Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak"

Transkript

1 Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

2 Innhold 1 Sammendrag Gjennomgang av Trysil kommunes selskap Kategorisering av eierskap Finansielt eierskap Politisk eierskap Effektivisering av tjenesteproduksjon Samfunnsøkonomisk motivert Regionalpolitisk posisjonering Gjennomgang av kommunens selskap Trysil Kommuneskoger KF Trysilbyggerne AS Trysil Fjernvarme Trysil Industrihus AS TEPAS Personal AS Eidsiva Energi AS Trysil Kommune Holding AS Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) Midt- Hedmark Brann og Redningsvesen IKS Hedmark Revisjon IKS Trysilfjell Utmarkslag SA Destinasjon Trysil SA Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale /vedtekter Vurdering og valg av selskapsform Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltning av kommunens interesser i selskaper Sammensetning og funksjon til eierorgan Gjennomføring av eiermøter Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Valgkomite for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styrene... 23

3 4.4 Kjønnsrepresentasjon Godtgjøring og registrering av styreverv Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter Felles arbeidsgiverpolitikk Utarbeidelse av etiske retningslinjer Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak Trysil kommunes prinsipper for eierstyring Vedlegg - Status og fakta Kommunale foretak Interkommunale selskap IKS Interkommunalt samarbeid Aksjeselskap Samvirkeforetak Kommunens ulike roller Overordna styringsprinsipper Fastsettelse av vedtekter og selskapsavtaler Styrerepresentasjon Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor virksomhetens ledelse Styret må arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluering Styresammensetningen skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold Kompetanse- og kunnskapshensyn Kapasitetshensyn Mangfold Honorar Kommunens rett og plikt til å utøve eierkontroll Kontrollutvalget ( kommuneloven 77.5) Forholdet til offentlighetsloven og arkivloven Litteratur... 32

4 1 Sammendrag Denne utredningen er en revisjon av «Melding om eierskap i Trysil kommunes selskaper og foretak» fra Utredningen skal bidra til at selskap og foretak kjenner eiers formål og at den legger grunnlag for et aktivt eierskap. Utredningen skal gi kunnskap og oversikt til kommunestyret og administrasjonen for at disse skal kunne utøve aktiv styring og kontroll slik at vedtatte mål nås. Eierskapsmeldingen beskriver ulike selskapsformer, overordna styringsprinsipper, anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll og krav til profesjonelle styrer. Den inneholder også en gjennomgang av de 12 selskapene der kommunen har eierskap. Trysil kommune vil utøve sitt eierskap gjennom 4 kanaler: - Styrerepresentasjon - Deltakelse i generalforsamling/representantskap - Eiermøter - Virksomhetsgjennomgang Trysil kommune har følgende eierskap i følgende selskap: NAVN EIERANDEL TYPE EIERSKAP Trysil Kommuneskoger KF 100,00 % Samfunnsøkonomisk/finansielt Trysilbyggerne AS 26,66 % Samfunnsøkonomisk Trysil Fjernvarme 35 % Samfunnsøkonomisk Trysil Industrihus AS 100,00 % Samfunnsøkonomisk TEPAS Personal AS 37,40 % Politisk Eidsiva Energi AS 1,20 % Finansielt Trysil Kommune Holding AS 100,00 % Finansielt Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 25,00 % Politisk/Effektivisering av tjenesteproduksjon Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS 14.9 % Politisk/Effektivisering av tjenesteproduksjon Hedmark Revisjon IKS 3.5 % Politisk/Effektivisering av tjenesteproduksjon Trysilfjell Utmarkslag SA 23 % Samfunnsøkonomisk Destinasjon Trysil SA 1 Samfunnsøkonomisk Trysil kommunes prinsipper for eierstyring er: 1. Trysil kommune skal være en ansvarlig og forutsigbar eier. 2. Det skal være åpenhet knyttet til Trysil kommunes eierskap og selskapenes virksomhet, basert på prinsippet om mer offentlighet. 3. Trysil kommune forutsetter at selskapene drives samfunnsøkonomisk forsvarlig og at det produseres aktivitet og utvikling innenfor de rammer som er satt. 4. Trysil kommune vil sikre at selskapsform, vedtekter og selskapsavtale er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Dersom forutsetningene for drift endres vesentlig skal styreleder umiddelbart varsle eier ved ordfører. 5. Som en del av folkevalgtopplæringa skal Trysil kommune gjennomføre obligatoriske kurs/ eierskapssemiar for kommunestyrets medlemmer.

5 6. Det innføres en årlig «Eierskapsdag», der selskaper som Trysil Kommuneskoger KF, Trysil Industrihus AS, Trysilfjell Utmarkslag SA og Destinasjon Trysil SA gis muligheter til å orientere nærmere om drift, utfordringer og der det åpnes for dialog mellom selskapenes ledelse og politisk ledelse. 7. Status for selskapene rapporteres årlig til formannskapet i forkant av årsmøte eller generalforsamling. 8. I løpet av valgperioden legges det fram en oppdatert eierskapsmelding. 9. Forhandlingsutvalget som ledes av ordfører fungerer som valgkomite for samtlige selskaper der Trysil kommune skal oppnevne representanter; det være seg i styre/representantskap eller bedriftsforsamling. 10. I selskap der Trysil kommune har eierskap skal det tilstrebes å sikre kompetente og handlekraftige styrer, som ivaretar en kjønnsrepresentasjon på 40 %. 11. I løpet av valgperioden skal det gjennomføres seminar for kommunens oppnevnte styrerepresentanter. 12. For å unngå habilitetsproblematikk bør ikke medlemmer av kommunestyret, rådmann eller administrative ledere velges inn i selskapsstyrer. 13. Godtgjørelse til styrene bør ligge på et moderat nivå. 14. Trysil kommune forventer at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer de etiske retningslinjene for selskapsdriften.

6 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap Eierskap kan kategoriseres etter hvilket formål som er definert for selskapene. De viktigste er: - Finansielt motiverte - Politisk motiverte - Effektivisering av tjenesteproduksjon - Samfunnsøkonomisk motiverte - Regionalpolitisk posisjonering 2.1 Kategorisering av eierskap Finansielt eierskap Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres eierskapet som finansielt. Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på sitt eierskap eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet. Finansielt formål er naturlig for selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid. Avkastningsmålene for hvert enkelt selskap bør fastsettes ut fra selskapsspesifikke forhold. Et finansielt eierskap kan videre grupperes i to underkategorier. Selv om formålet er å oppnå høyest mulig avkastning kan to ulike strategier legges til grunn. Enten kan eier ha en utviklings- og vekststrategi for selskapet. I denne situasjonen kan eier være innstilt på å holde tilbake overskudd i selskapet for på sikt å oppnå en samlet sett bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en høstningsstrategi. Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, vil det være naturlig at eier tar ut en større del av de årlige overskuddene som løpende utbytte Politisk eierskap Dersom formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver under politisk ansvar, defineres eierskapet som politisk. Eksempler på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er renovasjon og sysselsetting av personer som ikke kan delta i arbeidslivet på ordinære vilkår Effektivisering av tjenesteproduksjon. Motivet for selskapsdannelsen er mer effektiv tjenesteproduksjon enten gjennom egne selskap eller ulike fellesløsninger Samfunnsøkonomisk motivert Dette er eierskap som er motivert og begrunnet i at kommunen vil oppnå mer samfunnsøkonomisk gunstige resultater og få gjennomført oppgavene på en bedre måte Regionalpolitisk posisjonering Motivet er at selskapsdannelsen skal styrke regionens muligheter for vekst og framgang, ofte i konkurranse med andre regioner.

7 2.2 Gjennomgang av kommunens selskap Trysil Kommuneskoger KF. Firmanavn Organisasjonsnummer Trysil kommuneskoger KF Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Eierpost i andre selskap: Medlemskap i utmarkslag: - Trysilfjell Utmarkslag SA - Østby Utmarkslag SA - Flermoen Utmarkslag SA - Søre Trysil Utmarkslag SA (se kapt ) Eierandel i aksjeselskap: - Orkla ASA aksjer ( markedsverdi kr ) - SkiStar AB 1904 aksjer ( kostpris/verdi kr ) - Trysilbyggerne % (se kapt ) - Trysil Fjernvarme 35 % (se kapt ) Øvrige. - Glommen Skog SA Andelskapital (balanseført verdi kr ) - Destinasjon Trysil SA 1 andel ( kostpris kr 1.500) Formål Trysil Kommuneskoger KF er organisert som et eget kommunalt foretak som eies av Trysil Kommune. Foretakets mål er å eie og drive Trysil Kommunes skog- og utmarksområder, annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med det, samt å ha eierinteresser i selskaper som driver annen virksomhet. Selskapet har som overordna målsetting å skape verdier for eier og lokalsamfunn ved å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og friluftsliv.

8 Organisasjon Eierskapet er politisk. Første skogkjøp var i 1891 da de såkalte Strandvold-, Nyhuus- og Østbyskogene ble kjøpt av Englenderkompaniet. Opprinnelig ble skog kjøpt opp for å hindre at lokale ressurser ble et spekulasjonsobjekt for utenbygds kapitalinteresser, men i senere tid er skogkjøp foretatt på forretningsmessige vilkår i markedet og med verdiskaping for eier som formål. Selskapet er underlagt kommunelovens kapitel 11. Foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt, dvs at foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser og er som sådan underlagt kommunestyret. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Styret skal i følge vedtektene ha 3-5 medlemmer, inntil 4 velges av eier og 1 blant de ansatte. Det er styret og daglig leder som opptrer utad på kommunens vegne. Rådmannens vurdering av eierskap Eierskapet er både samfunnsøkonomisk og finansielt motivert. Lokalt eierskap sikrer infrastruktur, tilgjengelighet til skog og utmark, jakt og fiske, og gir muligheter for deltakelse i arealutvikling, utbyggings- og utviklingsprosjekt. Utbyttet bidrar til å løse viktige kommunale oppgaver. Eierskap og organisasjonsform bør derfor opprettholdes Trysilbyggerne AS Firmanavn Organisasjonsnummer Trysilbyggerne AS Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekt Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål. Trysilbyggernes formål er utbygging, salg og utleie av fritidsleiligheter i Trysilfjellet, samt forretningsvirksomhet beslektet med dette.

9 Organisasjon. Selskapet skal som aksjeselskap drives etter aksjelovens bestemmelser, dvs forretningsmessige prinsipper. Styret består av 3 medlemmer og har det overordna ansvaret for forvaltningen av selskapet. Daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag SA er daglig leder i selskapet. Generalforsamlingen er eiers organ i selskapet. Generalforsamlingsfullmakten er delegert til styreleder i Trysil Kommuneskoger KF. Rådmannens vurdering av eierskap Motivet for eierskapet er å øke lokal verdiskaping gjennom utbygging, salg og utleie av fritidsleiligheter i Trysilfjellet. Eierskapet er samfunnsøkonomisk motivert og bør opprettholdes Trysil Fjernvarme FIRMANAVN ORGANISASJONSNUMMER Trysil Fjernvarme AS Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål. Selskapets virksomhet er bygging og drift av fjernvarmeanlegg og nett i Trysil kommune, samt dertil hørende virksomhet, herunder deltakelse i andre selskaper. Organisasjon. Selskapet ledes av et styre på 3 medlemmer. Generalforsamlingsfullmakten er delegert til styreleder i Trysil Kommuneskoger KF.

10 Rådmannens vurdering av eierskap Kommunens eierskap er å betrakte som samfunnsøkonomisk da selskapets hovedformål er å sikre abonnenter tilgang til fjernvarme, samt å følge opp kommunens satsing på energi i næringsutviklingssammenheng. Eier har nå forventninger om å kunne ta utbytte. Eierskapet bør opprettholdes Trysil Industrihus AS. Firmanavn Organisasjonsnummer Trysil Industrihus AS Eierandel Trysil kommune: 100 % Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål Trysil Industrihus (TI) skal være eiendomsutvikler innen næringseiendom i Trysil. Selskapet selger og leier ut lokaler og tomter til industri og næringsvirksomhet i Trysil. TI disponerer ca m² næringslokaler, som omfatter alt fra produksjonslokaler til kontorbygg. TI har 105 daa festetomter og 55 daa ledige festetomter/salgstomter. Selskapets visjon er: Trysil Industrihus gir deg muligheten. Organisasjon Selskapet skal som aksjeselskap drives etter aksjelovens bestemmelser, dvs forretningsmessige prinsipper. Selskapet er også tillagt et samfunnsansvar gjennom rollen som kommunens verktøy i forhold til å leie ut lokaler og tomter til industri og næringsvirksomhet. Styret har det overordna ansvar for forvaltningen av selskapet. Selskapet ledes av et styre på 3-5 medlemmer. Det er tilsatt daglig leder i inntil 80 % stilling. Generalforsamlingen er eierens organ i

11 selskapet. Generalforsamlingsfullmakten er delegert til ordfører. Styret velges av generalforsamlingen. I møte behandlet kommunestyret fordeler og ulemper ved salg av selskapet, jfr ps-sak 10/68. Kommunestyret fattet da følgende vedtak: Trysil kommune opprettholder sitt eierskap av Trysil Industrihus AS. Selskap som direkte eller indirekte er kontrollert av offentlige myndigheter gjennom finansiering, styresammensetning eller lignende er underlagt lov om offentlige anskaffelser og reglene om statsstøtte. TIs styre fikk i 2004 gjort en juridisk betenkning av hvorvidt selskapet var omfattet av reglene om offentlige anskaffelser eller ikke. På bakgrunn av denne konkluderte styret med følgende: «Basert på gjennomgang av saksframlegg og de sammenfatninger som er inntatt over, faller ikke selskapet virksomhet eller enkeltprosjekter i kjent portefølje inn under forskriften. Vurderingen er gjort også mht de konsekvenser en feilaktig konklusjon mht å falle innenfor forskriften, uberettiget ville påføre selskapets leverandører og kunder. Det legges vekt på at selskapets virksomhet generelt skal tilfredsstille et godt etisk regelverk og følge ryddige prosedyrer og forretningsførsel ved anskaffelser.» Rådmannens vurdering av eierskap Pr i dag finnes det ingen aktører i markedet i Trysil som ivaretar selskapets oppgaver. Eierskapet er samfunnsøkonomisk motivert. Eierskapet bør opprettholdes. Kommunestyret ba rådmannen framlegge sak med en vurdering av selskapets formål. Utredningen skal være bredest mulig og omfatte: - Videreføring og styrking av dagens formål - Utvidelse av formål til å omfatte heler eller deler av kommunens bygningsmasse, utvikling av tomteområder blant annet - Drifte selskapet i kommunal regi TEPAS Personal AS Firmanavn Organisasjonsnummer TEPAS Personal AS Trysil kommunes eierandel: 37.4 %. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år

12 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Kompetansesenteret TEPAS Personal AS har som målsetting å utvikle enkeltmenneskets mulighet til å få/beholde et hensiktsmessig arbeid. Gjennom dette ønsker selskapet å oppnå: Grunnleggende respekt for enkeltmennesket og en løsningsorientert tilnærmingsmåte. Helhetlig funksjons- og kartleggingsarbeid. Individuelt tilpasset praksis- og opplæringstiltak. Motivere og kvalifisere enkeltmennesket til egeninnsats. Inneha en høy intern kompetanse og solid kvalitetskontroll. Samarbeid med aktuelle bidragsytere. Formål TEPAS AS er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av Hedmark fylkeskommune, Engerdal kommune og Trysil kommune. Selskapet har virksomhet i Elverum og Trysil. Bedriftens virksomhet er svært viktig for å sikre yrkesmuligheter. Virksomheten er regulert gjennom forskrift om arbeidsrettede. For å komme inn under denne forskriften må bedriften være godkjent som tiltaksarrangør i skjermet sektor. I 10-3 framgår hvilke krav som stilles til virksomheten: Trysil kommune utbetalte i 2013 kr i støtte til virksomheten. Størrelsen på dette er regulert i ovennevnte forskrift 11-7: Organisasjon. Styret består av 7 representanter, med representasjon fra eierne, næringslivet og de ansatte. Ordføreren representerer eier i generalforsamling.

13 Rådmannens vurdering av eierskap Hovedmålsettingen med eierskapet er å sikre meningsfull sysselsetting til personer som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Eierskapet er politisk motivert og bør opprettholdes Eidsiva Energi AS Firmanavn Organisasjonsnummer Eidsiva Energi AS Trysil kommunes eierandel: 1.2 %. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Selskapets virksomhet skal være: a) Kraftproduksjon i Lågen, Trysilvassdraget og Glomma til Kongsvinger kraftstasjon b) Nettvirksomhet og detaljsalg kraft i nåværende nettområde og tilgrensede nettområder, samt regionalnett i Hedmark og Oppland fylker c) Fortsettelse av eller inntreden i annen virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/eller nettvirksomhet eller detaljsalg i nåværende eller tilgrensede områder. d) Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med forannevnte virksomheter. Eidsiva Energi er et viktig selskap i regionen. Selskapet har mange ansatte og forvalter betydelige verdier på vegne av eierne. Aktivitetene i selskapet genererer sysselsetting, skatteinntekter og ringvirkninger for hele regionen. Opprinnelig var formålet med eierskapet å sikre kommunen og innbyggerne stabile og rimelige kraftleveranser. I dag er det fri konkurranse i markedet, og kundene står fritt i å kjøpe strøm fra den leverandøren de ønsker. Stabilitet og sikkerhet i kraftforsyningen

14 sikres nå gjennom lover og regler fra sentrale myndigheter. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er i dag ansvarlig for å sikre strømleveransene. Eidsiva Energi har også engasjert seg innen andre forretningsområder som for eksempel; sagbruk, fjernvarme, bredbånd og vindkraft. I budsjett og økonomiplaner budsjetterer Trysil kommune med utbytte i henhold til selskapets flerårige utbytteplaner. Det er derfor viktig at selskapet når sine målsettinger. Trysil kommune har med sin lille aksjepost beskjeden innflytelse på selskapet. Trysil kommune er representert i generalforsamling ved ordføreren. Rådmannens vurdering av eierskap Trysil kommunes eierskap i selskapet bidrar til offentlig eierskap. Dette sikrer styring på lokale ressurser, tilstedeværelse lokalt og opprettholdelse av lokale arbeidsplasser. Det sikrer også at selskapet engasjerer seg i andre aktiviteter lokalt, som for eksempel fjernvarme, vindkraft og bredbåndsutbygging. Utbyttet fra selskapet bidrar til å løse viktige kommunale oppgaver Eierskapet er finansielt motivert og bør opprettholdes Trysil Kommune Holding AS Firmanavn Organisasjonsnummer Trysil kommune Holding AS Trysil kommunes eierandel: 100 %. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Selskapets formål er å forvalte Trysil kommunes overskuddslikviditet og annen virksomhet i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet kan også forvalte kommunens øvrige aksjeportefølje og andre kommunale selskapers overskuddslikviditet og aksjeporteføljer. Trysil kommunes overskuddslikviditet skal forvaltes i henhold til kommunens økonomireglement.

15 Organisasjon Hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater og eierskapet defineres derfor som finansielt. Selskapet er forretningsmessig orientert og bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapets arbeid. Styret består av 3 medlemmer, og velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen utgjøres av kommunestyrets medlemmer. Rådmannens vurdering av eierskap Eierskapet er finansielt motivert og bør opprettholdes Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR). Firmanavn Organisasjonsnummer Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Trysil kommunes eierandel: 25 %. Øvrige eiere er: Åmot kommune og Elverum kommune Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekt Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Formål Selskapet skal løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. SØIR IKS skal være et selskap med høy kompetanse og skal til en enhver tid være pådriver og utvikler av gode og samfunnsansvarlige løsninger. Kommunene har plikt til å levere alt husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for husholdningsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv

16 kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal verdiskapning. Selskapet kan også utføre andre oppgaver for sine eiere innenfor fagområdene renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder og interkommunal kompetanse. Selskapet kan også inngå avtaler med en eller flere av deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. Selskapet skal tilby sine tjenester innenfor avfall og gjenvinning mot næringslivet innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, av datterselskaper, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter. Selskapet skal herunder søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale selskaper, myndigheter og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. SØIR IKS kan eie deler av selskap innenfor de generelle rammer som gjelder. Organisasjon Interkommunale selskapet reguleres av IKS-loven av Et IKS er et eget rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene, dvs de har sin egen formue og inntekter og svarer selv for sine forpliktelser. Styret består av 5 representanter og velges av kommunestyret. Trysil kommune har en styrerepresentant, i dag er det nestlederen. Vurdering av eierskap Eierskapet er politisk motivert og bidrar til å løse viktige kommunale kjerneoppgaver. Det bidrar også til å effektivisere en pålagt kommunal oppgave. Eierskapet bør opprettholdes Midt- Hedmark Brann og Redningsvesen IKS Firmanavn Organisasjonsnummer Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS Trysil kommunes eierandel: 14.9 %. Selskapet består av følgende deltaker kommune foruten Trysil: Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Våler, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset og Tolga. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekt

17 Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med : Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing. Nødalarmtjenester (110). Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker. Aktivt salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap. Selskapet skal ha ansvar for og myndighet til å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Den enkelte kommunes myndighet etter ovennevnte bestemmelser anses delegert til selskapet gjennom de respektive kommunestyrers godkjenning av denne samarbeidsavtale. Selskapets virksomhet skal til enhver tid utøves i overensstemmelse med gjeldene lover- og forskrifter. Selskapet skal vektlegge kvalitet gjennom allsidig og høy faglig kompetanse for å møte de utfordringer virksomheten står overfor til enhver tid. Selskapet skal gjennom sin virksomhet ha som mål å være blant de ledende og mest effektive i landet. Organisasjon Selskapet er underlagt IKS-loven. Se det som er beskrevet i punktet ovenfor om SØIR. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 21 medlemmer med stemmer etter en bestemt fordeling. Det er kommunestyrene i deltakerkommunene som oppnevner representanter for kommunevalgperioden på 4 år. Representantskapet er delegert de deltakende kommuners myndighet og ansvar etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Representantskapet velger 10 styremedlemmer med personlige varamedlemmer, og blant de 10 styremedlemmene velges leder og nestleder.

18 Styret skal ha 12 medlemmer, herav 10 fra eierkommunene med personlige varamedlemmer. De ansatte har 2 representanter i styret. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret representerer selskapet utad. Rådmannens vurdering av eierskap Eierskapet er politisk motivert og bidrar til å løse viktige kommunale kjerneoppgaver. Det bidrar også til å effektivisere en pålagt kommunal oppgave. Eierskapet bør opprettholdes Hedmark Revisjon IKS. Firmanavn Organisasjonsnummer Hedmark Revisjon IKS Trysil kommunes eierandel: 3.5 % Selskapet består av følgende eierkommuner foruten Trysil: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Ringsaker, Hamar, Elverum, Stange, Løten, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, i tillegg til Hedmark fylkeskommune. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år * Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt UA UA Utbytte UA UA Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital * Tallene gjelder før fusjonen med Glåmdal Revisjon IKS. Selskapets hovedformål er å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av , 78 og 79, og skal sikre de deltakende kommunene revisjon i egen regi. Selskapet skal på vegne av kommunestyrene og kontrollutvalg i eierkommunene sørge for den løpende kontroll med forvaltningen i kommunene, i henhold til Forskrift om revisjon av Selskapet skal tilby sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Innhold Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Aktuelle lover og forskrifter 3 Utdrag fra Eierskapsmelding for Hedmark Fylkeskommune 2011, vedtatt oktober 2011 - Del

Detaljer

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak

Kvalitet. Trygghet. Respekt. Veileder for styrearbeid i helseforetak Kvalitet Trygghet Respekt Veileder for styrearbeid i helseforetak Hamar, 20. oktober 2011 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1. Introduksjon... 5 1.1 Helseforetaksmodellen... 5 1.2 Samfunnsoppdraget...

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Eierpolitikk for kommunene i ØRU

Eierpolitikk for kommunene i ØRU Eierpolitikk for kommunene i ØRU Vedtatt av kommunestyrene i: Eidsvoll, sak PS 14/42, den 17.06.2014 Gjerdrum, sak PS 14/73, den 11.06.2014 Hurdal, sak PS 14/53, den 18.06.2014 Nannestad, sak PS 14/58,

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer