Aktuelle saker fra Finanstilsynet -regnskaps- og revisjonsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle saker fra Finanstilsynet -regnskaps- og revisjonsområdet"

Transkript

1 Aktuelle saker fra Finanstilsynet -regnskaps- og revisjonsområdet 21. september 2010 Anne Merethe Bellamy

2 Regnskap september 2010 Endres i topp-/bunntekst

3 Et tilbakeblikk EUs beslutning om å kreve/tillate IFRS fra 2005 Beslutningen var ett av flere tiltak for å bidra til et mer effektivt fungerende kapitalmarked og styrke Europas konkurranseevne Innebærer noe mer bruk av markedsverdier Prudential filters innføres i kapitalkravreglene Innføring av nye tapsregler (incurred loss) Effekt for norske banker: Reduserte tapsavsetninger (27% for 10 større banker) Omklassifisering av avsatt utbytte fra gjeld til egenkapital Økte pensjonsforpliktelser Økt bruk av markedsverdier Goodwill; fra avskrivninger til test for verdifall Side 3

4 Tapsreglene og finanskrisen I oppgangstider gir incurred loss modellen lave tap - oppblåste resultater og etterhvert lavere marginer - prosykliske effekter Gode regnskapsresultater gir høyere kapitaldekning som igjen gir økt utlånskapasitet Tilsynelatende høye marginer på utlån gir økt konkurranse om utlånsvolum og presser marginene ned Høye bonuser, utbetalt på grunnlag av høye resultater har i mange land forsterket bankenes ønske om å gå videre for å tjene tilsvarende bonuser i etterfølgende år Overdreven utlånsvirksomhet i oppgangstider medfører tilbakeslag i nedgangstider Kapitalen og utlånskapasiteten svekkes når negative hendelser utløser nedskrivinger av utlånsverdiene Utlån til eksisterende priser framstår som tilsynelatende mindre lønnsomme, noe som da reduserer utlånsviljen og øker marginene Side 4

5 Resultater for samtlige norske banker Regnskapsførte tap på utlån var: 38 mill kroner i ,9 mrd kroner i ,9 mrd kroner i 2009 Netto kursgevinst omløpsmidler/finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi var: +3,5 mrd kroner i ,2 mrd kroner i ,5 mrd kroner i 2009 Side 5

6 Forslag til nye tapsregler fra IASB Expected loss Forventet tap modell integrert i amortisert kost beregningen Utgangspunktet for modellen er fastrenteinstrumenter der avkastning (etter tap) ønskes vist som en lik prosentvis avkastning per periode. modellen innebærer at forventet tap beregnet på etableringstidspunktet fordeles over lånenes forventede løpetid gjennom en reduksjon av renteinntektene (tap føres tidligere - marginene vil da framstå som noe lavere i oppgangstider) Estimater på forventede kontantstrømmer (og tap) oppdateres for hver periode og effekten resultatføres direkte Høringsfrist 30. juni 2010 Side 6

7 Hva skjer videre? Forenklinger i modellen drøftes Ulike forenklingsmodeller er foreslått, blant annet fra EBF (European Banking Federation) og Baselkomiteen Medfører det at fornyet høringsutkast må gis ut? Planen er å vedta endelig standard i fjerde kvartal 2010 EU-godkjenning Tidligst i 2011 Ikrafttredelse tidligst 2014? Samordningen mellom IASB og FASB går dårlig jf at FASB-forslaget i slutten av mai går i en annen retning enn IASBs vedtatte og foreslåtte regler. Side 7

8 Regelverksutvikling Veiledning til regnskapsreglene for forsikring rundskriv 8/2010. Skal oppdateres jevnlig Utvidelse av lettelser i notekravene for små forsikringsselskaper. Høring med frist Forslag til egen årsregnskapsforskrift for pensjonskasser i løpet av Aktiv oppfølging av IASB s arbeid med nye tapsnedskrivingsregler og forsikringskontrakter september 2010 Endres i topp-/bunntekst

9 Regnskapstilsyn Kontrollen av 2008-regnskapene på det nærmeste avsluttet. Alle saker er offentliggjort Særlig gjennomgang av verdsettelser av investeringseiendom i livselskapene ikke ferdig 2009: 30 selskap valgt ut flere av disse følges videre opp 17 selskaper med avvikende revisjonsberetninger (kun 7 meldinger) Alle blir fulgt opp. 8 selskaper ilagt overtredelsesgebyr for forsinket offentliggjort årsregnskap september 2010 Endres i topp-/bunntekst

10 CESR-undersøkelse vedr. notekrav finansielle instrumenter 2008 regnskapet: en del svakheter avdekket Omfattet 96 banker i EU oppfølging av flere banker Norge: 5 banker ikke behov for videre oppfølging 2009 regnskapet: betydelige forbedringer

11 Tilsyn med IT og betalingstjenester september 2010 Endres i topp-/bunntekst

12 Gjennomføring av årlig ROS-analyse Hensikten med å gjennomføre en årlig ROS-analyse av hele finanssektoren er å sikre oss et helhetlig bilde av risikosituasjonen for finanssektorens bruk av IKT og betalingssystemer. Finanstilsynsloven 3 og Lov om betalingssystemer kapittel 3. Basert på denne kunnskapen gjøre tiltak i samarbeid med enkeltforetak (deres leverandører), gjennom regelverk og tilsynsvirksomhet. Resultatet fra ROS-analysene kan også gi oss et bilde av utviklingen over tid og mellom ulike deler av finanssektoren.

13 Finanstilsynets funn og observasjoner Årlig ROS-analyse Resultater fra IT-tilsyn Gjennomførte Intervju Data fra hendelseslogg Meldeplikten Betalingssystemer Annen relevant informasjon Skaffe oss oversikt Analysere Foreslå tiltak Forskriftsregulert fra

14 Risiko- og sårbarhetsanalyse mars Skimming 2. Identitetstyveri 3. Offshoring 4. Stor endringstakt 5. Katastrofe 6. Kompleks infrastruktur 7. Transaksjonskjeden forlenges september 2010 ROS-analysen 2009

15 Rapporterte IKT-hendelser Fordelt på måned jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des september 2010 ROS-analysen 2009

16 Avregning / Oppgjør Brukere/ansatte Daglig bank, bankens interne systemer Feil bokføring / saldo Handelssystemer børs Kontofon / SMS bank Korttransaksjoner Nettbank Utenlandsbetaling Rapporterte IKT-hendelser Fordelt på forretningsområde september 2010 ROS-analysen 2009

17 Hovedtrekk av IKT-leverandørsituasjonen for banksektoren i Norge Tieto ErgoGroup CSC EDB Business Partner (Telenor) Sparebank 1 Gruppen DnB NOR Mellomstore og mindre banker Nordisk IBM, SDC (IBM), Danske Bank IT (IBM) og CSC? Offshoring via EDB? via NP Nordea Terra-Gruppen Fokus Bank mer enn 80 sparebanker Etterlevelse av regelverk Risikovurdering Sektorvurdering september 2010 ROS-analysen 2009

18 IKT infrastruktur Stor konsentrasjon på få leverandører Transaksjonskjedene blir stadig lenger vanskelig å teste ende til ende Å sikre at reserveløsninger i alle ledd er valide er en utfordring En tendens til at driftsmiljøene blir mer kompliserte kan gi økt sårbarhet Nettbankløsningene deler noen sentrale tjenester som gir sårbarhet september 2010 Endres i topp-/bunntekst

19 Utkontraktering/offshoring Finansforetakenes behov for styring og kontroll med egen virksomhet kan bli svekket Instruksjonsmulighet og kontroll i en katastrofesituasjon kan svekkes Offshoring kan påvirke nasjonal kontroll med en samfunnsviktig sektor. Manglende oversikt over lovverket i det landet som utfører oppgave kan gi utilsiktede virkninger. Sikring av personopplysninger er en risiko Kan gi svekket/redusert mulighet til å foreta tilsyn september 2010 ROS-analysen 2009

20 Resultater fra gjennomførte spørreundersøkelser -Utkontraktering Svarene fordelte seg slik: september 2010 ROS-analysen 2009

21 Utvikling Høy grad av flytting ut av Norge Nordea Bank Norge til Stockholm (konsern) Fokus Bank til København (konsern) Terra Gruppen til København (valg av leverandør) Forsikringskunder i Norge benytter CSC i København EDB Business Partner ASAs planer for Ukraina og India kan berøre mange banker september 2010 Offshoring - tilsyn - regelverk - risiko

22 Tiltak Rundskriv 14/2010, datert Finanstilsynets vurdering er at risikoen ved at bankene flytter ut driftsrelatert IKT-virksomhet til slike land (høyrisikoområder) er for høy dersom dette gjelder funksjoner og operasjoner som er nødvendige elementer i, eller har betydning for daglig operasjon av følgende funksjonsområder: betalingssystemer (både områdene avregning og oppgjør og systemer for betalingstjenester) kjernesystemer som kan betegnes som daglig bank. Disse omfatter: kunde/reskontro, innlån, utlån, korttjenester, kundeopplysninger og produktadministrasjon inkludert distribusjonskanaler. Finanstilsynet er av den oppfatning at ovennevnte IKT-oppgaver ikke kan utkontrakteres til landområder med høy risiko september 2010 Offshoring - tilsyn - regelverk - risiko

23 Tiltak Mulig lovforslag om meldeplikt til Finanstilsynet Finanstilsynet vurderer utvidelse av bestemmelsene i IKT-forskriften knyttet til utkontraktering

24 Revisjon september 2010 Endres i topp-/bunntekst

25 Oversikt tilsynsaktiviteter 2010 Oppfølging etter det dokumentbaserte tilsyn høsten 2009 Stedlige tilsyn 23 tilsyn hittil: med revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse med revisorer som ikke er medlem av DnR, basert på innrapporteringer, Tematilsyn oppdragsvurdering, totalt 34 stedlige tilsyn Selskapstilsyn med BDO Selskapstilsyn med PwC i samarbeid med PCAOB (høst 2010) Koordinering/ledelse av PCAOB s tilsyn med Ernst & Young og KPMG (ikke endelig avklart) september 2010 Endres i topp-/bunntekst

26 Revisjon av forsikringsselskaper Tilsyn med flere revisjonsselskaper som reviderer forsikringsvirksomhet. Revisor har i hovedsak basert sin revisjon av forsikringsforpliktelser på uttalelse fra selskapets ansvarshavende aktuar Revisor har i liten grad beskrevet aktuarens rolle som ekspert, evaluering av ekspertens kompetanse og objektivitet, omfanget av ekspertens arbeid og hensiktsmessigheten av å benytte aktuarens arbeid som revisjonsbevis. Revisor har ikke vurdert eller testet eventuelle kontrolltiltak iverksatt av selskapet for å forhindre feil i beregningene. Revisor har heller ikke utført substanshandlinger som f. eks stikkprøver av datagrunnlag, stikkprøver av beregninger eller utført egne analyser som kunne underbygge at tallet i regnskapet var uten vesentlige feil. Det vises til revisorloven 380 punkt 7 og RS , andre ledd og RS 330 punkt 23 og 49, RS FT vil følge opp og informere om hva som forventes når revisjoner er basert på uttalelser og beregninger fra aktuar september 2010 Endres i topp-/bunntekst

27 Tematilsyn revisors aksept og fortsettelsesvurdering Hvorfor? Revisorinstituttets betydning for et sunt næringsliv - ingen revisor medfører tvangsoppløsning Signaler om sviktende oppfølging av lovbestemmelsene september 2010 Endres i topp-/bunntekst

28 Tematilsyn revisors aksept og fortsettelsesvurdering FT s funn: Aksept: Ikke forespurt tidligere revisor i samsvar rl 7-2. Tidligere revisor har vært upresis i sin uttalelse om det foreligger forhold som tilsier at ny revisor ikke bør påta seg oppdraget. Dette har medført at ny revisor har påtatt seg oppdrag han/hun ikke burde ha påtatt seg uten at klienten først har ordnet opp i forhold som er påpekt fra forrige revisor. Tidligere revisor har fratrådt. Ny revisor har påtatt seg oppdrag uten at forhold påpekt fra forrige revisor er ordnet opp i. Manglende dokumentasjon av uavhengighetsvurdering. Manglede dokumentasjon for vurdering av kompetanse og kapasitet. Manglende dokumentasjon for revisjon av inngående balanse september 2010 Endres i topp-/bunntekst

29 Tematilsyn forts. Fortsettelse: Manglende system for å følge opp forhold som er påpekt i nummerert brev og i revisjonsberetning for forrige år. Medfører at revisor ikke undersøker om klienten har ordnet opp i påpekte forhold før ved neste års årsoppgjørsrevisjon. Revisor kommer i en situasjon med revisjonsberetninger med presiseringer og forbehold om samme problemstilling over flere år. Manglende nummererte brev. Brev bør også skrives mer presist og med klare frister for når forholdene må være brakt i orden. Konsekvenser må også fremgå av brevene. Fortsettelsesvurderingen gjøres (dokumenteres) for sent september 2010 Endres i topp-/bunntekst

30 Tematilsyn forts. Fratredelse: Fortsettelsesvurderingen gjøres for sent. Medfører at revisor ikke trekker seg. Viktig med tydelighet i brevskrivning og beskrivelse av konsekvenser. Flere saker der FT konkluderer med at revisor skulle ha trukket seg fra oppdraget på et tidligere tidspunkt september 2010 Endres i topp-/bunntekst

31 Revisjon av kommunalt eide aksjeselskaper ytterligere avklaring Godkjent revisjonsselskap eid av kommuner og/eller IKS kan påta seg revisjon av selskaper eid av de samme kommunene dersom: Kommunen(e)s eierandel er 10% eller mindre Revisjonsselskap selv har ressurser og kompetanse Daglig leder i IKS ikke har formelle roller i revisjonsselskapet Revisjonsselskap oppfyller revisorlovens krav til styresammensetning og stemmerett september 2010 Endres i topp-/bunntekst

32 Andre aktuelle saker Uttalelse om ny revisors uavhengighet og betydning av rådgivning som utføres før evt tiltredelse som revisor Uttalelse om revisors kontroll av inngående balanse på nye revisjonsoppdrag Regnskapsføreres og revisorers innretting ved innlevering til skattemyndighetene på vegne av oppdragsgiver september 2010 Endres i topp-/bunntekst

33 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy

Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet. Direktør Anne Merethe Bellamy Nedskriving av utlån hvilke endringer forventes? Erfaringer fra tilsyn regnskaps- og revisjonsområdet Direktør Anne Merethe Bellamy Regnskap 2 16. september 2011 Endres i topp-/bunntekst Gjeldende tapsregler

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt

Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap - Oversikt DATO: 12.06.2014 AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING

Detaljer

Finanstilsynets organisasjon

Finanstilsynets organisasjon Årsmelding 2009 Finanstilsynets organisasjon Per 01.01.2010 Styret leder Finn Hvistendahl Finanstilsynsdirektør Stab juridisk DirektØr Cecilie Ask kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud internasjonal koordinator

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004. Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 Rapport om finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), 31. desember 2004 Innhold Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2004 1 1. Innledning

Detaljer

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning

Gjennomføring av Solvens II - lovforslag. 1. Innledning Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO 12.08.2011 SAKSBEHANDLER: Jan Hagen m.fl. VÅR REFERANSE: 11/8033 DERES REFERANSE: DIR.TLF: 22 93 98 62 ARKIVKODE: 540.11 Gjennomføring av Solvens II - lovforslag

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Pressebriefing 9. april 2015

Pressebriefing 9. april 2015 Pressebriefing 9. april 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi Seksjonssjef Olav Johannessen ROS-analysen 2014: 1. Innledning 2. Oppsummering

Detaljer

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008. Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2008 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

KREDITTILSYNSDIREKTØR

KREDITTILSYNSDIREKTØR Årsmelding 002 Organisasjonskart STYRE Finn Hvistendahl Leder KREDITTILSYNSDIREKTØR Bjørn Skogstad Aamo STAB Sjefsjurist Marius Ryel Informasjonssjef Kjetil Karsrud Internasjonal koordinator Nina Moss

Detaljer

fra Utdannings- og forskningsdepartementet

fra Utdannings- og forskningsdepartementet Utdannings- og forskningsdepartementet Statsregnskapet 2003 Antegnelser 1 Nettobudsjettering regnskapene for universitetene og høgskolene for 2003 1.1 Innledning Universitetene og høgskolene (vitenskapelige

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011

www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet PwC 20. september 2011 www.pwc.no Utfordringer innen IKTområdet 20. september 2011 Innhold 1. Risiko i betalingsformidling 2. Kontinuitetsplaner 3. Bankenes ansvar ved utkontraktering 4. Oppsummering 2 Risiko i betalingsformidling

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4

0123456789 1011121314 1516171819 Å R S m e l d i n g 2 0 0 4 0123456789 1011121314 1516171819 ÅRSmelding 2004 Hvorfor har vi regulering og tilsyn med det finansielle systemet? Stabilitet i det finansielle systemet er viet stor oppmerksomhet de senere årene. Mange

Detaljer

Regnskapets troverdighet

Regnskapets troverdighet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2009 Regnskapets troverdighet Speiler regnskapene alltid virkeligheten? Når eiendommen har rast i verdi og når bunnen har rast ut under den lovende investeringen

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Innst. 295 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 96 L (2012 2013)

Innst. 295 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 96 L (2012 2013) Innst. 295 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 96 L (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav

Detaljer