FOS rundskriv Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOS rundskriv 16-2014 Utlysing og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016"

Transkript

1 Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule Torfinn Overn, Lena videregående skole Åse Sletten, Gjøvik videregående skole Ingvild Rønn Sætre, Vinstra vidaregåande skule Kjersti Nørstebø, Raufoss videregående skole Morten Henry Kleven, Valle videregående skole Tone Myhren, Dokka videregående skole Torbjørn Ljones, Lillehammer videregående skole, avdeling Sør Vår ref.: Lillehammer, 7. november 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak /14 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser på fylkeskommunens vegne og til å treffe vedtak i alle enkeltsaker og alle typer av saker som ikke er av prinsipiell politisk betydning, jfr. A-01 og A-02. Videregående opplæring FOS rundskriv Utlysing og av opplæringstilbudet VEDTAK utlysing av opplæringstilbud og vedtak om for skoleåret i henhold til saksinnstilling. Med hilsen Inge Myklebust Fylkesopplæringssjef Gard Tekrø Rolid Leder for Inntak og fagopplæring Kopi til: Fagenhet videregående opplæring Stefanie Gesierich, HR-enheten Shahnaz Khani, Økonomi Tore Løkkeberg, Økonomi Aud-Unni Kvalen, Økonomi John Tangen, Økonomi Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: Postboks 988 Kirkegaten 76, Lillehammer Elisabeth Berg Olsen 2626 LILLEHAMMER Bankkonto: Telefon: Org. nr: E-post: E-post:

2 Fra: Beløp -1 Ansvar Til: Funksjon Art Prosjekt Beløp Ansvar Funksjon Art Prosjekt SAKSINNSTILLING Bakgrunn Ifølge vedtak i sak i Fylkesutvalget skal vedtak om utlysning av opplæringstilbudet i hovedsak fattes administrativt av Fylkesopplæringssjefen. Dersom et utdanningsprogram i en region står i fare for å bli nedlagt skal dette behandles av fylkesutvalget. Det er viktig å merke seg at Fylkesopplæringssjefen for 2014 har valgt å samle Rundskriv om utlysning og rundskriv om i ett rundskriv (jfr. 3. juli 2014). Fra rundskrivet: «Som skissert på rektormøtet den 26. juni 2014, vil utlysning og av videregående opplæringstilbud for bli sett i sammenheng allerede nå.» Noen hovedpoenger fra Rundskriv om utlysning og (3. juli 2014): Et foreløpig og mer realistisk anslag for en skal gjøres ved utlysning Arbeidslivets behov skal styre en i større grad enn søkernes egne valg Ved lav søkning, under 10, vil fylkesopplæringssjefen (FOS) vurdere å ikke sette i gang tilbudet hvis retten til elevene kan oppfylles ved andre skoler i Oppland. Videre styrer dette prosessen rundt utlysning og : Diverse styringsdokumenter (eksempelvis Stortingsmelding 20 og Strategiplan for videregående opplæring) Yrkesopplæringsnemnda (rådgivende organ) Innspill internt, innspill fra skoler og innspill fra «andre» (eksempelvis Regionråd, Næringsråd, kommuner osv.) FOS sitt ønske om tett dialog og involvering underveis i prosessen Signaler fra Fylkesrådmannen om innsparinger Innspill fra arbeidstakerorganisasjonene i medbestemmelsesmøter med FOS Tidsplan for fastsetting av opplæringstilbudet for : Dato Beskrivelse av aktivitet 18. august til ca. 20. september Dialogmøter med alle skoler 17. september Møte om av elektrofagene. Var opprinnelig en del av «Mandatsaken», men har også betydning for årets utlysning. Deltagere: Nasjonale og regionale bransjeorganisasjoner, skoler som har elektrofag (rektor og avdelingsleder), prøvenemnder, leder for Komité for opplæring og kompetanse og FOS. 26. september Svarfrist for skolene på oppdrag om utlysing og anslag over til det enkelte utdanningsprogram og programområde, jfr. FOS

3 rundskriv ; Oppdrag til skolene vedr. utlysning og av opplæringstilbudet oktober Samtaler med fagrådgivere hos FOS om «deres» utdanningsprogram 9. oktober Orientering om utlysningsprosessen for tillitsvalgte 16. oktober Egen sak til yrkesopplæringsnemnda (rektorene får kopi) om utlysing og anslag over for Y-nemnda forespørres om bransjenes syn både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 20. oktober Fagenhetsmøte 22. oktober Rektormøte - tema er bl.a. påbygging 23. oktober Orientering i medbestemmelsesmøte 31. oktober Heldagsmøte med alle skoler (tre rep. fra hver skole) der samtlige utdanningsprogram skal gjennomgås - både enkeltvis og som deler av en helhet 7. november Formiddag: Orientering og drøfting i medbestemmelsesmøte. Ettermiddag: utlysing av opplæringstilbud for fattes i rundskriv fra FOS. 1. mars Søknadsfrist 9. mars Søkertall oversendes skolene 11. mars Søkertallene presenteres i rektormøte (Fra rundskriv om utlysning og dim. 3. juli: «Ved lav søkning, under 10, vil FOS vurdere å ikke sette i gang tilbudet hvis retten kan oppfylles ved andre skoler i Oppland») mars Orientering og drøfting med hovedtillitsvalgte 16. mars-20. mars Dialog med skolene i forhold til tilbud med lav søkning for å oppfylle retten til søker og finansiering av tilbud som krever ekstra midler. Ca. 25. mars endelig av opplæringstilbud for fattes i FOS-rundskriv

4 utlysning og for skoleåret Studiespesialiserende utdanningsprogram Fylkesopplæringssjefen gjør ikke endringer innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram i utlysningen for Påbygging til generell studiekompetanse Som skissert i rektormøtet 22. oktober 2014 og i møtet om utlysning og 31. oktober 2014, har Fylkesopplæringssjefen redusert tilbudet på Påbygging til generell studiekompetanse i utlysningen for skoleåret Årsakene til dette er: Gjennomføringsgraden på påbygging er lav og varierer fra skole til skole. Elever som stryker på påbygging bruker opp opplæringsretten sin og står da som «ufaglært», dvs. at elevene da har hverken fag-/svennebrev eller studiekompetanse. Etter Fylkesopplæringssjefens oppfatning, er det for mange elever som tar Påbygging til generell studiekompetanse i Oppland i dag FOS ønsker at flere elever skal fullføre et yrkesfaglig utdanningsprogram gjennom å gå ut i lære. Dette mener FOS at vil øke mulighetene deres for å få gjennomført videregående opplæring. Det er videre viktig å merke seg at Opplæringsloven er endret fra august 2014, jfr. 3-1, 11. ledd: «Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten etter første ledd, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse.» Det pågår også en politisk sak om Påbygging til generell studiekompetanse som skal til behandling i Fylkestinget i desember Elektrofag Vg1 elektro: Antall elever som har blitt tatt inn på Vg1 elektro har variert noe de siste ti årene, men det har vært en tydelig tendens at det totale inntaket har økt (fra 184 på GK/Vg1 i 2004 til 233 på Vg1 i 2013). Dette er trolig fordi elevenes førstevalg har vært styrende for en og ikke arbeidslivets behov som det nå er sagt at skal vektlegges i større grad i Stortingsmelding 20, i Strategiplanen for videregående opplæring og i FOS rundskriv om utlysning og av 3. juli Videre er det tydelige signaler fra elektrobransjen om at «arbeidslivets behov» er mettet, og at andelen som ikke får læreplass er voksende. Andre fylker melder om samme problematikk (Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo), og konklusjonene er tydelige: Mange ungdommer får ikke fullført sin utdanning fordi de ikke vil få nødvendig sertifisering for å jobbe i yrket. På bakgrunn av dette, ble det i sprosessen for gjort en reduksjon på Vg1 elektro. Dette anser FOS å ikke være tilstrekkelig, og ønsker å ta ned Vg1 elektro noe mer i utlysningen for Viser også til vedtak som ble fattet i møte i Yrkesopplæringsnemnda 16. oktober 2014: «Yrkesopplæringsnemnda anbefaler Fylkesopplæringssjefen å ta ned en skoleklasse ved Vg 1 elektrofag, vedtatt mot 1 stemme.»

5 Fylkesopplæringssjefen ønsker å dimensjonere Vg1 elektro noe lavere ved to skoler i fylket. Disse to skolene er Valdres vgs (få ut i lære) og Raufoss vgs. (har noe høy i forhold til arbeidslivets behov). Vg2 Data og elektronikk (og Vg3 Dataelektroniker) FOS mener at vi i Oppland overproduserer elever på Vg2 Data og elektronikk (og Vg3 Dataelektroniker), noe et høyt antall søkere som ikke får læreplass bekrefter. FOS ønsker derfor å redusere det totale tilbudet på Vg2 Data og elektronikk. Vi har i dag Vg2 Data og elektronikk på fem skoler (Hadeland, Raufoss, Lillehammer, Valdres og Vinstra) og Vg3 Dataelektroniker på to skoler (Raufoss og Vinstra). Vg3 Dataelektroniker ble for øvrig ikke lyst ut ved Hadeland vgs for skoleåret av samme grunn som er nevnt over. Viser også til vedtak fra Yrkesopplæringsnemnda 16. oktober 2014: «b) Yrkesopplæringsnemnda anbefaler Fylkesopplæringssjefen å ta ned en skoleklasse ved Vg2 data og elektronikk, enstemmig vedtatt. c) Yrkesopplæringsnemnda anbefaler Fylkesopplæringssjefen å lyse ut tilbud på Vg3 dataelektroniker ved Raufoss vgs. og Vinstra vgs., enstemmig vedtatt.» Med bakgrunn i historikk knyttet til tilgjengelige læreplasser og overgang fra Vg2 til lære i Valdresregionen, lyser ikke Fylkesopplæringssjefen ut Vg2 Data og elektronikk ved Valdres vgs for skoleåret Vg2 Kulde- varmepumpeteknikk Fylkesopplæringssjefen har en tid mottatt signaler om at det kan være behov for å opprette et Vg2- tilbud i kulde- varmepumpeteknikk i Oppland. Fylkesopplæringssjefen har derfor drøftet dette med flere skoler og i flere LUT. Flere skoler har spilt inn at de ønsker å lyse ut tilbudet allerede for skoleåret Fylkesopplæringssjefen er imidlertid usikker på behovet i næringslivet på grunn av store variasjoner i inntak av lærlinger hittil, og mener at det må innhentes mer informasjon før det kan tas en avgjørelse om at tilbudet settes i gang. Behovet for denne typen arbeidskraft må altså synliggjøres tydeligere av skolene som ønsker å lyse ut tilbudet, av bransjen og av Fylkesopplæringssjefens egen stab. Viser for øvrig til vedtak fattet i Yrkesopplæringsnemnda 16. oktober: «f) Yrkesopplæringsnemnda ber Fylkesopplæringssjefen om å utrede behovet for oppstart av Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk for skoleåret ,enstemmig vedtatt.» Helse- og oppvekstfag Fylkesopplæringssjefen opplever at det er store utfordringer knyttet til Helse- og oppvekstfag, og mener at det er behov for å prøve ut endringer i organiseringen av utdanningsprogrammet. Fylkesopplæringssjefen og politisk ledelse i Oppland har per 4. november 2014 gjennomført besøk i 20 av 26 kommuner i Oppland. Flere kommuner signaliserer at videregående nivå ikke er interessant å rekruttere fra og sier at de primært ønsker høyskoleutdannede (sykepleier og barnehagelærer) inn i ledige stillinger. I tillegg signaliseres det fra flere skoler at mange elever på HO ikke har intensjon om å ta fagbrev, men ønsker å bruke det som et springbrett til høyere utdanning. Noen betraktninger i forhold til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag: Det er for mange som kommer inn på utdanningsprogrammet sett i forhold til meldt behov i arbeidslivet

6 Overgangstallene viser dårlig gjennomføring 28% av BUA-elevene og 29% av HEA-elevene har i år blitt formidlet til læreplass. Stort sprik i skolenes evne til å få ut elever i lære fra Vg2! Det er uforholdsmessig mange elever som går over på påbygg fra dette utdanningsprogrammet Vedtak fra YON i 2013 sier at vi skal ned mot ca. 100 elever på BUA Det er et paradoks at framskrivinger utarbeidet av blant annet KS viser at det er stor økning i behovet for hender i helsevesenet bare 7-8 år fram i tid På tross av lav overgang fra Vg2 til lære og at en stor andel av elevene fra HO går over til påbygg, ønsker Fylkesopplæringssjefen inntil videre å lyse ut tilbudet på alle skoler som har dette i dag. Det er sterke indikasjoner på at behovet for hender i helsevesenet vil vokse i årene som kommer, og Fylkesopplæringssjefen mener det vil være riktig å ha tilnærmet samme tilbud på Vg1 også for kommende utlysning. Fylkesopplæringssjefen ønsker imidlertid å være klar på at opprettholdelse av dagens bredde i tilbudet på HO betinger at skolene sammen med arbeidslivet klarer å få flere elever ut i lære. Utprøving HO I forbindelse med utlysningen for skoleåret , ønsker Fylkesopplæringssjefen å prøve ut et treårig opplæringsløp innen utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag for å gi elever som vil ta sykepleierutdanning i høgskolesystemet et bedre tilrettelagt løp. FOS ønsker å prøve ut et 3-årig studieforberedende løp innen helsearbeiderfaget på to skoler (Lena vgs og Gjøvik vgs) i Gjøvikregionen fra Gjøvikregionen er valgt fordi det her er størst utfordringer med å skaffe nok læreplasser. Gjøvik og Lena vil søke Utdanningsdirektoratet om forsøk, og søknadene vil bli forelagt tillitsvalgte lokalt og på fylkesnivå. Plan for forsøket vil bli drøftet med lærerorganisasjonene ved Lena og Gjøvik vgs i løpet av november. Tillitsvalgte på fylkesnivå vil behandle søknaden om forsøket i løpet av november. FOS tar derfor forbehold om utlysingen av disse tilbudene inntil svar foreligger fra Utdanningsdirektoratet. FOS har bedt om en rask behandling for å få avklart saken i god tid før Vigoweb åpner for søking i begynnelsen av januar. Merk: Mesna vgs søkte i utlysningen for om et treårig opplæringstilbud innen HO som gir studiekompetanse. Fellesfag og programfag blir nå fordelt over tre år. Dimensjoneringen på Vg1-nivå HO på Lena vgs og Gjøvik vgs vil måtte reduseres tilsvarende det antall elever som tas inn i prøveprosjektene. Dette ble ikke gjort ved Mesna vgs/lillehammer vgs avd. Mesna for inneværende skoleår, men vil bli gjort i kommende utlysning. Ambulansefag Det pågår endringer innen ambulansefaget knyttet til krav for personell på ambulanse. Det blir stilt nye og spesifikke krav, blant annet krav til at begge skal ha førerkort for kjøretøyklassen og utrykningsførerbevis for fører av utrykningskjøretøy. Dette fører trolig til at vi må se på muligheten for å endre Vg2 ambulansefag til tre år i skole og to år i bedrift. Det er et ønske at elevene skal få generell studiekompetanse i tillegg til fagkompetanse innen ambulansefaget.

7 Slik saken står i dag, har Fylkesopplæringssjefen ikke nok informasjon til å kunne sette i gang et femårig løp. Dersom et femårig løp blir en realitet i eventuell ny forskriften, må det lages gode overgangsordninger for dem som er innenfor nåværende ordning. FOS vil derfor avvente et eventuelt vedtak om endring av forskrift før dette tas opp til ny vurdering. I utlysningen for skoleåret vil derfor Vg2 Ambulansefag lyses ut som i inneværende skoleår. Restaurant og matfag Flere skoler i Oppland har lav søking til restaurant og matfag. Det er ikke mangel på læreplasser innen RM, men det ser ut til at ungdommen ikke ønsker å søke dette til tross for at det er læreplasser tilgjengelig i hele landet. I utlysingssaken for opplæringstilbudet for ble det konkludert med at RM tilbys på for mange skoler i Oppland. Derfor ble det tatt en beslutning om å ikke lyse ut dette tilbudet ved Dokka vgs for Dokka vgs har ytret ønske om utlysing av Vg1 Restaurant og matfag for FOS har sett på kullet som gikk ut fra Dokka i 2013, og her avdekkes det at tilbudet i stor grad handler om tilrettelagte løp. Fylkesopplæringssjefen står fast på beslutningen om at RM tilbys på for mange skoler i Oppland i forhold til antall søkere til utdanningsprogrammet, og vil derfor ikke lyse ut dette tilbudet ved Dokka vgs kommende skoleår. Service og samferdsel Fylkesopplæringssjefen mener at dette er et utdanningsprogram der det er potensial for å få flere ut i lære, spesielt innenfor salgsfaget og innenfor transport- og logistikkrelaterte fag. Størrelsen på næringslivet innenfor handel og transport/logistikk tilsier at det her bør være mulig å skaffe nye læreplasser. Transportnæringen i Gjøvikregionen har i tillegg vært svært tydelig på at behovet for arbeidskraft er stort innenfor næringen, og at de ønsker å øke rekrutteringen fra videregående nivå. Selv om Fylkesopplæringssjefen mener at det er potensial for flere læreplasser innenfor utdanningsprogrammet Service og samferdsel, ønsker ikke FOS å tilby utdanningsprogrammet på flere skoler enn i dag. FOS mener at utdanningsprogrammets potensial må tas ut på skolene som allerede har tilbudet. For å imøtekomme næringslivets behov i Gjøvikregionen, ønsker FOS en forsiktig økning i inntaket av elever innenfor transport og logistikk ved Lena vgs. Vg2 reiseliv FOS har ved flere anledninger pekt på mangelen på læreplasser i reiselivsfaget i Oppland. I 2013 hadde fylket kun én læreplass i faget, mens det høsten 2014 er to. Det er svært utfordrende å skaffe læreplasser i faget, til tross for at Oppland er et reiselivsfylke. De fleste av elevene på Vg2 reiseliv går over til påbygg. Tilbudet har de siste årene vært lyst ut på Hadeland vgs, Lillehammer vgs avd. Mesna (tidligere Mesna vgs) og på Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta. Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta: Tilbudet har ikke blitt igangsatt på de siste to siste årene pga. for lave søkertall. Lillehammer vgs avd. Mesna: Tilbudet hadde 11 elever i skoleåret og 11 søkere for skoleåret 14/15. Dimensjoneringen var satt til 20 for 14/15.

8 Hadeland vgs: Tilbudet hadde 12 elever i skoleåret og 13 elever per for skoleåret 14/15. På grunn av lave søkertall de siste årene, ønsker ikke Fylkesopplæringssjefen å lyse ut Vg2 reiseliv ved Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta for skoleåret Fylkesopplæringssjefen ønsker å lyse ut tilbudet ved Lillehammer vgs avd. Mesna og ved Hadeland vgs. Videre ble det i møte i Yrkesopplæringsnemnda den 16. august ble det fattet slikt vedtak: «Yrkesopplæringsnemnda anbefaler Fylkesopplæringssjefen å utrede et studieforberedende løp på Vg2 reiseliv, enstemmig vedtatt.» Fylkesopplæringssjefen ønsker å utrede mulighetene for et slikt tilbud, men mener det må innhentes mer informasjon før det kan bli aktuelt å lyse tilbudet. FOS vurderer at det er for tidlig å lyse dette tilbudet for skoleåret Teknikk og industriell produksjon Det er ønskelig med flere søkere til utdanningsprogrammet, for det kan synes som om etterspørselen etter arbeidskraft i næringslivet i enkelte regioner er noe større enn det vårt system klarer å produsere. Bedrifter i industriparken på Raufoss har blant annet signalisert at det er ønskelig med inntak av flere lærlinger innenfor industrirelaterte fag (samt transport og logistikk). Det er dessverre litt for mange som står uten læreplass innen bilfagene. Dersom denne situasjonen ikke bedrer seg i neste års formidling, vil Fylkesopplæringssjefen vurdere størrelsen på disse tilbudene i Oppland. Vg2 bilskade, lakk og karosseri Vg2 bilskade, lakk og karosseri har de siste årene vært mulig å tilby ved tre videregående skoler i fylket; Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta, Lena vgs og Vargstad vgs (nåværende Lillehammer vgs avd. nord). Tilbudene ved Vargstad vgs. og Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta ble ikke igangsatt for skoleåret på grunn av for lave søkertall. Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta: I oktober 2012 var det 5 elever og 0 elever oktober Det var 2 primærsøkere i april Tilbudet ble ikke satt i gang for 14/15. Skolen ønsker å lyse ut for skoleåret og har dimensjonert med 4 elever. Lillehammer vgs avd. Nord: I oktober 2012 var det 8 elever og 0 elever oktober Det var 7 primærsøkere i april Tilbudet ble ikke satt i gang for 14/15. Skolen ønsker ikke å lyse ut Vg2 bilskade, lakk og karosseri for skoleåret Lena vgs: I oktober 2012 var det 11 elever og 12 elever oktober Det var 17 primærsøkere i april Dimensjoneringen for 14/15 er på 12 plasser. Skolen ønsker å lyse ut 12 plasser for skoleåret Viser for øvrig til møte i Lærings- og utviklingsteam (LUT bilfag) ved Lillehammer vgs avd. nord den 23. september 2014, der i sak 6/14 står: «Møtet støtter og er enige om at det foreslås å ta inn 48

9 elever på Vg1 TIP, 1g på Vg2 kjøretøy, 16 på Vg2 industriteknologi, og at Vg2 bilskade- lakk og karosseri ikke utlyses.» Fra møte i Y-nemnda 16. oktober: «Yrkesopplæringsnemnda anbefaler at det settes i gang et tilbud Vg2 bilskade-lakk og karosseri på Lena, lyses ikke ut i Nord- Gudbrandsdal og Lillehammer, enstemmig vedtatt.» Fylkesopplæringssjefens vurdering: Det er behov for kun ett tilbud på Vg2 bilskade, lakk og karosseri i Oppland. Vg2 bilskade, lakk og karosseri lyses ut ved Lena vgs. Fylkesopplæringssjefen ønsker for øvrig ikke å gjøre store endringer innenfor utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon for utlysningen i Design og håndverksfag For mange av fagene innenfor utdanningsprogrammet Design og håndverksfag, er etterspørselen i arbeidsmarkedet lav. Med unntak av frisørfaget i enkelte regioner, er ikke arbeidslivets behov særlig synlig. Fylkesopplæringssjefen mener allikevel at det er viktig å ivareta utdanningsprogrammets bredde på best mulig måte. Små grupper av elever på flere skoler skaper imidlertid utfordringer i forhold til økonomi. Fylkesopplæringssjefen mener derfor at det er viktig å samle programområder på Vg2 og Vg3 på færre skoler, slik at elevene får flere reelle programområder å velge mellom og slik at utdanningsprogrammet blir mer «bærekraftig» enn i dag. På bakgrunn av dette, har fylkesopplæringssjefen foretatt endringer som fremgår i punkter nedenfor. Vg1 Design og håndverk med trearbeid Vg1 Design og håndverk med trearbeid tilbys i dag ved Lena vgs. Tilbudet har i en årrekke hatt få søkere og få elever. Skolen har signalisert at den ikke ønsker å lyse ut tilbudet for skoleåret FOS støtter skolen i dette. Vg2 frisør Tilbudet finnes i dag på to skoler, Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta og Gjøvik vgs. Tilbudet ble ikke igangsatt ved Nord-Gudbrandsdal vgs. avd Otta for skoleåret på grunn av lav søkning til tilbudet. Fylkesopplæringssjefen vil at tilbudet kun skal lyses ut på Gjøvik vgs i utlysningen for skoleåret Vg2 Interiør og utstillingsdesign, Vg3 Interiør og Vg3 Interiør og utstillingsdesign Vg2 Interiør og utstillingsdesign, Vg3 Interiør tilbys i dag på Lena vgs og Lillehammer vgs avd. Nord. Lena vgs har i tilbakemelding til FOS i forbindelse med årets utlysning ønsket å erstatte Vg3 Interiør med Vg3 Interiør og utstillingsdesign. På bakgrunn av lav søkning til tilbudene og utfordrende økonomi i Oppland fylkeskommune framover i tid, mener Fylkesopplæringssjefen at interiørrelaterte fag bør samles på én skole. Fylkesopplæringssjefen vil at disse tilbudene skal lyses ut ved Lillehammer vgs avd. Nord fordi en her har hatt bedre oppfylling av grupper og større tilfang av elever.

10 Vg2 Design og trearbeid Vg2 Design og trearbeid finnes i dag ved Lena vgs. Dette er et programområde med lav søking, elevtallet per var på 5 elever. Små grupper gir som kjent utfordringer i forhold til blant annet økonomi, og FOS vil derfor ikke lyse ut tilbudet for Bygg- og anleggsteknikk Utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk ser ut til å være godt dimensjonert i forhold til arbeidslivets behov. Det er få søkere som står uten læreplass, og innenfor enkelte fag er det også potensial for å få flere ut i lære. Vg2 Treteknikk Dette programområdet finnes i dag ved Lena vgs og har lav søking. et per er 3 elever. Skolen har signalisert at de ikke ønsker å lyse ut tilbudet for FOS støtter skolen i dette. Fylkesopplæringssjefen gjør for øvrig ikke store endringer innenfor utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk i utlysningen for Naturbruk Vg1 Naturbruk energi/miljø med studiekompetanse, 3-årig Dette er et utdanningsprogram som finnes i dag ved Valle vgs. Tilbudet har hatt lav søking og ikke satt i gang. Skolen har signalisert at de ikke ønsker å lyse ut tilbudet for FOS støtter skolen i dette. Vg2 Anleggsgartner og idrettsanlegg Vg2 Anleggsgarnet og idrettsanlegg tilbys i dag ved Gausdal vgs. Tilbudet har i få søkere og få elever. Skolen har signalisert at den ikke ønsker å lyse ut tilbudet for skoleåret FOS støtter skolen i dette. Fylkesopplæringssjefen har ellers ingen kommentarer til skolenes forslag til utlysning og for skoleåret , men mener at spesielt Vg1 Naturbruk ved Gausdal vgs. må vurderes inn i den overordna politiske saken om struktur og av skoletilbudet i Oppland. Medier og kommunikasjon Fylkesopplæringssjefen har ikke planer om store endringer i årets utlysning avventer høringsresultat fra Utdanningsdirektoratet. Bakgrunn for Utdanningsdirektoratets høring om Medier og kommunikasjon: «Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring to alternative forslag til ny struktur og fag- og timefordeling i medier og kommunikasjon. Vi viser til Stortingets behandling av Meld. St. 20 ( ) På rett vei der det ble besluttet å:

11 omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer» I høringen presenteres to forslag til modeller: «Modell 1; omgjøre utdanningsprogram for MK fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program og ivareta yrkesfagene i MK i design og håndverk Modell 2; ivareta yrkesfagene i MK innenfor en felles struktur hvor studieforberedende og yrkesfag kombineres det første året Modell 1 og modell 2 er lik for elever som ønsker generell studiekompetanse innenfor studieforberedende utdanningsprogram. For elever som ønsker svennebrev eller yrkeskompetanse vil modellene være forskjellige.» Oppsummering Lav elevtallsutvikling i enkelte regioner fører til reduksjon i overføringer til videregående opplæring. I tillegg vil behovet i arbeidslivet være varierende i ulike deler av Oppland. Dette fører naturlig nok til at alle ikke alle skoler i Oppland kan tilby alle utdanningsprogram og programområder. Rådgivningstjenesten og skolene må sørge for at søkerne blir godt kjent med de samlede muligheter som tilbys på alle de videregående skolene i Oppland både på Vg1, Vg2 og Vg3-nivå. Det er på den måten søkerne kan ta gode og realistiske valg som gjør dem i stand til å gå ut med fag-/svennebrev eller studiekompetanse.

12 utlysing og av opplæringstilbud for (presentert per skole, utdanningsprogram og programområde) Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for Nord-Gudbrandsdal vgs Avd. Hjerleid /Dombås pr. ST 1 Studiespesialisering ST 2 Realfag ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag 9 9 HO 1 HOlse- og Oppvekstfag 10 SS 1 Service og samferdsel 10 TOTAL Avd. Lom pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TOTAL

13 Nord-Gudbrandsdal vgs avd. Otta pr. DH 1 Design og håndverk DH 2 Frisør HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 1 Idrettsfag,toppidr badminton 4 30 ID 2 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag,toppidr badminton ID 3 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag,toppidr badminton PB 3 Påbygg til gen stk Påbygg til gen stk etter 27 PB 4 yrkeskomp. RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Reiseliv SS 2 IKT-servicefag SS 2 Salg, service og sikkerhot SS 2 Transport og logistikk ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Industriteknologi TP 2 Kjøretøy TP 2 Bilskade, lakk og karosseri TOTAL

14 Vinstra vidaregåande skule pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek EL 1 Elektrofag EL 1 Elektrofag,YSK 4år 0 2 EL 2 Data og elektronikk EL 2 Elenergi EL 3 Dataelektronikerfaget HO 1 Helse/oppvekst,YSK 4år 2 2 HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Helse/oppvekst,YSK 4år 2 MD 1 Mus/dans/drama,musikk MD 1 Mus/dans/drama,dans MD 1 Mus/dans/drama,folkemusikk,LAL MD 2 Musikk,folkemusikk,LAL MD 2 Dans MD 2 Musikk MD 3 Musikk,folkemusikk,LAL MD 3 Musikk MD 3 Dans MK 2 Medier og kommunikasjon 17 1 PB 3 Påbygg til gen stk Påbygg til gen stk etter 25 PB 4 yrkeskomp. ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Arbeidsmaskiner TP 2 Kjøretøy 10 Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL

15 Gausdal videregående skole pr. ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag MK 1 Medier og kommunikasjon MK 2 Medier og kommunikasjon MK 3 Mediedesign studieforberedende 1,5 år MK 3 Studieforbered. medier og kom NA 1 Naturbruk NA 2 Anleggsgartner- og idrettsanl ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL Lillehammer vgs Lillehammer vgs. avd. Mesna pr. HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 1 Helse/oppvekst,b & ungd,sk 3år HO 2 Helseservicefag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Helsearbeiderfag HO 3 Helsesekretær PB 3 Påbygg til gen stk PB 4 Påbygg til gen stk etter yrkeskomp. 54 PB 4 Påb.gsk halvår RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag RM 2 Matfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Salg, service og sikkerhot SS 2 IKT-servicefag SS 2 Reiseliv TOTAL

16 Lillehammer vgs. avd. Nord pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek DH 1 Design og håndverk DH 2 Interiør og utstillingsdesign DH 2 Design og tekstil DH 3 Interiør EL 1 Elektrofag EL 2 Data og elektronikk EL 2 Elenergi EL 2 Kulde- og varmepumpeteknikk 0 PB 3 Påbygg til gen stk m/design og håndverk 17 TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Kjøretøy TP 2 Industriteknologi TP 2 Bilskade, lakk og karosseri Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL Lillehammer avd. Sør pr. ST 1 Studiespesialisering ST 1 Studiespes,kulturaktivitet ST 2 Realfag ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag,kulturaktivitet ST 2 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag ST 3 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 3 Realfag,kulturaktivitet TOTAL

17 Gjøvik videregående skole pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Overflateteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek DH 1 Design og håndverk DH 2 Frisør HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Hudpleie HO 2 Helsearbeiderfag m/3- årigstudieforb., forsøk. Med forbehold om godkjenning fra Udir HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 3 Hudpleier MD 1 Mus/dans/drama,musikk MD 1 Mus/dans/drama,drama MD 2 Musikk MD 2 Drama MD 3 Drama MD 3 Musikk MK 1 Medier og kommunikasjon MK 2 Medier og kommunikasjon Studieforbered. medier og kom MK 3 SS 1 Service og samferdsel SS 2 Salg, service og sikkerhot ST 1 Studiespesialisering formgiv ST 1 Studiespesialisering Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 ST 2 Realfag ST 2 Formgivingsfag ST 2 International baccalaureate ST 3 Formgivingsfag ST 3 International baccalaureate ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi Planlagt Vg3 yrkesfag 6 TOTAL

18 Valle videregående skole pr. NA 1 Naturbruk NA 1 Naturbruk, en/miljø,sk 3år 0 0 NA 2 Landbruk og gartnernæring NA 2 Heste- og hovslagerfag Anleggsgartner- og NA 2 idrettsanl NA 2 Skogbruk Studieforberedende NA 3 naturbruk NA 3 Landbruk Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL

19 Lena videregående skole pr. BA 2 Treteknikk DH 1 Design/håndv,trearbeid DH 1 Design og håndverk DH 2 Interiør og utstillingsdesign DH 2 Design og trearbeid DH 3 Interiør HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 1 Helsearbeiderfag m/3- årigstudieforb., forsøk. Med 20 forbehold om godkjenning fra Udir HO 2 Helsearbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Transport og logistikk ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Realfag TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Bilskade, lakk og karosseri TP 2 Industriell møbelproduksjon 1 0 TP 2 Kjøretøy TP 2 Arbeidsmaskiner Planlagt Vg3 yrkesfag 2 TOTAL

20 Raufoss videregående skole pr. EL 1 Elektrofag EL 2 Automatisering EL 2 Elenergi EL 2 Data og elektronikk EL 3 Dataelektronikerfaget EL 3 Automatiseringsfaget HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 1 Helse/oppvekst,YSK 4år HO 2 Barne- og ungd.arb,ysk 4år HO 2 Ambulansefag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Ambulansefag YSK 4 år 3 0 PB 3 Påbygg til gen stk inkl. de med yrkeskomp PB 4 Påbygg til gen med yrkeskomp. 54 PB 3 Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 1.år (3.oppl.år TAF) PB 4 Påb.gsk e yrkeskomp, YSK 2.år (4.oppl.år TAF) PB 4 Påb.gsk halvår RM 1 Restaurant/mat, YSK, 4 år RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Matfag,YSK 4år 1 3 RM 2 Kokk- og servitørfag RM 2 Kokk- og servitørfag,ysk 4år 3 4 RM 2 Matfag ST 1 Studiespes,fotball,4-årig ST 2 Språk/samf/øk,fotball,4-årig ST 3 Språk/samf/øk,fotball,4-årig ST 4 Språk/samf/øk,fotball,4-årig TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 1 Tekn/ind prod,ysk 4år TP 2 Industriteknologi TP 2 Industriteknologi,YSK 4år Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL

21 Hadeland videregående skole pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk BA 2 Klima-, energi- og miljøtek DH 1 Design og håndverk DH 2 Interiør og utstillingsdesign 12 EL 1 Elektrofag EL 2 Elenergi EL 2 Data og elektronikk EL 3 Dataelektronikerfaget 10 HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Helsearbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag MD 1 Mus/dans/drama,drama MD 1 Mus/dans/drama,musikk MD 2 Drama MD 2 Musikk MD 3 Drama MD 3 Musikk MK 1 Medier og kommunikasjon MK 2 Medier og kommunikasjon MK 3 Studieforbered. medier og kom PB 3 Påbygg til gen stk PB 4 Påbygg til gen stk etter yrkeskomp 40 RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag SS 1 Service og samferdsel SS 2 Salg, service og sikkerhot SS 2 Reiseliv ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Kjøretøy TP 2 Industriteknologi Innføringsklasse 0 Planlagt Vg3 yrkesfag 4 TOTAL

22 Dokka videregående skole pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk EL 1 Elektrofag EL 2 Elenergi HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag HO 2 Helsearbeiderfag PB 3 Påbygg til gen stk Påbygg til gen stk etter 25 PB 4 yrkeskomp. RM 1 Restaurant og matfag SS 2 IKT-servicefag ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Industriteknologi Planlagt Vg3 yrkesfag 1 TOTAL

23 Valdres vidaregåande skule pr. BA 1 Bygg- og anleggsteknikk BA 2 Byggteknikk DH 1 Design og håndverk EL 1 Elektrofag EL 2 Elenergi EL 2 Data og elektronikk HO 1 Helse- og oppvekstfag HO 2 Helsearbeiderfag HO 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag ID 1 Idrettsfag ID 2 Idrettsfag ID 3 Idrettsfag PB 3 Påbygg til gen stk Påbygg til gen stk etter 27 4 PB yrkeskomp RM 1 Restaurant- og matfag RM 2 Kokk- og servitørfag ST 1 Studiespes,kulturaktivitet ST 1 Studiespesialisering ST 2 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 2 Realfag,kulturaktivitet ST 2 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 2 Realfag ST 3 Språk, samfunnsfag og økonomi ST 3 Språk/samf/øk,kulturaktivitet ST 3 Realfag ST 3 Realfag,kulturaktivitet 1 1 TP 1 Teknikk og ind. produksjon TP 2 Kjøretøy TP 2 Arbeidsmaskiner Planlagt Vg3 yrkesfag 4 TOTAL

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi

Elevtall pr.01.10.2014. Søkertall pr.28.04.15. 6 6 6 ST 3 Språk, samfunnsfag og 17 økonomi Resultat 1. inntak per 07. juli 2015 Merknader til tabellen: Tilbud som er merket med rosa er tilbud som ikke lyses ut for 2015-2016 Tilbud som er merket med turkis er tilbud som ikke settes i gang for

Detaljer

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014

Resultat 1. inntak per 9. juli 2014 Resultat 1. per 9. juli Merknader til tabellene: Felter som er merket med rosa, er tilbud som ikke ble satt i ga på grunn av for få søkere. Søkertallene er per 28.04. og viser primærsøkere fra Oppland

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805

SØKERE OG INNTATTE PR. 20150805 PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Forslag til utlysing og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Geir Otto Andersson, Dokka videregående skole, Nedre Smebyveg 3, 870 DOKKA Erland Sandvik, Gausdal videregående skole, Postboks 33, 649 ØSTRE GAUSDAL Åse Sletten, Gjøvik

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal - skoleåret 2015/2016 Søkjarar med ungdomsrett Nedanfor finn du ei oversikt over inntatte søkjarar per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse " (PBPBYK4----), ikkje er eit tilbod for søkjarar

Detaljer

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett

1. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012/2013 - Søkjarar med ungdomsrett Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag, og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser Tatt inn sum Ledig Egne

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Plan for videregående opplæring i Oppland

Plan for videregående opplæring i Oppland Plan for videregående opplæring i Oppland - Innhold, omfang og struktur i tråd med samfunnets og næringslivets behov Innhold: 1. Utdanningsprogram... 4 1.1 Bygg- og anleggsteknikk... 4 1.1.1 Videregående

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg)

Tabell 2: Oslosøkere alle rettstyper per 04.03.2015, per nivå, programområde og skole (uten påbygg) Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3027 Hellerud videregående skole 1,0 23 14 Annet AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 3032 Kuben videregående skole 2,0 46 41 Annet AOLOV0J--- Forberedende

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016

SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 SØKERE PR. 1. MARS I 2015 OG 2016 Nord-Østerdal videregående skole 0 Innføringsår GS for min.spr 5 10 1 11 1 Bygg- og anleggsteknikk 10 12 13 14 1 Elektrofag 19 21 19 21 1 Helse- og oppvekstfag 23 27 37

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak

Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Oversikt over ledige plasser etter 2.inntak Skole Nivå Program Brønnøysund videregående skole Vg1 Medier og kommunikasjon Byggteknikk Barne- og ungdomsarbeiderfag Helsearbeiderfag Kokk- og servitørfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett

Søkere med ungd.rett Søkere totalt. Søkere med ungd.rett SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Mus/dans/drama,musikk Restaurant- og matfag Arbeidsmaskiner IKT-servicefag Kjøretøy Kokk- og servitørfag

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Ungdomsrett 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 41 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 25 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 23 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk 27 1 6 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013

Totalt klassar 2012/2013. Totalt elevplassar 2012/2013. Ledige elevpl. 2012/2013 Nordmøre Atlanten vgs Vg 1 IDRET1---- Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk 1 27 7 1 27 1 27 1 27 STUSP1---- Studiespesialisering 4 112 9 3 84 3 84 3 84 STUSP1--I- Studiespes

Detaljer

Nord-Østerdal videregående skole

Nord-Østerdal videregående skole PR. a REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr RM Spes.u egen gr,. år Restaurant- og matfag ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,. år ID Spes.u liten gr H,. år Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder

Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Videregående opplæring i Aust-Agder og Vest-Agder Informasjon om videregående opplæring: vilbli.no Søknadsfrister 1. mars (ordinær frist) 1. februar ved søknad om fortrinnsrett og individuell behandling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

SØKERE OG INNTATTE PR

SØKERE OG INNTATTE PR PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag Dataelektronikerfaget Storsteigen

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold

Skoletilbudet for Telemark 2015 2016. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Inntaksområde A Inntaksområde B Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2015 2016 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx

Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx 20132014 Klasseordning pr 11.01.12 pr nivå og utdprogram.xlsx Bygg- og anleggsteknikk BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 16024 Åfjord videregående skole BABAT1H--- Bygg/anlegg,GRKO 16035 Charlottenlund

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B.

Skoletilbudet for Telemark 2013 2014. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Inntaksområde A Inntaksområde B. Inntaksområde A Inntaksområde B Skoletilbudet for Telemark 2013 2014 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8003 Croftholmen 8004 Hjalmar Johansen 8010 Kragerø 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8020

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Rådgivermøter i regionene høsten 2014

Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Rådgivermøter i regionene høsten 2014 Fagenhet videregående opplæring Vigo skole Påbygging lovendring Utlysing og dimensjonering Tema for dagen Gjennomgang av forskrift om inntak til videregående opplæring

Detaljer

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik

Levanger Meråker Mære. Inderøy. Leksvik SKOLETILBUD I NORD-TRØNDELAG 2012/2013 VG 1 Studieforberedende utdanningsprogram 17026 17013 17006 17007 17001 17019 17022 17002 17018 17012 17027 342 343 501 19052 STUSP1---- Studiespesialisering X X

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015

TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 TILBUDET SKOLEÅRET 2014-2015 Innføringskurs Kurskode Kursnavn Skolenr Skolnavn AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16056

Detaljer

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket:

Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Nedanfor finn du ein oversikt per skole i fylket: Vi gjer merksam på at tilbodet "Generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse" (PBPBYK4--), ikkje er eit tilbod for søkjarar med ungdomsrett. Det ligg

Detaljer

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring

Høringsnotat. Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Høringsnotat Tilbudsstrukturen for videregående opplæring Skoleåret 2018/2019 1. Innledning: Hedmark fylkesting besluttet i mars 2015 at det skulle foretas en gjennomgang av skole- og tilbudsstrukturen

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE)

PRIMÆRSØKJARAR (1. ØNSKE) PRIMÆRSØKJARAR (. ØNSKE) SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE DHDTE---- DESIGN OG TEKSTIL HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG 5 IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY----

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR

PRIMÆRSØKERE PR PRIMÆRSØKERE PR 02.03.206 Rett U I 800 Brønnøysund videregående skole BABAT---- Bygg- og anleggsteknikk 4 BABYG2---- Byggteknikk 3 5 DHDHV---- Design og håndverk 0 ELELE---- Elektrofag 2 2 HSBUA2---- Barne-

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen

Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Oversikt over ledige skuleplassar pr utdanningsprogram pr 2.august 2013. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen Studkode Niva Skolnavn Kurskode Kursnavn Ledig BA bygg-og anleggsteknikk

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal 2011/2012 - ALLE 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Kurskode Kursnavn Plasser Klasser Prim. søkere IDIDR2---- Idrettsfag 27 1 18 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1 28 IDRET1---- Idrettsfag 27 1 33 MDMDD1--1- Mus/dans/drama - musikk

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen

HØRING - Plassering av opplæringstilbudene for bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon i Gudbrandsdalen Videregående opplæring Kommunene i Midt- og Nord-Gudbrandsdal Vinstra vgs og Nord-Gudbrandsdal vgs Lærerorganisasjonene Regionrådene i Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal Yrkesopplæringsnemnda Ungdommens

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011

1. ønske (primærsøkere) til vgs i Møre og Romsdal skoleåret 2010/2011 15001 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE IDIDR2---- IDRETTSFAG 27 1 28 IDIDR3---- IDRETTSFAG 27 1 27 IDRET1---- IDRETTSFAG 27 1 20 MDMDD1--1- MUS/DANS/DRAMA - MUSIKK 27 1 30 MDMUS2---- MUSIKK 27 1 28 MDMUS3----

Detaljer

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett

FOS rundskriv 17-2014 (erstatter FOS rundskriv 14-2014). Rutine for elever som har behov for utvidet tid eller utvidet ungdomsrett Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler i Oppland Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Erland Sandvik, Gausdal videregående

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Gjennomført pr 17.10.14. Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Gjennomført pr 17.10.14 Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2014 Til landslinjer

Detaljer

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag

Søkjarar til skular som er med i fellesinntaket per (første ønske) ELAUT3---- Automatiseringsfaget ELELE1---- Elektrofag 14001 Årdal vidaregåande ELAUT2---- Automatisering 2 17 ELAUT3---- Automatiseringsfaget 2 11 2 8 5 9 5 5 SSSSA1---- Service og samferdsel 5 4 SSSSS2---- Salg, service og sikkerhet 5 8 0 14 8 0 9 9 STSSA2----

Detaljer

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot.

Kirkenes videregående skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Ung dom Vadsø videregå ende skole Kurskode Kursnavn Søke re tot. Kirkenes videregående skole BAANL2L--- Anleggsteknikk,LAL 30 2 65 49 BABAT1---- Bygg- og anleggsteknikk 30 2 19 14 BABYG2---- Byggteknikk 15 1 11 11 BAKEM2---- Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 5 4 DHDHV1----

Detaljer

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16

TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 TILBUDET SKOLEÅRET 2016-2017 LYST UT PÅ VIGO.NO Pr 01.01.16 Innføringskurs 2016-2017 Utdanningsprogram Skolenr Skolnavn Fylke AOLOV0J--- Forberedende kurs for min.spr 16069 Thora Storm videregående skole

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer