ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

2 1

3 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7 Likestilling / deltidsstillingar...7 Vegen vidare...7 BEFOLKNINGSUTVIKLING I BOKN RAMMEOMRÅDE 1 - Sentraladministrasjonen Innleiing...10 Ressursbruk;...10 Resultatvurdering...11 Teneste 1000 Politisk styring og kontroll...11 Teneste 1200 Administrasjon...12 Teneste 1202 Økonomitenester...14 Teneste 1203 HMS / arbeidsmiljø...15 Teneste 3250 og 3251 Næring og landbruk...16 Teneste 3900, 3920 og 3930 Kyrkja og andre religiøse formål...16 Andre tenestar...17 Utviklinga framover...17 SEKSJON KULTUR, SKULE OG BARNEHAGE Innleiing...19 Ressursbruk...19 Resultatvurdering...23 Teneste 2010 Bokn barnehage...23 Teneste 2020 Bokn skule...24 Teneste 2110 Styrking av barnehagetilbodet...27 Teneste 2130 Vaksenopplæring...27 Teneste 2150 Skulefritidsordninga...28 Teneste 2210 og 2220 Reinhald i barnehagen og skulebygget...28 Teneste 2210 og 2220 Barnehagebygget og skulebygget...28 Teneste 2221 Skuleskyss (vanleg skuleskyss og skyss til symjeopplæringa)...28 Teneste 2310 Aktivitetstilbod barn og unge, teneste 2330 Førebyggjande arbeid, helsesosial, og teneste 2311 Kyrkjebygd aktivitetshus...29 Teneste 3350 Parkar, plassar og torg...31 Teneste 3600 Naturforvaltning...31 Teneste 3700 Bibliotek...31 Teneste 3730 Kino...31 Teneste 3750 Museum...31 Teneste 3770 Kunstformidling...32 Teneste 3800 Idrett...32 Teneste 3830 Musikk og kulturskular...32 Teneste 3850 Andre kulturaktivitetar...33 Teneste 3850 Bokn bygdablad...33 Utviklinga framover

4 RAMMEOMRÅDE 3 SEKSJON HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN Innleiing;...36 Ressursbruk;...38 Resultatvurdering;...41 Teneste 2310 Aktivitetstilbod barn og unge...41 Teneste 2320 Førebuing, skule og helsestasjon...41 Teneste 2330 Forebyggande arbeid...45 Teneste 2340 Aktivisering Eldre Og Funksjonshemma...46 Teneste 2410 Diagnose, behandling og rehabilitering...47 Teneste 2420 Sosial rådgjeving og veiledning...50 Teneste 2440 Barnevern...50 Teneste 2510 Barneverntiltak i familien...51 Teneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon...51 Teneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i heimen...52 Teneste Økonomisk sosialhjelp...56 Teneste Ambulanseteneste...56 Teneste 3100 Husbanken sine støtteordningar...56 Utviklinga framover;...56 RAMMEOMRÅDE 6 - SEKSJON TEKNISK Innleiing;...58 Ressursbruk...58 Resultatvurdering...59 Teneste 3400 Vassverk:...60 Teneste 3500 og 3530 Avlaup - kloakk...60 Teneste 3550 Renovasjon...61 Teneste 3380 og 3390 Brann og feiarvesen...61 Teneste Kartverk, Oppmåling og Planar...61 Teneste 2650 og 3150 Bustadfelt og bustader Teneste 3330 og 3340 Vegar og gater, Trafikksikring...62 Teneste Naturforvaltning...62 Utviklinga framover;...62 Politisk og administrativ leiing Vedlegg Årsmelding frå Bokn Senior / Brukarråd Fullstendighetserklæring 3

5 4

6 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt Kommunane er i all hovudsak styrt av dei økonomiske rammevilkår som kvart år vert vedtekne av Stortinget. Kommunebudsjettet for var som budsjettet for svært stramt. Som fylgje av finanskrisa fekk kommunane i 2009 ekstraordinære statlege løyvingar for å oppretthalda etterspurnaden etter varer og tenester. Både for å dempa den aukande arbeidsløysa og for å kunne gi økonomisk rom for å auke vedlikehaldet av kommunale bygg og vegar. Ifylgje tal og kommentarar frå Kommunenes Sentralforbund, KS, er rekneskapsresultata for 2009 betre enn for 2008 sjølv om mange kommunar i 2009 slit med underskott på drifta. I tillegg vart overføringane for kommunane for 2010 låge i forhold til forventa løns- og prisauke samtidig som det vart gitt signal om at det ville komma ytterlegare innstrammingar i samband med kommuneproposisjonen i Dette har ført til at rekke kommunar i 2010 har måtte setja i verk større innsparingstiltak. Det gjennomsnittlege netto driftsresultat for landet i 2009 var på 2,8% mot 0,7% i For Bokn blei netto driftsresultat i 2009 på 7,9% mot 4,1% i I kroner utgjorde netto driftsresultat i 2009 kr ,- mot kr ,- i Budsjettet for 2009 var som tidlegare år basert på målsettingar i kommuneplanen om: Styrka oppvekstvilkår for born og unge Legga til rette for etablering av unge familiar Marknadsføra kommunen som ein god stad for busetting og etablering Gjennomføra planar for funksjonshemma Skapa eit differensiert omsorgstilbod Driva ein aktiv næringspolitikk Delta aktivt i regionalt samarbeid Inntektsutviklinga i kommunane er sterkt knytt til folketalsutviklinga. Både når det gjeld rammetilskott og når det gjeld fordeling av inntekt frå gassbasert industri mellom Tysvær og Bokn. For Bokn er det viktig at ein ikkje har ei alt for skeiv befolkningsutvikling i forhold til Tysvær for det vil redusera Bokn kommene sin del av desse inntektene. Befolkningsutviklinga for Bokn hadde ei lita nedgang frå 823 til 811 i 2008, men har hatt ei auke på 20 personar eller heile 2,4% i Bokn kommune er godt stelt med kvalifisert personell i nøkkelstillingar. Men manglar førskulelærarar og helsesøster med godkjend utdanning. Helsesøster gjennomfører 2009/2011 helsesøsterutdanning. 5

7 Kommunen har stabile, dyktige og godt kvalifiserte medarbeidarar - noko som er ein føresetnad for god kvalitet på dei kommunale tenestene. Sjølv om me i dag i all hovudsak er dekka med kvalifisert personale er det tydelege signal både nasjonalt og regionalt om at det vil bli eit aukande problem å få kompetent personell til å søkje kommunale stillingar. Dette gjeld stillingar på alle nivå. Det interkommunale samarbeidet på Haugalandet er spreidd over eit vidt spekter av tenester. Ein ser det interkommunale samarbeidet som svært viktig i framtida, både når det gjeld arbeidet med å rekruttera nye medarbeidarar og ikkje minst som eit godt alternativ i forhold til å tilsette eigne medarbeidarar innanfor spesialisttenestene. Pågangen etter bustadtomter i Bokn har vore låg i Kommunen skal i 2010 regulera og legga til rette for nye bustadtomter på Alvestad noko ein håper vil føra til auka etterspurnad. Rekneskapen viser at det i 2009 har vore noko overforbruk i forhold til budsjettet sjølv om det samla resultatet er bra. Det vises til kommentarane under det enkelte rammeområde. Investeringar Dei samla investeringane i 2009 utgjer ca. 3,1 mill. kroner. Dei største investeringane gjeld utskifting av vindauge på skulen, vassleidning til Ognøy, uteområdet rundt Boknatun og småbåthamn i Hålandssjøen. Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskap 2009 Rekneskap 2008 Brutto driftsresultat Netto driftsresultat Overskot Netto driftsresultat for 2009 er på 7,9% mot 4,1% i Det er ei målsetting at netto driftsresultat ikkje skal vere lågare enn 3% av driftsinntektene. Bokn ligg godt innafor denne marginen. Lånegjeld og fond Rekneskap 2009 Rekneskap 2008 Langsiktig lånegjeld Fond: Disposisjonsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Bundne driftsfond inkl. HR 3,0mill Sum fond Dei kommunale fonda er auka med kr ,-. 6

8 Inntekter Rekneskap 2009 Rekneskap 2008 Skatteinntekter Rammetilskott Eigedomsskatt Overf. med krav til motyting Andre inntekter Sum driftsinntekter Samla hadde kommunen ei auke i inntekter på ca. 8,2 mill. kroner frå 2008 til Eigedomsskatten utgjorde i 2009 kr ,- dvs. ca 1,7 mill. høgare enn i Auken i eigedomsskatten skuldast i hovudsak at eigedomsskatten frå gasskraftverket i 2008 fyrst vart bokført i Det meste av eigedomsskatten skriv seg frå den gassbaserte industrien på Kårstøanlegget. Sjukefråveret Bokn kommune har frå 2002 vore ein IA bedrift. Sidan 1. januar 2005 har ein hatt avtale med Haugaland HMS-senter om regelmessig gjennomgang og kartlegging av arbeidsmiljøet mellom anna som eit tiltak for å få redusert sjukefråværet. Totalt for kommunen var sjukefråværet på 8,1% i 2009, ei dobling frå tidlegare år og høgare enn SSB sin statistikk for landet som er på 7,6%. Det er fortsatt stor forskjell frå avdeling til avdeling og sjukefråværet er nærare omtalt hos kvar enkelt seksjon. Likestilling / deltidsstillingar Bokn kommune har, likt andre kommunar, skeiv fordeling av kvinner og menn i mange av yrkene. Innan helse, barnehage og skule har vi ei overvekt av kvinner og i teknisk er det overvekt av menn. I mellomleiar stillingar er det fleire kvinner enn menn, medan den administrative toppleiinga er fordelinga 4 menn og 1 kvinne. Utfordringa er å rekruttere fleire menn til stillingane i helse, skule og barnehage og fleire kvinner til toppleiinga. Kommunen har også mange deltidsstillingar, spesielt innan omsorg. Målet er å auka desse stillingane og få fleire stillingar med 100%. Små stillingar er ei ulempe for både tilsette og brukarar, men ofte kan det vera vanskeleg å få turnusen til å gå opp når antal personar vert redusert. Vegen vidare Bokn kommune har eit høgt nivå på dei kommunale tenestene - både når det gjeld kvalitet og kvantitet. Kommunen har fram til no hatt barnehageplass til alle som har søkt innan søknadsfristen. Ei auka i antal søkjarar siste åra gjer at kommunen må vurdera å byggja ut eller byggja ny barnehage. Etterspurnaden etter sjukeheimsplassar har dei siste åra vore større enn kapasiteten. I 2009 har det vore betre samanheng med tilbodet og etterspurnaden. Bokn har ein god skule knytt opp mot eit flott bibliotek. Kommunen må i dei kommande åra ta høgd for at det vil kunne vere behov for å byggje ut fleire av dei kommunale byggja/tenestetilboda som fylgje av ein forventa folketalsutvikling ikkje minst som fylgje av T-forbindelsen som vert starta opp i 2009 og skal stå ferdig i 2013 og ikkje minst dei framtidige Rogfastplanane. 7

9 Utfordringar for kommunen dei kommande åra vil difor både vere å skaffe byggeklare bustadtomter, kunne dekke behovet for sjukeheimsrom, omsorgsbustader, barnehageplassar og gode og funksjonelle klasserom. I tillegg vil det som tidlegare, vere å få fleire unge barnefamiliar til å busette seg i Bokn. Ein av dei den største utfordringane i kommunesektoren framover vil vere å rekruttere folk til å jobba i kommunesektoren. Både innan dei store og viktige sektorane som utdanning og helse/omsorg er det få som tar utdanning i forhold til det behovet for arbeidskraft ein vil få innan desse sektorane i åra som kjem. Kommunar og næringsliv på Haugalandet er difor i saman om eit rekrutteringsprosjekt som skal betre regionens omdømme og få fleire til å busette seg i vår region. Lånegjelda I Bokn er no markert på veg ned sjølv om ein fortsatt ein del år framover vil slite med høge finanskostnader. Den rentenedgangen som me såg i slutten av 2008 og som har fortsatt inn i 2009, har hatt positive konsekvensar for økonomien vår. Det er forventa at renta fortsatt vil ligga lågt dei neste åra. Økonomi er ein viktig innsatsfaktor når det gjeld kvalitet og kapasitet på kommunale tenester, men det viktigaste er likevel fyrst og fremst dyktige medarbeidarar. Bokn kommune har mange dyktige medarbeidarar som gjer ein god jobb og gjennomfører dei oppgåver dei blir pålagt på ein god måte. Sentralt som Bokn ligg, nært opp til arbeidsmarknader både sør og nord for Boknafjorden, er det mange kommunar som konkurrerer om denne arbeidskrafta. Det er derfor viktig å ta vare på denne ressursen gjennom ein personalpolitikk som gjer oss konkurransedyktige i forhold til andre kommunar både når det gjeld løn og andre arbeidsgjevarpolitiske tiltak. Som ein liten distriktskommune har kommunen tatt sitt ansvar som samfunnsutviklar på alvor. Både når det gjeld saker internt i kommune, men også når det gjeld saker som er viktige for regionen. Bokn kommune ser på det interkommunale samarbeidet som viktig, og deltar i mange større samarbeidsprosjekt, Innkjøpssamarbeidet, Haugaland Vekst IKS næringsutviklingsselskap, HSN Haugaland Skule Næringsliv, Haugalandrådet, Interkommunalt renovasjonsselskap HIM, Haugaland Kommunerevisjon, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS, Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd for å nemne noen av dei mest sentrale. Gjennom Haugaland Vekst IKS har Bokn kommune frå 1. januar 2006 hatt ansvaret for sekretariatsfunksjonen for Haugalandrådet. Bokn, april 2009 Jan Erik Nygaard Rådmann 8

10 BEFOLKNINGSUTVIKLING I BOKN ÅR Fødde Døde Fødselsoverskott Innflytting Utflytting Netto flytting Folketalsvekst Sum innbyggjarar Ved årsskifte 2009/2010 var folketalet på Bokn auka til heile 831 personar, ei auke på 20 i forhold til Det var i 2009 ei innflytting på heile 44 personar av dette 9 frå utlandet. Dette gir ei folketalsvekst på 2,4% - den høgste folketalsauken på Haugalandet. Det synes med dette som innbyggartalet på Bokn har stabilisert seg på i overkant av 800 innbyggarar. 9

11 RAMMEOMRÅDE 1 - Sentraladministrasjonen Innleiing Sentraladministrasjonen omfattar dei politiske og administrative tenestane i kommunen. Dei administrative einingane er rådmann, data, servicetorg og økonomiavdeling. Tenestane som dette rammeområdet omfattar er politisk aktivitet og overordna administrasjon av kommunen som utgjer ca 40% av utgiftene på rammeområdet. Resten av utgiftene ca 60% gjeld fellesutgiftene til tenesteproduksjon. (jmf. Resultatvurdering, andre tenester) Rådmannen; Overordna styring og kontroll, juridisk bistand, interkommunalt/regionalt arbeid, beredskap, sekretærfunksjon for formannskap og kommunestyre, næringsarbeid og data. Servicetorg; Kundemottak, sentralbord, post, arkiv, felles innkjøp, sekretæriat for politiske utval og interne merkantile tenester til og for seksjonane. Økonomiavdelinga; Økonomistyring, budsjett, innkjøpsavtalar, rekneskap, lønn, fakturering, skatteinnkrevjing, generell personalpolitikk, HMS/arbeidsmiljø og IKT strategi. Ressursbruk; Driftsresultat Rekneskap 2008 Budsjett 2009 Rekneskap 2009 Avvik frå Budsjett 2009 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgift Rekneskapet for 2009 viser at drifta er ca 1,9 mill lågare enn budsjettert. Mindreforbruket / overskotet skuldast; Unytta løyving reserverte bevilgningar; kr Overskot Haugalandrådet kr Mindreforbruk pensjonskostnader kr Budsjettet for Haugalandrådet utgjer 1,6 mill. Bemanning Årsverk rådmann/edb 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Årsverk økonomiavdeling 2,6 2,6 2,73 * 2,73 * 2,73 * Årsverk servicetorg 2,1 2,1 1,75 1,75 1,75 * Inkl. 13% lønna tillitsvalgt ihht hovudavtalen. Stillinga som IT-konsulent er 100% men 20% er knytta opp mot arbeid for Utsira kommune og vi får refundert lønskostnadene frå Utsira. Stillingsandelen på fast tilsette i Servicetorget er 1,75 årsverk av desse er 40% fysisk på skulen. I tillegg har kommunen ein avtale med SR-bank om tenesteyting, berekna til ca. 0,5 årsverk. Bemanninga har 10

12 vore stabil og ein har god fagleg kompetanse i stillingane. Tilsette i servicetorget har på fritida tatt relevante høgskulefag. Sjukefråver i administrasjonen sjukefråver I % 5,14% 6% 0,5% 0,5% 0,7% Kortidsfråver dagar 7 dg 18dg 12dg Langtidsfråver dg. 89 dg. 75dg har vore eit år utan langtidsfråver og fråversprosenten er fortsatt svært låg. Resultatvurdering Året 2009 har vore prega av høg aktivitet og ein har ikkje fått gjennomført alle planlagte oppgåver, bl.a. revisjon av reglementer, arkivplan og rydding av arkiv. I ein pressa arbeidssituasjon har ein prioritert dei oppgåvene som er viktigaste. Dei ordinære driftsoppgåvene for administrasjonen har ikkje endra seg i forhold til tidlegare år, og årsmeldinga inneheld difor mykje av dei same opplysningane som tidlegare berre justert med endringar og nøkkeltal. Teneste 1000 Politisk styring og kontroll Rekneskapet viser eit overforbruk på kr ihht budsjett. Meirkostnadene er fordelt må mange ulike kostnader, både kurs, reiseutgifter, bevertning, kontorrekvisita etc. Kostratala frå dei 4 siste åra viser fylgjande utvikling; Brutto driftsutgifter til funksjon 100, i kr. pr. innb Boknatun vart mala lys med kommuneblå markeringar i

13 Teneste 1200 Administrasjon Rådmann, datakonsulent, personal, servictorg og økonomi (teneste 1202) er alle definert som administrasjon dvs. funksjon 120 ihht. KOSTRA. KOSTRA tala viser at vi har høge kostnader til administrasjon, samanlikna med andre kommunar. Ein av årsakene til dette er at vi av praktiske årsaker fører ein del fellesutgifter som administrative utgifter og det er vanskeleg å fordele kostnadene nøyaktig etter forbruk i den enkelte driftsavdeling.. Både Servicetorg, Økonomiavdelinga og rådmann bruker mykje av arbeidstida til å utføre oppgåver som er ein del av tenesteproduksjonen i andre seksjonar. Kartlegging viste at av dei 6,7 årsverka som er tilsette i sentraladministrasjonen utfører 2,5 årsverk direkte tenesteproduksjon. Dei resterande 4,2 årsverka i administrasjonen utfører tenester som betjener hele den kommunale organisasjonen dvs. rekneskap, lønn, personalpolitikk, HMS, sentralbord, post/arkiv, politisk sekretariat, datadrift og overordna administrasjon og leiing (funksjon 120) Kostratala frå dei 4 siste åra viser fylgjande utvikling; Brutto driftsutgifter til funksjon 120, i kr. pr. innb Data: Serverane som vart skifta våren 2005, og som i mange år har fungert optimalt, begynte å skape trøbbel sommaren I tillegg vart det samtidig skifte av leverandør på IKTutstyr og -tenester, og begge desse tinga førte til at det var vanskeleg å få retta feila og det vart mykje plunder og irritasjon. Etter at vi bestilte ein helsesjekk på serveren viste det seg at vi nå var for mange brukarar og systema stoppa heilt opp når alle var inne. Bruk av internett og tunge program sprengte kapasiteten. Arbeidet med utskifting og utviding av servere starta opp, og i desember vart det bestilt nytt utstyr. På grunn av leveringstid på utstyr starta utskiftinga på nyåret Dataproblemene førte også til at kommunen kjente behovet for å utarbeide planar for IKT. I åra som har gått har den enkelte seksjon i stor grad planlagt og gjennomført kjøp av utstyr og program utan at vi har tenkt heilskap i IKT infrastruktur. Administrasjonen starte difor arbeidet med å laga ein strategisk IKT plan utpå hausten. Denne planen samt ein handlingsplan for IKT vart vedtatt i januar Datasikkerhet Kommunen tar fysisk backup av alle data, og backup serveren er plassert i anna bygg enn hovudserver. Backup vert kjørt både til disk og tape. Begge serverane er stasjonert i eigne avlåste rom, og rom for hovudserver er også sikra med kjøling / ventilasjon. Brannmuren er installert slik at vi har sikre soner for sensitiv informasjon ihht datatilsynet sine krav. 12

14 Kommunen trur vi har godkjente lisensar for programvare og antivirusprogram på alle PCèr og servere, men Microsoft sine lisensreglar er svært kompliserte. Når vi skiftar ut serverar etc. må vi snarast få ny gjennomgang for å unngå at ein kontroll fører til høge bøter dersom vi ikkje har alt i orden. PC er Pr. dags dato er det ca 170 PC er og 11 servere i drift i Bokn kommune. Totalt har vi 80 bærbare og 90 stasjonære Pcèr i nettverket. Skulen har ca 65 av dei bærbare, og 45 av desse er mobile klassesett. Behovet for utskifting av Pcèr aukar stadig fordi utviklinga i programvare fører til behov for større kapasitet på maskinane. Gjennomsnitt levetid pr PC er 3-5 år, avhengig at type (bærbar/stasjonær) og bruk. Kjøp av tenester Økonomi programma har sidan årskiftet 05/06 vore drifta av eit privat selskap i Sykkylven, og alle kommunane (4stk) som er med i dette samarbeidet har vore svært nøgde med oppetid og service. Hausten 08 begynte vi å få problem med at vi ofte falt ut, og etter ein del testing vart det i 2009 konkludert med at det var behov for oppgradering og re-innstallasjon av programma på ny server. Etter et denne oppgraderinga vart gjort har drifta stabilisert seg igjen. Internett tilgang Internett tilgangen vi har hatt på 6 mb via Tysvær/Karmøy vart sagt opp ut Kommunen har hatt forhandlingar med Haugaland Kraft, og vi har fått ein ny avtale om breiband på 25MB som skal etablerast tidleg i Sambandet er med trådlaus link til Tysvær og deretter på fast linje. Trådløst nett Boknatun, skole og biblioteket er nå dekka av tre trådlause nett: lærer, elev og publikums-nett. Det er satt opp 5 access-punkt som dekker heile skulebygget samt store deler av Boknatun. Ikt ansvarleg har eit nært samarbeid med fagpersonell i andre kommunar og OleBrumm nettverket har samarbeidsmøter ca 3-4 gonger i året. Servicetorg SR-Bank, servicetorg og NAV har vore samlokalisert med felles kundemottak sidan Målsetjinga for servicetorget er at brukarane skal oppleve at dei vert godt mottatt og at dei får god informasjon om kommunale tenester og / eller hjelp til å få kontakt med rett saksbehandlar i kommunen. Etter avtale med Banken, betener personalet i det nye kundesenteret både Bank og kommune, og dei tilsette i banken skal utføre ein del arbeidsoppgåver for kommunen etter nærare avtale. Denne arbeidsfordelinga er ennå ikkje heilt på plass. I 2009 har banken hatt stor utskifting av personell, og arbeidsfordelinga har difor stoppa opp. 13

15 Tilbakemeldingane frå banken er at det er ein del unytta kapasitet som ein må få klare å nytte betre. Brukarane / publikum er godt nøgd med denne løysinga som mellom anna fører til at banken i Bokn har 5 dagars opningstid kvar veke. Dei ordinære oppgåvene for servicetorget er sentralbord/skranke, postmottak og postfordeling, arkivansvar og enkelte interne fellesfunksjonar til dømes innkjøp av kontorrekvisita, reisebestilling, booking av møterom og liknande. I tillegg har Servicetorget ansvar for utsending av sakspapir til kommunale styrer, råd og utval og nødvendig etterarbeid etter desse møtene. Servicetorget utfører og enkelte oppgåver for seksjonane og har i tillegg eit særleg ansvar når det gjeld generell info på kommunen si heimeside. Servicetorget har fortsatt avtale med likningsetaten om å utføra ein del tenester. Særleg i perioden for innlevering av sjølvmeldinga merker ein dette meirarbeidet. Kommunen sine postlister og møteplan/saksliste for politiske utval ligg på Internett. Innsyn i dokumenter har ein valt å ta vekk inntil vi er meir sikre på systemet og ein har fått god kompetanse og gode kontrollrutinar som sikrar at ikkje sensitive/graderte data vert offentlege. Personalfunksjonen Personalpolitisk plan og andre personalreglement er under revisjon, men er blitt nedprioritert også i 2009 pga andre og meir presserande oppgåver. Kommunane på Haugalandet deltek i eit rekrutteringsprosjekt for distriktet saman med næringslivet og dette arbeidet starta opp hausten Kommunane har i tillegg eit eige 2 årig prosjekt (ut 2009) kor ein viktig del av prosjektet har vore å få til eit nært samarbeid med utdanningsinstitusjonane i nærmiljøet for å utvikle attraktive grunn- og vidareutdanningstilbod innan dei faga som kommunane har behov for. Høgskulen HSH har utarbeidd 2 nye studietilbod kommunal saksbehandling og leiing som nå har starta opp, og det vert arbeidd med å få til fleire studietilbud innan tekniske områder og pleie/omsorg. Kommunen har dei siste åra arrangert ein felles julelunsj for alle tilsette og på dette arrangementet vert det også utdelt gratiale for tilsette med 15 eller 25 års teneste. Tilbakemeldingane er et dette arrangementet er svært positivt. Teneste 1202 Økonomitenester Økonomi. Dei ordinære oppgåvene innafor økonomi er budsjettering, økonomistyring, kommunal bokføring, skatterekneskap, mottak/scanning av inngående faktura, utgåene fakturering og lønn. I tillegg har avdelinga fokus på at vi kan utføre tenester for seksjonane på 14

16 områder kor det er behov for fagkompetanse innan økonomi- /personal, og har også overtatt en del oppgåver som effektiviserer og kvalitetssikrar saksbehandlinga. Skatteoppkrevarkontoret: I 2009 blei det innfordra 58,7 mill. kroner i skatter og avgifter. Kommunen sin andel av dette utgjorde ca. 15,6 mill. kroner. Kommunen hadde ei auke i skatteinngangen på 3,9%. Innfordringa og restansesituasjonen er fortsatt tilfredsstillande med uteståande krav på 1,2mill ved årskiftet. Dette er ein nedgang i restansane på ca. 32 % i forhold til Det nye skattesystemet (SOFIE) som vart innført på slutten av 2008 har sett preg på arbeidet i Det kommunale datanettet har i tillegg ført til driftsproblem med lang responstid og/eller at systemet låser seg. Bokn kommune deltar Haugaland interkommunale Arbeidsgiverkontroll saman med 9 andre kommunar. Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet Innkjøpssamarbeidet på Haugalandet fungerer slik at Haugesund og Karmøy har saksbehandlarar som utfører alt arbeid med vurdering av grenseverdiar og utlysning av anbud i Norge eller EØS-området. Vi andre kommunane i samarbeidet kjem med i arbeidet når vi skal vurdera dei innkomne tilboda og foreta eit val av leverandør. Teneste 1203 HMS / arbeidsmiljø Sjukefråveret i kommunen har store endringar frå år til år. I 2007 var fråværet på 489 dagsverk, dette vart auka til 741 dagsverk (4%) i 2008 og til 1640 dagsverk i Av desse har skulen fråver i 988 dagsverk, (11,5%) og sjukestova 317 dagsverk / 8,7%. Omrekna til stillingar vil dette utgjera i underkant av 6,3 årsverk. Totalt for kommunen var sjukefråværet på 8,1% i 2009, ei dobling frå tidlegare år og høgare enn SSB sin statistikk for landet som er på 7,6%. Rogaland har det lågaste fråveret med 6,9% i Kommunen har ein avtale om inkluderande arbeidsliv som betyr at vi forpliktar oss til å ha ei tett oppfylgjing av dei sjukemeldte og tilrettelegga arbeidet slik at dei kan fortsette i jobben. Den enkelte seksjon har kommentert sitt fråver nærare. Kommunen har eit internettbasert HMS system kor både reglar, rutiner, skjema etc skal vera tilgjengeleg for alle. HMS-systemet omfattar også meldingsrutinar for avvik og risikovurdering. Leiarar, tillitsvalgte og verneombud har tidlegare fått opplæring i programmet, men etter kvart er bruken redusert og utfordringa er å revitalisere og utvikla dette systemet til eit godt verktøy i HMS arbeidet. Arbeidsmiljøutvalet har ikkje hatt møter. HMS-senteret har vore ein aktiv medspelar i HMS arbeidet. Anna kvart år skal alle tilsette gjennom ein arbeidshelseundersøkelse. Resultatet viser kva dei tilsette 15

17 opplever som positivt og negativt i arbeidsmiljøet / på arbeidsplassen. Dei aktuelle seksjonane bruker resultata saman med personalet og vurderer kva som kan gjerast for å betre arbeidsmiljøet. I 2009 vart undersøkinga gjennomført for 1.etg. Boknatun. Kommunen har også deltatt på HMS konferansen i Haugesund, der vi fekk mykje god og nytting informasjon og inspirasjon. Velferdsutvalet gjennomførte i 2009 et julebord for tilsette Attføringsutvalet har ikkje hatt saker til behandling i AKAN. Ingen saker har blitt tatt opp med Akan-kontakten i året som gjekk. Teneste 3250 og 3251 Næring og landbruk Bokn kommune var saman med Haugesund og Tysvær med på etableringa av Haugaland Vekst IKS hausten I tillegg gjekk Utsira inn i Haugaland Vekst IKS i 2008, mens dei andre kommunane i regionen har vald å stå utanom. Gjennom Bokn kommune har Haugaland Vekst fått tillagt sekretariatsfunksjonen for Haugalandrådet. Haugaland Vekst er samlokalisert i tidlegare Meieribygget i Haugesund saman med mellom anna Kunnskapsparken, HSA, Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS, Rogalands-forskning, Haugesundregionens Næringsforening. Haugaland Vekst IKS har i 2009 på ein positiv måte profilert seg som kommunens næringsapparat, med ei klår uttalt vilje til å vera kommunens næringssjef. Tilbakemeldinga frå næringslivet er at Bokn no har fått eit synleg og hjelpsomt tiltaksapparat. Landbrukstenesta er som tidlegare organisert med Tysvær som vertskommune der både Tysvær, Haugesund og Bokn no knytt til dette felles landbrukskontoret. Som tidlegare år har kommunen gitt tilskott til Bokn Næringsforum og Destinasjon Haugesund og Haugalandet as. Det er utarbeidd service-erklæring for tenesta. Intensjonen og målsettinga i serviceerklæringa vert lagt til grunn for kontakten mellom kommunen og næringslivet. Bokn kommune fekk i 2009 tildelt næringsfond frå Rogaland Fylkeskommune på kr ,-. Ein fekk i løpet av året 3 søknader om tilskott frå næringsfondet. Alle 3 søknadene omhandla gode prosjekt som fekk tilskott frå fondet. Teneste 3900, 3920 og 3930 Kyrkja og andre religiøse formål I budsjettet vart det vedtatt at overføringane til desse tenestane skulle videreførast på same nivå som tidligare, men sidan dei statlege overføringar til kyrkja vart avslutta, vart det også i 2009 gitt ei tilleggsløyving til kyrkja på kr ,-. I budsjettet for 2009 vart overføringane til kyrkja totalt kr (inkl ,- til vedlikehald) av dette kjøper kyrkja økonomi/lønn- og vaktmester tenester frå kommunen for kr

18 ,- til vedlikehald/reparasjon av kyrkjebygget vart løyvt i 2004, og reparasjonsarbeidet starta opp i I åra er det lagt inn kvart år for vidare vedlikehald av bygget. Sidan vedlikehaldet er stoppa opp og pengane er på kyrkja sitt fond har ein ikkje vidareført dette men avventar ein nå vedlikehaldsplan. Andre tenestar Ca. 4,2 mill. (60%) av sentraladministrasjonen sine kostnader gjeld driftsutgifter for andre, dvs Haugalandrådet (ca 1,6mill) og seksjonar; bl.a. innkjøp av kontorrekvisita, post, forsikringar, felles data program/linjer, telefon og løn for dei driftstenestane som vert utført for andre. (gjeldsrådgivning, vederlagsberekning, drift av datanett/maskinar i seksjonane m.m.) Utviklinga framover I samarbeidet kommune & bank har banken hovudansvar for kundemottak og sentralbord. I tida framover må vi ha fokus på opplæring av bankpersonalet for å nytte denne ressursen, samt effektivisering og kvalitetssikring av arbeidsoppgåvene. Arbeidet med arkivplanen blei starta opp i 2004, men er ikkje ferdigstilt. Det er eit prioritert oppgåve å fullføra dette arbeidet i Vi vil vidareføre målet om at seksjonane skal prioritere tenesteproduksjonen og kontinuerleg vurdera om det er arbeidsoppgåver som kan samordnast og/eller effektiviserast ved at sentraladministrasjonen utfører desse, f.eks rapportering, personalsaksbehandling, økonomikontroll m.m. IKT planen for kommunen med oppgradering av program og nye web-baserte dataverktøy, vonar vi skal føre til betre dataflyt mellom seksjonane, og gi betre oversikt og tilgang på informasjon / styringsdata. Utviklinga dei siste åra har vist at behovet for interkommunalt samarbeid er aukande. Ikkje bare for små kommunar som kan vere avhengig å kjøpa tenester frå andre, men sjølv store kommunar som Haugesund og Karmøy vil på fleire områder vere avhengige av gode interkommunale løysingar. Særleg vil det vere viktig at ein på Haugalandet står samla om nyrekruttering av kommunale arbeidstakarar mellom anna gjennom omdømmebygging og marknadsføring av regionen. Tiltross for at samarbeidsklimaet på Haugalandet må seiast å vere godt, er det ofte vanskeleg å få til eit samarbeid i store viktige saker. Dersom interkommunalt samarbeid skal kunne erstatte kommunesamanslutningar med oppbygging av einingar med brei kompetanse og stordriftsfordelar, må kommunane i regionen bli flinkare til å gjennomføra interkommunale samarbeidsprosjekt. Kommunen vil også i åra framover arbeide for å legge forholda til rette for utvikling av eit livskraftig lokalt næringsliv. Sjølv om det ikkje er store midlar å hente til næringsutvikling verken lokalt eller sentralt, er det svært gledleg at næringsfond på kr ,- er vidareført i For Bokn er det viktig at arbeidet i Haugaland Vekst IKS utviklar seg på ein god måte og ein ser det som ein stor fordel dersom fleire av kommunane etter kvart går inn i selskapet. 17

19 For Bokn er det også viktig at ein lukkast med å få gjennomført industrietableringar i Gismarvik-området og ein ser difor svært positivt på Haugaland Kraft as har prioritert arbeidet med å utvikle dette næringsområdet. Som ein del av kommuneplanarbeidet har kommunen gjort prioriteringar som gjeld kva satsingsområder ein skal ha fokus på. Gjennom visjonen og prosjektet Kjekt på Bokn legges det opp til å utvikle Boknasamfunnet til å bli eit meir inkluderande samfunn. Prosjektet er prioritert økonomisk både i budsjett og langtidsbudsjett Prosjektet Kjekt på Bokn har hatt stor aktivitet og viser godt igjen gjennom forskjellige tilatak og prosjekt. Elles vil sentraladministrasjonen sitt fokus vera å videreutvikle gode interne rutiner og reglement, samt å finne fram til data og KOSTRA tal som kan brukast til styringsverktøy for kommunen. Vi vil også i stor grad samarbeide med andre kommunar for å utnytte felles kompetanse og ressurser. 18

20 SEKSJON KULTUR, SKULE OG BARNEHAGE Innleiing Seksjon kultur, skule og barnehage omfattar Bokn museum, Bokn bygdablad, Bokn kulturkontor Barne- og ungdomsarbeid, Petra ungdomsklubb, Artep kulturkafe Bokn bibliotek Bokn kultur og musikkskule Bokn barnehage Bokn skule med barnesteg (1-7), ungdomssteg (8-10), team ekstra, SFO Vaksenopplæring, PP-tenester Reinhald (skule og barnehage) Ressursbruk Ressursbruken (drift) innan seksjonen. Rev. budsjett 2009 Avvik frå rev. budsjett 2009 Driftsresultat (heile tusen) Rekneskap 2008 Rekneskap 2009 Brutto utgifter Brutto inntekter Netto utgift Drifts- og investeringsresultat fordelt på dei ulike tenestene: Driftsresultat 2009 (heile tusen) Teneste Budsjett Brutto utgifter Netto utgifter Investeringar resultat 2009 (heile tusen) Budsjett Rekneskap Teneste Brutto utgifter Netto utgifter Netto utgifter 2220 Skifte av vindauge i skulen Rekneskap Netto utgifter Avvik frå rev. budsjett 2010 Barnehagen Grunnskulen Styrking av barnehagetilbodet Vaksenopplæringa, Opplæringslova 2150 Skulefritidsordninga Barnehagebygget, reinhald m.v Skulebygget, reinhald m.v Skuleskyssen

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01

FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-m r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013 Innhald

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer