ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

2 1

3 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7 Likestilling / deltidsstillingar...7 Vegen vidare...7 BEFOLKNINGSUTVIKLING I BOKN RAMMEOMRÅDE 1 - Sentraladministrasjonen Innleiing...10 Ressursbruk;...10 Resultatvurdering...11 Teneste 1000 Politisk styring og kontroll...11 Teneste 1200 Administrasjon...12 Teneste 1202 Økonomitenester...14 Teneste 1203 HMS / arbeidsmiljø...15 Teneste 3250 og 3251 Næring og landbruk...16 Teneste 3900, 3920 og 3930 Kyrkja og andre religiøse formål...16 Andre tenestar...17 Utviklinga framover...17 SEKSJON KULTUR, SKULE OG BARNEHAGE Innleiing...19 Ressursbruk...19 Resultatvurdering...23 Teneste 2010 Bokn barnehage...23 Teneste 2020 Bokn skule...24 Teneste 2110 Styrking av barnehagetilbodet...27 Teneste 2130 Vaksenopplæring...27 Teneste 2150 Skulefritidsordninga...28 Teneste 2210 og 2220 Reinhald i barnehagen og skulebygget...28 Teneste 2210 og 2220 Barnehagebygget og skulebygget...28 Teneste 2221 Skuleskyss (vanleg skuleskyss og skyss til symjeopplæringa)...28 Teneste 2310 Aktivitetstilbod barn og unge, teneste 2330 Førebyggjande arbeid, helsesosial, og teneste 2311 Kyrkjebygd aktivitetshus...29 Teneste 3350 Parkar, plassar og torg...31 Teneste 3600 Naturforvaltning...31 Teneste 3700 Bibliotek...31 Teneste 3730 Kino...31 Teneste 3750 Museum...31 Teneste 3770 Kunstformidling...32 Teneste 3800 Idrett...32 Teneste 3830 Musikk og kulturskular...32 Teneste 3850 Andre kulturaktivitetar...33 Teneste 3850 Bokn bygdablad...33 Utviklinga framover

4 RAMMEOMRÅDE 3 SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN Innleiing;...36 Ressursbruk;...38 Resultatvurdering;...41 Teneste 2310 Aktivitetstilbod barn og unge...41 Teneste 2320 Førebuing, skule og helsestasjon...41 Teneste 2330 Forebyggande arbeid...45 Teneste 2340 Aktivisering Eldre Og Funksjonshemma...46 Teneste 2410 Diagnose, behandling og rehabilitering...47 Teneste 2420 Sosial rådgjeving og veiledning...50 Teneste 2440 Barnevern...50 Teneste 2510 Barneverntiltak i familien...51 Teneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon...51 Teneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen...52 Teneste Økonomisk sosialhjelp...56 Teneste Ambulanseteneste...56 Teneste 3100 Husbanken sine støtteordningar...56 Utviklinga framover;...56 RAMMEOMRÅDE 6 - SEKSJON TEKNISK Innleiing;...58 Ressursbruk...58 Resultatvurdering...59 Teneste 3400 Vassverk:...60 Teneste 3500 og 3530 Avlaup - kloakk...60 Teneste 3550 Renovasjon...61 Teneste 3380 og 3390 Brann og feiarvesen...61 Teneste Kartverk, Oppmåling og Planar...61 Teneste 2650 og 3150 Bustadfelt og bustader Teneste 3330 og 3340 Vegar og gater, Trafikksikring...62 Teneste Naturforvaltning...62 Utviklinga framover;...62 Politisk og administrativ leiing Vedlegg Årsmelding frå Bokn Senior / Brukarråd Fullstendighetserklæring 3

5 4

6 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt Kommunane er i all hovudsak styrt av dei økonomiske rammevilkår som kvart år vert vedtekne av Stortinget. Kommunebudsjettet for var som budsjettet for svært stramt. Som fylgje av finanskrisa fekk kommunane i 2009 ekstraordinære statlege løyvingar for å oppretthalda etterspurnaden etter varer og tenester. Både for å dempa den aukande arbeidsløysa og for å kunne gi økonomisk rom for å auke vedlikehaldet av kommunale bygg og vegar. Ifylgje tal og kommentarar frå Kommunenes Sentralforbund, KS, er rekneskapsresultata for 2009 betre enn for 2008 sjølv om mange kommunar i 2009 slit med underskott på drifta. I tillegg vart overføringane for kommunane for 2010 låge i forhold til forventa løns- og prisauke samtidig som det vart gitt signal om at det ville komma ytterlegare innstrammingar i samband med kommuneproposisjonen i Dette har ført til at rekke kommunar i 2010 har måtte setja i verk større innsparingstiltak. Det gjennomsnittlege netto driftsresultat for landet i 2009 var på 2,8% mot 0,7% i For Bokn blei netto driftsresultat i 2009 på 7,9% mot 4,1% i I kroner utgjorde netto driftsresultat i 2009 kr ,- mot kr ,- i Budsjettet for 2009 var som tidlegare år basert på målsettingar i kommuneplanen om: Styrka oppvekstvilkår for born og unge Legga til rette for etablering av unge familiar Marknadsføra kommunen som ein god stad for busetting og etablering Gjennomføra planar for funksjonshemma Skapa eit differensiert omsorgstilbod Driva ein aktiv næringspolitikk Delta aktivt i regionalt samarbeid Inntektsutviklinga i kommunane er sterkt knytt til folketalsutviklinga. Både når det gjeld rammetilskott og når det gjeld fordeling av inntekt frå gassbasert industri mellom Tysvær og Bokn. For Bokn er det viktig at ein ikkje har ei alt for skeiv befolkningsutvikling i forhold til Tysvær for det vil redusera Bokn kommene sin del av desse inntektene. Befolkningsutviklinga for Bokn hadde ei lita nedgang frå 823 til 811 i 2008, men har hatt ei auke på 20 personar eller heile 2,4% i Bokn kommune er godt stelt med kvalifisert personell i nøkkelstillingar. Men manglar førskulelærarar og helsesøster med godkjend utdanning. Helsesøster gjennomfører 2009/2011 helsesøsterutdanning. 5

7 Kommunen har stabile, dyktige og godt kvalifiserte medarbeidarar - noko som er ein føresetnad for god kvalitet på dei kommunale tenestene. Sjølv om me i dag i all hovudsak er dekka med kvalifisert personale er det tydelege signal både nasjonalt og regionalt om at det vil bli eit aukande problem å få kompetent personell til å søkje kommunale stillingar. Dette gjeld stillingar på alle nivå. Det interkommunale samarbeidet på Haugalandet er spreidd over eit vidt spekter av tenester. Ein ser det interkommunale samarbeidet som svært viktig i framtida, både når det gjeld arbeidet med å rekruttera nye medarbeidarar og ikkje minst som eit godt alternativ i forhold til å tilsette eigne medarbeidarar innanfor spesialisttenestene. Pågangen etter bustadtomter i Bokn har vore låg i Kommunen skal i 2010 regulera og legga til rette for nye bustadtomter på Alvestad noko ein håper vil føra til auka etterspurnad. Rekneskapen viser at det i 2009 har vore noko overforbruk i forhold til budsjettet sjølv om det samla resultatet er bra. Det vises til kommentarane under det enkelte rammeområde. Investeringar Dei samla investeringane i 2009 utgjer ca. 3,1 mill. kroner. Dei største investeringane gjeld utskifting av vindauge på skulen, vassleidning til Ognøy, uteområdet rundt Boknatun og småbåthamn i Hålandssjøen. Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskap 2009 Rekneskap 2008 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Overskot Netto driftsresultat for 2009 er på 7,9% mot 4,1% i Det er ei målsetting at netto driftsresultat ikkje skal vere lågare enn 3% av driftsinntektene. Bokn ligg godt innafor denne marginen. Lånegjeld og fond Rekneskap 2009 Rekneskap 2008 Langsiktig lånegjeld Fond: Disposisjonsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Bundne driftsfond inkl. HR 3,0mill Sum fond Dei kommunale fonda er auka med kr ,-. 6

8 Inntekter Rekneskap 2009 Rekneskap 2008 Skatteinntekter Rammetilskott Eigedomsskatt Overf. med krav til motyting Andre inntekter Sum driftsinntekter Samla hadde kommunen ei auke i inntekter på ca. 8,2 mill. kroner frå 2008 til Eigedomsskatten utgjorde i 2009 kr ,- dvs. ca 1,7 mill. høgare enn i Auken i eigedomsskatten skuldast i hovudsak at eigedomsskatten frå gasskraftverket i 2008 fyrst vart bokført i Det meste av eigedomsskatten skriv seg frå den gassbaserte industrien på Kårstøanlegget. Sjukefråveret Bokn kommune har frå 2002 vore ein IA bedrift. Sidan 1. januar 2005 har ein hatt avtale med Haugaland HMS-senter om regelmessig gjennomgang og kartlegging av arbeidsmiljøet mellom anna som eit tiltak for å få redusert sjukefråværet. Totalt for kommunen var sjukefråværet på 8,1% i 2009, ei dobling frå tidlegare år og høgare enn SSB sin statistikk for landet som er på 7,6%. Det er fortsatt stor forskjell frå avdeling til avdeling og sjukefråværet er nærare omtalt hos kvar enkelt seksjon. Likestilling / deltidsstillingar Bokn kommune har, likt andre kommunar, skeiv fordeling av kvinner og menn i mange av yrkene. Innan helse, barnehage og skule har vi ei overvekt av kvinner og i teknisk er det overvekt av menn. I mellomleiar stillingar er det fleire kvinner enn menn, medan den administrative toppleiinga er fordelinga 4 menn og 1 kvinne. Utfordringa er å rekruttere fleire menn til stillingane i helse, skule og barnehage og fleire kvinner til toppleiinga. Kommunen har også mange deltidsstillingar, spesielt innan omsorg. Målet er å auka desse stillingane og få fleire stillingar med 100%. Små stillingar er ei ulempe for både tilsette og brukarar, men ofte kan det vera vanskeleg å få turnusen til å gå opp når antal personar vert redusert. Vegen vidare Bokn kommune har eit høgt nivå på dei kommunale tenestene - både når det gjeld kvalitet og kvantitet. Kommunen har fram til no hatt barnehageplass til alle som har søkt innan søknadsfristen. Ei auka i antal søkjarar siste åra gjer at kommunen må vurdera å byggja ut eller byggja ny barnehage. Etterspurnaden etter sjukeheimsplassar har dei siste åra vore større enn kapasiteten. I 2009 har det vore betre samanheng med tilbodet og etterspurnaden. Bokn har ein god skule knytt opp mot eit flott bibliotek. Kommunen må i dei kommande åra ta høgd for at det vil kunne vere behov for å byggje ut fleire av dei kommunale byggja/tenestetilboda som fylgje av ein forventa folketalsutvikling ikkje minst som fylgje av T-forbindelsen som vert starta opp i 2009 og skal stå ferdig i 2013 og ikkje minst dei framtidige Rogfastplanane. 7

9 Utfordringar for kommunen dei kommande åra vil difor både vere å skaffe byggeklare bustadtomter, kunne dekke behovet for sjukeheimsrom, omsorgsbustader, barnehageplassar og gode og funksjonelle klasserom. I tillegg vil det som tidlegare, vere å få fleire unge barnefamiliar til å busette seg i Bokn. Ein av dei den største utfordringane i kommunesektoren framover vil vere å rekruttere folk til å jobba i kommunesektoren. Både innan dei store og viktige sektorane som utdanning og helse/omsorg er det få som tar utdanning i forhold til det behovet for arbeidskraft ein vil få innan desse sektorane i åra som kjem. Kommunar og næringsliv på Haugalandet er difor i saman om eit rekrutteringsprosjekt som skal betre regionens omdømme og få fleire til å busette seg i vår region. Lånegjelda I Bokn er no markert på veg ned sjølv om ein fortsatt ein del år framover vil slite med høge finanskostnader. Den rentenedgangen som me såg i slutten av 2008 og som har fortsatt inn i 2009, har hatt positive konsekvensar for økonomien vår. Det er forventa at renta fortsatt vil ligga lågt dei neste åra. Økonomi er ein viktig innsatsfaktor når det gjeld kvalitet og kapasitet på kommunale tenester, men det viktigaste er likevel fyrst og fremst dyktige medarbeidarar. Bokn kommune har mange dyktige medarbeidarar som gjer ein god jobb og gjennomfører dei oppgåver dei blir pålagt på ein god måte. Sentralt som Bokn ligg, nært opp til arbeidsmarknader både sør og nord for Boknafjorden, er det mange kommunar som konkurrerer om denne arbeidskrafta. Det er derfor viktig å ta vare på denne ressursen gjennom ein personalpolitikk som gjer oss konkurransedyktige i forhold til andre kommunar både når det gjeld løn og andre arbeidsgjevarpolitiske tiltak. Som ein liten distriktskommune har kommunen tatt sitt ansvar som samfunnsutviklar på alvor. Både når det gjeld saker internt i kommune, men også når det gjeld saker som er viktige for regionen. Bokn kommune ser på det interkommunale samarbeidet som viktig, og deltar i mange større samarbeidsprosjekt, Innkjøpssamarbeidet, Haugaland Vekst IKS næringsutviklingsselskap, HSN Haugaland Skule Næringsliv, Haugalandrådet, Interkommunalt renovasjonsselskap HIM, Haugaland Kommunerevisjon, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd for å nemne noen av dei mest sentrale. Gjennom Haugaland Vekst IKS har Bokn kommune frå 1. januar 2006 hatt ansvaret for sekretariatsfunksjonen for Haugalandrådet. Bokn, april 2009 Jan Erik Nygaard Rådmann 8

10 BEFOLKNINGSUTVIKLING I BOKN ÅR Fødde Døde Fødselsoverskott Innflytting Utflytting Netto flytting Folketalsvekst Sum innbyggjarar Ved årsskifte 2009/2010 var folketalet på Bokn auka til heile 831 personar, ei auke på 20 i forhold til Det var i 2009 ei innflytting på heile 44 personar av dette 9 frå utlandet. Dette gir ei folketalsvekst på 2,4% - den høgste folketalsauken på Haugalandet. Det synes med dette som innbyggartalet på Bokn har stabilisert seg på i overkant av 800 innbyggarar. 9

11 RAMMEOMRÅDE 1 - Sentraladministrasjonen Innleiing Sentraladministrasjonen omfattar dei politiske og administrative tenestane i kommunen. Dei administrative einingane er rådmann, data, servicetorg og økonomiavdeling. Tenestane som dette rammeområdet omfattar er politisk aktivitet og overordna administrasjon av kommunen som utgjer ca 40% av utgiftene på rammeområdet. Resten av utgiftene ca 60% gjeld fellesutgiftene til tenesteproduksjon. (jmf. Resultatvurdering, andre tenester) Rådmannen; Overordna styring og kontroll, juridisk bistand, interkommunalt/regionalt arbeid, beredskap, sekretærfunksjon for formannskap og kommunestyre, næringsarbeid og data. Servicetorg; Kundemottak, sentralbord, post, arkiv, felles innkjøp, sekretæriat for politiske utval og interne merkantile tenester til og for seksjonane. Økonomiavdelinga; Økonomistyring, budsjett, innkjøpsavtalar, rekneskap, lønn, fakturering, skatteinnkrevjing, generell personalpolitikk, HMS/arbeidsmiljø og IKT strategi. Ressursbruk; Driftsresultat Rekneskap 2008 Budsjett 2009 Rekneskap 2009 Avvik frå Budsjett 2009 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgift Rekneskapet for 2009 viser at drifta er ca 1,9 mill lågare enn budsjettert. Mindreforbruket / overskotet skuldast; Unytta løyving reserverte bevilgningar; kr Overskot Haugalandrådet kr Mindreforbruk pensjonskostnader kr Budsjettet for Haugalandrådet utgjer 1,6 mill. Bemanning Årsverk rådmann/edb 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Årsverk økonomiavdeling 2,6 2,6 2,73 * 2,73 * 2,73 * Årsverk servicetorg 2,1 2,1 1,75 1,75 1,75 * Inkl. 13% lønna tillitsvalgt ihht hovudavtalen. Stillinga som IT-konsulent er 100% men 20% er knytta opp mot arbeid for Utsira kommune og vi får refundert lønskostnadene frå Utsira. Stillingsandelen på fast tilsette i Servicetorget er 1,75 årsverk av desse er 40% fysisk på skulen. I tillegg har kommunen ein avtale med SR-bank om tenesteyting, berekna til ca. 0,5 årsverk. Bemanninga har 10

12 vore stabil og ein har god fagleg kompetanse i stillingane. Tilsette i servicetorget har på fritida tatt relevante høgskulefag. Sjukefråver i administrasjonen sjukefråver I % 5,14% 6% 0,5% 0,5% 0,7% Kortidsfråver dagar 7 dg 18dg 12dg Langtidsfråver dg. 89 dg. 75dg har vore eit år utan langtidsfråver og fråversprosenten er fortsatt svært låg. Resultatvurdering Året 2009 har vore prega av høg aktivitet og ein har ikkje fått gjennomført alle planlagte oppgåver, bl.a. revisjon av reglementer, arkivplan og rydding av arkiv. I ein pressa arbeidssituasjon har ein prioritert dei oppgåvene som er viktigaste. Dei ordinære driftsoppgåvene for administrasjonen har ikkje endra seg i forhold til tidlegare år, og årsmeldinga inneheld difor mykje av dei same opplysningane som tidlegare berre justert med endringar og nøkkeltal. Teneste 1000 Politisk styring og kontroll Rekneskapet viser eit overforbruk på kr ihht budsjett. Meirkostnadene er fordelt må mange ulike kostnader, både kurs, reiseutgifter, bevertning, kontorrekvisita etc. Kostratala frå dei 4 siste åra viser fylgjande utvikling; Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb Boknatun vart mala lys med kommuneblå markeringar i

13 Teneste 1200 Administrasjon Rådmann, datakonsulent, personal, servictorg og økonomi (teneste 1202) er alle definert som administrasjon dvs. funksjon 120 ihht. KOSTRA. KOSTRA tala viser at vi har høge kostnader til administrasjon, samanlikna med andre kommunar. Ein av årsakene til dette er at vi av praktiske årsaker fører ein del fellesutgifter som administrative utgifter og det er vanskeleg å fordele kostnadene nøyaktig etter forbruk i den enkelte driftsavdeling.. Både Servicetorg, Økonomiavdelinga og rådmann bruker mykje av arbeidstida til å utføre oppgåver som er ein del av tenesteproduksjonen i andre seksjonar. Kartlegging viste at av dei 6,7 årsverka som er tilsette i sentraladministrasjonen utfører 2,5 årsverk direkte tenesteproduksjon. Dei resterande 4,2 årsverka i administrasjonen utfører tenester som betjener hele den kommunale organisasjonen dvs. rekneskap, lønn, personalpolitikk, HMS, sentralbord, post/arkiv, politisk sekretariat, datadrift og overordna administrasjon og leiing (funksjon 120) Kostratala frå dei 4 siste åra viser fylgjande utvikling; Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb Data: Serverane som vart skifta våren 2005, og som i mange år har fungert optimalt, begynte å skape trøbbel sommaren I tillegg vart det samtidig skifte av leverandør på IKTutstyr og -tenester, og begge desse tinga førte til at det var vanskeleg å få retta feila og det vart mykje plunder og irritasjon. Etter at vi bestilte ein helsesjekk på serveren viste det seg at vi nå var for mange brukarar og systema stoppa heilt opp når alle var inne. Bruk av internett og tunge program sprengte kapasiteten. Arbeidet med utskifting og utviding av servere starta opp, og i desember vart det bestilt nytt utstyr. På grunn av leveringstid på utstyr starta utskiftinga på nyåret Dataproblemene førte også til at kommunen kjente behovet for å utarbeide planar for IKT. I åra som har gått har den enkelte seksjon i stor grad planlagt og gjennomført kjøp av utstyr og program utan at vi har tenkt heilskap i IKT infrastruktur. Administrasjonen starte difor arbeidet med å laga ein strategisk IKT plan utpå hausten. Denne planen samt ein handlingsplan for IKT vart vedtatt i januar Datasikkerhet Kommunen tar fysisk backup av alle data, og backup serveren er plassert i anna bygg enn hovudserver. Backup vert kjørt både til disk og tape. Begge serverane er stasjonert i eigne avlåste rom, og rom for hovudserver er også sikra med kjøling / ventilasjon. Brannmuren er installert slik at vi har sikre soner for sensitiv informasjon ihht datatilsynet sine krav. 12

14 Kommunen trur vi har godkjente lisensar for programvare og antivirusprogram på alle PCèr og servere, men Microsoft sine lisensreglar er svært kompliserte. Når vi skiftar ut serverar etc. må vi snarast få ny gjennomgang for å unngå at ein kontroll fører til høge bøter dersom vi ikkje har alt i orden. PC er Pr. dags dato er det ca 170 PC er og 11 servere i drift i Bokn kommune. Totalt har vi 80 bærbare og 90 stasjonære Pcèr i nettverket. Skulen har ca 65 av dei bærbare, og 45 av desse er mobile klassesett. Behovet for utskifting av Pcèr aukar stadig fordi utviklinga i programvare fører til behov for større kapasitet på maskinane. Gjennomsnitt levetid pr PC er 3-5 år, avhengig at type (bærbar/stasjonær) og bruk. Kjøp av tenester Økonomi programma har sidan årskiftet 05/06 vore drifta av eit privat selskap i Sykkylven, og alle kommunane (4stk) som er med i dette samarbeidet har vore svært nøgde med oppetid og service. Hausten 08 begynte vi å få problem med at vi ofte falt ut, og etter ein del testing vart det i 2009 konkludert med at det var behov for oppgradering og re-innstallasjon av programma på ny server. Etter et denne oppgraderinga vart gjort har drifta stabilisert seg igjen. Internett tilgang Internett tilgangen vi har hatt på 6 mb via Tysvær/Karmøy vart sagt opp ut Kommunen har hatt forhandlingar med Haugaland Kraft, og vi har fått ein ny avtale om breiband på 25MB som skal etablerast tidleg i Sambandet er med trådlaus link til Tysvær og deretter på fast linje. Trådløst nett Boknatun, skole og biblioteket er nå dekka av tre trådlause nett: lærer, elev og publikums-nett. Det er satt opp 5 access-punkt som dekker heile skulebygget samt store deler av Boknatun. Ikt ansvarleg har eit nært samarbeid med fagpersonell i andre kommunar og OleBrumm nettverket har samarbeidsmøter ca 3-4 gonger i året. Servicetorg SR-Bank, servicetorg og NAV har vore samlokalisert med felles kundemottak sidan Målsetjinga for servicetorget er at brukarane skal oppleve at dei vert godt mottatt og at dei får god informasjon om kommunale tenester og / eller hjelp til å få kontakt med rett saksbehandlar i kommunen. Etter avtale med Banken, betener personalet i det nye kundesenteret både Bank og kommune, og dei tilsette i banken skal utføre ein del arbeidsoppgåver for kommunen etter nærare avtale. Denne arbeidsfordelinga er ennå ikkje heilt på plass. I 2009 har banken hatt stor utskifting av personell, og arbeidsfordelinga har difor stoppa opp. 13

15 Tilbakemeldingane frå banken er at det er ein del unytta kapasitet som ein må få klare å nytte betre. Brukarane / publikum er godt nøgd med denne løysinga som mellom anna fører til at banken i Bokn har 5 dagars opningstid kvar veke. Dei ordinære oppgåvene for servicetorget er sentralbord/skranke, postmottak og postfordeling, arkivansvar og enkelte interne fellesfunksjonar til dømes innkjøp av kontorrekvisita, reisebestilling, booking av møterom og liknande. I tillegg har Servicetorget ansvar for utsending av sakspapir til kommunale styrer, råd og utval og nødvendig etterarbeid etter desse møtene. Servicetorget utfører og enkelte oppgåver for seksjonane og har i tillegg eit særleg ansvar når det gjeld generell info på kommunen si heimeside. Servicetorget har fortsatt avtale med likningsetaten om å utføra ein del tenester. Særleg i perioden for innlevering av sjølvmeldinga merker ein dette meirarbeidet. Kommunen sine postlister og møteplan/saksliste for politiske utval ligg på Internett. Innsyn i dokumenter har ein valt å ta vekk inntil vi er meir sikre på systemet og ein har fått god kompetanse og gode kontrollrutinar som sikrar at ikkje sensitive/graderte data vert offentlege. Personalfunksjonen Personalpolitisk plan og andre personalreglement er under revisjon, men er blitt nedprioritert også i 2009 pga andre og meir presserande oppgåver. Kommunane på Haugalandet deltek i eit rekrutteringsprosjekt for distriktet saman med næringslivet og dette arbeidet starta opp hausten Kommunane har i tillegg eit eige 2 årig prosjekt (ut 2009) kor ein viktig del av prosjektet har vore å få til eit nært samarbeid med utdanningsinstitusjonane i nærmiljøet for å utvikle attraktive grunn- og vidareutdanningstilbod innan dei faga som kommunane har behov for. Høgskulen HSH har utarbeidd 2 nye studietilbod kommunal saksbehandling og leiing som nå har starta opp, og det vert arbeidd med å få til fleire studietilbud innan tekniske områder og pleie/omsorg. Kommunen har dei siste åra arrangert ein felles julelunsj for alle tilsette og på dette arrangementet vert det også utdelt gratiale for tilsette med 15 eller 25 års teneste. Tilbakemeldingane er et dette arrangementet er svært positivt. Teneste 1202 Økonomitenester Økonomi. Dei ordinære oppgåvene innafor økonomi er budsjettering, økonomistyring, kommunal bokføring, skatterekneskap, mottak/scanning av inngående faktura, utgåene fakturering og lønn. I tillegg har avdelinga fokus på at vi kan utføre tenester for seksjonane på 14

16 områder kor det er behov for fagkompetanse innan økonomi- /personal, og har også overtatt en del oppgåver som effektiviserer og kvalitetssikrar saksbehandlinga. Skatteoppkrevarkontoret: I 2009 blei det innfordra 58,7 mill. kroner i skatter og avgifter. Kommunen sin andel av dette utgjorde ca. 15,6 mill. kroner. Kommunen hadde ei auke i skatteinngangen på 3,9%. Innfordringa og restansesituasjonen er fortsatt tilfredsstillande med uteståande krav på 1,2mill ved årskiftet. Dette er ein nedgang i restansane på ca. 32 % i forhold til Det nye skattesystemet (SOFIE) som vart innført på slutten av 2008 har sett preg på arbeidet i Det kommunale datanettet har i tillegg ført til driftsproblem med lang responstid og/eller at systemet låser seg. Bokn kommune deltar Haugaland interkommunale Arbeidsgiverkontroll saman med 9 andre kommunar. Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet fungerer slik at Haugesund og Karmøy har saksbehandlarar som utfører alt arbeid med vurdering av grenseverdiar og utlysning av anbud i Norge eller EØS-området. Vi andre kommunane i samarbeidet kjem med i arbeidet når vi skal vurdera dei innkomne tilboda og foreta eit val av leverandør. Teneste 1203 HMS / arbeidsmiljø Sjukefråveret i kommunen har store endringar frå år til år. I 2007 var fråværet på 489 dagsverk, dette vart auka til 741 dagsverk (4%) i 2008 og til 1640 dagsverk i Av desse har skulen fråver i 988 dagsverk, (11,5%) og sjukestova 317 dagsverk / 8,7%. Omrekna til stillingar vil dette utgjera i underkant av 6,3 årsverk. Totalt for kommunen var sjukefråværet på 8,1% i 2009, ei dobling frå tidlegare år og høgare enn SSB sin statistikk for landet som er på 7,6%. Rogaland har det lågaste fråveret med 6,9% i Kommunen har ein avtale om inkluderande arbeidsliv som betyr at vi forpliktar oss til å ha ei tett oppfylgjing av dei sjukemeldte og tilrettelegga arbeidet slik at dei kan fortsette i jobben. Den enkelte seksjon har kommentert sitt fråver nærare. Kommunen har eit internettbasert HMS system kor både reglar, rutiner, skjema etc skal vera tilgjengeleg for alle. HMS-systemet omfattar også meldingsrutinar for avvik og risikovurdering. Leiarar, tillitsvalgte og verneombud har tidlegare fått opplæring i programmet, men etter kvart er bruken redusert og utfordringa er å revitalisere og utvikla dette systemet til eit godt verktøy i HMS arbeidet. Arbeidsmiljøutvalet har ikkje hatt møter. HMS-senteret har vore ein aktiv medspelar i HMS arbeidet. Anna kvart år skal alle tilsette gjennom ein arbeidshelseundersøkelse. Resultatet viser kva dei tilsette 15

17 opplever som positivt og negativt i arbeidsmiljøet / på arbeidsplassen. Dei aktuelle seksjonane bruker resultata saman med personalet og vurderer kva som kan gjerast for å betre arbeidsmiljøet. I 2009 vart undersøkinga gjennomført for 1.etg. Boknatun. Kommunen har også deltatt på HMS konferansen i Haugesund, der vi fekk mykje god og nytting informasjon og inspirasjon. Velferdsutvalet gjennomførte i 2009 et julebord for tilsette Attføringsutvalet har ikkje hatt saker til behandling i AKAN. Ingen saker har blitt tatt opp med Akan-kontakten i året som gjekk. Teneste 3250 og 3251 Næring og landbruk Bokn kommune var saman med Haugesund og Tysvær med på etableringa av Haugaland Vekst IKS hausten I tillegg gjekk Utsira inn i Haugaland Vekst IKS i 2008, mens dei andre kommunane i regionen har vald å stå utanom. Gjennom Bokn kommune har Haugaland Vekst fått tillagt sekretariatsfunksjonen for Haugalandrådet. Haugaland Vekst er samlokalisert i tidlegare Meieribygget i Haugesund saman med mellom anna Kunnskapsparken, HSA, Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS, Rogalands-forskning, Haugesundregionens Næringsforening. Haugaland Vekst IKS har i 2009 på ein positiv måte profilert seg som kommunens næringsapparat, med ei klår uttalt vilje til å vera kommunens næringssjef. Tilbakemeldinga frå næringslivet er at Bokn no har fått eit synleg og hjelpsomt tiltaksapparat. Landbrukstenesta er som tidlegare organisert med Tysvær som vertskommune der både Tysvær, Haugesund og Bokn no knytt til dette felles landbrukskontoret. Som tidlegare år har kommunen gitt tilskott til Bokn Næringsforum og Destinasjon Haugesund og Haugalandet as. Det er utarbeidd service-erklæring for tenesta. Intensjonen og målsettinga i serviceerklæringa vert lagt til grunn for kontakten mellom kommunen og næringslivet. Bokn kommune fekk i 2009 tildelt næringsfond frå Rogaland Fylkeskommune på kr ,-. Ein fekk i løpet av året 3 søknader om tilskott frå næringsfondet. Alle 3 søknadene omhandla gode prosjekt som fekk tilskott frå fondet. Teneste 3900, 3920 og 3930 Kyrkja og andre religiøse formål I budsjettet vart det vedtatt at overføringane til desse tenestane skulle videreførast på same nivå som tidligare, men sidan dei statlege overføringar til kyrkja vart avslutta, vart det også i 2009 gitt ei tilleggsløyving til kyrkja på kr ,-. I budsjettet for 2009 vart overføringane til kyrkja totalt kr (inkl ,- til vedlikehald) av dette kjøper kyrkja økonomi/lønn- og vaktmester tenester frå kommunen for kr

18 ,- til vedlikehald/reparasjon av kyrkjebygget vart løyvt i 2004, og reparasjonsarbeidet starta opp i I åra er det lagt inn kvart år for vidare vedlikehald av bygget. Sidan vedlikehaldet er stoppa opp og pengane er på kyrkja sitt fond har ein ikkje vidareført dette men avventar ein nå vedlikehaldsplan. Andre tenestar Ca. 4,2 mill. (60%) av sentraladministrasjonen sine kostnader gjeld driftsutgifter for andre, dvs Haugalandrådet (ca 1,6mill) og seksjonar; bl.a. innkjøp av kontorrekvisita, post, forsikringar, felles data program/linjer, telefon og løn for dei driftstenestane som vert utført for andre. (gjeldsrådgivning, vederlagsberekning, drift av datanett/maskinar i seksjonane m.m.) Utviklinga framover I samarbeidet kommune & bank har banken hovudansvar for kundemottak og sentralbord. I tida framover må vi ha fokus på opplæring av bankpersonalet for å nytte denne ressursen, samt effektivisering og kvalitetssikring av arbeidsoppgåvene. Arbeidet med arkivplanen blei starta opp i 2004, men er ikkje ferdigstilt. Det er eit prioritert oppgåve å fullføra dette arbeidet i Vi vil vidareføre målet om at seksjonane skal prioritere tenesteproduksjonen og kontinuerleg vurdera om det er arbeidsoppgåver som kan samordnast og/eller effektiviserast ved at sentraladministrasjonen utfører desse, f.eks rapportering, personalsaksbehandling, økonomikontroll m.m. IKT planen for kommunen med oppgradering av program og nye web-baserte dataverktøy, vonar vi skal føre til betre dataflyt mellom seksjonane, og gi betre oversikt og tilgang på informasjon / styringsdata. Utviklinga dei siste åra har vist at behovet for interkommunalt samarbeid er aukande. Ikkje bare for små kommunar som kan vere avhengig å kjøpa tenester frå andre, men sjølv store kommunar som Haugesund og Karmøy vil på fleire områder vere avhengige av gode interkommunale løysingar. Særleg vil det vere viktig at ein på Haugalandet står samla om nyrekruttering av kommunale arbeidstakarar mellom anna gjennom omdømmebygging og marknadsføring av regionen. Tiltross for at samarbeidsklimaet på Haugalandet må seiast å vere godt, er det ofte vanskeleg å få til eit samarbeid i store viktige saker. Dersom interkommunalt samarbeid skal kunne erstatte kommunesamanslutningar med oppbygging av einingar med brei kompetanse og stordriftsfordelar, må kommunane i regionen bli flinkare til å gjennomføra interkommunale samarbeidsprosjekt. Kommunen vil også i åra framover arbeide for å legge forholda til rette for utvikling av eit livskraftig lokalt næringsliv. Sjølv om det ikkje er store midlar å hente til næringsutvikling verken lokalt eller sentralt, er det svært gledleg at næringsfond på kr ,- er vidareført i For Bokn er det viktig at arbeidet i Haugaland Vekst IKS utviklar seg på ein god måte og ein ser det som ein stor fordel dersom fleire av kommunane etter kvart går inn i selskapet. 17

19 For Bokn er det også viktig at ein lukkast med å få gjennomført industrietableringar i Gismarvik-området og ein ser difor svært positivt på Haugaland Kraft as har prioritert arbeidet med å utvikle dette næringsområdet. Som ein del av kommuneplanarbeidet har kommunen gjort prioriteringar som gjeld kva satsingsområder ein skal ha fokus på. Gjennom visjonen og prosjektet Kjekt på Bokn legges det opp til å utvikle Boknasamfunnet til å bli eit meir inkluderande samfunn. Prosjektet er prioritert økonomisk både i budsjett og langtidsbudsjett Prosjektet Kjekt på Bokn har hatt stor aktivitet og viser godt igjen gjennom forskjellige tilatak og prosjekt. Elles vil sentraladministrasjonen sitt fokus vera å videreutvikle gode interne rutiner og reglement, samt å finne fram til data og KOSTRA tal som kan brukast til styringsverktøy for kommunen. Vi vil også i stor grad samarbeide med andre kommunar for å utnytte felles kompetanse og ressurser. 18

20 SEKSJON KULTUR, SKULE OG BARNEHAGE Innleiing Seksjon kultur, skule og barnehage omfattar Bokn museum, Bokn bygdablad, Bokn kulturkontor Barne- og ungdomsarbeid, Petra ungdomsklubb, Artep kulturkafe Bokn bibliotek Bokn kultur og musikkskule Bokn barnehage Bokn skule med barnesteg (1-7), ungdomssteg (8-10), team ekstra, SFO Vaksenopplæring, PP-tenester Reinhald (skule og barnehage) Ressursbruk Ressursbruken (drift) innan seksjonen. Rev. budsjett 2009 Avvik frå rev. budsjett 2009 Driftsresultat (heile tusen) Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgift Drifts- og investeringsresultat fordelt på dei ulike tenestene: Driftsresultat 2009 (heile tusen) Teneste Budsjett Brutto utgifter Netto utgifter Investeringar resultat 2009 (heile tusen) Budsjett Rekneskap Teneste Brutto utgifter Netto utgifter Netto utgifter 2220 Skifte av vindauge i skulen Rekneskap Netto utgifter Avvik frå rev. budsjett 2010 Barnehagen Grunnskulen Styrking av barnehagetilbodet Vaksenopplæringa, Opplæringslova 2150 Skulefritidsordninga Barnehagebygget, reinhald m.v Skulebygget, reinhald m.v Skuleskyssen

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2007 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 FOR BOKN KOMMUNE RÅDMANNENS KOMMENTARAR:... 5 GENERELT... 5 INVESTERINGAR... 6 DRIFTSRESULTAT/REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK... 6 SJUKEFRÅVERET... 8 LIKESTILLING / DELTIDSSTILLINGAR...

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 FOR BOKN KOMMUNE RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 1 Investeringar 3 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 3 Lånegjeld og fond 3 Inntekter 3 Sjukefråveret 4 Likestilling / deltidsstillingar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 FOR BOKN KOMMUNE Innhald: Rådmannen sine kommentarar Generelt 1 Investeringar 4 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 4 Lånegjeld og fond 4 Inntekter 4 Sjukefråver 5 Likestilling

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FOR BOKN KOMMUNE Innhald: Rådmannen sine kommentarar Generelt 1 Budsjett og drift i 2013 2 Lånegjeld og fond 3 Sjukefråver og HMS 4 Likestilling / deltidsstillingar 4 Personale/kompetanse

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2006 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2006 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 GENERELT... 5 INVESTERINGAR... 6 DRIFTSRESULTAT/REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK... 6 SJUKEFRÅVERET... 7 LIKESTILLING / DELTIDSSTILLINGAR...

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Administrativt revidert 28. august 2017 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum. Barnehagane er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningslinje for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningslinje for samordna opptak i i Stord kommune INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 85/15, 29.10.2015. 2 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i Åmotsdal, Flatdal og i Seljord sentrum.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer