Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy"

Transkript

1 Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet Direktør Anne Merethe Bellamy

2 Regnskap september 2011 Endres i topp-/bunntekst

3 Gjeldende tapsregler noen innvendinger I oppgangstider gir incurred loss modellen lave tap - oppblåste resultater og etterhvert lavere marginer - prosykliske effekter Gode regnskapsresultater gir høyere kapitaldekning som igjen gir økt utlånskapasitet Tilsynelatende høye marginer på utlån gir økt konkurranse om utlånsvolum og presser marginene ned Høye bonuser, utbetalt på grunnlag av høye resultater har i mange land forsterket bankenes ønske om å gå videre for å tjene tilsvarende bonuser i etterfølgende år Overdreven utlånsvirksomhet i oppgangstider medfører tilbakeslag i nedgangstider Kapitalen og utlånskapasiteten svekkes når negative hendelser utløser nedskrivinger av utlånsverdiene Utlån til eksisterende priser framstår som tilsynelatende mindre lønnsomme, noe som da reduserer utlånsviljen og øker marginene Side 3

4 Nye tapsregler - Internasjonal utvikling November 2009 Mai 2010 IASB publiserer forslag til nye tapsregler FASB publiserer forslag til ny standard om finansielle instrumenter (forskjellig fra IASBs forslag) Januar 2011 Mai 2011 IASB publiserer supplement til 2009-forslaget om tapsføring i åpne porteføljer (kompromiss med FASB) IASB beslutter å vurdere en ny modell Side 4

5 IASBs forslag november 2009 Forventet tap og renteinntekter integrert i amortisert kost beregningen Utgangspunktet for modellen er fastrenteinstrumenter der avkastning (etter tap) ønskes vist som en lik prosentvis avkastning per periode. Krever estimering av forventede kontantstrømmer (og tap) inkl tidsfesting av disse, samt diskonteringsrente for hver utlånsgruppe Modellen innebærer at forventet tap beregnet på etableringstidspunktet fordeles over lånenes forventede løpetid gjennom en reduksjon av renteinntektene (tap føres tidligere - marginene vil da framstå som noe lavere i oppgangstider) Estimater på forventede kontantstrømmer (og tap) oppdateres for hver periode og effekten resultatføres direkte Konseptuelt Innebærer tidligere regnskapsføring av tap Bedre sammenstilling av inntekter og kostnader Reflekterer bedre sammenhengen mellom tap og prising av risiko i porteføljer Side 5

6 IASB forslag synspunkter Baselkomiteen støtter prinsipielt IASBs forslag om å erstatte dagens incurred loss modell med en expected loss modell Makroøkonomiske innvendinger IASB legger til grunn at point in time estimater skal benyttes, mens mange ønsker through the cycle IASB legger til grunn at effekten av estimatendringer skal resultatføres direkte, mens mange mener det vil gi volatile resultater og at effekten derfor bør fordeles over rest løpetid Modellen reiser også en rekke praktiske utfordringer Hvordan beregne effektiv rente som skal benyttes for neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer Kan denne beregnes dersom åpne porteføljer benyttes? Vanskeligere for utlån med flytende rente (unødig komplisert?) Estimere fremtidige kontantstrømmer og tidspunktene for disse Fortsatt forskjeller mellom IASB forslag og Basel II Side 6

7 IASB forslag januar 2011 Side 7

8 IASB forslag januar 2011 Side 8

9 IASB forslag januar 2011 synspunkter Viktig med like regler i IFRS og US GAAP Innvendinger til to beregninger i «good book» Geografisk forskjellige preferanser Behov for klargjøring «good book/bad book» og «forseeable future» Enkelte foretrekker incurred loss model Konklusjon: forslaget forkastes Side 9

10 Ny modell under utvikling «Three bucket approach» Klassifisering i Buckets avhengig av kredittrisiko Bucket 1 Tapsnedskrivning = forventet tap nærmeste 12/24 mnd Bucket 2 Tapsnedskrivning = forventet tap fra lånenes gjenværende løpetid Bucket 3 (høyest kredittrisiko) Tapsnedskrivning = forventet tap fra lånenes gjenværende løpetid Utfordringer: klassifisering/reklassifisering og beregning av forventet tap Side 10

11 Hva skjer videre? Nytt forslag fra IASB planlagt i løpet av 2011 (?), mest sannsynlig 2012 Ikrafttredelse tidligst september 2011 Endres i topp-/bunntekst

12 Andre nyheter - regnskap Vedtatte endringer - årsregnskapsforskriften Delårsregnskap skal publiseres på internett Foreslåtte endringer årsregnskapsforskriften Unntak fra konsernregnskapsplikt finansstiftelser Opplysningskrav i delårsregnskap vedr endringer i nedskriving utlån Tilpasninger til endringer i regnskapsloven Mulig forslag: tilpasning til IFRS for unoterte banker fra september 2011 Endres i topp-/bunntekst

13 Verdsettelse av investeringseiendom Kontroll av verdsettelse av eiendommer i livselskaper Virkelig verdi ihht IAS 40 Markedet lite likvid og lite transparent Lite ensartet praksis for verdsettelse Diskonterte kontantstrømmer mest brukt Ulikt hva som hensyntas i kontantstrømmer og rente Vanskelig å sammenligne ulike verdsettelser Verdsettelse krever bruk av skjønn Konsistent og etterprøvbar metode Dokumentasjon av skjønnsutøvelse september 2011 Endres i topp-/bunntekst

14 Verdsettelse av investeringseiendom For å få bedre verdsettelser bør det tilstrebes Økt grad av åpenhet i markedet Økt grad metodisk standardisering Mer systematikk ved fastsettelse av forutsetninger Utviklingen bør være drevet av aktørene selv september 2011 Endres i topp-/bunntekst

15 Revisjon september 2011 Endres i topp-/bunntekst

16 Revisors attestasjoner Hva skal revisor uttale seg om? I samsvar med god revisjonsskikk, jf. revl 1-1 tredje ledd. Hvilket rammeverk gjelder? Hvilket sikkerhetsnivå? Gjennomgang av Finanstilsynets «bestillinger» 16

17 Rapportering til Finanstilsynet Finanstilsynsloven 3a: Valgt revisor plikter straks å rapportere til FT ethvert forhold om virksomheten som revisor får kjennskap til under utøvelsen av sin revisjonsvirksomhet (se også annet ledd) som kan: innebære en overtredelse dersom denne kan føre til tilbakekall av konsesjonen skade den fortsatte drift av institusjonen, eller medføre at regnskapene ikke godkjennes eller at det tas forbehold. 17

18 Rapportering til Finanstilsynet forts. Banksikringsloven 3-1 Hvis institusjonens revisor blir kjent med forhold som nevnt i første ledd, skal revisor gi melding til FT, med mindre FT har bekreftet at melding allerede er mottatt fra styret elle daglig leder. Fra første ledd: Hvis det er grunn til å frykte at: institusjonen ikke vil kunne oppfylle minstekravene til ansvarlig kapital eller andre soliditets- og sikkerhetskrav institusjonen ikke kan oppfylle sine forpliktelser ved forfall det er forhold som kan medføre alvorlig tillitssvikt eller tap som vesentlig vil svekke eller true soliditeten. 18

19 Verdipapirhandelloven 15-2 Syvende ledd: Revisor m.fl skal gi melding til FT om finansiell rapportering fra utstederen som revisor anser ikke gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med det relevante regelverket for finansiell rapportering. 19

20 Aktuelle tilsynssaker revisjon av bank Rapport fra revisors utenlandske «søster» grunnlag for bankens vurdering av lånengasjement Brudd på bestemmelsene om revisors uavhengighet Bank og partnere i revisjonsselskapet med økonomiske interesser i samme eiendomsselskap Brudd på bestemmelsene om revisors uavhengighet september 2011 Endres i topp-/bunntekst

21 Revisortilsyn typiske funn Manglende kunnskap og bevissthet om særregulering For stor tillit til selskapets ledelse og deres forklaring Mangel på profesjonell skepsis «Stopper for tidlig" og følger ikke opp egne funn Er ikke kritiske nok i revisjonstilnærmingen Brudd på uavhengighetsbestemmelser september 2011 Endres i topp-/bunntekst

22 IT og betalingssystemer september 2011 Endres i topp-/bunntekst

23 Driftsfeil hos EDB ErgoGroup ASA i påsken Alvorlig driftsfeil oppsto på EDBs operasjon av autorisasjonsserver i påsken 2011 Fikk alvorlige konsekvenser for bankenes kortsystemer, både i butikk og på minibanker Bankenes kunder ble ulikt berørt avhengig av bankenes bruk av tjenester fra EDB Det oppsto alvorlige følgefeil hos Nets og som økte omfanget av problemet Sparebank 1 Gruppen ble særlig alvorlig berørt

24 Driftsfeil hos EDB ErgoGroup ASA i påsken Gjennomganger hos EDB, Nets og FNO umiddelbart etter påske Formelle brev i april med svarfrist media mai 2011 Nytt brev til EDB, Nets og FNO med frist til ytterligere redegjørelser og angivelse av tiltak med frist Svarene er nå under arbeid i FT Rundskriv 20/2011 til banker med frist til gjennomføring av tiltak og tilbake-rapportering senest (OBS!)

25 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Verdsettelse av investeringseiendom

Verdsettelse av investeringseiendom Offentlig rapport Verdsettelse av investeringseiendom Finanstilsynets observasjoner og vurderinger 2 Finanstilsynet 1 Gjennomføring og avgrensning Finanstilsynet har foretatt en gjennomgang av verdsettelse

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER

ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER ARBEIDSNOTAT SOLVENS II OG REGNSKAPSREGLER Dato: 22. november 2012 Dette notatet er ment som diskusjonsgrunnlag og har ikke vært behandlet av Finanstilsynets ledelse. Synspunktene som fremmes her kan bli

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Pilar III. Kapitalkravsforskriften

Pilar III. Kapitalkravsforskriften Pilar III Kapitalkravsforskriften 2010 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 INTRODUKSJON TIL KAPITALDEKNINGSREGLENE... 3 1.2 IMPLEMENTERING AV KAPITALDEKNINGSREGLENE I HAUGESUND

Detaljer

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål

Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål Rundskriv Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål RUNDSKRIV: 11/2010 DATO: 03.03.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forretningsbanker Sparebanker FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Kapitalkrav og risikovekter for boliglån Høringsnotat DATO: 04.03.2013 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Gjeldende regelverk bakgrunn 4 3 Utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning og boligpriser

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer