bemannes med personell fra både Kystverket og operatør/nofo. Leder operasjon har myndighet til å effektuere aksjonsplaner og aksjonsordre. Leder operasjon er sammen med øvrig ledelse, sikkerhetskoordinator og underlagte innsatsledere ansvarlig for sikkerhetsarbeidet for innsatspersonellet. I tråd med ELS systemet kan funksjonen operasjon deles i undergrupper etter behov med egne koordinatorer ut mot innsatsledere IUAer og innsatsledere sjø og eventuelt andre grupper. Innsatsleder sjø kan naturlig deles i havgående- og kyst/kystnære operasjoner ledet av innsatsledere fra hhv operatør og Kystverket Planlegging og miljø Funksjonen skal som hovedregel ledes av den Kystverket peker ut og bemannes med personell fra både Kystverket og operatør/nofo. Leder Planlegging og miljø har myndighet til å utarbeide beslutningsgrunnlag (aksjonsplan og aksjonsordre) på bakgrunn av tilgjengelig informasjon om utvikling av hendelsen, fremdrift i håndteringen og forvaltning og disponering av ressurser Logistikk Funksjonen skal som hovedregel ledes av den Kystverket peker ut og bemannes med personell fra både Kystverket og operatør/nofo. Leder logistikk har myndighet til å fremskaffe ressurser i henhold til aksjonsplan/ordre. 5.2 Støttefunksjoner Juridisk Funksjonene bemannes med personell fra operatør selskap og Kystverket. Kystverkets juridiske funksjon skal ivareta myndighetsutøvelse og andre juridiske oppgaver. Operatørens juridisk funksjon skal ivareta juridiske oppgaver, herunder påse innhenting og sikring av dokumentasjon som grunnlag for videre juridisk vurdering og behandling Kommunikasjon Funksjonen bemannes med personell fra operatør selskap og Kystverket. Side 11

13 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar 2016 Kommunikasjonsfunksjonen har ansvar for å lage kommunikasjonsstrategi og praktisk gjennomføring av denne. Kommunikasjonsstrategien besluttes av aksjonsledelsen (ref 4.1). Den skal sjekkes ut med øvrige relevante funksjonsledere før godkjenning. Offentliggjøring av informasjon til media knyttet til aksjonen, herunder forhold knyttet til beredskapsfunksjoner, skal koordineres av aksjonsleder og assisterende aksjonsleder før offentliggjøring. Pressekonferanser gjennomføres i fellesskap med representanter fra operatøren, Kystverket samt eventuelle andre involverte aktører Økonomi- administrasjon Funksjonen skal som hovedregel ledes av personell fra operatøren. Denne kan deles i undergrupper, jfr. eksempelet operasjon. Økonomi og administrasjon skal på vegne av aksjonsleder ivareta aksjonsledelsens forpliktelser knyttet til økonomiske forhold som følge av aksjonen samt nødvendig oppfølging av anvendte midler. Ansvarlig forurenser er økonomisk ansvarlig for alle beslutninger som er foretatt av aksjonsledelsen. Alle utgiftsposter skal føres fortløpende og gis et systematisk oppsett som bidrar til god og effektiv kostnadsstyring IKT Funksjonen bemannes med personell fra operatør. Integrering og harmonisering av felles støtteverktøy må utvikles gjennom øvelser, trening og felles prosjekter. Partene vil konkretisere bruk av de ulike systemene på et senere tidspunkt Liaison Aksjonsleder henter inn/ sender ut liaison fra aktuelle parter Sikkerhetskoordinator Sikkerhetskoordinator rekrutteres fra Kystverket og operatør/nofo ivaretar HMS forhold på vegne av aksjonsledelsen. Sikkerhetskoordinator er i stab til aksjonsleder og har spesielt fokus på HMS-relaterte forhold. Sikkerhetskoordinator følger opp HMS-arbeidet ved de ulike innsatsområdene (hav, kyst, strand og land), ref. HMS håndbok (NOFO/Kystverket). Side 12

14 Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner versjon 2, 31. januar Vedlegg Aksjonsleders plan - basert på Kystverkets mal Aksjonsleders ordre - basert på Kystverkets mal Side 13

15 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø (Navn på hendelse) (Bilde eller lignende) Hendelsen inntraff: Dato: Sted: Planen gjelder for: Akuttfase/strandrensefase Versjon:. Planen utgitt: Dato: Klokken: Signatur:. aksjonsleder Side 1 av 15

16 Innholdsfortegnelse Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø Forside... 1 Innholdsfortegnelse Situasjon og oppdrag Situasjonsbeskrivelse Aksjonsmål og strategi for å nå disse Ansvar og myndighet Organisering og ledelse av aksjonen Kart over berørte områder og potensielle påslagsområder Logistikk og økonomi Rådgivning til kommune/iua Plan for møter og kommunikasjon Rapportering av nøkkeltall fra innsatsleder HMS-melding Kommunikasjons- og sambandsplan Vedlegg og referanser Side 2 av 15

17 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø Fargekoder: Planlegging og miljø Operasjon Logistikk Sikkerhetskoordinator Økonomi Alle Forklaringstekst/eksempel = kursiv skrift med mørk grønn farge. 1. Situasjon og oppdrag 1.1 Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) (PM) Se kart neste side. 1.2 Aksjonsmål og strategi for å nå disse (M og P) Overordnet miljømål, HMS mål, nettomiljøeffekt og tidsaspektet (for ulike faser av aksjonen, eks. før hekkesesong) Aksjonsledelsens føringer for innsatsen som skal utføres: Utfyllende tekst om den konkrete situasjonen og hvordan vi tenker å håndtere den må inn i hvert underpunkt. Aksjonsledersplan skal ha fokus på lang sikt. Aksjonsleders ordre skal ha fokus på det som skal skje på kort sikt. På bakgrunn av situasjonen og antatt utvikling framover skal innsatsledelsen sørge for tiltak for å: - hindre og begrense utslippet fra kilden (ringe inn havarist, iverksette nødlossing eller lignende) - hindre at forurensning når sårbare områder ved å iverksette innsats på sjø, i strandsonen, på land i tråd med miljøprioriteringene nedenfor, eget planverk og eventuelt etter samråd med Kystverket - hindre at forurensning som har nådd land spres til nye områder - kartlegge forurensningssituasjonen og potensiell utvikling innen eget innsatsområde - Prioriterte områder/forekomster:.. (prioritert liste for hver av innsatslederne) Informasjon om forurensningen (type(r), mengde(r), spesielle forhold å ta hensyn til når det gjelder HMS og valg av utstyr) Overordnede føringer 1. Liv/helse 2. Miljø 3. Materielle verdier Side 3 av 15

18 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø 1.3 Ansvar og myndighet (P) Kystverket har vedtatt at aksjonen mot akutt forurensning fra. i sin helhet/delvis skal ledes av staten ved Kystverket (statlig aksjon jf. Forurensningloven 46). (Hvis delvis: spesifisere hva Kystverket leder og hva Kystverket fører tilsyn med.) Kystverket utgir overordnet aksjonsleders plan for hver fase i aksjonen og hyppigere aksjonsleders ordre med oppdrag til underlagte enheter. Dette er styrende dokumenter for berørte kommuner/iua, innsatsleder sjø og innsatsleder havarist. Innsatsledere rapporterer til Kystverket. Side 4 av 15

19 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø 1.4 Organisering og ledelse av aksjonen (organisasjonskart, grovskisse) (P og O) Kystverkets aksjonsledelse Aksjonsleder Støttefunksjoner: - Informasjon - Økonomi og administrasjon - Juridisk - IKT Liaisoner Sikkerhetskoordinator Operasjon Planlegging og miljø Logistikk IUA Regional ledelse Innsatsleder Innsatsleder Innsatsleder sjø Fartøy... Innsatsleder Havarist... RITS kjemikaliestyrke... IUA... IUA... Plan for endringer i organisasjonskartet må beskrives her. Eks. beskriv etablering eller avvikling. Side 5 av 15

20 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø 1.5 Kart over berørte områder og potensielle påslagsområder (M) (Eventuelt også lenke til kartbildet). Utarbeide kart som viser berørte og potensielt utsatte prioriterte områder, herunder naturområder, friluftsområder og havbrukskonsesjoner, og andre spesielle områder. Side 6 av 15

21 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø 1.6 Logistikk og økonomi (L og Ø) Det er forutsatt at kommunen eller IUA har iverksatt tiltak med eget og ev. privat materiell i henhold til egen beredskapsplan. Ved ytterligere behov for ressurser vil dette fra nå av bli koordinert av Kystverket gjennom aksjonsleders plan og ordre og ved direkte kontakt. Kystverket mobiliserer fartøy med utstyr for oljeoppsamling fra Kystverket, Kystvakten, samt fartøyer i kystnær beredskap, fartøyer i nasjonal slepebåtberedskap, internasjonale fartøy og ev. større private fartøy. Se vedlagt ressursoversikt, vedlegg. Kystverket vil: (L) - fordele og utplassere beredskapsmateriell ut fra en helhetsvurdering i samråd med involverte parter (xx kommune/iua xx) nn - etablere framskutt depot i/på. i samråd med kommune eller IUA.. - etablere avfallsmottak.. for olje og oljebefengt masse - etablere nødvendige fasiliteter for rengjøring av materiell og fartøy. - gjennomføre opplæring av kommunalt personell når det tilføres utstyr kommunene ikke kjenner på forhånd - mobilisere personell tilknyttet de statlige beredskapsdepoter - tilføre selvgående innsatsenheter... i samråd med involverte parter (xx kommune/iua xx) - etablere forsyningstjeneste for bekledning, verneutstyr og andre relevante varer og tjenester hvis hensiktsmessig. - vil refundere kommunens aksjonskostnader i henhold til administrativ veileder (Ø) Kommunen eller IUA skal: (L og Ø) - etablere et system for å håndtere logistikk og økonomistyring i henhold til administrativ veileder - etablere forlegning og forpleining for eget personell og midlertidig tilsatte - sørge for at anskaffelser, kassasjon og avhending er i overensstemmelse med gjeldende regelverk, og i samsvar med behov og retningslinjer gitt av Kystverket. - sørge for at personalansvar, forsikring, avlønning, lønnsfastsetting og arbeidstid er i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Se administrativ veileder : Side 7 av 15

22 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø 1.7 Rådgivning til kommune/iua (Alle) Kystverket vil gi råd og veiledning til kommune/iua via: Stabstøtte - Organisering og styring av aksjonen - Informasjon - Økonomistyring Operativ støtte - Rådgivning i felt Faglig støtte (befaringer, møter, over telefon og annet) - Miljø og miljøprioriteringer - Juridisk - HMS - Strandrensing Side 8 av 15

23 2. Plan for møter og kommunikasjon (P) NB: Må justeres etter behov. Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø Tid Aktivitet Deltakelse innhold 08:00 Felles brief (15 min.) Dagskiftet kommer på. 08:30 Funksjonsvise møter med overlapp + forberedelse til stabsmøte minutter. 09:00 Nattskiftet går av. 09:00 Stabsmøte 1 (internt KYV) 30 minutter Funksjonsvise formøter 10 min. før. 09:30 Styringsmøte 1 (med eksterne) 30 minutter, med innsatsledere: Kort statusrapport og verifisering av oppdrag fra kl. 19:00 og rapportering fra IUA kl. 21:00 dagen før. 13:00 Stabsmøte 2 (internt KYV) 30 minutter. Funksjonsvise formøter 10 min. før. 17:00 Styringsmøte 2 (med eksterne) 30 minutter, med innsatsledere: Status for dagen i dag og diskusjon om ordren for neste dag. 19:00 Aksjonsleders ordre sendes ut fra Kystverket 19:00 Felles brief 15 minutter. Nattskiftet kommer på. 19:30 Funksjonsvis overlevering: funksjon og posisjon minutter. 20:00 Dagskiftet går av. 21:00 Mottak av rapportering av innsatsledelsens nøkkeltall Ved behov Merknader: Funksjonsvis: Korte felles oppdateringer internt i funksjonen Rapportering fra IUA, innsatsleder sjø og innsatsleder havarist Fem minutter, for eksempel fem på halv hver halvtime. - Stabsmøte: Aksjonsleders stab (aksjonsleder og funksjonsledere) - Styringsmøte: Aksjonsleders stab og innsatsledere, eventuelt også eksterne parter (Sjøfartsdirektoratet, rederi, forsikringsselskap o.a.) - Telefonnummer for telefonmøter opplyses fra aksjonsledelsen - Aksjonsledelsens skiftordning: 08:00-20:00 og 19:00-09:00 (Før tidspunkt settes, må møteplanen avstemmes med tidsplanen til aksjonsledelsen. Møteplan skal være funksjonell, og endres etter behov). Side 9 av 15

24 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: Forberedt av: 3. Nøkkeltall og innsatsplaner fra innsatsleder (O) Nøkkeltall og innsatsplaner skal sendes til Kystverket hver dag. (dato) Planlegging og miljø Innsatsledelsen innhenter og sammenstiller nøkkeltall fra underliggende enheter og rapporterer disse videre til aksjonsledelsen ved operasjon. Rapporteringen skal muliggjøre en sammenstilling av daglig rapporterte nøkkeltall på hvert nivå i organisasjonen. Tabeller som kan/skal benyttes for rapportering finnes i vedlegg Side 10 av 15

25 4. HMS-melding (Sikkerhetskoordinator) Risikovurdering.. Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø HMS-mål Overordnet målsetting: - aksjonen skal gjennomføres uten personskader - Hovedmål i prioritert rekkefølge: - unngå at mennesker skades, både når det gjelder direkte skade og påvirkning som kan medføre fremtidig helseskade - minimere og begrense skadene på miljøet, samt unngå sekundærskade som følge av aksjonen - unngå skader på materiell/utstyr Virkemidler for å oppnå målene: - sørge for god HMS-opplæring til involvert personell - identifisere, vurdere og minimere risikoforhold knyttet til aktivitetene under aksjonen - etablere et velfungerende rapporteringssystem - kontrollere og følge opp HMS i alle faser av aksjonen HMS-krav Krav til HMS er nærmere beskrevet i HMS -permen for oljevern som er tilgjengelig på Kystverkets nettside: Det presiseres spesielt at hensiktsmessig verneutstyr skal benyttes og at risikovurderinger skal utarbeides og dokumenteres. Forebyggende tiltak iverksettes som følge av disse vurderingene. Spesielle HMS-forhold Kystverket er hovedbedrift i henhold til arbeidsmiljøloven 2-2, andre ledd for aksjonen. Samordningen av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skjer slik det er beskrevet i HMS permen. Den som beslutter å ta i bruk rengjøringsmidler eller andre kjemikalier er også ansvarlig for anskaffelse og distribusjon av Sikkerhetsdatablad. Alle enheter må være forberedt på at Kystverket i samarbeid med IUA vil kunne foreta vernerunder for å påse at lov- og forskriftskrav, kravene i dette dokumentet og lokale tiltaksplaner følges opp. Vernerundene vil bli dokumentert i en egen rapport etter at vernerundene er gjennomført. Side 11 av 15

26 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: Forberedt av: 5. Kommunikasjons- og sambandsplan (O - L) (dato) Planlegging og miljø Kommunikasjon og samband etableres i henhold til Kystverkets og IUAenes beredskapsplaner. Beskrivelse av aksjonsorganisasjonen med sambandsdiagram vedlagt som viser hvilke radiokanaler, mobilnummer, e-postadresser osv. som skal benyttes gjennom hele organisasjonen. Husk også å beskrive rutiner og kanalvalg ved uønskede hendelser. Eksempel: Aksjonsledelse: aksjonssentral, telefon, e-post Innsatsleder IUA: innsatssentral, telefon, e-post Innsatsleder sjø: innsatssentral, telefon, e-post, VHF-frekvens Innsatsleder havarist: innsatssentral, telefon, e-post, VHF-frekvens Innsatsledelse kyst/strand: VHF 67, telefon Alle sjøgående enheter lytter på kanal 67, og sambandsplan etableres av innsatsleder kyst/strand og innsatsleder sjø Se for øvrig telefonlistene i beredskapsplanen og KystCim. Funksjon Ansvarlige Telefon VHF E-post Aksjonsledelsen: Aksjonsleder Leder Johan Marius Ly Assisterende Helge M. Andersen Planlegging og miljø Funksjonsleder Rune Bergstrøm Vakthavende miljø Planlegging Operasjon Funksjonsleder Jan-Ivar Meldre Vakt Logistikk Funksjonsleder Steinar L. Gyltnes Vakt Side 12 av 15

27 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø Funksjon Ansvarlige Telefon VHF E-post Sikkerhetskoordinator Støttefunksjoner Birgitte B. Kvamme Informasjon Ane Eide Kjærås Økonomi og admin. Wenche Stenvang Juridisk IKT Lill-Veronika Benjaminsen / Innsatsleder IUA ---- Leder Vakt Innsatsleder IUA ---- Leder Vakt Innsatsleder sjø Leder Vakt Innsatsleder havarist Leder Vakt Sjøfartsdirektoratet Havari inspektør Vakt Skadevolder Rederi Fartøy Andre Side 13 av 15

28 Aksjonsleders plan nr. X Gjelder fra: (dato) Forberedt av: Planlegging og miljø 6. Vedlegg og referanser (P) Navn Vedleggsnr./eventuelle referanser Side 14 av 15

29 Vedlegg : Skjema for rapportering av nøkkeltall fra innsatsledere Innsatsledere skal innhente, sammenstille og rapportere følgende nøkkeltall: Innsatsleder IUA: Tema Siste døgn Akkumulert Merknad Antall personer i stab Antall personer i felt Antall midletidig tilsatte Totalt antall personer underlagt innsatsleder IUA Kostnadsestimat (NOK) Se adm. Veileder Antall m 3 oppsamlet Spesifiser: - Olje/vann - forurenset masse - Hvem har tatt opp og levert oljeavfallet - Sted og tidspunkt for levering - Hvis mulig: stadsangivelse for hvor forurensningen er tatt opp Antall RUH-skjema mottatt (Webbasert rapporteringssystem bør utvikles!) Eventuelle merknader/forklaring til rapportering: Avvik fra oppdrag i innsatsleders ordre: Innsatsleder Sjø: Tema Siste døgn Akkumulert Merknad Antall båter/fartøy i bruk Totalt antall personer underlagt innsatsleder sjø Kostnadsestimat (NOK) Se adm. Veileder Antall m 3 oppsamlet

30 - Olje/vann - forurenset masse Antall RUH-skjema mottatt (Webbasert rapporteringssystem bør utvikles!) Eventuelle merknader/forklaring til rapportering: Avvik fra oppdrag i innsatsleders ordre:

31 Vedlegg: SAMBANDSDIAGRAM Fra dato/kl: Til dato/kl: Sektor 1 Kanal: AKSJONSLEDER STEDFORTREDER Sektor 2 Kanal: Sektor 3 Kanal: INNSATSLEDER IUA.. Kanal: OPERASJON Kanal: LOGISTIKK Kanal: SKADEVOLDER ANDRE PLANL./MILJØ Lag 1 - kanal: Lag 2 - kanal: Lag 3 - kanal: Lag 4 - kanal: INNSATSLEDER SJØ Kanal: ØK/ADM INFORMASJON Rederi/Bergning Kanal Havari insp. sdir/ Nødlosseteam Kanal: Kanal: INNSATSLEDER HAVARIST SIKKERHETSK. LIASION/RÅDGIV.

32 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Fargekoder: Planlegging og miljø Operasjon Logistikk Sikkerhetskoordinator Økonomi Alle Forklaringstekst/eksempel = kursiv skrift med mørk grønn farge. 1. Orientering om situasjonen (Orientering gis på bakgrunn av den informasjonen en til enhver tid har om følgende:) 1.1. Status for hendelsen (PM) (I aksjonsleders ordre nr. 1: Dette er en statlig aksjon ledet av Kystverket vedtatt... kl... (ev. delvis...) Endringer i situasjonsbildet siden forrige ordre, sannsynlig utvikling (på kort sikt) 1.2. Enheter i innsats (O) kl... (dato:..) - Innsatsleder sjø er etablert i (område ) med følgende ressurser: (XX antall fartøy hvor av X antall operative oljevernsystem) - Innsatsleder land (IUA..) er etablert i (område ) med følgende ressurser: (XX antall personer hvor av X antall operative innsatsstyrker/lag, rådgivere fra Kystverket, Kystverkets depotstyrker) - Innsatsleder havarist er etablert i (område ) med følgende ressurser: (XX antall mannskap og fartøy) - Overvåkning: fly, helikopter, befaringspersonell er iverksatt i (område ) med følgende ressurser: (XX antall fly, helikopter og befaringsteam) Se vedlagt detaljert ressursoversikt (vedlegg 2). (L) og eventuelt et kartlag som viser enheter i innsats. (O) 1.3. Værsituasjonen (M) (varsel for nærmeste døgn med viktige momenter som må tas hensyn til temperatur, nedbør, vind, bølger, strøm, flo/fjære, se marinogram/kystinfo) Se vedlagt værmelding/marinogram (vedlegg 3) Eventuelle andre viktige forhold (Alle) F.eks. eksplosjonsfare, giftighet, vedtatte farledsrestriksjoner, fremkommelighet, temperatur, is etc. Side 1 av 5

33 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) 2. Oppdrag (PM) En kortfattet beskrivelse av oppdraget som skal utføres av innsatsledere og målet med dette i henhold til punktene under: På bakgrunn av situasjonen og antatt utvikling framover skal innsatsledelsen sørge for tiltak for å: - hindre og begrense utslippet fra kilden (ringe inn havarist, iverksette nødlossing eller lignende) - hindre at forurensning når sårbare områder ved å iverksette innsats på sjø, i strandsonen, på land i tråd med miljøprioriteringene nedenfor, eget planverk og eventuelt etter samråd med Kystverket - hindre at forurensning som har nådd land spres til nye områder - kartlegge forurensningssituasjonen og potensiell utvikling innen eget innsatsområde - Prioriterte områder/forekomster:.. (prioritert liste for hver av innsatslederne) Informasjon om forurensningen (type(r), mengde(r), spesielle forhold å ta hensyn til når det gjelder HMS og valg av utstyr) Overordnede føringer (kun i ordre nr. 1, deretter henvise til aksjonsleders plan): 1. Liv/helse 2. Miljø 3. Materielle verdier 3. Plan og utførelse - dagens oppdrag Beskrive i grove trekk hvordan oppdraget skal løses med tilgjengelige ressurser vurdert ut fra tilgjengelig informasjon på aktuelt tidspunkt. 3.1 Oppdrag til innsatsledere Eksempler: (Fokuser på kulepunkter som gjelder til neste ordre. Annet overføres til aksjonsleders plan). Innsatsleder land - IUA (eventuelt andre): Prioriter følgende områder/forekomster:.. Iverksett opptak av frittflytende (olje)forurensning (kyst, strand) Iverksett tiltak for å hindre drift av forurensning mot land (skjerming, leding av olje) og hindre remobilisering av strandet (olje)forurensning Vurder etablering av fremskutt depot sentralt i forventet strandpåslagsområde Forbered aksjonens videre forløp med tanke på strandrensing Gjennomfør rekognosering (overvåking) koordinert med Kystverket Eventuelle andre oppdrag: prøvetaking, transport av personer, utstyr, proviant osv. I ordre nr. 1: a. Utarbeide sambandsplan for egne enheter i innsats b. Iverksette økonomioppfølging i samarbeid med Kystverket Side 2 av 5

34 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Innsatsleder sjø: Prioriter følgende områder/forekomster:.. Iverksett opptak av frittflytende (olje)forurensning Iverksett tiltak for å lokalisere forurensningen og overvåke spredning Hindre spredning av forurensning fra kilden (for eksempel ringe inn havarist) Utarbeide disponeringsplan for underlagte ressurser I ordre nr. 1: Utarbeide sambandsplan for den sjøgående delen av aksjonen Eventuelle andre oppdrag: prøvetaking, transport av personer, utstyr, proviant osv., utsetting av drivbøyer, osv. Innsatsleder havarist: Prioriter følgende tiltak: (eksempel: tette lekkasje? Iverksette nødlossing? Berge fartøyet? Osv.) Skaff og formidle oversikt over gjenværende, potensiell forurensning om bord i havaristen Iverksett tiltak for å hindre videre forurensning fra havaristen (stenge forbindelser mellom tanker, lufterør, nødlossing, fjerne olje fra utsiden av skutesiden) Koordiner tiltak med Sjøfartsdirektoratet og klasseselskap med tanke på skipets stabilitet, avtrekk, slep osv. Samarbeid med innsatsleder(e) dersom dette er nødvendig/relevant Eventuelle andre oppdrag: prøvetaking, transport av personer, utstyr, proviant osv. 3.2 Fellesbestemmelser Iverksetting: Denne aksjonsordren iverksettes ved mottakstidspunkt og gjelder til neste ordre mottas. Kun i ordre nr. 1 (i etterfølgende: vise til aksjonsleders plan): (sikkerhetskoordinator og informasjonsansvarlig) HMS: HMS skal være prioritert i alt arbeid under aksjonen. Personellet skal benytte nødvendig verneutstyr for arbeidet som skal utføres. Det skal gjennomføres risikovurderinger for de forskjellige aktivitetene som skal gjennomføres. Det vises til Kystverkets nettside for informasjon om HMS, legge inn lenke... Informasjonstjeneste: Kystverkets aksjonsledelse ivaretar informasjonstjenesten i samarbeid med innsatslederne, all informasjon som gis ut skal være samordnet, slik at budskap og fakta samsvarer. Henvendelser fra pressen henvises til informasjonsfunksjonen i Kystverket eller IUA. Rapportering: (O) Situasjonsrapport sendes til innen kl... og deretter daglig i henhold til nærmere bestemmelser angitt i aksjonsleders plan Rapporten skal redegjøre for situasjonen, ressursbruk og framtidige behov og nøkkeltall. Muntlig situasjonsrapport kan gis per VHF eller telefon. Kommentert [LOT1]: Mottakstidspunkt bør være realistisk, evt. fastsettes til faste tidspunkter og tilpasses møteplan Side 3 av 5

35 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) 4. Administrasjon og forsyningstjeneste (L) Kort beskrivelse av logistikkmessige forhold: 4.1 Personell (behov for innkvartering, bespisning osv.) (L) I ordre nr 1: Innsatsleder IUA skal ivareta arbeidsgiveransvaret for eget personell. samt ivareta innkvartering, bespisning osv. for tilført personell og midlertidig tilsatt personell. (Aktuelle føringer dersom aksjonsledelsen mobiliserer personell, for eksempel statlige depotstyrker. ) 4.2 Materiell (behov for ressurser) (L) I ordre 1: Kommune/IUA aksjonerer med eget materiell i henhold til beredskapsplanen. Behov for ressurser utover dette skal avklares med Kystverket. Eksempel: Sørge for å ta imot og bruke spesifisert utstyr. 5. Ledelse og samband (O - L) I ordre 1: Kort beskrivelse av aksjonsorganisasjonen med sambandsdiagram som viser hvilke radiokanaler, mobilnummer, e-postadresser osv. som skal benyttes gjennom hele organisasjonen. Husk også å beskrive rutiner og kanalvalg ved uønskede hendelser. Eksempel: Innsatsledelse sjø: VHF 67, telefon. Innsatsledelse land - IUA: VHF 67, telefon Alle sjøgående enheter lytter på kanal 67, og sambandsplan etableres av innsatsleder land- IUA og innsatsleder sjø Se for øvrig kontaktliste i vedlegg 4. Side 4 av 5

36 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Mottakere av denne ordren (o) Ordren distribueres per e-post. Primæradressater: - Innsatsledere (spesifiser) Ordrens fordeles til orientering til: - Vardø VTS ved trafikkleder - FOH Reitan - Depotstyrker: - HRS - Berørt region i Kystverket - Berørt kommune - Aktuell fylkesmann - (Andre) Horten, dato... kl Aksjonsleders signatur Vedlegg 1. Kart (M) 2. Ressurser i aksjon (L) 3. Værmelding (marinogram) (M) 4. Kontaktliste (O - L) Side 5 av 5

37 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Vedlegg 1 Eksempler: Kart som viser forurensningssituasjonen kl. (M)

38 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Forventet spredning av forurensningen kl.. (drivbaneprognose) (M)

39 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Utsatte naturområder, friluftsområder og havbrukskonsesjoner (dersom avvik fra aksjonsleders plan): (M)

40 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Vedlegg 2 Ressurser i aksjon (L)

41 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Vedlegg 3 Værmelding (marinogram) (M)

42 Forberedt av: Aksjonsleders ordre nr.: X Ref. aksjonsleders plan nr. /under utarbeidelse Gjelder for: (dato) Vedlegg 4 Kontaktliste (O - L)

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Kathrine Idås Seniorrådgiver BEA Kystverkets beredskapsplan Utvides til å omfatte

Detaljer

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging

Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Norsk oljevernberedskap Ansvar og roller Risiko og beredskapsplanlegging Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Naionell konferens oljeskadeskydd, Göteborg, 2. desember 2015 Kystverket Kystverkets ansvarsområder

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Vi tar ansvar for sjøvegen

Vi tar ansvar for sjøvegen HMS under statlig aksjon Kystverket sitt ansvar Kommunen sitt ansvar Birgitte Brockstedt Kvamme Kystverket sitt ansvar under statlig aksjon Kystverket har samordningsansvaret og er hovedbedrift under en

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret,

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 29. og 30.10.2013

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

Aksjonsledelse og stabsarbeid

Aksjonsledelse og stabsarbeid Aksjonsledelse og stabsarbeid Åsmund B Nilsen Seniorrådgiver Kystverkets Hovedkontor - Beredskapsavdelingen Aksjon mot akutt forurensning Nivå 3: IUA / vertskommunen aksjonerer KYV -overvåker -yter bistand

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013

Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013 Politiets arbeid i kriser, og forventninger til kommunene. Åre, 9.10.2013 Samhandling i kriser Kjennskap til politiet som organisasjon Veien videre Erfaringer 22.10.2013 Side 2 Politiets beredskapssystem

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket

Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Beredskap mot akutt forurensning - Kystverket informerer - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning, Sandvika, 30. og 31.10.2012 Kystverkets

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon Ansvarsområde: NOFO operasjonsledelse skal mobilisere, koordinere og foreslå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. NOFO forholder seg til aksjonsplan og de fullmakter

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13. Helge Munkås Andersen Senterleder

Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13. Helge Munkås Andersen Senterleder Kystverket beredskapssenter Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.13 Helge Munkås Andersen Senterleder Økt bemanning - styrket lokal kontakt Alle 50 ansatte på plass, de siste 7 nytilsatte denne høsten. Regional

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmiljøvernsjef Anne - Marie Vikla Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsseminar 30.oktober 2012, utarbeidet av Hanna Bertinussen og Jon Markussen Oslo

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan - Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse Det har oppstått brann i skogen ved Bestul gård

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør. Agenda 3. juni 2010

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Johan Marius Ly Beredskapsdirektør. Agenda 3. juni 2010 Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Agenda 3. juni 2010 1. Åpning 2. Bakgrunn for arbeidet 3. Presentasjoner fra deltagere 4. Videre arbeid 5. Avslutning Johan

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning Alle kommuner, fylkesmenn, IUA lederforum, DSB, KYV, JD, KMD, SD, KS Oslo, 1.12.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11111-1 Saksbehandler: Roar Gammelsæter Høring av forslag

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning

Beredskap mot akutt forurensning Beredskap mot akutt forurensning - Ansvar, roller og forventinger - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Sjts Sikkerhetsseminar 2013 15. oktober Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21.

Kystberedskap. Status for Oslofjorden. Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. Kystberedskap Status for Oslofjorden Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsdagen 2016 Høgskolen Sørøst Norge, 21. april 2016 Kystverket - ansvarsområder Nøkkelinformasjon: - Ca 1100 ansatte - Budsjett

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Samvirke og nordområdene

Samvirke og nordområdene Samvirke og nordområdene Samarbeid om beredskap i nordområdene Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapskonferansen 2017, Bodø 31. mai 2017 Norske havområder porten til Arktis Utfordringer i Nordområdene

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING Rammeavtale for avfallshåndtering ved akutt forurensning www.ngn.no Komplette avfallstjenester ved akutt forurensning Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning

Detaljer

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA

Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 PTIL/PSA Petroleumstilsynets (Ptils) hovedprioriteringer 2010 Ptils rolle Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet

Detaljer

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen

ELS organisering og erfaringer. IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen ELS organisering og erfaringer IUA Samling 2014 NOFO Sola Strand Hotell 17.mars Brannsjef Geir Thorsen Hva er ELS og hvorfor innføre det? Bygger på ICS. Incident Command System (ICS) er et operativt system

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Program 1000-1010 Velkommen 1010-1145 Organisering av Norsk beredskap mot akutt forurensning Pågående prosesser med fokus på styrking av det statlige aksjonsapparatet

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Cogic).0t( J3/ 1--/ k")l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Cogic).0t( J3/ 1--/ k)l-)gcl L2 n-om. I nnholdsfortegnelse. Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale nr, 11 Omforente beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede Omforent 18.1.12. Avtale om samhandlhig mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett Hvem spør fra hvilket perspektiv? Kommunen som eier, forventning til

Detaljer

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året.

Virksomhetens skal gjennomføre vernerunde minst en gang i året. 0 Felles kriterier Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK kan oppfylles

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen

Beredskap i Kystverket. Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen Beredskap i Kystverket Stasjonsleder Arvid Hugo Kråkenes Kystdirektoratet - Beredskapsavdelingen Bergen 1 2 Beredskapsavdelingen Beredskapsdirektør Horten Seksjon for Teknikk og logistikk (BLT) Seksjon

Detaljer

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen

Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Kommunal kriseøvelse Oljeforurensning fra skip, - Evenestangen Versjon: 15.09.15 OØL Dato: Tilstede: 16.09.15 Evenes rådhus Kriseledelsen i Evenes kommune Type øvelse: Papirøvelse. Øving av kriseledelsen

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane.

1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane. Forskrift om sikring på jernbane Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal arbeide systematisk og proaktivt for å unngå tilsiktede uønskede

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

IUA samling 23-24mars 2015

IUA samling 23-24mars 2015 IUA samling 23-24mars 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Status og oppdatering» Henning Lysgaard Beredskapsdirektør/NOFO Jeg vil komme inn på: Organisering, ansvar og oppgaver NOFO strategi

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt i fylkesutvalget i møte 09.06.2015, sak 58/15 Foto: NVE Innhold 1.

Detaljer

Beredskapsplaner RIUA planverk

Beredskapsplaner RIUA planverk Beredskapsplaner RIUA planverk 02.02.2016 Innholdsfortegnelse 3.0 RIUA planverk 3.1 Vedtekter 3.1.1 Kap 1 Målsetting og virkeområde 3.1.2 Kap 2 Strategi og prinsipper 3.1.3 Kap 3 Organisering 3.1.4 Kap

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014

Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskapsdagene i olje og gass 23-24 okt 2014 Beredskap for operatører og redere Gevinst vs utfordring 23. OKT.2014 Stavanger Vidar Gade p. 1 Acona Gruppen Acona Group Acona Holding AS RESQ Holding AS

Detaljer

Beredskap i nordområdene

Beredskap i nordområdene Beredskap i nordområdene Erfaringer fra beredskapsøvelse på Svalbard Hans Petter Mortensholm Storøvelse i Grenland, uke 39, 2017 Fakta, fokus på kjemikalihendelse, evakuering av befolkning, oljevernøvelse,

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014

Miljøutfordringer i nord. Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Miljøutfordringer i nord Miljødirektør Ellen Hambro, 8. april 2014 Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

ØVELSE VESTFJORDD

ØVELSE VESTFJORDD ØVELSE VESTFJORDD 21.05.2014 Fokusere på risikoen for akutt forurensing fra skipstrafikken i Vestfjorden/Ofotfjorden j (malmtransport) Øve på samordning mellom statlige, kommunale og andre beredskapsressurser

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

GODAFOSS. 30. og 31. oktober 2012

GODAFOSS. 30. og 31. oktober 2012 GODAFOSS 30. og 31. oktober 2012 Aksjoner : 2000 Green Ålesund v/haugesund 2004 Rocknes v/bergen 2005 Fjord Champion v/søgne 2007 Server v/ Fedje 2009 Crete Cement v/drøbak 2009 Full City v/langesund 2011

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer