Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak"

Transkript

1 Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

2 Innhold 1 Sammendrag Gjennomgang av Trysil kommunes selskap Kategorisering av eierskap Finansielt eierskap Politisk eierskap Effektivisering av tjenesteproduksjon Samfunnsøkonomisk motivert Regionalpolitisk posisjonering Gjennomgang av kommunens selskap Trysil Kommuneskoger KF Trysilbyggerne AS Trysil Fjernvarme Trysil Industrihus AS TEPAS Personal AS Eidsiva Energi AS Trysil Kommune Holding AS Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR) Midt- Hedmark Brann og Redningsvesen IKS Hedmark Revisjon IKS Trysilfjell Utmarkslag SA Destinasjon Trysil SA Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Obligatorisk opplæring og informasjon til folkevalgte Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale /vedtekter Vurdering og valg av selskapsform Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltning av kommunens interesser i selskaper Sammensetning og funksjon til eierorgan Gjennomføring av eiermøter Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor Valgkomite for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene Habilitetsvurdering og politisk representasjon i styrene... 23

3 4.4 Kjønnsrepresentasjon Godtgjøring og registrering av styreverv Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter Felles arbeidsgiverpolitikk Utarbeidelse av etiske retningslinjer Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak Trysil kommunes prinsipper for eierstyring Vedlegg - Status og fakta Kommunale foretak Interkommunale selskap IKS Interkommunalt samarbeid Aksjeselskap Samvirkeforetak Kommunens ulike roller Overordna styringsprinsipper Fastsettelse av vedtekter og selskapsavtaler Styrerepresentasjon Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor virksomhetens ledelse Styret må arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluering Styresammensetningen skal kjennetegnes av kompetanse, kapasitet og mangfold Kompetanse- og kunnskapshensyn Kapasitetshensyn Mangfold Honorar Kommunens rett og plikt til å utøve eierkontroll Kontrollutvalget ( kommuneloven 77.5) Forholdet til offentlighetsloven og arkivloven Litteratur... 32

4 1 Sammendrag Denne utredningen er en revisjon av «Melding om eierskap i Trysil kommunes selskaper og foretak» fra Utredningen skal bidra til at selskap og foretak kjenner eiers formål og at den legger grunnlag for et aktivt eierskap. Utredningen skal gi kunnskap og oversikt til kommunestyret og administrasjonen for at disse skal kunne utøve aktiv styring og kontroll slik at vedtatte mål nås. Eierskapsmeldingen beskriver ulike selskapsformer, overordna styringsprinsipper, anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll og krav til profesjonelle styrer. Den inneholder også en gjennomgang av de 12 selskapene der kommunen har eierskap. Trysil kommune vil utøve sitt eierskap gjennom 4 kanaler: - Styrerepresentasjon - Deltakelse i generalforsamling/representantskap - Eiermøter - Virksomhetsgjennomgang Trysil kommune har følgende eierskap i følgende selskap: NAVN EIERANDEL TYPE EIERSKAP Trysil Kommuneskoger KF 100,00 % Samfunnsøkonomisk/finansielt Trysilbyggerne AS 26,66 % Samfunnsøkonomisk Trysil Fjernvarme 35 % Samfunnsøkonomisk Trysil Industrihus AS 100,00 % Samfunnsøkonomisk TEPAS Personal AS 37,40 % Politisk Eidsiva Energi AS 1,20 % Finansielt Trysil Kommune Holding AS 100,00 % Finansielt Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 25,00 % Politisk/Effektivisering av tjenesteproduksjon Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS 14.9 % Politisk/Effektivisering av tjenesteproduksjon Hedmark Revisjon IKS 3.5 % Politisk/Effektivisering av tjenesteproduksjon Trysilfjell Utmarkslag SA 23 % Samfunnsøkonomisk Destinasjon Trysil SA 1 Samfunnsøkonomisk Trysil kommunes prinsipper for eierstyring er: 1. Trysil kommune skal være en ansvarlig og forutsigbar eier. 2. Det skal være åpenhet knyttet til Trysil kommunes eierskap og selskapenes virksomhet, basert på prinsippet om mer offentlighet. 3. Trysil kommune forutsetter at selskapene drives samfunnsøkonomisk forsvarlig og at det produseres aktivitet og utvikling innenfor de rammer som er satt. 4. Trysil kommune vil sikre at selskapsform, vedtekter og selskapsavtale er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Dersom forutsetningene for drift endres vesentlig skal styreleder umiddelbart varsle eier ved ordfører. 5. Som en del av folkevalgtopplæringa skal Trysil kommune gjennomføre obligatoriske kurs/ eierskapssemiar for kommunestyrets medlemmer.

5 6. Det innføres en årlig «Eierskapsdag», der selskaper som Trysil Kommuneskoger KF, Trysil Industrihus AS, Trysilfjell Utmarkslag SA og Destinasjon Trysil SA gis muligheter til å orientere nærmere om drift, utfordringer og der det åpnes for dialog mellom selskapenes ledelse og politisk ledelse. 7. Status for selskapene rapporteres årlig til formannskapet i forkant av årsmøte eller generalforsamling. 8. I løpet av valgperioden legges det fram en oppdatert eierskapsmelding. 9. Forhandlingsutvalget som ledes av ordfører fungerer som valgkomite for samtlige selskaper der Trysil kommune skal oppnevne representanter; det være seg i styre/representantskap eller bedriftsforsamling. 10. I selskap der Trysil kommune har eierskap skal det tilstrebes å sikre kompetente og handlekraftige styrer, som ivaretar en kjønnsrepresentasjon på 40 %. 11. I løpet av valgperioden skal det gjennomføres seminar for kommunens oppnevnte styrerepresentanter. 12. For å unngå habilitetsproblematikk bør ikke medlemmer av kommunestyret, rådmann eller administrative ledere velges inn i selskapsstyrer. 13. Godtgjørelse til styrene bør ligge på et moderat nivå. 14. Trysil kommune forventer at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer de etiske retningslinjene for selskapsdriften.

6 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap Eierskap kan kategoriseres etter hvilket formål som er definert for selskapene. De viktigste er: - Finansielt motiverte - Politisk motiverte - Effektivisering av tjenesteproduksjon - Samfunnsøkonomisk motiverte - Regionalpolitisk posisjonering 2.1 Kategorisering av eierskap Finansielt eierskap Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres eierskapet som finansielt. Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på sitt eierskap eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet. Finansielt formål er naturlig for selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid. Avkastningsmålene for hvert enkelt selskap bør fastsettes ut fra selskapsspesifikke forhold. Et finansielt eierskap kan videre grupperes i to underkategorier. Selv om formålet er å oppnå høyest mulig avkastning kan to ulike strategier legges til grunn. Enten kan eier ha en utviklings- og vekststrategi for selskapet. I denne situasjonen kan eier være innstilt på å holde tilbake overskudd i selskapet for på sikt å oppnå en samlet sett bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en høstningsstrategi. Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, vil det være naturlig at eier tar ut en større del av de årlige overskuddene som løpende utbytte Politisk eierskap Dersom formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver under politisk ansvar, defineres eierskapet som politisk. Eksempler på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er renovasjon og sysselsetting av personer som ikke kan delta i arbeidslivet på ordinære vilkår Effektivisering av tjenesteproduksjon. Motivet for selskapsdannelsen er mer effektiv tjenesteproduksjon enten gjennom egne selskap eller ulike fellesløsninger Samfunnsøkonomisk motivert Dette er eierskap som er motivert og begrunnet i at kommunen vil oppnå mer samfunnsøkonomisk gunstige resultater og få gjennomført oppgavene på en bedre måte Regionalpolitisk posisjonering Motivet er at selskapsdannelsen skal styrke regionens muligheter for vekst og framgang, ofte i konkurranse med andre regioner.

7 2.2 Gjennomgang av kommunens selskap Trysil Kommuneskoger KF. Firmanavn Organisasjonsnummer Trysil kommuneskoger KF Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Eierpost i andre selskap: Medlemskap i utmarkslag: - Trysilfjell Utmarkslag SA - Østby Utmarkslag SA - Flermoen Utmarkslag SA - Søre Trysil Utmarkslag SA (se kapt ) Eierandel i aksjeselskap: - Orkla ASA aksjer ( markedsverdi kr ) - SkiStar AB 1904 aksjer ( kostpris/verdi kr ) - Trysilbyggerne % (se kapt ) - Trysil Fjernvarme 35 % (se kapt ) Øvrige. - Glommen Skog SA Andelskapital (balanseført verdi kr ) - Destinasjon Trysil SA 1 andel ( kostpris kr 1.500) Formål Trysil Kommuneskoger KF er organisert som et eget kommunalt foretak som eies av Trysil Kommune. Foretakets mål er å eie og drive Trysil Kommunes skog- og utmarksområder, annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med det, samt å ha eierinteresser i selskaper som driver annen virksomhet. Selskapet har som overordna målsetting å skape verdier for eier og lokalsamfunn ved å være en attraktiv leverandør og samarbeidspartner innen skog, eiendom og friluftsliv.

8 Organisasjon Eierskapet er politisk. Første skogkjøp var i 1891 da de såkalte Strandvold-, Nyhuus- og Østbyskogene ble kjøpt av Englenderkompaniet. Opprinnelig ble skog kjøpt opp for å hindre at lokale ressurser ble et spekulasjonsobjekt for utenbygds kapitalinteresser, men i senere tid er skogkjøp foretatt på forretningsmessige vilkår i markedet og med verdiskaping for eier som formål. Selskapet er underlagt kommunelovens kapitel 11. Foretaket er en del av kommunen som rettssubjekt, dvs at foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser og er som sådan underlagt kommunestyret. Foretaket ledes av et styre og en daglig leder. Styret skal i følge vedtektene ha 3-5 medlemmer, inntil 4 velges av eier og 1 blant de ansatte. Det er styret og daglig leder som opptrer utad på kommunens vegne. Rådmannens vurdering av eierskap Eierskapet er både samfunnsøkonomisk og finansielt motivert. Lokalt eierskap sikrer infrastruktur, tilgjengelighet til skog og utmark, jakt og fiske, og gir muligheter for deltakelse i arealutvikling, utbyggings- og utviklingsprosjekt. Utbyttet bidrar til å løse viktige kommunale oppgaver. Eierskap og organisasjonsform bør derfor opprettholdes Trysilbyggerne AS Firmanavn Organisasjonsnummer Trysilbyggerne AS Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekt Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål. Trysilbyggernes formål er utbygging, salg og utleie av fritidsleiligheter i Trysilfjellet, samt forretningsvirksomhet beslektet med dette.

9 Organisasjon. Selskapet skal som aksjeselskap drives etter aksjelovens bestemmelser, dvs forretningsmessige prinsipper. Styret består av 3 medlemmer og har det overordna ansvaret for forvaltningen av selskapet. Daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag SA er daglig leder i selskapet. Generalforsamlingen er eiers organ i selskapet. Generalforsamlingsfullmakten er delegert til styreleder i Trysil Kommuneskoger KF. Rådmannens vurdering av eierskap Motivet for eierskapet er å øke lokal verdiskaping gjennom utbygging, salg og utleie av fritidsleiligheter i Trysilfjellet. Eierskapet er samfunnsøkonomisk motivert og bør opprettholdes Trysil Fjernvarme FIRMANAVN ORGANISASJONSNUMMER Trysil Fjernvarme AS Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål. Selskapets virksomhet er bygging og drift av fjernvarmeanlegg og nett i Trysil kommune, samt dertil hørende virksomhet, herunder deltakelse i andre selskaper. Organisasjon. Selskapet ledes av et styre på 3 medlemmer. Generalforsamlingsfullmakten er delegert til styreleder i Trysil Kommuneskoger KF.

10 Rådmannens vurdering av eierskap Kommunens eierskap er å betrakte som samfunnsøkonomisk da selskapets hovedformål er å sikre abonnenter tilgang til fjernvarme, samt å følge opp kommunens satsing på energi i næringsutviklingssammenheng. Eier har nå forventninger om å kunne ta utbytte. Eierskapet bør opprettholdes Trysil Industrihus AS. Firmanavn Organisasjonsnummer Trysil Industrihus AS Eierandel Trysil kommune: 100 % Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål Trysil Industrihus (TI) skal være eiendomsutvikler innen næringseiendom i Trysil. Selskapet selger og leier ut lokaler og tomter til industri og næringsvirksomhet i Trysil. TI disponerer ca m² næringslokaler, som omfatter alt fra produksjonslokaler til kontorbygg. TI har 105 daa festetomter og 55 daa ledige festetomter/salgstomter. Selskapets visjon er: Trysil Industrihus gir deg muligheten. Organisasjon Selskapet skal som aksjeselskap drives etter aksjelovens bestemmelser, dvs forretningsmessige prinsipper. Selskapet er også tillagt et samfunnsansvar gjennom rollen som kommunens verktøy i forhold til å leie ut lokaler og tomter til industri og næringsvirksomhet. Styret har det overordna ansvar for forvaltningen av selskapet. Selskapet ledes av et styre på 3-5 medlemmer. Det er tilsatt daglig leder i inntil 80 % stilling. Generalforsamlingen er eierens organ i

11 selskapet. Generalforsamlingsfullmakten er delegert til ordfører. Styret velges av generalforsamlingen. I møte behandlet kommunestyret fordeler og ulemper ved salg av selskapet, jfr ps-sak 10/68. Kommunestyret fattet da følgende vedtak: Trysil kommune opprettholder sitt eierskap av Trysil Industrihus AS. Selskap som direkte eller indirekte er kontrollert av offentlige myndigheter gjennom finansiering, styresammensetning eller lignende er underlagt lov om offentlige anskaffelser og reglene om statsstøtte. TIs styre fikk i 2004 gjort en juridisk betenkning av hvorvidt selskapet var omfattet av reglene om offentlige anskaffelser eller ikke. På bakgrunn av denne konkluderte styret med følgende: «Basert på gjennomgang av saksframlegg og de sammenfatninger som er inntatt over, faller ikke selskapet virksomhet eller enkeltprosjekter i kjent portefølje inn under forskriften. Vurderingen er gjort også mht de konsekvenser en feilaktig konklusjon mht å falle innenfor forskriften, uberettiget ville påføre selskapets leverandører og kunder. Det legges vekt på at selskapets virksomhet generelt skal tilfredsstille et godt etisk regelverk og følge ryddige prosedyrer og forretningsførsel ved anskaffelser.» Rådmannens vurdering av eierskap Pr i dag finnes det ingen aktører i markedet i Trysil som ivaretar selskapets oppgaver. Eierskapet er samfunnsøkonomisk motivert. Eierskapet bør opprettholdes. Kommunestyret ba rådmannen framlegge sak med en vurdering av selskapets formål. Utredningen skal være bredest mulig og omfatte: - Videreføring og styrking av dagens formål - Utvidelse av formål til å omfatte heler eller deler av kommunens bygningsmasse, utvikling av tomteområder blant annet - Drifte selskapet i kommunal regi TEPAS Personal AS Firmanavn Organisasjonsnummer TEPAS Personal AS Trysil kommunes eierandel: 37.4 %. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år

12 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Kompetansesenteret TEPAS Personal AS har som målsetting å utvikle enkeltmenneskets mulighet til å få/beholde et hensiktsmessig arbeid. Gjennom dette ønsker selskapet å oppnå: Grunnleggende respekt for enkeltmennesket og en løsningsorientert tilnærmingsmåte. Helhetlig funksjons- og kartleggingsarbeid. Individuelt tilpasset praksis- og opplæringstiltak. Motivere og kvalifisere enkeltmennesket til egeninnsats. Inneha en høy intern kompetanse og solid kvalitetskontroll. Samarbeid med aktuelle bidragsytere. Formål TEPAS AS er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av Hedmark fylkeskommune, Engerdal kommune og Trysil kommune. Selskapet har virksomhet i Elverum og Trysil. Bedriftens virksomhet er svært viktig for å sikre yrkesmuligheter. Virksomheten er regulert gjennom forskrift om arbeidsrettede. For å komme inn under denne forskriften må bedriften være godkjent som tiltaksarrangør i skjermet sektor. I 10-3 framgår hvilke krav som stilles til virksomheten: Trysil kommune utbetalte i 2013 kr i støtte til virksomheten. Størrelsen på dette er regulert i ovennevnte forskrift 11-7: Organisasjon. Styret består av 7 representanter, med representasjon fra eierne, næringslivet og de ansatte. Ordføreren representerer eier i generalforsamling.

13 Rådmannens vurdering av eierskap Hovedmålsettingen med eierskapet er å sikre meningsfull sysselsetting til personer som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Eierskapet er politisk motivert og bør opprettholdes Eidsiva Energi AS Firmanavn Organisasjonsnummer Eidsiva Energi AS Trysil kommunes eierandel: 1.2 %. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Selskapets virksomhet skal være: a) Kraftproduksjon i Lågen, Trysilvassdraget og Glomma til Kongsvinger kraftstasjon b) Nettvirksomhet og detaljsalg kraft i nåværende nettområde og tilgrensede nettområder, samt regionalnett i Hedmark og Oppland fylker c) Fortsettelse av eller inntreden i annen virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/eller nettvirksomhet eller detaljsalg i nåværende eller tilgrensede områder. d) Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med forannevnte virksomheter. Eidsiva Energi er et viktig selskap i regionen. Selskapet har mange ansatte og forvalter betydelige verdier på vegne av eierne. Aktivitetene i selskapet genererer sysselsetting, skatteinntekter og ringvirkninger for hele regionen. Opprinnelig var formålet med eierskapet å sikre kommunen og innbyggerne stabile og rimelige kraftleveranser. I dag er det fri konkurranse i markedet, og kundene står fritt i å kjøpe strøm fra den leverandøren de ønsker. Stabilitet og sikkerhet i kraftforsyningen

14 sikres nå gjennom lover og regler fra sentrale myndigheter. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er i dag ansvarlig for å sikre strømleveransene. Eidsiva Energi har også engasjert seg innen andre forretningsområder som for eksempel; sagbruk, fjernvarme, bredbånd og vindkraft. I budsjett og økonomiplaner budsjetterer Trysil kommune med utbytte i henhold til selskapets flerårige utbytteplaner. Det er derfor viktig at selskapet når sine målsettinger. Trysil kommune har med sin lille aksjepost beskjeden innflytelse på selskapet. Trysil kommune er representert i generalforsamling ved ordføreren. Rådmannens vurdering av eierskap Trysil kommunes eierskap i selskapet bidrar til offentlig eierskap. Dette sikrer styring på lokale ressurser, tilstedeværelse lokalt og opprettholdelse av lokale arbeidsplasser. Det sikrer også at selskapet engasjerer seg i andre aktiviteter lokalt, som for eksempel fjernvarme, vindkraft og bredbåndsutbygging. Utbyttet fra selskapet bidrar til å løse viktige kommunale oppgaver Eierskapet er finansielt motivert og bør opprettholdes Trysil Kommune Holding AS Firmanavn Organisasjonsnummer Trysil kommune Holding AS Trysil kommunes eierandel: 100 %. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Selskapets formål er å forvalte Trysil kommunes overskuddslikviditet og annen virksomhet i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet kan også forvalte kommunens øvrige aksjeportefølje og andre kommunale selskapers overskuddslikviditet og aksjeporteføljer. Trysil kommunes overskuddslikviditet skal forvaltes i henhold til kommunens økonomireglement.

15 Organisasjon Hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater og eierskapet defineres derfor som finansielt. Selskapet er forretningsmessig orientert og bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapets arbeid. Styret består av 3 medlemmer, og velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen utgjøres av kommunestyrets medlemmer. Rådmannens vurdering av eierskap Eierskapet er finansielt motivert og bør opprettholdes Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (SØIR). Firmanavn Organisasjonsnummer Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap Trysil kommunes eierandel: 25 %. Øvrige eiere er: Åmot kommune og Elverum kommune Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekt Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Formål Selskapet skal løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. SØIR IKS skal være et selskap med høy kompetanse og skal til en enhver tid være pådriver og utvikler av gode og samfunnsansvarlige løsninger. Kommunene har plikt til å levere alt husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for husholdningsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv

16 kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal verdiskapning. Selskapet kan også utføre andre oppgaver for sine eiere innenfor fagområdene renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder og interkommunal kompetanse. Selskapet kan også inngå avtaler med en eller flere av deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. Selskapet skal tilby sine tjenester innenfor avfall og gjenvinning mot næringslivet innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, av datterselskaper, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter. Selskapet skal herunder søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale selskaper, myndigheter og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. SØIR IKS kan eie deler av selskap innenfor de generelle rammer som gjelder. Organisasjon Interkommunale selskapet reguleres av IKS-loven av Et IKS er et eget rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene, dvs de har sin egen formue og inntekter og svarer selv for sine forpliktelser. Styret består av 5 representanter og velges av kommunestyret. Trysil kommune har en styrerepresentant, i dag er det nestlederen. Vurdering av eierskap Eierskapet er politisk motivert og bidrar til å løse viktige kommunale kjerneoppgaver. Det bidrar også til å effektivisere en pålagt kommunal oppgave. Eierskapet bør opprettholdes Midt- Hedmark Brann og Redningsvesen IKS Firmanavn Organisasjonsnummer Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS Trysil kommunes eierandel: 14.9 %. Selskapet består av følgende deltaker kommune foruten Trysil: Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Våler, Alvdal, Rendalen, Folldal, Tynset og Tolga. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år Driftsinntekt

17 Driftsresultat Ordinær resultat før skatt Utbytte Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Formål Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med : Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og akutt forurensing. Nødalarmtjenester (110). Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker. Aktivt salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap. Selskapet skal ha ansvar for og myndighet til å ivareta kommunenes forpliktelser etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 med tilhørende forskrifter, med de unntak som følger av loven selv. Den enkelte kommunes myndighet etter ovennevnte bestemmelser anses delegert til selskapet gjennom de respektive kommunestyrers godkjenning av denne samarbeidsavtale. Selskapets virksomhet skal til enhver tid utøves i overensstemmelse med gjeldene lover- og forskrifter. Selskapet skal vektlegge kvalitet gjennom allsidig og høy faglig kompetanse for å møte de utfordringer virksomheten står overfor til enhver tid. Selskapet skal gjennom sin virksomhet ha som mål å være blant de ledende og mest effektive i landet. Organisasjon Selskapet er underlagt IKS-loven. Se det som er beskrevet i punktet ovenfor om SØIR. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 21 medlemmer med stemmer etter en bestemt fordeling. Det er kommunestyrene i deltakerkommunene som oppnevner representanter for kommunevalgperioden på 4 år. Representantskapet er delegert de deltakende kommuners myndighet og ansvar etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Representantskapet velger 10 styremedlemmer med personlige varamedlemmer, og blant de 10 styremedlemmene velges leder og nestleder.

18 Styret skal ha 12 medlemmer, herav 10 fra eierkommunene med personlige varamedlemmer. De ansatte har 2 representanter i styret. Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. Styret representerer selskapet utad. Rådmannens vurdering av eierskap Eierskapet er politisk motivert og bidrar til å løse viktige kommunale kjerneoppgaver. Det bidrar også til å effektivisere en pålagt kommunal oppgave. Eierskapet bør opprettholdes Hedmark Revisjon IKS. Firmanavn Organisasjonsnummer Hedmark Revisjon IKS Trysil kommunes eierandel: 3.5 % Selskapet består av følgende eierkommuner foruten Trysil: Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Ringsaker, Hamar, Elverum, Stange, Løten, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, i tillegg til Hedmark fylkeskommune. Økonomiske nøkkeltall Resultat/ år * Driftsinntekter Driftsresultat Ordinært resultat før skatt UA UA Utbytte UA UA Balanse/ år Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital * Tallene gjelder før fusjonen med Glåmdal Revisjon IKS. Selskapets hovedformål er å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av , 78 og 79, og skal sikre de deltakende kommunene revisjon i egen regi. Selskapet skal på vegne av kommunestyrene og kontrollutvalg i eierkommunene sørge for den løpende kontroll med forvaltningen i kommunene, i henhold til Forskrift om revisjon av Selskapet skal tilby sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR SHMIL IKS 24.06.2015 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hemne kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hemne kommune Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Selskapsformer og alternative organisasjonsformer

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune

Eierskapskontroll. Overhalla Næringsbygg AS. Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune Eierskapskontroll Overhalla Næringsbygg AS Et aksjeselskap som eies av Overhalla kommune 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 4 2.1 Selskapsforhold... 4 2.2

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling:

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER. Planlagt behandling: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-3 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: KOMMUNENS EIERSKAP I SELSKAPER Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune

Eierskapsmelding 2015. Rollag kommune Eierskapsmelding 2015 Rollag kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Mål med eierskapsmeldingen...3 Oppbygging av eierskapsmeldingen...4 DEL 1 EIERSTYRING... 5 Kommunens forretningsdrift...5 Motivasjon

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE 21204/2010 EIERSKAPSMELDING ØRLAND KOMMUNE Del 1: PRINSIPPER FOR "GODT EIERSKAP". Vedtatt av kommunestyret 20.10.10 Innholdsfortegnelse 1.0 EIERSTYRING 1.1 Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen 4 1.2

Detaljer

Søndre Land kommune Kommunestyret God eierstyring

Søndre Land kommune Kommunestyret God eierstyring Søndre Land kommune Kommunestyret God eierstyring 16. november 2015 Seniorrådgiver Arild Sørum Stana, KS-Konsulent as Kommunalt eierskap Kommunene er eier av: Eiendommer, tomter, anlegg, veier, vann- og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS HØYLANDET KOMMUNE FEBRUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Høylandet kommune i perioden oktober

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre

Kommunalt eierskap prinsipper og behandlingsprosedyre + Saksframlegg Samfunnskontoret Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10905/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/4 Formannskapet 10.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Kommunalt eierskap prinsipper

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL NAMAS VEKST AS OVERHALLA KOMMUNE JANUAR 2014 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Overhalla kommune i perioden oktober

Detaljer

Ringebu kommune, Kontrollutvalget

Ringebu kommune, Kontrollutvalget Ringebu kommune, Kontrollutvalget Selskapskontroll 2006/2007 Gudbrandsdal Energi AS Bilde fra www.ge.no Inter Revisjon Gudbrandsdal AS -sekretariat for kontrollutvalgene- Postboks 68 2639 Vinstra Tlf:

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Frogn kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Dato: 04.11.2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen baserer

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/750 MODUM KRAFTPRODUKSJON KF - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

MIDTRE NAMDAL VEKST AS

MIDTRE NAMDAL VEKST AS SELSKAPSKONTROLL MIDTRE NAMDAL VEKST AS FLATANGER KOMMUNE DESEMBER 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune i perioden

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL ØYER KOMMUNE ØYER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2015 ØYER KOMMUNE Utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet Vedtatt i kommunestyret INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN 3 2. HJEMMEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Sola Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 07. februar 2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak 1 Forord Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kommune-norge og tall fra foretaksregisteret

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll Stavanger kommune Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Side 1 av 9 Innholdsliste Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste...2 Innledning...3

Detaljer

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015

Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 Eierskapsmelding Hattfjelldal Kommune 2014-2015 01.06.14 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Prinsipper for godt eierskap... 3 3. Valg av selskapsform styringsmuligheter... 5 3.1. Aksjeselskaper

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL LEVA-FRO AS FROSTA KOMMUNE 05.09.2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Frosta kommune i perioden april til september

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Kongsvinger kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune

Lunner kommune. Eierskapspolitikk. for Lunner kommune Lunner kommune Eierskapspolitikk for Lunner kommune 23.8.2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Politikk for selskapsdannelse og selskapsform.... 4 3 Politikk for eierutøvelse...5 4 Politikk for

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Eierskapskontroll. Frosta Vassverk A/L. Et selskap hvor Frosta Kommune er medeier

Eierskapskontroll. Frosta Vassverk A/L. Et selskap hvor Frosta Kommune er medeier Eierskapskontroll Frosta Vassverk A/L Et selskap hvor Frosta Kommune er medeier 2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold... 4 Organisasjon...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

EIERMELDING Del 1 eierpolitikk KRISTIANSUND KOMMUNE

EIERMELDING Del 1 eierpolitikk KRISTIANSUND KOMMUNE EIERMELDING Del 1 eierpolitikk KRISTIANSUND KOMMUNE Vedtatt av bystyret 16.2.2016 Innhold 1 Innledning... 3 2 Eierpolitikk... 4 2.1 Politisk og administrativ eieroppfølging... 5 2.2 Motiv for selskapsdannelse

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 0 KONTROLLUTVALGET I STAVANGER PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av bystyret 16.06.2008 0 1 INNHOLDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHJEMMEL FOR SELSKAPSKONTROLL 3 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL 4 4.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR TYNSET KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR TYNSET KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR TYNSET KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 31.10.2013 1 Innhold Del 1 Inneholder en beskrivelse av de viktigste selskapene der Tynset kommune har eierinteresser. Hvert enkelt selskap

Detaljer