Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kyst- og strandsoneberedskap. Kongsfjord"

Transkript

1 Plan for kyst- og strandsoneberedskap Kongsfjord Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 1

2 Innledning Utkast til innsatsplan for kyst- og strandsoneberedskap for Kongsfjord Kommune: IUA: Berlevåg IUA Øst-Finnmark Bakgrunn Basert på oljedriftsimuleringer fra planlagt petroleumsaktivitet på kontinentalsokkelen utenfor kysten, er følgende områder utpekt som dimensjonerende for oljevernberedskapen, inkludert kyst- og strandsoneberedskap: Tabell 1. Dimensjonerende eksempelområder med drivtider, oljemengder og kilde for utslipp Maksimal mengde emulsjon inn i barriere 3 (tonn) Maksimal mengde emulsjon inn i barriere 4 (tonn) Dimensjonerende eksempelområder Korteste drivtid (døgn) Gjesværstappan 5, Heilo Hjelmsøy 6, Heilo Ingøy 39, Heilo Kongsfjord 27, Heilo Nordkinn 12, Heilo Norkinnhalvøya NØ 31, Heilo Sværholklubben 12, Heilo Sørøya NV Kilde for utslipp Maksimal mengde oljeemulsjon inn i barriere 3 er etter modellert effekt av tiltak i barriere 1 og 2 (Aconas Beredskapsanalyse), og denne mengden gir grunnlag for dimensjonering av barriere 3 (kystnær oppsamling på havet). Maksimal mengde inn i barriere 4 er etter modellert effekt av tiltak i barriere 1, 2 og 3, samt vurdering av andel strandet mengde av oljeemulsjonen som passerer barriere 3. Metodikken benyttet til fastsettelse av disse mengdene er basert på NPS metode. Et eksempelområde er karakterisert ved å ha en høy sannsynlighet for berøring av oljeforurensning ved sin beliggenhet i ytre kystsone, høy tetthet av miljøprioriterte lokaliteter og ressurser, vanskelig atkomst, samt utfordrende bekjempelsesaksjoner. En beredskap dimensjonert for gjennomføring av aksjoner i eksempelområdene anses å kunne ivareta situasjoner med stranding av olje også i andre områder langs kysten. Planen Utkast til innsatsplan er basert på de utslippsscenarioer som innebærer kortest drivtid til land og største mengde strandet olje til eksempelområdet. Gitt en hendelse kan planen raskt tilpasses den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre for et nærmere definert innsatsområde. Utkast til innsatsplan inneholder en detaljert beskrivelse hvordan kyst- og strandsoneaksjonen i innsatsområdet kan organiseres og gjennomføres, herunder prioriteringer av strandområder, disponering av ressurser og valg av taktiske og tekniske løsninger. I tilhørende logistikkvedlegg er det gitt detaljert beskrivelse av ressurs- og logistikkbehov identifisert i utkast til innsatsplan, herunder hvordan nødvendig materiell fremskaffes, transporteres og disponeres, samt Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 2

3 avhendingskjede for forurenset materiale. Videre beskrives hvordan personellet til aksjonsstyrken kan mobiliseres, transporteres og forpleies mens aksjonen pågår. Detaljert materielloversikt, oversikt over personlig utstyr og oversiktskart over innsatsområdet med prioritering av strender er også vedlegg til planen. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 3

4 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 2 DEL 1: 5 UTKAST TIL INNSATSPLAN 5 UTKAST TIL INNSATSPLAN KONGSFJORD 6 1 SITUASJON 6 2 OPPDRAG 7 3 UTFØRELSE 7 4 LOGISTIKK 9 5 LEDELSE OG SAMBAND 10 DEL 2: 11 VEDLEGG TIL INNSATSPLANEN 11 VEDLEGG 1. IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 12 VEDLEGG 2. LOGISTIKKPLAN 13 1 INNLEDNING 13 2 ORGANISERING AV LOGISTIKK 13 3 OLJEVERNMATERIELL TIL BRUK I INNSATSOMRÅDET KONGSFJORD 13 GENERELT 13 MATERIELL TIL GJENNOMFØRING AV INNSATSPLAN FOR KONGSFJORD 13 PERSONLIG BEKLEDNING TIL BRUK I KYST- OG STRANDSONEN 15 FELLESMATERIELL OG ØVRIG STØTTEMATERIELL 15 4 TRANSPORT AV MATERIELL 16 TRANSPORT TIL KONGSFJORD 16 TRANSPORT AV MATERIELL TIL/FRA FREMSKUTT DEPOT 16 5 LEDERE OG INNSATSPERSONELL 16 GENERELT 16 HELSE- MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 16 INNSATSPERSONELL TIL GJENNOMFØRING AV INNSATSPLAN FOR KONGSFJORD 17 TRANSPORT OG LOGISTIKK FOR PERSONELL 17 7 AVHENDING AV FORURENSET MATERIALE 18 RYDDING PÅ FORHÅND OG SORTERING AV FORURENSET MATERIELL 18 TRANSPORT AV FORURENSET MATERIELL FRA STRANDSONEN 19 TRANSPORT AV FORURENSET MATERIELL TIL VIDERE BEHANDLING 19 VEDLEGG 3 - MATERIELLDATABASE TIL INNSATSOMRÅDET 20 VEDLEGG 4 - OVERSIKT OVER PERSONLIG UTSTYR 21 VEDLEGG 5 ASO 22 VEDLEGG 6. GRUPPERINGSPLAN FOR STRANDRENSING 23 VEDLEGG 7. KRITERIER FOR RENHETSGRAD 24 VEDLEGG 8. MAL FOR SAMBANDSPLAN 25 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 4

5 DEL 1: UTKAST TIL INNSATSPLAN Utkast til innsatsplan er basert på dimensjonerende scenario for eksempelområde Kongsfjord. Gitt en hendelse tilpasses innsatsplanen den aktuelle situasjonen og iverksettes som en innsatsordre. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 5

6 Utkast til innsatsplan Kongsfjord Henvisninger: Eksempelområde Kongsfjord Kart og andre dokumenter: Organisasjonskart, vedlegg 1. 1 Situasjon Kart N50: N2336 I Berlevåg, N2336 II Kongsfjord og N2436 III Båtsfjord. Sjøkart: Nr. 111 a. Drivtider, oljemengder og forventet utvikling Korteste modellerte drivtid til Kongsfjord er ca 27,3 døgn. Beregnet oljemengde inn i eksempelområdet er inntil 52 tonn oljeemulsjon. Oljens egenskaper Oljen har følgende egenskaper: Tabell 2. Oljens egenskaper Oljetype: Goliat Realgrunnen Oljens tetthet: 0,8617 g/cm 3 Gass-olje forhold (GOR): 71 Sm 3 /Sm 3 Maksimalt vanninnhold i emulsjon: Ca 70 % Oljen har ca. 32 % fordamping etter 24 timer på sjø ved en sjøtemperatur på 5 o C og 10 m/s vindhastighet. Oljen danner raskt stabil emulsjon. Ved 5 o C vil oljens dispergerbarhet bli redusert etter 2-9 timer avhengig av vinhastigheten og vil ikke være dispergerbar 1,5-3 dager etter utslipp. Tradisjonelle skimmere vil være egnet for opptak av oljen. b. Forutsetninger for oljevernaksjonen GDF Suez har ansvar for overordnet ledelse og har satt følgende mål for aksjonen o Samle opp mest mulig olje/emulsjon og olje nær kilden. o Beskytte sårbare miljøressurser. o Hindre olje/emulsjon i å nå strandsonen. o Hindre sekundærforurensning. GDF SUEZ s overordnede strategi for oljevernaksjonen er: o Bruk av mekanisk oppsamling eller dispergering ut i fra vurdering av hva som gir minst miljøskade og best beskyttelse av miljøressurser. o Valg av aksjonsform vurderes ut fra værforhold og operasjonelle begrensninger. o Overvåking iverksettes alltid, og vil være eneste tiltak dersom værforholdene ikke tillater mekanisk oppsamling eller bruk av dispergeringsmidler. NOFOs operasjonsledelse leder oljevernaksjonen på sjø og land Situasjonsbilde og oppdrag etableres og formidles løpende til operative enheter Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 6

7 Barriere 1 og 2 etableres og opererer iht. overordnet beredskapsplan IUA Øst-Finnmark utfører oljevernaksjonen i kyst- og strandsonen iht. oppdrag fra NOFOs operasjonsledelse. Responstiden er 27,3 døgn. Innsatsplan for strandaksjon tilpasses oppdrag, situasjonsbilde, værforhold, strøm etc. c. Andre mobiliserte ressurser i oljevernaksjonen Barriere 1 etableres med 3 NOFO-systemer Barriere 2 etableres med 2 NOFO-systemer IUA Midt-Finnmark og Vest-Finnmark mobiliserer og aksjonerer innenfor eget område. d. Underlagte og avgitte enheter Vær forberedt på å få underlagt ett Landgangsfartøy 2 Oppdrag IUA Øst-Finnmark skal på oppdrag fra NOFO aksjonere innenfor eget område, herunder: Hindre at olje treffer sårbare miljøressurser i strandsonen Hindre remobilisering av strandet olje Rense strender Rense forurenset materiell og infrastruktur Håndtere avfall iht. gitte retningslinjer Rapportere til operasjonsledelsen iht. fastsatte prosedyrer 3 Utførelse a. Hensikt Hensikten med kyst- og strandaksjonen er å hindre skader på natur og miljø ved å bekjempe oljeforurensning i kystsonen og fjordområdene, deretter å rense forurensede strender. Overordnede prioriteringer: 1. Sikkerhet for liv og helse 2. Naturressurser 3. Materiell og næringsinteresser b. Metode: Akuttfasen: o Bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Grovrensefasen: o Bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. Finrensefasen: o Finrensing av strender, barking spyling Avslutning og etterarbeidsfasen: o Demobilisering, miljøundersøkelser med mer. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 7

8 c. Sluttsituasjon Rensearbeidet vil avsluttes når fastsatte kriterier for renhetsgrad er oppfylt i forurensede områder, se vedlegg 7 Kriterier for renhetsgrad. d. Innsatsgruppe SJØ (IG SJ): Innsatsgruppen skal i akuttfasen bekjempe oljeforurensning i kyst- og fjordområdene (barriere 3), samt beskytte sårbare naturressurser mot oljeforurensning. Deretter skal innsatsgruppen støtte innsatsgruppe KONGSFJORD Ansvarsområdet er KONGSFJORDEN, RISFJORDEN og SANDFJORDEN Kystområdet er eksponert mot åpent hav, men noe mer beskyttet innerst i fjordene. Enkelte holmer og skjær innerst i fjordene. Relativt grunt vann (0-20 m) nærmest land, men jevnt økende dyp til ca 200 meter ca 5 km fra land. Områder som skal prioriteres: MOB A: HELLØYA, KONGSHOLMEN, SARHOLMEN og STRØMMEN MOB B og C: RISFJORDEN og SANDFJORDEN Teknikk og taktikk: Samvirke med barriere 2 (hav) for å beskytte prioriterte områder. ETT kystsystem i åpent farvann og mellom øyer og holmer: ETT mellomtungt system i reserve Lensesystemene tildeles lokal kjentmann fra IUA for å sikre tilstrekkelig lokalkunnskap om farvann og strømforhold. Se vedlegg 5 ASO nr ,02 e. Innsatsgruppe KONGSFJORD (IG KF) Innsatsgruppen skal i akutt- og strandrensefasen bekjempe oljeforurensning i strandsonen (barriere 4). Innsatsgruppen består av TO strandrenselag (totalt ca. 20 mann). Ansvarsområdet omfatter KONGSFJORDEN, STRØMMEN, RISFJORDEN og SANDFJORDEN inklusive holmer og skjær. Strandtypen er hovedsakelig Steinstrand, sandstrand og strandberg av varierende eksponering. Områder som skal prioriteres: Forurensede strender renses iht. fastsatte strandprioriteter. Teknikk og taktikk: Sperring og leding med mellomtunge og lette lenser i sund og ved strender. Strand rensing; manuell rensing, barking, spyling. Arbeidsbåt med god dekksplass evt. lekter for adkomst til strand fra sjø. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 8

9 Annet: Strandsonen har delvis tilgjengelighet fra land med veiforbindelse med unntak av holmer og skjær i KONGSFJORDEN, RISFJORDEN og østsiden av STRØMMEN Operasjonen vil kreve logistikk via sjøveien eller ved bruk av helikopter. Se vedlegg 5 ASO nr ,04 Se vedlegg 6 Grupperingsplan strandrensing f. Fellesbestemmelser HMS mål: Ivareta personellets sikkerhet og helse HMS målet skal oppnås gjennom følgende tiltak: o Risikovurderinger av alle arbeidsoperasjoner o Sikker jobb analyse (SJA) o Rapport om uønsket hendelse (RUH) o Sikkerhetsorientering for alt personell o Korrekt bruk av personlig verneutstyr o HMS-datablad o Samband o Førstehjelpsutstyr Daglig stabsmøte med SKL og innsatsgruppeledere kl o Innsatsgruppeledere utarbeider daglig situasjonsrapport Arbeidet skal tilpasses vær, lys og strømforhold/tidevann for å oppnå effektiv utnyttelse av tid. Opplysninger om dette vil bli gitt på daglige stabsmøter. 4 Logistikk a. Generelt Logistikkløsninger for oljevernaksjonen på Kongsfjord er nærmere beskrevet i vedlegg 2, Logistikkplan b. Oljevernmateriell Fremskutt depot etableres ved kai VEIDNES utenfor KONGSFJORD. Alt materiell bringes til området med bil eller båt, alternativt helikopter. c. Sanitet/medisinsk støtte Hvert lag skal utstyres med førstehjelpskoffert. Ekstra sanitetsmateriell med båre er lokalisert ved fremskutt depot. Personskade med behov for medisinsk behandling skal varsles på følgende måte: o Direkte til lokalt AMK og deretter til innsatsgruppeleder o Innsatsgruppeleder varsler operasjonsledelsen og verifiserer at melding er mottatt hos lokalt AMK Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 9

10 5 Ledelse og samband a. Samband Samtlige lag utstyres med VHF-radio Mal for sambandsplan fremgår av vedlegg 8 b. Ledelse NOFOs operasjonsledelse er lokalisert i Hammerfest IUA aksjonsledelse er lokalisert i Vadsø Skadestedsleder sjø er lokalisert på fartøy i operasjonsområdet Skadestedsleder land er lokalisert ved fremskutt depot VEIDNES utenfor KONGSFJORD. Skadestedsleder avholder statusmøter med innsatsgruppeleder hver dag kl 1500, eventuelt tilpasset to skift. Sted/tid Signatur IUA Øst-Finnmark Fordelingsliste primæradressater: Fordeling til orientering: Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 10

11 DEL 2: Vedlegg til innsatsplanen Organisasjonskart Vedlegg 1 Logistikkplan Vedlegg 2 Materielldatabase Vedlegg 3 Oversikt over personlig utstyr Vedlegg 4 ASO Vedlegg 5 Grupperingsplan strandrensing Vedlegg 6 Kriterier for renhetsgrad Vedlegg 7 Mal for sambandsplan Vedlegg 8 Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 11

12 Vedlegg 1. IUA sin beredskapsorganisasjon (Prinsipp) Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 12

13 Vedlegg 2. Logistikkplan 1 Innledning Denne planen dekker logistikkbehov identifisert i utkast til innsatsplan for Kongsfjord. 2 Organisering av logistikk Ansvar for logistikk og logistikkplanlegging i innsatsområdet er tillagt IUA Øst-Finnmark iht. gitte rammer fra NOFO. 3 Oljevernmateriell til bruk i innsatsområdet Kongsfjord Generelt GDF SUEZ har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på betydelige mengder beredskapsmateriell. Regionalt er det også god ressurstilgang, jf oversikten nedenfor: Kystverkets depot i Hammerfest Kystverkets depot i Tromsø Kystverkets depot i Vadsø Kystverkets mellomdepot i Honningsvåg Kystverkets mellomdepot i Skjervøy Kystverkets mellomdepot i Båtsfjord NOFOs depot i Hammerfest Statoils beredkapsmateriell på Melkøya i Hammerfest (Hammerfest LNG) GDF SUEZ har ved behov tilgang på betydelige materiellressurser fra NOFOs avtalepartnere, øvrige depoter i Norge, samt fra utlandet (Oil Spill Response - OSR). I tillegg har de enkelte IUAer egne materiellressurser av varierende mengder og typer. En samlet oversikt over oljevernmateriell er registrert i Nasjonal ressursdatabase (NRB) på Materiell til gjennomføring av innsatsplan for Kongsfjord Med responstid på 27,3 døgn for barriere 3 og 4, er det tid til å mobilisere beredskapsressurser til Kongsfjord. Materiellet forutsettes i første omgang mobilisert på normal måte fra de nærmeste beredskapsdepoter i regionen, jf tabell 3 nedenfor. Detaljert materielloversikt er også gjengitt i vedlegg 3, samt er lagret på i EXCEL-format for raskt oppslag/redigering. Barriere 3 Akuttfasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i kyst og fjord, beskyttelse av prioriterte områder, leding, låsing og oppsamling av frittflytende olje. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 13

14 Her vil det være behov for tunge/ middelstunge lenser, samt opptakere og fartøy til å betjene disse. I utkast til innsatsplan - Kongsfjord er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 3: Tabell 3. Anbefalt materiell til barriere 3 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type Depot 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Kystsystem 1 stk NOFI uspes Øst-Finnmark IUA 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Kystsystem 1 stk NOFI uspes Øst-Finnmark IUA 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Opptaker 1 stk KLK 402 Kystverket Vadsø 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Opptaker 1 stk Foxtail VAB 2-6 Kystverket Vadsø 3 Mellomtungt ØF IUA Lensetrekk Lokalt fartøy 4 stk NOFO avtale NOFO Tabell 3 beskriver anbefalt materielltype, mengde og hvilket depot som kan benyttes i barriere 3. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Barriere 4 Grovrensefasen i en oljevernaksjon innebærer bekjempelse i tidevanns- og strandsonen, oppsamling av fri olje, grovrensing av strender, barking, spyling. I finrensefasen gjenstår finrensing av strender, barking og spyling. Her vil det være behov for middelstunge/lette lenser, opptakerutstyr, spylemateriell, absorbsjonsmidler og annet strandrensemateriell. I utkast til innsatsplan - Kongsfjord er det identifisert behov for følgende hovedmateriell for barriere 4: Tabell 4. Anbefalt materiell til barriere 4 Barriere System Område Metode Materiell Antall Enhet Type og depot 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Sperring Havnelense 250 m Se materielldatabase vedlegg 3 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Låsing/leding Havnelense 250 m 3 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Oppsamling Opptaker 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Oppsamling Opptaker 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Strandrensesett 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Absorberende lense 650 m 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Forankring lenser 2 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Høytrykksspyler 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Div materiell 2 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Arbeidslys m. stativ 3 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Pers. bekledning 20 sett 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Sambandsutstyr 4 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Bøtter 10 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Strandrens Plastsekker 25 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Barking Bark 50 sekk 3 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Spyling Pumpe med slange 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Spyling Pumpe med slange 1 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Arbeidsbåt 2 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Avfallsbeholdere 10 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Merkebånd 50 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Varmetelt 2 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Drivstoff etter behov 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Mobile toalett 4 stk 4 IG Strand ØF IUA/Kongsfjord Felles/støtte Rensestasjon 1 stk Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 14

15 Tabell 4 beskriver anbefalt materielltype og mengde som kan benyttes i barriere 4. For fullstendig oversikt, se detaljert utstyrsoversikt, vedlegg 3. Personlig bekledning til bruk i kyst- og strandsonen I utkast til innsatsplan - Kongsfjord er det identifisert behov for ca. 20 personer i barriere 4. Dette personell skal ha personlig utstyr som beskrevet i vedlegg 4. Bekledning hentes fra følgende depot: Tabell 5. Oversikt over planlagt disponert bekledningsmateriell og reserver. System/materiell: Personlig bekledning Eier/depot for system/materiell: - 20 fra Kystverket i Vadsø Personlig bekledning reserve ved behov - 30 fra IUA depot Vadsø Fellesmateriell og øvrig støttemateriell Følgende materiell vil i tillegg være nødvendig for å gjennomføre utkast til innsatsplanen for Kongsfjord: Lagertanker for oljeavfall 20 stk fiskekar/bigbags. Benyttes til mellomlagring av oppsamlet olje/materiell. Rekvireres lokalt fra fiskemottak i Kongsfjord/Berlevåg. Drivstoff til arbeidsbåter/generatorer/pumper/belysning Avhengig av utstyr i bruk etableres lager med total kapasitet på en ukes drift. Varmetelt 2 stk. til ly og varme for innsatspersonell ute i felten. Skaffes fra FIG/Sivilforsvaret. Toalett 4 stk mobile toalett. Fordeles i innsatsområdet etter behov. Leies inn. Rensestasjon for personell 1 stk. til rengjøring av personell og utstyr. Hentes hos Kystverket i Vadsø. Sjøtransport Båt leies inn til transport av personell og materiell til innsatsområdene for behov utover det LGF kan bidra med. Reserveutstyr og erstatningsmateriell Utstyr og materiell i bruk vil utsettes for harde påkjenninger, og det må påregnes et løpende behov for reparasjoner og utskifting. I tillegg vil etterforsyning måtte gjøres fra fastlandet. For å Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 15

16 hindre at arbeidet stopper opp etableres en reserve på ca 25 % for aktuelle materielltyper som pumper, aggregater, spyleutstyr, lette lenser etc. I vedlegg 3 er det lagt inn en reserve for den innledende delen av aksjonen. Behov for ytterligere reserve- og erstatningsutstyr vurderes fortløpende. 4 Transport av materiell Transport til Kongsfjord Av logistikkmessige hensyn velges så langt som mulig å transportere materiell samlet fra større depot. Lokalt IUA utstyr benyttes som reserver og supplement etter behov. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3 transporteres til Kongsfjord med egnet transportmiddel tildelt gjennom NOFO og IUA Øst-Finnmark direkte til fremskutt depot alternativt direkte til innsatsområdet. Oljevernmateriell nevnt under pkt 3, som tilføres utenfra og som ikke settes direkte i innsats, transporteres til IUA depot i Vadsø. Transport av materiell til/fra fremskutt depot Materiell samles i fremskutt depot og mellomlagres her. Dette opprettes i tilknytning til kai på Veidnes. Materiell transporteres videre med lastebil, LGF eller andre egnede fartøy til de aktuelle arbeidssteder. 5 Ledere og innsatspersonell Generelt GDF SUEZ har gjennom NOFO og NOFOs avtaleparter tilgang på ledere og innsatspersonell til kyst- og strandaksjoner. Dette vil kunne være personell fra privat, kommunal og statlig beredskap: Innleid personell fra kommunen, frivillige og andre som skal jobbe i kyst og strandsonen NOFO personell og skipsmannskap Kystverkets depotstyrker Sivilforsvaret Forsvaret Underleverandører Helse- miljø og sikkerhet (HMS) NOFO og Kystverket har utarbeidet HMS-håndbok - oljevern der målet er å informere alt innsatspersonell om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved oljevernaksjoner. Håndboken er basert på erfaringer fra flere hendelser med oljesøl og fra et stort antall øvelser, og er en del av HMSperm - Oljevern. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 16

17 Det forutsettes at alt arbeid gjennomføres iht. denne håndboken og tilhørende bestemmelser (www.oljevernportalen.no). Innsatspersonell til gjennomføring av innsatsplan for Kongsfjord Behovet for ledere og innsatspersonell må tilpasses situasjonen og hvilken fase aksjonen er i (akuttfase, grovrensing, finrensing, avslutning). Disponeringen nedenfor skisserer behovet i en oppbyggingsfase i aksjonen (akuttfase/grovrensingsfase). Innsatspersonell Til aksjonen på Kongsfjord forutsetter utkast til innsatsplanen en samlet innsatsstyrke på ca 20 personer. Innsatsstyrken består av 2 innsatslag á ca 10 personer. Personellet til akuttfasen kommer fra IUA styrken til kommunene. Denne vil kunne støttes og forsterkes med personell fra NOFOs innsatsstyrke. I tillegg har NOFO avtaler med NorLense Beredskap og Arctic Protection samt WWF som vil kunne sikre tilstrekkelig personell. I tillegg vil det etter avtale med Sivilforsvaret kunne mobiliseres en FIG-gruppe på 25 mann. Det forutsettes at det er gitt tilstrekkelig opplæring til ledende personell i aksjonen og til strandrenselagsledere forut for en eventuell aksjon. Ledere av innsatspersonell Det er viktig med god arbeidsledelse av innsatsstyrken for å ivareta personellsikkerhet og effektivitet i felt. All erfaring viser at dette må tillegges betydelig vekt både under planlegging og gjennomføring. Det legges derfor til grunn at ledere på alle nivå har/gis nødvendig kompetanse til å løse pålagte oppgaver. For innsatsstyrken beskrevet ovenfor, anbefales utnevnt en innsatsleder for hver innsatsgruppe, samt en lagleder for hvert lag. Dette for å sikre nødvendig styring og kontroll. Lagledere rapporterer til sin innsatsgruppeleder. Innsatsgruppeleder rapporterer til IUAledelse/SKL. Kommandolinjen fremgår av organisasjonskart, vedlegg 1. Transport og logistikk for personell Personellbase og forpleining i Kongsfjord Det etableres en base for personell i Berlevåg hvor man benytter hoteller i byen som forlegningsog bespisningssted. Alternativ lokalisering ved lengre aksjon er nedlagt skole på Veidnes Transport av personell Transport av personell fra Berlevåg gjøres daglig med buss som chartres inn fra Finnmark Fylkesrederi FFR. Det vil være ca min hver vei fra Berlevåg til Veidnes Kongsfjord. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 17

18 Personlig utstyr og rensestasjon for personell Personellet som jobber i strandsonen og som transporteres med Buss til Berlevåg forutsettes å reise i normal bekledning. Alt av personlig utstyr og bekledning som er nødvendig for arbeid i strandsonen (verneutstyr, kjeledresser, hansker, flytevester, etc..) blir oppbevart på Veidnes. Utstyret utleveres ved ankomst hver dag og innleveres for rensing/kassasjon ved arbeidstidens slutt. Det etableres rensestasjon for personell og personlig utstyr i tilknytning til fremskutte depot. Den kan enten etableres inne i lagerrom eller i telt i tilknytning til dette. Det kreves sikring mot sekundærforurensing der rensestasjon etableres. Daglig forpleining i felt I den aktuelle aksjonsperioden kan det forventes krevende værforhold. Dette begrenser utholdenhet og effektivitet for personellet og man kan ikke belage seg på nistepakke og bespisning ute. Det etableres løsninger for servering av et varmt måltid til lunsj samt telt/beskyttelse som gir le og varme ved behov. Det etableres servering i tilknytning til basen for strandrenselagene betjent av Sivilforsvaret for de som jobber i nærhet av dette. Varm mat kan enten lages lokalt eller transporteres ut i matcontainer hver dag. Sanitet Det skal være tilgjengelig førstehjelpsutstyr over alt hvor personell er i arbeid. Dette utstyret skal som minimum inneholde: Renseutstyr mot forurensing av hud og øyne Materiell til å stoppe blødninger. 7 Avhending av forurenset materiale Oljeemulsjon og annet forurenset materiell som samles opp enten med opptaksutstyr fra lensesystemer med opptaker eller som samles opp manuelt i strandsonen, må avhendes på en forsvarlig måte. Det er viktig å gjøre dette på en trygg måte for å unngå sekundærforurensing. Rydding på forhånd og sortering av forurenset materiell For å redusere volumet av forurenset materiell som må transporteres til gjenvinning/destruksjon etableres gode rutiner for grovrensing og sortering nærmest mulig oppsamlingsstedet. I den grad det er mulig skal løst materiell i rekviker og på strender ryddes unna før oljepåslag kommer. Ved en tidlig mobilisering i forhold til et utslipp vil det kunne være tid til å foreta en grovrydding av strender og rekviker avmerket på oversiktskart (nettbasert og vedlegg 6). Dette vil redusere volumet av forurenset materiell som må behandles. Lett forurenset materiell spyles og sortere etter grad av forurensing for å effektivisere etterbehandlingen. Dette gjøres ved å benytte forskjellige fiskekar eller sekker til forskjellig grad Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 18

19 av forurenset materiell. Dette forenkler etterbehandlingen og reduserer kostnadene i tilknytning til denne. Transport av forurenset materiell fra strandsonen Lokalt på Kongsfjord vil forurenset materiell fra strandsonen samles i søppelsekker eller direkte i fiskekar av plast. Disse tapes igjen og lastes over i storsekker eller i fiskekar. Disse fraktes så med båt til støttefartøy, evt. tas direkte om bord med kran. Transport av forurenset materiell til videre behandling Fra oppsamlingsplassen i Kongsfjord vil det forurensede materialet bli hentet med lastebil. Det inngås avtale med gjenvinningsselskap for videre transport og gjenvinning/destruksjon av avfall. IUA-leder Logistikkansvarlig Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 19

20 Vedlegg 3 - Materielldatabase til innsatsområdet Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 20

21 Vedlegg 4 - Oversikt over personlig utstyr Personlig bekledning består av følgende hovedelementer basert på Kystverkets erfaringer: Gummistøvler m / vernetupp Ullsåler for støvel (inne i støvel) Fibersokker Regntøy, jakke Regnstøy, bukse PVC- hansker, uforet PVC-hansker, foret PVC-hansker, m/ribb PVC Votter Arbeidshansker, lær tekstil Redningsvester Hjelm Hjelmhetter Hørselvern Vernebriller Kjeledress, vanlig Varmeundertøy (bukse + jakke) Brodder Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 21

22 Vedlegg 5 ASO Eget vedlegg Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 22

23 Vedlegg 6. Grupperingsplan for strandrensing Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 23

24 Vedlegg 7. Kriterier for renhetsgrad Påvirket ressurs Sjøoverflaten Vannsøylen som leveområde for viltlevende fisk og oppdrettsfisk, koraller mv Strandsonen Organismer som benyttes til menneskelig konsum; oppdrettsfisk, skjell Moloer, brygger og kaier Kilde: Kystverket Kriterium for tilstrekkelig renhetsgrad Ingen synlige oljeflak eller spor av olje på overflaten som kan klebe seg til fjær eller pels Oljekonsentrasjonen må ikke overstige normale bakgrunnsverdier Renhetsgraden vil være avhengig av arealbruk/arealstatus. Strandsonen må ikke nødvendigvis være uten synlige spor av olje. Men gjenværende olje må ikke hemme restitusjon pga gift- eller kveleeffekter. Gjenværende restkonsentrasjon må heller ikke være mobil slik at sekundærforurensning kan oppstå. Må tilfredsstille lovlige kvalitetsnormer mht innhold av hydrokarboner (analyser nødvendig) og også oppnå følsomhetstester mht smak. Ingen synlig olje på overflaten eller olje som kan smitte over på folk eller båter eller virke hemmende på normal bruk av området. Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 24

25 Vedlegg 8. Mal for sambandsplan Sambandsplan Aksjon Dato og tid: Tlf: Fax: Epost: Aksjonsledelse Sted Operasjonsleder Sted: Navn: Tlf: Tlf: VHF-kanal: Epost: Operasjonsledelse/Stab Sted: Miljø/Tlf: Kyst/Tlf: Ressurs/Tlf: Samband/Tlf: Maritim/Tlf: Fax: Epost: NOFO SKL Hav VHF: Tlf: Fax: Epost: Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA ledelse IUA SKL NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: NOFO Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: KV Fartøy VHF: Tlf: Fax: Epost: IUA ledelse Tlf: Tlf: Fax: Epost: IUA SKL Utarbeidet av Norwegian Petro Services AS Side 25

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern.

Rapport. Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. - Åpen Rapport Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern. Forfatter(e) Ivar Singsaas, Kristin Rist Sørheim, Ragnhild Lundmark Daae, Øistein Johansen, SINTEF

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen

FORORD. Dersom du har forslag til endringer, eller savner noe så hører vi gjerne fra deg. Med vennlig hilsen FORORD Vår viktigste målsetning er å gjennomføre all vår virksomhet på en sikker og forsvarlig måte uten skadepåpersonell,ytterligereskadepåmiljøellermaterielleverdier. NOFOogKystverketharderforutarbeidetdenneHMSpermen

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport

Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport Oljevernberedskap Lofoten og Vesterålen. Sammendragsrapport (Bilder: APN) Innhold Innledning... 2 Delprosjekt 1 Status... 3 Delprosjekt 2 Rasurer... 4 Delprosjekt 3 Strømforhold... 7 Strømmålinger... 7

Detaljer

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING

LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING LÆREPLAN FOR OPPLÆRING I HÅNDTERING AV AKUTT FORURENSNING Versjon 1.0 Læreplan for opplæring i håndtering av akutt Side 2 av 73 1 Generelt om læreplanen... 4 1.1 Ansvar, myndighet og hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS)

Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS) Veiledning om enhetlig innsatsledelsessystem (EIS), av 18.01.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Organiseringen av Enhetlig innsatsledelsessystem

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL Side 1 av 26 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL 1... 3 BEREDSKAPSORGANISASJONEN... 3 1.1 Formål... 3 1.2 IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON... 4 1.3 Bemanningsliste... 5 1.4 Geografisk virkeområde... 6 1.5 Aksjonssentralene...

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA

Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 1.0 (per 15.07.2009) Innhold 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvarlig forurensers ansvar og oppgaver 5 Varslingsplikt 5 Aksjonsplikt

Detaljer

Rapport fra Kystverket

Rapport fra Kystverket ROCKNES -ULYKKEN Rapport fra Kystverket 23. november 2004 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn for rapporten... 5 1.2 Generelt om Kystverkets ansvarsområder... 5 1.3 Nærmere

Detaljer

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering Sanering av akutt forurensning på strand Del 1: Teoretisk grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering TA-nummer: 1658/1999 ISBN-nummer: 82-7655-174-2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...6

Detaljer

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON

VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON VEILEDER FOR MEDIEHÅNDTERING OG KOMMUNIKASJON Til bruk for IUA under statlige aksjoner mot akutt forurensning Versjon 1.0 (per 29.10.2010) Innhold 1. Roller og ansvar 3 Kystverkets organisering av infofunksjonen

Detaljer

REGION INN-TRØNDELAG

REGION INN-TRØNDELAG 2. Operativ del: 2.1 Beredskapsorganisasjon IUA Inn-Trøndelag region 23 Rådgivere Vertsbrannvesen Inderøy kommune Levanger kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Verdal kommune Verran kommune 2.2 Aksjonsnivåer

Detaljer

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030

Document identification: Our ref.: DM ref.: 2395030 2 of 96 1. SAMMENDRAG... 5 1.1 Forkortelser - forklaring... 8 2. INNLEDNING... 10 2.1 Omsøkte grønne og gule stoffer...14 2.2 Oljevernberedskapen Goliat, innovasjon...14 2.3 Spesielle utfordringer med

Detaljer

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014

Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 Rapport fra OLJE PÅ VANN 2014 16. - 22. juni 2014 OPV 2014 1 INNHOLD SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 6 2 ORGANISERING... 6 2.1 Operativ organisasjon... 6 2.2 Deltagende enheter... 7 3 PLANLAGTE AKTIVITETER...

Detaljer

Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013

Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 19 ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning 2013 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG 3 2 HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET 3 3 STYRENDE ORGAN 4 3.1 GENERALFORSAMLING... 4

Detaljer

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS

Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune. Risikoanalyse. Avfallsenergi AS Material- og energigjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske kommune Risikoanalyse Avfallsenergi AS Stavanger, februar 2009 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer