BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 14 BYGG EAREALSTATISTIKK 3. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD Boligbygging Husbygging Leiligheter Yrkesbygg OMSLAG Design: Strand & Lund A.S Foto: Forside: Jens Haugen, GlAmdalen. Bakside: Terje Klausen, Byggeindustrien Publikasjonen er trykt i Glamdal Trykk

4 3 Forord Den kvartalsvise byggearealstatistikken gir opplysninger om godkjente, igangsatte og fullførte bygg, om godkjente, ikke igangsatte bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av kvartalet. De første 15 tabellene gir tilbakegående tall, mens resten av tabellene gir detaljerte tall for statistikkkvartalet. Det er ikke utarbeidet kvartalstall for perioden før Skulle det være behov for slike tall, bes interesserte ta kontakt med Statistisk sentralbyrd i Kongsvinger. Arbeidet med publikasjonene har vært ledet av forstesekretær John BjOrke. Statistisk sentralbyrd, Oslo/Kongsvinger, 9. desember 1991 Svein Longva Jan-Erik Lystad

5

6 5 Innhold Figurregister 6 Tabellregister 6 Tekstdel 1. Statistikkgrunnlaget 8 2. Omfang 8 3. Kjennemerker 8 4. Kommentarer til tabellene 10 Figurdel 11 Tabelldel 13 Side Standardtegn i tabeller.. Oppgave mangler - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten * Foreløpig tall

7 6 Figurregister 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m Godkjente bygg. Antall boliger. Fylke Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m2. Fylke Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m Bygg satt i gang. Antall boliger. Fylke Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal m2. Fylke 12 Side Oversiktstabeller Tabellregister 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype m Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger etter bygningstype Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/drets utgang. Bruksareal etter bygningstype m Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype m Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger etter bygningstype Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype m Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring FullfOrte bygg. Boliger etter bygningstype FullfOrte bygg. Bruksareal etter bygningstype m FullfOrte bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring 20 Godkjente bygg 16. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 22 Godkjente, ikke igangsatte bygg 19. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke 20. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m2 21. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke

8 7 Bygg satt i gang Side 22. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype og fundamentering/materialer i bærekonstruksjoner/materialer i yttervegger Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype og fundamentering/materialer i bærekonstruksjoner/materialer i yttervegger. i 000 mh Bygg satt i gang. Bruksareal etter byggherre og bygningstype m Bygg satt i gang. Leiligheter etter oppvarmingskilde og bygningstype. Antall bad og vannklosett. Fylke 30 Bygg under arbeid 30. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal etter bygningstype Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukers næring. Fylke 33 Fullførte bygg 34. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal etter bygningstype Fullførte bygg. Boliger og bruksareal etter bolig, etter bygningstype. Fylke Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke. I 000 mb Fullførte bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke 36 Kommunetabeller 38. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype. Kommune Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype. Kommune. M2 46

9 8 1. Statistikkgrunnlaget Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregistret (GAB) er et EDB-register som skal inneholde opplysninger om alle grunneiendommer og adresser i Norge. Det skal også inneholde opplysninger om alle bygninger som var under arbeid 31. desember 1982 og alle bygninger som er bygget eller endret etter 1. januar Oppgavene til GAB innhentes med hjemmel i delingsloven og forskriftene til denne. Eier av registret er Miljøverndepartementet. Det faglige ansvaret for registret er ivaretatt av Statens kartverk. Fylkeskartkontorene administrerer systemet ute i distriktene og forestår mesteparten av det praktiske arbeidet med å overføre data til EDB. De interkommunale datasentralene står for den EDB-tekniske driften, mens kommunene gir de nødvendige meldinger til Bygningsregistret basert pd oppgaver fra byggherren og ved inspeksjon på byggeplassen. 2. Omfang Byggearealstatistikken omfatter med få unntak alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 30 m 2 nybygd bruksareal. I tillegg er alle bygg under 30 m2 som inneholder en selvstendig boligenhet (leilighet eller hybel) tatt med. Dette medfører at byggevirksomhet innenfor en eksisterende bygning, f.eks. byfornyelse, ikke er med i statistikken. Dessuten er åpne silobygg, dvs. silobygg som ikke er oppdelt i etasjer, ikke med i statistikken. Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske er holdt utenfor. Dette skyldes at det er påvist svikt i registreringen av slike bygg etter at meldeplikten for denne byggevirksomheten falt bort i januar Kjennemerker Bygningstype, er fastlagt etter hvilken funksjon bygget skal ha. Kombinerte bygg - f.eks. kombinerte bolig- og forretningsbygg, lager- og produksjonsbygg mv. - er gruppen etter den funksjon som har størst andel av byggets bruksareal. Det er følgende bygningstyper: Boliger 01 Ren enebolig 02 Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet e.l. 03 Tomannsbolig, vertikalt delt 04 Tomannsbolig, horisontalt delt 05 Rekkehus 06 Kjedehus, atriumhus 07 Andre småhus 08 Blokk pd 3 og 4 etasjer 09 Blokk på 5 etasjer og over 10 Terrassehus 11 Våningshus pd gårdsbruk, enebolig 12 Våningshus på gårdsbruk, tomannsbolig, vertikalt delt 13 Våningshus på gårdsbruk, tomannsbolig, horisontalt delt 18 Annen hustype 19 Tilbygg og påbygg Boligbygg omfatter bare helårsboliger. Produksjonsbygg for bergverksdrift og industri 31 Etaslebygg for fabrikk eller verksted 32 Etasjebygg for fabrikk eller verksted kombinert med kontor 33 Produkslonshall 34 Produksjonshall kombinert med kontorfløy 35 Silobygg 39 Andre produksjonsbygg Kontor- og forretningsbygg mv. Kontor- og admmistrasjonsb ygg 42 Varehus og andre butikkbygg 43 Ekspedisjonsbygg og terminal 44 Lagerbygg og garasjebygg 45 Garasjebygg og uthus for bolig 46 Bensinstasjon 49 Annet bygg for kontor, forretning eller samferdsel Hotell- og restaurantbygg 51 Hotell 52 Annet herberge 53 Restaurant/kafé 54 GatekjOkkenikiosk 55 Utleiehytte/eampinghytte Undervisnings- og forskningsbygg 61 Bygg for undervisning og forskning, inkl. museer og bibliotek Bygg for helsestell og sosial omsorg 62 Sykehus, gamlehjem, hjem for psykisk utviklingshemmede o.l. 63 Bamehjem, barnehage, feriekoloni o.l. Forsamlingshus 64 Kirke, krematorie, gravkapell 65 Menighetshus, samfunnshus 66 Teater- og kinobygg 67 Idrettsbygg Andre bygg 68 Fengselsbygg 69 Andre bygg for offentlig og privat tjenesteyting (tilfluktsrom) 91 Fritidsbygg (hytte, sommerhus o.l.) 92 Boligbrakke, koie, rorbu o.l. (seterhus, sel) 99 Andre bygg Næring. I tillegg til bygningstype registreres også hvilken næring byggets bruker tilhorer. Næringsgrupperingen er knyttet til brukeren og derfor uavhengig av bygningstype. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering, som bygger pd 1968-utgaven av FNs Internasjonale grupperingsstandard ISIC.

10 9 Det nyttes folgende næringsgrupper: Boliger 1 Jordbruk, skogbruk 2 Fiske og fangst 3 Bergverksdrift og industri 4 Varehandel, bank og forsikring 5 Hotell og restaurantdrift 6 Offentlig administrasjon 7 Undervisning og forskning 8 Helse- o veterinærvesen 9 Annen virksomhet Siden det ikke alltid er kjent hvem som skal bruke bygget pd det tidspunkt skjemaet til statistikken fylles ut, anses næringsgrupperingen som mer usikker enn gruppering etter bygningstype. Bygg der brukers næring er ukjent, plasseres ofte næringsgruppe 9 Annen virksomhet. Denne gruppen vil derfor delvis ogsd være en gruppe for uoppgitt. Geografisk beliggenhet. For hvert bygg registreres den kommune bygget ligger i. Det er ikke brukt mindre enheter som krets eller lignende. Godkjente bygg. Et bygg regnes som godkjent når byggherren far den første positive tilbakemelding fra kommunen om at byggeprosjektet er kurant. Tiden det tar fra søknad til godkjenning vil nok variere en del både fra sak til sak og fra kommune til kommune. Det er imidlertid forutsetningen at godkjenningstidspunktet skal ligge sa tett som mulig opp til tidspunktet for innlevering av byggesøknad. Godkjent, ikke igangsatt. Fra et bygg meldes godkjent til det meldes igangsatt regnes det som godkjent, ikke igangsatt. Denne gruppen bygg blir gjenstand for samme type vurderinger som gruppen bygg under arbeid. Bygg satt i gang. Et bygg regnes som igangsatt når arbeidet med sale eller grunnmur påbegynnes. Fullførte bygg. Et bygg regnes som fullført når enten byggearbeidet, medregnet installasjons- og innredningsarbeider mv., er avsluttet eller minst 50 prosent av bygget er tatt i bruk. Bygg under arbeid. Fra et bygg er meldt igangsatt til det meldes fullført regnes det som i arbeid, selv om byggearbeidet midlertidig blir stanset. Dersom et bygg er i arbeid i uforholdsmessig lang tid, blir det undersokt om byggearbeidet er stanset og om det er meningen å fullf0- re bygget. For igangsatte bygg som ikke vil bli fullført, blir registreringen annullert og bygget blir tatt ut av statistikken. Dette kan medfore at tall for under arbeid ved utgangen av statistikkåret ikke blir lik under arbeid ved utgangen av foregående år pluss igangsatt minus fullfort i statistikkåret. Bruksareal. Bruksareal er arealet innenfor omsluttende vegger. For beregning av bruksareal tas mdl fra innside av vegg eller annen begrensende bygningsdel. En bygnings totale bruksareal vil derfor være summen av arealet innenfor ytterveggene for alle etasjer. I et boligbygg vil f.eks. kjellerarealet inngå i bygningens bruksareal til bolig. Bruksarealet måles etter regler gitt i Norsk Standard nr Areal og volumberegning av bygninger. Leilighet. En leilighet er i statistikken en enhet med minst ett rom og kjøkken. Hybelleilighet er nå definert som leilighet. Bare boliger som skal nyttes til helårsbolig, regnes som leilighet. Hybel er et rom med egen inngang beregnet som bolig for en eller flere personer, og som har adgang til vann og toalett uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. I statistikken er hybler ikke regnet som leilighet. Botiger er lik summen av leiligheter og hybler. Rom. Et rom ma tilfredsstille bygningslovens krav til beboelsesrom og være 6 m2 eller større. Kjøkken, bad, gang o.l. regnes ikke som rom. Byggherre. Med byggherre menes den juridiske person som byggearbeidet utføres for. I enkelte tilfelle, særlig når det gjelder boligbygg, kan byggherren være en annen enn den endelige eier eller bruker av bygget, f.eks. et boligbyggelag eller en entreprenør som bygger boliger for senere salg. Etasje. Det registreres antall boliger og areal i kjeller, underetas.je, alminnelig etasje og loft. Skillet mellom kjeller/underetasje og underetasje/alminnelig etasje er fastsatt i byggeforskriftene og bestemmes i prinsippet av himlingens høyde over planert terreng. En alminnelig etasje skal ha en høyde på 2,10 meter eller mer over en bredde på minimum 1,20 meter. Et tilgjengelig volum over øverste alminnelige etasje kalles loft. Det kreves fri høyde pd 1,90 meter minimum 0,60 meters bredde. Fundamentering er den delen av bygget som overforer virkende krefter direkte til grunnen. Dette kan være f.eks. vegger, søyler eller peler. I statistikken registreres følgende fundamenteringstyper: - Grunnmur Bankettisåle - Peler Annet Materialer i barekonstruksjoner. Vertikale bærekonstruksjoner er bærende deler i vegger o.1., f.eks. reisverket. Horisontale bwrekonstruksjoner er bærende deler i tak, golv o.1., f.eks. bjelkelaget. I statistikken registreres de materialer som utgjør mer enn en fjerdedel av konstruksjonen. I ett bygg kan det derfor registreres inntil 3 ulike materialslag.

11 10 Det registreres følgende materialer: - Tre - Lettbetong Betong - Metall Tegl (bare i vertikale deler) - Annet Materialer i yttervegger. Det blir registrert de samme materialer som i vertikale bærekonstruksjoner. 4. Kommentarer til tabellene Det er de samme prinsipper og definisjoner som ligger til grunn i månedlig, kvartalsvis og årlig byggearealstatistikk. I prinsippet er derfor tallene som publiseres i disse seriene sammenlignbare. I praksis vil imidlertid rettinger som foretas GAB-registret som statistikken bygger på, gjøre at summen av tre månedsstatistikker kan avvike fra tall i kvartalsstatistikken. Tilsvarende kan summen fire kvartalsstatistikker avvike fra tall i årsstatistikken. Normalt er disse avvikene små. Bygg godkjent før 1. januar 1985 mangler i stor utstrekning dato for godkjenning. Det viser seg også at noen bygg mangler godkjenningsdato også etter 1. januar For å kunne presentere sammenlignbare tallserier, har Statistisk sentralbyrå beregnet godkjenningsdato der den mangler. Vi har gjort dette ved å trekke gjennomsnittlig godkjenningstid for vedkommende bygningstype fra igang.settingstidspunktet. Beregningen slår mest ut for 1. kvartal 1985 der vi har beregnet 30 prosent av tallene for godkjente og godkjente, ikke igangsatte bygg. For de øvrige kvartaler i 1985 er tilsvarende beregningsandel synkende fra snaut 15 prosent i 2. kvartal til 5 prosent i 4. kvartal. Tall for godkjente og godkjente, ikke igangsatte bygg i statistikk-kvartalet er antakelig noe for lavt. Dette skyldes at enkelte kommuner rapporterer inn igangsettings- og godkjenningsdato samtidig, f.eks. godkjenningsdato februar først når bygget igangsettes i mai. Tallene i tabellene 1-6, som av denne grunn kan komme til å bli endret senere, er merket med *. Bygg under arbeid. For bygg under arbeid er det brudd i statistikken fra 1991 pga. nye utarbeidingsrutiner. Bygg som er meldt igangsatt for mer enn 5 år siden, og ennå ikke meldt fullfort, tas ikke lenger med i statistikken som bygg under arbeid. Denne endringen forårsaker at gjennomsnittstallet for alle bygg blir ca. 9 prosent lavere fra 1991.

12 11 Figur 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype. 1) Figur 2. Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Kvartal. Bruksareal 1). Kvartal. Alle boliger - - Eneboliger Småhus 2) 1"- Blokker Alle bygg og forr. bygg Industribygg ii, i 1, lb', go. Iii :.. :,...4. it.,,,,, \ g....." s..,..." ", s, ,..,,..., N, +mi.' *" *4... ftl I "". N %., * % 1,...,. S, S i v,.. N %,... #. 'Si....,00... * '''''''' "'"*.,,,,,..... % ) Siste kvartal er foreløpige tall. 2) Rekke-, terassehus, tomannsboliger og andre småhus. 1) Siste kvartal er foreløpige tall. Figur 3. Godkjente bygg. Antall boliger. Foreløpige tall. Figur 4. Godkjente bygg. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. Foreløpige tall. C: 3. kv MU 3. kv =I 3. kv MINI 3. kv Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark... Østfold Akershusjr".171 os lo,prilmmommommommemilmm Hedmark.rolim Oppland Buskerud Vestfold! Telemark,' Aust-Agder j," Vest-Agder ft Rogaland_723 Hordalandj..7,1 Sogn og Fjordane, More og Romsdali!= Sør-Trøndelag Nord-Trondelagj!= Nordland Ilirm Troms limm Finnmark Antall boliger 1000 m2

13 12 Figur 5. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype. Kvartal. Figur 6. Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. Kvartal. Alle boliger - Eneboliger - Småhus 1) Blokker Alle bygg --- Ktr.- og fort bygg - Industribygg , cl % A, II s' % - I i sv ,,..,1 i %.,...,... "*.,.....,,, ,,, , I. t ) Rekke-, terassehus, tomannsboliger og andre småhus. Figur 7. Bygg satt i gang. Antall boliger. Figur 8. Bygg satt i gang. Andre bygg enn bolig. Bruksareal. C:= 3. kv NM 3. kv EM3 3. kv kv Østfold Østfold Akershus Oslo - - Oslo Hedmark Hedmark Oppland Oppland Buskerud Buskerud, Vestfold Vestfold Telemark Aust-Agder Aust-Agder Vest-Agder Vest-Agder Rogaland Rogaland Hordaland Sogn Fjordaneog Fjordane More og Romsdal og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag mm=m=mmmm Nordland --,---- Troms Finnmark Antall boliger Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag mmmmommmmm Nordland Troms... Finnmark m2

14 13 Tabell 1. Godkjente bygg. Boliger etter bygningstype Alle boliger I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte bygg Horison- med under Vertikalt Rekkehus talt Andre Tilbygg ggg 50 prosent delte to- og ter- delte hus Blokker po manns- rassehus med inntil hus- bruksareal boliger o.l. 4 leiligtyper til bolig heter L kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv* Tabell 2. Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype ni 2 Andre bygg enn bolig Frittliggende eneboliger Alle boliger Prod. bygg Kontor- Bygg for, for berg- og Hotell- Undervis- helse- Forsam- Andrp I aft' verksdriftforret-og restau- r4rris-: og stell og Hugssosial hus og mngs- rantbygg bygg' industri bx2g mv. ningsbygg omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv* Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

15 Tabell 3. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring 14 Boliger Bruksareal til annet enn bolig I ale Av dette I alt leilig- Bruksheter - areal Bergverksdrift og industn In2 Varehandel, bank, finans forsilcrm Under- Helsevisning og, Annen og veten- virkforsk- nær- somheti ning vesen kv kv kv kv. a kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv* I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 4. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg. med minst 50 prosent bruksareal til bolig 1 kombinerte bygg Alle Fritt- Vertikalt Rekkehus Horison- med wider boliger ligg- talt Tilbygg 50 prosent ende e delte to- ogdelte terrasse- hus 13okker 1 husmanns- bruksareal ene- hus med inntil typer p Ibygg til bolig boliger boliger o.l. 4 leilig- heter kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv*

16 Alle boliger kv kv hi kv Prod. bygg Kontorfor berg- og I alt' verksdnft forret-- og flingsindustri bygg mv kv kv kv kv kv kv kv kv Hotellog restaurantbygg Undervisnings- og fors'kningsbygg Bygg for helse- Forsamstell og lingssosial hus omsorg Andre byggi 1991 kv kv kv* Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 6. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig. Etter brukerens næring Boliger Bruksareal til annet enn bolig I alt I alti Av dette leili Bruksareal heter Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsucrrn Undervisning og forskning Annen virksomheti Helseog veterinærvesen 1 coo m kv kv.,, kv kv kv kv kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv. 2. kv.. 3. kv* Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

17 16 Tabell 7. Bygg satt i gang. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte bygg Alle Fritt-Rekkehus Horison- med under boliger lig-g Vertikalt delte o- og talt 50 prosent en e e delte hus Andre Tilbygg mannsterrasse- husene- hus og bruksareal med inntil Blokker typer påbygg til bolig boliger boliger o.l. 4 leilig- heter kv kv kv kv kv, kv, kv kv kv kv kv kv L kv kv kv Tabell 8. Bygg satt i gang. Bruksareal etter bygningstype m2 Alle boliger Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I ale verksdnft forret- og restauog flings- rantbygg industri bygg mv. Undervisflings- og fors-kningsbygg Bygg for helse- Forsam- Andre stell og lmgs- byggi sosial hus omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv, Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

18 Tabell 9. Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring I alt Bruksareal Av dette leili g- heter Annen virksomhet' I alt.' 17 Boliger Bruksareal iii annet enn bolig Bergverksdrift og industri m I. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Varehandel, bank, finans og forsikring Undervisning og forskning Helseog veterinærvesen Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 10. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang'. Boliger etter bygningstype Alle boliger Frittliggende eneboliger Vertikalt delte tomannsboliger I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Rekkehus og terrassehus o.l. Horisontalt delte hus med inntil 4 leiligheter Andre Blokker hustyper Tilbygg polbygg I kombinerte bygg med un-der 50 prosent bruksareal til bolig kv kv. 3. kv. 4. kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. br kv. 2. kv. 3. kv Det er brudd i statistikken fra 1991 pga. nye utarbeidingsrutiner ,

19 Tabell 11. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang'. Bruksareal etter bygningstype m 2 Alle boliger 18 Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I alt2verksdrift forret- og restau- 9g flings- rantbygg industri bygg mv. Undervisnings- og fors-kningsbygg Bygg for helse- Forsamstell og lmgs- Andr sosial hus bygg' omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Det er brudd i statistikken fra 1991 pga. nye utarbeidingsrutiner. 2 Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 12. Bygg under arbeid ved kvartalets/årets utgang l. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig. etter brukerens =ring Boliger Bruksareal til annet enn bolig Av dette Bruks- I alt leilig- areal heter I alt2 Ber verkst og indusin Varehandel, bank, finans og forsiloring Under- Helsevisning og. Annen og veten- virkforsk- lifer- somhet2 ning vesen m kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Det er brudd i statistikken fra 1991 pga. nye utarbeidin_gsrutiner. 2 Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

20 19 Tabell 13. Fullførte bygg. Boliger etter bygningstype I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig I kombinerte bygg Alleeehus Fritt- Horison- med wider boliger Vertikalt Rekkehus ligg- ende50 og talt p r o s ptilbygg o tie n t elte dete toene- manns-hus terrasse- med delte inntil hus Andre Blokker hus- bruksareal typer til bolig boliger boliger o.l. 4 leilig- heter kv kv kv kv L kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tabell 14. Fullførte bygg. Bruksareal etter bygningstype m2 Undervisnings- og forgkningsbygg Boligbygg i ail Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I ale verksdrift forret- og restauognings- rantbygg industri bygg mv. Bygg for helse- Forsam- Andre stell og lingsbyggl sosial hus omsorg kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

21 Tabell 15. Fullførte bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring 20 Boliger Bruksareal til annet enn bolig ale Av dette Bruks- I alt leiligareal Bergverksdrift og industri ni2 Varehandel, bank, finans og forsikring Under-Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- sornhee ning vesen kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv, Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

22 - 21 Tabell 16. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke Fylke Alle boliger I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Småhus Tilbygg Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg Småhus i Frittliggende delte to- og delte hus alt eneboliger manns- terrasse- med inntil 4 boliger hus o.l. leiligheter Antall 1000 m2 Ant m2ant m 2 Ant m2 Ant m 2Ant m 2 Ant m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- TrOndelag Nordland Trams Finnmark Blokker alt I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Blokker på 3 og 4 etasjer Blokker Blokker på 5-9 etasjer Andre Andre hustyper hustyper Blokker 10 med mntil på 3 etasjer etasjer 2 etasjer og over og over kombinerte bygg med under 50 prosent bruksareal til bolig Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant m2 Ant m 2Ant m2 Ant m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold.... _ Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Flordane MOre og Romsdal Sør- Trøndelag _ 19 4 Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark

23 22 Tabell 17. Godkjente bygg. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m 2 Alle boliger Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og Hotell- I alt' verksdrift forret- og restauog flings- rantbygg industri bygg mv. Undervisnings- og forskningsbygg Bygg for helse- Forsamstell og hugs- Andre sosial hus bygg' omsorg 1 alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mire og Romsdal SOr- Trondelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 18. Godkjente bygg. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Av dette I alt leiligheter Boliger Bruksareal til annet enn bolig I ale Bruksareal Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring m2 Under- Helsevisning og Annen og veteri- virkforsk- nær- somhett fling vesen I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MØre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- TrOndelag Nordland... 28Q Troms Finn-- ) jordbruk, skogbruk og fiske.

24 23 Tabell 19. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype. Fylke I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Fylke Alle boliger Småhus alt Frittliggende eneboliger Sitiåhus Tilbygg Vertikalt Rekkehus Horisontalt og påbygg delte og delte hus tomanns- terrasse- med inntil 4 boliger hus o.l. leiligheter Antall 1000 m 2 Ant m 2Ant in' Ant m 2 Ant m 2Ant m 2 Ant m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark.., Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør- Trondelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark Blokker alt I reine boligbygg og kombinerte bygg med minst 50 prosent bruksareal til bolig Blokker 3 og 4 etasjer Blokker Blokker på 5-9 etasjer Blokker 10 etasjer og over Andre Andre hustyper hustyper med Inntil på 3 etasjer 2 etasjer og over kombinerte bygg med under 50 prosent bruksareal til bolig Antall 1000 m2 Ant m2ant m2 Ant m 2 Ant m 2Ant m 2 Ant m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane, MOre og Romsdal SOr- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark

25 24 Tabell 20. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Bruksareal etter bygningstype. Fylke m 2 Boligbygg i alt Andre bygg enn bolig Prod. bygg Kontorfor berg- og How!!- 1 ale verksdrift forret- og restauog nings- rantbygg industri bygg mv. Undervisnings- og fors-kningsbygg Bygg for helse- Forsam- Andre stell og lings- byg g i sosial hus omsorg I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Tabell 21. Godkjente, ikke igangsatte bygg ved kvartalets/årets utgang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke Boliger Bruksareal til annet enn bolig Av dette Bruks I alt leilig- - heter areal I ale Varehandel, Bergverksdrill og bank, industri finans og forsikring m2 Under- Helsevisning ogannen og veteri- virkforsk- nær- somhet1 fling vesen I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOr- Trondelag Nord- Trøndelag Nordland Troms Finnmark I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991

BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 27 BYGGEAREALSTATISTIKK 4. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3671-1 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet EMNEORD Boligbygging

Detaljer

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 976 BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3562-6 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet ANDRE

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 98 BYGGEAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1993

Detaljer

Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titter med

Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titter med P I I I ill Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titter med 444 de tnanljeerst teadosattjakkf eo nr deref sleesnteteorems r/a. sdtear

Detaljer

C 180 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Byggearealstatistikk, 2. kvartal 1994

C 180 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Byggearealstatistikk, 2. kvartal 1994 C 80 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Byggearealstatistikk, 2. kvartal 994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables

Detaljer

Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: Akademika avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 0 102 BYGGEAREALSTATISTIKK 2. KVARTAL 1993 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ ,111. P StafigiSk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med

Detaljer

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1993

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1993 C 146 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Byggearealstatistikk 4. kvartal Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD

TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD TILTAK SOM BEHANDLES ETTER SØKNAD 01. BOLIGER (GAB koder i parantes) Tiltaks- Tiltaks- Tiltaksklasse 1 klasse 2 klasse 3 a. Ren bolig (01) + (11) 4050 6720 b. Enebolig med hybel-/sokkelleilighet (02) +

Detaljer

Randi Jule. Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet

Randi Jule. Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet 95/34 Notater 1995 Randi Jule Registrering av byggesaker til GAB-registeret og byggearealstatistikkens kvalitet Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bygg og tjenestestatistikk Innhold Figurregister...

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg

Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg Boligproduksjon som følge av ombygging av eksisterende bygg 15. Februar 2012 En rapport utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Redaksjon: E-post: Telefon:

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bygningsopplysninger i matrikkelen

Bygningsopplysninger i matrikkelen Bygningsopplysninger i matrikkelen Når, Hvordan og Hvorfor Ellen Grønlund Eiendomsutvikler / Tronrud Eiendom AS Bygningsinformasjon i matrikkelen - Historikk Fra 1983 bygningsinformasjon i GAB Kommunene

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 2015 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING 1. januar 015 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyret er vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. 1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag.

NBBLs byggestatistikk for 2013 er basert på innhenting av tall innhentet fra NBBLs medlemslag. BYGGEST ATI STI KK Nor s kebol i gby ggel ag by gger Forord NBBLs byggestatistikk har informasjon boligbyggelagenes virksomhet knyttet til å fremskaffe nye boliger til medlemmene. Denne statistikken er

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den XX.XX.2015 sak XX/15, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER ene er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2016 sak 71/16, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal.

Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. Tiltak som behandles etter søknad. I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på 17 kr per m 2 bruksareal. >10.000 m2 halveres arealgebyret til kr.8.50 pr m2 01. BOLIGER (Bygningstyper i parentes)

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGESAKER OG EIERSEKSJONER Gebyrene er vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2017 sak xx/17, med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven 2008 samt lov om eierseksjoner.

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund

Byggestatistikk. Norske Boligbyggelags Landsforbund 211 212 Byggestatistikk Norske Boligbyggelags Landsforbund Innhold Innledning 4 Hovedtall for 212 5 Igangsatte boliger i 212 5 Samarbeidspartnere 6 Eierform 6 Boliger skaffet til veie uten byggherreansvar

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme I 3. november 1994 Bygg^nfo i 1 Byg gearealstatistikk,september 1994 Veksten i boligbyggingen flater ut Byggearealstatistikken og signaler fra enkelte større boligprodusenter om nedgang i etterspørselen,

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Byggestatistikk 2009 NBBL

Byggestatistikk 2009 NBBL Byggestatistikk 29 NBBL Hovedtall for 29 Antall igangsatte boliger: 449 Antall ferdigstilte boliger: 1224 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 293 NBBL sin prognose

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER

RiksGAB Registreringsinstruks Revisjonsdato: 28.06.2004. _ Nytt-søk beliggenhet Retur hjelp TILLEGGSOPPLYSNINGER 4.6.2 Registrering av tilleggsdata Bildet kan benyttes til registrering av tilleggsopplysninger til bygg Det kreves ikke at kommunen registrerer disse opplysningene. Det er også opp til hver kommune hva

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

GEBYR BYGGESAKER

GEBYR BYGGESAKER LOKAL UTVIKLING Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 17/2664-5 40628/17 231 L LU/LU/EFO4925 GEBYR 2018 - BYGGESAKER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 13/2091-6 1258/14 231 L LU/LU/RR VEDTATT FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Eiendomsomsetning

Eiendomsomsetning Norges offisielle statistikk D 408 Eiendomsomsetning 2005-2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Gebyrregulativ for byggesaksbehandling Vedtatt av Stavanger bystyre 14.12.2015, gjeldende fra 01.01.2016 Alminnelige bestemmelser Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og med virkning

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING I STAVANGER KOMMUNE 2012 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrer vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1. Vedtatt av bystyret 12.12.2011, gjeldende fra 01.01.2012. Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå (Gebyra har auka med 2,2%)

GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå (Gebyra har auka med 2,2%) GEBYRREGULATIV FOR TENESTER ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA OG TENESTER ETTER FORUREININGSFORSKRIFTA gjeldande frå 01.01.2016 (Gebyra har auka med 2,2%) GEBYR FOR TENESTE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVA TILTAK HANDSAMA

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2016/ØKONOMIPLAN 2016-2019 RÅDMANNENS FORSLAG Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3 % (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-3. For slike tiltak

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017

Byggesak RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIDE 12 Byggesak Generelt Gebyrene er økt med cirka 3% (avrundet). Pkt 01-14 gjelder søknad om tiltak etter pbl 20-1. For slike tiltak skal det i tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr på kr 16 per

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer