DU KASTER VEL IKKE PENGER?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DU KASTER VEL IKKE PENGER?"

Transkript

1 I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 2/2012 DU KASTER VEL IKKE PENGER? Sjekk våre nettsider for oppdatert informasjon om gratis tømming og miljøruter. Magisk miljøsirkus, s. 5 Fulle Fretex-containere i Alta, s. 3 Sannheten om vårt høye klesforbruk, s. 4

2 leder Gjenvinning i ett samfunnsøkonomisk perspektiv Tv 2 har gjennom sitt aktualitetsprogram harde fakta satt gjenvinning av plast under lupen. Programledelsen konkluderer med at den reduksjonen vi oppnår i CO2 utslipp er for lite i forhold til den totale ressursbruken, og at vi bare derfor bør forbrenne plastavfallet da alle norske forbrenningsanlegg trenger avfall som energikilde. Vefas er uenige i dette, og mener utgangspunktet blir feil når materialgjenvinning av avfall blir satt opp mot norsk oljeproduksjon. Hva er lønnsomt i Norge målt opp mot norsk oljeproduksjon? Antagelig ingenting. Men samtidig er det viktig for oss i avfallsbransjen at noen utenfra ser på oss med ett annet perspektiv. Små endringer kan gi bedre løsninger på sikt for både miljø og våre abonnenter. Vefas har i sin strategi materialgjenvinning og ombruk som ledestjerne. Vi sender selvsagt også avfall til energigjenvinning, men først blir gjenvinnbare fraksjoner sortert ut. Vi tror dette kommer til å være riktig strategi også i fremtiden med knappe ressurser tilgjengelig. Vefas har nylig hatt en ekstern revisjon på vår plastfraksjon. Revisjonen ble gjennomført av Grønt Punkt som er ett materialselskap som kjøper og selger avfallsfraksjoner. Tilbakemeldingen er helt klar. Vår plastfraksjon er for dårlig sortert. Den inneholdt faktisk hele 15% feilsortering, derav var det mest matavfall. Kravet er ikke spesielt tøft heller. Man ønsker å komme ned mot 4 %, men aksepterer 10% fra optiske sorteringsanlegg. Resultatet er for dårlig, og Vefas risikerer å få leveringsstopp eller reduksjon i pris, som igjen vil slå negativt ut på renovasjonsavgiften. Vefas vil i løpet av høsten fokusere på å få ut mer kunnskap om riktig sortering av plast, slik at vi i fellesskap kan bli bedre. Fosfor er en viktig faktor i både kunst- og naturgjødsel. Fosfor er nå blitt en knapphetsfaktor globalt, og prisen på verdensmarkedet er de senere år gått opp med ca. 400 %. Fra ulike forskningsmiljø meldes det om at dette er dramatisk for matproduksjon i verden, og tiltak må iverksettes. Ett av de viktigste tiltakene i så måte vil være å ta vare på den fosforen som allerede er i kretsløpet, gjennom å innføre ett forbud mot å forbrenne mat avfall. Vefas sender i dag sitt matavfall til kompostering i Skibotn. Vi utreder nå ett lokalt alternativ der vi ser på muligheten for å etablere en lukket komposteringsprosess av matavfall, avløpsslam og slakteavfall. Denne prosessen vil gi oss en stor mengde kompost som kan brukes som vekstmedium både i plen, veiskråninger, barmarksløyper osv. I tillegg vil det være helt i tråd med Vefas sin strategi om lokal utnyttelse av egne ressurser. Kjetil Romsdal Ođđasit ávkkástallan servodatekonomalaš perspektiivvas TV2:š lea iežas áigeguovdilprográmma harde fakta bokte guorahallan plastihkaid ođđasit ávkkástallama. Prográmmajođihangotti loahppaárvvoštallan lea ahte dat geahpádus maid mii olahit CO2luoitimiin lea beare unni ollislaš resursageavaheami ektui, ja danin mii berret boaldit plastihkkadoabbariid go buot norgga boaldinrusttegat dárbbašit doabbariid energiijagáldun. Oafir ii leat ovttaoaivilis dasa, ja vuolggasadji šaddá boastut go doabbariid materiála ođđasit ávkkástallan buohtastahttojuvvo norgga oljobuvttademiin. Mii Norggas lea gánnáhahtti go veardida norgga oljobuvttademiin? Várra ii mihkkege. Muhto seammás lea dehálaš midjiide doapparsuorggis ahte muhtun olggobealde oaidná min eará perspektiivvas. Smávva rievdadusat sáhttet áiggi vuollái buktit buorebut čovdosiid sihke birrasii ja min diŋgojeddjiide. Oafiras lea iežas strategiijas oaivadussan materiálaid ođđasit ávkkástallan ja ođđasit atnu. Mii diehttelasat sáddet maiddái doabbariid energiija ođđasit ávkkástallamii, muhto álggos ođđasit ávkkástallan oasážat sirrejuvvojit eret. Mii doaivut dát boahtá leat rievttes strategiija maiddái boahtteáiggis, dušše vátna olámuttos resurssaiguin. Oafiras lea aitto leamašan olgguldas dárkkisteapmi min plastihkkahivvodatoasis. Grønt Punkt čađahii dárkkisteami, mii lea materiálafitnodat mii oastá ja vuovdá doapparoasážiid. Lei áibbas čielga ruovttoluottadiehtu. Min plastihkkahivvodat lea beare heittogit sirrejuvvon. Das lei nu ollu go 15% sirrejuvvon boastut, biebmobázahusat ovddastedje stuorámus oasi das. Gáibádus iige leat earenoamáš garas ge. Háliidus lea joavdat vulos 4%:ii, muhto 10% dohkkehuvvo optihkalaš sirrenrusttegiin. Boađus lea beare heittot, ja Oafirii sáhttá dakkár riska ahte lágideapmi bissehuvvo dahje haddi geahpiduvvo, mii fas addá negatiivvalaš váikkuhusa doapparčorgendivadii. Oafir áigu čavčča mielde návccaid bidjat dasa ahte juohkit eambbo dieđuid dan birra mot mii galgat riekta sirret plastihkaid, vai mii searválagaid sáhttet buorránit. Fosfora lea dehálaš faktora sihke goanstaduvttas ja duvttas. Fosfora lea dál šaddan vátnaresursa globálalaččat, ja máilmmimárkanis lea haddi maŋemus jagiid divron sullii 400%:in. Iešguđetge dutkanbirrasiin dieđihuvvo ahte dát lea dramáhtalaš máilmmi biebmobuvttadeapmái, ja doaibmabijuid ferte bidjat johtui. Okta dain deháleamos doaibmabijuin nu dáfus lea váldit vára fosforas mii juo birrajohtimis gávdno, go ásaha gildosa boaldit biebmobázahusaid. Oafir sádde dál iežas biebmobázahusaid kompostemii Ivgubahtii. Mii guorahallat dál báikkálaš molssaeavttu gos oaidnit vejolašvuođa biebmobázahusain, rufedurddis ja njuovvanbázahusain ásahit giddejuvvon kompostenproseassa. Dát proseassa addá midjiide stuora kompostahivvodaga man sáhttá geavahit šaddoávnnasin giettis, geaidnovilttiin, bievlamáđijain jnv. Dasa lassin dát ollásit čuovvu Oafira iežas strategiija ahte báikkálaččat ávkkástallat iežas resurssaid. Kjetil Romsdal Fretex kontainerat leat bivnnuhat doppe gosa dat biddjojuvvojit. Olbmot leat hui čeahpit addit, ja adnon biktasat ja skuovat addojit dárbbašeddjiide hirbmat jođánit. STOR giverglede i Alta Siw Line Thomassen ved Vefas i Alta leverer brukte klær til Fretex. Klær og sko strømmer inn og fyller Fretex-containerne i rekordfart, og Vefas kunne ikke vært mer fornøyd. I Alta har Fretex-containerene blitt et vanlig syn i bybildet. Siden den første containeren ble utplassert i juni, har man merket en stadig økning i innleverte klær. Siw Line Thomassen ved Vefas i Alta ble positivt overrasket over givergleden til innbyggerne i Alta. - Jeg fikk nesten sjokk i starten da vi så at containerne måtte tømmes annenhver dag. Vi hadde ikke forutsett dette, men er selvfølgelig bare glad for at folk gir vekk det de ikke trenger i stedet for å kaste det. I Alta er containere utplassert ved returpunktene hos Coop Mega Elvebakken, Amfi Alta, ICA Bossekop og Stengelsmoen. - Vi har fått veldig god respons på dette tiltaket. Mange har ikke lyst til å kaste klærne og ser nytteverdien i det å gi det videre istedet. I tillegg er det mer miljøvennlig å gjenbruke klærne, sier Siw Line. Resultatet av givergleden i Alta nyter Fretex i Kirkenes godt av. Innholdet i Fretex-containerne sendes til Kirkenes, hvor klær og sko blir sortert. Gjennom utsalget i Kirkenes legges varene ut for salg, i tillegg blir det sendt varer til Polen, hvor Fretex har flere utsalg. Over tid vil det også bli plassert ut Fretexcontainere ved omlastingsstasjonene. - Bruk vanlige handleposer Driftsleder Thor Arnfred Johansen hos Vefas er også svært fornøyd med givergleden hos Altas befolkning. - Vi ønsker likevel å presisere at Fretex ønsker hele klær og sko, og at klærne legges i vanlige handlenett, og knytes for. Vi har registrert at mange bruker plastposene for kildesortering, men det blir desverre helt feil, forteller Johansen. Siw Line understreker også viktigheten av dette, og ber om at innbyggerne bruker vanlige handleposer og ikke kildesorteringsposene. - Posene koster oss mye å få produsert, så det blir mange unødvendige utgifter når de ikke blir brukt til det de skal. Lokalt tilbud - Vi har opplevd at givere ringer inn og melder i fra om at Fretex-containerne er fulle når de skal levere klær. Da oppfordrer vi dem til å bruke Aksis butikken, kan Siw Line fortelle. Aksis har gjennom sin MIA-butikk på Alta sentrum døgnåpen innlevering av brukte klær. Klær kan leveres i den døgnåpne droppkassen som står rundt hjørnet på Aksisbutikken. Adressen er Dalebakken

3 k s i g a M lin ga fio GJENBRUK istedet for forbruk Se for deg at du skal på en litt spesiell tilstelning, bursdag eller firmafest for eksempel, og du vet ikke hva du skal ha på deg. Fristelsen for å kjøpe ett nytt plagg er stor, fordi man vil føle seg fresh og fin til kvelden. Men hadde du falt like fort for fristelsen, hvis du hadde visst hva dette koster verdenssamfunnet og miljøet? I de siste årene har nordmenns forbruk av klær økt drastisk. Det skyldes i hovedsak to ting; økt kjøpekraft, samt en prisnedgang på klær. I følge undersøkelser slipper nordmenns årlige klesforbruk ut like mye klimagasser som biler. Det kan virke som om terskelen for å kaste klær og det å kjøpe nye er mye lavere når plaggene likevel er så billige. Det vi kanskje ikke tenker over eller vet, er at noen andre må betale for miljøkostnadene for vårt klesforbruk. Halvparten av klærne vi importerer er rene bomullsplagg, og vi vet at bomullsproduksjon medfører svært mye bruk av kjemikalier og krever mye vann ofte i soner hvor vann er et knapphetsgode. De som produserer dette har ofte dårlige arbeidsforhold og lav lønn. Derfor bør vi dempe vårt forbruk av klær og heller øke etterspørselen etter Fairtrade, økologiske og brukte plagg. Sosiale medier er i vinden som aldri før og det har vist seg å være en effektiv informasjonskanal med en bred målgruppe. Kjøpe-selge-bytte-gis bort-alta er en side på Facebook som har blitt kjempepopulær den siste tiden, og kan kalles en interaktiv versjon av torget som finnes i Altaposten o.l. Brukerne Ođđasit atnu dan sadjái go golaheapmi. Ale bálkes biktasiid maid it geavat atte dan lahpesgávppiide, Fretexii dahje geahččal vuovdit daid muhtun dain ođđa digitála márkanbáikkiin. kan her kjøpe, selge, gi bort og bytte brukte saker og ting de ikke lenger har bruk for. Fordelen med dette er at brukerne ikke trenger bruke penger på annonsekostnader. De får direkte kontakt med selgeren og får svar på mange spørsmål i forhold til en avisannonse. Det blir også enklere for selgeren som slipper å svare på samme spørsmål hundre ganger, fordi andre interesserte også får svar på det de lurer på. Det viktigste med dette er at vi sparer miljøet for mye unødig avfall. Ting som normalt sett ville blitt kastet, vil kanskje andre se en nytteverdi i. Gjenbruk og secondhand er dessuten blitt veldig populært og mange foretrekker å bidra til denne mer miljøvennlige formen for kleshandel. Hvert år leveres det inn flere tusen tonn med klær til blant annet Fretex og bruktbutikker. Bruktbutikker har de senere årene etablert seg som en solid konkurrent til de mer etablerte og internasjonale kleskjedene. Enten vi er selgere eller kjøpere, så står vi igjen som vinnere. Selgeren får igjen noen hyggelige kroner på et plagg som var tenkt kastet, mens kjøperen sitter igjen med et plagg som koster det mangedobbelte i butikkene. Den største vinneren er likvel miljøet - og fornuften! Vi ønsker alle tiltak som stimulerer bruktsalg velkomne, og ser at dette er en verdifull måte å bremse avfallsmengden på. 4 Et lite utdrag fra Facebooksiden Kjøpe - selge - bytte - gis bort - Alta Kilder: html Birassirkus lihkostuvván bures. Biebmu, vásáhusat ja kultuvrralaš deavdagat fállojuvvojedje go Oafir rabai uvssaid buohkaide Álttá birasvahkku oktavuođas. Mis leat stuora vuordámušat dasa movt de ovdána...? m agismkning ste Under miljøuka i Alta samarbeidet kunstnere, musikere, skuespillere, dansere, filmskapere, designere og arkitekter sammen med ungdom og flyktninger. Resultatet ble Åpne hus MILJØSIRKUS! Etter fjorårets suksess var det klart for ett nytt ÅPNE HUS miljøsirkus under miljøuka i Alta. Suksessen lot ikke vente på seg i år heller. Arabisk dans, joik, fiolin og kor i harmonisk samspill ga en meget unik og stemningsfull opplevelse i lokalene til VEFAS på Amtmannsnes. Anita Veiseth som til daglig jobber som landskapsarkitekt er en av initiativtakerne bak arrangementet, sammen med Kristin Nicolaysen og Laila Kolostyak. - ÅPNE HUS miljøsirkus går inn i områder som vanligvis ikke er tilgjengelig for publikum. VEFAS anlegg og kai, ytterst ute på Amtmannsnes, var tidligere en fiskepinnefabrikk bygd på de bortsprengte klippfiskbergene. Hun synes stedsutvikling med bruk av kultur som metode er interessant. - Vi kan ikke bare bruke penger på design og dyre materialer; stedene våre må gis ett innhold, og det må legges til rette for menings fulle sosiale møteplasser. Kulturaktivitet er en spennende måte å finne fram til identitet og innhold på, sier Anita. TEATERVANDRINGEN «Gutten med den magiske fiolin» som er inspirert av Tone Kjærnlis bok, var tilpasset til scenen og litt til lokale forhold og foregikk i flere lokaler slik at publikum måtte følge etter skuespillerne gjennom gangene i bygningen. Ungdommer fra Alta deltok i forestillingen sammen med flere av Beaivváš skuespillere, og med Haukur Gunnarson som regissør. Opplevelsene sto i kø, og her var det ikke bare snakk om kulturelt påfyll fra scenen. Smaksløkene gikk amok ved nærkontakt med mat fra alle verdenshjørner. Gjennom Basaren 1001 natt ble det solgt mat og håndverksprodukter fra alle verdens hjørner. Thailandske vårruller og palestinske retter viste seg å være kjempepopulære og gikk unna i en rykende fart. Ordfører i Alta, Laila Davidsen, som sto for åpningen av miljøsirkuset, delte også ut den viktige MILJØPRISEN. Ordføreren snakket om hvor viktig det var at unge mennesker er engasjert i nærmiljøet sitt og ser muligheter for fremtiden. Verkstedgruppen ReDesign hadde lagd nye klær av brukte klær, og i samarbeid med AKSIS viste de et spennende moteshow der Elin Kåven sto for musikk og koreografi. Nytt av året var også Buktadialogene, som er et interessant foto- og filmprosjekt basert på nær Altahistorie. Der ble det presentert gamle bilder fra Bukta og Amtmannsnes, og visning av flere filmer som var laget denne våren. Alle som møtte opp kunne være med å bygge modell av hvordan Bukta og Amtmannsnes burde se ut i framtiden. 5

4 Kildesortering er i praksis å ta hånd om ressursene i avfallet på en god måte. Gjennom kildesortering bidrar vi til reduserte klimautslipp, og at miljøgifter blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Men så var det jo det med å følge dette opp privat da... Sortering av plast må forbedres Høsten 2012 hadde Vefas en ekstern revisjon av plastavfallet. Revisjonen ble utført av Grønt Punkt, som er ett av materialselskapene som kjøper og selger avfallstyper. Resultatet i rapporten konkluderer med at vårt plastavfall er for dårlig sortert, forteller Geir Olsen, formann ved sorteringsanlegget på Stengelsesmoen. - hele 15% feilsortering var skuffende, og når en stor del av feilsorteringen skyldes feilsortert matavfall, så er det i alle fall ikke pga dårlig informasjon. Enkle grep Generelt kan man si at det er kun mykplast som skal i den blå avfallsposen. Plasten skal være rengjort før vi kaster den. Men kaldt vann rengjør ikke en plastboks som har inneholdt feit rekesalat. Så hvorfor slipper vi å bruke børste, såpe og varmt vann? Vi skal ikke kreve at alle vasker bort de minste rester med varmt vann og såpe. Å bruke varmt vann er også ressurskrevende. Hvis plastemballasjen er så tilgriset at den er vanskelig å få ren med kaldt vann, så skal den kastes i restavfallet framfor i posen for plastemballasje. 6 God sortering gir en bedre arbeidsdag Selv om Vefas har optisk sortering av avfall gjennom de ulike fargene på avfallsposene, så blir det også foretatt manuell sortering av enkelte avfallstyper. Både plast og papp er eksempler på typer avfall hvor våre folk står å sorterer ut uønskede elementer, slik at det i størst mulig grad er rene og ensartede avfallstyper som går videre til resirkulering/energiutvinning. - Vær bevist hva du kaster, og at du bruker rett avfallspose, sier Geir Olsen. Vi har desverre alt for mange eksempler av feilsortering, og hvor vi har funnet alt annet enn plast når vi åpnet den blå avfallsposen. Bleier, matrester og glassflasker har ingenting å gjøre i posen for plastavfall. Revisjonsavgiften er utsatt Avgiften den enkelte husholdning betaler, er et sammensatt regnskap hvor man tar hensyn til de inntektene Vefas har ved salg av avfall. Dersom vi havner i en situasjon hvor deler av vårt avfall blir avvist av oppkjøperne, så må vi hente inn bortfall av inntektene hos våre abonnenter. Dersom plasten ikke blir ren med å skylle i kaldt vann, så kan du kaste plasten i restavfall. Geir Olsen Ta kontakt hvis du har spørsmål Våre nettsider inneholder nyttig informasjon til alle som spørsmål knyttet til kildesortering, alt fra hvilket avfall som skal i de enkelte avfallsposene til hva som skjer med avfallet. Hensikten med å kildesortere er å skille avfall som kan brukes om igjen enten til nytt materiale eller energigjenvinning fra avfall som ikke kan brukes om igjen, avslutter Geir Olsen. Eambbo vuoruhit doapparsirrema. Mii fertet čeahpibut šaddat sirret doabbariid vai sirretkeahtes doabbariid hivvodat unnu. Doapparčorgendivat sáhttá divrut jus mii joatkit treandda heajos sirremiin. sortere.no på mobilen Plastavfall Det oppstår om lag tonn plastavfall i Norge. Mengden plastavfall har økt med nesten 40 prosent siden slutten av 1990-tallet. De tre siste årene har mengdene vært relativt stabile. Plast er i liten grad nedbrytbart og vil nesten ikke gi klimagassutslipp ved deponering, slik mye annet avfall gjør. Plast som kastes i naturen kan imidlertid medføre miljøfare, spesielt når plasten kastes fra båter og ut i havet. Når plast materialgjenvinnes brukes den som råstoff i nye produkter. Gjenvunnet plast kan for eksempel brukes til produksjon av rør, plantepotter, plastsekker og klær. Andelen plastemballasje som går til materialgjenvinning og energiutnyttelse øker stadig. I 2010 ble nesten 90 prosent av plastemballasjeavfallet gjenvunnet, 40 prosent gikk til materialgjenvinning. Høsten 2012 tilrettelegges sortere.no for mobile enheter. Bruken av smarttelefoner og lesebrett har eksplodert det siste året, og analytikere mener at nettsteder kan oppleve at trafikken fra mobiltelefoner vil overgå trafikken fra PC-er allerede i kilde: miljøstatus.no kilde: loop.no 7

5 KILDESORTERING er miljøvennlig, og jo mer Vefas kan selge til materialgjenvinning, jo lavere blir renova sjonsavgiften til deg. Din innsats teller! PLAST Plasten går til Tyskland. Her gjen vinnes plasten, og blir råstoff til nye plast produkter. Miljøgevinsten er stor ved å gjen vinne plastemballasje da det går 2 liter olje med for å produsere 1 kilo ny plast. PAPIR Inneholder papir, og sendes til Norske Skog utenfor Trondheim for gjenvinning til nytt papir. RESTAVFALL Restavfallet sendes til Kiruna, og her forbrennes det i store forbrenningsovner, og utnyttes til oppvarming. KARTONG Returkartong går til vårt nabo land Sverige, og gjenvinnes som nytt papir og konvolutter. MAT Sendes til Skibotn for videre kompostering. Av dette produseres det jord forbedringsmiddel. BØLGEPAPP Inneholder bølgepapp, og sendes Ranheim utenfor Trondheim hvor det blir gjenvunnet til ny papp. Mengden papir vi samler inn og gjenvinner i Norge hvert år, sparer like mye CO2 utslipp som fra biler Vi kan lage sykler av den metallemballasjen vi gjenvinner i Norge hvert år Visste du at både Brasil og Portugal har spilt i fotball-vm med drakter av resirkulerte plastflasker? Åpningstider / Rahpanáiggit Hovedkontor / Hálddahus Mandag fredag Mánnodagas-bearjadahjii Stengelsesmoen avfallsanlegg Mandag fredag Torsdag Mánnodagas-bearjadahjii Duorastaga Omlastestasjon Kautokeino / Guovdageaidnu Torsdag / Duorastaga Omlastestasjon Loppa / Láhppi Torsdag / Duorastaga Omlastestasjon Hasvik / Ákŋoluokta Torsdag / Duorastaga Dekkretur: Spania har lagt hele 50 km motorvei med gummiasfalt. Telefoner Av alle eggene vi kaster årlig i Norge kunne vi lagd 3 millioner omeletter. Dette er egg vi kunne spist! Hovedkontor/Hálddahus Amtmannsnesveien Stengelsesmoen avfallsanlegg Omlastestasjon Kautokeino/Guovdageaidnu Omlastestasjon Loppa/Láhppi Omlastestasjon Hasvik/Ákŋoluokta Renovatør Alta/Kautokeino Renovatør Loppa/Hasvik Hjemmeside/Interneahttasiidu Mail bjørkmanns, alta

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Avfallsdunk. Plastsortering. Re-designkreativ. utfoldelse. har du rett type til ditt bruk? Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning

Avfallsdunk. Plastsortering. Re-designkreativ. utfoldelse. har du rett type til ditt bruk? Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 2/2013 Re-designkreativ utfoldelse Avfallsdunk har du rett type til ditt bruk? Plastsortering Ketchup-rester ødelegger for gjenvinning leder

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas 1/2011. NY sorteringsguide. Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene. resikulering. ren magi

Miljømagasinet fra Vefas 1/2011. NY sorteringsguide. Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene. resikulering. ren magi I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 1/2011 NY sorteringsguide i bladet Riv ut og ta vare på denne. Se midtsidene resikulering ren magi Påstander og myter, sanne eller usanne? Det dukker stadig

Detaljer

Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side. 4-5. VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-)

Plastsortering. - nivåheving må til Batteriboks fås gratis. Tema side. 4-5. VEFAS på. ved henvendelse til Vefas :-) I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2013 Tema side. 4-5 Plastsortering - nivåheving må til Batteriboks fås gratis ved henvendelse til Vefas :-) VEFAS på Gå inn på www.facebook.com/vefas.no

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014

Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014 I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas Nr. 1/2014 leder Det angår oss alle De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Lyspærer, malingsspann, batterier, mobiltelefoner,

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Er det noen vits i å sortere avfallet? Miljømagasinet fra Vefas 1/2010. Se side 4. Hvorfor sortere?

Er det noen vits i å sortere avfallet? Miljømagasinet fra Vefas 1/2010. Se side 4. Hvorfor sortere? I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 1/2010 Er det noen vits i å sortere avfallet? Se side 4 Hvorfor sortere? Kildesortering i et klimaperspektiv I media den senere tid har vi kunnet lese at

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Våren er her -la oss rydde!

Våren er her -la oss rydde! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet fra Vefas IKS Nr. 1/2015 Våren er her -la oss rydde! Våren er ryddetid. Både gratisdager hos Vefas IKS og Alta kommunes Ruskenaksjon gir deg mulighet til

Detaljer

Nå skal miljøbomben fjernes!

Nå skal miljøbomben fjernes! I N F O R M A S J O N Miljømagasinet fra Vefas 2/2009 Mange års arbeid gir endelig resultater: PENT & RYDDIG ELLER IKKE? Siste side Nå skal miljøbomben fjernes! side 4 Les om på side 3 Stengelsen sortering

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende. Halvfull truet. avveie! nærmiljø Etterlyst!

Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende. Halvfull truet. avveie! nærmiljø Etterlyst! Miljømagasinet fra Vefas 1/2008 Plastavfall AVFALL ELLER RESSURS? se side 5 7 Kampen for miljøet fortsetter! Les hvordan du kan gi ditt bidrag! Utagerende sprayflaske tatt i forvaring! Store mengder farlig

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss?

Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss? Gjenglemt tøy - et problem for Mal for Fretex-presentasjoner dere, en ressurs for oss? Formål Attføring Bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering,

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hva er joik, og

Detaljer

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON

HIM-nytt. Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! INFORMASJON HIM-nytt Nyheter og informasjon fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS nr 1.2014 INFORMASJON 2013 Økt sortering, mindre avfall og redusert renovasjonsgebyr! Avfallspolitikken i Europa, Norge og HIM

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Tekstiler i fokus. Fremtiden for ombruk

Tekstiler i fokus. Fremtiden for ombruk Tekstiler i fokus Mal for Fretex-presentasjoner Fremtiden for ombruk Formål Attføring Bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii!

Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! www.oif.no Velkommen til Opptreningsenteret i Finnmark Bures boahtin Finnmárkku LáªmmodahttinguovddáΩii! «Opptreningssenterets mål er å bidra til funksjonsforbedring og økt livskvalitet for enkeltmennesket»

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10 Utmarksutøvere kommuner og andre interesserte Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Klima, miljø og livsstil

Klima, miljø og livsstil Klima, miljø og livsstil Fakta og handlingsalternativ Prosjekt Klima, miljø og livsstil Miljøutfordringene Klimaendringene, vår tids største trussel mot miljøet Tap av biologisk mangfold Kampen mot miljøgifter

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Status og muligheter: Ombruk. Nettverkssamling Forbruk og avfall. Sarpsborg 13-14 sept 2010. Erik Høines Bergfald Miljørådgivere

Status og muligheter: Ombruk. Nettverkssamling Forbruk og avfall. Sarpsborg 13-14 sept 2010. Erik Høines Bergfald Miljørådgivere Status og muligheter: Ombruk Nettverkssamling Forbruk og avfall. Sarpsborg 13-14 sept 2010 Erik Høines Bergfald Miljørådgivere Innhold -Hva er ombruk -Klimaeffekt av ombruk -Typer ombruk -Aktører -Rammeverk

Detaljer

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020

ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 ÅRIM potensial for auke av mengdene avfall til materialgjenvinning og gjenbruk fram mot 2020 Samandrag Forslaget til strategi for ÅRIM baserer seg på avfallsdata frå 2015. Etter at tala for 2016 no er

Detaljer

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.

Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning. Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06. Kildesortering kontra avfallsforbrenning: Motsetning eller samspill Andreas Brekke, forskningsleder Forebyggende Miljøvern, Østfoldforskning NKF-dagene, 15.06.2010 Østfoldforskning AS Forskningsinstitutt

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

OFFENTLIG INFORMASJON NR Kast og bruk samfunnet s Derfor sjekker vi avfallsdunkene s. 6-7

OFFENTLIG INFORMASJON NR Kast og bruk samfunnet s Derfor sjekker vi avfallsdunkene s. 6-7 OFFENTLIG INFORMASJON NR 1 2016 Kast og bruk samfunnet s. 4-5 Derfor sjekker vi avfallsdunkene s. 6-7 FOLK FLEST GIR BLAFFEN I BÆREKRAFT Denne påstanden kommer fra Paal Fures, trendanalytiker i 20 år og

Detaljer

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE

Norges Astma- og Allergiforbund SAMISK. Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE. Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE VEILEDER RÁVVEHUS SAMISK Norges Astma- og Allergiforbund Inhalasjonsmedisiner FOR VOKSNE Sisavuoiŋŋahatdálkasat RÁVIS OLBMUID VÁSTE Lievlaráhkadanápparahta Gávdnojit máŋggalágán lievlaráhkadanápparahtat.

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast

Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Sandnes kommune, ymiljø Utredning av innsamlingsordning for husholdningsplast Prosjektnr. 12-0447 smi energi & miljø as - Postboks 8034, 4068 Stavanger - www.smigruppen.no - post@smigruppen.no 1 Innledning

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Kildesortering nytter!

Kildesortering nytter! I N F O R M A S J O N P O S T E N Miljømagasinet a Vefas Nr. /04 Kildesortering nytter! En av Vefas sine trofaste kildesorterere har igjen blitt trukket ut som vinner av det sre returkarnglotteriet; side

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres

Fiasposten. Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5. Informasjon for husholdninger nr. 2/14. Følg avfallets kretsløp. Alt avfall kan leveres Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 2/14 Følg avfallets kretsløp Side 2 Alt avfall kan leveres Side 3 Fornyer bilparken Side 7 Sorterer plastavfall med glede Side 4 og 5 Hva skjer med avfallet?

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

Merker du emballasjen riktig?

Merker du emballasjen riktig? Brukerveiledning for emballasjemerking Side: 1. Merker du emballasjen riktig? Alle vet at det er best for miljøet at kildesorteringen fungerer til daglig. Men det viser seg at mange forbrukere trenger

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

info NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN informasjon nr side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5

info NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN informasjon nr side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5 info informasjon nr. 1-2018 NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5 GI TØY NYTT LIV side 6 REKORD-SORTERING PÅ HEDMARKEN side

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse:

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse: VIP-møteskjema VIP presentasjon Navn: Marikken H.Bratlie og Marvin Melås Yrke/rolle i samfunnet: Profesjonelle instruktører og dansere. Hvorfor valgte vi denne personen: Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1 Karen Anne Buljo Sámegiella nubbingiellan Boađe Bargogirji 1 Davvi Girji 2011 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk»,

Detaljer