Prehospital fødselsomsorg og følgetjeneste med jordmor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prehospital fødselsomsorg og følgetjeneste med jordmor"

Transkript

1 Appendiks 1-3 til Signe Egenberg, Stein Atle Puntervoll, Pål Øian. Prehospital fødselsomsorg i Norge Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet redaksjonelt Appendiks 1 «Sykehus» «Avdeling» «Kontakt» «Adresse_I» «Adresse_II» Stavanger/Tromsø, Prehospital fødselsomsorg og følgetjeneste med jordmor - Spørreskjema til landets 53 fødeinstitusjoner Vi er 3 helsearbeidere med felles interesse i prehospital fødselsomsorg og forskjellig profesjonsbakgrunn. Vår erfaring er at fødselsomsorg utenfor sykehus varierer i organisering, praktiske løsninger og omfang. Det foreligger lite dokumentert kunnskap om denne tjenesten. I den anledning ber vi om din hjelp til å svare på dette spørreskjemaet. Spørreskjemaet er sendt til deg som overjordmor på institusjonen. Det er godt mulig at spørreskjemaet besvares lettest av avdelingsjordmor på fødeavdelingen. Vi håper at du eventuelt delegerer oppgaven med å besvare skjemaet til den som er best egnet. For institusjoner som har flere fødeenheter ber vi om et felles svar for alle enhetene. Et tilsvarende skjema er sendt til landets kommunejordmødre. Målsetningen med denne undersøkelsen er å kartlegge omfang av prehospital fødselsomsorg og følgetjeneste med jordmor ved alle landets fødeinstitusjoner og i alle kommuner i Norge. Vi ønsker i utgangspunktet tall fra Hvis det ikke er mulig å fremskaffe eksakt antall, ber vi om erfaringsbaserte tall. Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til; Signe Egenberg; tlf: Ferdig besvart spørreskjema returneres i frankert konvolutt. Vi vil på forhånd takke deg for ditt bidrag og velvilje! Med vennlig hilsen Signe Egenberg Undervisningsjordmor, Stavanger Universitetssykehus Prosjektleder Stein Atle Puntervoll, Anestesisykepleier/redningsmann, Norsk Luftambulanse / CHC Norway Pål Øian Avdelingsoverlege/professor, Universitetssykehuset Nord-Norge

2 «Sykehus» STATISTIKK 1. Antall fødsler ved din fødeinstitusjon i 2008: Antall utrykninger med jordmor fra din institusjon til kvinner i fødsel i 2008: Antall utrykninger med gynekolog fra din institusjon til kvinner i fødsel i 2008: 2. Antall utrykninger/transportfødsler/ikke planlagte hjemmefødsler utenfor institusjon, med jordmor fra din avdeling i 2008: Utrykning med: Ambulansebil Antall Utrykninger Antall fødsler i bopel Antall fødsler under transport Ambulansebåt Luftambulanse - Legebil Luftambulanse - Helikopter Luftambulanse - Ambulansefly Redningshelikopter Privatbil 3. Følgetjeneste med lokale kommunejordmødre: Antall turer til din fødeinstitusjon med lokale kommunejordmødre som ledsagere i 2008: Hvor mange kommuner ligger innenfor fødeinstitusjonens nedslagsfelt: Hvor mange av disse kommunene har en formell, skriftlig avtale om følgetjeneste med jordmor: 4. Hvilke kommuner har organisert følgetjeneste med jordmor til sykehus?.... 2

3 «Sykehus» ORGANISERING 5. Finnes det en formelt organisert følgetjeneste ved din institusjon? Hvis ja, vil det være av stor nytteverdi hvis du kunne legge ved skriftlige retningslinjer for følgetjenesten, krav til utrykningstid, skriftlige samarbeidsavtaler inkludert evt interkommunal avtale, forsikringsordning, økonomisk kompensasjon, ordning for returtransport av jordmor etc. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke bli utlevert. Hvis nei; - hvem er det som ivaretar følgetjeneste og fødsler i de kommuner hvor jordmødre ikke deltar som ledsagere til fødeinstitusjon? (Flere kryss er mulig) Ambulansepersonell Luftambulanselege Kommunelege/legevakt Andre: Hvis det ikke finnes en formelt organisert følgetjeneste ved din fødeinstitusjon, hvorfor ikke? (Flere kryss er mulig) - Kommunene ivaretar følgetjenesten - Vår fødeinstitusjon ivaretar følgetjenesten, men den er ikke formalisert og vi improviserer fra gang til gang - Har et behov, men det er ikke budsjettdekning for følgetjeneste - Ikke nok jordmødre ved vår institusjon - Det er ikke behov for følgetjeneste - Det oppfattes ikke som vår institusjons ansvar - Annet (beskriv):... 3

4 «Sykehus» 7. Hvis dere gjennomfører følgetjeneste med jordmor, hva slags utstyr bringer dere med? (Flere kryss er mulig) - Egen dedikert fødeutstyrsbag fra fødeavdeling Transportkuvøse - Fødeutstyrsbag på ambulanse/ helikopter Nyfødt ventilasjonsbag/maske - Elektronisk Doppler Jordmorstetoskop - Vakuum (Kiwi) Utskjæringstang Pipers tang - Cytotec tbl Bricanyl inj Adalat tbl Syntocinon inj - Petidin inj Morfin inj Stesolid inj Konakion inj - Annet (beskriv):. 8. Blir fødende med vannavgang tilbudt båretransport ved følgende tilstander: Ja, hvis hodet høyt og bevegelig på siste kontroll Ja, hvis seteleie/tverrleie på siste kontroll Ja, alltid ved vannavgang Nei, vi bruker ikke båretransport ved vannavgang Annet (beskriv):. 9. Hvem vurderer transportmåte, hastegrad og kompetansebehov ved et meldt behov for transport av prematurt barn/sykt nyfødt barn født utenfor institusjon? Jordmor på vakt på fødeavdelingen Vakthavende gynekolog Vakthavende barnelege Barnelege på nærmeste nyfødtintensiv avdeling Overlates til AMK Håndteres av legevakten Håndteres av kommunejordmor/fastlege Andre (spesifiser):... 4

5 «Sykehus» 10. Hvilke tiltak og rutiner iverksettes ved melding om prematur fødsler / sykt nyfødt barn født utenfor fødeinstitusjon? Har fødeinstitusjonen skriftlige rutiner ved behov for nyfødttransport etter fødsel utenfor institusjon? Ja Nei Hvis ja; - legg gjerne ved gjeldende rutiner Hvis nei; - har dere behov for slike rutiner? Ja Nei Hvis nei; - hvorfor ikke: 12. Hvor henvender fødende seg ved behov for følgetjeneste til fødeinstitusjon? (Svar oppgis med ca. prosentvis fordeling, hvis mulig) Fødende kvinner ringer til AMK, som igjen kontakter fødeavdeling: % Fødende kvinner ringer direkte til fødeavdeling: % Andre (beskriv):. % 13. Bruker fødeinstitusjonen Index for medisinsk nødhjelp ved vurdering av transportbehov for kvinner i fødsel? Hvis ja; - oppleves medisinsk index som nyttig og relevant? Hvis nei; - hvorfor ikke?.. 5

6 «Sykehus» 14. Dersom noen melder et behov for følgetjeneste med jordmor fra institusjonen, kan en derved svekket beredskap på fødeinstitusjonen være et argument for ikke å rykke ut til kvinne i fødsel. Anslå hvor ofte dere ikke rykker ut ved et uttrykt behov for følgetjeneste, selv om dere hadde ønsket å rykke ut? Antall i 2008: Kommentarer: Dersom deres jordmødre, eventuelt gynekologer deltar i følgetjeneste, finnes det spesiell opplæring for disse? Hvis ja; - hva inkluderer denne opplæringen? Hvis nei; - er det et behov for slik opplæring? Hvis ingen spesiell opplæring men et behov for slikt, hva skulle ideelt denne opplæringen omfatte? 16. Gjennomføres prehospital grunnopplæring for jordmødre, eventuelt gynekologer med introduksjon/utsjekk på ambulanse/luftambulanse, ambulansebåt eller -fly? Hvis ja; - oppleves denne utsjekken som nyttig og relevant? Hvis nei; - hvorfor ikke?. 6

7 «Sykehus» 17. For fødeinstitusjoner uten nyfødt intensiv avdeling: Hva slags kompetanse har de ansatte på fødeinstitusjonen med hensyn til gjenoppliving/stabilisering av syke nyfødte/premature før transport til nyfødt intensiv? Kurs i nyfødtresuscitering Advanced Pediatric Life Support (APLS) Pediatric Life Support (PLS) Annet:.. Ingen spesiell kompetanse Hvis ingen spesiell kompetanse, hva slags kompetanse har dere behov for? Spesifiser: Organiseres det kurs i akutt fødselshjelp i regi av din fødeinstitusjon? Ja Nei Hvis ja; - hva slags emner inngår i disse kursene? - Skulderdystoci Setefødsel Vakuum - Navlesnorsfremfall Blødning Nyfødtresuscitering - Hjertelungeredning (HLR) på gravide - Annet:..... Kommentarer:

8 «Sykehus» 19. Vår erfaring er at god samhandling mellom fødeavdeling og profesjoner utenfor fødeinstitusjon er avgjørende for et godt resultat innenfor prehospital fødselshjelp. Mener du at kursene i akutt fødselshjelp bidrar til å stimulere til bedre samhandling? Hvis ja; - hvordan klarer dere å legge til rette for dette? 20. Hvis det ikke organiseres kurs i akutt fødselshjelp, er det behov for slike kurs? Ja Nei Hvis ja; - hvem bør inviteres til å delta? - Jordmødre på institusjon Kommunejordmødre - Gynekologer Barneleger - Allmennleger/kommuneleger Ambulansepersonell - Andre; Kommentarer til undersøkelse eller spørreskjema:. Tusen takk for at du tok deg tid til å svare! 8

9 Appendiks 2 Stavanger/Tromsø, «Kommune» «Tittel» «Postadresse» «Postnummer» «Poststed» Prehospital fødselsomsorg og følgetjeneste med jordmor - Spørreskjema til landets kommunejordmødre Vi er 3 helsearbeidere med felles interesse i prehospital fødselsomsorg og med forskjellig profesjonsbakgrunn. Vår erfaring er at fødselsomsorg utenfor sykehus varierer i organisering, praktiske løsninger og omfang. Det foreligger lite dokumentert kunnskap om denne tjenesten. I den anledning ber vi om din hjelp til å svare på dette spørreskjemaet. Et tilsvarende skjema er sendt til landets fødeinstitusjoner. Dette spørreskjemaet er sendt til dere som kommunejordmødre. I og med at mange kommunejordmødre har stillinger i flere kommuner, ber vi deg om å besvare ett skjema for hver kommune du representerer. Dersom dere er flere kommunejordmødre i samme kommune, ber vi dere å besvare spørreskjemaet i fellesskap. Målsetningen med denne undersøkelsen å kartlegge omfang av prehospital fødselsomsorg og følgetjeneste med jordmor ved alle landets fødeinstitusjoner og i alle landets kommuner. Vi ønsker i utgangspunktet tall fra Hvis det ikke er mulig å fremskaffe eksakte tall, ber vi om erfaringsbaserte tall. Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til; Signe Egenberg; tlf: Ferdig besvart spørreskjema returneres i frankert konvolutt. Vi vil på forhånd takke deg for ditt bidrag og velvilje! Med vennlig hilsen Signe Egenberg Undervisningsjordmor, Stavanger Universitetssykehus Prosjektleder Stein Atle Puntervoll, Anestesisykepleier/redningsmann, Norsk Luftambulanse / CHC Norway Pål Øian Avdelingsoverlege/professor, Universitetssykehuset Nord-Norge

10 «Kommune» Kilde: «Kilde» STATISTIKK 1. Har kommunen en formelt organisert følgetjeneste med jordmor til fødeinstitusjon? 2. Hvis ja, er jordmorbasert følgetjeneste et samarbeid mellom flere kommuner: Hvis interkommunalt samarbeid, hvilke kommuner inngår i dette samarbeidet? Hvor store stillingsstørrelser har den enkelte kommune som en del av den interkommunale tjenesten? - Kommune:. %: - Kommune:. %: - Kommune:. %: - Kommune:. %: - Kommune:. %: Dersom vaktberedskap inngår som en del av denne tjenesten, kan du beskrive hvordan dette er organisert? Hvis ja; - vil det være av stor nytteverdi hvis du kunne legge ved skriftlige retningslinjer for følgetjenesten, krav til utrykningstid, skriftlige samarbeidsavtaler inkludert eventuelt interkommunal avtale, forsikringsordning, økonomisk kompensasjon, ordning for returtransport av jordmor etc. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt. 3. Hvis følge med jordmor til fødeinstitusjon, hvem får ledsagerfølge med jordmor: Alle Ved behov Andre kriterier: 2

11 «Kommune» Kilde: «Kilde» 4. Hvor mange kvinner med hjemmeadresse i din kommune fødte i 2008: 5. Hvor mange fødende fulgte du/dere til fødeinstitusjon i 2008? 6. Hvor mange ikke planlagte fødsler i bopel deltok jordmødre ved i 2008?. 7. Hvor mange fødende undersøkte du/dere før transport i 2008, uten å følge til fødeinstitusjon?. 8. Hvor mange fødende veiledet du/dere per telefon før transport, men uten å undersøke eller følge til fødeinstitusjonen?.. 9. Forekommer det samtidighetskonflikter med flere fødende med transportbehov? - Hvis ja; - antall i 2008: 10. Kan fødende kvinner velge mellom flere fødeinstitusjoner? Hvis ja, hvilke: 11. Hva er aktuell reisetid fra bopel til Fødeinstitusjon *? Fødeinstitusjon:.. Tid i timer & minutter Maksimum: Minimum: Gjennomsnitt / Vanligst: Avstand i km Fødeinstitusjon: Tid i timer & minutter: Maksimum: Minimum: Gjennomsnitt / Vanligst: Avstand i km: * Vi er interessert i ca. tall for å danne et bilde av tidsforbruk til fødeinstitusjon 3

12 «Kommune» Kilde: «Kilde» 12. Har kommunen spesielle transportutfordringer, som vinterstengte veier, ferjer etc? Hvis ja; - hva er hovedutfordring: 13. Antall transportfødsler/ikke planlagte hjemmefødsler i din kommune i 2008: Transportmåte til fødeinstitusjon: Antall Transporter Med jordmor: Antall Transporter Uten jordmor: Antall fødsler under transport Med jordmor: Antall fødsler under transport Uten jordmor: Ambulansebil Ambulansebåt Egen bil Drosje Annet: Eventuelle kommentarer:. 14. Kan du tallfeste resultatene av transportfødsler/ikke planlagte hjemmefødsler i kommunen i 2008 (ikke planlagte fødsler utenfor institusjon) : - Antall ukompliserte fødsler med frisk mor og friskt barn. - Antall nyfødte med Apgar <7 etter 5 minutter.. - Antall premature nyfødte <37uker. - Antall andre syke nyfødte.. - Antall setefødsler.. - Antall vanskelige skulderforløsninger.. 4

13 «Kommune» Kilde: «Kilde» - Antall store blødninger > 1000ml.. - Antall fastsittende placenta.. - Antall rifter grad 3 og Andre komplikasjoner ORGANISERING 15. Hvis dere gjennomfører følgetjeneste med jordmor, hva slags utstyr bringer dere med? (flere kryss er mulig) - Egen dedikert fødeutstyrsbag Nyfødt ventilasjonsbag/maske - Elektronisk Doppler Vakuum (Kiwi) Jordmorstetoskop - Cytotec tbl Bricanyl inj Adalat tbl Syntocinon inj - Petidin inj Morfin inj Stesolid inj Konakion inj Annet (beskriv):. 16. Blir gravide med vannavgang tilbudt båretransport ved følgende tilstander: Ja, hvis hodet høyt og bevegelig (på siste kontroll) Ja, hvis seteleie/tverrleie (på siste kontroll) Ja, alltid ved vannavgang Nei, vi bruker ikke båretransport ved vannavgang Annet (beskriv):. 17. På hvilken måte er du som kommunejordmor involvert i vurdering av transportmåte, hastegrad og kompetansebehov ved behov for transport av prematurt barn/sykt barn født utenfor institusjon?

14 «Kommune» Kilde: «Kilde» 18. Hvem andre i kommunen er involvert i transport av prematurt barn/sykt nyfødt barn født utenfor institusjon? Kommunelege Ambulansepersonell Andre, kommenter:. 19. Hvordan transporterer dere til nyfødtavdeling prematurt barn/sykt barn født utenfor institusjon? - beskriv transportmåte, tidsbruk, samarbeidende personell, bruk av utstyr etc 20. Bruker du som kommunejordmor Index for medisinsk nødhjelp ved vurdering av transportbehov for kvinner i fødsel? Hvis ja; - oppleves medisinsk index som nyttig og relevant? Hvis nei, hvorfor ikke? Skjer det at du må avvise et uttrykt behov for følgetjeneste? Hvis ja, hvorfor? 6

15 «Kommune» Kilde: «Kilde» KOMPETANSE 22. Dersom dere som kommunejordmødre deltar i følgetjeneste, finnes det spesiell opplæring for dette? Hvis ja; - hva inkluderer denne opplæringen? Hvis nei: - er det et behov for slik opplæring?. 23. Hvis dere har et behov for høyere faglig kompetanse hva skulle ideelt denne opplæringen omfatte? Hvem bør inviteres til å delta i tillegg til kommunejordmødre? - Allmennleger/kommuneleger Ambulansepersonell Andre; Gjennomføres prehospital grunnopplæring for kommunejordmødre med introduksjon/utsjekk på ambulanse/luftambulanse, ambulansebåt eller -fly? Hvis ja; - oppleves denne utsjekken som nyttig og relevant? Hvis nei, hvorfor ikke?. 7

16 «Kommune» Kilde: «Kilde» 25. Vår erfaring er at god samhandling mellom primærhelsetjenesten, fødeinstitusjon og AMK er avgjørende for et godt resultat innenfor prehospital fødselshjelp. Mener du at kurs i akutt fødselshjelp kan bidra til å stimulere til bedre samhandling? Hvis ja; - hvordan? Kommentarer til dagens organisering av prehospital fødselsomsorg 27. Hvis dere har et behov for bedre organisatoriske forhold ved følgetjeneste, hva skulle ideelt denne endringen innebære? 28. Kommentarer til undersøkelse/spørreskjema:. Tusen takk for at du tok deg tid til å svare! 8

17 Appendiks 3 Stavanger/Tromsø, AMK v/ AMK leder Prehospital fødselsomsorg og følgetjeneste med jordmor Vi er 3 helsearbeidere med felles interesse i prehospital fødselsomsorg og med forskjellig profesjonsbakgrunn. Vår erfaring er at fødselsomsorg utenfor sykehus varierer i organisering, praktiske løsninger og omfang. Det foreligger lite dokumentert kunnskap om denne tjenesten. For å bedre kunnskap om dette fagområdet ber vi om din hjelp til å svare på dette spørreskjemaet. Spørreskjemaet er sendt til alle landets AMK - sentraler. Et tilsvarende spørreskjema er sendt til alle fødeinstitusjoner samt jordmortjenesten i alle norske kommuner. Målsetningen med denne undersøkelsen er å kartlegge omfang og praksis i prehospital fødselsomsorg. I den forbindelse har vi et behov for mer kunnskap om AMK sine rutiner, rolle som veileder, ressursformidler overfor fødende utenfor fødeinstitusjon. Vi ber om tallmateriale / statistikk fra 2008, eventuelt erfaringsbasert. Vi håper at undersøkelsen kan være et nyttig bidrag i diskusjonen om hvordan tjenesten kan utformes for å løse utfordringene i henhold til Stortingsmelding 12. Resultatene vil bli publisert i relevante internasjonale/nasjonale tidsskrifter. Vi mener også at resultatene har samfunnspolitisk interesse for media. Undersøkelsen er støttet av Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter (RAKOS), Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Den Norske Jordmorforening (DNJ). Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til; Stein Atle Puntervoll; eller tlf: Ferdig besvart spørreskjema returneres i frankert konvolutt. Vi vil på forhånd takke deg for ditt bidrag og velvilje! Med vennlig hilsen Signe Egenberg Prosjektleder, Undervisningsjordmor, Stavanger Universitetssykehus Stein Atle Puntervoll, Anestesisykepleier/redningsmann, Norsk Luftambulanse / CHC Norway Pål Øian Avdelingsoverlege/professor, Universitetssykehuset Nord-Norge AMK 1

18 ORGANISERING AMK; Samarbeid med kommunale jordmødre 1. Hvem definerer om en gravid > 24 uke/fødende kvinne har behov for jordmor - følgetjeneste? Det er mulig å krysse av flere alternativer AMK Fødeavdeling Kommunejordmor Fastlege Andre:.. 2. Har AMK oversikt over hvilke kommuner som har følgetjeneste med jordmor til fødeinstitusjon? Vet ikke 3. Foreligger det faste prosedyrer for når kommunejordmor skal være med? Vet ikke Hvis nei, hvem vurderer om kommunejordmor bør være med under transport?.. 4. Krav til utrykningstid for kommunejordmor? Ja; antall minutter:.. Nei Vet ikke AMK 2

19 ORGANISERING AMK; Organisering av utrykning med jordmor fra fødeinstitusjon 5. Hvem definerer om en gravid > 24 uker/fødende kvinne har behov for jordmor - følgetjeneste? AMK Fødeavdeling Kommunejordmor Fastlege Andre:.. 6. Finnes det avtale/gjeldende praksis om fødeinstitusjonsjordmors deltakelse ved prehospital fødsel? Vet ikke Eventuelt hvilke fødeinstitusjoner har rutiner/praksis for dette; 7. Foreligger det skriftlig indikasjoner for når jordmor fra fødeinstitusjon skal rykke ut? Vet ikke Hvis nei, hvem vurderer om jordmor bør være med under transport?.. 8. Krav til utrykningstid for jordmor fra fødeinstitusjon? Ja; Antall minutt:.. Nei Vet ikke AMK 3

20 ORGANISERING - Transport 9. Ved ikke-planlagt fødsel utenfor fødeinstitusjon, hvordan transporteres mor og barn til sykehus? Mor og barn i samme ambulanse med nyfødt barn liggende på mors mage Mor og barn i samme ambulanse med nyfødt barn liggende i bag Mor i én ambulanse og nyfødt barn i transportkuvøse i ambulanse nr. 2 Annet:. 10. Hvilke kriterier bestemmer transportmåte av fødende til fødeinstitusjon? Det er mulig å krysse av flere alternativer 1. Vi har ikke prosedyre for dette 2. Fødende ordner transport selv 3. Fødende tilbys alltid ambulansetransport 4. Fødende tilbys ambulansetransport ved avstand over km / minutt 5. Fødende tilbys ambulansetransport avhengig hvilken kommune de bor i 6. Ambulanse v/ vannavgang, hvis hodet rapporteres å være høyt og bevegelig 7. Ambulanse ved vannavgang, hvis seteleie/tverrleie 8. Ambulanse brukes alltid ved vannavgang 9. Vi bruker ikke båretransport ved vannavgang 10. Fødende tilbys ambulansebåt 11. Fødende tilbys luftambulansehelikopter 12. Fødende tilbys luftambulansefly 13. Fødende tilbys redningshelikopter 14. Annet (beskriv): Hvilke 3 alternativ er vanligst; AMK 4

21 ORGANISERING - Prematuritet 11. Hva er prosedyren for melding om preterm (24-37 uker) fødsel? 12. Finnes det et transporttilbud for premature fødsler? Vet ikke Hvis ja, hva består dette av? Hvordan organiseres transport av prematurt barn/sykt barn født utenfor institusjon, til nyfødtavdeling?. 14. Hvordan organiseres transport av prematurt barn/sykt barn født på fødeinstitusjon, til nyfødtavdeling på et høyere omsorgsnivå?. AMK 5

22 KOMPETANSE 15. AMK ved telefonhenvendelse om fødsel; Hvem vurderer hastegrad rød/grønn/gul? AMK Fødeavdeling Kommunejordmor Fastlege Andre: Har AMK en forventning om at jordmor kjenner Indeks for medisinsk nødhjelp? Ja Nei 17. I hvilken grad er hastegrad riktig vurdert ved transportens begynnelse? Jordmor; Alltid Av og til Sjelden Allmennlege; Alltid Av og til Sjelden Kommentar: Angir jordmor en grad av hast som stemmer med medisinsk indeks? Ikke aktuelt Hvis nei forslag til forbedringer? Har ambulansepersonell nødvendig kompetanse på fødselshjelp under transport? Ja Nei Hvis ja, hvordan har ambulansepersonellet oppnådd nødvendig kompetanse?. Hvis nei, forslag til forbedringer? AMK 6

23 STATISTIKK med tall fra 2008 (Hvis ikke eksakte tall foreligger kan ca. tall brukes) (Hvis det ligger flere fødeinstitusjoner i AMK dekningsområde kan det brukes et tall felles) 20. Antall henvendelser om normal fødsel til termin? 21. Antall henvendelser om gravide > 24 uke/ < 37 uke / fødsel? 22. Antall henvendelser om gravide i uke 25 med truende prematur fødsel? 23. Antall henvendelser om gravide i uke 38 med magesmerter og synsforstyrrelse? 24. Antall henvendelser om gravide med alvorlig post partum blødning? 25. Antall aksjoner hvor jordmor fra fødeinstitusjon har rykket ut til gravide >24 uke/fødende? 26. Antall aksjoner hvor kommunejordmor har rykket ut til fødende? 27. Totalt antall transporter med gravide > 24 uker / fødende til fødeinstitusjon? 28. Antall ambulansetransporter med gravide > 24 uke/fødende/nyfødte til fødeinstitusjon? 29. Antall ambulansebåttransporter med gravide > 24 uke/fødende/nyfødte til fødeinstitusjon? 30. Antall ambulansehelikoptertransporter med gravide > 24 uke /fødende/nyfødte? 31. Antall ambulanseflyoppdrag med gravide > 24 uke /fødende/nyfødte? 32. Andre typer transportoppdrag med gravide > 24 uke /fødende/nyfødte? Det finnes ikke tallmateriale for å besvare ovenstående spørsmål AMK 7

24 34. Brukes AMK lege som rådgiver ved prematur fødselsproblematikk? Ja Nei Annen praksis? Erfaringer med eksisterende beredskap og forslag til forbedring; kvalitet, samhandling, økonomi, rekruttering 36. Kommentarer til dagens organisering av prehospital fødselsomsorg 37. Kommentarer til undersøkelse/spørreskjema. Tusen takk for at du tok deg tid til å svare! AMK 8

Prehospital fødselsomsorg i Norge 2347 51

Prehospital fødselsomsorg i Norge 2347 51 Originalartikkel Prehospital fødselsomsorg i Norge 2347 51 Engelsk oversettelse av hele artikkelen på www.tidsskriftet.no Sammendrag Bakgrunn. Den prehospitale fødselsomsorgen i Norge fremstår som uoversiktlig

Detaljer

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til

Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til Til Helse og omsorgsdepartementet Dato: 1509.2014 Høringssvar fra Den norske jordmorforening- forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal Den norske jordmorforening

Detaljer

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester, beredskaps- og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF og Bykle kommune 1 Avtalens parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner

Kartlegging av helseforetakenes implementering av Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødeinstitusjoner Lars T. Johansen, Aase Serine Devold Pay, Lise Broen, Brit Roland, Pål Øian. Følges fastsatte kvalitetskrav i fødselsomsorgen? Tidsskr Nor Legeforen 2017. 10.4045/tidsskr.16.1070 Dette appendikset er et

Detaljer

Samarbeidsrutine ved

Samarbeidsrutine ved Samarbeidsrutine ved henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er aktuell transportmåte (Nord-Norge) UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE VIRKNING

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. XX kommune XX HF. Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 mellom XX kommune og XX HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon 1 Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid om jordmortjenester

Detaljer

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016

MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 MFR institusjonsstatisikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Statistikk fra ved avdelingsjordmor Sammen skaper vi tiltak og trivsel! Snakke om Beliggenhet Drift Statistikken vår de siste 8 år Årsaker til overflytting

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål... 3 4.

Detaljer

Fødsel utenfor sykehus

Fødsel utenfor sykehus Fødsel utenfor sykehus Berit Haug Jordmor St. Olavs Hospital /Sykehuset Levanger 12.09.08 Normal fødsel Ett barn i hodeleie, uke 37 42 Forløsning Tiltak ved sprekt barn / slapt barn Apgar score Avnavling?

Detaljer

Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord

Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord Høringsuttalelse : Implementering av nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen i Helse Nord Jordmorforeningen i Troms (heretter kun kalt DNJ) har gått igjennom høringsutkastet og har her samlet kommentarene

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1. mellom. Nesseby kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1 - - mellom Nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon l Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide

Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide Samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og NN kommune om Beredskap og følgetjeneste for gravide 1 Avtalens parterer Avtalens parter er Vestre Viken helseforetak (helseforetaket) og NN kommune (kommunen).

Detaljer

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

VV* 1:1, KOMMUNE. bodø. Tjenesteavtale nr. 8 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLÂNDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 8 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen

Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Svangerskap, fødsel og barsel Kvalitet i omsorgen Konferanse i Lillestrøm 27.05.08 Kvalitet, hvordan ivaretar vi den på Fødestua på Tynset ved Marian Eggen Hedmark Norges 3. største fylke 170 km til Trondheim

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale 4.3.9 Delavtale om jordmortjenester - sammenhengende svangerskap-, fødsel- og barselomsorg (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Opprinnelig dokument gjelder fra: Vedtatt i styret for

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nor

Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nor Helse Nord, RHF Sjøgata 10 8038 Fauske 31.5.11 Jordmortjenesten i Fauske Kommune Fauske familiesenter Storgata 73 8200 Fauske Høringssvar angående: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til

Detaljer

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord

Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Anca Heyd, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 122-2012 Kvalitet i fødselsomsorgen i Helse Nord Formål/sammendrag Helse Nord RHF har med bakgrunn

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene.

Styresak. Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 17.06.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 060/13 B Godkjenning av reviderte samarbeidsavtaler mellom Helse Stavanger

Detaljer

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide

Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide Tilleggsavtale til avtaleom jordmortjenester delavtale 4.3.9 Samarbeidom beredskaps-og følgetjeneste for gravide (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og Nissedal

Detaljer

Delavtale om jordmortjenester

Delavtale om jordmortjenester Delavtale4.3.9 Delavtale om jordmortjenester (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 8) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vinje kommune 1. Avtaleparter...3 2. Bakgrunn og lovgrunnlag...3

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html Side 1 av 1 11.09.2012 Fra: Stein Iversen[Stein.Iversen@flakstad.kommune.no] Dato: 10.09.2012 14:04:57 Til: RHF-Postmottak Tittel: 146833_1_P Til

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Fødestueprosjektet

Fødestueprosjektet Fødestueprosjektet 2008-2010 Pål Øian Kvinneklinikken UNN Institusjonsstatistikkmøte Bergen 20. oktober 2016 Fødestueprosjekt 2008-2010 St. melding 43 (1999-2000) desentralisert og differensiert fødselshjelp

Detaljer

Samarbeidsavtale om Beredskap og følgetjeneste for gravide. mellom xx kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale om Beredskap og følgetjeneste for gravide. mellom xx kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale om Beredskap og følgetjeneste for gravide mellom xx kommune og Vestre Viken HF Innhold 1 Avtalens parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formålet med avtalen... 3 4 Virkeområde... 4 5 Organisering,

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Spørreskjema: Hastegradsvurdering av pasienter i norske akuttmottak

Spørreskjema: Hastegradsvurdering av pasienter i norske akuttmottak Appendiks til Stine Engebretsen, Olav Røise, Lis Ribu. Bruk av triage i norske akuttmottak. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 285-9. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er ikke bearbeidet

Detaljer

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER En 3 årig registrering av alle utrykningene som akutteamet har deltatt i Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Ivar Aaraas, prof. UiT Mads Gilbert,

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord. anca.kriemhilde.heyd@helse-nord.no Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Disposisjon Bakgrunn Prosess i Helse Nord Seleksjon praktisk gjennomføring Kriteriene Diskusjon Bakgrunn En helhetlig svangerskapsomsorg Et trygt fødetilbud

Detaljer

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17

Presentasjon av årsrapport 2016 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjon av årsrapport 216 Perinatal arbeidsgruppe (PASS) Presentasjon Sykehusstyret 19.oktober-17 Presentasjonen vil inneholde: Mandat for SSHF perinatal arbeidsgruppe (PASS) Nøkkeltall for alle 3

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

FØDSELSHJELP OG PRAKTISKE ØVELSER 1

FØDSELSHJELP OG PRAKTISKE ØVELSER 1 FØDSELSHJELP OG PRAKTISKE ØVELSER 1 Blålyskurs i regi av DNLF Rogaland og Stavanger Universitetssykehus Signe Egenberg, undervisningsjordmor ved SUS/masterstudent UiS Redigert av Åshild Berg, jordmor ved

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: Vennligst benytt skjema under (både til generelle kommentarer

Detaljer

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA

UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA UTFORDRINGER NÅR FØDESTUA ER LANGT UNNA TRANSPORTFØDSEL: Hvordan ivareta mor og barn? Hilde Søraa Jordmor, fødestua i Alta Ulla Lindkvist Intensivsykepleier v/luftambulansen, Helse Finnmark 24.03.2010

Detaljer

Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord.

Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord. Direktøren Bodø Helse Nord RHF, postmottak Deres ref.: Vår ref.: 2011/1036/TGR005 Dato: 31.05.2011 Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord. Det vises

Detaljer

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Retningslinjer for bruk av luftambulanse Retningslinjer for bruk av luftambulanse Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Gyldig fra 1. april 2009 Erstatter Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse av 1. juli 1993,

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu)

OBS! Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen. (NorFlu) OBS! Riv av denne slippen før du returnerer spørreskjemaet og fest den på ditt Helsekort for gravide! Vennligst oppbevar denne lappen sammen med ditt Helsekort for gravide. Jeg deltar i Den norske influensaundersøkelsen

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Hitra, Frøya, Snillfjord, Agdenes, Hemne og Rindal kommune. om beredskap for følge-/møtetjeneste

Samarbeidsavtale. mellom. St. Olavs Hospital HF. Hitra, Frøya, Snillfjord, Agdenes, Hemne og Rindal kommune. om beredskap for følge-/møtetjeneste ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEH USET I TRONDHEI M KVINNEKLINIKKEN Fødeavdelingen HELSE < MIDT-NORGE Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og Hitra, Frøya, Snillfjord, Agdenes, Hemne og Rindal

Detaljer

Alvorlige hendelser innen obstetrikk

Alvorlige hendelser innen obstetrikk Alvorlige hendelser innen obstetrikk Forelesning på Spesielle emner innen gynekologi og obstetrikk Universitetet i Tromsø 10. april 2014. Lars T. Johansen Seniorrådgiver Statens helsetilsyn Kan vi forhindre

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24)

Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Familie tilfredshet med pleie og ivaretakelse i Intensivavdelingen FS-ICU (24) Din mening om ditt familiemedlems siste innleggelse i en intensivavdeling. Ditt familiemedlem har vært pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK:

SAK NR EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 018 2015 EVALUERING AV VEDTAKET OM ETABLERING AV KVINNEKLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET. Forslag til VEDTAK: Styret tar evalueringen av vedtaket om etablering

Detaljer

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten

Aurskog-Høland og Rømskog legevakt. Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Aurskog-Høland og Rømskog legevakt Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av legevakten Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer med legevakten, enten du hadde kontakt med

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Når traumesykehuset er evigheter unna.

Når traumesykehuset er evigheter unna. Når traumesykehuset er evigheter unna...og jeg vet om en god kirurg i nærheten- HVA DA? Svein Arne Monsen Medisinsk systemansvarlig Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset HF Side 1 Helse Nord har helt

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24)

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Dato: NPR-nr Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med pleie og behandling på intensivavdelingen (FS-ICU24) Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF

Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger - høringsinnspill fra Helse Nord RHF Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-21/012 Bodø, 17.3.2017 Styresak 35-2017/3 Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Detaljer

... Spark er mer enn bare kos...

... Spark er mer enn bare kos... Teller du spark kan du bidra til forskningen Husk at barnet skal sparke hver dag! Bli kjent med barnet ditt! Kjenn etter hver dag!... Spark er mer enn bare kos... www.telltrivselen.no BLI KJENT MED BARNET

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune.

KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. KARTLEGGING AV KONTAKTSYKEPLEIERRESSURS. Hjemmebasert omsorg - Larvik kommune. Hvem svarer? Alle operative sykepleiere i dag/aften turnus, evt. dagtid, og som har fast ansettelse eller engasjement / vikariat

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

aktuelt problemaktueltproblemaktueltproblem

aktuelt problemaktueltproblemaktueltproblem aktuelt problemaktueltproblemaktueltproblem Modifisert fødestuedrift et alternativ for små fødeavdelinger? Statens helsetilsyn har foreslått en tredeling av landets fødeinstitusjoner. Dette vil medføre

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Høringssvar på Strategi 2020

Høringssvar på Strategi 2020 H Helse Midt-Norge RHF Dato: 20. mai 2010 Deres ref.: Vår ref.: EG Høringssvar på Strategi 2020 Vi viser til brev av 3. mars samt utkast til strategi for Helse Midt-Norge frem mot 2020, og takker for muligheten

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Felles planlegging av akuttmedisinsk beredskap Operativt samarbeid Helgeland 80.000 innbyggere 20.000 km 2 (litt mindre enn Oppland fylke) 4 mindre byer (38.372,

Detaljer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer

Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Akutthjelpere i Troms Noen erfaringer Ellen Dahlberg Avdelingsleder AMK-Tromsø R-AMK forum Bodø 2017 Fjordgård MENS DU VENTER PÅ AMBULANSEN er et pilotprosjekt der lokale førstehjelpere tar hånd om alvorlig

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Tilbakemeldingsskjema. Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger Høringsinnspill: merkes saksnr. 16/16933 og sendes postmottak@helsedir.no Vennligst

Detaljer

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5 U NI VERSI TETSSYKE H U SETN ORD-N ORGE DAVV1-NORGGAUNIVERM EHTABU OMCCEVIESSU 12-Ld kev FT,t,\unn srinict Kr, F JOHD KU Samarbeidspartnere Trrnsø 13.05.2015 28 M AI 2015 416 (-10 3- Informasjon om at

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Status, behov og utfordringer i Helse Nord

Status, behov og utfordringer i Helse Nord Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden Status, behov og utfordringer i Helse Nord InnoMed Gardermoen Oktober 2008 Elsbak/Kristoffersen Helse-Nord Visjon: Helse i Nord der vi bor Pasientene

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen.

Avtalen er inngått mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF. Vedtatt samarbeidsavtale mellom partene, er styrende for denne avtalen. Revidert 10.12. RETNINGSLINJE MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OM TJENESTER INNEN SVANGERSKAPSOMSORG, FØDSELSHJELP OG BARSELSOMSORG. RETNINGSLINJEN OMFATTER SAMARBEIDET MELLOM PARTENE

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 8. Samarbeid om jordmortjenester Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Innholdsfortegnelse 1. Parter...2 2. Bakgrunn...2 3. Formål...2 4. Virkeområde...2 5.

Detaljer

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

Luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten Hvor trenger vi dem? Erik Zakariassen, Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 1.amanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin St.melding 43, Om akuttmedisinsk

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenummer Kommunens navn Bydelsnummer Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. BARNETS SPRÅKHISTORIE - Et spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets bruk av morsmål

BÆRUM KOMMUNE. BARNETS SPRÅKHISTORIE - Et spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets bruk av morsmål BÆRUM KOMMUNE BARNETS SPRÅKHISTORIE - Et spørreskjema til bruk i foreldresamtale for å kartlegge barnets bruk av morsmål Prosjektgruppa for SPRÅK 4 Sandvika, Mai 2008 2 Bakgrunn for spørreskjemaet Barnets

Detaljer

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24)

Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Familiers tilfredshet med behandlingen/pleien på intensivbehandlingen FS-ICU (24) Dine meninger om ditt familiemedlems nylige innleggelse i intensivavdelingen Ditt familiemedlem var pasient i vår intensivavdeling.

Detaljer

Retningslinier for innleggelse i sykehus

Retningslinier for innleggelse i sykehus Ienesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Reforhandlet mai-2016 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 3 Retningslinier for innleggelse i sykehus

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Skarpe oppdrag: På tide å tenke nytt? Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Bergen oktober 2010: 25 åring m/ skuddskade Utdrag fra AMK samtalen

Detaljer

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1. Personell og virksomhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen av lov av 1. juni 1989 nr 4 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet

Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet Samhandlingsrutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet 1. Formål: Denne rutinen beskriver den gjensidige hospiteringsordningen mellom partene.

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF

KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Divisjon Prehospitale tjenester. Vedlegg 1 Godkjent dato: 28.06.09 KRAVSPESIFIKASJON FOR SUPPLERINGSTJENESTE FOR AMBULANSETJENESTEN I SYKEHUSET INNLANDET HF 1.0 Lovgrunnlag Sykehuset

Detaljer

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway. PhD avhandling skrevet av jordmor Kjersti S. Bakken, ble forsvart 2.september 2016. Kjersti jobber nå ved Kvinneklinikken på Lillehammer

Detaljer

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars

En gledelig begivenhet. Høringskonferanse NSH 9. mars En gledelig begivenhet Høringskonferanse NSH 9. mars St. meld. Nr 12 er en gledelig begivenhet - men vi er fortsatt i startfasen.. Det finnes mange dokumenter og anbefalinger innen feltet, omsetting i

Detaljer