Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 1 Årsmelding 2011 Fastsett i styremøte 30. april 2012 Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane Storehagen 1B, Boks 173, 6801 Førde Telefon: , Mobil: , URL: Epost:

2 2 Innhald Innleiing 3 Sekretariat/administrasjon Styrerepresentantar 2011 Medlemsverksemder 2011 Fagbrev og kontraktar 5 Historikk Plan for inntak av lærlingar (intensjonsavtalar 2012) Intensjonsavtalar i helsearbeidarfaget spesielt Nye kontraktar Opplæring 8 Profilering og informasjon 9 Heimeside Marknadsføring av ledige læreplassar OKOS-nytt Internasjonalisering 10 Økonomi 10 Aktivitetsprogram Rekneskap og budsjett i eige dokument

3 3 Innleiing Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane (OKOS) blei oppretta våren Kontoret er den største aktøren innan fagopplæring i offentleg sektor i fylket. OKOS er formelt ein del av den fylkeskommunale verksemda med eksternt styre samansett av representantar frå medlemsbedriftene, fylkeskommunen (politisk leiing og fylkesrådmannen) og relevant fagorganisasjon. Styret har i siste periode hatt 3 møte. Kontoret har eigne vedtekter og medlemsavtale som formelt grunnlag for si interne og eksterne verksemd. Ved utgangen av 2011 var 33 bedrifter tilslutta nettverket, og offentlege verksemder kan etter søknad bli medlem. På vegne av sine medlemsbedrifter er OKOS juridisk ansvarleg for omlag 100 kontraktar i ulike fag som er viktige i den offentlege tenesteproduksjonen. Administrasjon og kvalitetssikring av lærlingordninga er derfor viktige driftsoppgåver. Sentrale arbeidsområde for kontoret har vore formidling av søkarar til læreplass, etablere og vedlikehalde kontraktar for det enkelte læreforhold, kursverksemd for lærlingar og instruktørar, oppfølging og kvalitetssikring av lærlingordninga, ivareta tilrettelegging av spesialundervisning, organisere og kvalitetssikre tiltak innan internasjonalisering, samt rådgjeving til medlemsbedriftene. Fagopplæring i godkjende bedrifter er ein viktig del av den vidaregåande opplæringa for ungdom og vaksne. Spesielt kommunane sine moglegheiter til å tilby fast jobb i tilnærma full stilling etter fullført fagopplæring vil vere avgjerande for tilgangen på nye, dyktige kandidatar til sektoren. Vår visjon er å medverke til at offentleg sektor i fylket er attraktiv som arbeidsplass for lærlingar, no og i framtida. Sekretariat/administrasjon Dagleg leiar: Hans-Børge Lillehaug Sekretær: Aslaug Ljostveit (50% stilling). Styrerepresentantar 2011 Arne Hovland Liv Marit Bøen Arvid Stenehjem Haakon Skjerdal Ralf Einar Johannessen Dagrun Røysum Inger Karin Slinde Kari Daltveit Laila Melkevoll Politisk medlem og styreleiar Bremanger kommune og nestleiar Fylkesrådmannen Aurland kommune Fagforbundet Leikanger kommune (varamedlem for kommunerepresentantane) Fylkesrådmannen (varamedlem) Fagforbundet (varamedlem) Politisk medlem (varamedlem) Styret er samansett for 4 år og følgjer den politiske valperioden for kommunesektoren. For perioden skal det etableras nytt styre i samsvar med vedtektene.

4 4 Medlemsverksemder 2011 Ved utgangen av året var 20 kommunar, 2 statlege føretak og 11 fylkeskommunale institusjonar tilslutta OKOS. Årdal kommune meldte seg ut av nettverket for å inngå i eit lokalt tverrfaglig opplæringskontor i Årdal. 6 kontraktar blei på slutten av året overført til dette opplæringskontoret for vidareføring der. Medlemsbedrifter pr Aurland kommune Balestrand kommune Bremanger kommune Eid vidaregåande skule Firda vidaregåande skule Fjaler kommune Flora vidaregåande skule Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førde kommune Gaular kommune Gloppen kommune Gulen kommune Hafstad vidaregåande skule Hornindal kommune Hyllestad kommune Høyanger kommune Jølster kommune Leikanger kommune Luster kommune Luster vidaregåande skule Lærdal kommune Mo og Jølster vidaregåande skule Måløy vidaregåande skule Naustdal kommune NAV Sogn og Fjordane Selje kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogndal kommune Sogndal vidaregåande skule Solund kommune Stryn vidaregåande skule Vik kommune Øyrane vidaregåande skule Kvar medlemsbedrift har ein oppnemnd kontaktperson som varetek generelle administrative forhold slik som intensjonsavtalar, rekruttering, arbeidsavtale, tilskott, kontraktar og eventuelle endringar. Til den enkelte kontrakt blir det oppnemnd ein intern fagleg leiar som organiserer den interne opplæringa i samsvar med medlemsavtalen, spesielt pkt. 6 og 7. Den praktiske opplæringa blir gjennomført i nært samarbeid med eigne kvalifiserte instruktørar. Fagleg leiar skal saman med anna leiing i bedrifta bidra til at instruktørane er motiverte og kvalifiserte for arbeidet.

5 5 Fagbrev og kontraktar Historikk I perioden har 436 personar i 13 ulike fag fullført si fagopplæring i medlemsbedriftene. Av desse har 111 kandidatar (25 %) har fått vurdert fag- eller kompetanseprøva til bestått mykje godt. Barne- og ungdomsarbeidarfaget har over tid vore det dominerande faget med om lag halvparten av dei fullførte læreløpa, deretter helse med nærare 1/4. Figuren nedanfor viser kor mange kandidatar som har fullført si opplæring dei siste 5 åra, samt prognose for Helsefag Andre fag Prognose 2012 Frå og med 2010 har helsearbeidarfaget vore det dominerande faget og i 2011fullførte fleire i helsearbeidarfaget enn i dei andre faga samla. Helsearbeidarfaget har vore eit prioritert område for medlemsbedriftene, spesielt kontraktar for vaksne arbeidstakarar utan godkjent utdanning. Om lag halvparten av dei som fullførte opplæringa i dette faget perioden kjem frå denne gruppa. Nedgangen i tal lærlingar totalt som vil fullføre i 2012 skyldast i hovudsak overføring av 6 kontraktar til anna opplæringskontor. I 2011 blei det teikna 43 nye kontraktar (2010; 59). Av desse var 19 i helsearbeidarfaget (2010; 30). 3 kontraktar blei i 2011 heva etter eige ønske. I tillegg blei 6 kontraktar overført til Årdal kommune for vidareføring i eit lokalt opplæringskontor.

6 6 Plan for inntak av lærlingar i 2012 Opplæringskontoret innhentar kvart år oversyn over medlemsbedriftene sitt rekrutteringsbehov. For 2012 er det registrert om lag 70 læreplassar som ønskes ivaretatt gjennom ekstern rekruttering (skoleungdom under utdanning). Det er aldri i OKOS si 16-årige historie registrert så stort samla behov. Behovet fordeler seg på dei enkelte fag som følgjer: Helsearbeidar (33) Barn- og ungdom IKT/Data (5) Kontor (5) Instkokk (4) Aktivitør (1) Innmeldt behov for nye lærlingar i helsearbeidarfaget har vore stabilt dei siste 4 åra, om lag 30. For barne- og ungdomsarbeidarfaget har behovet auka med ca.50 % frå Små endringar i dei andre faga. Av dei om lag 70 læreplassane som no er marknadsført eksternt vil ein i beste fall makte å tilsette om lag 20. I tillegg kommer interne kontraktar på om lag det same, totalt nye kontrakar som i Myndigheitene har saman med partane i arbeidslivet i april 2012 inngått ein «samfunnskontrakt», ein felles dugnad for fleire læreplassar. Målsettinga er mellom anna er å auke talet på lærekontraktar med 20 % i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av For OKOS sitt vedkommande vil det si ei auke frå 83 pr til 100 kontraktar. Spesielt kommunane har saman med OKOS, store utfordringar når det gjeld det framtidige rekrutterings-arbeidet til sektoren.

7 7 Intensjonsavtalar i helsearbeidarfaget spesielt Ekstern rekruttering av kvalifisert og motivert ungdom til helsearbeidarfaget er ei stor utfordring. Av ulike årsakar synes interessa for dette faget blant ungdom å vere låg. Figuren nedanfor viser forholdet mellom ledige læreplassar innrapportert av kommunane og faktisk ekstern rekruttering til kontrakt i aktuell periode Intensjonsavtalar Rekruttert eksternt Prognose Av oversikten går det fram at det no er behov for minst ei 3-dobling av kvalifiserte søkarar for å dekke dei ledige læreplassane. Samtidig registrerer vi at den vidaregåande skolen tilpassar sitt opplæringstilbod i samsvar med ungdomen sine prioriteringar og politiske føringar. Det er altså læreplassar nok i kommunane, men ungdom prioritetar ikkje fagutdanninga. OKOS har, saman med sine medlemsbedrifter, ei stor utfordring når det gjeld rekruttering til pleie- og omsorgssektoren. Fleire kommunar har dei siste åra tatt grep for også å sikre kvaliteten av eigne tilsette gjennom deltaking i kurs i regi av fylkeskommunen og organiserte interne opplæringsløp. Om lag halvparten av dei nye kontraktane i helsearbeidarfaget er tilsette som vil fullføre si fagopplæring som ein del av sitt arbeid.

8 8 Nye kontraktar Av figuren nedanfor kan ein lese korleis medlemsbedriftene har rekruttert (alle fag). Vaksne har i dei siste 3 åra i auka grad fått fullført si fagopplæring gjennom kontrakt. Tal nye kontraktar har frå 2010 til 2011 blitt redusert med 25% Vaksne Ungdom Administrasjonen antar at tal nye vaksenkontraktar vil være stabilt og kanskje auke ei tid framover, mens kontraktar for ungdom i beste fall vil vere på dagens nivå. Rekruttering av ungdom til helsearbeidarfaget er spesielt problematisk. Opplæring OKOS driv ikkje direkte opplæring på den enkelte arbeidsplass. Kontoret har derimot gode rutinar på gjennomføring av regionale samlingar og kurs med deltakar frå fleire medlemsbedrifter med delvis bruk av eksterne instruktørar: Tema Målgruppe Samarbeidspart Introduksjonssamling Alle nytilsette lærlingar Opplæringsavdelinga, NAV, Lærlingombodet Instruktørkurs Faglege leiarar og instruktørar i alle fag Høgskolen i Oslo og Akershus Førstehjelpskurs Lærlingar i heimetenesta Prehospital klikikk, Fagprøvesamlingar Introduksjonssamling spesialisthelsetenesta (helsearbeidarfaget) Lærlingar, instruktørar og faglege leiarar dei største faga Lærlingar i helsearbeidarfaget før praksis på sjukehus Helse Førde Prøvenemnda i barne- og ungdom, samt helsearbeidarfaget Fagpersonar ved Førde sentralsjukehus I 2011 deltok 184 personar på våre opplæringstiltak. OKOS har finansiert desse opplæringstiltaka og kontoret har også dekka nødvendig overnatting når det har vore nødvendig. Av økonomiske årsakar har tilbodet blitt avgrensa til desse tiltaka. Ei auke i OKOS sitt opplæringstilbod må derfor skje i samarbeid med medlemsbedriftene.

9 9 Profilering og informasjon Heimesida Heimesida, som blei etablert i 2010, er den sentrale felles informasjonskanalen til våre målgrupper. Den presenterer organiseringa av kontoret, lærlingordninga, dei aktuelle faga, ledige læreplassar, rekrutteringsrutinar, kurskatalog, kontoret sitt internasjonale arbeid, opplæringsplanar for dei enkelte fag og anna informasjon. Marknadsføring av ledige læreplassar OKOS har hatt direkte kontakt med alle søkarar i dei prioriterte faga og gjort merksam på kor det er mogeleg å få seg kontrakt. Oversikt over ledige læreplassar blir presentert og oppdatert på heimesida vår. Etter avtale med den enkelte blir karakterutskrift med fråvær, orden og kontaktinformasjon sendt til dei aktuelle medlemsbedriftene. Den enkelte kandidat er i tillegg sterkt oppmoda til å ta kontakt med desse bedriftene for meir informasjon om vidare saksgang. I prinsippet skal alle nye kontraktar godkjennast av OKOS, og kontoret er godt fornøgd med samarbeidet i så måte. OKOS-nytt Vi har etablert eit nyheitsbrev til medlemsbedriftene. Første utgåve blei lansert vinteren 2011 med administrative kontaktpersonar og faglege leiarar som den viktigaste målgruppa. 2 utgåver ble gitt ut i 2011, målsettinga for 2012 er 2-3 utgåver. OKOS-nytt blir bare distribuert elektronisk.

10 10 Internasjonalisering OKOS har i perioden organisert og administrert utplasseringar i utlandet i institusjonskokkfaget (Frankrike 4 veker), IK (Estland 6 veker) og helsearbeidarfaget (5 veker). I samarbeid med eit anna opplæringskontor har vi også kunne tilby utplassering i barne- og ungdomsarbeidarfaget i Estland og hestefaget i Polen. Dette er eit tilbod til godt motiverte og kvalifiserte lærlingar som arbeidsgjevar ønskjer å tilby som supplement til eiga opplæring med nye kulturelle og faglege utfordringar. Tiltaka har delvis vore finansiert av EU-midlar, og deltakarane har frå OKOS fått dekka reise, forsikring og opphald (bustad). I samarbeid med Lærdal kommune har OKOS også organisert utplassering av tsjekkiske studentar. Alle internasjonale tiltak krev intensjonsavtalar som styrer innhald, forventningar, arbeidsdeling, ansvarsområde og periodisering. OKOS forhandlar desse avtalane på vegne av sine medlemsbedrifter. Med bakgrunn i dei positive tilbakemeldingane frå utanlandske samarbeidspartar, medlemsbedrifter som har tatt del i opplegget og deltakarrapportane frå lærlingane, vil OKOS forsøke å vidareføre dei tiltaka som har ei tilfredstillande finansiering. Viser til heimesida for meir informasjon om OKOS sitt internasjonale arbeid. Økonomi Rekneskapet og revisjon av OKOS sitt rekneskap blir ivaretatt av Sogn og Fjordane fylkeskommune. OKOS sin økonomi blei i 2011 finansiert gjennom ei medlemsavgift på kr pr. bedrift, samt 20% av lærlingtilskotet for den enkelte kontrakt. I tillegg kjem inntekter gjennom ekstern prosjektfinansiering og spesielle kontraktar i samarbeid med NAV. For andre opplæringskontor i offentleg sektor var snittet på finansieringa på 40%. For fylkesdekkande opplæringskontor med tilsvarande geografiske ansvarsområde (til dømes Troms og Finnmark) var finansieringa til desse opplæringskontora over 50 %. Driftsrekneskapet blei avslutta med eit underskot på nærare 0,2 million og blei dekka av eigne midlar. I budsjettet for 2011 var det lagt inn et underskot på 0,4 million. For å unngå at OKOS sine tenester til medlemsbedriftene i 2012 skulle bli betydeleg svekka, valte styret i budsjettet for 2012 å justere kontoret sin del av lærlingtilskotet frå 20 til 30 %. OKOS sine medlemsbedrifter fikk i 2011 utbetalt 2,7 million i basistilskott som refusjon for kostnadane til opplæring av lærlingar og lærekandidatar.

11 11 Aktivitetsprogram for 2012 Sekretariatet i OKOS vil i perioden spesielt fokusere på følgjande aktivitetar/tiltak: 1. Re-etablere rådgivande ressursgruppe av 3 faglege leiarar for å vidareutvikle den praktiske og teoretiske opplæringa i helsearbeidarfaget. 2. Sikre prosjektfinansiering av studietur for instruktørar/faglege leiarar i helsearbeidarfaget med tanke på gjennomføring hausten 2012/våren Auke intern kursverksemd i helsearbeidarfaget i samsvar med anbefaling frå ressursgruppa (pkt. 1 over). 4. Vidareføre oppfølginga av den enkelte medlemsbedrift, samt innføre nytt datasystem for administrativ og faglig oppfølging av den enkelte kontrakt/lærebedrift. 5. Gjennomføre møte mellom styre og medlemsbedriftene med spesiell fokus på rekruttering til helsearbeidarfaget. Det nye styret for perioden vil om nødvendig kunne justere aktivitetsprogrammet tilpassa endra behov og prioriteringar.

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring

Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Årsmelding 2010 Tilstandsrapport 2010 for vidaregåande opplæring Hovudutval for opplæring www.sfj.no I 2010 var det totalt 5 393 søkjarar til vidaregåande opplæring. Av desse søkte 500 til opplæring i

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Loen 11.11.09 Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Den store utfordringa for Norge Fleire i arbeid og aktivitet (færre på trygd og pensjon) Mangel på arbeidskraft i nær

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014.

Årsmelding 2014. Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014. Årsmelding 2014 Frå styret i Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane, år 2014. Innhald: Årsmelding 2014... 1 Styret i OKFH har i 2014 hatt følgjande samansetning:... 2 Revisor

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet

Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rapport nr 3 IS-1411 Rapport nr. 3 Rekruttering for betre kvalitet Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell 2003 2006 Rapport nr. 3 fra Heftets tittel: Rekrutteringsplan for helse- og sosialpersonell

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER

KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER KOMPETANSEUTVIKLING OG NYE LÆREFORMER - om vaksenopplæringstilbodet i Møre og Romsdal - FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 1/2003 INNHALDSREGISTER: 1. INNLEIING

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 24/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning I brev frå initiativtakar Ove Fekene og Hallingdal Næringshage (motteke 27.8.2013) blir det søkt om kr. 300.000, til gjennomføring

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system Innleiing Fylkeskommunane har i mange år hatt eit samarbeid

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer