BankID Norge 2.0. Finans Norges betalingsformidlingskonferanse 2014 Odd Erling Håberget 12. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BankID Norge 2.0. Finans Norges betalingsformidlingskonferanse 2014 Odd Erling Håberget 12. november 2014"

Transkript

1 BankID Norge 2.0 Finans Norges betalingsformidlingskonferanse 2014 Odd Erling Håberget 12. november 2014

2 2 Agenda Bakgrunnen for forretningsorienteringen av BankID Omdanningen til aksjeselskap Hvordan skal BankID Norge AS lykkes? Salgs- og betjeningsmodell Hvordan skal BankID Norge AS tjene penger? Status og veien videre

3 Bakgrunnen for forretningsorienteringen av BankID

4 BankID Norge 1.0 BankID Samarbeidet Marked Et indre selskap i Finans Norge med bankene som medlemmer Etablert desember 2008 Formål: BankID Norge har til forma l a ivareta felles forvaltnings- og operasjonelle oppgaver knyttet til utstedelse og bruk av BankID.

5 5 Næringen ønsket en mer forretnings- og markedsmessig tilnærming til aktiviteter i felles regi BankID Samarbeidet ønsket å oppnå økt bruk av BankID, utenfor banknæringen, på forretningsmessige vilkår Strategien anbefalte en tilnærming for forretningsorientering som skal sikre en levedyktig forvaltning og videreutvikling av BankID Styret i Finans Norge gav sin tilslutning til strategien 06.juni.2013

6 6 BankID har vært en suksess for bankene Over tid har bankene gjennom BankID Samarbeidet bygget opp en av verdens mest vellykkede eidtjenester (elektronisk tillitstjeneste) målt i utbredelse og bruk Bankene har hentet ut betydelige gevinster i form av intern effektivisering og digitalisering av kundeprosesser Arbeidet har kommet sluttkundene til gode i form av at BankID kan benyttes hos alle banker og i offentlige løsninger

7 7 BankID har oppnådd stor utbredelse og høy bruksfrekvens i finansnæringen, og har fått et godt fotfeste i offentlig sektor 3 millioner personer med BankID 500 tjenesteeiere i det offentlige er tilknyttet ID-porten 320 millioner transaksjoner med BankID årlig 30% markedsandel i ID-porten

8 8 Det er et urealisert potensial for elektroniske ID-tjenester i privat sektor utenfor bank Andel av verdiskapning 7 % Bankene 300M BankID-transaksjoner 93 % Privat sektor utenfor bank og offentlig sektor 20M BankID-transaksjoner Bank Øvrige virksomheter Inntektspotensialet i privat sektor utenfor bank er i størrelsesorden millioner NOK

9 9 BankID Samarbeidet må endres for å realisere målbildet $ Investeringsevne som gir rom for å finansiere nye produktegenskaper og forretningsmuligheter Beslutnings- og leveranseevne for å holde tritt med den økende endringstakten i markedet Effektivt salg til brukerstedskunder gjennom en hensiktsmessig forretningsmodell og partnermodell

10 10 BankID Norge 2.0 BankID Samarbeidet Marked Et selvstendig aksjeselskap eiet av bankene Stiftet i juni 2014 Formål: Selskapets formål er utvikling, drift, forvaltning og salg av elektroniske ID-tjenester og øvrige tjenester som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal også kunne eie andeler i andre selskaper med lignende eller tilknyttede formål

11 Omdanningen til aksjeselskap

12 12 BankID Norge AS BankID Norge AS ble stiftet 19. juni i 2014 Det ble gjennomført en virksomhetsoverdragelse fra BankID Norge IS til BankID Norge AS Innskutt egenkapital NOK Aksjekapital NOK Overkurs NOK Samtlige (127) norske banker er aksjonærer i BankID Norge AS Målsettingen er å avvikle BankID Norge IS innen utløpet av 2014

13 Aksjefordeling Bank/Gruppe Andel aksjer (%) Ti største DNB 34,33 SpareBank 1 ID 20,25 Eika Gruppen 12,19 Nordea Bank Norge 11,83 Danske Bank 3,85 Sparebanken Vest 2,95 Handelsbanken 2,42 Sparebanken Sør 1,69 Skandiabanken 1,48 Sparebanken Møre 1,09 Sum ti største 92,08 26 øvrige banker 7,92 Sum 100

14 14 Nytt styre i BankID Norge AS Tom Høiberg, Eika Gruppen (styreleder) Erlend Molde Jensen, DNB (nestleder) Liv Berg-Hanssen, SpareBank 1 Gruppen Bjørg Marit Eknes, Sparebanken Vest, på vegne av Bankenes ID-tjeneste AS Børre Gundersen, Nordea Bank Norge Geir Wist, Danske Bank (varamedlem) Solveig Lie, Handelsbanken (varamedlem)

15 Hvordan skal BankID Norge AS lykkes?

16 16 For å realisere potensialet har BankID Norge AS fått ansvaret for salg og videreutvikling av BankID BankID Samarbeidet Marked BankID Norge går fra å være en forvaltningsorganisasjon under Finans Norge til et aksjeselskap med ansvar for salg og videreutvikling av BankID Endring BankID Samarbeidet Marked

17 17 Vår ambisjon er:

18 BankID Norge AS skal bidra til digitaliseringen av samfunnet gjennom å tilby markedsledende elektroniske ID-tjenester og bygge nettverk av distributører som selger løsninger og leverer tjenester i brukerstedsmarkedet - Forretningsidé for BankID Norge AS

19 19 Strategisk retning Bygge et nettverk av kompetente distributører Produktutvikling for a sikre at BankID møter dagens og fremtidige markedsbehov Utvide totalmarkedet for BankID gjennom aktiv markedskommunikasjon Ivareta fundamentet i BankID og felles infrastruktur

20 20 Det er konkretisert ambisiøse hovedmålsettinger frem mot 2020 Bruken i bank må være på tilsvarende nivå, helst økt fra 2013, som var ca 250 millioner autentiseringer og 45 millioner signeringer i bank. I det offentlige er målet 50 % markedsandel målt i antall transaksjoner. Digitaliseringsprogrammet er i starten, men ved utløpet av 2013 hadde BankID en markedsandel på ca. 30 % gjennom 9,5 millioner autentiseringer og signeringer. Privat sektor utenfor bank bør generere en betydelig del av transaksjonsvolumet, helst på nivå med bank, det vil si minst 250 millioner autentiseringer og 45 millioner signeringer

21 21 Etablert organisasjon Daglig Leder Administrasjons konsulent Produkt Drift og utvikling Kommunikasjon KAM Offentlig sektor og bank Salg Privat sektor Operativ siden

22 Salg- og betjeningsmodell

23 23 Inntekter skal genereres fra markedene: bank, offentlig og privat Salg til privat sektor er den viktigste endringen

24 24 Bank Klart største og viktigste kundegruppen Betjenes og følges opp aktivt som kunder Skal opprettholde en tett dialog med bankene hvor det inviteres løpende til innspill og deltagelse i fremtidig produktutvikling, for å sikre at bankenes behov blir ivaretatt Inngås treårige avtaler om tjenestekjøp med bank for å gi begge parter økonomisk forutsigbarhet og for å gi BankID Norge AS fokus på å vokse utenfor bank Bankenes ID-tjeneste

25 25 Offentlig sektor Skal pleie kundeforholdet med det offentlige gjennom tett og jevnlig dialog med Difi. For å øke antall offentlige tjenesteeiere og bruken av BankID i denne sektoren, skal selskapet opprettholde en løpende dialog med Difi for å evaluere mulighetene for ulike offentlige tjenesteeiere. Difi vil selv ha en sentral posisjon i dette arbeidet, men BankID Norge AS skal tilby støtte til å påvirke offentlige aktører i digitaliseringsarbeidet. Det skal avklares hvordan BankID Norge AS skal kunne jobbe med tjenesteeiere som ikke ønsker å være del av Difi avtalen.

26 26 Privat sektor utenfor bank For å lykkes skal BankID Norge AS bygge et nettverk av kompetente distributører

27 27 Fokuset vil være på distributører som tilbyr løsninger og tjenester som gjør det enkelt å ta i bruk BankID Bedrift (Bruk erst ed) Person kunder? Legit im ert e brukere Elekt ronisk I D og signatur Setter BankID i en forretningsprosess/- kontekst Gir lav terskel for å komme i gang Gjør det enklere å synliggjøre og realisere verdien av BankID

28 28 Distributørene kan være BankID Forhandlere som selger direkte i markedet Forhandleravtale Forhandlerpris BankID Norge fakturer forhandler Standard vilkår Egen pris Forhandler fakturer brukersted Brukersted tilbyr sine tjenester til personkunder

29 29 eller BankID Formidlere som bidrar til indirekte salg Standardavtale Listepris BankID Norge fakturer brukersted Brukersted tilbyr sine tjenester til personkunder

30 30 Utbredelse og bruk i privat sektor skal bygges gjennom flere faser 1 Omstilling og rigging for vekst 2 Økt distribusjon 3 Økning i brukersteder Økning i transaksjoner Tid

31 Oversikt over nødvendige avtaler Brukerstedets avtale med sine kunder Standardvilkår BankID Brukerstedsavtale BankID Forhandler avtale BankID Formidler avtale BankID på Mobil Utstederavtale Drift og forvaltning Mobiloperatører Utstedere Tilknytningsavtale mellom bank og NNI Utstedernes avtaler med personkundene

32 Hvordan skal BankID Norge AS tjener penger?

33 33 Fokus på å utvikle det private markedet Fokus BANK OFFENTLIG PRIVAT Utstederbank som er Bank brukersted Tjenesteeier Bank Private brukersteder og offentlige brukersteder utenfor Difi avtalen Difi BankID Forhandler Bank BankID Formidler BankID Norge AS

34 34 Priselementer som BankID Norge skal fakturere i markedet Forhandler Etableringskostnader knyttet til forhandler Månedlige kostnader knyttet til forhandler Transaksjonsprising Utvidet support Utstedelse av nye sertifikater til nye brukersetder knyttet til forhandleren Brukersted Etableringskostnader Månedlige kostnader Transaksjonsprising Utvidet support Det etableres en transaksjonspris som dekker både banklagret og BankID på Mobil

35 Status og veien videre

36 Status og veien videre Styret har tilsluttet seg forslag til ny forretningsmodell, ny prismodell og til priser for BankID Forhandler og BankID Brukersteder Administrasjonen jobber nå med avtaleverket for ny forretningsmodell Priser vil i løpet av kort tid bli kommunisert først til bankene, så til BankID Partnere. Administrasjonen har invitert de 6 bankene/gruppene til informasjonsmøter før jul for å forankre ny forretningsmodell både hos ledelsen og fagmiljøene som jobber med BankID Ny forretningsmodeller er planlagt operativ fra 1. januar Arbeidet med å endre forretningsmodell med mobiloperatørene pågår fortsatt

37 37 Ønsket inntektsfordeling utfra ambisjonene for % 90% 80% 70% 60% 50% 40% Bank Offentlig Privat sektor 30% 20% 10% 0%

38 38 Prioriteringer for produktutvikling i perioden 1. Forenkle eksisterende BankID 2.0 eliminerer noen av dagens utfordringer, men det påpekes at det fortsatt er behov for å gjøre tilpasninger for ytterligere brukervennlighet Eks.: OTP-fri løsning / fullverdig mobilløsning. Primærmålgruppe: Privatkunder 2. Utvide nærmest kjerne Utvide eksisterende produkt til å dekke nye bruksområder / situasjoner Eks.: Tilleggsinformasjon, ny teknologi Primærmålgruppe: Brukersteder/Forhandlere 3. Verdiøkende tilleggstjenester Det er identifisert mange spennende muligheter i sfæren rundt BankID, men som er et stykke unna kjerneproduktet Eks.: bankid.no/minside, arkiv, knytning til fysisk ID, Fullmaktsregister Kan treffe alle målgrupper

39 39 BankID Ditt digitale jeg Takk for oppmerksomheten. dd Erling Håberget aglig leder, BankID Norge AS elefon: post: ost- og besøksadresse: Vika Atrium, Munkedamsveien 45 A, 0250 OSLO ww.bankid.no

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Seminar betalingssystemer og IKT 22. mai 2014 Tor Johan Bjerkedal

BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Seminar betalingssystemer og IKT 22. mai 2014 Tor Johan Bjerkedal BETALINGSFORMIDLING I VERDENSKLASSE HVORDAN SKAL DETTE VIDEREFØRES? Seminar betalingssystemer og IKT 22. mai 2014 Tor Johan Bjerkedal Fra infrastruktur til forretning Bankene tar BankAxept videre Det er

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Innst. S. nr. 6. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innst. S. nr. 6 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.prp. nr. 74 (2005-2006) Innstilling fra næringskomiteen om statens eierskap i BaneTele AS Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3

Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Årsrapport 2010 Innholdsfortegnelse Fakta om Norsk Helsenett SF... 2 Forord v/styreleder... 3 Organisering og styring... 4 Organisering av Norsk Helsenett SF... 5 Måloppnåelse 2010... 6 Etterord v/administrerende

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer