Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 Årsberetning 2013 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet Redegjørelse for årsregnskapet - Balansen Kontantstrøm Virksomhetsstyring Risikoforhold Fremtidig utvikling Årsresultat og disponering Regnskap Kontantstrømoppstilling Noter Kontrollkomiteens melding Revisors beretning Opplag: 200 stk Trykk: Østfold Trykkeri Design: Dalsgren designbyrå

3 RAMMEBETINGELSER Bankens rammebetingelser er i hovedsak fastsatt i Sparebankloven og Finansieringsvirksomhetsloven, samt forskrifter fra Finanstilsynet og Bankenes Sikringsfond. Askim Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank uten kapital i form av egenkapitalbevis. Askim Sparebank er sterkt lokalt forankret gjennom forstanderskapets sammensetning. Medlemmene i forstanderskapet er valgt av innskyterne, Askim kommune, Skiptvet kommune og de ansatte. Askim Sparebank opererer i et marked med sterk konkurranse fra DNB, Nordea, SpareBank1, mfl. samt banker som utelukkende tilbyr sine tjenester via internett. Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat vekst i økonomien, noe høyere inflasjon enn vi har sett de siste år, sterk kursoppgang på Oslo Børs og et omslag i boligmarkedet. Arbeidsmarkedet var noenlunde i balanse med en lønnsvekst på om lag 4 prosent for alle arbeidstakere sett under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom året, men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk sammenheng. Norges Bank har holdt sin styringsrente, foliorenten, uendret på 1,5 % siden sitt rentemøte i mars Pengemarkedsrentene holdt seg relativt stabilt gjennom året og endte på i underkant av 1,70 % ved årsskifte 2013/2014. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo Børs med nesten 24 %. Boligprisene har vokst betydelig over flere år, men prisveksten avtok markert gjennom Ved inngangen til fjoråret var tolvmånedersveksten i bruktboligprisene 8,5 prosent. Veksttakten falt jevnt og trutt gjennom 2013 og tolvmånedersveksten var -0,6 prosent i desember. Kredittveksten har samlet sett holdt seg nokså stabil, men falt noe gjennom Husholdningenes gjeldsvekst har fortsatt å ligge på rundt 7 prosent på årsbasis. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nå over dobbelt så stor som deres disponible inntekt, en utvikling som myndighetene ser på med bekymring. Konsumveksten utviklet seg svakt gjennom fjoråret. Særlig var det fall i husholdningenes varekonsum i andre og tredje kvartal, mens tjenestekonsumet og konsum i utlandet har holdt seg oppe. På årsbasis anslår Statistisk sentralbyrå en vekst i privat konsum på 2,3 prosent i 2013, ned fra 3,0 prosent i Spareraten har økt ytterligere, til noe under 9 prosent, og forventes å holde seg på dette nivået også i årene som kommer. Det er flere årsaker til økt sparing blant husholdningene, men en relativt høy gjeldsbelastning, demografiske endringer, noe svekket forbrukertillit og pensjonsreformen er trolig noen av forklaringsfaktorene Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter ventes både ute og hjemme i Arbeidsledigheten vil holde seg høy i de fleste av våre naboland og stige noe i Norge. Eiendomsmarkedene vil trolig forbli krevende i de fleste deler av landet. Norges Bank har antydet en rentehevning først mot sommeren EU vedtok den 27. juni 2013 nytt kapitaldekningsregelverk, CRD IV, som blir gjort gjeldende i EU fra 1. januar CRD IV er foreløpig ikke tatt inn i EØS- avtalen. Pr har det ikke kommet noe nasjonalt regelverk i Norge tilpasset CRD IV. CRD IV stiller imidlertid krav til fullharmonisering med hensyn til rapportering, dvs. at det ikke er rom for nasjonale tilpasninger. Finanstilsynet har besluttet at rapportering etter CRD IV regelverket skal tre i kraft for norske banker fra 1. juli Første rapporteringsperiode er 3. kvartal 2014, unntatt LCR der første rapporteringsperiode er 31. juli Finansinstitusjoner skal fra og med 1. juli 2013 ha en ren kjernekapitaldekning på 4,5 prosent, kjernekapitaldekning på 6 prosent og kapitaldekning på 8 prosent og kapitalbuffere bestående av ren kjernekapital i tillegg til disse minstekravene. Bufferkravet per 1. juli 2013 er 4,5 prosent (2,5 prosent bevaringsbuffer og 2 prosent systemrisikobuffer), slik at finansinstitusjoner fra nevnte dato må ha ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning Kundereferanse: Familien Pettersen-Baggett var vår første kundereferanse fra privatmarkedet i vårt nye kundemagasin SALDO. De fortalte om sine positive erfaringer som kunde i Askim Sparebank. på hhv. 9 %, 10,5 % og 12,5 % prosent for å møte de samlede kapitalog bufferkravene. Konkurransen i markedet for godt sikrede boliglån er fortsatt sterk, og spesielt sterk på yngre kundegrupper i etableringsfasen. Kredittspreadene på ordinære senior bankobligasjoner er fremdeles høyere enn spreadene på OMF er, forutsatt samme løpetid. Differansen i kredittspreadene på en ordinær bankobligasjon og OMF har imidlertid blitt mindre i Askim Sparebank hadde derfor i første halvår 2013 et bevisst forhold til å plassere godt sikrede boliglån i Eika Boligkreditt. Innskuddsdekningen har imidlertid gjennom hele 2013 vært høyere enn 100 %. Banken har derfor i andre halvår hatt en noe mere balansert bruk av Eika Boligkreditt, ved at banken igjen har tatt godt sikrede boliglån på egen balanse. Askim Sparebank har ikke flyttet porteføljer av lån til Eika Boligkreditt i De lån som er formidlet til Eika Boligkreditt i 2013 har blitt etablert fortløpende ved opprettelse av nye kundeforhold eller refinansiering av løpende lån. ASKIM SPAREBANK SIN VIRKSOMHET Virksomhetens art og lokalisering Askim Sparebank driver bankvirksomhet og tjenestetilbud som står i naturlig tilknytning til dette. Askim Sparebank er en totalleverandør av produkter innenfor sparing, finansiering og betalingsformidling. I tillegg selger Askim Sparebank produkter innefor verdipapirfond og skade- og livsforsikring. Konsernet Askim Sparebank består av morselskapet Askim Sparebank og datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS som driver sin virksomhet under merkevarenavnet «Aktiv Eiendomsmegling Follo». Askim Sparebank eier 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Askim Sparebank eier også 27,5 % av Sparebankenes Eiendomsmegler AS i Askim. Askim Sparebank sine primære markedsområder er Askim, Skiptvet og Folloregionen. Banken har hovedkontor i Askim og avdelingskontorer i Ski og Skiptvet. Banken driver sin virksomhet i egne eide lokaler i Askim. Banken leier lokaler til avdelingskontorene i Ski og Skiptvet. Banken har en profil som retter seg mot personmarkedet, jord- og skogbruk, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i primærområdene. ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 3

4 får tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger. Det er i første rekke komplette løsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling, kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS og økonomi- og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Bedriftsreferanse i SALDO: Askim Sparebank kom med gode løsninger da Henning Tveter i Askim Flis & Bad trengte økonomisk støtte til et nytt prosjekt. Som takk flyttet han kundeforholdet over til Askim Sparebank. Askim Sparebank er banken der du treffer mennesker. Askim Sparebank legger stor vekt på å være en pålitelig, fleksibel og offensiv samarbeidspartner for sine kunder. Personlig oppfølging og god rådgiving er viktig for oss i Askim Sparebank. Eika Gruppen bankallianse og finanskonsern Askim Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 74 andre lokalbanker bidrar Askim Sparebank til velstand og økonomiske trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i sine lokalsamfunn. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene, og er gjennom det en viktig faktor for mange norske lokalsamfunn. Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt). Selskapet skiftet navn fra Terra-Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca 120 kommuner har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og lokalbankenes 1 million kunder har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Lokalbankenes kunder er primært personkunder og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokalbankene ved å levere kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker lokalbankenes og disse kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og personforsikringsprodukter som selges i lokalbanken. Eika Kredittbank leverer komplette debet- og kredittkortprodukter samt leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer samarbeider med den lokale Alliansebanken. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 55 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at lokalbankene Markedsområde Askim Sparebank har, og skal fortsatt ha, en sterk posisjon i Askim. I november 2011 samlet Nordea hele sin bankvirksomhet i Indre Østfold i Askim. I juni 2013 la DNB ned sin filial på Mysen og har i hovedsak samlet sin virksomhet for Indre Østfold i Askim. Dette er med på å øke konkurransen om bankkundene i Askim. At Nordea og DNB velger Askim som utgangspunkt for sin bankvirksomhet i Indre Østfold mener Askim Sparebank bare er med på å styrke Askim som regionsenter i Indre Østfold. Askim Sparebank opererer i noen av Norges mest sentral vekstområder. Askim Sparebank er godt etablert i Ski med hele Follo som markedsområde. Follo er en region i vekst. Planleggingen av Follobanen, nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Ski og Oslo S, er godt i gang. Follo vil bli ennå mer attraktivt som vekstområde når Follobanen er ferdig. Det vil åpne seg helt nye muligheter for Follo når reisetiden mellom Ski og Oslo S blir mindre enn 15 minutter. Indre Østfold er også en region med stor aktivitet. Glava i Askim og Nortura i Hærland skal gjøre store investeringer i årene som kommer. Disse investeringene viser at næringslivet har tro på Indre Østfold som region. Utbyggingen av E18 går sin gang og vil uten tvil være et stort aktivum for Indre Østfold når den blir ferdig. Askim Kommune legger til rette for økt boligbygging og det er mange spennende utbyggingsprosjekter for leiligheter under planlegging. Askim Sparebank skal ha en aktiv rolle i denne utviklingen og mener at mye ligger til rette for god vekst og utvikling også i årene som kommer. I 2011 gjorde banken et strategisk kjøp av 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Selskapet markedsføres under navnet Aktiv Eiendomsmegling Follo. Aktiv Eiendomsmegling Follo driver sin virksomhet i nabolokalene som Askim Sparebank leier i Torvgården på Ski. Aktiv Eiendomsmegling Follo har i 2013 vært med på å styrke og videreutvikle bankens posisjon i Follo, gjennom synergieffekter både for bank- og meglervirksomheten. Utviklingen i Skiptvet, etter etableringen av ny filial høsten 2008, er tilfredsstillende. Filialen har også i 2013 styrket sin markedsposisjon i Skiptvet. Banken delte i 2013 ut totalt MNOK 4 i gaver og sponsormidler til nærmiljøet, og er på denne måten med på å bidra til livskraftig utvikling av både kultur og idrett for alle. Dette vil Askim Sparebank fortsette med også i I Follo er banken blant annet hovedsponsor til Oppegård IL, Ski IL håndball og Driv IL i Enebakk. I Skiptvet er banken hovedsponsor for Skiptvet IL. Av historiske årsaker er banken naturlig nok en enda større bidragsyter til mange grupper i Askim, blant annet Askim Fotballklubb, Askim IF, Askim Pike og Guttekorps og Askim Janitsjar. Fra 2012 har Askim Sparebank også vært hovedsponsor for Askim kulturhus. Arbeidsmiljø og personale Sykefraværet i banken var i ,37 % av total arbeidstid, mot 5,53 % av total arbeidstid i I 2013 var det 17 sykefravær lengre enn 2 uker, tilsvarende tall i 2012 var 7. Det har ikke vært spesielle årsakssammenhenger til langtidsfraværet. I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader. 4 ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

5 Moteshow: Mote og bank i en lærerik og underholdene miks for Askim Sparebank og motebutikken Pineapple, høsten Partyteltet var satt opp på tomten til gatekjøkkenet Snacken, midt i hjertet av sentrum, og var fylt opp av 300 damer i alle aldre. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Bankens sikkerhetsrutiner bedømmes som gode, og sikkerhetsarbeidet og HMS drives etter gjeldende lover og regler. Av bankens 42 ansatte er 23 kvinner. Bankens ledelse består av 4 menn og 1 kvinne. Bankens styre har 2 kvinnelige og 4 mannlige medlemmer. Banken jobber bevisst med å oppfylle de samfunnsmessige forventningene om likestilling i bankens ledelse og styre. I forbindelse med stillingsutlysning, avlønning, regulativer, mulighet til deltidsstillinger etc. er kjønnene likestilt. Ansettelsesutvalget fungerer etter intensjonen og ivaretar dermed interessene for likestilling mellom kjønnene. Miljørapportering Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø utover det som er normalt for kontordrift. Samfunnsansvar Askim Sparebank støtter og respekterer vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og skal på ingen måte medvirke til brudd på menneskerettighetene. Askim Sparebank har sin virksomhet i Norge og møter ikke store utfordringer knyttet til menneskerettigheter i sin daglige virksomhet. Gjennom valg av produkter og leverandører ønsker banken å fremme støtte og respekt for anerkjente menneskerettigheter. Samarbeidet med de ansattes organisasjon har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften i Askim Sparebank skal opptre ansvarlig i forhold til klima og miljø. Banken vil fremme bruk av miljøvennlige produkter i egen drift så langt dette lar seg gjøre. Banken har i lang tid jobbet aktivt for å få ned forbruket av papir og øke den elektroniske formidlingen av informasjon og den elektroniske lagringen av denne. Redusert papirmengde gir mindre transport- og arkiveringsbehov både internt i banken og hos bankens kunder. Det langsiktige målet er at all utveksling av informasjon med kunden skal skje elektronisk. Et slikt mål kan kun nås i et samarbeid med bankens underleverandører. Askim Sparebank skal også ha et kritisk blikk på hvilke reiser som kan erstattes med telefonmøter/ videokonferanser. Askim Sparebank sin drift skal kjennetegnes av en høy etisk standard. Banken skal etterleve gjeldende lover og forskrifter gitt i medhold av lov, og herunder å forvalte de midler den har rådighet over, på en trygg måte. Banken og dens ansatte skal ikke på noen måte anbefale eller ta initiativ til brudd på eller omgåelse av gjeldende lover og forskrifter. Det er null toleranse for mottak av «smøring» og «gaver» fra parter med egeninteresser. Ved opprettelsen av nye kundeforhold gjennomfører banken en omfattende identitetskontroll for å unngå at banken blir utnyttet i forbindelse med korrupsjon og hvitvaskingstransaksjoner. Banken gjennomfører en løpende kontroll av alle transaksjoner og mistenkelige transaksjoner blir rapportert til Økokrim. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for denne vurdering ligger bankens sunne økonomiske drift og finansielle stilling, samt styrets vurdering av fremtidsutsiktene. Etter styrets mening gir årsregnskap og årsberetning en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av bankens virksomhet og økonomiske stilling. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Driftsresultatet Resultatet av ordinær drift før skatt ble på MNOK 52,6 for 2013, mot MNOK 40 for Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med MNOK 1,8. Utbytte økte med MNOK 3,6, gebyrer og provisjonsinntekter økte med MNOK 9,1, netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andeler ble redusert med MNOK 2,8. I sum økte netto andre driftsinntekter med til sammen MNOK 9,4 i 2013 sammenlignet med Lønn, sosiale kostnader og administrasjonskostnader har økt med MNOK 2,8 og andre kostnader har økt med MNOK 1,1 i 2013 sammenlignet med Netto kostnadsført tap på utlån til kunder utgjør MNOK 0,7 i 2013 noe som er en reduksjon på MNOK 4 sammenlignet med Netto rente- og kredittprovisjoner I kroner økte netto rente- og provisjonsinntekter med MNOK 1,78 fra totalt MNOK 68,9 i 2012 til totalt MNOK 70,7 i Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK) har netto rente- og kredittprovisjonsinntekter svekket seg fra 1,90 % til 1,89 % Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjonsinntekter har økt med totalt TNOK 354 sammenlignet med Hele økningen i garantiprovisjonsinntekter kommer fra ordinære kunder. Askim Sparebank har ikke mottatt garantiprovisjoner fra deltagelse i garantikonsortium eller lignende i Banken er godt fornøyd med utviklingen i andre gebyrer og provisjonsinntekter som økte med MNOK 9,1 i 2013 sammenlignet med Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte gebyrer og provisjonsinntekter fra 0,66 % i 2012 til 0,89 % i ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 5

6 Kraftfestivalen: Askim Sparebank er en av hovedsponsorene til Kraftfestivalen. Under fjorårets arrangement, var det stor stemning og mange folk ute og storkoste seg i Folkeparken i Askim. Banken har en meget god økning i provisjonsinntekter på kredittformidling og skadeforsikring. Provisjonsinntekter på kredittformidling økte med MNOK 6,4 mens provisjonsinntekter fra salg av forsikringsprodukter økte med MNOK 1,6. Den vesentligste delen av økningen på kredittformidling kommer fra økte provisjoner på lån formidlet til Eika Boligkreditt. Gebyrer og provisjonsinntekter på betalingsformidling økte med MNOK 1 i 2013 sammenlignet med Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Bankens provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester økte med MNOK 0,3 i 2013 sammenlignet med Netto verdiendring og gevinst tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Eika Kapitalforvaltning AS. Forvaltningen utføres i henhold til mandat fra Askim Sparebank. I 2013 har banken kostnadsført netto verdiendringer på TNOK 59 og netto realiserte gevinster på TNOK 457, i sum netto inntekt på TNOK 398 knyttet til obligasjonsporteføljen har obligasjonsporteføljen en ikke inntektsført gevinst på TNOK I 2012 inntektsførte banken netto verdiendringer på TNOK 670 og netto realiserte gevinster på TNOK 270, i sum en netto inntekt på TNOK 950 knyttet til obligasjonsporteføljen hadde obligasjonsporteføljen en ikke inntektsført gevinst på TNOK Bankens plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond er definert som omløpsmiddel og bokført til markedsverdi. Plasseringene i pengemarkeds- og obligasjonsfond er bokført under balanseposten aksjer, andeler og egenkapitalbevis med en bokført verdi på MNOK 85,2. Banken har inntektsført til sammen TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond i Til sammenligning inntektsførte banken TNOK i avkastning på plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond i Andre driftsinntekter Bankens driftsinntekter på utleie av fast eiendom ble redusert med TNOK 212 i 2013 sammenlignet med Salg av overtatte leiligheter i 2012 er årsaken til nedgangen. Banken har et kontorlokale på 250 kvm i Skolegata 3 B i Askim som ikke er utleid pr Lokalt ble fraflyttet etter leieavtalens utløp. Gevinst ved salg av driftsmidler er inntektsført med TNOK 709 i Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn og administrasjonskostnader bestående av lønn, pensjoner, sosiale kostnader og adm. kostnader økte med TNOK som er en økning på 6,15 % sammenlignet med Målt i % av GFVK utgjør lønn med mer og administrasjonskostnader 1,30 % pr mot 1,26 % pr Lønn har økt med TNOK (6,88 %) sammenlignet med Bankens pensjonskostnader i 2013 er tilnærmet uendret sammenlignet med Administrasjonskostnadene har økt med TNOK (5,76 %) sammenlignet med Driftskostnader på IT drift hos bankens datasentral, SDC i Danmark, har økt med ca. 8 % i 2013 sammenlignet med NOK svekket seg vesentlig mot DKK, særlig i andre halvår, noe som er hovedårsaken til økte kostnader på IT drift som blir fakturert i DKK. Andre driftskostnader Kostnader knyttet til forretningsbygget som banken eier i Askim har økt med TNOK 270 i 2013 sammenlignet med Årsaken til kostnadsøkningen sammenlignet med 2012 er planlagt vedlikehold. Andre driftskostnader har økt med TNOK 820 sammenlignet med Banken feiret sitt 125 års jubileum i 2013 og kostnadsøkningen sammenlignet med 2012 kan i stor grad relateres til kostnader knyttet til markeringen av bankens 125 års jubileum. Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier Lån og garantier er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjene fra Finanstilsynet. Samlet utgjør individuelle nedskrivninger på utlån, nedskrivninger på grupper av utlån og spesifisert avsetning på garantiansvar MNOK 32,715 pr mot MNOK 32,245 pr Banken har i 2013 bokført netto tap på utlån og garantier på til sammen NOK (0,02 % av GFVK) mot NOK (0,13 % av GFVK) i Styret anser tapsavsetningene for å være tilstrekkelige i forhold til bankens risiko på utlån og garantier. BALANSEN Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen økte i 2013 med MNOK 120 (3,28 %) mot MNOK 88 (2,5 %) i Innskudd Innskuddsveksten i 2013 ble på MNOK 218 (7,34 %) mot en vekst på MNOK 221 (8,1 %) i Banken har ingen meglede innskudd. Banken har ingen fastrenteinnskudd. Innskuddene dekker ved årsskifte 109 % av brutto utlån, mot 105 % forrige år. 6 ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

7 Askim Sparebank har som målsetting at innskudd minimum skal dekke 90 % av brutto utlån. Brutto utlån Brutto utlån på egen balanse økte i 2013 med MNOK 92 (3,26 %). I 2012 økte utlån på egen balanse med MNOK 137 (5,1 %). Økningen i utlån på egen balanse på MNOK 92 i 2013 fordelte seg med en økning på MNOK 102 (4,96 %) på utlån til personmarkedet mens utlån til næringslivskunder ble redusert med MNOK 10 (-1,32 %). Ved årsskiftet hadde banken formidlet en utlånsportefølje i Eika Boligkreditt på til sammen MNOK Bankens utlånsvekst i Eika Boligkreditt i 2013 endte på MNOK 147 (11,6 %). Hensyntatt utlånsporteføljen i Eika Boligkreditt er bankens totale utlånsvekst i 2013 på MNOK 239 (5,85 %). Forrige års vekst, inklusiv vekst i porteføljen hos Eika Boligkreditt, var MNOK 347 (9,28 %). Ovennevnte vekst i forvaltningskapital, innskudd og utlån i beløp og prosent fordeler seg slik: Endring Endring MNOK MNOK MNOK % Forvaltningskapital ,3 % Innskudd fra kunder ,3 % Brutto utlån % Eika Boligkreditt ,6 % Karpe Diem: Vi var med som sponsor for Karpe Diems konsert i Kulturhuset og loddet ut billetter til konserten. Responsen var enorm og mange heldige vinnere ble meget fornøyd med påspandert pizza og flott konsert. Foto: Stian Andersen Garantier Banken har stilt garantier for til sammen NOK den 31. desember 2013 mot NOK den 31. desember Garantier overfor kunder fordeler seg med NOK i betalingsgarantier, NOK i kontraktsgarantier, NOK i skattegarantier og NOK i andre garantier. Garantiene har god risikospredning og er generelt godt sikret etter de samme retningslinjer som for utlån. I tillegg har banken garantiansvar overfor Eika Boligkreditt på NOK Verdipapirer Banken hadde ikke omløpsaksjer Forvaltningen av obligasjonsporteføljen utføres av Eika Kapitalforvaltning. Forvaltningen utføres i henhold til mandat. Mandatet er i tråd med bankens retningslinjer for forvaltning av og handel med verdipapirer. Bankenes styre har fastsatt maksimumsrammer for disse aktivitetene. Det foretas en løpende kontroll og rapportering slik at virksomheten holdes innenfor gitte rammer. Bankens obligasjonsbeholdning har en bokført verdi på MNOK 439,5 den 31. desember Historisk kostpris på bankens obligasjonsbeholdning er MNOK 439,8. Obligasjonsbeholdningens pålydende er MNOK 439. Obligasjonsbeholdningen er nedskrevet med NOK pr var obligasjonsbeholdningen bokført til MNOK 459. Obligasjonsbeholdningen var da nedskrevet med NOK Bankens beholdning av pengemarkeds- og obligasjonsfond er ført under posten aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Bankens plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond har en kostpris på NOK inklusiv mottatt utbytte Markedsverdien på pengemarkeds- og obligasjonsfondene er NOK den 31. desember Bokført verdi er lik markedsverdi. Mottatt utbytte og verdiendringer utgjør til sammen NOK i Beholdningen av egenkapitalbevis er bokført til en verdi på NOK Hvert enkelt papir er bokført til den laveste verdien av markedsverdi og historisk kostpris Tidligere nedskrivninger på egenkapitalbevisene i Sparebank1 Nord-Norge og deler av tidligere nedskrivninger på egenkapitalbevisene i Hjelmeland Sparebank er reversert med tilsammen NOK i regnskapet for Egenkapitalbevisene i Sparebank1 Nord- Norge er etter reverseringen bokført til historisk kostpris. Egenkapitalbevisene i Hjelmeland Sparebank er nedskrevet med NOK pr Det er ikke bokført verdiendringer på de øvrige egenkapitalbevisene i Porteføljen av unoterte anleggsaksjer er bokført til en verdi på NOK som tilsvarer historisk kostpris med fradrag av nedskrivninger på NOK som er bokført tidligere år. Av den totale beholdning av anleggsaksjer utgjør aksjer i Eika Boligkreditt AS NOK og aksjer i Eika-Gruppen AS NOK Banken har også aksjer og andeler i 7 forskjellige eiendomsfond. Disse aksjene har en bokført verdi på NOK som tilsvarer antatt markedsverdi Beholdningen av aksjer og andeler i eiendomsfond er nedskrevet med NOK pr. 31. desember Av nedskrivningene på NOK er NOK kostnadsført i Egenkapital, soliditet og kapitaldekning Bankens opptjente egenkapital, som består av sparebankens fond og gavefond, utgjør til sammen NOK Bankens opptjente egenkapital utgjør 10,12 % av forvaltningskapitalen Bankens opptjente egenkapital utgjorde 9,45 % av forvaltningskapital Styret har et bevisst forhold til utviklingen og det er utarbeidet prognoser for egenkapitalprosenten i årene fremover ut fra forskjellige scenarioer knyttet til vekst og kostnadsutvikling. Inntjeningen i 2013 har vært tilstrekkelig til å øke den prosentvise uvektede egenkapitalandelen. Banken har i 2013 tatt opp et ansvarlig lån stort MNOK 30. Lånet ble tatt opp for å styrke bankens kapitaldekning ved at tilleggskapitalen tar ½ parten av fradraget i ansvarlig kapital når bankens beholdning av ansvarlig overstiger 10 % av egen ansvarlig kapital. Det er overgangen til dynamisk eierskapsmodell og emisjoner i 2013 i Eika Boligkreditt AS som har utløst behovet for ansvarlig lån. Bankens rene kjernekapitaldekning er 17,69 %, kjernekapitaldekning er 19,69 % og kapitaldekning er 19,91 % pr Dette er godt over kapitaldeknings- og bufferkravene fra 1. juli 2013 på ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning på hhv. 9 %, 10,5 % og 12,5 % var bankens rene kjernekapitaldekning 16,59 % og kapitaldekning og kjernekapitaldekning 18,62 %. Basel III setter økte fremtidige krav til egenkapital i bankene. Dette vil over tid også påvirke markedet sitt krav til ansvarlig kapital i Askim Sparebank. Styret sin vurdering er likevel at med en ren ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 7

8 kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning langt over de nye kapital- og bufferkravene så fremstår Askim Sparebank som en solid bank med et godt grunnlag for god vekst og inntjening også i tiden fremover. Forhold etter regnskapsårets slutt Det er ikke oppstått vesentlige forhold etter avslutning av regnskapsåret som har innvirkning på bedømmelsen og vurderingen av regnskapet for KONTANTSTRØM Bankens operasjonelle aktiviteter har en positiv kontantstrøm på MNOK 138 i Økte innskudd fra kunder på MNOK 217 med fradrag for økte utlån til kunder på MNOK 91 er hovedårsaken til den positive kontantstrømmen. Likviditetsoverskuddet har blitt benyttet til nedbetaling av to obligasjonslån på til sammen MNOK 135. Bankens investeringsaktiviteter har vært svært begrenset i Banken har tatt opp et obligasjonslån stort MNOK 100 og et ansvarlig lån stort MNOK 30 i Bankens totale kontantstrøm for alle aktiviteter i regnskapsåret 2013 er positiv med MNOK 1,4. VIRKSOMHETSSTYRING (Corporate governance) Askim Sparebank har høy fokus på å etterleve strenge etiske prinsipper. Eierstyring og selskapsledelse omfatter de mål og overordnede prinsipper som banken styres etter for å sikre innskyterne, kapitalmarkedets og andre interesser som berøres av bankens virksomhet. Bankens virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål blir realisert. Dette innbærer blant annet: Et kompetent og uavhengig styre, gode interne styringsprosesser, en objektiv og uavhengig eksternrevisjon og en åpen og god kommunikasjon med ansatte og omgivelsene for øvrig. Styret reviderer og vedtar bankens strategiplan årlig. Styret mottar løpende gjennom året rapporter for de forskjellige risikoområdene i banken. RISIKOFORHOLD Internkontroll Kontroll er etablert gjennom årets kontrollhandlinger i arbeidsplan for styret og kontrollkomiteen, og de rapporter som avgis. Internkontrollen rapporteres av banksjef og gjennomgås av styret og kontrollkomiteen. Bankens administrasjon har ansvar for den daglige risikostyring, som utøves gjennom instrukser, rapporter og kontroll. Ekstern revisor har avgitt uttalelse om at banken har etablert tilfredsstillende internkontroll. Finansiell risiko Summen av de risikoforhold som påvirker vår bank, og som normalt påvirker enhver bank, er etter styrets oppfatning håndtert tilfredsstillende i regnskapet for Til grunn for denne vurdering ligger bankens resultat for året, grunnleggende soliditet gjennom kjernekapital og kapitaldekningsprosent og profilen på de underliggende risikoforhold for øvrig. Kredittrisiko Bankens kredittrisiko er spesielt knyttet til utlån, garantier og verdipapirer. Kredittrisikoen ligger i at debitor ikke kan oppfylle sine forpliktelser. Banken følger Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål ble ytterligere innskjerpet i desember Banken utøver sin utlånsvirksomhet i henhold til Finanstilsynets siste utgave av retningslinjer for utlån til boligformål. Nedbetalingslån og fastrentelån er priset i forhold til kundenes økonomi og den sikkerhet som er etablert. Bankens utlån til kunder er preget av meget god sikkerhet. 75,8 % av lånene er sikret med pant i boligeiendom innenfor 80 % av forsvarlig Sykkel: Assisterende banksjef Espen Halvorsen og finansiell rådgiver Morten Dahl byttet ut arbeidsantrekk med sykkelshorts og tok med seg kunder på sykkeltur til de franske alper. 8 ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

9 verdigrunnlag. For 2012 var 76,2 % av utlånsmassen innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. Utlån til næringslivskunder utgjør 25,9 % (27,1 % ) av totale utlån på egen balanse. Vår kjennskap og nærhet til markedet er også vesentlig i forhold til vurderingen av kredittrisiko. Banken risikoklassifiserer sin utlån, både til næringslivskunder og privatkunder. Styret ser med utgangspunkt i nåværende strategi ingen vesentlige endringer i bankens fremtidige kredittrisiko. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for personmarkedet og verdipapirer og moderat for næringsliv. Renterisiko Risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens lønnsomhet i ugunstig retning er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Renterisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom rentebindingsperioden på eiendelssiden og gjeldssiden i balansen. Av den samlede utlånsmassen utgjør utlån til kunder med fastrente MNOK 113,6. Renterisikoen er redusert gjennom renteswap avtaler på til sammen MNOK 104 med opprinnelig løpetid på 3, 5 og 10 år. Innskudd fra kunder løper med flytende rente i sin helhet. Styret vurderer renterisikoen i utlåns- og innskuddsmassen som liten. Bankens obligasjonslån, ansvarlige lån og fondsobligasjon løper med flytende rente, 3 mnd renteterminer med faste marginer over 3 mnd NIBOR i hele løpetiden. Banken har ikke obligasjoner med fastrente i sin obligasjonsbeholdning pr Styret har utarbeidet instruks for plassering og funding i verdipapirer og finansinstitusjoner. Renterisikoen i verdipapirer og funding er forsøkt dempet med sammensetning av type verdipapirer, volumfordeling og forfallsspredning. Styret vurderer renterisikoen i bankens likviditetsplasseringer og lån i obligasjonsmarkedet til å være begrenset. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen må sees i sammenheng med bankens egenkapital og forholdet mellom innskudd og utlån. Store enkeltinnskudd som raskt kan flyttes ut av banken vil også påvirke bankens likviditetsrisiko. Askim Sparebank oppfyller kravene til Finansdepartementet sin forskrift om forsvarlig likviditetsstyring for banker. Banken oppdaterer sin likviditetspolicy minimum årlig. Banken har beredskapsplan for likviditet med tilhørende modell for stresstest. Brutto utlån til kunder er MNOK 271 lavere enn innskudd fra kunder. Bankens innskuddsdekning har økt i løpet av 2013 til 109,3 % pr Innskuddsmassen er i all hovedsak fordelt på et høyt antall kunder. Banken har over tid hatt et begrenset antall store innskuddskunder som har vært med på å øke bankens likviditetsrisiko. Banken har avtale med disse innskuddskundene om at de forplikter seg til å gi banken 10 dagers varsel for uttak større enn MNOK 10. Askim Sparebank har også tilpasset seg dette ved å ha noe større likviditetsbeholdninger enn det banken ville hatt uten disse innskuddskundene. Innskudd i Norges Bank, som er en del av kontanter og fordringer på sentralbanker på til sammen MNOK 61,8, utgjorde MNOK 49,8 pr. 31. desember Banken hadde ved årsskifte også pantsatt obligasjoner og pengemarkedsfond i Norges Bank til en bokført verdi av MNOK 275 som gav en låneadgang etter haircut på MNOK 260. Låneadgangen i Norges Bank utgjør en vesentlig del av bankens likviditetsreserver. Cruise på Rhone: Her ser dere gruppebilde fra vår kundetur til Frankrike i høst. Vi hadde en fantastisk tur på elvecruise med mange flotte opplevelser og mye god mat og drikke. Innskudd i andre banker uten avtalt løpetid utgjorde MNOK 134, Askim Sparebank hadde også fire innskudd i andre banker på tilsammen MNOK 20,2 med løpetid til september Banken har obligasjoner og plasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfond som ikke er pantsatt pr på til sammen MNOK 250 som kan realiseres i løpet av 5-10 dager ved behov. Banken har en trekkrettighet på MNOK 150 knyttet til avregningskonto i DNB. Ingen del av denne trekkrettigheten var benyttet ved årsskifte. Banken anser likviditetsrisikoen for å være begrenset, men styret er samtidig opptatt av å minimere bankens likviditetsrisiko. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tap når valutakursene endrer seg. Bankens kontantbeholdning av valuta utgjorde TNOK pr I tillegg hadde Askim Sparebank en innskuddskonto i DNB i DKK med en saldo omregnet NOK på TNOK 1 pr Askim Sparebank har ikke lån til kunder eller innskudd fra kunder i annen valuta enn NOK. Askim Sparebank er ikke egen valutabank og all valutaomsetning blir kun gjort som kommisjonær for annen valutabank. Innskuddskonto i DNB i DKK har blitt benyttet ved kjøp av DKK for å valutasikre bankens IT kostnader i DKK. Kostnader i DKK på IT drift hos bankens datasentral i Danmark har blitt valutasikret for inntil et 1/2 år frem i tid. Banken har en løpende valutarisiko knyttet til innkjøp av IT tjenester i DKK. I 2013 har dette, særlig i andre halvår, gitt seg utslag i økte kostnader knyttet til kjøp av IT tjenester i DKK fordi NOK svekket seg vesentlig mot DKK gjennom hele Valutarisikoen ansees likevel til å være begrenset i Askim Sparebank. Operasjonell risiko Operasjonell risiko kan defineres som risiko for tap som følge av mangelfulle eller mislykkede interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. I Eika Alliansen AS har det vært betydelig fokus på å sikre og forbedre egne og underleverandørers leveranser til bankene. Det har vært høy fokus på feilretting, stabilisering og videreutvikling både i banksystemene som benyttes internt i banken og selvbetjeningsområdet NettBank. ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 9

10 Gjennom vårt eierskap i Eika Boligkreditt AS har vi god tilgang på prisgunstig funding/boliglån. Dette, sammen med høy egenfunding i innskuddsdekning, er en styrke vi vil fortsette å benytte fremover for å ha konkurransedyktige tilbud på både flytende og fast rente. Marginene på boliglån har bedret seg gjennom 2013 og dette skaper et godt grunnlag for bankens videre utvikling. Vi må likevel være forberedt på at marginene kan snu. Gjennom flere år har vi jobbet målrettet mot å oppnå en størst mulig bredde på alle typer finansielle produkter våre kunder skal ha hos oss. Vårt mål er at Askim Sparebank, gjennom god rådgivning og personlig service, skal dekke kundenes behov for bank-, forsikrings og andre finansielle produkter til flest mulig av våre kunder. En slik jobbing på andre produkter enn rene innskudd- og utlånsprodukter, vil være nødvendig for å opprettholde en best mulig inntjening i årene som kommer. I tillegg til å ha tro på en positiv utvikling på privatmarkedet, vil banken også jobbe målrettet på samme måte mot små og mellomstore bedrifter i bankens naturlige markedsområde. Vi har en klar målsetning om å øke markedsandelen også innenfor dette segmentet, dog innenfor de risikorammer banken har satt på dette området. Talentene i Skiptvet IL: Her er brødrene Espen og Jonas Frorud, og lagkamerat Martin Thon i Skipvet IL. De raser fremover i skisporet og i skikarrieren med litt drahjelp fra sambygdinger og Askim Sparebank. FREMTIDIG UTVIKLING Askim Sparebank har en solid og god økonomi som legger et særdeles godt grunnlag for videre vekst og utvikling. Banken vil fortsette arbeidet med å trygge sin posisjon som en selvstendig og lokal sparebank. Askim Sparebank skal fortsette å være en god arbeidsplass for sine medarbeidere og en god samarbeidspartner for våre kunder. Nye budsjetter og strategiplaner for de neste 3 år er vedtatt etter en lang og omfattende prosess der bankens styre, ledelse og ansatte har vært involvert. Banken forventer at 2014 vil bli et år med moderat kredittvekst og et fortsatt lavt rentenivå. Selv om vi er spente på den videre utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, og at det ved utgangen av 2013 ble registrerte et noe kjøligere boligmarked i form av prisnedgang og lavere omsetning, tror ikke Askim Sparebank at dette vil skape dramatiske endringer for vår virksomhet. Banken er, totalt sett, etablert i et meget attraktivt markedsområde hvor det registreres god utvikling og tilflytting. Gjennom målrettet arbeid mot eksisterende og nye kunder i våre markedsområder, skal banken oppnå en sterkere kredittvekst enn gjennomsnittet blant norske banker, og der i gjennom legge grunnlaget for økning både i markedsandeler og kredittvekst. Banken skal fortsette sin strategi med å bygge kompetanse blant de ansatte. God kompetanse blant de ansatte skal kjennetegne Askim Sparebank som organisasjon. Askim Sparebank er stolte av at bankene i Eika Gruppen AS nok en gang er den grupperingen som er blant de som har de mest fornøyde bankkundene blant banker med ordinær filialstruktur. Gjennom gode rådgivningssamtaler, økt kompetanse, fokus på service i alle ledd samt dyktige ansatte, skal Askim Sparebank gjøre sitt ytterste for å beholde sin ledende posisjon på kundetilfredshet også gjennom Det er en klar målsetning for Askim Sparebank og fortsette det strategiske samarbeidet med Eika Gruppen AS. Styret vil takke bankens kunder og forretningsforbindelser for et godt samarbeid i Styret vil også rette en stor takk til bankens medarbeidere for en meget god innsats gjennom ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende disponering av resultat for regnskapsåret 2013: Årets overskudd Disponering: Overført til sparebankens fond Overført til gaver Sum disponert Askim, den 31. desember 2013/ 10. februar Øystein Østre Styrets leder Per Morten Ødegaard Styrets nestleder Marit Fredheim Styremedlem Per Henrik Hoff Styremedlem Kari Tveter Iversen Styremedlem Tom Sandham Styremedlem Ansattes representant Espen Halvorsen Konstituert Adm. Banksjef 10 ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

11 Årsregnskap 2013 Tall i hele Konsern Konsern Note ASKIM SPAREBANK Note Morbank Morbank Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Lønn 20, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Forts. neste side ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 11

12 forts. fra forrige side Tall i hele Konsern Konsern Note ASKIM SPAREBANK Note Morbank Morbank Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Overført fra annen egenkapital Sum overføringer 0 0 Disponeringer Utbytte på aksjer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponeringer ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

13 Tall i hele EIENDELER Konsern Konsern Note ASKIM SPAREBANK Note Morbank Morbank Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån til og fordringer på kunder før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner Andre rentebærende verdipapirer Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Andre verdipapirer Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskap Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskap Eierinteresser i konsern selskap 0 0 Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsern selskap Immatrielle eiendeler Goodwill 9 11 Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler 0 0 Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 13

14 Tall i hele GJELD OG EGENKAPITAL GJELD ASKIM SPAREBANK GJELD Konsern Konsern Note Morbank Morbank Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder: Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Andre langsiktige låneopptak Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Spesifiserte avsetninger på garantiansvar Uspesifiserte avsetninger på garantiansvar Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Sum innskutt egenkapital 0 0 Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital Minoritetsinteresse Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENFOR BALANSEN Betingede forpliktelser Forpliktelser 6, Askim, 31.desember 2013/ 10. februar 2014 Øystein Østre Styrets leder Per Morten Ødegaard Styrets nestleder Marit Fredheim Styremedlem Per Henrik Hoff Styremedlem Kari Tveter Iversen Styremedlem Tom Sandham Styremedlem Ansattes representant Espen Halvorsen Konstituert Adm. Banksjef

15 Kontantstrømoppstilling Askim Sparebank Alle tall i NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviterter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/ gevinst ved salg av anleggsmilder Ordinære avskrivninger Nedskrivning/reversering anleggsmidler Endring pensjoner Endring utlån finansinstitusjoner Endring utlån Endring gjeld til finansinstitusjoner Endring innskudd fra kunder Endringer verdipapirer Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av annen gjeld (korts./langs.) Utbetalinger til gaver Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd m.v I likviditetsbeholdning inngår innskudd i Norges Bank Ubenyttet trekkrettighet på oppgjørskonto ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 15

16 Noter Askim Sparebank Note 1 Generell informasjon rettvisende bilde Askim Sparebank sitt årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner (TNOK) så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Note 2 Regnskapsprinsipper Utarbeidelse av konsernregnskap Konsernregnskapet omfatter morbanken Askim Sparebank og datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS (66 % eiet). Opplysninger om datterselskapenes resultatposter er gitt i note 3. Andre opplysninger om konsernforhold er gitt i note der de er vurdert å være vesentlige. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskap følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden er benyttet. Dersom summen av vederlaget, balanseført beløp av minoritetsinteresser og virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen umiddelbart. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Minoritetsinteresser beregnes av resultatet etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetsandel i konsernregnskapet. Oversikt over tilknyttede selskaper finnes i note 3. Tilknyttede selskaper vurderes til egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. I selskapsregnskapet vurderes tilknyttede selskaper til kostmetoden. Resultatposter Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. Periodisering inntektsføring/kostnadsføring Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte fra datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS blir inntektsført det året det det er opptjent. Aksjeutbytte fra alle andre selskaper blir inntektsført i det året utbytte blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU - prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. Utlån beskrivelser og definisjoner Vurdering av utlån Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av lånene. Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor fraregnet. Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Engasjementer over MNOK 10 vurderes særskilt. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. Behandling av misligholdte engasjementer Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle nedskrivninger. 16 ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

17 Behandling av konstaterte tap Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søke god. Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne basert på en analyse av risiko og historiske tapstall og med grunnlag i bankens risikoklassifiseringssystem. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser i bankens definerte markedsområder. Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM lån til personmarkedet og BM lån til bedriftsmarkedet. Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente- og valutainstrumenter Banken klassifiserer finansielle eiendeler etter formålet med handelen. Finansielle eiendeler fordeles på følgende kategorier: a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Banken har ingen eiendeler plassert i denne kategorien med unntak av andeler i pengemarkeds- og obligasjonsfond som er bokført til markedsverdi. b) Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger. Disse finansielle eiendelene omsettes ikke i et aktivt marked. c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater og obligasjoner er plassert i denne kategorien. Første gangs regnskapsføring av finansielle instrumenter Finansielle instrumenter balanseføres til virkelig verdi på handelsdagen. Finansielle instrumenter som omsettes i et aktivt marked De fleste finansielle instrumenter som aksjer, andeler, egenkapitalbevis, sertifikater, obligasjoner og renteswapper handles i et aktivt marked. Markedet vurderes som aktivt dersom det er mulig å fremskaffe observerbare kurser og at disse kursene representerer faktiske og hyppige markedstransaksjoner. For instrumenter handlet i et aktivt marked benyttes den noterte prisen innhentet fra børs eller megler. Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked Finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt marked omfatter i hovedsak innskudd/utlån og andre finansielle instrumenter som ikke er notert på Oslo Børs samt garantier. Verdipapirer Verdipapirer består av aksjer, andeler, egenkapitalbevis samt sertifikater og obligasjoner. Alle bankens verdipapirer er klassifisert til å være finansielle eiendeler tilgjengelig for salg. Verdipapirer er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte verdipapirer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. For ikke børsnoterte verdipapirer som enten er omløpsmidler eller anleggsmidler vil det foretas beregninger eller vurderinger som i størst mulig grad er basert på observerbare priser. Dersom virkelig verdi av verdipapirer klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelses-kostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives verdipapiret. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Banken har ikke aksjer definert som omløpsmidler Banken har fondsplasseringer i pengemarkeds- og obligasjonsfondene Eika Sparebank, Eika Likviditet, Eika Kreditt og DNB FRN 20. Plasseringene i nevnte pengemarkeds- og obligasjonsfond er bokført i regnskapet under post 7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Plasseringene i pengemarkeds- og obligasjonsfond er av banken definert til å være omløpsmidler og er bokført til markedsverdi Plasseringene i pengemarkeds- og obligasjonsfondene er en del av bankens likviditetsbuffer. ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 17

18 Øvrige aksjer, andeler og egenkapitalbevis er definert som anleggsmidler Bankens beholdning av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer er definert som omløpsmidler. Porteføljen av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Forvaltningen av obligasjonsporteføljen er i all hovedsak satt ut til en profesjonell aktør, og forvalteren står også for verdifastsettelsen av virkelig verdi for de enkelte obligasjonene og sertifikatene. Det benyttes priser notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger, vil det bli beregnet virkelig verdi iht. spread-matrise utarbeidet av Verdipapirfondenes forening. Banken har eierinteresser i datterselskapet Estator Eiendomsmegling AS og tilknyttet selskap Sparebankenes Eiendomsmegler AS. Finansielle derivater. Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom bankens virksomhet. Resultatet av sikringsforretningene blir bokført parallelt med resultatet av de underliggende postene forretningene sikrer. For derivater benyttet i sikringsøyemed består risikoen hovedsakelig av motpartsrisiko. Dette er risiko for at avtalemotpart ikke oppfyller sine forpliktelser. Motpartsrisikoen vurderes som svært begrenset. Prinsipper for vurdering av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives da til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er den høyeste verdien av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Banken benytter lineære avskrivninger. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Kontormaskiner og EDB utstyr % Inventar og innredninger % Biler 20 % Bankbygg/fast eiendom 2-5 % Påkostning leide lokaler 10 % Goodwill 10 % Immaterielle eiendeler 20 % Prinsipper for vurdering av overtatte eiendeler Eiendeler overtatt ved inndrivelse av misligholdte engasjement skal etter 9 i Finanstilsynets forskrift klassifiseres som omløpsmiddel eller anleggsmiddel. Bankens overtatte eiendeler er klassifisert som anleggsmiddel. Overtatte eiendeler blir ført i balansen til anskaffelseskost med fradrag for eventuelle nedskrivninger slik at bokført verdi tilsvarer forventet markedsverdi. Markedsverdien er basert på kjente salgsverdier på tilsvarende objekter, takst eller verdivurderinger fra 3. part. I tillegg vurderes avkastningsevnen på den overtatte eiendelen. Overtatte eiendeler føres på egen linje i balansen. Nedskrivninger og tap ved salg av overtatte eiendeler klassifisert som omløpsmidler blir ført som konstatert tap. Nedskrivning og tap ved salg på overtatte eiendeler som er anleggsmiddel blir ført i samsvar med god regnskapsskikk. Prinsipper for kostnadsføring av skatt Årets skattekostnad inneholder betalbar skatt regnet av årets resultat før skattekostnad, justert for permanente forskjeller og endringen i midlertidige forskjeller. Utsatt skatt blir regnet på grunnlag av de midlertidige forskjellene i de regnskapsmessige og skattemessige verdiene ved utgangen av regnskapsåret. Det blir benyttet en skattesats på 27 % ved beregning av utsatt skatt. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller blir ført mot hverandre når de tilhører samme tidsrom. Utsatt skattefordel oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for skattefradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel blir ført som en eiendel i balansen dersom det er sannsynlig at banken kan få realisert fordelen som er ført i balansen. Utsatt skatt oppstår når midlertidige forskjeller gir grunnlag for økt skattegrunnlag i fremtiden. Utsatt skatt blir ført som gjeld i balansen. Prinsipper for vurdering av gjeld Gjeld er bokført til nominell verdi og reguleres ikke for rentejusteringer. Eventuelle transaksjonskostnader kostnadsføres på etableringstidspunktet. 18 ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

19 Regnskapsprinsipper for utstedte sertifikater og obligasjoner Utstedte sertifikater og obligasjoner er bokført i balansen til pålydende verdi med fradrag for egenbeholdning og underkurs eller tillegg av overkurs. Underkurs kostnadsføres gjennom lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene frem til forfall. Transaksjonskostnader kostnadsføres på etableringstidspunktet. Tilbakekjøp av egne obligasjoner for nedjustering av gjeld blir nettoført mot obligasjonsgjelden. Prinsipper for pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Askim Sparebank bruker Norsk Regnskapsstandard for bokføring av pensjonskostnader. Ytelsesordninger er gjenstand for årlig aktuarberegning og kostnadsføres under «lønn og generelle administrasjonskostnader». Askim Sparebank har en sikret ytelsesbasert pensjonsordning og en usikret AFP pensjonsordning. Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse, bestående av differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig. Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning (ytelsesbasert flerforetaksordning) vil, grunnet manglende informasjon og pålitelighet i beregninger, likestilles med innskuddsordning og kostnadsføres med årets premiebetaling inntil avklaring omkring beregningene foreligger. Beregnet påløpt pensjonsforpliktelse etter gammel AFP- ordning er ført som gjeld i balansen. Prinsipper for risikovurdering og klassifisering av utlån og garantier Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. I risikoklassifiseringen av personmarkedet inngår etablert sikkerhet og økonomi. Økonomi består av følgende elementer; samlet netto inntekt for husstand, samlet gjeldsbelastning og en sjablongmessig levekostnad pr. person i husstanden. Banken har som mål at alle næringsengasjementer over TNOK 200 skal risikoklassifiseres. Vurderingen baserer seg både på økonomi og sikkerhet. Bankens risikoklassifisering av kunder gir over tid en god oversikt over risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det poengteres det at banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Tapsmerkede og misligholdte lån er definert som problemengasjement, jfr. note 6. I tillegg er misligholdte lån og kreditter vurdert iht. utlånsforskriften på vanlig måte. Prinsipper for omregning til NOK Eiendeler og gjeld i annen valuta er omregnet til midtkurser på balansedagen Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til NOK etter kursene på transaksjonstidspunktet. Netto urealisert gevinst eller tap på balansedagen er resultatført. Banken hadde en valutabeholdning i kontanter tilsvarende TNOK Valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg til kunder. Banken har ingen valutalån eller åpne terminhandler i valuta Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter defineres som kontanter og fordringer på Norges Bank. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank 19

20 Note 3 Datterselskaper og tilknyttede selskaper Konsernet ble etablert med virkning fra 1. oktober 2011 som er det regnskapsmessige oppkjøpstidspunktet for ervervet av 66 % av aksjene i Estator Eiendomsmegling AS. Kostpris for aksjene var TNOK Eierinteressen i Sparebankenes Eiendomsmegler AS regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og kostmetoden i selskapsregnskapet. Eierinteresser i datterselskap (konsoliderte) Selskapets navn Kontor kommune Selskaps kapital Antall aksjer Eier/stemme andel Total EK Resultat 2013 Bokført verdi Estator Eiendomsmegling AS Ski % Eierinteresser i tilknyttede selskap Selskapets navn Kontor kommune Selskaps kapital Antall aksjer Eier/stemme andel Total EK Resultat 2013 Bokført verdi Sparebankenes Eiendomsmegler AS Askim ,50% Mellomværende Innskudd fra datterselskap Utlån til datterselskap 0 0 Renter til datterselskap Renter fra datterselskap 1 7 Innskudd fra tilknyttede selskap Utlån til tilknyttede selskap Renter til tilknyttede selskap Renter fra tilknyttede selskap 18 4 Note 4 Finansiell risiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall. Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. På denne måten eksponeres banken for likviditetsrisiko. Banken har interne måltall for likviditet, herunder likviditetsbuffer, som løpende fremlegges for styret. Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 90 %, og innskuddsdekningen utgjør ved årets utgang 109,32 % mot 105,17 % året før. Ved behov funder banken seg også gjennom kortsiktige og langsiktige innlån fra penge- og kapitalmarkedet, herunder F-lån fra Norges Bank. Forfallstrukturen fremgår i note 12 om gjeld. Askim Sparebank har tatt opp et obligasjonslån pålydende MNOK 100 og et ansvarlig lån pålydende MNOK 30 i Askim Sparebank hadde ved årsskifte en trekkrettighet i DNB pålydende MNOK 150 som kan dekke kortsiktige likviditetsbehov. Denne trekkrettigheten har i svært liten grad vært benyttet gjennom Likviditetssituasjonen betraktes som god. Askim Sparebank har ikke kommiterte trekkrettigheter pr ÅRSBERETNING 2013 Askim Sparebank

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer