Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord"

Transkript

1 Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1

2 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg IUA Øst-Finnmark Bakgrunn Basert på oljedriftsimuleringer fra planlagt petroleumsaktivitet på kontinentalsokkelen utenfor kysten, er følgende områder utpekt som dimensjonerende for oljevernberedskapen, inkludert kyst- og strandsoneberedskap: Tabell 1. Dimensjonerende eksempelområder med drivtider, oljemengder og kilde for utslipp Maksimal mengde emulsjon inn i barriere 3 (tonn) Maksimal mengde emulsjon inn i barriere 4 (tonn) Dimensjonerende eksempelområder Korteste drivtid (døgn) Gjesværstappan 5, Heilo Hjelmsøy 6, Heilo Ingøy 39, Heilo Kongsfjord 27, Heilo Nordkinn 12, Heilo Norkinnhalvøya NØ 31, Heilo Sværholklubben 12, Heilo Sørøya NV Kilde for utslipp Maksimal mengde oljeemulsjon inn i barriere 3 er etter modellert effekt av tiltak i barriere 1 og 2 (Aconas Beredskapsanalyse), og denne mengden gir grunnlag for dimensjonering av barriere 3 (kystnær oppsamling på havet). Maksimal mengde inn i barriere 4 er etter modellert effekt av tiltak i barriere 1, 2 og 3, samt vurdering av andel strandet mengde av oljeemulsjonen som passerer barriere 3. Metodikken benyttet til fastsettelse av disse mengdene er basert på NPS metode. Et eksempelområde er karakterisert ved å ha en høy sannsynlighet for berøring av oljeforurensning ved sin beliggenhet i ytre kystsone, høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter og ressurser, vanskelig atkomst, samt utfordrende bekjempelsesaksjoner. En beredskap dimensjonert for gjennomføring av aksjoner i eksempelområdene anses å kunne ivareta situasjoner med stranding av olje også i andre områder langs kysten. Planen Utkast til innsatsplan er basert på de utslippsscenarioer som innebærer kortest drivtid til land og største mengde strandet olje til eksempelområdet. Gitt en hendelse kan planen raskt tilpasses den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre for et nærmere definert innsatsområde. Utkast til innsatsplan inneholder en detaljert beskrivelse hvordan kyst- og strandsoneaksjonen i innsatsområdet kan organiseres og gjennomføres, herunder prioriteringer av strandområder, disponering av ressurser og valg av taktiske og tekniske løsninger. I tilhørende logistikkvedlegg er det gitt detaljert beskrivelse av ressurs- og logistikkbehov identifisert i utkast til innsatsplan, herunder hvordan nødvendig materiell fremskaffes, transporteres og disponeres, samt Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 2

3 avhendingskjede for forurenset materiale. Videre beskrives hvordan personellet til aksjonsstyrken kan mobiliseres, transporteres og forpleies mens aksjonen pågår. Detaljert materielloversikt, oversikt over personlig utstyr og oversiktskart over innsatsområdet med prioritering av strender er også vedlegg til planen. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 3

4 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 2 DEL 1: 5 UTKAST TIL INNSATSPLAN 5 UTKAST TIL INNSATSPLAN KONGSFJORD 6 1 SITUASJON 6 2 OPPDRAG 7 3 UTFØRELSE 7 4 LOGISTIKK 9 5 LEDELSE OG SAMBAND 10 DEL 2: 11 VEDLEGG TIL INNSATSPLANEN 11 VEDLEGG 1. IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 12 VEDLEGG 2. LOGISTIKKPLAN 13 1 INNLEDNING 13 2 ORGANISERING AV LOGISTIKK 13 3 OLJEVERNMATERIELL TIL BRUK I INNSATSOMRÅDET KONGSFJORD 13 GENERELT 13 MATERIELL TIL GJENNOMFØRING AV INNSATSPLAN FOR KONGSFJORD 13 PERSONLIG BEKLEDNING TIL BRUK I KYST- OG STRANDSONEN 15 FELLESMATERIELL OG ØVRIG STØTTEMATERIELL 15 4 TRANSPORT AV MATERIELL 16 TRANSPORT TIL KONGSFJORD 16 TRANSPORT AV MATERIELL TIL/FRA FREMSKUTT DEPOT 16 5 LEDERE OG INNSATSPERSONELL 16 GENERELT 16 HELSE- MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 16 INNSATSPERSONELL TIL GJENNOMFØRING AV INNSATSPLAN FOR KONGSFJORD 17 TRANSPORT OG LOGISTIKK FOR PERSONELL 17 7 AVHENDING AV FORURENSET MATERIALE 18 RYDDING PÅ FORHÅND OG SORTERING AV FORURENSET MATERIELL 18 TRANSPORT AV FORURENSET MATERIELL FRA STRANDSONEN 19 TRANSPORT AV FORURENSET MATERIELL TIL VIDERE BEHANDLING 19 VEDLEGG 3 - MATERIELLDATABASE TIL INNSATSOMRÅDET 20 VEDLEGG 4 - OVERSIKT OVER PERSONLIG UTSTYR 21 VEDLEGG 5 ASO 22 VEDLEGG 6. GRUPPERINGSPLAN FOR STRANDRENSING 23 VEDLEGG 7. KRITERIER FOR RENHETSGRAD 24 VEDLEGG 8. MAL FOR SAMBANDSPLAN 25 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 4

5 DEL 1: UTKAST TIL INNSATSPLAN Utkast til innsatsplan er basert på dimensjonerende scenario for eksempelområde Kongsfjord. Gitt en hendelse tilpasses innsatsplanen den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 5

6 Utkast til innsatsplan Kongsfjord Henvisninger: Eksempelområde Kongsfjord Kart og andre dokumenter: Organisasjonskart, vedlegg 1. 1 Situasjon Kart N50: N2336 I Berlevåg, N2336 II Kongsfjord og N2436 III Båtsfjord. Sjøkart: Nr. 111 a. Drivtider, oljemengder og forventet utvikling Korteste modellerte drivtid til Kongsfjord er ca 27,3 døgn. Beregnet oljemengde inn i eksempelområdet er inntil 52 tonn oljeemulsjon. Oljens egenskaper Oljen har følgende egenskaper: Tabell 2. Oljens egenskaper Oljetype: Goliat Realgrunnen Oljens tetthet: 0,8617 g/cm 3 Gass-olje forhold (GOR): 71 Sm 3 /Sm 3 Maksimalt vanninnhold i emulsjon: Ca 70 % Oljen har ca. 32 % fordamping etter 24 timer på sjø ved en sjøtemperatur på 5 o C og 10 m/s vindhastighet. Oljen danner raskt stabil emulsjon. Ved 5 o C vil oljens dispergerbarhet bli redusert etter 2-9 timer avhengig av vinhastigheten og vil ikke være dispergerbar 1,5-3 dager etter utslipp. Tradisjonelle skimmere vil være egnet for opptak av oljen. b. Forutsetninger for oljevernaksjonen GDF Suez har ansvar for overordnet ledelse og har satt følgende mål for aksjonen o Samle opp mest mulig olje/emulsjon og olje nær kilden. o Beskytte sårbare miljøressurser. o Hindre olje/emulsjon i å nå strandsonen. o Hindre sekundærforurensning. GDF SUEZ s overordnede strategi for oljevernaksjonen er: o Bruk av mekanisk oppsamling eller dispergering ut i fra vurdering av hva som gir minst miljøskade og best beskyttelse av miljøressurser. o Valg av aksjonsform vurderes ut fra værforhold og operasjonelle begrensninger. o Overvåking iverksettes alltid, og vil være eneste tiltak dersom værforholdene ikke tillater mekanisk oppsamling eller bruk av dispergeringsmidler. NOFOs operasjonsledelse leder oljevernaksjonen på sjø og land Situasjonsbilde og oppdrag etableres og formidles løpende til operative enheter Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 6

7 Barriere 1 og 2 etableres og opererer iht. overordnet beredskapsplan IUA Øst-Finnmark utfører oljevernaksjonen i kyst- og strandsonen iht. oppdrag fra NOFOs operasjonsledelse. Responstiden er 27,3 døgn. Innsatsplan for strandaksjon tilpasses oppdrag, situasjonsbilde, værforhold, strøm etc. c. Andre mobiliserte ressurser i oljevernaksjonen Barriere 1 etableres med 3 NOFO-systemer Barriere 2 etableres med 2 NOFO-systemer IUA Midt-Finnmark og Vest-Finnmark mobiliserer og aksjonerer innenfor eget område. d. Underlagte og avgitte enheter Vær forberedt på å få underlagt ett Landgangsfartøy 2 Oppdrag IUA Øst-Finnmark skal på oppdrag fra NOFO aksjonere innenfor eget område, herunder: Hindre at olje treffer sårbare miljøressurser i strandsonen Hindre remobilisering av strandet olje Rense strender Rense forurenset materiell og infrastruktur Håndtere avfall iht. gitte retningslinjer Rapportere til operasjonsledelsen iht. fastsatte prosedyrer 3 Utførelse a. Hensikt Hensikten med kyst- og strandaksjonen er å hindre skader på natur og miljø ved å bekjempe oljeforurensning i kystsonen og fjordområdene, deretter å rense forurensede strender. Overordnede prioriteringer: 1. Sikkerhet for liv og helse 2. Naturressurser 3. Materiell og næringsinteresser b. Metode: Akuttfasen: o Bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Grovrensefasen: o Bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. Finrensefasen: o Finrensing av strender, barking spyling Avslutning og etterarbeidsfasen: o Demobilisering, miljøundersøkelser med mer. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 7

8 c. Sluttsituasjon Rensearbeidet vil avsluttes når fastsatte kriterier for renhetsgrad er oppfylt i forurensede områder, se vedlegg 7 Kriterier for renhetsgrad. d. Innsatsgruppe SJØ (IG SJ): Innsatsgruppen skal i akuttfasen bekjempe oljeforurensning i kyst- og fjordområdene (barriere 3), samt beskytte sårbare naturressurser mot oljeforurensning. Deretter skal innsatsgruppen støtte innsatsgruppe KONGSFJORD Ansvarsområdet er KONGSFJORDEN, RISFJORDEN og SANDFJORDEN Kystområdet er eksponert mot åpent hav, men noe mer beskyttet innerst i fjordene. Enkelte holmer og skjær innerst i fjordene. Relativt grunt vann (0-20 m) nærmest land, men jevnt økende dyp til ca 200 meter ca 5 km fra land. Områder som skal prioriteres: MOB A: HELLØYA, KONGSHOLMEN, SARHOLMEN og STRØMMEN MOB B og C: RISFJORDEN og SANDFJORDEN Teknikk og taktikk: Samvirke med barriere 2 (hav) for å beskytte prioriterte områder. ETT kystsystem i åpent farvann og mellom øyer og holmer: ETT mellomtungt system i reserve Lensesystemene tildeles lokal kjentmann fra IUA for å sikre tilstrekkelig lokalkunnskap om farvann og strømforhold. Se vedlegg 5 ASO nr ,02 e. Innsatsgruppe KONGSFJORD (IG KF) Innsatsgruppen skal i akutt- og strandrensefasen bekjempe oljeforurensning i strandsonen (barriere 4). Innsatsgruppen består av TO strandrenselag (totalt ca. 20 mann). Ansvarsområdet omfatter KONGSFJORDEN, STRØMMEN, RISFJORDEN og SANDFJORDEN inklusive holmer og skjær. Strandtypen er hovedsakelig Steinstrand, sandstrand og strandberg av varierende eksponering. Områder som skal prioriteres: Forurensede strender renses iht. fastsatte strandprioriteter. Teknikk og taktikk: Sperring og leding med mellomtunge og lette lenser i sund og ved strender. Strand rensing; manuell rensing, barking, spyling. Arbeidsbåt med god dekksplass evt. lekter for adkomst til strand fra sjø. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 8

9 Annet: Strandsonen har delvis tilgjengelighet fra land med veiforbindelse med unntak av holmer og skjær i KONGSFJORDEN, RISFJORDEN og østsiden av STRØMMEN Operasjonen vil kreve logistikk via sjøveien eller ved bruk av helikopter. Se vedlegg 5 ASO nr ,04 Se vedlegg 6 Grupperingsplan strandrensing f. Fellesbestemmelser HMS mål: Ivareta personellets sikkerhet og helse HMS målet skal oppnås gjennom følgende tiltak: o Risikovurderinger av alle arbeidsoperasjoner o Sikker jobb analyse (SJA) o Rapport om uønsket hendelse (RUH) o Sikkerhetsorientering for alt personell o Korrekt bruk av personlig verneutstyr o HMS-datablad o Samband o Førstehjelpsutstyr Daglig stabsmøte med SKL og innsatsgruppeledere kl o Innsatsgruppeledere utarbeider daglig situasjonsrapport Arbeidet skal tilpasses vær, lys og strømforhold/tidevann for å oppnå effektiv utnyttelse av tid. Opplysninger om dette vil bli gitt på daglige stabsmøter. 4 Logistikk a. Generelt Logistikkløsninger for oljevernaksjonen på Kongsfjord er nærmere beskrevet i vedlegg 2, Logistikkplan b. Oljevernmateriell Fremskutt depot etableres ved kai VEIDNES utenfor KONGSFJORD. Alt materiell bringes til området med bil eller båt, alternativt helikopter. c. Sanitet/medisinsk støtte Hvert lag skal utstyres med førstehjelpskoffert. Ekstra sanitetsmateriell med båre er lokalisert ved fremskutt depot. Personskade med behov for medisinsk behandling skal varsles på følgende måte: o Direkte til lokalt AMK og deretter til innsatsgruppeleder o Innsatsgruppeleder varsler operasjonsledelsen og verifiserer at melding er mottatt hos lokalt AMK Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 9

10 5 Ledelse og samband a. Samband Samtlige lag utstyres med VHF-radio Mal for sambandsplan fremgår av vedlegg 8 b. Ledelse NOFOs operasjonsledelse er lokalisert i Hammerfest IUA aksjonsledelse er lokalisert i Vadsø Skadestedsleder sjø er lokalisert på fartøy i operasjonsområdet Skadestedsleder land er lokalisert ved fremskutt depot VEIDNES utenfor KONGSFJORD. Skadestedsleder avholder statusmøter med innsatsgruppeleder hver dag kl 1500, eventuelt tilpasset to skift. Sted/tid Signatur IUA Øst-Finnmark Fordelingsliste primæradressater: Fordeling til orientering: Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 10

11 DEL 2: Vedlegg til innsatsplanen Organisasjonskart Vedlegg 1 Logistikkplan Vedlegg 2 Materielldatabase Vedlegg 3 Oversikt over personlig utstyr Vedlegg 4 ASO Vedlegg 5 Grupperingsplan strandrensing Vedlegg 6 Kriterier for renhetsgrad Vedlegg 7 Mal for sambandsplan Vedlegg 8 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 11

12 Vedlegg 1. IUA sin beredskapsorganisasjon (Prinsipp) Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 12

13 Vedlegg 2. Logistikkplan 1 Innledning Denne planen dekker logistikkbehov identifisert i utkast til innsatsplan for Kongsfjord. 2 Organisering av logistikk Ansvar for logistikk og logistikkplanlegging i innsatsområdet er tillagt IUA Øst-Finnmark iht. gitte rammer fra NOFO. 3 Oljevernmateriell til bruk i innsatsområdet Kongsfjord Generelt GDF SUEZ har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på betydelige mengder beredskapsmateriell. Regionalt er det også god ressurstilgang, jf oversikten nedenfor: Kystverkets depot i Hammerfest Kystverkets depot i Tromsø Kystverkets depot i Vadsø Kystverkets mellomdepot i Honningsvåg Kystverkets mellomdepot i Skjervøy Kystverkets mellomdepot i Båtsfjord NOFOs depot i Hammerfest Statoils beredkapsmateriell på Melkøya i Hammerfest (Hammerfest LNG) GDF SUEZ har ved behov tilgang på betydelige materiellressurser fra NOFOs avtalepartnere, øvrige depoter i Norge, samt fra utlandet (Oil Spill Response - OSR). I tillegg har de enkelte IUAer egne materiellressurser av varierende mengder og typer. En samlet oversikt over oljevernmateriell er registrert i Nasjonal ressursdatabase (NRB) på Materiell til gjennomføring av innsatsplan for Kongsfjord Med responstid på 27,3 døgn for barriere 3 og 4, er det tid til å mobilisere beredskapsressurser til Kongsfjord. Materiellet forutsettes i første omgang mobilisert på normal måte fra de nærmeste beredskapsdepoter i regionen, jf tabell 3 nedenfor. Detaljert materielloversikt er også gjengitt i vedlegg 3, samt er lagret på i EXCEL-format for raskt oppslag/redigering. Barriere 3 Akuttfasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 13

14 Her vil det være behov for tunge/ middelstunge lenser, samt opptakere og fartøy til å betjene disse. I utkast til innsatsplan - Kongsfjord er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 3: Tabell 3. Anbefalt materiell til barriere 3 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type Depot 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Kystsystem 1 stk NOFI uspes Øst-Finnmark IUA 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Kystsystem 1 stk NOFI uspes Øst-Finnmark IUA 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Opptaker 1 stk KLK 402 Kystverket Vadsø 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Opptaker 1 stk Foxtail VAB 2-6 Kystverket Vadsø 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Lokalt fartøy 4 stk NOFO avtale NOFO Tabell 3 beskriver anbefalt materielltype, mengde og hvilket depot som kan benyttes i barriere 3. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Barriere 4 Grovrensefasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. I finrensefasen gjenstår finrensing av strender, barking og spyling. Her vil det være behov for middelstunge/lette lenser, opptakerutstyr, spylemateriell, absorbsjonsmidler og annet strandrensemateriell. I utkast til innsatsplan - Kongsfjord er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 4: Tabell 4. Anbefalt materiell til barriere 4 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type og depot 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Sperring Havnelense 250 m Se materielldatabase vedlegg 3 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Låsing/leding Havnelense 250 m 3 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Oppsamling Opptaker 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Oppsamling Opptaker 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Strandrensesett 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Absorberende lense 650 m 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Forankring lenser 2 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Høytrykksspyler 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Div materiell 2 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Arbeidslys m. stativ 3 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Pers. bekledning 20 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Sambandsutstyr 4 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Bøtter 10 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Plastsekker 25 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Barking Bark 50 sekk 3 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Spyling Pumpe med slange 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Spyling Pumpe med slange 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Arbeidsbåt 2 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Avfallsbeholdere 10 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Merkebånd 50 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Varmetelt 2 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Drivstoff etter behov 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Mobile toalett 4 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Rensestasjon 1 stk Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 14

15 Tabell 4 beskriver anbefalt materielltype og mengde som kan benyttes i barriere 4. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Personlig bekledning til bruk i kyst- og strandsonen I utkast til innsatsplan - Kongsfjord er det identifisert behov for ca. 20 personer i barriere 4. Dette personell skal ha personlig utstyr som beskrevet i vedlegg 4. Bekledning hentes fra følgende depot: Tabell 5. Oversikt over planlagt disponert bekledningsmateriell og reserver. System/materiell: Personlig bekledning Eier/depot for system/materiell: - 20 fra Kystverket i Vadsø Personlig bekledning reserve ved behov - 30 fra IUA depot Vadsø Fellesmateriell og øvrig støttemateriell Følgende materiell vil i tillegg være nødvendig for å gjennomføre utkast til innsatsplanen for Kongsfjord: Lagertanker for oljeavfall 20 stk fiskekar/bigbags. Benyttes til mellomlagring av oppsamlet olje/materiell. Rekvireres lokalt fra fiskemottak i Kongsfjord/Berlevåg. Drivstoff til arbeidsbåter/generatorer/pumper/belysning Avhengig av utstyr i bruk etableres lager med total kapasitet på en ukes drift. Varmetelt 2 stk. til ly og varme for innsatspersonell ute i felten. Skaffes fra FIG/Sivilforsvaret. Toalett 4 stk mobile toalett. Fordeles i innsatsområdet etter behov. Leies inn. Rensestasjon for personell 1 stk. til rengjøring av personell og utstyr. Hentes hos Kystverket i Vadsø. Sjøtransport Båt leies inn til transport av personell og materiell til innsatsområdene for behov utover det LGF kan bidra med. Reserveutstyr og erstatningsmateriell Utstyr og materiell i bruk vil utsettes for harde påkjenninger, og det må påregnes et løpende behov for reparasjoner og utskifting. I tillegg vil etterforsyning måtte gjøres fra fastlandet. For å Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 15

16 hindre at arbeidet stopper opp etableres en reserve på ca 25 % for aktuelle materielltyper som pumper, aggregater, spyleutstyr, lette lenser etc. I vedlegg 3 er det lagt inn en reserve for den innledende delen av aksjonen. Behov for ytterligere reserve- og erstatningsutstyr vurderes fortløpende. 4 Transport av materiell Transport til Kongsfjord Av logistikkmessige hensyn velges så langt som mulig å transportere materiell samlet fra større depot. Lokalt IUA utstyr benyttes som reserver og supplement etter behov. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3 transporteres til Kongsfjord med egnet transportmiddel tildelt gjennom NOFO og IUA Øst-Finnmark direkte til fremskutt depot alternativt direkte til innsatsområdet. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3, som tilføres utenfra og som ikke settes direkte i innsats, transporteres til IUA depot i Vadsø. Transport av materiell til/fra fremskutt depot Materiell samles i fremskutt depot og mellomlagres her. Dette opprettes i tilknytning til kai på Veidnes. Materiell transporteres videre med lastebil, LGF eller andre egnede fartøy til de aktuelle arbeidssteder. 5 Ledere og innsatspersonell Generelt GDF SUEZ har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på ledere og innsatspersonell til kyst- og strandaksjoner. Dette vil kunne være personell fra privat, kommunal og statlig beredskap: Innleid personell fra kommunen, frivillige og andre som skal jobbe i kyst og strandsonen NOFO personell og skipsmannskap Kystverkets depotstyrker Sivilforsvaret Forsvaret Underleverandører Helse- miljø og sikkerhet (HMS) NOFO og Kystverket har utarbeidet HMS-håndbok - oljevern der målet er å informere alt innsatspersonell om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved oljevernaksjoner. Håndboken er basert på erfaringer fra flere hendelser med oljesøl og fra et stort antall øvelser, og er en del av HMSperm - Oljevern. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 16

17 Det forutsettes at alt arbeid gjennomføres iht. denne håndboken og tilhørende bestemmelser (www.oljevernportalen.no). Innsatspersonell til gjennomføring av innsatsplan for Kongsfjord Behovet for ledere og innsatspersonell må tilpasses situasjonen og hvilken fase aksjonen er i (akuttfase, grovrensing, finrensing, avslutning). Disponeringen nedenfor skisserer behovet i en oppbyggingsfase i aksjonen (akuttfase/grovrensingsfase). Innsatspersonell Til aksjonen på Kongsfjord forutsetter utkast til innsatsplanen en samlet innsatsstyrke på ca 20 personer. Innsatsstyrken består av 2 innsatslag á ca 10 personer. Personellet til akuttfasen kommer fra IUA styrken til kommunene. Denne vil kunne støttes og forsterkes med personell fra NOFOs innsatsstyrke. I tillegg har NOFO avtaler med NorLense Beredskap og Arctic Protection samt WWF som vil kunne sikre tilstrekkelig personell. I tillegg vil det etter avtale med Sivilforsvaret kunne mobiliseres en FIG-gruppe på 25 mann. Det forutsettes at det er gitt tilstrekkelig opplæring til ledende personell i aksjonen og til strandrenselagsledere forut for en eventuell aksjon. Ledere av innsatspersonell Det er viktig med god arbeidsledelse av innsatsstyrken for å ivareta personellsikkerhet og effektivitet i felt. All erfaring viser at dette må tillegges betydelig vekt både under planlegging og gjennomføring. Det legges derfor til grunn at ledere på alle nivå har/gis nødvendig kompetanse til å løse pålagte oppgaver. For innsatsstyrken beskrevet ovenfor, anbefales utnevnt en innsatsleder for hver innsatsgruppe, samt en lagleder for hvert lag. Dette for å sikre nødvendig styring og kontroll. Lagledere rapporterer til sin innsatsgruppeleder. Innsatsgruppeleder rapporterer til IUAledelse/SKL. Kommandolinjen fremgår av organisasjonskart, vedlegg 1. Transport og logistikk for personell Personellbase og forpleining i Kongsfjord Det etableres en base for personell i Berlevåg hvor man benytter hoteller i byen som forlegningsog bespisningssted. Alternativ lokalisering ved lengre aksjon er nedlagt skole på Veidnes Transport av personell Transport av personell fra Berlevåg gjøres daglig med buss som chartres inn fra Finnmark Fylkesrederi FFR. Det vil være ca min hver vei fra Berlevåg til Veidnes Kongsfjord. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 17

18 Personlig utstyr og rensestasjon for personell Personellet som jobber i strandsonen og som transporteres med Buss til Berlevåg forutsettes å reise i normal bekledning. Alt av personlig utstyr og bekledning som er nødvendig for arbeid i strandsonen (verneutstyr, kjeledresser, hansker, flytevester, etc..) blir oppbevart på Veidnes. Utstyret utleveres ved ankomst hver dag og innleveres for rensing/kassasjon ved arbeidstidens slutt. Det etableres rensestasjon for personell og personlig utstyr i tilknytning til fremskutte depot. Den kan enten etableres inne i lagerrom eller i telt i tilknytning til dette. Det kreves sikring mot sekundærforurensing der rensestasjon etableres. Daglig forpleining i felt I den aktuelle aksjonsperioden kan det forventes krevende værforhold. Dette begrenser utholdenhet og effektivitet for personellet og man kan ikke belage seg på nistepakke og bespisning ute. Det etableres løsninger for servering av et varmt måltid til lunsj samt telt/beskyttelse som gir le og varme ved behov. Det etableres servering i tilknytning til basen for strandrenselagene betjent av Sivilforsvaret for de som jobber i nærhet av dette. Varm mat kan enten lages lokalt eller transporteres ut i matcontainer hver dag. Sanitet Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr over alt hvor personell er i arbeid. Dette utstyret skal som minimum inneholde: Renseutstyr mot forurensing av hud og øyne Materiell til å stoppe blødninger. 7 Avhending av forurenset materiale Oljeemulsjon og annet forurenset materiell som samles opp enten med opptaksutstyr fra lensesystemer med opptaker eller som samles opp manuelt i strandsonen, må avhendes på en forsvarlig måte. Det er viktig å gjøre dette på en trygg måte for å unngå sekundærforurensing. Rydding på forhånd og sortering av forurenset materiell For å redusere volumet av forurenset materiell som må transporteres til gjenvinning/destruksjon etableres gode rutiner for grovrensing og sortering nærmest mulig oppsamlingsstedet. I den grad det er mulig skal løst materiell i rekviker og på strender ryddes unna før oljepåslag kommer. Ved en tidlig mobilisering i forhold til et utslipp vil det kunne være tid til å foreta en grovrydding av strender og rekviker avmerket på oversiktskart (nettbasert og vedlegg 6). Dette vil redusere volumet av forurenset materiell som må behandles. Lett forurenset materiell spyles og sortere etter grad av forurensing for å effektivisere etterbehandlingen. Dette gjøres ved å benytte forskjellige fiskekar eller sekker til forskjellig grad Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 18

19 av forurenset materiell. Dette forenkler etterbehandlingen og reduserer kostnadene i tilknytning til denne. Transport av forurenset materiell fra strandsonen Lokalt på Kongsfjord vil forurenset materiell fra strandsonen samles i søppelsekker eller direkte i fiskekar av plast. Disse tapes igjen og lastes over i storsekker eller i fiskekar. Disse fraktes så med båt til støttefartøy, evt. tas direkte om bord med kran. Transport av forurenset materiell til videre behandling Fra oppsamlingsplassen i Kongsfjord vil det forurensede materialet bli hentet med lastebil. Det inngås avtale med gjenvinningsselskap for videre transport og gjenvinning/destruksjon av avfall. IUA-leder Logistikkansvarlig Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 19

20 Vedlegg 3 - Materielldatabase til innsatsområdet Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 20

21 Vedlegg 4 - Oversikt over personlig utstyr Personlig bekledning består av følgende hovedelementer basert på Kystverkets erfaringer: Gummistøvler m / vernetupp Ullsåler for støvel (inne i støvel) Fibersokker Regntøy, jakke Regnstøy, bukse PVC- hansker, uforet PVC-hansker, foret PVC-hansker, m/ribb PVC Votter Arbeidshansker, lær tekstil Redningsvester Hjelm Hjelmhetter Hørselvern Vernebriller Kjeledress, vanlig Varmeundertøy (bukse + jakke) Brodder Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 21

22 Vedlegg 5 ASO Eget vedlegg Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 22

23 Vedlegg 6. Grupperingsplan for strandrensing Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 23

24 Vedlegg 7. Kriterier for renhetsgrad Påvirket ressurs Sjøoverflaten Vannsøylen som leveområde for viltlevende fisk og oppdrettsfisk, koraller mv Strandsonen Organismer som benyttes til menneskelig konsum; oppdrettsfisk, skjell Moloer, brygger og kaier Kilde: Kystverket Kriterium for tilstrekkelig renhetsgrad Ingen synlige oljeflak eller spor av olje på overflaten som kan klebe seg til fjær eller pels Oljekonsentrasjonen må ikke overstige normale bakgrunnsverdier Renhetsgraden vil være avhengig av arealbruk/arealstatus. Strandsonen må ikke nødvendigvis være uten synlige spor av olje. Men gjenværende olje må ikke hemme restitusjon pga gift- eller kveleeffekter. Gjenværende restkonsentrasjon må heller ikke være mobil slik at sekundærforurensning kan oppstå. Må tilfredsstille lovlige kvalitetsnormer mht innhold av hydrokarboner (analyser nødvendig) og også oppnå følsomhetstester mht smak. Ingen synlig olje på overflaten eller olje som kan smitte over på folk eller båter eller virke hemmende på normal bruk av området. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 24

25 Vedlegg 8. Mal for sambandsplan Sambandsplan Aksjon Dato og tid: Tlf: Fax: Epost: Aksjonsledelse Sted Operasjonsleder Sted: Navn: Tlf: Tlf: VHF-kanal: Epost: Operasjonsledelse/Stab Sted: Miljø/Tlf: Kyst/Tlf: Ressurs/Tlf: Samband/Tlf: Maritim/Tlf: Fax: Epost: NOFO SKL Hav VHF: Tlf: Fax: Epost: Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA ledelse IUA SKL NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: KV Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: IUA ledelse Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA SKL Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 25

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sørøya NV Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sørøya NV Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sørøya NV Kommune: IUA: Hammerfest

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Ingøy Plan for kyst- og strandsoneberedskap Ingøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Ingøy Kommune: IUA: Måsøy IUA Vest-Finnmark

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Sværoltklubben Plan for kyst- og strandsoneberedskap Sværoltklubben Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Sværholtklubben Kommune: IUA:

Detaljer

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo

Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utkast til innsatsordre nr.1. Akuttfase kyst- og strand Influensområde PL 530 Heilo Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 UTKAST TIL INNSATSPLAN NR.1

Detaljer

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ

Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Nordkinnhalvøya NØ Plan for kyst- og strandsoneberedskap Nordkinnhalvøya NØ Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Nordkinn Kommune: IUA: Lebesby/Gamvik

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Fedje Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Fedje Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Fedje Kommune:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Onøy Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Onøy Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Onøy Kommune:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Ytre Sula Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Ytre Sula Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde: Ytre

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Sverslingsosen/Skorpa Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde:

Detaljer

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet

Kyst- og strandsoneberedskap. Eksempelområde Atløy - Værlandet Plan for Kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde Atløy - Værlandet Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS. Side 1 Innledning Utkast til aksjonsplan for kyst- og strandsoneberedskap Eksempelområde:

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap

Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Oljevernberedskapen for Goliat - med hovedvekt på kystnær beredskap Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Goliatfeltet

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet

Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Dimensjonering av oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen for produksjonsboring på Goliatfeltet Beredskapsforum, Helsfyr 20. mars 2013 Ole Hansen, Eni Norge www.eninorge.com Innhold 1. Nye operative

Detaljer

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet

Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Nasjonalt Beredskapsseminar mot akutt forurensing Bergen 1. og 2. november 2011 Oljeindustriens kystnære beredskap ref. Finnmark prosjektet Oddbjørg V. Greiner Direktør Operativ www.nofo.no Operatørselskap

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern

Nappstraumen Nord. Norwegian Petro Services AS. Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern Vedlegg 7.2.3: Detaljert beredskapsplan med Akuttstrategi Oljevern ljevern (ASO) og forberedt innsatsordre Nappstraumen Nord Norwegian Petro Services AS 1 Innhold DEL I. OPERATIV OMRÅDEVURDERING... 3 1.

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø

Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Stillingsinstruks skadestedsleder land/kyst/sjø Lede innsatsen i tildelt område for IUA. IUA kan flytte innsatsen til andre områder. Et innsatsområde kan for eksempel være en kommune. Skadestedsleder rapporterer

Detaljer

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører

NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører KYSTBEREDSKAPSKONFERANSEN PÅ HELGELAND 2011 NOFO som samarbeidspartner med lokale aktører Organisasjon - Ressurser - Samarbeid - Teknologiutvikling Strategier/Tiltak www.nofo.no NOFO Samarbeidet om oljevern

Detaljer

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsgruppe kyst IGK. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Innsatsgruppe kyst IGK Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFOs formål og hovedoppgave NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og

Detaljer

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse:

Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: 1 Kystverket Plan for strandsanering etter utslipp av olje fra hendelse: (dato) Saneringsplan versjon (nr.), (Dato) Kl. 2 Innhold 1. Index over posisjoner i innsatsområdet...3 2. Bakgrunn...3 3. Miljøbeskrivelse

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet

Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen. Goliatfeltet Dimensjonering av beredskap i kystog strandsonen Goliatfeltet Tittel: Dimensjonering av beredskap i kyst- og strandsonen - Goliatfeltet Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen Emneord: Oljevern, beredskapsplan,

Detaljer

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord

KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011. Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord KYST OG HAVNEFONFERANSEN 2011 Oljeindustriens oljevernberedskap generelt og spesielt i nord NOFO Samarbeidet om oljevern i Norge I over fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk

Detaljer

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand

Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Dimensjonering av oljevernberedskap i oljeindustrien kyst og strand Metodikk for dimensjoneringen Hans Petter Dahlslett, DNV Innhold Bakgrunn for utvikling av metoden Spesielle dimensjoneringsutfordringer

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015

«Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO. Nordområdekonferansen Narvik november 2015 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap «Med fokus på beredskap» Svein Henning Lysgaard Direktør Beredskap NOFO Nordområdekonferansen Narvik 8-9. november 205 Med fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO

Detaljer

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap

Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Klifs forventninger til petroleumsvirksomhetenes beredskap Beredskapsforum 2013 Signe Nåmdal, avdelingsdirektør i industriavdelingen Klif er bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt

Detaljer

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W.

Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012. Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern. Sjur W. Norsk oljevern gjennom 40 år 1972-2012 Fagsamling 16. februar 2012 Fra Ekofisk til Goliat oljeindustriens utvikling av oljevern Sjur W. Knudsen Adm.dir. www.nofo.no Den første tiden.. Fra 1961 hadde Esso

Detaljer

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa.

Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov for akutt utslipp på Gjøa. TEKNISK N O T A T Sep. 2006 TIL Gjøa prosjektet v/ Kari Sveinsborg Eide KOPI Kåre Salte FRA SAK Anette Boye, T&P ANT HMST Oppdatering av gap-analyse av beredskapsbehov. Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BEREDSKAPSMESSIGE

Detaljer

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet

Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Oppfølging av norsk beredskapsutvikling basert på Macondoutslippet Når ulykker truer miljøet 17. februar 2011 Sjefingeniør Kirsti Natvig Beredskap i kyst og strandsone 15. april 2010 Oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier

Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier Kystnær oljevernberedskap og suksesskriterier NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap

Norsk Oljevernberedskap Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Privat beredskap Kommunal beredskap Statlig beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører

Norsk Oljevernberedskap. Generell struktur og aktører Norsk Oljevernberedskap Generell struktur og aktører 3 nivåer Statlig beredskap Privat beredskap Kommunal beredskap Privat beredskap NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) er en sammenslutning

Detaljer

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet

Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Oljeutvikling i nord Goliat styrker beredskapen i Barentshavet Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg 18. oktober 2012 Eirik Darell Holand, HSEQ Manager District Operations www.eninorge.com Eni Norge Åsgard

Detaljer

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet

Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet Utfordringer og løsninger for beredskapen i nordområdene med eksempel fra utbyggingen av Goliatfeltet ArticPro 2015, Tromsø 13. januar 2015 Ole Hansen Oil Spill Response Lead, Eni Norge www.eninorge.com

Detaljer

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap -

Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Deepwater horizon og norsk beredskap - Kystverkets oppfølging ift statlig beredskap - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør KLIF/ OLF Beredskapsforum, 2. februar 2011 Hva skal jeg si noe om.. Fra Full City

Detaljer

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr

NOFO ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr ressurser herunder utvikling av kystnært oljevern pr. 25.04.3 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

Detaljer

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner

Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Oppdrag styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner Anbefalte tiltak Beredskapsanalyse Kilde: Statoil Mongstad Veien videre kommunal beredskap Henvendelser fra enkeltkommuner og IUA Hva

Detaljer

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap

Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Samarbeid mellom oljeindustri og fiskerinæring om oljevernberedskap Arctic Safety Summit, Tromsø, 30.10.2015 Erik Bjørnbom, Environment Manager Eni Norge www.eninorge.com Innhold Goliat feltutbygging Goliat

Detaljer

Oljevernberedskapen for Goliat

Oljevernberedskapen for Goliat Oljevernberedskapen for Goliat Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen 25.3.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Kort om Goliat Utbygging og framdrift Strategi for styrket

Detaljer

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning

Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning Norsk olje og gass Postboks 8065 4068 STAVANGER Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell

Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse og oljedriftsmodell NOTAT TIL: ENI Norge v/ Ole Hansen, Erik Bjørnbom NOTAT NR.: 12OYMZB-3/ BRUDE FRA: DNV KOPI: DATO: 2010-08-19 SAKSBEH.: Odd Willy Brude Sammenligning beredskapsdimensjonering for Goliat gammel og ny analyse

Detaljer

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status -

Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Samordning av beredskap - Samordnet beredskap ved ekstreme hendelser - status - Johan Marius Ly beredskapsdirektør Kystverket, hovedkontoret, beredskapsavdelingen Beredskapsforum 9. april 2014 Kystverket

Detaljer

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva

Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Akutt forurensning - oljevernberedskap Hilde Dolva Innhold Kystverket og oppgaver Full City aksjonen Oljes egenskaper og skjebne Olje og marine organismer Miljøundersøkelser Kystverkets hovedkontor Kystdirektør

Detaljer

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET

KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET KYSTVERKET KYSTDIREKTORATET Sak : Depot på Fedje Dato: Til: 17.10.2005 TCS Kopi til: Fra: RHe, OL Johan Marius Ly Bakgrunn Notatet er utarbeidet som delsvar på brev fra FKD vedrørende "Oppfølging av St.Meld.nr.14

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

ELS Enhetlig ledelsessystem

ELS Enhetlig ledelsessystem ELS Enhetlig ledelsessystem Behovet for samordning i funksjonalitet i beredskapsorganisasjoner 1 Enhetlig ledelsessystem ELS enhetlig ledelsessystem har bakgrunn i det amerikanske Incident Command System

Detaljer

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015

Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 Kystnær oljevernberedskap. Trening og øving nær is og i kulde 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 Mål og del mål for innsatsgruppe kyst Mål: Innsatsgruppe kyst (IGK) skal høste erfaringer

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner

Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Full City 2009 Morten Meen Gallefos Leder av IUA Telemark Helse, miljø og sikkerhet i aksjoner Sikkerhetsdokument og sikkerhetskoordinator Overordnet ROS og Sikker

Detaljer

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016

Oppdaterte HMS-forskrifter Endringer miljørisiko og beredskap. Beredskapsforum 6. april 2016 Oppdaterte HMS-forskrifter 1.1.16 - Endringer miljørisiko og beredskap Beredskapsforum 6. april 2016 Omfang av endringer Stor ryddejobb gjennomført Forskriftstekst Krav i tillatelser Veiledning til forskrifter

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3

Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Beredskapskapasiteter barriere 2 og 3 Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 26.5.2015 Definerte baser i barriere 2 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre

Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk. Silje Berger Jan-Ivar Meldre Miljørisiko- og beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Silje Berger Jan-Ivar Meldre Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning

Detaljer

Beredskapskapasiteter barriere 3 og

Beredskapskapasiteter barriere 3 og Beredskapskapasiteter barriere 3 og 4 01.04.2014 Definerte baser i barriere 3 NOFO sine baser er utgangspunkt: Stavanger Mongstad Kristiansund Sandnessjøen Hammerfest Disse er valgt med bakgrunn i strategisk

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Beredskapsdagen. Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Beredskapsdagen Leif J. Kvamme Administrerende Direktør NOFO Fokus på beredskap Agenda Hva er NOFO Strategi Effektivt og robust oljevern Samarbeid Utvikling Oppdrag

Detaljer

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder

Erfaring fra øvelse. Sør-Vestlandet 2014. IUA Vest Agder Erfaring fra øvelse Sør-Vestlandet 2014 IUA Vest Agder Øvelse Sør-Vestlandet 2014 NOFO IUA Vest-Agder Sør-Rogaland Haugesund region 1. og 2. april 2014 Mål/delmål for øvelsen Overordnet målsetting: Øvelsen

Detaljer

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert:

Mal innsatsplan for IUA. Navn på hendelse: Hendelse. Bilde fra hendelsen. Ukedag: Dato: Klokkeslett: Oppdatert: Mal innsatsplan for IUA Navn på hendelse: Hendelse Bilde fra hendelsen Ukedag: Klokkeslett: Oppdatert: 1 Innsatsplan Situasjon og føringer Situasjonsbeskrivelse (hva har skjedd) Mottatt oppdrag i aksjonsordre

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

ELS, ICS. Hva velger vi?

ELS, ICS. Hva velger vi? ELS, ICS. Hva velger vi? Tor Eivind Moss operasjon NOFO ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Organisering ELS Norsk Oljevernforening

Detaljer

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter

Kystnær beredskap. Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013. Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Kystnær beredskap Klif Norsk olje og gass: Beredskapsforum 20. mars 2013 Helge Munkås Andersen Leder Kystverket beredskapssenter Innhold Kystverket virksomhetsområde beredskap Statlige ressurser Beredskapsavtaler

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland

Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Utfordringer ved hendelser som berører grensen mot Russland Johan Marius Ly, beredskapsdirektør Beredskapsforum, 4. april 2017 Norsk Russisk samarbeidsavtale om bekjempning oljeforurensning i Barentshavet

Detaljer

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk

Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Beredskapsanalyse knyttet til akutt forurensning fra skipstrafikk Fiskeri- og kystdepartementets oppdrag til Kystverket: Statlig beredskap mot akutt forurensning skal være dimensjonert og lokalisert på

Detaljer

Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen

Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen Delprosjekt 7 - Beredskapsplan Norwegian Petro Services AS Tittel: Oljevernberedskap i Lofoten og Vesterålen - Beredskapsplan Prosjektansvarlig: Stein Thorbjørnsen

Detaljer

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. ICS organisering. Beredskapskonferansen Tor Eivind Moss. Leder Operasjonsseksjon Norsk Oljevernforening For Operatørselskap ICS organisering Tor Eivind Moss Beredskapskonferansen 2017 Operasjonsseksjon Hva er ICS? Incident Command System Et standardisert ledelsessystem designet for

Detaljer

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 -

ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015 - ØVELSE ROGALAND - ØLBERG 16. SEPTEMBER 2015-1 INNHOLD FORORD 4 PROGRAM 6 OVERSIKT POSTER 9 POST 1 10 POST 2 10 POST 3 11 POST 4 11 POST 5 12 POST 6 14 POST 7 14 POST 8 15 POST 9 16 POST 10 16 POST 11 17

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap. Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Leif Kvamme Administrerende Direktør NOFO Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening

Detaljer

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet

Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Akutt forurensning under hendelser hvor også liv og helse er rammet Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg snakke om? Jeg skal

Detaljer

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling

Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap Samarbeid. Effektivt & robust oljevern. Utvikling Strategiplan Norsk Oljevernforening for Operatørerselskap 2016-2020 Samarbeid Effektivt & robust oljevern Utvikling Strategi for NOFO 2016 2020 Innledning Sikkerhets - og beredskapsnivået knyttet til petroleumsvirksomheten

Detaljer

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap

Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Krav til fiskefartøyer i oljevernberedskap Trond Nygård Stasjonssjef Sjøfartsdirektoratet stasjon Sandnessjøen Gjennomgang Bakgrunn og prosess for forskriften Sjøfartsdirektoratets mål med forskriften

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Seniorrådgjevar Roger Hoel Kystverket 1 -Organisasjon -Atomreaktorulykke i skip -Akutt oljeforurensning fra skip Roger Hoel

Detaljer

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip

Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip Vedlegg J Miljørisiko- og beredskapsanalyse Scenario 1: Grunnstøting av Cargo skip For at beredskapen skal innrettes mot den aktuelle risiko i regionen, må det gjennomføres en miljørisikoanalyse som beskriver

Detaljer

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør

Spesialteamsamling august Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Spesialteamsamling 19-21 august 2014 Status NOFO Leif J. Kvamme Administrerende direktør Hvorfor har vi Spesialteamet, hva gjør de? Spesialteamet er første innsatsstyrke ved oljevernaksjoner Støttespiller

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP

NOFO - IUA. 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP - IUA NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP 18-19 mars Kristin Klem Husebye Operasjonsrådgiver Kyst og strand Agenda Privat NOFO Avtale Avtalens omfang - forpliktelser Forslag til rutiner for

Detaljer

Ressurser barriere 3 og 4

Ressurser barriere 3 og 4 Ressurser barriere 3 og 4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Barriere 3 Barriere 4 Oppdatert per 04.03.2013 Barriere 3 Barriere 3 Oljevernfartøy - kystnært 3 11 1 3 11 11 1 2 1 baser depot operasjonsledelse

Detaljer

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig

Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig Brodokument mellom operatørene og Kystverket Versjon 2 31. januar 2016 Brodokument

Detaljer

Norges rikeste miljøvernorganisasjon

Norges rikeste miljøvernorganisasjon Oljeindustriens behov for beredskap rundt håndtering av oljeskadet vilt NOFO Norges rikeste miljøvernorganisasjon http://www.youtube.com /watch?v=hxfwfjz59pk Ståle Jensen Miljørådgiver / Environmental

Detaljer

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning

Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Regjeringens satsing på beredskap mot akutt forurensning Fagdirektør Johán H. Williams, Havressurs- og kystavdelingen Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 Sandnessjøen, 24. og 25. mars 2011 Verdier

Detaljer

Klifs søknadsveileder

Klifs søknadsveileder Klifs søknadsveileder Resultater av det pågående arbeidet med hovedfokus på kravene om miljørisiko- og beredskapsanalyse Ingeborg Rønning Lokasjon og tidsperiode Analysene bør normalt gjennomføres slik

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven boring av avgrensningsbrønn og produksjonsbrønner på Goliatfeltet, PL 229 og 229B Eni Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia

Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Tilgjengelig oljevernutstyr på Engia Her er en oversikt over utstyret som er /lgjengelig på øya. Det meste ligger i lagret nordøst på øya, men dere finner også noe på angi< sted se skisse under. Ta med

Detaljer

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker

Sivilforsvaret. Forsterker beskytter samvirker Sivilforsvaret Forsterker beskytter samvirker Forsterkning I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og beredskapsetatene ved redningsaksjoner og annen innsats. Sivilforsvaret

Detaljer

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene

Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing. Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Ny organisering av statlig beredskap mot akutt forurensing Ålesund 2003 Kystdirektør Øyvind Stene Organisasjon Kystdirektorat - Ålesund 40 - Beredskapsavd 32 5 distriktskontor: - Arendal 225 - Haugesund

Detaljer

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon Ansvarsområde: NOFO operasjonsledelse skal mobilisere, koordinere og foreslå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. NOFO forholder seg til aksjonsplan og de fullmakter

Detaljer

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning

Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Styrking av kommunal beredskap mot oljeforurensning Nasjonalt beredskapsseminar 29.10.2013 Steinar Lodve Gyltnes Seksjonssjef Logistikk og teknologi Bakgrunn Agenda Styrking beredskap kommuner-/ IUA Samarbeidsavtale

Detaljer

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2.

Nytt fra beredskapsavdelingen. Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. Nytt fra beredskapsavdelingen Johan Marius Ly Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forursensning Bergen 1. og 2. november 2011 Hva skal jeg si noe om? Kystverket Innrapporterte hendelser til Kystverket

Detaljer

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning

KYSTVERKETS KURS. Beredskap mot akutt forurensning KYSTVERKETS KURS Beredskap mot akutt forurensning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innledning Senter for marint miljø og sikkerhet 1) Kurs i aksjonsledelse (AKL) 2) Kurs i skadestedsledelse i kyst-/strandsonen (SKL-K)

Detaljer

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap

Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap Operasjonsmanual for fartøy i kystnær oljevernberedskap Versjon 01 (16.03.2012) 2 Bildet på forsiden: Slep av høyhastighetslense i Tjeldsundet under en samøvelse med Norges brannskole i 2010. 3 Forord

Detaljer

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.

Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge. Tor Eivind Moss. Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo. Oljevernutvikling innen oljeindustrien i Norge Tor Eivind Moss Ops Rådgiver Norsk Oljevernforening For Operatørselskap www.nofo.no NOFO NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for

Detaljer

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter

Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Kartlegging av helseeffekter ved håndtering av akutte utslipp av petroleumsprodukter Hva gjør vi ved en hendelse? Skaffer sikkerhetsdatablad for utslippet Vurderer fare for eksponering Beskytter opprydningsmannskap

Detaljer

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Norsk Oljevernforening for Operatørselskap Tema NOFO Rolledeling Barrierer i NOFOs oljevernberedskap Ressurser Trening og kompetanse Teknologi utvikling Oljevernutviklingen i Nord Videre utvikling / strategi

Detaljer

HMS Helse, miljø og sikkerhet

HMS Helse, miljø og sikkerhet HMS Helse, miljø og sikkerhet WWF Ren Kyst kurs Tromsø oktober 2012 Irene Andreassen SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 1 HMS forelesning HMS under oljevernaksjoner Giftigheten til olje Symptomer

Detaljer

REGION INN-TRØNDELAG

REGION INN-TRØNDELAG 2. Operativ del: 2.1 Beredskapsorganisasjon IUA Inn-Trøndelag region 23 Rådgivere Vertsbrannvesen Inderøy kommune Levanger kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Verdal kommune Verran kommune 2.2 Aksjonsnivåer

Detaljer

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging

Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Erfaringer med skipsulykker i området, satsinger, videre arbeid for å styrke beredskapen. Rune Bergstrøm Seksjonssjef miljø og planlegging Full City, 31.7 2009 GODAFOSS 17.02 2011 noen nøkkeltall Full

Detaljer