Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Loen Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

2 Den store utfordringa for Norge Fleire i arbeid og aktivitet (færre på trygd og pensjon) Mangel på arbeidskraft i nær framtid NAV, Side 2

3 NAV, Side 3

4 Mangel på arbeidskraft NAV, Side 4

5 NAV, Side 5

6 NAV, Side 6

7 Store samfunnsutfordringar mot 2030 Betydeleg auke i behovet for arbeidskraft, særleg innanfor helse- og omsorgssektoren Ein lågare del av befolkninga vil vere i arbeidsfør alder Ein høgare del av befolkninga i arbeidsfør alder vil kunne vere på helserelaterte ytingar pga aldring i den yrkesaktive delen av befolkninga Løysingar Auke den innanlanske yrkesdeltakinga Auke arbeidsinnvandringa NAV, Side 7

8 Rådgivarkonferanse Alex Fokus på ungdom

9 Arbeidssøkjarar under 25 år. Sogn og Fjordane Endring Abs. Tal Prosent okt.09 Hittil i 2009 Frå okt.08 Frå hittil i fjor Frå okt.08 Frå hittil i fjor 1 Heilt ledige ,5 102,6 2 Delvis ledige ,4 90,4 3 Ordinære tiltaksdeltakarar ,3 16,4 4 Andre arbeidssøkjarar ,0-59,3 5 Nedsett arbeidsevne ,0 25,8 7 Andre ,3 77,2 I alt ,1 62,2 NAV, Side 9

10 Arbeidsløyseprosent etter alder. Sogn og Fjordane 19 år og under Oktober ,0 Hittil i ,0 Same periode i ,6 Personar under 30 år utgjer 30 prosent av dei ledige, både i oktober 2009 og hittil i år år 2,7 3,1 1, år 2,6 3,1 1,5 Under 30 år 2,2 2,6 1, år 2,0 2,3 1, år 1,6 1,7 1, år 1,2 1,4 0,8 60 år og over 1,3 1,4 1,1 I alt 1,7 1,9 1,1 NAV, Side 10

11 Tal heilt ledige ungdommar i Sogn og Fjordane 19 år og under år under 25 år NAV, Side 11

12 Tal heilt ledige og ordinære tiltaksdeltakarar. Sogn og Fjordane Heilt ledige og ordinære tiltaksdeltakarar år og under år under 25 år NAV, Side 12

13 Heilt ledige ungdommar i Sogn og Fjordane. Prosentvis fordeling på utdanningsnivå Kvinner år 19 år og under Ukjent Høyere utdanning, over 4 år Høyere utdanning, inntil 4 år Videregående avsluttet utdanning Videregående skole, GK og VKI Grunnskole 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Menn år 19 år og under Ukjent Høyere utdanning, over 4 år Høyere utdanning, inntil 4 år Videregående avsluttet utdanning Videregående skole, GK og VKI Grunnskole 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 NAV, Side 13

14 Så litt om samhandling med fylkeskommunen og andre NAV, Side 14

15 Samarbeidsavtale Sogn og Fjordane Fylkeskommune og NAV Samarbeidsområda i avtalen Mål Målet er å få fleire i arbeid eller utdanning gjennom ei effektiv samordning av partane sine samla verkemiddel. Samarbeidet skal omfatte ungdom og vaksne med trong for hjelp frå begge partar og/eller rettar etter opplæringslova. NAV, Side 15

16 Samarbeidsområda: 1 Statistikk og utviklingstrekk Utdannings- og arbeidsmarknadskunnskap Statistikk og utviklingstrekk til bruk i planarbeid 2 Elevar, lærlingar og lærekandidatar Karriererettleiing Minoritetsspråklege elevar Elevar og søkjarar til læreplassar med høgt fråvær Avbrot i vidaregåande opplæring Samarbeid med lærebedriftene Inkluderande arbeidsliv (IA) i elevverksemder 3 Opplæringstilbod for vaksne Vaksne utan fullført vidaregåande opplæring Realkompetansevurdering Personar som kjem inn under Kriminalomsorga NAV, Side 16

17 NAV deltek i Partnerskap Karriererettleiing Nav deltek i Partnerskap for karriererettleiing for å styrke arbeidet med rådgjeving på ungdomstrinnet i skulen. Eit viktig mål for arbeidet er å redusere feilval som i sin tur gjerne fører til seinka utdanningsprogresjon eller i verste fall drop out. Fylket er delt inn i fem regionar der fylkeskommunen har sett av personalressursar for å drive dette arbeidet framover. Nav ønskjer å bidra i dette arbeidet med ressurspersonar som kan delta i møter i regionen og bidra med vår kunnskap om arbeidsmarknaden både lokalt regionalt og nasjonalt. NAV sine ressurspersonar arbeider med rekrutteringsbistand og har god kunnskap om bedrifter lokalt og regionalt samt kunnskap om nasjonale utviklingstrekk og behov. NAV deltek frå NAV Sogndal, Flora,Førde, Fjaler og Eid NAV, Side 17

18 Region A: 8 kommunar Årdal vidaregåande skule Karriererettleiing Sogn jord- og hagebruksskule Luster vidaregåande skule Sogndal vidaregåande skule Årdal kommune Lærdal kommune Aurland kommune Luster kommune Sogndal kommune Leikanger kommune Vik kommune Balestrand kommune Region C: 2 kommunar Flora vidaregåande skule Flora kommune Bremanger kommune Region D: 4 kommunar Øyrane vidaregåande skule Hafstad vidaregåande skule Mo og Jølster vgskule Naustdal kommune Førde kommune Gaular kommune Jølster kommune Region B: 6 kommunar Høyanger vidaregåande skule Dale vidaregåande skule Høyanger kommune Fjaler kommune Gulen kommune Solund kommune Hyllestad kommune Askvoll kommune Region E Måløy vidaregåande skule Eid vidaregåande skule Stryn vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Vågsøy kommune Selje kommune Eid kommune Hornindal kommune Stryn kommune Gloppen kommune NAV, Side 18

19 Opplæringskontoret for tilrettelagt opplæring Opplæringskontoret får tilsendt søkjarar frå Fylkeskommunen. (m/uttale frå PPT/rådgjevar/klassestyrar) Attføringsbedriftene i samarbeid med opplæringskontoret, opprettar kontakt mellom NAV og søkjar, for registrering/innsøking til APS. Attføringsverksemda /opplæringskontoret finn arbeidsplass for søkjarane der dei uforplikta kan få prøvd ut det faget dei har valt. Etter 10 års drift er erfaringane gode og NAV ønskjer å sikre at dette unike tilbodet vert vidareført NAV, Side 19

20 MÅLGRUPPE Ungdom år, AD/HD, rus, lærevanskar, sosiale vanskar, manglande oppfølging frå heim, sjukdom Ikkje fullført grunnkurs/vk1 Søkjarar med størst behov for tilrettelegging/hjelp 6 10 søkjarar for året 90% søkjer som lærekandidat (IOP) NAV, Side 20

21 Andre prioriterte samarbeidsområde Samarbeid med Kriminalomsorgen og Vik Fengsel der fylkeskommunen er inne og tilbyr vidaregåande opplæring Tett samarbeid med opplæringskontora for å finne og bidra til finansiering av nye læreplassar til ungdomar som har mista plassen pga oppseiingar (finanskrisa) Nødvendig med tettare samarbeid for å motivere ungdom som ikkje har gjennomført vidaregåande (og no har mista jobben) til å gjennomføre utdanninga Tettare samarbeid for å tilby realkompetansevurdering særleg til unge vaksne som er langtidsledige NAV, Side 21

22 Status og utfordringar i Rådgivarkonferanse Alex NAV

23 Kvifor ei NAV-reform?? For mange stolar å falla mellom For mange dører å banka på For mange som ikkje vart tekne på alvor Resultat For mange utanfor arbeidslivet For mange kroner og ører NAV, Side 23

24 Samfunnsmessige paradoks Helse og helsevesen i verdtoppen saman med sjukefråværet Stadig fleire går ut av arbeidslivet - medan det same næringslivet skrik etter arbeidskraft Stadig fleire unge får problem med å koma inn i arbeidslivet - dei som i framtida skal finansiere ei stadig veksande eldre- og uføregruppe Næringslivet er rått - og inkluderande For mange er ekskludert frå arbeidslivet - ufrivilleg Godt velferdssystem lite akseptert å stå utanfor arbeidslivet NAV, Side 24

25 Samfunnsmessig utgangspunkt NAV sine utgifter 242 mrd (1/3 av statsbudsjettet) 150 milliarder går til kompensasjon til personar utanfor arbeidslivet (3 mrd i S & Fj) Kommunane sine utgifter til sosialhjelp i 2007: 4,3 mrd 1/3 av arbeidsstokken er til ei kvar tid ute av arbeid Kvart 20. dagsverk ute grunna sjukdom Næringslivet har ikkje gode nok vilkår Det går feil veg NAV, Side 25

26 Legemeldt sjukefråvær Muskel/skjelett - lidingar (44,9%) Psykiske lidingar (16,4%) NAV, Side 26

27 Mottakarar av sosialhjelp 21 pr mottek sosialhjelp i S & Fj. Relativt flest i alderen Gjennomsnittleg stønadstid 5 mnd Gjengangarar - 70% mottok også året før 5 % lever i eit hushald som mottek sosialhjelp, om lag barn i Noreg 1/3 av mottakar utanlandsk opphav NAV, Side 27

28 Kva er eigentleg det nye i NAV? NAV, Side 28

29 Oppfølging i NAV - kontor Individuell oppfølging Heilskapleg Konklusjonar (3 retningar) Arbeidsevnevurdering Individuelt Marknadskunnskap Arbeid Den gode samtale Kvalifiseringstiltak Likeverd Respekt Varig stønad Plan Koordinering NAV, Side 29

30 Oppfølging i NAV - kontor Individuell oppfølging Heilskapleg Konklusjonar (3 retningar) Arbeidsevnevurdering Individuelt Arbeid Marknadskunnskap Den gode samtale Kvalifiseringstiltak Likeverd Respekt Varig stønad Plan Koordinering NAV, Side 30

31 Oppfølging i NAV - kontor Individuell oppfølging Heilskapleg Konklusjonar (3 retningar) Arbeidsevnevurdering Individuelt Marknadskunnskap Arbeid Den gode samtale Kvalifiseringstiltak Likeverd Respekt Varig stønad Plan Koordinering NAV, Side 31

32 Kva gjorde vi i NAV? Etablerte NAV-kontor i partnerskap med kommunane Etablerte forvaltningseiningar for å ta bort oppgåver som ikkje treng å ligge lokalt Starta kompetanseløp for å sikre heilheitleg tilnærming Flytta oppgåver ut av etaten for å gjere oppgåvespekteret smalare Effektiviserer mottakssystemet (særleg telefoni) Fornya dataløysingane NAV, Side 32

33 Status på NAV-etableringa i fylket vårt NAV-kontor etablerte i alle kommunar bortsett frå Florø som skal opp 26. november (120 statlege og ca 70 kommunale årsverk) Forvaltningseiningar etablerte i Førde og Sogndal (ca 60 årsverk) Ein god del oppgåver overført einingar utafor NAV (HELFO og Helse Førde) tilsvarar ca 15 årsverk Vi opprettar NAV-telefonen med ca 20 årsverk på Leikanger frå NAV, Side 33

34 Utfordringar Krevjande reform Drifte parallelt med utviklingsarbeid Bratt læringskurve for alle mykje skal lærast og avlærast NAV-kontora best før dei opnar. Mykje motbakkar der det ikkje alltid går oppover Store omdømmeutfordringar Gjennomføringa prega av tilstanden i dei store fylka Men Vi står på og det er steikande moro Sogn og Fjordane i front på det aller meste NAV, Side 34

35 Og dette er marknaden vår.. Aukande tal ledige særleg ungdom Bedrifter i nedbemanning/ avvikling Bedrifter med rekrutteringsbehov Aukande tal sjukmelde Bedrifter/ bransjar med store utfordringar på sjukefråvær Aukande vanskar knytt til gjeld og privat forbruk Aukande vanskar med rus og psykiatri Men Mykje går bra og pessimismen er minkande!! NAV, Side 35

36 NAV-telefonen (vår kundesenterløysing) Rekruttering gjennomført 6 eksterne 13 frå eigen organisasjon Intern ressurs ansvar for oppstart og tidleg drift Opplæring frå 5. oktober Oppstart 27. november (Flora) Vurderer trinnvis opptrapping til desember Hentar inspirasjon og ynskjer tett samarbeid med DIFI og Skatteopplysninga i vidareutviklinga av tenesta NAV, Side 36

37 Kompetanse i NAV Korleis sikre at vi utviklar tilsette som leverer heilskaplege tenester? Godt samarbeid med Fylkesmannen og KS Satsa på verktøy som felles grunnlag i kontora Meir og meir over på metode og fagforståing Kompetanseteam Nye ordningar frå : AEV (lovfesta arbeidsevnevurdering - 14 a i NAV-lova) AAP (arbeidsavklaringspengar nytt samletiltak) NAV, Side 37

38 Alt i alt Vi har fortsatt stor tru på reformen Vi får det til Vi skammar oss ikkje men: Alle må lære av feila og av vanskelege rammebetingelsar Det betyr: Det må vere vilje til justeringar i heile systemet vårt, også i storting og regjering, for at reformen skal verte vellykka for alle brukarane våre. Det er altså viktig å reversere og justere når utviklinga skjer på feil veg.. NAV, Side 38

39 Fordi.. Eit skritt tilbake på feil veg.. er også eit steg i rett retning NAV, Side 39

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge

Best på nett. Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane. Svein Ølnes, Oluf Haugen og Terje Aaberge Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 7/2003 Best på nett Sluttrapport frå prosjekt for betre kommunale vevtenester i Sogn og Fjordane Svein Ølnes,

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer