Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnssikkerhet 04 // 2009"

Transkript

1 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox

2 Viktig bidrag fra de frivillige DSBs visjon er Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. De frivillige organisasjonene er med på å virkeliggjøre denne visjonen. I denne sammenheng tenker jeg i første rekke på de organisa s jonene som utgjør Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), som yter et viktig bidrag til den nasjonale dugnaden som samlet utgjør den norske redningsberedskapen. Foto: Kai Myhre 2

3 I Samfunnssikkerhetsmeldingen fra 2008 skriver Regjeringen: Ingen sektor kan alene forebygge, redusere, hindre eller håndtere fremtidens samfunnssikkerhetsutfordringer. videre står det: I tråd med Soria Moria-erklæringen vil regjeringen legge til rette for at frivillige organisasjoner skal være sentrale bidragsytere og supplement til offentlige tjenester. De beste elementene i dugnadsånden skal videreføres i samfunnssikkerhetsarbeidet. I Soria Moria 2-erklæringen heter det at Vi vil fortsatt styrke de frivillige i Redningstjenesten. De frivillige organisasjonene utgjør et særlig viktig bidrag i daglige hendelser, som i lete- og redningsaksjoner, men er også viktige for vår nasjonale beredskap mot kriser og katastrofer. I erkjennelse av dette har DSB inngått samarbeidsavtaler med en rekke frivillige organisasjoner. Dette gjelder Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Lotteforbund, Norsk Radio Relæ Liga, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp. Hver for seg organisasjoner som yter et viktig bidrag til den samlede redningsberedskapen. I samarbeidsavtalen med Norges Røde Kors heter det at formålet med samarbeidet er å bidra til en tydeliggjøring av hva som er et offentlig ansvar, og hvilke oppgaver som naturlig faller inn under, Røde Kors oppgaver, herunder fremheve, synliggjøre og bruke frivillige ressurser som supplement til den profesjonaliserte redningsberedskapen. Det er viktig å få frem at offentlige instanser som for eksempel Sivilforsvaret ikke er i en konkurransesituasjon med de frivillige, men at vår oppgave er å støtte dem og bidra til å gjøre dem gode på de områdene hvor de har forutsetninger for å yte innsats. Jeg vet også at sivilforsvarsdistriktene har god kontakt og samarbeid med lokale foreninger og lag, og at de gir en positiv respons på forespørsler om instruktører til kurs og annen støtte når de har mulighet til det. Rammeavtalene er å se på som intensjonsavtaler, men de har begrenset verdi om de ikke følges opp regionalt og lokalt. De aller fleste hendelser håndteres lokalt. En god beredskap forutsetter at de som har ansvar for å håndtere en hendelse, har god oversikt over alle relevante ressurser som er tilgjengelige. At de frivillige organisa sjonene deltar i lokale og regionale beredskapsfora, er derfor viktig. Fylkesberedskapsråd og kommunale beredskapsråd er arenaer hvor det er naturlig å trekke inn frivillige organisasjoner. Den kompetanse og de ressurser som organisasjonene innehar, utgjør en viktig ressurs som man må ha kunnskap om, og som man kan trekke på ved en alvorlig hendelse. Også i lokal redningssentral (LRS) er frivillige organisasjoner naturlige deltagere, men retningslinjene for LRS understreker et sentralt poeng: samarbeid ikke konkurranse. Organisasjonene må velge en felles representant som skal representere dem: Vedkommende må representere alle frivillige organisasjoner som har ressurser til rådighet i distriktet, jf. de betingelsene som er beskrevet i punkt 5.6 for at frivillige organisasjoner skal fylle sin funksjon i redningstjenesten. Hvis det uønskede skjer, vil vår beste mulighet for å redusere konsekvensene være at alle kan arbeide sammen og på forhånd har avklart hvem som kan og gjør hva. Jon A. Lea Direktør 3

4 4

5 INNHOLD Vi er ryggraden i redningstjenesten 6 Neste gang kan det være vår tur 10 Stolt av frivilligheten 15 Halvert antall julebranner 18 Enklere for brukerne 20 Framtidens byer 22 Bergen forberedt på mer vann 24 Trygghet er en salgbar vare 26 Overvåking og varsling av snøskredfare 28 Samhandlingsreformen og pasientenes trygghet 32 Kort & godt 34 Nytt fra biblioteket 35 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB ble opprettet 1. september Direktoratet er underlagt Justis- og politidepartementet. Besøksadresse: Rambergveien 9 Tønsberg Tlf.: Ansvarlig redaktør: Eva Honningsvåg Redaktør: Arvid Christensen Opplag: Design: Leo Burnett Xpress Trykk: Merkur-Trykk Trykt utgave: ISSN Elektronisk utgave: ISSN

6 Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX Vi er ryggraden i redningstjenesten Nærmere frivillige mannskaper her i landet kan på kort varsel rykke ut for å hjelpe medmennesker i nød. Vi er ryggraden i den landbaserte redningstjenesten, sier Odd Kulø, leder for Frivillige Organisa sjoners Redningsfaglige Forum (FORF). I Norge er en robust og lokal redningstjeneste en forutsetning for god beredskap. Store avstander, og tidvis krevende vær- og klimaforhold, krever ressurser som kjenner de lokale forholdene, og som har nærhet til hendelsene som oppstår. De frivilliges største kompetanse er nettopp denne lokalkunnskapen. Den er helt uvurderlig. De aller fleste oppdragene gjelder leteaksjoner. Her kan kunnskap om veier, stier og terreng osv. ha stor betydning for aksjonens utfall, både i forhold til hvor man lettest kan ta seg fram, og hvor det skal letes. 6

7 Rapporten What if viser at det ikke finnes alternativer til den frivillige redningstjenesten. Foto: FORF 7

8 Staten anerkjenner og verdsetter de frivillige som en viktig ressurs, og Odd Kulø, her sammen med hunden Skadi, som er under opplæring, forventer økt statlig støtte. Foto: Arvid Christensen, DSB. Fakta FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) ble stiftet i 1994 og er en paraplyorganisasjon for de frivillige i norsk redningstjeneste for blant annet å fremme organisasjonenes interesser og redningsfaglige kompetanse. Medlemmer er: Norsk Grotteforbund Norsk Radio Relæ Liga Norsk Folkehjelp Sanitet Norske Redningshunder Redningsselskapets Sjøredningskorps Rovernes Beredskapsgruppe Norge Røde Kors Hjelpekorps Norske Alpine Redningsgrupper Norsk Aeroklubbs Flytjeneste 8

9 Vi skal hjelpe mennesker i nød og jobber skulder ved skulder. Vellykkede aksjoner bidrar til å styrke fellesskapet Lokal forankring Det finnes ikke alternativer til en godt utviklet frivillig redningstjeneste med kunnskap om naturgitte forhold. Lokal forankring og helhetlig fokus er grunnlaget for innsats under de mest krevende forhold, sier Odd Kulø. Under leteaksjoner inngår som regel en representant fra de frivillige organisasjonene i ledelsen ved de lokale redningssentralene. Dette understreker betydningen av de frivilliges kunnskap og erfaring. Odd Kulø avviser at det eksisterer et konkur ranseforhold mellom organisasjonene om hvem som er best og hvem som skal delta i ulike aksjoner, og sier: Alle har samme fokus. Vi skal hjelpe mennesker i nød og jobber skulder ved skulder. Vellykkede aksjoner bidrar til å styrke fellesskapet. Økende rekruttering I en tid med mange varierte tilbud er det stor konkurranse om folks oppmerksomhet og ikke minst folks fritid. Det merker også organisasjonene som er engasjert i redningsarbeid. Etter en periode med dalende rekruttering ser utviklingen ut til å ha snudd. Organisasjonene opplever nå økende tilstrømming av folk som ønsker å gjøre en innsats. Det statlige driftstilskuddet til det frivillige redningsarbeidet ble for to år siden doblet fra 6 millioner kroner til 12 millioner kroner årlig. Vi forventer regelmessige reguleringer av tilskuddet. Det reelle behovet er nok nærmere 50 millioner, blant annet for å kunne dekke utgifter til vedlikehold og fornyelse av utstyr, og til å dekke tapt arbeidsfortjeneste for mannskapene. De får i dag dekket sine faktiske utgifter, og Staten betaler forsikringene under en innsats, men tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. For mange innebærer derfor innsatsen et direkte økonomisk tap, sier Kulø. Statlig anerkjennelse Han mener likevel at staten anerkjenner og verdsetter de frivillige som en viktig ressurs i redningsarbeidet. Dette framgår blant annet i rapporten fra prosjektet What if som Justisdepartementet i 2006 tok initiativet til. Sentralt her er hvilke tiltak som bør iverksettes i forhold til de frivillige organisasjoner for å imøtekomme kravene som samfunnet stiller til redningstjenesten om 20 år. Prosjektet konkluderte med fire områder som det bør satses på: økt samvirke og større gjensidig forpliktelse mellom aktørene i redningstjenesten økt samfunnsmessig forståelse av verdien av en frivillig redningstjeneste bedre forutsetninger for deltakelse av aktørene i redningstjenesten på alle nivåer helhetlig satsing og arbeid med fore - bygging av ulykker og uønskede hendelser Rapporten viser at det ikke finnes alternativer til den frivillige redningstjenesten. Oppfølgingen av prosjektet så langt viser også at det er satt fokus på de frivillige, og at det er vilje til å beholde og styrke den frivillige redningstjenesten, sier Kulø. Nye utfordringer Tjenesten må håndtere nye utfordringer i takt med endringer i teknologi, klima og samfunnsforhold generelt. Ikke minst er Kulø spent på hvordan klimaendringene vil påvirke redningsarbeidet og de frivilliges innsats. Det kan føre til flere og kanskje større kompliserte oppdrag. I hans eget distrikt på Sunnmøre er et eventuelt skred fra fjellet Åkneset i Storfjorden et aktuelt tema. Derfor var også de frivillige redningsorganisasjonene tungt inne i den store øvelsen som ble arrangert i En redningsaksjon i forbindelse med ett av de mange store turistskipene til Geiranger er et annet scenario. Redningsaksjonen kan bli ekstra komplisert, hvis ulykken skjer i et område hvor landsiden er vanskelig tilgjengelig med dårlig utbygd infrastruktur. Det kan bli vanskelig, men vi skal være der, sier Odd Kulø. 9

10 Neste gang kan det være vår tur Norske alpine redningsgrupper (NARG) bistår den offentlige redningstjenesten ved redningsaksjoner i bratt og utilgjengelig terreng. Alle medlemmer er selv aktive fjellklatrere og spesialtrente for opp gaven, og NARG er årlig i aksjon ganger. Mange av oss bruker tid på disse oppdragene fordi vi vet at neste gang kan det være vår tur til å trenge hjelp, sier lederen Bengt Flygel Nilsfors. Han mener at alpingruppenes styrke er å raskt hente ut personer fra utilgjengelige områder. Det kan være klatrere, skiløpere/-kjørere, jegere eller vanlige turgåere som har gått seg fast, eller som ligger i et vanskelig tilgjengelig terreng. De kan ha falt i et elvejuv, blitt tatt av skred eller ligge i et område med akutt skredfare. Det er vanlige turfolk, flest utenlandske, som ramler eller går seg fast i et vanskelig terreng, som forårsaker flest aksjoner, sier Nilsfors, men uten at dette først og fremst skyldes dumdristighet. Der hvor det ferdes folk, skjer det alltid uhell. Forskjellen på nordmenn og utlendinger er at nordmenn er mer vant med å gå i terrenget. Selvsagt skjer det at folk tar seg vann over hodet, men generelt har jeg ikke inntrykk av at folk er sløve og tar unødige sjanser. 10

11 Illustrasjionsfoto: Scanpix 11

12 Det er værforholdene, og ikke vanskelige terrengforhold, for eksempel med stupbratte fjellsider, som er den største utfordringen Det har ennå ikke hendt at liv har gått tapt fordi vi ikke har kommet fram i tide, men før eller siden kommer vi opp i en situasjon som vi ikke klarer å løse, før det er for sent. Internt diskuterer vi dette mye og ofte, men det er også viktig at omgivelsene er forberedt og vet dette, sier Nilsfors. Været største utfordring Han mener det er værforholdene, og ikke vanskelige terreng forhold med for eksempel stupbratte fjellsider, som er den største utfordringen for alpingruppene. Ved alle oppdrag gjør vi alltid en risikovurdering hvor redningsmannskapenes egen sikkerhet er avgjørende for de valgene vi gjør, sier han. Det har hendt at redningsaksjoner har blitt utsatt eller avbrutt på grunn av været, men da har det allerede vært klart at ulykken har fått et tragisk utfall. I slike tilfeller vil det aldri være snakk om å ta unødige sjanser. Alle i de alpine red nings gruppene er aktive fjellklatrere. Basehopping Hver sommer må de alpine redningsgruppene i aksjon i Troll veggen i Romsdal og i Kjerag i Lysefjorden for å redde basehoppere som sitter fast i fjellveggen. Det kan være vanskelig, og det kan oppstå dramatiske situasjoner med nøye vurderinger av hvor nær fjellet man kan fly for å sette ned redningsfolk. Trollveggen er spesiell med hensyn til rasfare. Til nå er alle oppdragene løst, men det er perioder hvor det er uaktuelt for oss å gå inn, mens det i andre perioder er tilnærmet ufarlig. Heldigvis har det blitt færre aksjoner med årene, ettersom basehopperne er mer seriøse og har fått bedre utstyr, sier han. Gjennom øvelser og reelle situasjoner har alpingruppene utviklet et godt samarbeid med 330-skvadronen. Fjellklatrere er ofte med i helikoptrene som ekstra beredskap, men mange oppdrag løses av skvadronens egne mannskaper, uten at klatrerne har vært i aksjon. Det er positivt. Vi ser helst at det ikke er behov for oss, sier Nilsfors. Gruppene ble i sin tid startet for å redde andre klatrere og venner som kom i vanskeligheter. Det kan også skje i dag, men klatrerne klarer seg stort sett selv, hvis de ikke utsettes for en ekstrem ulykke. De utløser bare en liten del av redningsaksjonene. 12

13 Det har blitt færre aksjoner de siste årene ettersom basehopperne i Trollveggen er mer seriøse og har fått bedre utstyr. Foto: Bjørn Aslaksen / VG/Scanpix Fakta Norske alpine redningsgrupper (NARG) består av frivillige medlemmer som bistår politiet og Hovedredningssentralen under redningsaksjoner i brattfjell, på breer og andre områder som krever spesielt utstyr og kompetanse. Gruppene har et tett samarbeid med Redningsskvadron 330 og andre helikopteroperatører. Redningsgruppene er lokalisert i Tromsø, Svolvær, Bodø, Romsdal, Sunnmøre, Nord-Gudbrandsdal, Langfjella og i Rogaland og består av 196 medlemmer - alle aktive fjellklatrere. De fleste har vanlige yrker, men mange har også yrker som er relevante for gruppenes oppdrag - for eksempel sykepleiere, leger, ambulansesjåfører og redningsmenn. Gruppene skal ha førstehånds kjennskap til alle aktuelle klatreområder i området de skal betjene. Bortsett fra toppåret 2007 med 42 aksjoner utkalles redningsgruppene vanligvis til aksjoner pr år. N 13

14 Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX 14

15 Stolt av frivilligheten INTERVJU MED Knut Storberget Uten de frivillige stanser den norske redningstjenesten. Justisminister Knut Storberget er klar i sin tale. Statsråden har deltatt i utallige beredskapsøvelser og redningsaksjoner og har selv en fortid som frivillig. Han vet hva han snakker om. 15

16 Samvirke mellom det offentlige, frivillige og private aktører er grunnpilaren i den norske redningstjenesten Ett av de områdene som gledet meg mest da jeg ble justisminister, var nettopp det frivillige arbeidet, sier Storberget. Jeg fikk øynene opp for utrolig mye bra frivillighet i beredskapsarbeidet. Dette er et kjempeviktig område. I regjeringserklæringen står det at beredskapen skal styrkes, og at det fortsatt skal satses på styrking av de frivillige i redningstjenesten. Hvordan? Dugnadsånd Beredskap generelt, og frivillighet spesielt, har i lang tid vært et fokusområde for meg. Frivillig arbeid og dugnadsånd er noe særnorsk, og det skal vi være stolte av. For meg er det derfor viktig å gi frivilligheten gode rammevilkår. I tynn luft på Golsfjellet for noen år siden sa jeg at jeg skulle gå av som justisminister dersom jeg ikke fikk doblet tilskuddet til de frivillige organisasjonene. Det har jeg klart. I 2007 økte refusjonssatsene med 35 prosent, og vi har fått innført yrkesskadeforsikring for de frivillige. Et kjempeløft for beredskaps- og redningsarbeidet i Norge, og det var på høy tid, sier Storberget. Du ønsker frivillighet også på andre områder i samfunnet hvorfor? Innsats fra frivillige er viktig for den personen som skal reddes, den kommunen som trenger hjelp i forbindelse med flom, eller ved andre aksjoner. Men like viktig er signalet som alle de frivillige sender til samfunnet; når noen sliter, er det en gjeng som trår til. Slike signaler er viktige. Derfor ønsker jeg at de skal komme også fra andre områder, ikke bare fra redning og beredskap. GRUNNPILAR Samvirke mellom det offentlige, frivillige og private aktører er grunnpilaren i den norske redningstjenesten. Storberget mener de frivillige spiller en sentral rolle i dette samvirket, og fremhever derfor viktigheten av at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte kan påta seg frivillige verv. Det offentlige er flinke med tilrettelegging, og jeg håper det private næringsliv følger etter, sier han. LYS FREMTID Storberget hilser hvert år på frivillige mannskaper i fjellet. Han mener påskefjellet er mer risikofullt og utrygt uten de frivillige på plass. Når jeg møter disse flotte menneskene, får jeg øye på hvor bred frivilligheten er, hvor nødvendig den er, hvor mange de frivillige er, og hvor engasjerte de er. Det gleder meg at fremtiden for de frivillige ser lys ut, at mange engasjerer seg, og at det er god rekruttering. Justisministeren synes det er inspirerende å hilse på alle som frivillig stiller opp for andres sikkerhet. Jeg opplever at deltakelse i frivillige organisasjoner er meningsfullt, at de som er frivillige mannskaper, får en ekstra dimensjon i livet et rikere liv, faktisk. Dessuten blir jeg tent på politikk når jeg møter så flotte folk, sier Storberget. 16

17 Uten de frivillige ville påskefjellet vært mer risikofylt og utrygt, mener justisminister Storberget. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX 17

18 Halvert antall julebranner Informasjons- og holdningskampanjen Aksjon boligbrann gir resultater. De siste årene har det vært en markert nedgang i antall boligbranner og antall omkomne i julemåneden, som er årets mest brannfarlige periode. Spesielt er dagene mellom lille julaften og nyttårsaften utsatt. Foto: Colourbox 18

19 Boligbranner desember Det vil alltid være statistiske variasjoner fra år til år, men trenden over flere år er klar. Vi tillater oss å ta Aksjon boligbrann til inntekt for nedgangen, sier avdelingsleder Kari Jensen i DSB. I 2002 var det rekordhøye 102 boligbranner i perioden desember. I fjor var dette antallet mer enn halvert til 49. Mens det i årene rundt årtusenskiftet var 4-9 omkomne i forbindelse med jule- og nyttårshelgen, var det ingen omkomne i 2007, mens én person omkom i fjor. Vi ser at forebygging ved kommunikasjon mellom myndigheter og befolkningen gir resultater. Det har vært gjort et stort arbeid gjennom flere år. I tillegg til gode resultater har arbeidet også vært samlende for alle involverte aktører, sier hun og legger til: De positive tallene til tross, i desember er det fortsatt flere branner enn gjennomsnittet for resten av året. Derfor er det ingen grunn til å slå seg til ro med de oppnådde resultatene. Det er fortsatt mye å hente. Bruk av røykvarslere og aktsom atferd er fortsatt like viktig. Halvparten av boligbrannene her i landet skyldes tørrkoking og bar ild, som ved levende lys, ildsteder eller røyking. Det er med andre ord vi selv som skaper branner. De kan unngås ved at vi endrer atferd og viser større aktsomhet. I tillegg er røykvarslere en god og billig forsikring. Røykvarslere redder årlig liv. De fleste husstander har nå fungerende røykvarslere, men tall innhentet gjennom Aksjon boligbrann viser likevel at boliger for bortimot en halv million nordmenn mangler røykvarslere. Det er en tanke vekker, sier Kari Jensen. I desember er det økt aktivitet i de tusen hjem. Selv om mye av aktiviteten skjer på kjøkkenet med baking og matlaging, er det likevel i stua de fleste brannene oppstår. Kos med levende lys eller ved peisen, også i kombinasjon med alkohol, ser ut til være en av de største brannårsakene i desember, sier Jensen. Hun mener at erfaringene fra Aksjon boligbrann er nyttig å ha med seg når myndighetene i etterkant av Stortingsmeldingen om brannsikkerhet skal konkretisere tiltak. Massive informasjonskampanjer gir resultater. Ikke minst viser Aksjon boligbrann at det er mulig å få til samarbeid mellom flere offentlige etater og private aktører. Det kan vi bygge videre på, sier hun. Fakta Aksjon boligbrann som hvert år arrangeres i første del av desember, er et samarbeidsprosjekt mellom DSB, Norsk Brannvernforening og forsikringsselskapet Gjensidige. Årets aksjon var den sjuende i rekken etter oppstarten i Lokalt samarbeider kommunale brannog feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) om gjennomføringen, mens Gjensidige har en del egne tiltak. I år deltok ca. 300 brannvesen og DLE er. Aksjonen innledes ved Røykvarslerdagen 1. desember med fokus på bytte av batterier. I de påfølgende dagene får husstander hvert år besøk av DLE eller brann- og feiervesenet med tilbud om veiledning og informasjon, kombinert med en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. Kontrollen er frivillig, og det store flertallet takker ja. 19

20 20 DSB settes i bedre stand til å systematisere tilsynsresultatene og bruke dem i det forebyggende arbeidet. Foto: Colourbox

21 Enklere for brukerne DSB har tatt i brukt et nytt elektronisk system som forenkler rutinene for ulike rapporteringer og andre meldinger fra brukerne. Flere systemer er koblet sammen til ett som igjen er koblet til eksterne registre gjennom Altinn-portalen. DSB får nå bedre oversikt over fagområdene og datakvaliteten på direktoratets tjenester og service bedres. Direktør Jon A. Lea i DSB har store forventninger. Vi får et bedre grunnlag for planlegging og gjennomføring av tilsyn. Vi settes i bedre stand til å systematisere tilsynsresultatene og bruke dem i det forebyggende arbeidet, sier han. Systemet gjør dataene kvantifiserbare slik at avanserte analyseteknikker kan benyttes for å se sammenhenger og trender innen DSBs ansvarsområder. Denne typen dokumentasjon er viktig for å kunne gjøre riktige prioriteringer og til å finne fram til effektive forebyggende tiltak, hvilke områder som har forbedringspotensial, og hvilke forebyggende tiltak som vil ha best effekt, sier han. Systemet er et verktøy for søknader og meldinger fra virksomheter, planlegging og gjennomføring av tilsyn, oversikt over farlige produkter og oppfølging av uhell på de fleste av direktoratets fagområder. Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra næringslivet når det gjelder innmeldingssystemet for farlig stoff som ble tatt i bruk i juni i år. Her er det en betydelig forenkling i forhold til tidligere søknadsprosedyrer. For kommunene vil tilgang til opplysninger som gir oversikt over kommunens risikovirksomheter, være nyttig i arbeidet med de kommunale risiko- og sårbarhetsanalysene, sier direktør Jon A. Lea. Han peker på at det nye systemet også ivaretar viktige statlige prinsipper om mer offentlighet og døgnåpen forvaltning. Systemet gir DSB en rekke forbedringer. Det dreier seg om alt fra integrasjon med eksterne og interne registre og systemer til mer enhetlig saksbehandling og registrering. Systemet er koblet mot offentlige registre slik at opplysninger som før måtte registreres manuelt, nå enkelt kan hentes ut. Systemet har et faglig innhold som spenner over hele DSBs ansvarsområde og omfatter melding om håndtering av farlig stoff innsending av søknader for eksplosive varer og for sprengningssertifikater innmelding av ulike opplysninger fra landets brannvesen elvirksomhetsregister innmelding av branner og uhell melding om farlige produkter planlegging og rapportering av tilsyn De delene av systemet som skal brukes av næringslivet og privatpersoner, er koblet opp mot Altinn-portalen, som er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. DSB har nå fått et verktøy som systematiserer og ensretter innregistrerte opplysninger. Dette gir unike muligheter for å rapportere og analysere aktivitet på DSBs ansvarsområder. Data som før var registrert ulike steder, er nå samlet. Det gjør det lettere å sammenligne ulike aktiviteter og resultater. Deler av systemet vil etter hvert bli gjort tilgjengelig for det lokale eltilsyn (DLE), kommuner, 110-sentralene og på DSBs hjemmeside. Selv om systemet nå er satt i drift, betyr ikke det at produktet er endelig. Det vil være i en kontinuerlig utvikling. DSB holder på denne måten tritt med den teknologiske utviklingen av samfunnet. Andre oppgaver vil i fremtiden også kunne innarbeides. 21

22 Foto: Arne Langleite / SCANPIX Framtidens byer Halvparten av verdens befolkning bor i byer. Byene er den desidert største forbrukeren av energi og står for 80 prosent av alle drivhusgassutslipp i verden. Klimaendringer skjer, og det må utvikles robuste byer som er gode å bo i. 22

23 Dette er noe av bakgrunnen for samarbeidet mellom de 13 største byene i Norge om Framtidens byer. Seniorrådgiver Gry Backe i DSB er fagkoordinator for det nettverket i Framtidens byer som arbeider med klimatilpasning. Hun sier: Samarbeidet skal på sikt redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i og mer robuste for framtidens klimaendringer. Framtidens byer skal hjelpe bykommunene med å dele gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. Kritisk faktor Backe mener byenes evne til samarbeid er en kritisk faktor når framtidens byer skal bygges. Byene må samarbeide med næringslivet, slik at klimavennlige produkter blir hverdagslige, med staten, slik at ikke store arbeidsplasser lokaliseres til steder hvor det ikke går buss eller trikk, og med innbyggerne, slik at det bygges byer hvor folk vil bo. Klimaendringene gjør at vi i framtiden må forvente havnivåstigning og både mer nedbør og mer intens nedbør. Dette er det viktig å ta hensyn til i byutviklingen, påpeker Backe. I framtiden bygges byene tett, slik at vi bor samlet. Da kan vi gå og sykle i stedet for å bruke bil. Med færre biler og veier blir det også mer plass til sykkelstier og parker samtidig som vi forurenser mindre. Det gjør byen vakrere og oss litt sunnere. Utslippsreduksjoner I Norge bor nær 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Hvis byene klarer å redusere sine utslipp, vil det med andre ord utgjøre en stor forskjell. Dessuten er miljøvennlige byer gode byer å bo i, mener Backe. Hva har blitt gjort så langt i Framtidens byer? Det er holdt to politiske toppmøter, to konferanser og en nettverkssamling. Klimatilpasning har vært et gjennomgående tema. Videre er det gjennomført to kurs i klima tilpasning på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) i Asker. Byene som deltar i samarbeidet, har vært spesielt invitert til disse kursene, og mange har deltatt. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom stat, KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) og kommuner samt en intensjonsavtale mellom stat, KS og næringslivet, sier Backe. Handlingsprogram I 2008 utarbeidet de 13 byene hver for seg et handlingsprogram for hvordan de skal redusere klimagassutslippene, skape godt bymiljø og utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Innenfor satsingsområdet klimatilpasning beskrives både fysiske tiltak som skredsikring, tiltak for vann- og avløpsnettet og mer over ordnede tiltak som det å oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyser, behov for ny kartlegging samt hvordan integrere klimatilpasning i arealplanleggingen. For å kunne tilpasse seg best mulig sier byene at de har behov for mer kunnskap om hvordan klimaendringene vil slå ut i deres kommune. Byene etterlyser gode verktøy for å komme i gang, samtidig som det er behov for konkrete eksempler på hvordan de kan tilpasse seg, sier Gry Backe. På bakgrunn av handlingsprogrammene har Framtidens byer kommet med en rekke forslag til tiltak, som staten, byene og næringslivet vil samarbeide om. Tiltakene er under utvikling, både med hensyn til form, omfang og samarbeidspartnere, og de vil settes i gang så snart de er endelig avklart. Fakta Programmet Framtidens byer går fra 2008 til De 13 byene er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Siden september 2008 har Framtidens byer hatt en egen fagkoordinator på satsingsområdet klimatilpasning. Fagkoordinatoren er plassert og integrert i det nasjonale klimatilpasningssekretariatet som er lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Samarbeidsområder i Framtidens byer omfatter: Areal og transport Energi i bygg Forbruk av avfall Klimatilpasning Framtidens byer er et samarbeid mellom: Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Olje- og energidepartementet KS Næringslivet Les mer: / 23

24 Bergen forberedt på mer vann Vassdrag som går over sine bredder, flom i sentrumsgatene og springflo som setter Bryggen under vann, er velkjente fenomener i Bergen. Med sin beliggenhet mellom sjø, fjell og elver, og med store nedbørsmengder, har Bergen mange naturskapte utfordringer. Disse forsterkes ytterligere av klimaendringene. Bergen har jobbet systematisk med klimatilpasning siden 2005, blant annet gjennom samarbeidet Framtidens byer. Flere rystende hendelser har gitt bergenserne en slags kriseforståelse og bevissthet om at vi må forberede oss på et klima i endring. Slik sett har vi en naturgitt motivasjon for å ta tak i de utfordringer som klimaendring representerer, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF). Hun refererer blant annet til skredet i Hatlestad terrasse i september 2005, der flere leiligheter ble begravd av jord og leire etter en periode med ekstrem nedbør. Politisk er det vilje til forpliktende planer og tiltak. Mitt inntrykk er at også innbyggerne aksepterer og forstår hva som må til. En omfattende fornyelse av avløpssystemet for å separere overvann og kloakk, som er helt nødvendig for å ta unna de store nedbørsmengdene, har gitt noe økte avgifter uten at vi har registrert negative reaksjoner, sier Iversen. I forkant av utviklingen Vi har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for arealbruk, som er innarbeidet i kommuneplanen. Den er unik i nasjonal sammenheng. Kommunen har god kunnskap om risikoen for flom, kraftig vind, høy vannstand, store bølger, ekstreme nedbørsmengder og skredfare. Kunnskapen bruker vi i byplanlegging og byggesaksbehandling for å redusere risikoen for, og konsekvensene av, ulykker og katastrofer. Vi forsøker å være i forkant av utviklingen, sier hun. I den kommunale planleggingen er det utviklet ulike typer risikokart knyttet til blant annet nedbør, flom, vannstand og skredfare. Ved nye reguleringer og utbygginger stiller vi strenge krav. Det er det bred politisk enighet om og stor forståelse for hos de som blir berørt. Større utfordringer er knyttet til hvordan vi skal sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur i utsatte områder, sier Iversen. Bryggen synker havet stiger Den historiske Bryggen gjenspeiler noen av de utfordringene kommunen står overfor. Ved springflo har bygningene flere ganger blitt oversvømt. Med bedre overvannshåndtering og installerte pumpesystemer har kommunen fått bukt med oversvømmelsene, i hvert fall for en stund. Gamle byggesynder har imidlertid påvirket grunnvannsforholdene, slik at bygningsmassen synker. Kombinert med stigende havnivå gjør dette at Bergens viktigste turistattraksjon på ingen måte er utenfor faresonen. Derfor forskes det intensivt både på hvordan Bryggen kan stabiliseres, og på hvordan vannet kan holdes unna ved hjelp av et slusesystem. Modellbyen Bergen har dermed naturlige forutsetninger og tilstrekkelige utfordringer for å delta i samarbeidet Framtidens byer. Med samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer har vi et bedre grunnlag for å få til noe. Dette er en felles dugnad der alle må delta og bidra. Gjensidige forpliktelser og økt samarbeid har inspirert vår prosess. Dessuten dreier det seg om å dele erfaringer og kompetanse. Litt konkurranse mellom kommunene om hvem som får til mest, skader heller ikke, mener Iversen. I kjølvannet av avtalen er det utarbeidet en handlingsplan med en rekke konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp og skape et godt bymiljø, som er robust nok til å møte et endret klima. Lokalt er det etablert et klimaforum med forpliktende deltagelse fra kommunen, Bergen næringsråd og forskningsmiljøer. Kommunen samarbeider dessuten med forskningsinstitusjoner om å utvikle en lokal klimamodell. Dette arbeidet har bidratt til at Bergen, som eneste by i Europa, nylig er blitt medlem av European Climate Forum (ECF). Bergen vil etter planen bli en modell innen ECF-samarbeidet. Det innebærer at vi vil få tilgang til store ressurser og kompetanse, samtidig som de erfaringene vi gjør oss, vil komme andre byer til gode, avslutter Iversen. 24

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18.

Samfunnssikkerhet. Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Nr. 03-2006. Øvelse Oslo 17.-18. Samfunnssikkerhet Nr. 03-2006 Øvelse Oslo 17.-18. oktober: Katestrofeberedskapen settes på prøve Øvelser er nødvendig Øvelser kan skape frykt? Forsiden 2 Innhold Kalender Poenget Øvelse Oslo er å trene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix

Samfunnssikkerhet. Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9. Nr. 01-2008. Foto: Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 01-2008 Pandemi er Norge forberedt? SIDE 8-9 Foto: Scanpix 2 Kalender Innhold April M T O T F L S 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011

Ekstremvær koster. Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 Magasinet Utgave 5 Oktober 2011 05 Ekstremvær koster Store mengder nedbør, stormflo, flom og skred gir økt risiko for bygninger, kraftforsyninger, veier og jernbanelinjer hvordan møter vi utfordringene?

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Moden for lederrollen

Moden for lederrollen Barents Rescue viser at Politiet er: Moden for lederrollen 16.09.2005 LØSSALG KR 45,- NR 9 Ønsker ny spesialdomstol side 6-7 Ville jobbe fikk ikke lov side 12-13 Kan spare millioner side 22-23 Defence

Detaljer

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet

De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet De siste villmenn i en ellers temmet verden. Mangfold i brannvesenet 1 MANGFOLD I BRANNVESENET 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG... 4 1. HVORFOR MANGFOLD?... 5 2. BAKGRUNN, MANDAT OG ORGANISERING... 6 2.1 OPPDRAG

Detaljer

Støyplagen tas på alvor

Støyplagen tas på alvor Tema: Tar kommunene støy på alvor? Støyplagen tas på alvor Av Åslaug Haga, Kommunal- og regionalminister Det er et faktum at så mange som 1,7 millioner nordmenn er utsatt for støy ved boligen sin og rundt

Detaljer

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6

Nr. 1-2014 - 97. årgang. Skal bli mest effektiv i Europa. Side 6 Nr. 1-2014 - 97. årgang Skal bli mest effektiv i Europa Side 6 N Y H E T E R Årets Unge Leder: Magne Nordgård fra Eika Administrerende direktør i Eika Forsikring AS, Magne Nordgård, ble nylig kåret til

Detaljer