Elevhefte 2015/2016 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevhefte 2015/2016 1"

Transkript

1 Elevhefte 2015/2016 1

2 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT FOR INTERNATET: 13 UNNGÅ BRANN OG SKADE! 20 ORDEN OG REINHALD: 21 DATA, BIBLIOTEK, TRENINGSROM, RÅDGJEVING: 22 ØKONOMI: 23 TA MED TIL KVITSUND: 24 SKULERUTE FOR 2015/ OM ELEVHEFTET Dette elevheftet inneheld viktig informasjon som alle elevane må lesa, og føresette bør lesa. I tillegg blir det lagt ut andre viktige dokument for elevane på den digitale læringsplattforma som skulen har på internett (Fronter). Alle elevane får tilgang til Fronter ved skulestart. I rommet «Info til alle» under «arkiv» finn du aktuelle dokument som t.d. boklister, eksamensreglement, karakterar og klagerett, reglar for merknader i orden og åtferd, handlingsplan mot mobbing, inntaksreglement og skulerute. Kvitsund Gymnas bruker ''mobilskole'' til å sende ut korte sms-meldinger til einskildelevar, grupper, klasser, internat, eller føresette. Ordninga erstattar ikkje annan kommunikasjon som brev og e- post, men er eit godt alternativ for korte hastemeldingar. Meldingar til skulen frå elevar eller føresette, kan sendast til opplista mobilnummer (sjå neste side), eller ved å skrive sms KVITSUND (klasse) (tekst) til Versjon: (m/ endringer i personell og fag, etter pdf til elevene samme dag) 2

3 ADRESSER OG TELEFONNUMMER Postadresse: Kvitsund Gymnas, Jakob Naadlands veg 2, 3850 Kviteseid Bankgiro for elevbetaling: Bankgiro (gåver o.l.): Organisasjonsnummer.: Heimeside på internett: E-post: Telefon til skulen: Sentralbord: Betjent på kvardager kl Telefon til elevar: Bruk mobilnummeret til kvar einskild elev. Telefon til nøkkelpersonar: Tilsynsvakt (kl og heile skulefrie dagar) Vaktmeistervakt Kvalbein, Magnus, rektor Salmelid, Kristen, administrasjonsleiar Aabø, Lisbeth Farmen, assisterande rektor Johansen, Tove Fjellgaard, sosialpedagogisk rådgjevar Bentsen, Ellen, internatleiar Kvamme, Øystein, driftsleiar Kjøkken/ Kjøkkenleiar Arbeidsrommet til lærarane Nødtelefonar: Brannvesen 110 Politi 112 Sjukebil 113 Andre viktige telefonar: Politi Lækjarvakt Lækjarkontoret i Kviteseid Kviteseid drosjesentral Kviteseid Bok og Papir

4 KVITSUNDPERSONALET 2015/2016 Administrasjonspersonalet: Kvalbein, Magnus Rektor Aabø, Lisbeth Farmen Assisterande Rektor, underviser i matematikk Salmelid, Kristen Administrasjonsleiar Bentsen, Ellen Internatleiar Nordal, Lillian Slettebø Skulediakon Karlsen, Niklas HMS-ansvarleg, IKT, vitnemålsansvar, underviser i fysikk Hægeland, Åsbjørg Rådgjevar, underviser i matematikk Johansen, Tove Fjellgaard Sosialpedagogisk rådgjevar, underviser i norsk, og spesialundervisning. Løite, Karianne Skulesekretær, Lånekasse-kontakt Fidjeland, Svanhild Bibliotekar Undervisingspersonalet: Bugge, Kirsten Ugland Engeland, Ingri Elise Grutle, Nils Arne Hægeland, Oddvar Høgetveit, Stig Jore, Inge Håvard Leland, Kjersti Ofte Leland, Leif Lund, Anne Margrete Moore, Hamish Nødland, Kurt Rannestad, Amund Ravdal, Hege Smenes, Ellen Solvang, Sigrun Lønning Svalheim, Peter Svenning, Line Sørbø, Dag Henning Liodden Servicepersonalet: Anstensrud, Unni Bentsen, Arild Husaas Eriksen, Jarle Holst Flaa, Øystein Ivanis, Joka Jamtveit, Marianne Klausen, Karen Margrethe Kvamme, Øystein Kyrvestad, Rolv Olav H Midtbø, Signe Marie Miranda, Jose Luis Loaiza Miskovic, Zeljko Myhre, Kine Nagy, Autumn Nagy, Christian Nødland, Reidun Rosland, Gretha Saadat, Gul Gothay Saadat, Shamsul Rahman Torres-Blanco, Esperanza underviser i norsk og spesialundervisning underviser i spansk, skolekoret underviser i naturfag, medie- og inf.kunnsk underviser i norsk og religion underviser i entrepenørskap og bedriftsutvikling underviser i biologi og kjemi underviser i norsk og samfunnsfag underviser i kristendom og breddeidrett underviser i engelsk underviser i kroppsøving og breiddeidrett. Sosiallærer underviser i spansk og tysk underviser i historie, kristendom og samfunnsfag underviser i kroppsøving, engelsk, sosiologi og geografi underviser i matematikk, naturfag og fysikk underviser i sosialkunnskap, religion, historie og geografi underviser i norsk, historie og filosofi og medie- og inf. kunnsk underviser i matematikk, naturfag og kjemi underviser i matematikk og informasjonsteknologi Miljøarbeidar/eitåring Natt-tilsyn IKT-medarbeidar Vaktmeister, bussjåfør og miljøarbeidar Kokk/hushaldsassistent Kjøkenleiar Natt-tilsyn og ungdomsarbeidar Driftsleiar Kokk Hushaldsassistent Reinhaldar Vaktmeister Miljøarbeidar / eitåring Hushaldsassistent Vaktmeister koordinering praktisk del av kristendomsfaget Hushaldsassistent Hushaldsassistent Vaktmeister Reinhaldar 4

5 DAGSORDEN Måndag - fredag: Frukost Skuledag Tirsdag og fredag til (av og til klassens time ) Middag Kveldsmat Innetid og nattero, elevane skal vera på rommet sitt. (01.00 fredag, og andre dagar utan når det er skuledag dagen etter) Skuledagen: Måndag, onsdag og torsdag Undervisingsøkt Undervisingsøkt Lunsj (niste) Undervisingsøkt Undervisingsøkt 4 Tysdag Fredag Undervisingsøkt Fellessamling i matsalen med informasjon og andakt Undervisingsøkt Lunsj og informasjon med andakt (niste) Undervisingsøkt Møtetid for lærarar og nokre veker i klassens time Undervisingsøkt Undervisingsøkt Lunsj (niste) Undervisingsøkt Møtetid for lærarar og nokre veker klassens time Laurdag: Frukost Middag Kveldsmat Kveldskos (enkel mat) Innetid og nattero, elevane skal vera på egen fløy. Sundag: Frukost med andakt Middag Kaffi Kveldsmat Kveldsmøte Innetid og nattero, elevane skal vera på rommet sitt. 5

6 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT Målsetjing Vedtektene for Kvitsund Gymnas seier i 3: «Kvitsund Gymnas byggjer verksemda si på den kristne trua, slik ho er uttrykt i Den heilage skrifta, vedkjenninga til Den evangelisk-lutherske kyrkja og grunnreglane til Norsk Luthersk Misjonssamband. Skulen skal gje ungdom undervising som set dei i stand til å ta i bruk evner og anlegg til beste for medmenneska sine. Undervisninga skal vere i samsvar med gjeldande lover og planar og byggje på eit kristent livssyn, og ho skal føre fram til offentleg godkjend eksamen. Skulen skal òg forkynne evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levande kristenliv og misjonsengasjement.» Generelle prinsipp ved Kvitsund Gymnas 1. Kvitsund Gymnas er ein vidaregåande skule som byggjer på kristen grunn. Åtferda til elevane skal vera i samsvar med kristen etikk og norsk lov. 2. Som privatskule har Kvitsund Gymnas heile landet som inntaksområde. Skulen er open for alle søkjarar som fyller vilkåra og krava for inntak i tilsvarande offentlege skular. 3. Kvitsund Gymnas tilbyr elevane internatplass. Hovudregelen er at elevar som ikkje kjem frå Kviteseid får plass i internatet. 4. Skulen gjev eit tilbod om opplæring og oppseding, og ein legg vinn på vilje til samarbeid og innsats for å skape trivsel mellom elevane og personalet. Vi ønskjer eit miljø prega av nestekjærleik, respekt og omsorg. Dette tyder ikkje at kvar og ein kan innrette seg som ein vil. Som i storsamfunnet gjeld det òg i eit skulesamfunn at vi må ha felles reglar som ramme. 5. Det er uråd å laga eit reglement som dekkjer alle høve og situasjonar ved ein skule. Dette er heller ikkje ønskjeleg. Vi ventar likevel at kvar einskild viser høvisk framferd, også i dei tilfella då reglementet ikkje seier noko. 6

7 IDEAL - utgangspunkt for sosial åtferd og utvikling i Kvitsundmiljøet Vi ynskjer at Kvitsundmiljøet skal vere prega av haldningar, verdiar og etikk som byggjer på kristen grunn. 1. Inkludering Vi inkluderer kvarandre i fellesskap. Vi skaper positiv stemning og opplevingar og gir kvarandre positiv støtte. 2. Ansvar for miljøet Vi tar ansvar for å prege samfunnet rundt oss slik at vi blir til nytte og glede for dei andre. Vi jobbar saman for å skape godt læringsmiljø og internatmiljø. 3. Omsyn og respekt overfor dei andre Vi viser omsyn overfor dei andre sine behov og ynskje. Vi respekterer dei andre sine grenser og eigedom. Vi møter kvarandre med tillit. Vi kan vere lojale overfor kvarandre og overfor fellesordningar sjølv om vi er ueinige. 4. Prioritering av ynske og behov Vi kan gi fellesskapet høgare prioritet enn individuelle behov og ynske. Ved å utsetje tilfredsstilling av behov modnast vi. Vi kan òg gi langsiktige konsekvensar av åtferda vår høgare prioritet enn kortsiktige konsekvensar. 5. Tydeleg kommunikasjon Vi kommuniserer tydeleg og tar kvarandre på alvor. Vi legg vekt på å vere opne og ærlege. Vi lyttar til kvarandre og prøver å forstå kvarandre. Ideala er utarbeidde av elevar ved Kvitsund Gymnas. 7

8 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN Kvitsund Gymnas er ein friskule med godkjenning etter privatskulelova. Denne lova seier generelt om ordensreglement i 3-9: «Ordensreglement og liknande Kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og plikter så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast. Reglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising eller tap av rettar, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.» 1. Generelt a) Ordensreglementet for skulen er vedteke av styret for Kvitsund Gymnas. b) Reglane gjeld alle elevar utan omsyn til alder dersom ikkje anna er sagt. c) Det er ein føresetnad for inntak ved skulen at elevane vil rette seg etter ordensreglementet. d) Eleven har krav på undervisning, hjelp og rettleiing i samsvar med privatskolelova 3-2, som seier følgjande: «Rett og plikt til opplæring Elevar i grunnskolar som er godkjende etter denne lova, oppfyller si plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringslova 2-1. Elevar i vidaregåande skolar som er godkjende etter denne lova, nyttar retten sin til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 og 4A-3.» e) Dersom skulen arrangerer ekskursjonar eller turar som heilt eller delvis har fagleg siktemål, er heile turen å rekna som skule. Reglementsbrot kan få konsekvensar for eleven sin karakter i orden og/eller åtferd. f) Eleven får tilgang til eit samfunn som er samansett av elevar og personale. Elevane har plikt til å samarbeide med dei andre medlemmene i samfunnet. Dei må prøve å skape eit godt arbeidsmiljø og gode arbeidsformer. g) Eleven har plikt til å rette seg etter vedtektene i lov, reglement og instruksar og det reglement som styret ved skulen har fastsett med heimel i privatskolelova Frammøte til undervisning Eleven har plikt til å møte presis til undervisning for å ta del i denne i den forma ho vert gjeven. Skuledagen tek til med ein andakt som er ein del av undervisninga. 3. Fråvær a) Generelt Fråvær frå undervisninga blir ført på vitnemål og kompetansebevis, og fråværet frå alle trinn blir tatt med. Fråværet blir ført i dagar og enkelttimar. Utgangspunktet for fråværsreglane er Forskrift til privatskolelova (2006) 4. Eleven skal sjølv halde oversikt over eige fråvær og har sjølv ansvar for at fråvær ikkje får uheldige fylgjer for undervisninga og karaktergrunnlag. Vi deler fråvær inn i tre typar: Gyldig (meldt) fråvær: Sjukdomsfråvær eller fråvær som er søkt om og godkjent på 8

9 førehand. Fråværet blir ført på vitnemål og kompetansebevis. Ugyldig fråvær: Fråvær utan at det gjeld sjukdom eller fråvær godkjent på førehand. Ugyldig fråvær kan føre til nedsett karakter i orden. Fråværet blir òg ført på vitnemål og kompetansebevis. Særfråvær: Fråvær som ikkje blir ført på vitnemålet. Slikt fråvær må vera godkjent ut frå bestemte reglar (sjå nedanfor). b) Gyldig (meldt) fråvær Dersom ein elev blir sjuk, skal skulen ha melding om dette. Eleven må melde om sjukdom på SMS til internatleiar. Dette skal skje før kl same dag. Dersom ein elev må vere borte frå skulen av andre grunnar enn sjukdom, må eleven søkje om dette på førehand, normalt minst 3 dagar før første fråværsdag. Faglærar kan godkjenne slikt fråvær frå sine timar. Kontaktlærar kan godkjenne slikt fråvær inntil to dagar Undervisningsleiar kan godkjenne meir enn to dagar. I spesielle tilfelle der eleven har gyldig grunn, men ikkje kan søkje på førehand, kan fråværet bli godkjent som gyldig i etterkant. Eleven må då søkje innan ei veke etter siste fråværsdag. c) Ugyldig fråvær Dersom ein elev er borte frå skulen utan å vere sjuk og utan å ha søkt og fått fråværet godkjent som gyldig, blir fråværet definert som ugyldig. Ugyldig fråvær fører til merknader på orden. d) Særfråvær For inntil samanlagt 10 skuledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skuldast a) Helse- og velferdsgrunnar: - Dokumentert langvarig eller kronisk sjukdom, - Dødsfall i nær familie eller omgangskrins b) Arbeid som tillitsvald: Gjeld på regionalt eller nasjonalt nivå i landsdekkande organisasjonar. c) Politisk arbeid: Gjeld på regionalt eller nasjonalt nivå. d) Hjelpearbeid: Organisert hjelpearbeid i krisesituasjonar og anna hjelpearbeid i regi av landsdekkande hjelpeorganisasjon. e) Lovpålagt oppmøte: Til dømes sesjon, rettssak o.l. f) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Eleven må søkje om slik godkjenning seinast èi veke før første fråværsdag. Søknad med dokumentasjon skal leverast på eige skjema til studieleiar. Ved punkt a) skal søknad leverast seinast ei veke etter siste fråværsdag. 9 For at fråvær som skuldast helsegrunnar etter bokstav a) ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med den

10 første fråværsdagen. Organisert studiearbeid og skuleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller dagleg leiar skal ikkje reknast som fråvær. Innanfor ramma av 10 skuledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. e) Fråvær frå prøvar Vanlege prøvar Dersom ein elev har fått gyldig fråvær eller særfråvær på ei tid då eleven skulle hatt prøve, kan faglærar kalla inn til nye prøvar som er naudsynte for å gje karakter. Eleven har ikkje krav på slike prøvar. Han må vera merksam på at fråvær frå prøvar kan føre til at han ikkje får termin- og standpunktkarakter. Ugyldig fråvær frå prøvar fører til ekstra merknader for karakteren i orden. Heildagsprøvar Fråvær frå heildagsprøve blir normalt ikkje godkjent som gyldig fråvær av andre grunnar enn sjukdom. Berre i heilt spesielle tilfelle kan andre grunnar godkjennast som gyldig fråvær. Ugyldig fråvær frå heildagsprøvar fører til ekstra merknader for karakteren i orden. f) Karaktergrunnlag Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter manglar. g) Varsling Elevar, og føresette for elevar under 18 år, har krav på skriftleg varsel dersom det er tvil om eleven kan få termin- eller standpunktkarakter, eller dersom det er fare for at eleven kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller i åtferd. 4. Vernereglar Eleven har plikt til å følgje vernereglane og bruka det verneutstyret som faget krev eller som skulen har til rådvelde. Alle må vera varsame i samband med sport og leik (t.d. snøballkasting) slik at liv og helse ikkje vert sett i fare. 5. Undervisningsutstyr a) Undervisningsmateriell Eleven har plikt til å skaffe seg alt undervisningsmateriell som undervisninga krev, og som skulen ikkje held. Alle elevar må ha eigen berbar pc. Eleven har ansvar for å ta godt vare på lærebøker o.l. som eleven låner gjennom skulen si utlånsordning. Øydelagde eller tapte læremiddel må erstattast. b) Anna utstyr Eleven har plikt til å bruka særleg utstyr (t.d. gymklede) i undervisninga når faget krev dette, eller når skulen gjev pålegg om det. 6. Skulepengar Eleven har plikt til å betale skulepengar etter gjeldande føreskrifter for privatskular, og satsar vedteke av styret for skulen. Faktura vert tilsendt. 7. Framferd og plikter i skulen 10

11 a) Allmenne retningsliner Eleven skal vere med å skape trivsel og arbeidsglede ved skulen og ta omsyn til dei andre på skulen. Desse allmenne reglane gjeld for alle arrangement på og utanfor skulen som skulen er ansvarleg for, også ekskursjonar. b) Røyking og bruk av snus Røyking og snus kan vere svært skadeleg for helsa, og målet er å få ein røykfri og snusfri skule. Det er forbode å røyka og bruke snus heile skuledagen. c) Rusmiddel Det er forbode å ha med seg og bruke rusmiddel eller å vere påverka av slike på skulen. Dette forbodet gjeld også alle arrangement på og utanfor Kvitsund som skulen har ansvar for. d) Oppslag Elevlag og interessegrupper ved skulen skal bruke dei oppslagstavlene som står til rådvelde for dei. Oppslag som er krenkande for enkeltpersonar og grupper, vert tekne ned. e) Prøver Elevane skal normalt ikkje gå ut av klasserommet på prøver; på heildagsprøver berre når det er lufting. Dersom ein elev er sjuk og av den grunn treng å gå ut i løpet av prøva, må han melda frå om dette ved starten av prøva. f) Mobiltelefon skal vere avslått i timane, og må ikkje takast med på prøvar. g) Andre tilhøve - utandørs og innandørs Bilar og syklar skal berre parkerast på tilviste plassar. Ved fleire brot kan skulen nekta ein elev å parkere på skulens område. Av omsyn til trafikktryggleiken må all unødvendig køyring på skulen sitt område unngåast. Elevane skal halde skulen og skuleområdet reine for papir og anna avfall. 8. Reaksjonar ved brot på reglementet Privatskulelova seier følgjande som gjeld dette punktet, og som gjeld for Kvitsund Gymnas: Bortvising av elevar og tap av rettar Skolen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga. (...) Elevar i vidaregåande opplæring kan visast bort i inntil fem dagar. Den daglege leiaren av skolen vedtek sjølv bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. (...) Når ein elev i vidaregåande skole vedvarande har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine, kan eleven etter vedtak av heimfylket visast bort for resten av skoleåret. I samband med eit vedtak om bortvising for resten av skoleåret kan heimfylket også vedta at eleven skal miste retten til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1. Heimfylket kan ikkje overlate til skolen å gjere vedtak etter leddet her om bortvising eller tap av retten til vidaregåande opplæring Før det blir gjort vedtak om bortvising eller tap av rettar, skal ein vurdere å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningslova. Avgjerd om bortvising og tap av retten til vidaregåande opplæring er enkeltvedtak, jf. forvaltningslova 2. Departementet er klageinstans. a) Refsingstiltak ved Kvitsund Gymnas Når ein elev ikkje ter seg sømeleg eller ikkje rettar seg etter dei krava skulen set til god orden og arbeidsdisiplin, skal lærar eller andre i personalet først vise han til rette munnleg. 11

12 Når omsyn til ro og orden krev det, kan læraren vise eleven til rektor eller undervisningsleiar. Rektor/undervisningsleiar kan gje påtale og/eller åtvaring. Faglærar kan stenge ein elev ute frå klasse/gruppe for resten av timen. Rektor kan stenge ein elev ute frå klasse/gruppe resten av dagen. Rektor kan etter å ha rådført seg med lærarane til eleven for kortare eller lengre tid ta frå elevar rettar dei har etter gjeldande reglement ved skulen jf. privatskulelova 3-10 første ledd. Refsingstiltak skal førast inn i Fronter. b) Særlege tiltak ved Kvitsund Gymnas Når ein elev i lengre tid har vist ei framferd som i alvorleg grad går ut over orden og arbeidsro i skulen, eller når ein elev i alvorleg grad forsømer dei pliktene han har eller bryt dei reglar som gjeld ved skulen, kan rektor visa eleven bort frå skulen inntil 5 dagar jf. privatskolelova I svært alvorlege tilfelle kan eleven visast bort frå resten av det kurset eleven er teken inn på i samsvar med privatskulelova 3-10 andre ledd. I slike tilfelle skal fylkeskommunen handsame saka. Før ein elev vert bortvist, skal dei lærarane som har eleven gje tilråding i saka jf. privatskolelova 3-10 første ledd. 9. Sakshandsaming når skulen nyttar refsingstiltak eller særlege tiltak mot ein elev a) Refsing Før skulen brukar refsingstiltak eller særlege tiltak, har eleven rett til å forklare seg munnleg overfor dei som skal ta avgjerda jf. privatskulelova 3-9 siste ledd. Dersom refsing vert brukt mot ein umyndig elev, skal skulen sende skriftleg melding om refsinga og grunnen til refsinga til foreldre (føresette) dersom: 1. eleven vert stengd ute frå undervisninga resten av dagen. 2. eleven bryt reglementet på same eller liknande måtte som han tidlegare har vorte refsa for med påtale. 3. i tilfelle der lærarrådet gjer vedtak om det. b) Særlege tiltak Dersom åtferda til ein elev ikkje betrar seg etter refsing eller påtale, kan det sosialpedagogiske personalet og eventuelt andre sakkunnige ha høve til å uttale seg. Rektor skal, eventuelt i samarbeid med skulens soialpedagigiske team, vurdere og eventuelt setje i verk andre hjelpe- eller refsingstiltak jf. privatskulelova 3-10 fjerde ledd. Dersom slike tiltak ikkje er aktuelle eller ikkje fører fram, er det rektor som - etter eventuelt å ha rådført seg med lærarmøtet tek avgjerd om bortvising i inntil 5 dagar jf. privatskulelova 3-10 første ledd. Dersom heller ikkje dette fører fram, kan rektor sende saka til fylkeskommunen for handsaming jf. privatskulelova 3-10 andre ledd. c) Skulens plikt til å føre notat Når det vert brukt særlege tiltak eller slike tiltak som skulen sender skriftleg melding om til foreldre (føresette), skal skulen føre notat over desse tiltaka. Notatet skal forklare grunnen til at tiltaket vert brukt og greie ut om saksgangen. d) Klage Eit vedtak om bortvising for ein eller fleire dagar er å rekna som eit enkeltvedtak etter forvaltningslova 2, og foreldre (føresette)/eleven kan klage vedtaket til fylkesmannen. 10. Kontakt og samarbeid mellom skule og heim a) Det vert arrangert foreldrefest to gonger i året, ein gong om hausten og ein gong om våren. Det vert då sett av tid til samtale med personalet ved skulen. Elles i skuleåret er det også høve for foreldre (føresette) å vende seg til personalet ved skulen. b) Når ein elev står i fare for ikkje å få standpunktkarakter, ikkje få ståkarakter eller å få nedsett karakter i orden og åtferd, vil skulen orientera føresette når eleven er under 18 år. 12

13 ORDENSREGLEMENT FOR INTERNATET På mange måtar er ein internatskule eit samfunn i miniatyr. Her vil du oppleve å få utfordringar til å bruke evner og anlegg, samstundes som du vil erfare at omsyn og toleranse er viktig. Skulen har som mål at elevar skal få oppleve personleg, fagleg og åndeleg vekst i eit miljø prega av tillit og respekt. For at eit slikt samfunn skal fungere best mogleg, trengst det visse retningsliner for korleis den einskilde oppfører seg overfor andre medelevar og overfor personalet. Eit godt internatmiljø vert likevel ikkje skapt ut frå reglar åleine, men av kvar einskild si haldning til det å leve saman i eit fellesskap. Reglane gjeld alle elevar som bur i skulens internat, og dei regulerer tilhøva i internatet og på skulens område for øvrig, utan omsyn til alder dersom ikkje anna er sagt. Reglementet gjeld óg for dei som er på besøk i internatet. Det er styret for Kvitsund Gymnas som har vedteke internatreglementet. 1. Mål Skulen sitt internat har som mål å tilby elevar ved skulen eit godt bu tilbod der dei får dekt sine behov for mat, husrom og eit godt og trygt sosialt miljø. Internatet skal gje moglegheit for varierte aktivitetar, men samstundes ro for studiar og privat liv. 2. Internatoppgåver På eit internat bur mange tett saman, og god orden og godt reinhald er viktig både for helse og trivsel. Som internatelev tek du del i ansvaret for å skape eit reint og triveleg miljø. a) Reinhald Eleven held internatrommet sitt reint og ryddig. Internatleiar har høve til å halde regelmessig tilsyn med rommet. I tillegg har eleven ansvar for oppvask, reinhald og orden på fellesrom/areal etter fastsette lister. Dersom oppgåvene ikkje vert utførde til rett tid, leiger skulen ein annan elev til å gjere jobben og trekkjer den ansvarlege frå elevkontoen. b) Ulike internattenester Elevane har ulike oppgåver som tener fellesskapet. Kjøkkenteneste, brannvern og vaktmeisterteneste er døme på slike oppgåver. Dersom elevane ikkje kan møte sjølv, syter dei for vikar. Dersom vikaren ikkje møter, er det personen som står på lista, som er ansvarleg. Eleven vert trekt frå elevkontoen dersom tenestene ikkje vert utførde. 3. Tryggleik og ro i internatet Skulen har eit ønske og ei målsetjing om at internatet skal vere ein triveleg heim der det er gode bu- og arbeidsvilkår. Elevane må ta omsyn til kvarandre og skape et inkluderande og utviklande fellesskap. I dette ligg det også å respektere andre sine nødvendige behov for arbeidsro og kvile slik at den einskilde kan møte utfordringar på skulen og i fritida. a) Sjølvtudie 13

14 Det er viktig at alle elevane får den arbeidsro dei treng. Samstundes er elevane forskjellige med tanke på kvar og kva tid dei får studert best. I internata skal det normalt vere mogleg å gjere skulearbeid. Stille-sonar skal det imidlertid vera i heile biblioteksbygget og i klasseromma i undervisningsbygget. Det er høve til sportslege aktivitetar ute og i gymsalen heilt til 30 min. før innetid / rotid. b) Digitale medier Utanom rotid kan lydanlegg nyttast med rimeleg styrke (PC, TV, forsterkar m.m.). Filmar, seriar og data/tv-spel med eit klart nedbrytande innhald, ynskjer vi ikkje skal oppbevarast eller nyttast på Kvitsund (herunder pengespel m.m.) c) Innetider, nattero m.m. Internatet er ein heim for dei fleste elevane på skulen, og det skal vere ro i internatet på kvelds- og nattestid. Det er svært individuelt når på døgnet ein treng ro, men ein time før innetid skal det vere mogleg å sove i internatet alle dagar. Innetid er på dagar før skule (sund.-torsd.) kl Før helgedagar er innetid kl Dersom det er undervisning eller prøvar på laurdag, gjeld innetid fredag som vanleg kvardag. Alle elevar skal etter innetid vere på sine eigne rom før skuledagar, og inne på eigne bygg før helgedagar. Etter innetid er det ikkje høve til å nytte maskiner og ovnar kjøkken. Senger og madrassar skal ikkje flyttast frå rommet. Om morgonen skal gutar og jenter ikkje gå på fløyene til kvarandre før skulestart (før frukost i helgene). Kvitsund Gymnas og eigarorganisasjonen Norsk Luthersk Misjons-samband står for det livslange ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne som ramma for det seksuelle samlivet. Det er ønkjeleg at internatelevane lever i samsvar med Guds Ord på dette området også. Det vil skulen forsøkje å veileda til. Både fysiske, psykiske og seksuelle overgrep er å krenkje eit medmenneske. d) Innelister og tryggleik Kvar kveld har eleven ansvar for å signere på ei inneliste på fløya at ein er inne. På den måten vil medelevar og personalet vite om ein er på plass, og lista vil vere viktig dokumentasjon t.d. ved ein eventuell brann. Tilsette ved skulen kan gjennomføre rominspeksjon på einskilde rom/fløyar, i samsvar med gjeldande, vedtatte rutinar. e) SMS/ melding Elevar kan melde frå til tilsynsvakta om støy eller anna forstyrrande. Mobilnummeret til tilsynsvakta er: Besøk, reiser og feriar a) Besøk 14

15 Slekt og vener er velkomne til Kvitsund på besøk i helgene. Dersom ein elev ønskjer å ha gjester som skal overnatte i internatet, har skulen eigne lister (ved matsalen) som dette skal førast på. Mannlege slektningar (bror, far) kan overnatte i jenteinternatet, kvinnelege slektningar (syster, mor) kan overnatte i guteinternatet. Den einskilde elev som har besøk står ansvarleg for gjesten sin. Føresette og sysken inntil 16 år betalar ikkje for mat på korte besøk. Heimebuande Kvitsund-elevar kan vera på besøk i helgene mot betaling, og ellers kjøpa måltid så ofte ein vil. Alt anna skal på førehand avtalast med internatleiar. b) Borte frå internatet Alle elevar skriver seg på førehand ut på eigne lister dersom dei ynskjer å forlate internatet i helgene eller ei natt. Dette er for å kunne svare på spørsmål om kor eleven er, og for å vite kor mange som skal spise på skulen i helgene. Skulen tek for gitt at turar og utflukter er avklart med føresette. c) Feriar og langhelger I feriar og langhelger er skulen anten stengd eller nytta til andre føremål kurs/leirar. Elevane har såleis ikkje høve til å opphalda seg på internata. Skulen definerer i skuleruta kva helger som er langhelger. 5. Rusmiddel og tobakk a) Rusmiddel Kvitsund Gymnas er ein rusmiddelfri skule. Påviselege verdiar av rusmiddel i kroppen, eller å vere synleg ruspåverka, vil føre til reaksjonar, sjølv om rusmidlane er inntekne utanfor skulens område. Bruk og oppbevaring av alkohol og narkotiske stoff er forbode. Tomflasker for alkoholhaldig drikk skal ikkje lagrast i internatet. Ved mistanke om oppbevaring og bruk av rusmiddel, kan skulen gjennomføre rominspeksjon og krevje at naudsynte prøvar vert tekne. Ved fyrste gongs brot gjennom bruk eller oppbevaring av narkotika, vil eleven normalt miste internatplassen for resten av skuleåret. Ved bruk eller oppbevaring av alkohol vil eleven normalt bli utelukka frå internatet i inntil fire helger ved fyrste gongs brot. Ved andre gongs brot vil eleven normalt miste internatplassen for resten av skuleåret. Bruk eller oppbevaring av vasspipe, og bruk eller oppbevaring av anna brukarutstyr som kan knyttast til rusmisbruk, kan heller ikkje tillatast. b) Røyking og bruk av tobakksprodukt Røyking og bruk av tobakksprodukt kan føre til alvorleg sjukdom og helseplager også for dei som vert utsatt for passiv røyking, og røyking er ein fare for branntryggleiken. Det er forbode å røyka på heile skuleområdet, med unntak av i røykeskuret i internatområdet. Snusposar skal berre kastast i søppelkorga. 6. Erstatningsansvar og eigedelar a) Eigedelar Elevane har ansvar for å ta vare på det dei sjølve eig. Skulen tilrår elevane å halde romma sine låste. Skulen har ikkje ansvar for tøy eller utstyr som vert skada eller borte ved vask eller på annan 15

16 måte, eller mat som forsvinn frå felles kjøleskåp. Skulen tilrår elevar (evt. foreldre) å sørgje for å ha nødvendige forsikringar. Alle elevar har tilgang til gode låsbare boder for oppbevaring. Syklar ute bør låsast fast til stativ. Til tider kan nokre elever oppleve at det til dømes forsvinn mat frå felles kjøleskap, eller verdisaker frå rommet. b) Skader Skader på bygningar og utstyr tilhøyrande skulen, må erstattast. Mindre beløp kan trekjast frå elevkonto, større beløp vert fakturert. (Sjå meir om elevkonto under Økonomi ). 7. Sjukdom Dersom ein elev må halda senga på skuledager grunna sjukdom, gjev eleven eller veninne/kamerat melding om dette til internatleiar innan kl på telefonnummer I helgene må elevane sjølve syta for at tilsynsvakt blir kontakta ved sjukdom på telefonnummer Helse, miljø og tryggleik Skulen oppmodar elevane til å vise ansvar slik at dei ikkje set liv og helse på spel. Samstundes set skulen pris på at elevane driv med friluftsliv og andre aktivitetar ute. a) Brannsikring Skulen har brannverninstruks (sjå eige punkt), brannvernutstyr og eige brannkorps. Brannverninstruksen er slått opp på kvar fløy, og elevane må gjere seg kjende med han og rette seg etter han. Det er ikkje tillate å dekke til eller misbruke brannutstyr og brannvarslingsanlegg. Dette er alvorleg og vil føre til strenge reaksjonar. Skulen oppmodar elevane generelt om å vise varsemd ved bruk av elektriske apparat. Levande lys er ikkje tillat i internatet. b) Turar langs trafikert veg og i naturen Det er mykje trafikk på riksveg 41 ved Kvitsund. Refleks må nyttast ved sykling eller gange i skumring og mørkret på trafikkert veg. Frå haustferie til vinterferie må refleksvest nyttast langs vegen. Skulen har refleksvestar. Av omsyn til tryggleiken gjev elevar som legg ut på lengre dagsturar i ukjent terreng, beskjed til tilsynsvakt på førehand. c) Båt og bading Ved bruk av kano, kajakk eller båt, og ved bading, gjeld vanlege sjøvett og badevettreglar. Sjå oppslag t.d. på brygga og i båthuset. Redningsvest skal alltid nyttast i kano, kajakk eller båt. Skulens kanoer og kajakker kan nyttast fra 1. mai til haustferien, frå kl til (etter frokost på skulefrie dagar). All bruk må førast opp på lister i båthuset før og etter tur, av tryggleiksgrunnar. Dette gjeld og for private båtar. Båtplass til desse må avtalast med driftsleiar. d) Motorkøyretøy Av omsyn til tryggleiken oppmodar skulen elevane til å alltid nytte motorkøyretøy (på to eller fire hjul) med varsemd. Elevar som har med seg motorkøyretøy skal registrere desse i resepsjonen. Parkering skal berre skje på tilviste parkeringsplassar. Feilparkering eller uansvarleg køyring kan føre til trekk frå elevkonto og tilsnakk. 16

17 e) Våpen og fyrverkeri Elevar som ynskjer å ha skytevåpen på skulen sitt område til jakt eller sport, må ha samtykke frå rektor. Slikt utstyr vert oppbevart forsvarleg i skulens våpenskap mellom bruk. Fyrverkeri skal ikkje oppbevarast eller nyttast på skulen. Her har også føresette eit ansvar. f) Husdyr Av omsyn til helse og hygiene kan elevar ikkje ha husdyr i internatet. g) Medisinar Eigne respetbelagte medisinar er strengt personlege og skal ikkje gjevast til andre. Det er strengt forbode å dele eigne reseptbelagte medisinar med andre utan samtykke frå lækjar. Medelevar kan ha sjukdomar som gjer at tilfeldig utdeling av medikament kan forårsake alvorleg skade, og i verste fall død. Skulen kan etter helselova ikkje dele ut smertestillande medisin som Paracet, Ibux o.l. h) Avfallssortering I internatet kildesorterer vi avfall. Alle har eit ansvar for at dette blir gjennomført. Avfall bæres ut til felles innsamlingspunkt av den som er ansvarleg for renhold av fløya den aktuelle uka, og av kvar einskild frå eigne rom. 9. Reaksjonsformer Reglane er gjevne for å gjere internata så trivelege som råd er og skape gode forhold mellom dei som bur saman. Ein reknar med at alle elevane gjer sitt beste for å nå denne målsetjinga om eit godt internatmiljø. Ved brot på internatreglementet kan eleven bli innkalla til samtale for vidare oppfølging. Dersom det skjer regelbrot, får eleven alltid høve til å forklare seg før ein set i verk tiltak. Rektor eller den han gjev myndigheit, vel reaksjonsformer etter kor alvorleg brotet/brota er. a) Mindre alvorlege brot Ved mindre alvorlege brot på internatreglementet, erstatningssaker og elevkonfliktar prøver ein fyrst å løyse forholdet i dialog med den aktuelle eleven og i samråd med kontaktlærar, internatleiar, sosiallærar og administrasjonen. Rektor eller internatkomitéen kan gje påtale og/eller åtvaring med eventuelt brev heim. Dette gjeld også elevar over 18 år dersom skulen finn det nødvendig. Saker vert vanlegvis handsama i ein internatkomité som består av leiarar/ tilsette ved skulen. b) Alvorlege brot Ved alvorlege og svært alvorlege brot på internatreglementet går saka direkte til Rektor eller internatkomitéen som etter samtale med eleven og evt. samråd med sakkunnige avgjer tiltak. Dersom det er aktuelt med utelukking i meir enn ei helg, skal internatkomitéen normalt gje tilråding i saka. Følgjande reaksjonsformer er aktuelle: Inndraging av utstyr for ein periode, interne tiltak, utelukking frå internatet i ein eller fleire helger, eller i inntil 10 samanhengande dagar, eller bortvising frå internatet for godt. Ved utelukking får foreldre/føresette melding. Vedtak om utelukking frå internatet kan ankast til skulens internatråd. Internatrådet er samansett av internatkomitéen og resentantar frå styret. c) Bortvising 17

18 Rektor kan etter innstilling frå internatkomitèen vise ein elev bort frå internatet for resten av skuleåret dersom eleven - er involvert i kriminelle handlingar - er skuldig i langvarig eller grovt brot på skulen sine internatreglar - motarbeider eller skapar store vanskar i skulen sitt arbeid for å nå si målsetjing i grunnreglane til skulen - ikkje betalar for seg etter fastsette planar/avtalar - skapar store påkjenningar for medelevar eller personalet t.d. grunna alvorlege fysiske eller psykiske vanskar, trugsmål om sjølvmord o.l. Vedtak om bortvising frå internatet kan ankast til skulens internatråd. 10. Inntak og føresetnader for internatplass a) Elevar som bur utanom Kviteseid får normalt tilbod om internatplass samstundes med tilbod om elevplass. Kviteseid-elevar kan søkje om og få plass i internatet hvis der er ledige plassar. b) Dersom det er oversøking til internatplassar, blir elevar som ikkje kan bu heime p.g.a. for lang avstand prioritert framfor elevar som kjem frå nærområdet og kan bu heime. Dersom det blir naudsynt å prioritere mellom elevar som kjem frå nærområdet, vil dei som har gått lengst på Kvitsund og dei som har lengst reiseveg koma først, etter ei skjønnsvurdering. c) Elevar som har fått karakteren Ng eller Lg i orden/åtferd i internatet kan miste internatplassen for påfølgjande skuleår. (Internatkarakterane er: Mg, G, Ng og Lg). Internatkomitéen avgjer slike saker i juni. Slikt vedtak kan ankast til internatrådet. d) Kvitsund treng ikkje gi plass på internatet til dei som vil setje spesielt store krav til medelevar og/eller personalet e) Det er ein føresetnad at dei som bur på internatet fylgjer undervisninga på skulen. Dersom ein elev ikkje har grunnlag for å halde fram som skuleelev, kan eleven heller ikkje bu i internatet. f) Det er ein føresetnad for internatplassen at skulen får betaling til rette tider. Dette internatreglementet for skuleåret er vedteke av styret for Kvitsund Gymnas 10.juni

19 UNNGÅ BRANN OG SKADE! Brannverninstruks for alle internatbygningane på Kvitsund Gymnas 1 Alle som bur eller oppheld seg i internatet, må vera varsame slik at brannfarlege situasjonar ikkje oppstår. Hugs at brann i internatet kan enda med katastrofe. a) Gå aldri frå strykejarn, kokeplate, steikeomn, vaffeljarn, kaffitraktar eller liknande apparat når dei står på. b) Eksperimenter ikkje med elektrisk apparatur, fyrverkeri eller andre brannfarlege ting. Fyrverkeri skal oppbevarast hjå undervisingsleiar. c) Det er forbode å røyka inne. d) Det er forbode å nytta levande ljos i Gamlebygget. e) Levande ljos kan nyttast med varsemd i andre internatbygg. Berre brannsikre stakar må nyttast. Berre stearinlys må nyttast, ikkje telys. f) Alt av elektrisk utstyr skal vera godkjent av CE eller NEMKO g) Kvar elev må passa på at alt elektrisk utstyr på rommet er i god stand. Dette gjeld også utstyr som skulen eig. Pass særleg på leidningar og støpsel. h) Orden og reinsemd reduserer brannfaren. 2 a) Dørene frå trappeoppgangar og inn til korridorar skal vera lukka, og dørpumpene skal vera på. Også dørene mellom fløyene, vindaugo i korridorane og trappeoppgangane skal vera lukka. b) Korridorane skal alltid vera ryddige slik at gjennomgang ikkje vert hindra. c) Ljoset skal alltid stå på i korridorar og trappeoppgangar. 3 Alle som bur i internatet, må gjera seg kjent med manuell brannvarslar, rømmingsvegar, branntau og brannsløkkingsutstyr. Ein må vita kvar ting er og korleis ein handterer dei. Ein må læra seg branninstruksen «VED BRANN» så godt at ein veit kva ein skal gjera i tilfelle brann. Branninstruksen skal stå oppslått på alle elevrom. a) Det er manuell brannmeldar på alle fløyer. b) I Gamlebygget er det brannslange og brannsløkkingsapparat i kvar etasje. Frå balkongane er det branntrapp. På alle elevrom skal det vera ei planskisse som syner rømmingsvegar. c) I Undervisningsbygget, er det brannsløkkingsapparat på gangen og branntrapp frå balkongen. d) På Hagebu og Sundbu er det brannsløkkingsapparat, og brannstige frå balkongane. e) I dei øvrige internatbygga er det husbrannslange og brannsløkkingsapparat på alle fløyer. 4 Misbruk av brannvarslingsanlegg og brannsløkkingsutstyr vil føra til alvorlege reaksjonar. Falsk brannmelding er straffbart og kan bli meldt til politi. Ein må ikkje hengja noko i sprinklaranlegget på Gamlebygget. 5 Det vert halde to brannøvingar kvart år. Alle må vera med på desse. Meld frå skriftleg til vaktmeister straks etter øvinga dersom der er ringjeklokker eller anna brannsikringsutstyr som ikkje fungerer. 6 Kvar fløy vil så raskt som mogeleg etter skulestart få oppnemnt ein brannansvarleg med varamann av internatleiar. Desse fungerer heile skuleåret. Sjå eigen instruks for brannansvarleg. Elevhyblar Det elektriske anlegget på elevhyblane har avgrensa (og låg) kapasitet. Kjøleskåp, vifteomn, vasskokar, mikrobølgjeomn, vaffeljern mv. må berre nyttast på internatkjøkken og fløystover. Varmeomnar må ikkje tildekkast og fastmontert inventar skal ikkje flyttast , HMS-leiar 19

20 ORDEN OG REINHALD Når så mange bur tett saman, er det viktig både for helse og trivsel at det er god orden og hygiene. Nokre er vane med å ta ansvar for slikt heime, andre er kanskje vane med å stola på at «dei vaksne» ordnar opp. I internatet må alle ta ansvar. Klede Skulen har vaskemaskiner og tørketromlar som elevane kan nytta. Les rettleiing før bruk! Skulen har ikkje ansvar for plagg som blir skadd eller blir borte ved vask. Rom Helserådet krev at rommet vert rydda og vaska minst ein gong i veka. Internatleiar held tilsyn med dette. Det er rundvask før jul og sommarferie. Flytt aldri møblar ut av rom utan etter avtale med vaktmeister. Bruk klebemasse når du skal hengja opp ting på veggane. Skadar på rom eller inventar melder du skriftleg til vaktmeister; notèr i perm som ligg på bord ved inngang til matsal. Skade som du er skuld i, må du rekna med å godtgjera. Lufting Heilt ope vindauge i to-tre minutt gjev full utskifting av lufta på rommet. Gå ikkje frå eit rom med ope vindauge! På Bjørketun/Ospetun trengst ikkje lufting gjennom vindauget. Lufta som kjem gjennom ventilasjonsanlegget er reinare enn utelufta. Fløya Oppvask, reinhald og orden går på rundgang mellom dei som bur på fløya. Dekketøy og bestikk som høyrer til på matsalen skal ikkje tas med på fløya. Alt avfall skal kjeldesorterast og bringast til dei rette behaldarar ute. Avfall Kvitsund Gymnas har avfallssortering. Rettleiing for sorteringa er slått opp på oppslagstavler og ved søppelkassane. Vi er pålagt kjeldesortering og vi ber om at du er miljømedviten! Boder Små eigedelar som du skal lagra, bør du leggja i esker merka med namn dersom dei står i fellesbod. Syklar og ski skal merkast med namn. Herrelause ting vil verta gjevne vekk eller kasta. Dersom det vert rot i fellesbod, skal fløytillitsmann kalla inn til ryddedugnad. Ute Skulen ynskjer å ha eit triveleg utemiljø. Kast ikkje søppel ute. Elevane er sjølve med og plukkar søppel når det trengst. Møblar og madrassar skal aldri takast ut av bygga. Bruk liggjeunderlag eller luftmadrassar dersom du treng noko underlag ute. 20

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Elevinformasjon 2014-2015

Elevinformasjon 2014-2015 Elevinformasjon 2014-2015 Innhald Side Kart over skulen Kart over Vangen (Voss sentrum) Ved Brann Ordensreglar Fråvær og permisjon - retningslinjer Persmisjonssøknad Ordningar Funksjonar Personalet Klasse

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Handbok for Bømlo Folkehøgskule

Handbok for Bømlo Folkehøgskule HANDBOK MÅLSETJINGA VÅR Handbok for Bømlo Folkehøgskule Bømlo Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule. Målsetjinga vår er å gi elevane læring og meining, der verdiane fred, solidaritet, kreativitet

Detaljer

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august!

Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Velkomen til eit nytt og annleis skuleår sundag 23. august! Vi opnar skulen og tek imot deg frå kl 1000. Kom i god tid, gjerne tidleg på dagen, for å installere deg på internatet. Vi ynskjer å møte foreldre

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Til deg som skal gå på

Til deg som skal gå på Til deg som skal gå på Velkomen til eit nytt og annleis skuleår! Søndag 24. august er vi klare for eit nytt folkehøgskuleår. Programmet startar kl 1800, men vi tek imot deg frå kl 1000. Kl 1600 blir det

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap!

Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Informasjonshefte skuleåret 2015-2016 Velkommen til Ølen vidaregåande skule - veksthus for vett og vennskap! Skuleåret 2015-2016 Me gleder oss til å ta til med eit nytt skuleår, og ynskjer alle elevar

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer