Samfunnsansvar i Sandnes Sparebank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsansvar i Sandnes Sparebank"

Transkript

1 Samfunnsansvar i Sandnes Sparebank Å opptre samfunnsansvarlig betyr at Sandnes Sparebank skal ta hensyn til hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Banken skal skape verdier og være lønnsom, det er en del av samfunnsrollen. På den måten bidrar vi til økonomisk vekst og utvikling i samfunnet. Men hvordan pengene tjenes er ikke likegyldig. Vi skal opptre ansvarlig og utvikle produkter og tjenester uten at det går på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Sandnes Sparebank har historie tilbake til 1875, og siden banken ble stiftet har videreutvikling av det lokalsamfunnet vi er en del av vært sentralt i bankens daglige virke. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør vi vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko tar hensyn til vårt samfunnsansvar. ETISK FORRETNINGSDRIFT Etiske retningslinjer Det skal utvises høy integritet og profesjonalitet ved utøvelse av all virksomhet i Sandnes Sparebank. Dette fordrer førsteklasses profesjonalitet og kvalitet samt aktsomhet, redelighet og objektivitet i alle ledd av Sandnes Sparebank sin drift og forretningsmessige aktiviteter. For øvrig skal det ikke opptres på en måte som svekker tilliten til Sandnes Sparebank hos myndigheter, kunder, samarbeidsparter eller samfunnet for øvrig. Den etiske standarden er en del av ansvaret Sandnes Sparebank har som samfunnsaktør og bidrar til å opprettholde tilliten fra omverden. Bankens etiske retningslinjer ble revidert i Formålet med revisjonen var blant annet å styrke organisasjonskulturen og den etiske bevissthet i banken. De etiske retningslinjene er med på å gjøre banken mer robust og trygg i forhold til risikoen for feil og misligheter. Alle bankens ansatte har signert på de etiske retningslinjer og gjennomgått et obligatorisk kurs i etikk. Varsling av kritikkverdige forhold Sandnes Sparebank har egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Banken er pålagt av arbeidsmiljøloven å ha rutiner knyttet til varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg ønsker banken å gi ansatte en tydelig rutine for håndtering av varsling og gi opplysninger om vernet til den som varsler og den som det blir varslet om. I et godt arbeidsmiljø skal det være lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Rutinen gir også klare saksbehandlingsregler. Hvitvasking Bankens rutiner baserer seg på hvitvaskingsloven, med tilhørende forskrift og rundskriv fra Finanstilsynet. Formålet med rutinene er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. Bankens hovedoppgaver er å ha god kundekontroll og registering, risikovurdering av alle kunder, løpende oppfølging av kundene, undersøke mistenkelige transaksjoner og kunder samt rapportering til Økokrim.

2 Informasjonssikkerhet Hovedmålet med informasjonssikkerhet er å sikre bankens informasjonssystemer mot misbruk, ødeleggelse, uberettiget innsyn og sikre tilgjengeligheten til våre systemer på tilfredsstillende måte. Bankens policy for informasjonssikkerhet og overordnede krav til sikringstiltak legges til grunn ved all bruk av datateknologi til behandling, lagring eller forsendelse av data eller informasjon. Forebygging mot sikkerhetsbrudd bidrar til at vi kan oppdage eventuelle brudd raskt og være i stand til å iverksette effektive mottiltak før bruddene kan få negative konsekvenser for våre kunder, for virksomheten eller for de ansatte. Alle brukere av Sandnes Sparebank sine IT-systemer plikter å sette seg inn i og følge bankens policy og tilhørende retningslinjer. MILJØ: Virksomheten forurenser lite det ytre miljøet. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Bankens filial i Sandnes ble i august utsatt for et væpnet ran, ingen ble skadet eller har rapportert varige men i denne forbindelse. Banken har på denne bakgrunn styrket sitt sikkerhetsfokus og oppdatert sin sikkerhetsberedskap. Miljøvennlig produkt grønt billån Sandnes Sparebank ønsker å premiere kunder som gjør noe aktivt for et litt renere miljø. Derfor tilbyr banken lavere rente på Grønt Billån, et klima-lån som definerer en miljøvennlig bil slik også regjeringen og europaparlamentet gjør. En oversikt over biler som kvalifiserer til lavere rente finnes på bankens hjemmesider. Papirløs kommunikasjon Det er høy fokus på å øke bruken av elektronisk kommunikasjon og informasjon overfor bankens kunder. Bruken av nettbank og mobilbank er stigende og utsendelse av kundemateriell skjer oftest via kundenes nettbank eller e-post. Det arbeides også med å gjøre flere prosesser og kundeaktiviteter digitale.. KUNDER: Kundetilfredshet. Den beste tilbakemeldingen på forbedringsområder får vi fra kundene våre. Det sendes derfor ut jevnlige undersøkelser både til personkunder og næringslivskunder i banken. Over personkunder mottar kundetilfredshetsmålinger hver måned. Næringslivskundene mottar en årlig undersøkelse. Begge undersøkelsene har fokus på hvordan banken kan forbedre seg innenfor områder som oppfølging, nettbank, kundeservice etc. Kunden blir også bedt om angi i hvor stor grad

3 de kunne tenkt seg å anbefale banken til andre, et spørsmål som gir grunnlag for en NPSscore, som er en internasjonal standard banken følger. Selve NPS-scoren varierer noe hos begge avdelinger, men tendensen i de øvrige svarene er tydelig: Kundene til banken ønsker bedre nettbank, bedre betingelser og at rådgiver tar mer initiativ til å komme med gode løsninger. En mer tilgjengelig bank Banken har styrket tilgjengeligheten for kundehenvendelser via telefon, nett og sosiale medier. Kundesenteret har utvidet åpningstidene på kveldstid og i helgene, og i tillegg kan kunder få hjelp via bankens Facebook-sider 24/7. Fra våren 2014 blir kundesenteret for personkunder og næringslivskunder slått sammen, noe som betyr at både personkunder og bedriftskunder kan få hjelp utenom bankens ordinære åpningstider. ORGANISASJON OG ANSATTE: Det er et grunnleggende prinsipp i bankens personalpolitikk at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og at karrieremulighetene skal være de samme. Videre skal alle ha like muligheter uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Arbeidsmiljøundersøkelser i banken viser at de ansatte er godt fornøyd med arbeidsplassen sin og at arbeidsmiljøet er godt. Lønn reflekterer i størst mulig grad den enkeltes kvalifikasjoner og ansvar. Medarbeidertilfredshet Det blir årlig foretatt en større medarbeiderundersøkelse blant alle ansatte i banken. Årets undersøkelse viser svært motiverte og engasjerte ansatte. Hovedfunn/høyest score: - stolt av å jobbe i Sandnes Sparebank - vil strekke seg lenger enn hva som er normalt i utøvelse av jobben - anbefale Sandnes Sparebank som et godt sted å jobbe - generelt tilfreds i Sandnes Sparebank - ville valgt å bli i Sandnes Sparebank selv om de skulle bli tilbudt samme lønn og betingelser i en annen bedrift. Vi viser til årsberetningen for ytterlige informasjon vedrørende organisasjon og ansatte. BIDRAG TIL SAMFUNNET: Samfunnsregnskap oversikt

4 Sum verdiskaping Tall i tusen kr 2013 Medarbeidere (personalkostnader) Forbruk av varer og tjenester* Staten (skattekostnad + avgifter) Avsatt utbytte til egenkapitalbeviseierne Avsatt til gavefond Tilbakeholdt i virksomheten Sum distribuert verdiskaping** *Andre driftskostnader + avskrivninger/nedskrivninger ** Netto inntekter (netto renteinntekter + sum andre driftsinntekter) - nedskrivninger og tap på utlån og garantier + nedskrivning eiendeler i overtatte engasjementer Fordeling av verdiskaping 26 % 18 % Medarbeidere (personalkostnader) Forbruk av varer og tjenester* 3 % 4 % 15 % 34 % Staten (skattekostnad + avgifter) Avsatt utbytte til egenkapitalbeviseierne Avsatt til gavefond Tilbakeholdt i virksomheten 7 millioner kroner i gaver og sponsorater Sandnes Sparebank støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål i form av gaver og sponsorater. I 2013 bidro banken med 7 millioner kroner. Dette er noen av aktivitetene: Bankens Musikkpris Sandnes Sparebanks Musikkpris ble etablert i 1994 og har som formål å oppmuntre en, eller flere lovende musikkutøvere, til å utvikle sine evner og gi mulighet til musikalsk utfoldelse. Blant tidligere prisvinnere kan nevnes Thomas Dybdahl og Eir Indrehaug. Hvert år deles det ut inntil 3 priser: En musikkpris på kr , en publikumspris på kr og evt en ærespris. Vinnerne vil også opptre på Sandnes Sparebanks årlige konsert i Sandnes kulturhus.

5 Bankens Gavefond Hvert år deler Sandnes Sparebank ut midler til lag og foreninger i Sandnes. I 2013 ble dette gjort på en ny måte gjennom kampanjen Takk Sandnes. Målet med å gjøre dette som en kampanje er å skape større oppmerksomhet og engasjement rundt gavefondets utdeling av midler. Ønsket er å involvere hele byen i aktiviteten. Lag og foreninger oppfordres til å laste opp søknad på nettsiden takksandnes.no. I tillegg til å søke om midler fra gavefondet, kan klubben gjennom å engasjere medlemmene og andre i lokalmiljøet, vinne kr ekstra til klubbkassen. Sandnesbuen kan altså være med å bestemme hvem av søkeren de mener fortjener premien. Sosiale medier blir brukt for å spre kampanjen, og det stemmes via den enkeltes Facebook- profil. Totalt ble det delt ut i overkant 1 million kroner fra Gavefondet. Forskningssenter i Sandnes Sandnes Sparebank har gitt 2 millioner kroner i gave til SEARCH for bygging av et nytt medisinsk forskningssenter på Høyland. Forskningssenteret, som skal ligge ved Norges Veterinærhøyskole på Høyland i Sandnes, har som ambisjon å bli et av Skandinavias fremste akuttmedisinske forskningssentre, og samarbeider i dag med blant annet Lærdal Medical, Norsk Luftambulanse, UiS og SuS. Forskningssenteret vil være en betydelig bidragsyter til økt forskning og innovasjon i Rogaland. Finansstudium ved Universitetet i Stavanger Sandnes Sparebank er en av flere finansinstitusjoner som gjennom Stiftelsen for Anvendt Finans (SAFI) har bidratt til å etablere et finansstudium ved Universitetet i Stavanger (UIS). Formålet til stiftelsen er å fremme forskning, undervisning og annen virksomhet innen finansområdet ved UIS og bidra til å gi finansnæringen i regionen økt kompetanse gjennom tilførsel av nyutdannede kandidater og tilgang på forskningskompetanse. Banken har forpliktet seg til å bidra med NOK til dette formålet. Samarbeidet ble etablert i 2009, og pågår fremdeles. Sammen med gode bedriftskunder om bygging av skole i India Namma Nalanda I 2012 ga Sandnes Sparebank sammen med flere næringslivskunder rundt en halv million kroner for å bygge en skole i Kundapur i India. Skolen er en del av et større kompleks der barn bor, går på skole og får yrkesundervisning. Dette er 130 barn som ellers ville bodd i slummen uten noe som helst sikkerhetsnett. Disse barna har gjennom skolen Namma Nalanda fått et håp om en fremtid der de kan forsørge seg selv gjennom kunnskap og arbeid. Samarbeidet med bistands- og utviklingsorganisasjonen FORUT og Namma Nalanda har fortsatt også i Sponsorater Sandnes Sparebank er hovedsponsor for byens eget fotball-lag, Sandnes Ulf. I tillegg har banken avtaler med flere fotball- og håndballklubber samt idrettslag i Sandnes, Stavanger og Sola. Veldedige formål Banken ga i 2013 støtte til Røde Kors som ble benyttet i deres hjelpearbeid på Filippinene. Bistanden bestod i å dele ut mat, rent vann, tepper, sørge for husly og gi medisinsk hjelp. Det ble også gitt støtte til årets TV-aksjon som i 2013 gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demenssaken. De siste årene har banken valgt å gi julegaver til veldedige formål i stedet for gaver til forretningsforbindelser. I år gikk julegaven til Namma Nalanda.

6

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer