EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Formannskapssalen Rådhuset Tidspunkt: 12:3 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 37/14 38/14 39/14 4/14 41/14 42/14 43/14 44/14 45/14 Avgjøres av styret: Godkjenning av protokoll fra Eigersund Næring og Havns møte Justering av ISPS område flytting av hovedport samt nytt gjerde Budsjettkontroll havnekassen og skipstrafikk for 3. kvartal 214 Eierstrategi Eigersund Næring og Havn KF Medlemskap i Region Stavanger Aktuelle utbedrings og reparasjonstiltak ved Hovland ferjeterminal Budsjett for Eigersund næring og havn KF 215 økonomiplan Referatsaker til Eigresund Næring og Havns møte Spørsmål/orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte Egersund, 18. oktober 215 Odd Stangeland Styresleder Randi S. Haugstad Sekretær Side 1 av 14 Side 1 av2

2 Administrative meldinger Innkalling av varamedlemmer: Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). Eventuelle forfall meldes til tlf til Randi S. Haugstad Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: Ingen Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. Side 2 av 14 Side 2 av2

3 Eigersund kommune Saksframlegg Dato: Arkiv: :FEArkivsaksnr.: 14/1944 Journalpostløpenr.: 14/26449 Saksnummer 37/14 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: Epost: Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat Randi Haugstad Førstesekretær Utvalg/komite Eigersund Næring og Havn KF Møtedato Godkjenning av protokoll fra Eigersund Næring og Havns møte Sammendrag: Protokoll fra forrige møte i styret legges frem for godkjenning. Saksgang: Avgjøres av styret. Forslag til vedtak : Protokoll fra møte i Eigersund Næring og Havn KF den godkjennes. Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Protokoll ENH doc Side 3 av 14

4 EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF Utvalg: Møtedato: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Tidspunkt fra: Sak fra / til: 12:3 Tidspunkt til: 29/14 35/14 Følgende medlemmer møtte: Odd Stangeland Harald Røkenes Kjetil Lycke Bodal Geir Hestnes Liv Fredriksen Alf Tore Sæstad Formannskapssalen Rådhuset 15:5 Anette Hoås Følgende medlemmer hadde forfall: Siri Skaar Stornes Følgende varamedlemmer møtte: Kolbjørn Rogstad Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Konst. daglig leder Lars Kolnes, havnefogd Knut Seglem og kommunalsjef økonomi Tore Oliversen. Merknader til møtet: Sak 34/14 Spørsmål/orienteringer i Egersund Næring og Havns møte deler av saken ble behandlet i lukket møte. Konst. daglig leder Lars Kolnes forlot møtet før behandling av siste sak 35/14 konstituering av daglig leder. Sak 35/14 Konstituering av daglig leder Eigersund Næring og Havn KF ble behandlet i lukket møte. Odd Stangeland Styreleder Randi S. Haugstad Utvalgssekretær Side 4 av 14

5 Styrets faste medlemmer/varamedlemmer (8): Politiske oppnevnte medlemmer Leder Odd Stangeland (AP) Nestleder Geir Hestnes (H) Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) Medlem Anette Hoås (V) Varamedlemmer i rekkefølge 1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) Brukerrepresentanter Medlem Harald Røkenes Medlem Liv Fredriksen Medlem Siri Skaar Stornes Varamedlemmer i rekkefølge 1. Varamedlem Siv Grure 2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad Ansattes representant Medlem Kjetil Lycke Bodal Vararepresentant Varamedlem Ove Romslo Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 29/14 3/14 31/14 32/14 33/14 34/14 35/14 Godkjenning av protokoll fra Egersund Næring og Havns møte Avgift og prisliste for Egersund havn 215 Budsjettkontroll og trafikkstatistikk 1. halvår 214 Budsjett for Eigersund næring og havn KF Referatsaker til Egersund Næring og Havns møte Spørsmål/orienteringer i Egersund Næring og Havns møte Konstituering av daglig leder Eigersund Næring og Havn KF Side 5 av 14

6 29/14: Godkjenning av protokoll fra Egersund Næring og Havns møte Forslag til vedtak : Protokoll fra Egersund Næring og Havns møte den godkjennes Eigersund Næring og Havn KF Møtebehandling: HARALD RØKENES (brukerrepr.) stilte spørsmål om hvorfor den foreslåtte saken fra Multiconsult ikke sto på sakskartet, da denne skulle legges frem til septembermøtet. Dette ble tatt opp i forrige møte i Eigersund Næring og Havn KF under protokollen sak 18/14. KONST. DAGLIG LEDER LARS KOLNES orienterte om at saken ble forsinket fra Multiconsult til septembermøtet. Da det trengs en del saksbehandling i forbindelse med denne saken, vil den bli satt på sakskartet til møtet i oktober. Votering: Protokollen enstemmig godkjent med Røkenes merknad. ENH29/14 Vedtak: Protokoll fra Egersund Næring og Havns møte den godkjennes med Røkenes merknad. Vedtaket er enstemmig. 3/14: Avgift og prisliste for Egersund havn 215 Forslag til vedtak : ISPS vederlaget økes med Kr 1 fra Kr 5 til kr 6. Avgift og prisliste for Egersund Havn legges ut på høring Eigersund Næring og Havn KF Møtebehandling: Votering: Enstemmig vedtatt. ENH3/14 Vedtak: ISPS vederlaget økes med Kr 1 fra Kr 5 til kr 6. Avgift og prisliste for Egersund Havn legges ut på høring. Vedtaket er enstemmig. Side 6 av 14

7 31/14: Budsjettkontroll og trafikkstatistikk 1. halvår 214 Forslag til vedtak : Budsjett kontroll pr 1 halvår 214 tas til etterretning Eigersund Næring og Havn KF Møtebehandling: LIV FREDRIKSEN (brukerrepr.) stilte spørsmål om hvorfor det foreligger et budsjett fra Det bør være et nyere enn dette. HAVNEFOGD KNUT SEGLEM svarte at det finnes budsjett pr Dette vil bli ettersendt medlemmene. På bakgrunn av dette foreslo STYRELEDER ODD STANGELAND: «Skipstrafikk for 1. halvår tas til orientering. Budsjettkontroll for 1. kvartal tas til orientering.» Votering: Stangelands forslag enstemmig vedtatt. ENH31/14 Vedtak: Skipstrafikk for 1. halvår tas til orientering. Budsjettkontroll for 1. kvartal tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. 32/14: Budsjett for Eigersund næring og havn KF Forslag til vedtak : 1. Styret vedtar forslag til budsjett for Eigersund Næring og Havn KF overtar ikke ansvaret for Hestnesutbyggingen før igangsatte tiltak er sluttført og avklart nærmere Eigersund Næring og Havn KF Møtebehandling: LIV FREDRIKSEN (brukerrepr.) foreslo: «Punkt 2 i forslaget strykes.» Side 7 av 14

8 Nytt punkt: «Eigersund Næring og Havn KF ber om at det overføres et årlig beløp i 3 år fra Eigersund kommune som startkapital til foretaket.» Votering: Punkt 1 enstemmig vedtatt. Punkt 2 falt enstemmig. Nytt punkt 2 enstemmig vedtatt. ENH32/14 Vedtak: 1. Styret vedtar forslag til budsjett for Eigersund Næring og Havn KF ber om at det overføres et årlig beløp i 3 år fra Eigersund kommune som startkapital til foretaket. Vedtaket er enstemmig. 33/14: Referatsaker til Egersund Næring og Havns møte Referatsaker som legges frem for styret : Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato 1 14/18948 I /2168 U /22425 S /23434 U /2424 U Avsender/Mottaker Tittel Registrering av endring Brønnøysundregistrene enhetsregisteret og foretaksregisteret Eigersund Næring og Rapportering på vedtatte Havn KF bestillinger august 214 Møteplan for 215 Rogaland Høringsuttalelse rullering av Fylkeskommune handlingsplanen næring 215 Nortura SA Prima Slakt Konkurransetilsynet /Norpri A/S / Jæren Eeiendomsinvest AS Eigersund Næring og Havn KF Møtebehandling: 5 Nortura SA Prima Slakt /Norpri A/S / Jæren Eeiendomsinvest AS HARALD RØKENES (brukerrepr.) stilte spørsmål om hvorfor dette skrivet som er underskrevet av ordførerne i Eigersund og Bjerkreim kommune er forelagt foretaket som referatsak. Dette er et politisk dokument. Side 8 av 14 5

9 STYRELEDER ODD STANGELAND orienterte om at brevet burde forelegges foretaket da foretakets konst. daglige leder har vært saksbehandler. LIV FREDRIKSEN (brukerrepr.) mener det bør gå et skille når det gjelder kommunens oppgaver, kontra foretakets. STYRELEDER ODD STANGELAND vil følge opp denne saken overfor politisk og administrativ ledelse. Styret er av den klare oppfatning at daglig leder ikke kan stå som saksbehandler for rådmann eller ordfører, med mindre det gjelder en sak ENH har styrebehandlet. Styret har for øvrig full tillit til at daglig leder selv gjør vurderinger om hvilke saker som ligger innenfor foretakets interesser og etter hvert styringsdokumenter. Rolleforståelsen er for styret helt avgjørende for å kunne utføre eiers mål i forhold til for eksempel næringsarbeid. Votering: Det fremkom ingen forslag i saken. Foretaket hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. ENH33/14 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. 34/14: Spørsmål/orienteringer i Egersund Næring og Havns møte Spørsmål/orienteringer i møtet : Eigersund Næring og Havn KF Møtebehandling: STYRELEDER orienterte foretaket om formannskapets vedtak i saken: Eierstrategi Næring og havn KF. Saken går videre til Kommunestyret mandag (Vedtaket ble sendt medlemmer og varamedlemmer på epost.) STYRELEDER ber om at styret får fremlagt en sak med en vurdering på dybdeforhold ved kaiene i Egersund havn. KONST. DAGLIG LEDER LARS KOLNES vil i løpet av høsten 214 fremme en sak for styret angående dybdeforhold. KJETIL LYDKE BODAL (ans.repr.) stilte spørsmål om det var nedsatt et forhandlingsutvalg for foretaket. STYRELEDER svarte at det pr. dags dato ikke er noe forhandlingsutvalg, men det bør gjøres snarest. Side 9 av 14 6

10 LIV FREDRIKSEN foreslo følgende representanter til forhandlingsutvalget: «Styreleder Odd Stangeland, nestleder Geir Hestnes, samt daglig leder. Liv Fredriksen er vararepresentant. Leder og nestleder er forhandlingsutvalg for daglig leder, og daglig leder ovenfor andre ansatte.» Votering: Enstemmig vedtatt. KONST. DAGLIG LEDER orienterte om at det er kommet tilbakemelding fra Egersund vindmøller om at de er oppgitt over at saken stopper i departementet. En vindkraftutbygging i regionen vil bety mye for lokalt næringsliv og Eigersund havn. STYRELEDER orienterte på epost i etterkant av møtet om at prosessen med nye arbeidsavtaler for ansatte på havn er sluttført. STYRELEDER orienterte om en sak i lukket møte jf. kl 31, nr. 2. Protokoll for denne delen av saken ligger i eget protokollvedlegg unntatt offentlighet (J.nr.: 14/2616). KONST. DAGLIG LEDER orienterte om en sak i lukket møte jf. kl 31, nr. 5. Protokoll for denne delen av saken ligger i eget protokollvedlegg unntatt offentlighet (J.nr.:26174). STYRELEDER orienterte om en sak i lukket møte jf. kl 31, nr. 3. Protokoll for denne delen av saken ligger i eget protokollvedlegg unntatt offentlighet (J.nr.: 14/26193). ENH34/14 Vedtak: Forhandlingsutvalg Eigersund Næring og Havn KF Styreleder Odd Stangeland, nestleder Geir Hestnes, samt daglig leder. Liv Fredriksen er vararepresentant. Leder og nestleder er forhandlingsutvalg for daglig leder, og daglig leder ovenfor andre ansatte. Vedtaket er enstemmig. Side 1 av 14 7

11 35/14: Konstituering av daglig leder Eigersund Næring og Havn KF Forslag til vedtak : Lars Kolnes konstitueres som daglig leder av foretaket til og med Eigersund Næring og Havn KF Møtebehandling: Saken ble behandlet i lukket møte jf. kl. 31, nr 3 jf. offentlighetslovens 14. Votering: Enstemmig vedtatt. ENH35/14 Vedtak: Lars Kolnes konstitueres som daglig leder av foretaket til og med Vedtaket er enstemmig. Side 11 av 14 8

12 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: :FAP3, TI&58 Arkivsaksnr.: 14/245 Journalpostløpenr.: 14/278 Saksnummer 38/14 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: Epost: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Knut Seglem Havnefogd Utvalg/komite Eigersund Næring og Havn KF Møtedato Justering av ISPS område flytting av hovedport samt nytt gjerde Sammendrag: Kystverket har krevd ny ISPS sårbarhetsvurdering og oppgradert ISPS sikkerhetsplan for å kunne opprettholde ISPS statusen på terminalen på Kaupanes. I den forbindelse er det nødvendig med en del justeringer av området. Begrunnelse er at vi ikke klarer å tilfredsstille kravene til person kontroll og sikkerhet av inngående trafikk med dagens løsning. I løpet av den siste måneden har hovedporten blitt ødelagt flere ganger av trailere. Dette har resultert i kostnader for reparasjon, samt kostnader med fysisk vakthold da porten ikke fungerte. Det er derfor nødvendig at vi utførere tiltak som vil forhindre fremtidige sikkerhets brudd samt unngå at porter til stadighet blir skadet. De nødvendige tiltak har en kalkulert kostnad på kr 25. eks mva. Saksgang: Avgjøres av styret. Forslag til vedtak : Nødvendige justeringer av ISPS porter og gjerder på Kaupanes terminalen iverksettes. Kostnadene dekkes ved at kr 25., over konto 1185 Forsikringer alarm og ISPS. Kr 25. overføres fra konto 151 avdrag på lån til konto Saksbehandlers vurderinger: Med erfaring fra 24 juli i år hvor samtlige ISPS terminaler ble pålagt å høyne terror beredskapen til nivå 2, erfarte vi hvor krevende dette ble innen for ISPS området på Kaupanes. I samarbeidet med RSO som er godkjent av kystverket til å utarbeide sårbarhetsvurderingen som må foreligge ultimo november er det hensiktsmessig å gjøre disse nødvendige Side 12 av 14

13 forbedringene. Merkostnadene på kr25., over føres til konto1185 Forsikringer Alarm ISPS fra konto 151 Avdrag på lån. Universell utforming: Ingen Økonomiske konsekvenser: Driftsmessige forhold konto 1185 forsikringer/alarm/isps økes med konto 151 reduseres med Sum Investeringsmessige forhold Sum Inneværende år Kr25. Kr25. Neste år År 3 Inneværende år Neste år År 3 ingen ~o~ Alternative løsninger: ~o~ Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Forskrift om sikring av havneanlegg ISPS.pdf Parter i saken: Side 13 av 14 2

14 Side 14 av 14

15 Side 15 av 14

16 Side 16 av 14

17 Side 17 av 14

18 Side 18 av 14

19 Side 19 av 14

20 Eigersund kommune Saksframlegg Dato: Arkiv: :FE15, FAP1, TI&14, TI&58 Arkivsaksnr.: 14/125 Journalpostløpenr.: 14/27796 Saksnummer 39/14 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: Epost: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Knut Seglem Havnefogd Utvalg/komite Eigersund Næring og Havn KF Møtedato Budsjettkontroll havnekassen og skipstrafikk for 3. kvartal 214 Sammendrag: BUDSJETTKONTROLL HAVNEKASSEN OG SKIPSTRAFIKK FOR 3.kv 214. Inntektene er 16 %, og utgiftene 71 % av budsjettet for 214. Sun inntekter: Sum utgifter: Kr ,Kr , Netto resultat: Kr , TRAFIKKUTVIKLING: 3.kv kv 213. Anløp av handelsfartøyer Anløp av norske fiskefartøy Anløp av utenlandske fiskefartøy Antall skipsanløp 1. halvår LASTEMENGDE: Inngående last Utgående last tonn tonn tonn tonn Total lastemengde 1. halvår tonn tonn Side 2 av 14

21 Saksgang: Avgjøres av styret. Forslag til vedtak : Budsjett kontroll pr 3.kv 214 tas til etterretning Eventuell tidligere behandling: Andre opplysninger / fakta i saken: Saksbehandlers vurderinger: Det er en økning i antall anløp på 4.7 %. Det er en økning på 14,7 % i last og gods over havnen sammenlignet med 3.kv 213. Årsaken til økningen er det er ilandført større kvantum fisk samt utskipning bulk fra Hellviksplitt skrapjern fra Hermod Teigen AS. Inntektene er i overkant av budsjett. Samlede utgiftene er lavere enn budsjett. Økte inntekter kompensere for økte utgifter ifm vedlikehold. Vedlikeholdet som skal utføres i 4 kvartal er i hovedsak innkjøp av annoder og montering på spuntkaiene Gruset og Skriversbryggen. Kostnadene er kalkulert til Kr 26. eks mva. I tillegg kommer flytting av ISPS porter og nytt gjerde på Kaupanes terminalen ifm. ny ISPS sårbarhetsvurdering og oppdatert ISPS sikkerhetsplan dette fremmes i egen sak. Vi går nå inni vintermånedene dette kan medføre utgifter til snørydding og brøyting av terminaler. Økonomiske konsekvenser: Alternative løsninger: ~o~ Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Driftsregnskap vedlegg budsjettkontrollskipstrafikk.pdf Parter i saken: Side 21 av 14 2

22 Side 22 av 14

23 Side 23 av 14

24 Eigersund kommune Saksframlegg Dato: Arkiv: :FE37 Arkivsaksnr.: 14/987 Journalpostløpenr.: 14/27518 Saksnummer 4/14 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: Epost: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Lars Kolnes Daglig leder Utvalg/komite Eigersund Næring og Havn KF Møtedato Eierstrategi Eigersund Næring og Havn KF Sammendrag: Kommunestyret har behandlet eierstrategien. Når det gjelder saksutredningen samt vedtaket vises det til vedlegget. Saksgang: Avgjøres av styret. Forslag til vedtak : Styret for Eigersund Næring og Havn KF tar kommunestyrets eierstrategi til orientering. Eventuell tidligere behandling: Andre opplysninger / fakta i saken: Saksbehandlers vurderinger: Eierstrategien og vedtektene er, etter daglig leders vurdering, et godt grunnlag for foretaket å arbeide ut fra. Trolig vil det være behov for å prioritere arbeidsoppgavene internt i styret og muligens også i forhold til kommunestyret. Det mest nærliggende er utarbeidelsen av forslaget til økonomiplan. Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer det fremlagte forslag til vedtak. Universell utforming: Ikke aktuelt Side 24 av 14

25 Økonomiske konsekvenser: Alternative løsninger: ~o~ Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Kommunestyrets behandling av eierstrategi sak 5414.pdf Parter i saken: Side 25 av 14 2

26 Eigersundkommune Saksframleggpolitisksak Dato: Arkiv::FE 37 Arkivsaksnr.: 14/987 Journalpostløpenr.: 14/2386 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen Sentralstaben KetilHelgevold Rådmann Saksnummer 85/14 54/14 Utvalg/komite Formannskapet Kommunestyret Møtedato Eierstrategi NæringoghavnKF Sammendrag: StyretiEigersundNæringoghavnKFharmedretteetterspurteneierstrategiforforetaket. Rådmannenhilserdetteinitiativetvelkommen,ogserattidenermodenforåfåeneierstrategipå plass. RådmanneneropptattavatdeoverordnedestyringssignalenetilEigersundNæringoghavnKFskal væresåtydeligeogklaresommulig samtidigsomforetaketskalhamulighetentilåmeisleut operativemålsettinger,verdigrunnlagogarbeidsmetoderpåegenhånd.utfordringenidetteerå utarbeideenstrategisombådeeroverordnetogsamtidigkonkretnoktilatdenvirkerstyrendepå foretaketsvirksomhet.foråvidereformidledettetileigersundnæringoghavnforeslåsdetisakenå etablereenegeneierstrategiforforetaket.dennestrategienviletterhvertblisattinnienstørre sammenhengmedenstrategisknæringsplan. Isakenerdetlagtvektpåådefinerehvasommenesmedeneierstrategi.Rådmannenvilidetteogså omtaledenbebudedestrategiskenæringsplanen. Prinsipperforgodeierstyringvilværeetsentralttema ogdetvilidennesammenhengenblipektpå hvordandettefrarådmannensståstedønskesutøvdirelasjonenmellomeigersundkommuneog foretaket. Utoverdettevildetblifokusertpåmålogverdier.Målenevilhaenoverordnetkarakter. Verdigrunnlagetmenerrådmannendetmåværeopptilforetaketåutarbeideogfastsette,mendet erviktigatdetstilleskravtilatdetteblirgjort. Enproblemstillingsomvildukkeopperhvordanmålsettingenetilforetaketerrealiserbareutfraden økonomiskesituasjonenforetakettilenhvertidbefinnersegi.detteeretspørsmålsomistorgradvil finnesittsvaridenårligebudsjettbehandlingen.itilleggvildetteogsåavhengeavihvorstorgrad KF etklarerågenerereegneinntekter.dettevilstyrebemanningenavforetaket.bortsettfra stillingensomprosjektlederforhestnesutbyggingenerdetikkelagtopptilåoverføreandrestillinger frateknisk.deterimidlertidheltpådetreneatdetskalværeetnærtogtettsamarbeidmellom foretaketogteknisk.detteerogsåvedtaksfestettidligere.idennesammenhengenerdetogsået poengåpekepåatorganiseringentiltekniskvilbligjennomgåttforåseomdetfinnes Side 26 av 14 1

27 effektiviserings ograsjonaliseringspotensiale.idetteerdetogsånaturligåvurdereforholdettil foretaketogdeoppgavenesomforetaketnaturligvilkunneoverta. Iendelsammenhengervildetoppståsituasjonerhvorenhandlingvilfremståsomsamfunnsmessig fornuftig,menbedriftsøkonomiskufornuftig.islikesakervildetværeopptilstyretsbredeskjønnå trekkesinekonklusjoneridenenkeltesak.forrådmannenerdetetpoengåpresisereat samfunnsnyttigehandlingerliggerinnenfordetsomforetaketselvsagtskalkunnevurdere.dettemå dogseesoppmotvirksomhetenstotalelønnsomhet.detåfinnedenrettebalansenidetteer rådmannentryggpåatforetaketskalfåtil. NårdetgjelderinvesteringssidenvilrådmannenanbefaleatforskutteringsmidleravsatttilEgersund Næringspark(Eigestad)overførestilforetaketutenbindinger.Detteertotaltkr1.76., somkan benyttestiloppkjøpavareal.deterenforutsetningatinvesteringeriarealskjerinnenforeigersunds kommunegrense. Saksgang: FormannskapetinnstillertilKommunestyret Rådmannensforslagtilvedtak : Formannskapetinnstillertilkommunestyret: EigersundkommuneleggertilgrunnatprinsippeneforgodteierskapogstyringavEigersundNæring oghavnkfomtaltidennesakenleggestilgrunnforforetaketsviderearbeid. Foretaketskaljobbeforånåfølgendehovedmål: EigersundNæringoghavnKFskalværeenmoderne,aktivogattraktivorganisasjonsomskal leggetilretteforatnåværendeogfremtidigebrukereavforetaketsvarerogtjenesterskal visestorgradavkundetilfredshet. Foretaketskalaktivtsøkesamarbeidmedandreaktørerforåutnytteforetaketsressurserpå enbestmuligmåte,ogderigjennomskapemerverdiforforetaketogsamfunnet. ForetaketskalbidratilatEigersundkommunevidereutviklersegsomregionensnaturlige sentruminnenforområdenehavn,næring,boligogturisme. Detskalværeetklartskillemellomforetaketshavneøkonomiogforetaketsandreøkonomiske virksomhetsområder.foråytterligerefremhevedetteblirderesterendemålsettingeneskiltito deler: Havneforvaltning; o Foretaketskalsikresinrealkapitalpåenbestmuligmåte ogdermedsørgeforen godoglangsiktigressursutnyttelse o EgersundHavnskalværeenaktivforvalteravhavnenogbidratilathavnenfremstår somåpen,tilgjengeligogmoderne o Sjøområdeneihavnenskalvidereutviklesogforvaltespåenbærekraftigmåte. Side 27 av 14 2

28 o o EgersundHavnskalforvalteogutviklehavnentilbestefordensnåværendeog fremtidigebrukere.detskalleggessærskiltvektpååtiltrekkesegnyaktivitetsom kanstyrkeantallarbeidsplasserihavneområdet Markedsføringenavhavnenskalprioriteresslikataktivitetenøkes.Detersærlig ønskeligmedetableringavarbeidsplasseritilknytningtilhavneområdene. Næring,boligogturisme 1. Hovedmålsettinger(iprioritertrekkefølge); I. II. III. IV. V. VI. ForetaketskalvidereutvikleEigersundkommunesittnæringsarbeid og spesieltleggetilrettefornynæringsvirksomhetsomkanbidratilåskapenye ogfremtidsrettedearbeidsplasser. Foretaketskalmarkedsførekommunensmangefortrinninnennæringog havnbådelokalt,regionalt,nasjonaltoginternasjonalt. Foretaketskalværeentilretteleggerfornæringsutviklinggjennomåtilby attraktivenæringsarealer.dettekanskjebådegjennomåutvikleegne arealerog/ellervedkjøpavarealsomklargjøresavforetaketogsåselges. Detskaltilenhvertidværetilgjengeligenæringsarealersomerferdig opparbeidet. ForetaketskalsørgeforatHestnes utbyggingenfullføres.idetteliggerbåde opparbeidelseavfellesinfrastrukturiområdet ogsalgavtomtervedhjelp avprofesjonelleiendomsmegler. Foretaketskalværeentilretteleggerforboligutbygginggjennomåtilby attraktiveboligtomter.dettekanskjebådegjennomåutvikleegnearealer og/ellervedkjøpavarealsomklargjøresavforetaketforsalg. ForetaketskalbidratilatEigersundkommuneerenturistvennligkommune somtiltrekkersegturisteristørreomfangennidag.idetteliggerdetatde fysiskeforholdeneskalværegodttilrettelagtforturisme,informasjonenskal væreletttilgjengeligogavhøykvalitetogdetskalhversommerværeet tilbudomturistinformasjon.eigersundkommunesomturistdestinasjonskal videreutvikles.foretaketvelgerselveventuellesamarbeidspartneretildette. 2. DetutarbeidesetverdigrunnlagogetiskeretningslinjerforEigersundNæring oghavnkfsombyggerpåogvidereførerforetaketsvedtekter,målog retningslinjer. 3. Foretaketfastsetterenårligplanforsittarbeidmedvektpåmål,strategiog gjennomføring 4. Foretaketutarbeiderårligenrapportsomgirensamletredegjørelsefor selskapetsstyringogledelse(årsrapport) Side 28 av 14 3

29 5. Detoverføresforskutteringsmidlermedtotaltkr1.76., tileigersund NæringoghavnKF.MidlenetasfrafondskontoavsatttilEgersund Næringspark(Eigestad) Formannskapet Møtebehandling: FrankEmilMoen(AP)foreslosliktvedtak: «PunktIVNæring,boligogturismestrykes:ForetaketskalsørgeforatHestnes utbyggingen fullføres.idetteliggerbådeopparbeidelseavfellesinfrastrukturiområdet ogsalgavtomter vedhjelpavprofesjonelleiendomsmegler.» FrankEmilMoen(AP)foreslosliktvedtak: «Tilleggtilpunkt1 VNæring,boligogturisme:Foretaketskalværeentilretteleggerfor boligutbygginggjennomåtilbyattraktiveboligtomter.dettekanskjebådegjennomåutvikle egnearealerog/ellervedkjøpavarealsomklargjøresavforetaketforsalg, fortrinnsvis tilsvarende Sandnesmodellen.» FrankEmilMoen(AP)foreslosliktvedtak(fellesforslagAP+H): «Punkt5strykes:Detoverføresforskutteringsmidlermedtotaltkr1.76., tileigersund NæringoghavnKF.MidlenetasfrafondskontoavsatttilEgersundNæringspark(Eigestad).» Tor IngeRake(V)foreslosliktvedtak(fellesforslagKrF+SP+V): «Nyttkulepunktunderhovedmål:Foretaketopprettholderstatusogvidereutviklermulighetene somliggeristamnetthavnefunksjonen.» Tor IngeRake(V)foreslosliktvedtak(fellesforslagKrF+SP+V): «Tilleggtilpunkt1 IIINæring,boligogturisme:Foretaketskalværeentilretteleggerfor næringsutviklinggjennomåtilbyattraktivenæringsarealer.dettekanskjebådegjennomå utvikleegnearealerog/ellervedkjøpavarealsomklargjøresavforetaketogsåselgesellerleies ut.detskaltilenhvertidværetilgjengeligenæringsarealersomerferdigopparbeidet.» Tor IngeRake(V)foreslosliktvedtak(fellesforslagKrF+SP+V): «Endringi2kulepunktHavneforvaltning: o EgersundHavnskalværeenaktivforvalteravhelehavne ogfarevannsområdetog bidratilatdettefremstårsomåpent,tilgjengeligogmoderne Votering: MoensforslagPunktIVNæring,boligogturismevedtattmed7mot4stemmer.(KrF+SP+V) RådmannensinnstillingmedMoensøvrigeforslagogRakesfellesforslagenstemmigvedtatt. FS 85/14Vedtak: Formannskapetinnstillertilkommunestyret: 1. EigersundkommuneleggertilgrunnatprinsippeneforgodteierskapogstyringavEigersund NæringoghavnKFomtaltidennesakenleggestilgrunnforforetaketsviderearbeid. Side 29 av 14 4

30 Foretaketskaljobbeforånåfølgendehovedmål: EigersundNæringoghavnKFskalværeenmoderne,aktivogattraktivorganisasjonsom skalleggetilretteforatnåværendeogfremtidigebrukereavforetaketsvarerogtjenester skalvisestorgradavkundetilfredshet. Foretaketskalaktivtsøkesamarbeidmedandreaktørerforåutnytteforetaketsressurser påenbestmuligmåte,ogderigjennomskapemerverdiforforetaketogsamfunnet. ForetaketskalbidratilatEigersundkommunevidereutviklersegsomregionensnaturlige sentruminnenforområdenehavn,næring,boligogturisme. Foretaketopprettholderstatusogvidereutviklermulighetenesomliggeri stamnetthavnefunksjonen. 2. DetutarbeidesetverdigrunnlagogetiskeretningslinjerforEigersundNæringoghavnKFsom byggerpåogvidereførerforetaketsvedtekter,målogretningslinjer. 3. Foretaketfastsetterenårligplanforsittarbeidmedvektpåmål,strategioggjennomføring 4. Foretaketutarbeiderårligenrapportsomgirensamletredegjørelseforselskapetsstyringog ledelse(årsrapport) 5. Detskalværeetklartskillemellomforetaketshavneøkonomiogforetaketsandreøkonomiske virksomhetsområder.foråytterligerefremhevedetteblirderesterendemålsettingeneskiltito deler: Havneforvaltning; o Foretaketskalsikresinrealkapitalpåenbestmuligmåte ogdermedsørgeforengod oglangsiktigressursutnyttelse o EgersundHavnskalværeenaktivforvalteravhelehavne ogfarevannsområdetog bidratilatdettefremstårsomåpent,tilgjengeligogmoderne o Sjøområdeneihavnenskalvidereutviklesogforvaltespåenbærekraftigmåte. o EgersundHavnskalforvalteogutviklehavnentilbestefordensnåværendeog fremtidigebrukere.detskalleggessærskiltvektpååtiltrekkesegnyaktivitetsomkan styrkeantallarbeidsplasserihavneområdet o Markedsføringenavhavnenskalprioriteresslikataktivitetenøkes.Detersærlig ønskeligmedetableringavarbeidsplasseritilknytningtilhavneområdene. Næring,boligogturisme Hovedmålsettinger(iprioritertrekkefølge); I. II. III. ForetaketskalvidereutvikleEigersundkommunesittnæringsarbeid ogspesieltleggetil rettefornynæringsvirksomhetsomkanbidratilåskapenyeogfremtidsrettede arbeidsplasser. Foretaketskalmarkedsførekommunensmangefortrinninnennæringoghavnbåde lokalt,regionalt,nasjonaltoginternasjonalt. Foretaketskalværeentilretteleggerfornæringsutviklinggjennomåtilbyattraktive næringsarealer.dettekanskjebådegjennomåutvikleegnearealerog/ellervedkjøpav Side 3 av 14 5

31 IV. V. arealsomklargjøresavforetaketogsåselges.detskaltilenhvertidværetilgjengelige næringsarealersomerferdigopparbeidet. Foretaketskalværeentilretteleggerforboligutbygginggjennomåtilbyattraktive boligtomter.dettekanskjebådegjennomåutvikleegnearealerog/ellervedkjøpav arealsomklargjøresavforetaketforsalg. ForetaketskalbidratilatEigersundkommuneerenturistvennligkommunesom tiltrekkersegturisteristørreomfangennidag.idetteliggerdetatdefysiskeforholdene skalværegodttilrettelagtforturisme,informasjonenskalværeletttilgjengeligogav høykvalitetogdetskalhversommerværeettilbudomturistinformasjon.eigersund kommunesomturistdestinasjonskalvidereutvikles.foretaketvelgerselveventuelle samarbeidspartneretildette. Vedtaketsstemmetallfremgåravvoteringen Kommunestyret Møtebehandling: FrankEmilMoen(AP)foreslosliktvedtak: «Nyttpunkt:Foretaketkanetteravtalemedeierutrede,foreslåogforeståsalgavoffentlige eiendommer.» Votering: Formannskapetsinnstillingenstemmigvedtatt. Moensforslagvedtattmed27mot4stemmer.(FrP). KS 54/14Vedtak: 1. EigersundkommuneleggertilgrunnatprinsippeneforgodteierskapogstyringavEigersund NæringoghavnKFomtaltidennesakenleggestilgrunnforforetaketsviderearbeid. Foretaketskaljobbeforånåfølgendehovedmål: EigersundNæringoghavnKFskalværeenmoderne,aktivogattraktivorganisasjonsom skalleggetilretteforatnåværendeogfremtidigebrukereavforetaketsvarerogtjenester skalvisestorgradavkundetilfredshet. Foretaketskalaktivtsøkesamarbeidmedandreaktørerforåutnytteforetaketsressurser påenbestmuligmåte,ogderigjennomskapemerverdiforforetaketogsamfunnet. ForetaketskalbidratilatEigersundkommunevidereutviklersegsomregionensnaturlige sentruminnenforområdenehavn,næring,boligogturisme. Foretaketopprettholderstatusogvidereutviklermulighetenesomliggeri stamnetthavnefunksjonen. 2. DetutarbeidesetverdigrunnlagogetiskeretningslinjerforEigersundNæringoghavnKFsom byggerpåogvidereførerforetaketsvedtekter,målogretningslinjer. Side 31 av 14 6

32 3. Foretaketfastsetterenårligplanforsittarbeidmedvektpåmål,strategioggjennomføring 4. Foretaketutarbeiderårligenrapportsomgirensamletredegjørelseforselskapetsstyringog ledelse(årsrapport) 5. Detskalværeetklartskillemellomforetaketshavneøkonomiogforetaketsandreøkonomiske virksomhetsområder.foråytterligerefremhevedetteblirderesterendemålsettingeneskiltito deler: Havneforvaltning; o Foretaketskalsikresinrealkapitalpåenbestmuligmåte ogdermedsørgeforengod oglangsiktigressursutnyttelse o EgersundHavnskalværeenaktivforvalteravhelehavne ogfarevannsområdetog bidratilatdettefremstårsomåpent,tilgjengeligogmoderne o Sjøområdeneihavnenskalvidereutviklesogforvaltespåenbærekraftigmåte. o EgersundHavnskalforvalteogutviklehavnentilbestefordensnåværendeog fremtidigebrukere.detskalleggessærskiltvektpååtiltrekkesegnyaktivitetsomkan styrkeantallarbeidsplasserihavneområdet o Markedsføringenavhavnenskalprioriteresslikataktivitetenøkes.Detersærlig ønskeligmedetableringavarbeidsplasseritilknytningtilhavneområdene. Næring,boligogturisme Hovedmålsettinger(iprioritertrekkefølge); I. II. III. IV. V. VI. ForetaketskalvidereutvikleEigersundkommunesittnæringsarbeid ogspesieltleggetil rettefornynæringsvirksomhetsomkanbidratilåskapenyeogfremtidsrettede arbeidsplasser. Foretaketskalmarkedsførekommunensmangefortrinninnennæringoghavnbåde lokalt,regionalt,nasjonaltoginternasjonalt. Foretaketskalværeentilretteleggerfornæringsutviklinggjennomåtilbyattraktive næringsarealer.dettekanskjebådegjennomåutvikleegnearealerog/ellervedkjøpav arealsomklargjøresavforetaketogsåselges.detskaltilenhvertidværetilgjengelige næringsarealersomerferdigopparbeidet. Foretaketskalværeentilretteleggerforboligutbygginggjennomåtilbyattraktive boligtomter.dettekanskjebådegjennomåutvikleegnearealerog/ellervedkjøpav arealsomklargjøresavforetaketforsalg. Foretaketkanetteravtalemedeierutrede,foreslåogforeståsalgavoffentlige eiendommer. ForetaketskalbidratilatEigersundkommuneerenturistvennligkommunesom tiltrekkersegturisteristørreomfangennidag.idetteliggerdetatdefysiskeforholdene skalværegodttilrettelagtforturisme,informasjonenskalværeletttilgjengeligogav høykvalitetogdetskalhversommerværeettilbudomturistinformasjon.eigersund kommunesomturistdestinasjonskalvidereutvikles.foretaketvelgerselveventuelle samarbeidspartneretildette. Vedtaketsstemmetallfremgåravvoteringen Side 32 av 14 7

33 Eventuelltidligerepolitiskbehandling: K 94/12 Organisasjonsgjennomgang212 1.KommunaltForetak EigersundnæringoghavnKF a) Detforutsettesatforetaketmåsamarbeidetettoghaengod dialogmedkommunale fagavdelingermedtidligkontaktiulikesaker. b) Foretaketforeslåsdeltienforvaltningsdelsomharansvarforforvaltningetterhavne og farvannslovenogennæringsutviklingsdelsomharansvarforaltnæringsarbeidog næringsutviklingieigersundkommune. c) Detvurderesomkommunenskaletablereetnæringsfond. K 4/13 Vurderingavtomteutvikling(boligognæring)somendelavKFfornæringoghavn: 1. TomteutviklingfornæringogboligetableressomendelavnyttKFfornæringog havn. 2. Foretaketskalsamarbeidetettoghaengoddialogmedkommunalefagavdelingermed tidligkontaktiulikesaker. Andreopplysninger/faktaisaken: Saksbehandlersvurderinger: Eierstrategi hvaerdet? RogalandRevisjonIKSpubliserteimai213følgendedokument: «Kommunaleselskaperogfolkevalgtstyring».Hergjennomgåslovregler,prinsipperfor selskapskontrollogproblemstillingerknyttettildettesamtenklargjøringavskilletmellom eierskapsmeldingogeierskapsstrategi.itillegglistesdetoppendelfunnsomerpåvisti kommunesektorenpåbakgrunnavdisseregleneogprinsippene.idennesakenerdettoforholdsom erverdtåtrekkefrem: Hvordandefinereseneierskapsstrategi? HvakanvilæreavfunnenesomRogalandRevisjonIKSharkommetfremtilvedensystematisk gjennomgangavetstortantallrogalandskommuner? Eneierstrategidefineressomdeoverordnederetningslinjerforhvakommunenønskermedet selskapogdenskalgietgrunnlagforklarerestyringavselskapet.itilleggskaldenbidratilåforenkle samarbeidetmedeventuelleandreeiere.detsisteerikkeenaktuellproblemstillingforeigersund NæringoghavnKFsålengedetteeretkommunaltforetakhvoreierenerEigersundkommune. LæringseffektensomEigersundkommunekantrekkeutfraRogalandRevisjonsrapporterførstog fremstateneierskapsstrategibådeeretnyttigoghensiktsmessigstyringsverktøy.itillegglistes Side 33 av 14 8

34 følgendeoppsomproblemområderienkelteselskaper: Styrethaddeikkeutarbeidetstyreinstruks Styrethaddeikkeforetattskriftligegenvurdering Deleravstyrethaddeikkeregistrertsegistyrevervregisteret. Lovregleromoffentligeanskaffelserbleikkefulgt Rådmannennevnerdettekunsomnoeenmåværeoppmerksompå. Strategisknæringsplan Eigersundkommuneharsommålåutarbeideenegenstrategisknæringsplan.Detteeretarbeidsom ikkeerpåstartet,mensomvilpåbegynnesiløpetavvåren215.detteeretdokumentsomistor gradvilberøreforetaketsvirkeområde ogsomvilværeetviktigstyringsredskapbådefor kommuneorganisasjonenisittarbeidogforforetaketisittnæringsarbeid.styretiforetaketvilbli inviterttilådeltaiprosessenmedutarbeidelsenavdenneplanen,jfrtidligerevedtak. Prinsipieltsettburdenæringsplanenværtvedtattførengikkigangmedeneierstrategiforforetaket. Detharinnenforrådmannensrammerikkeværtmuligåfådettetil.Nårrådmannenlikevelvelgerå leggefremeneierstrategiforforetaketerdetforatforetaketikkeskalbliforsinketisittarbeid. Rådmannensvurderingharsåledesværtatstrategienharsåstorbetydningforforetaketsfremdrift ogsuksessatdetteharværtviktigereennåventepåendenbebudedenæringsplanen.idenne vurderingenliggerdetenantakelseognærmestenforutsetningomatstrategienforforetaketikke vilkommeikonfliktmednæringsplanen.rådmannenregnermedatnæringsplanenvilblietgodt overordnetdokumentsomdennestrategienvilbliennaturligogstrømlinjeformetdelav. Forålykkespåensågodmåtesommuligharrådmannenhattforetaketsvedtekterfrisktiminneved utarbeidelsenavdennestrategien.detbetyratvedtekterogstrategivilhengegodtsammen på sammemåtesomenmåtilstrebeathierarkietnæringsplan strategi vedtektervilbidratiletsolid oggodtfundamentforforetaketsarbeidogutvikling. 2 3 Eierskapsstrategier Norskekommunerharidagenstorfrihettilåorganiseresinetjenesterslikmanfinnerdetmest hensiktsmessig.ieigersundkommunesomiandrenorskekommunerhardetværtenutviklingi retningavetableringavflereselvstendigerettssubjekter.detersærligperiodenfra199hvordette harværtenvanligogønsketløsning. Eigersundkommuneharidagenporteføljeavselskaperorganisertsomaksjeselskap,kommunale foretak,interkommunaleselskapogansvarligeselskap.itilleggharmaneierskap/deltakelsei stiftelserogmeruformelleinterkommunalesamarbeidsformer(ihhtkommuneloven 27).Fellesfor alledisseeratderepresentererandrestyringsmessigeinnplasseringerogutfordringerennden tradisjonelleforvaltningslinjen. EiersforventningerogforutsetningerdannerrammeneforEigersundNæringoghavnKF.Innenfor dennerammenleggesdettilgrunnatselskapetivaretarhensynettilforventningerogsåpåområder sommiljø,omstilling,mangfoldogetikk.enytterligereklargjøringavmåletmedeierskapeti selskapeterviktigforåbidratilateierskapetblirforvaltetpåenbestmuligmåte.dettevilbidratilå kunneformulereforventningerogvurdereselskapetsprestasjoner.selskapetvilogsåpåenenklere måtekunnedefinerehovedoppgaveneogvitehvasomkrevereiersmedvirkning. Side 34 av 14 9

35 4 5 Prinsipperforgodeierstyring Eigersundkommunesprinsippforgodeierstyringeritrådmedallmentaksepterte eierstyringsprinsipperogdeomhandlervesentligeforholdsomlikebehandling,åpenhet, uavhengighet,styresammensetting,styretsrollemv. Disseprinsippenesierimidlertidmindreomhvilkehensyneierekanønskeåivaretagjennomsitt eierskapieigersundnæringoghavnkf. Etviktigspørsmålerihvilkengradkommunenkanogbørbenyttemyndighetentilåinstruerestyreti heleideselskaper.etgenereltutgangspunkteratmannormaltikkebørgripeinnistyretsdaglige ledelseavselskapet.utgangspunktetmåværeatkommunensomeierfastsetteroverordnedemål, mensdeterstyretsansvarågjennomføredisse. 6 Samfunnsansvar KommunenforventeratEigersundNæringoghavnKFtaretklartsamfunnsansvar.Åvise samfunnsansvarinnebærerblantannetatselskapetforholdersegåpenttilallesomharlegitime interesserknyttettilvirksomheten. Åivaretaselskapetsinteressererhovedoppgaven.Detbetyrådrivelønnsomt Innenforderammersomertrukketopp.Samfunnsansvarethandleromådrivevirksomhetenslikat denidetstoreoghelegiretpositivtbidragtilsamfunnet.ensliktenkningkreveratselskapettaret bredtansvar,blantannetiforholdtilmiljøkonsekvenser,etiskforsvarligopptredenmedvidere. Aktivtsamfunnsansvarinnebæreratøkonomiogetikkomforenesialledeleravvirksomheten. Samfunnsansvarligselskapsledelseinnebærerogsåatselskapetbestrebersegpååhaen gjennomgåendegodpraksisoverforallesineinteressenter.arbeidetmedsamfunnsansvarerikke,og børikkesessom,løsrevetfraarbeidetmedforretningsstrategiogvirksomhetsutvikling.detdreier segomåintegrereslikehensynistrategiprosessenogdriftenavvirksomheten. Enheltavgjørendeforutsetningforathensynettilmiljø,lokalsamfunn,ansatteogeiereskalkunne ivaretaseratselskapeterlønnsomt.deterderforviktigateigersundnæringoghavnkfkontinuerlig tilpassersegendringeriomgivelseneogvidereutviklespåengodogkonstruktivmåteidialogmed eiere,ansatte,lokalsamfunnogandre. Godeierstyringogselskapsledelseerbasertpåenklaransvars ogrollefordelingsamtgrunnleggende tillitirelasjonenemellomrollene.eigersundkommuneforventerateigersundnæringoghavnkf utformeretverdigrunnlagogetiskeretningslinjer. 7 Somkommunaltforetak(KF)erEigersundNæringoghavnKFlovmessigregulertiLovomkommuner ogfylkeskommunerkap.11: Etkommunaltforetakerenutskiltogganskefrittståendedel avkommunensforvaltning,menerikkeetegetrettssubjekt.bestemmelseneomkommunaleforetak ergjerneutformetmedsiktepåorganiseringavmerforretningspregetvirksomhetikommunalregi. Deterimidlertidkommunensomisisteinstanserpartiforetaketsavtalerogsomhefterforde forpliktelsersomforetaketpådrarseg(gittatkfikkeeretegetrettsubjekt). Kommunestyreterforetaketsøversteorganogoppnevnerstyreogfastsettervedtekter.Foretaket ledesavstyretsomansetterdagligleder.dagliglederforestårforetaketsdagligedrift,jfrselskapets vedtekter. Side 35 av 14 1

36 Eierstyring EigersundkommuneønskeråværeeneiersomfølgeroppEigersundNæringoghavnKFgjennom følgendetreområder o klargjøringavkommunensmålmedeierskapet o valgavmedlemmertilstyret o oppfølgingavvirksomhetensøkonomiibredforstand. Økonomiskansvar Selskapetskalbidratilattilgjengeligeressurserutnyttesmestmuligeffektivt.Etlønnsomtselskap utnyttersamfunnsressursermereffektivtennetmindrelønnsomtselskap Juridiskansvar Selskapetskalopptreihtdeloverogreglersomgjelderisamfunnetgenereltogforselskapetspesielt Filantropiskansvar Selskapetskaltilføresamfunnettilleggsverdi(merverdi) Etiskansvar Selskapetskalfølgenormer/reglersomgårutoverdetrentøkonomiskeogjuridiske 13 Foretaketseierskapsstrategi mål VedtekteneforEigersundNæringoghavnKFdannerblantannetutgangspunktetforforetakets formålogvirksomhet,organiseringogbeslutningsstruktur.eierstrategienbyggerpådetteogdanner grunnlagetforhvilkeområderforetaketskalhasomsitthovedfokus oghvilkemålsettinger kommunenharmedvirksomheten. Ivedtekteneheterdetblantannet(VedtekterforEigersundNæringoghavnKF 3): Foretaketsformåleråsikrekommunenetkonkurransedyktig,miljøvennligogsamlet næringsarbeid.idetteliggerogsåansvaretforåutviklesatsingenmotturismeogtomteutvikling bådetilboligognæring. Foretaketskalarbeideforåbidratilboligbygginginnenforalledeleravkommunen.Detskalisåstor gradsommuligbenytteseksisterendekommunalinfrastrukturogbygningsmassenårprosjekter planlegges. Foretaketharogsåtilformålåståforforvaltningogutviklingavkommunenssjøområderi henholdtilhavne ogfarvannslovenav foretaketharherigjennomtilformålå eie,byggeutogdriveegersundhavn. Meddettesombakteppe ogmedetønskeomikkeådetaljstyreforetaket erdetformulertut følgendehovedmålsettingerforforetaketsvirksomhet: EigersundNæringoghavnKFskalværeenmoderne,aktivogattraktivorganisasjonsomskal leggetilretteforatnåværendeogfremtidigebrukereavforetaketsvarerogtjenesterskal visestorgradavkundetilfredshet. Side 36 av 14 11

37 Foretaketskalaktivtsøkesamarbeidmedandreaktørerforåutnytteforetaketsressurserpå enbestmuligmåte,ogderigjennomskapemerverdiforforetaketogsamfunnet. ForetaketskalbidratilatEigersundkommunevidereutviklersegsomregionensnaturlige sentruminnenforområdenehavn,næring,boligogturisme. Detskalværeetklartskillemellomforetaketshavneøkonomiogforetaketsandreøkonomiske virksomhetsområder.foråytterligerefremhevedetteblirderesterendemålsettingeneskiltito deler: Havneforvaltning; 1. Foretaketskalsikresinrealkapitalpåenbestmuligmåte ogdermedsørgeforen godoglangsiktigressursutnyttelse 2. EgersundHavnskalværeenaktivforvalteravhavnenogbidratilathavnenfremstår somåpen,tilgjengeligogmoderne 3. Sjøområdeneihavnenskalvidereutviklesogforvaltespåenbærekraftigmåte. 4. EgersundHavnskalforvalteogutviklehavnentilbestefordensnåværendeog fremtidigebrukere.detskalleggessærskiltvektpååtiltrekkesegnyaktivitetsom kanstyrkeantallarbeidsplasserihavneområdet 5. Markedsføringenavhavnenskalprioriteresslikataktivitetenøkes.Detersærlig ønskeligmedetableringavarbeidsplasseritilknytningtilhavneområdene. Næring,boligogturisme; 1. ForetaketskalvidereutvikleEigersundkommunesittnæringsarbeid ogspesielt leggetilrettefornynæringsvirksomhetsomkanbidratilåskapenyeog fremtidsrettedearbeidsplasser. 2. Foretaketskalmarkedsførekommunensmangefortrinninnennæringoghavnbåde lokalt,regionalt,nasjonaltoginternasjonalt. 3. Foretaketskalværeentilretteleggerfornæringsutviklinggjennomåtilbyattraktive næringsarealer.dettekanskjebådegjennomåutvikleegnearealerog/ellervedkjøp avarealsomklargjøresavforetaketogsåselges.utviklingavnyearealerskal,på grunnavinfrastrukturkostnader,skjeitettsamarbeidmedkommunen.detskaltil enhvertidværetilgjengeligenæringsarealersomerferdigopparbeidet. 4. ForetaketskalsørgeforatHestnes utbyggingenfullføres.idetteliggerbåde opparbeidelseavfellesinfrastrukturiområdet ogsalgavtomtervedhjelpav profesjonelleiendomsmegler. 5. Foretaketskalværeentilretteleggerforboligutbygginggjennomåtilbyattraktive boligtomter.dettekanskjebådegjennomåutvikleegnearealerog/ellervedkjøpav arealsomklargjøresavforetaketforsalg.utviklingavnyearealerskal,pågrunnav infrastrukturkostnader,skjeitettsamarbeidmedkommunen. 6. ForetaketskalbidratilatEigersundkommuneerenturistvennligkommunesom tiltrekkersegturisteristørreomfangennidag.idetteliggerdetatdefysiske forholdeneskalværegodttilrettelagtforturisme,informasjonenskalværelett tilgjengeligogavhøykvalitetogdetskalhversommerværeettilbudom turistinformasjon.eigersundkommunesomturistdestinasjonskalvidereutvikles. Foretaketvelgerselveventuellesamarbeidspartneretildette. Side 37 av 14 12

38 Itilleggvildetværefornuftigatforetaketpåårligbasisfastsetterenplanforsittarbeidmedvektpå mål,strategioggjennomføring. Påsammevisvilensamletredegjørelseforselskapetsstyringogledelsenedfeltienårsrapportvære etnaturligkravåstilletilforetaket. Universellutforming: Foretaketskallauniversellutformingværeennaturligdelavvirksomhetenderhvordetteeren aktuellproblemstilling. Økonomiskekonsekvenser: Driftsbudsjettfor215vilblibehandletifmøkonomiplan Hervildeøkonomiskerammene fordeleravvirksomhetenblitrukketopp. Driftsmessigeforhold Inneværende Nesteår År3 år Sum Investeringsmessigeforhold Inneværende Nesteår År3 år Sum ~o~ Alternativeløsninger: ~o~ Dokumenter vedlagtsaken: Parterisaken: Side 38 av 14 13

39 Eigersund kommune Saksframlegg Dato: Arkiv: :FE26, FAU64 Arkivsaksnr.: 14/181 Journalpostløpenr.: 14/2489 Saksnummer 41/14 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: Epost: Eigersund næring og havn KF Stab næring og havn Lars Kolnes Daglig leder Utvalg/komite Eigersund Næring og Havn KF Møtedato Medlemskap i Region Stavanger Sammendrag: Eigersund Næring og Havn KF har ansvaret for kommunens arbeid blant annet innen reiseliv og turisme. I dag er ikke foretaket bemannet opp for å løse denne oppgaven tilfredsstillende. Spørsmålet er om vi skal kjøpe denne tjenesten? Saksgang: Avgjøres av styret. Forslag til vedtak : 1. Eigersund kommune melder seg inn i Region Stavanger fra og med Medlemsavgiftene på kr , eks. mva. for 215 og inngangssummen på kr 1., eks. mva. Finansieres over budsjettet for Det settes av kr 1., for hvert av årene i planperioden til lokale reiselivstiltak. Det forutsetts at midlene benyttes i nært samarbeid med den lokale reiselivsbransjen. Eventuell tidligere behandling: Ingen. Andre opplysninger / fakta i saken: Eigersund Næring og Havn KF har ansvaret for kommunens arbeid blant annet innen reiseliv og turisme. I dag er ikke foretaket bemannet opp for å løse denne oppgaven tilfredsstillende. Spørsmålet er om vi skal kjøpe denne tjenesten? Side 39 av 14

40 Daglig leder har hatt flere møter både med lokale reiselivsaktører og Region Stavanger som er et reiselivsorgan hvor 13 av kommunene i Rogaland er medlemmer. De andre dalanekommunene er medlemmer. Region Stavanger ønsker at Eigersund skal være medlem, og har sendt en formell henvendelse. Inngangssum som medlemskommune er kr.1., eks.mva. Årsavgiften 215 for Eigersund kommune (kr.11 pr. innbygger ): kr , eks.mva.(befolkningstall pr. 1. januar 214, innbyggere ) Når det gjelder ytterligere informasjon vises det til brevet fra Region Stavanger (se vedlegg). Saksbehandlers vurderinger: Daglig leder anbefaler at Eigersund blir medlem. Dersom kommunen blir medlem er det mulig å lage et samordnet opplegg for reiseliv og turisme i regionen. Reiselivsnæringen lokalt ønsker at Eigersund skal være medlem. Ved et eventuelt medlemskap er det viktig at foretaket og den lokale reiselivsnæringen samarbeider med Region Stavanger, slik at medlemskapet gir best mulig uttelling. Et medlemskap genererer ikke aktivitet av seg selv. Både kommune og næring må bidra. Jeg foreslår derfor at det settes av kr 1., for hvert år i planperioden til tiltak for å fremme reiseliv og turisme i kommunen. Det forutsettes at midlene benyttes i samarbeid med reiselivsnæringen. Universell utforming: Ingen Økonomiske konsekvenser: Beskrevet under andre opplysninger/fakta i saken. Alternative løsninger: ~o~ Dokumenter vedlagt saken: Dok.nr Tittel på vedlegg Velkommen som medlem.pdf Vedr. medlemsskap i Region Stavanger.pdf Forretningsplan pdf Medlemsfordeler.pdf Vedtekter for Region STavanger.pdf Parter i saken: Side 4 av 14 2

41 fl tj,1 / i C+ntnnnnr 4IL4 W Ol Il regionen ( Eigersund kommune v/lars Kolnes Sandnes, 1. september 214 REGION STAVANGER ØNSKER EIGERSUND KOMMUNE VELKOMMEN SOM MEDLEM Region Stavanger er destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren. 14 kommuner er medlemmer i selskapet: Finnøy Rennesøy, Raridaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Lund, Sokndal og Sirdal. I tillegg har vi omtrent 23 bedriftsmedlemmer. Region Stavanger er et felles markedsføringsorgan for bedrifter, organisasjoner, institusjoner og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavanger og omegn. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen for å sikre økt sysselsetting og verdiskaping. Region Stavanger er organisert som en medlemsorganisasjon, og har som viktigste oppgave å drive markedsføring og salg av Stavangerregionen overfor kurs, konferanse, ferie/fritidsmarkedet samt innen arrangementturisme. I tillegg skal Region Stavanger ivareta turistinformasjonene i Stavanger og Sandnes. Selskapet er 1/3 1/3 1/3 finansiert etter følgende modell: fra kommunene. fra næringen prosjektfinansiering Medlemmene i Region Stavanger betaler en årsavgift for medlemskapet. Årsavgiften er todelt mht MVA internasjonalt og nasjonalt arbeid. for lnngangssum som medlemskommune: kr. 1., eks. mva. Årsavgiften 215 for Eigersund kommune (kr. 11 per innbygger): kr , eks. mva. (Befolkningstall per 1. januar 214, innbyggere) Medlemskategori: kommune Medlemssatsen vedtas av årsmøtet i Region Stavanger. For eventuelle spørsmål vennligst ta kontakt med Elisabeth Saupstad på mobil eller epost: Viser frem til et godt samarbeidl Med vennlig hilsen Elisabeth Saupstad Reiselivsd i rektør Ved legg: Med le msfo rdel er Region Stavangers Vedtekter MEDLEMSKAP BEKREFTES MED DElTE AV EIGERSUND KOMMUNE: Dato og signatur Region Stavanger. Finnoy, Rennesøy. Randaberg, Stavanger, Sandnes! Sola. Glesdal, Klepp, Time, Rå, Lund, Bjerkreim, Sokndal, Sirdal. Vågsgaten 22, NO436 Sandnes Telefon Side 41 av 14 I Org.nr.:

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grand Hotell Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: Kl. 18:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 031/16 Ansettelse av rådmann

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: Kl. 10:00 BEGRUNNELSE: Søknaden kom inn sent inn i forhold til utsending

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg INNKALLING Utvalg: Planteknisk utvalg Møtested: Grand Hotell NB! Merk sted Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: Kl. 11:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 173/16 Forespørsel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Havnekontoret 15.05.14 Tidspunkt: ORIENTERINGER kl 09.00 11.00 kl 11.00 12.00 kl 12.00 12.30

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Havnebygget, Strandgaten Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: Kl. 12:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 006/17

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto&

EIGERSUND KOMMUNE. Arbeidsmiljoutvalget. Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste. Qo-cL 3. 4jto& Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: 14:00 Dato: 30.05.201 i Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste sekretær utvalgsleder Randi S. Haugstad Kristin Bø Haugeland Qo-cL 3. 4jto& Med vennlig hilsen Egersund,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 14.11.2017 Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 13:30 NB! Merk tidspunkt Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 015/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.05.2016 Tidspunkt: Kl. 12:30 ORIENTERINGER: Kl 12.30 Rektor fra Vinterlandbruksskolen på

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Egersund Arena Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: Kl. 15:30 (Før kommunestyremøte) Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 058/15 Tilbakemelding

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Møtedato: 21.11.2012 Tidspunkt: 12:00-14:20 Til behandling: Saksliste nr. 067/12-070/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) BR -

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår ref.: 15/16138 / 12/2469 / FA - S00, TI - &00 Dato: 26.05.2015 Saksbehandler:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tidspunkt: 14:00-15:55 Til behandling: Saksliste nr. 015/14-017/14 Medlemmer: NFU

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Sak nr. Sakstittel L 008/15 Godkjenning av protokoll fra Eigersund Næring og Havn KF 26.02.15 009/15

Sak nr. Sakstittel L 008/15 Godkjenning av protokoll fra Eigersund Næring og Havn KF 26.02.15 009/15 EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: Formannskapssaken Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 12:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 008/15 Godkjenning

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:00 Tidspunkt - til: 15:10 Sak fra / til: 005/11-011/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 04.02.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 001/13-009/13 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Lensvik skole Møtedato: 08.06.2009 Tid: 09.00 10.15 Til stede på møtet Medlemmer: Martin Vatn, leder Per Arne Brevik Knut Arne Selbekk Ann Mari

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 26.09.2012 Tidspunkt: 17:00-19:00 Til behandling: Saksliste nr. 054/12-056/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 14:00-17:35 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 03.11.2015 Tidspunkt: 14:00-17:35 Til behandling: Saksliste nr. 019/15-022/15 Medlemmer: H - Ørjan Kvalheim

Detaljer

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF INNKALLING Foretak: Eigersund Næring og Havn KF Møtested: NB! Ervik Shipping Kaupanesveien 50, Eigerøy Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: Kl. 12:30 Saksliste: Sak nr. Sakstittel 040/15

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 011/12-015/12 Kristin Bø

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF

EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF EIGERSUND KOMMUNE Eigersund Næring og Havn KF MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Eigersund Næring og Havn KF Risavika, Stavanger 19.06.2014 Tidspunkt: 13:30 ORIENTERINGER kl 09.00 Kl.ca 12.30 kl 13.30

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 007/11-015/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av kommunestyret: 001/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:10 Sak fra / til: 030/13-036/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse-og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 09:00-10:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse-og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 09:00-10:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse-og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:55 Til behandling: Saksliste nr. 001/14-003/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Myrseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 040/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2016 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Odd Steinar Bækken : Olav Olstad Antall

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 17.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:20 Sak fra / til: 053/10-055/10 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Einevarden, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 11:00-14:40

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Einevarden, 3. etg. Møtedato: Tidspunkt: 11:00-14:40 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Einevarden, 3. etg. Møtedato: 16.10.2015 Tidspunkt: 11:00-14:40 Til behandling: Saksliste nr. 016/15-018/15 Medlemmer: AP - Roger Bernt Silden

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. 1. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen Møtedato: 4.11.2016 Varighet: 9.30 13.05 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 19.03.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 001/12-006/12 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 EIGERSUND KOMMUNE Felles kerutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Felles kerutvalg Møtedato: 02.03.2016 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 Følgende medlemer møtte:

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 12:00-14:00 Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 31.10.2013 Tidspunkt: 12:00-14:00 Til behandling: Saksliste nr. 086/13-089/13 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Valgstyre. Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus. Møtested: Møtedato: Tidspunkt: 18:30-18:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Valgstyre. Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus. Møtested: Møtedato: Tidspunkt: 18:30-18:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Valgstyre Møtested: Møtedato: 05.09.2013 Tidspunkt: 18:30-18:55 Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Til behandling: Saksliste nr. 005/13-007/13 Medlemmer: H - Morten Andreas

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 27.11.2014 Arkiv: :FE Arkivsaksnr.: 14/2263 Journalpostløpenr.: 14/30702 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 06.12.2012 12/757 416 5.4 PROTOKOLL MELØY KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 6. desember 2012 kl. 09.00 12.30 Møtested: Møterom Bolga,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 12:00 Sak fra / til: 028/14 040/14 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget d EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 059/10-063/10

Detaljer

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Innkalling. Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside LUND KOMMUNE Regionråd Dalane Innkalling Møtested: Lund rådhus, møterommet Dato: 06.02.2017 Tidspunkt: Kl. 09:00 Sakene utlegges til offentlig ettersyn i resepsjonen på rådhuset og Lund kommunes hjemmeside

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.05.2010 10/317 412-5.4 PROTOKOLL BODØ KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 27. mai 2010 kl. 08.30 10.00 Møtested: Møterom, 3. Etasje,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 026/11-032/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til: 14:25 Sak fra / til: 111/11-117/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 26.11.2010 10/599 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 26. november 2010 kl. 09.00 10.30 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 31.10.2012 Tidspunkt: 11:30-12:00 Til behandling: Saksliste nr. 061/12-062/12 Medlemmer: AP - Kristin Maurstad

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Valgstyre. Møtested: Lerwick, 4. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:10-16:35

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Valgstyre. Møtested: Lerwick, 4. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 16:10-16:35 Vågsøy kommune Møteprotokoll Valgstyre Møtested: Lerwick, 4. etg. Rådhuset Møtedato: 21.05.2015 Tidspunkt: 16:10-16:35 Til behandling: Saksliste nr. 005/15-007/15 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Leder)

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.03.2011 Tidspunkt: 12:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunalt råd for Lille sal i Ås rådhus 17.01.2012 funksjonshemmede Fra FH-sak: 1/12 Fra kl.: 17.30 Til FH-sak: 5/12 Til kl.: 19.15 Av utvalgets

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Kjell Atle Alvestad

BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Kjell Atle Alvestad BALSFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen Møtedato: 18.5.2016 Varighet: 9.30 12.10 Møteleder: Sekretær: Roald Wikran Inger Johansen Faste medlemmer

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 18.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:20 Sak fra / til: 022/13-029/13 Følgende medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 08.09.2010 - kl.18.00 18.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer