Handlingsplan for Norsk Vann 2015 (Vedtatt av styret )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for Norsk Vann 2015 (Vedtatt av styret 27.01.2015)"

Transkript

1 Handlingsplan for Norsk Vann 2015 (Vedtatt av styret ) Handlingsplanen er en konkretisering av Norsk Vanns arbeid i 2015 med å innfri målene i strategiplan for Norsk Vann Del 1 viser viktige satsinger i 2015 og brukes utad i dialog med medlemmer, myndigheter, politikere og samarbeidende organisasjoner. Del 2 viser alle vesentlige arbeidsoppgaver for sekretariatet i 2015 og brukes til daglig styring, drift, prioritering og rapportering. Del 1: Viktige satsinger i 2015 Samfunnskontakt og omdømme Norsk Vann skal delta i nasjonal debatt og synliggjøre vann og avløp som kritisk infrastruktur, herunder gjennomføre prosjekt for felles omdømmesatsing for vannbransjen og implementere ny kommunikasjonsstrategi for Norsk Vann. Norsk Vann skal fremskaffe årlige tilstandsrapporter for vannbransjen og i 2015 ha første gangs rapportering av resultater fra nye bedrevann for kommuner og selskaper. Norsk Vann skal legge til rette for utvikle gode informasjonsstrategier lokalt og delta i nasjonale kampanjer, herunder samarbeide med NKF om regionale delfinaler om Norges beste drikkevann og gjennom tilbudet som utvikles av «arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet». Påvirkning av rammebetingelser Norsk Vann skal bidra til å oppnå bedre sentrale rammebetingelser for vannbransjen, som utredes av nytt lovutvalg for overvann m.m., gjennom å bidra med nødvendige ressurser til utvalgets arbeid og synliggjøre medlemmenes behov overfor utvalget. Norsk Vann skal ha god dialog og ta egne initiativ overfor relevante myndigheter og politikere, herunder bistå den nyetablerte Stortingets vanngruppe, delta på Arendalsuka og styrke dialogen med drikkevannsmyndighetene under protokoll om vann og helse. Utdanning og rekruttering Norsk Vann skal bidra til at det tilbys et attraktivt offentlig utdanningstilbud innen vann og avløp, ved å gjennomføre prosjektet «Utvikling av studietilbud ved 4 høyskoler». Norsk Vann skal tilby en nasjonal traineeordning på vannområdet gjennom nyopprettede Trainee Vann; med første kull i jobb høsten 2015 og ved å arbeide for å øke antall regioner som deltar i Trainee Vann i Kompetanseutvikling og formidling Norsk Vann skal utvikle en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen gjennom å markedsføre resultatene fra forprosjekt om bærekraft og gjennomføre prosjektet «Etablering av nasjonal bærekraftstrategi». Norsk Vann skal utvikle innhold og øke deltakelsen på Norsk Vanns kurs for driftsoperatører og nye i bransjen ved å prioritere rekruttering og opplæring av nye lærerkrefter i Norsk Vann skal bidra til at det utvikles og tas i bruk egnet teknologi i vannbransjen, gjennom formidling av gode teknologiløsninger, utredning av mulig testfelt for ledninger og gjennom oppfølging av rapport fra sluttbrukergruppe på teknologi. møteplasser for kompetanseutveksling iht. årshjul for arrangementer, herunder arrangere nordisk avløpskonferanse november i Bergen.

2 Del 2: Detaljert handlingsplan for 2015 Fet skrift i tabellen viser særskilte satsinger i strategiplan Virksomhetsområde: Samfunnskontakt og omdømme Vannbransjen skal kommunisere godt, være en profesjonell tjenesteleverandør og framstå som en viktig samfunnsaktør Delta i nasjonal debatt og synliggjøre vann og avløp som kritisk infrastruktur Utvikle gode informasjonsstrategier nasjonalt og delta i utvalgte nasjonale kampanjer Tilby medlemmene juridisk kompetansestøtte Ha god kundedialog i Nasjonalt brukerforum for vannbransjen Fremskaffe årlige tilstandsrapporter for vannbransjen gjennom bedrevann og KOSTRA : Gjennomføre prosjekt for felles omdømmesatsing for vannbransjen Implementere ny kommunikasjonsstrategi for Norsk Vann Evaluere samarbeidet med Kirkens Nødhjelp ifm. TV-aksjonen 2014 og avklare evt. videre samarbeid Gjennomføre prioriterte samarbeidskampanjer med Avfall Norge, Miljødirektoratet m.fl. Være samarbeidspartner for Friluftslivets år 2015 på vannrelaterte tema Drifte og videreutvikle etablert VA-jus tilbud, herunder svartjenesten til medlemmene Juridisk rådgivning for medlemmer i prinsipielle rettssaker og formidling av konsekvensene Avholde halvårlige møter i Nasjonalt brukerforum Samarbeide med brukerorganisasjonene i felles interessesaker og utredninger Første gangs rapportering av resultater fra nye bedrevann for kommuner og selskaper Markedsføre resultater fra KOSTRA og bedrevann i mediesaker, interessearbeid, prosjekter mv. Synliggjøre vannbransjens betydning for bosetting og næringsutvikling Utvikle gode informasjonsstrategier lokalt og delta i nasjonale kampanjer Tilrettelegge for medlemmenes deltakelse i prioriterte nasjonale kampanjer Samarbeide med NKF om gjennomføring av regionale delfinaler om Norges beste drikkevann Gjennom «arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet»: - Ferdigstille årshjul for kommunikasjon og videreutvikle og markedsføre verktøykasse - Øke oppslutningen i Norsk Vanns kommunikasjonsforum for vannbransjen og videreutvikle system for samarbeid og deling 2

3 Opptre juridisk korrekt og med god service overfor kundene Måle kvalitet og utvikling for egen tjeneste gjennom bedrevann Gjennom «arbeidsgruppe for VA i kommunal arealplanlegging»: -Sette fokus på at vann- og avløpsinfrastruktur er avgjørende for utbygging/fortetting Videreutvikle 3 av de eksisterende malene for kundekontakt Få flere medlemmer til å ta i bruk Norsk Vanns ulike maler i informasjonsarbeid og myndighetsdialog med kunder Gjennomføre prosjektet «Vann til brannslokking og sprinkleranlegg» Gjennomføre prosjektet «Kursutvikling og kompetanseheving om avløp i spredt bebyggelse del B og C» Gjennomføre prosjektet «Eierskap til stikkledningene» Markedsføre nye bedrevann for å øke antall deltakere Lage eksempler og maler for bruk av resultatene lokalt, som øker nytteverdien for deltakerne Virksomhetsområde: Påvirkning av rammebetingelser Vannbransjen skal ha egnede rammebetingelser for sin tjenesteproduksjon Oppnå bedre sentrale rammebetingelser for vannbransjen, som skal utredes av nytt lovutvalg for overvann med etterfølgende lovendringsforslag til Stortinget Ha god dialog og ta egne initiativ overfor relevante myndigheter og politikere Bidra med nødvendige ressurser fra Norsk Vanns side til utvalgets arbeid Synliggjøre medlemmenes behov overfor utvalget Bidra til arenaer for informasjon og diskusjon av relevante problemstillinger innenfor utvalgets mandat Gjennomføre prosjektet «Utredninger til offentlig utvalg» Lage strategi og årshjul for politisk påvirkning og myndighetsdialog Gjennomføre minst 2 årlige kontaktmøter med Miljødirektoratet og Mattilsynet Styrke dialogen med drikkevannsmyndighetene under protokoll om vann og helse Ha dialog med andre myndigheter ved behov og i viktige saker Delta på Arendalsuka august med stand i politisk gate og arrangement Bistå Stortingets vanngruppe ut fra deres behov med 1-2 seminarer i året og i øvrig arbeid Ha dialog med Stortingspolitikere (komiteer, fraksjoner, representanter) generelt og i viktige saker 3

4 Påvirke relevante offentlige utredninger og formelle høringer Samarbeide med nasjonale organisasjoner i saker som tjener felles interesser Påvirke EUs regelverksarbeid gjennom EurEau og nordisk samarbeid Bidra med fakta og utfordringsbilde i diskusjon om organisering av bransjen : Overvåke hva som kommer av nye utredninger og regelverk av betydning for vannbransjen Påvirke til egnede rammebetingelser gjennom Stortingets og myndighetenes offisielle høringer Gjennomføre minst 2 årlige kontaktmøter med KS og Avfall Norge Delta i prioriterte samarbeidsforum som nasjonal referansegruppe for arbeidet etter vannforskriften, samarbeidsforum for ledninger i grunnen, forum for bransjenorm slam og biogassutvalget Samarbeide med andre organisasjoner fra sak til sak Delta i EurEaus general assembly og tre fagkommisjoner Delta i evt. prioriterte «task and finish forces» og «joint working groups» innen EurEau Informere fra arbeidet i EurEau gjennom Bulletin, konferanser mv. Samordne nordisk påvirkning innen EurEau iht. etablert system Avholde nordisk direktørmøte og jusmøte, samt delta på felles nordiske komitemøter ved behov Gjennom eierskap i European Benchmarking Cooperation Foundation (EBCF) påvirke til hensiktsmessig utvikling av statistikk og benchmarking på europeisk nivå Aktivt informere relevante instanser om vannbransjen plass i kommunereformen Ha dialog med norske myndigheter om relevante overnasjonale handelsavtaler under utvikling (TTIP, CITA og TISA) Bidra med faktaopplysninger om vannbransjens organisering og rammevilkår i offentlig debatt Delta i Norsk Vanns dialog med myndigheter, politikere og andre organisasjoner når det styrker saken Bidra med synspunkter til saker på høring Delta aktivt i EurEaus faglige kommisjoner Tilrettelegge så repr. for medlemmene deltar i Norsk Vanns kontaktmøter med Mattilsynet og Miljødirektoratet Vurdere fra sak til sak behovet for å involvere repr. for medlemmene i møter med andre myndigheter, organisasjoner og Stortinget Gjennom «arbeidsgruppe for kildekontroll» bidra til bl.a. regelverksutvikling og kampanjesamarbeid med Miljødirektoratet Gjennom «arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen» bidra til bl.a. regelverksutvikling og dialog med myndigheter og andre interesseorganisasjoner Styrke arbeidet med å hente inn synspunkter fra medlemmene ved å legge ut aktuelle høringer umiddelbart og oppfordre medlemmer samt relevante komiteer/arbeidsgrupper/ medlemsgrupper om å komme med innspill Bruke sekretariatets «interesseliste» aktivt i dialog med komiteer og arbeidsgrupper Legge ut høringsuttalelser i prioriterte, større høringssaker så tidlig som mulig slik at medlemmene får anledning til å skrive egne uttalelser på bakgrunn av Norsk Vanns uttalelse Ha aktiv dialog med repr. for medlemmene i de tre EurEau kommisjonene og avklare ansvarsdeling mellom sekretariatrepr. og medlemsrepr. fra sak til sak og møte til møte 4

5 Virksomhetsområde: Utdanning og rekruttering Vannbransjen skal rekruttere og beholde personell med aktuell kompetanse Bidra til at det tilbys et attraktivt offentlig utdanningstilbud innen vann og avløp på minst 4 høgskoler Påvirke det offentlige utdanningssystemet til å tilby god utdanning innen vannområdet Sørge for rekrutteringsmateriell og system for sommerjobber Gjennomføre prosjektet «Utvikling av studietilbud ved 4 høyskoler»: - Arbeide for å bidra til at én høgskole skal få etablert et akseptabelt tilbud (pilot) - Identifisere de 4 høgskolene som bør inngå i planen - Være med på å kravsette utdanningsmål og faginnhold iht. bransjens behov - Sammen med høgskolene sette opp en god plan for prosjektet Markedsføre 2. utgave av læreboken Vann- og avløpsteknikk overfor læresteder og studenter Ha dialog med relevante myndighetsnivåer om vannfaglig utdanning med prioritet høgskolenivå Sammen med RIF arrangere årlig samling for universiteter og høyskoler Arbeide med utvikling av utdanningsmål/ordninger innen fagopplæring Videreføre prosjektet «Doktorgradsstipendiat ved NTNU» Videreutvikle og markedsføre som viktig rekrutteringsarena Markedsføre rekrutteringsmateriell på utviklet i prosjekt for felles omdømmesatsing Annonsering av sommerjobber i vannbransjen overfor høyskoler og universiteter Tilpasse Vannsekken for barnehager til å kunne brukes også av barneskoler Tilby nasjonal traineeordning Gjennomføre prosjektet «Trainee Vann»: -Iverksette Trainee Vann med første kull i jobb høsten Arbeide for å øke antall regioner som deltar i Trainee Vann i 2016 : Samarbeide med regionale undervisningsinstitusjoner Bidra til gjennomføring av nytt tilbud ved Høyskolen i Gjøvik i samarbeid med Driftsassistansene i Hedmark og Oppland Formidle erfaringer og materiell fra bl.a. Høyskolen i Ålesund og Høyskolen i Narvik om hvordan medlemmer og andre kompetansemiljøer kan bidra til styrking av utdanningstilbudet regionalt Videreutvikle mal for rammeavtaler mellom høyskolene og kompetansemiljøer rundt høyskolene 5

6 Vise ungdom hvilke jobbmuligheter vannbransjen kan tilby gjennom lærlingeplasser, studentoppgaver, sommer- og traineejobber Sørge for oppdatert rekrutteringsmateriell som medlemmene kan bruke på og og markedsføre dette aktivt Invitere medlemmene til felles annonsering av sommerjobber overfor høyskoler og universiteter Ha dialog med kommuner/selskaper/fylkeskommuner om å etablere lærlingeplasser og traineeplasser Virksomhetsområde: Kompetanseutvikling og -formidling Vannbransjen skal utvikle aktuell kompetanse og dele denne på en effektiv måte Utvikle en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen Utvikle innhold og øke deltakelsen med 10 % per år på Norsk Vanns kurs for driftsoperatører og nye i bransjen Utvikle og ta i bruk egnet teknologi i vannbransjen Bidra til FoU og teknologiutvikling gjennom etablert nettverk i VAnnforsk Markedsføre resultatene fra forprosjekt om bærekraft Gjennomføre prosjektet «Etablering av nasjonal bærekraftstrategi» Gjennomføre Norsk Vanns kursstrategi og planlagte kurs, med særlig prioritering av driftsoperatørkurs og kurs for nye i bransjen Sørge for tilstrekkelig opplæring av nye modul- og hjelpelærere Rekruttere ny hovedlærer for å sikre gjennomføringskapasitet Evaluere kursbehovet og tilpasning av tilbudet for 2016 Gjennomføre prosjektet «Utvikling av videosnutter for bruk i kurs og andre formål» Fokusere på utradisjonelle metoder og løsninger i fagtreffuke februar Formidle gode teknologiløsninger gjennom ny spalte i Bulletin Bidra til gjennomføring av grafén-prosjekt Drøfte med VASK og IKS hvordan Norsk Vann best kan bistå medlemmene på teknologiområdet, med utgangspunkt i rapport fra sluttbrukergruppe Bidra til utredning av mulig testfelt for ledninger Gjennomføre prosjektet «Kursutvikling og kompetanseheving om avløp i spredt bebyggelse del A» Ivareta sekretærfunksjonen for VAnnforsk til evt. ny sekretærløsning er på plass Delta i VAnnforsks aktiviteter Bidra til å arrangere Innovasjonskonferansen 12. mars 6

7 Utvikle kompetanse i Norsk Vanns prosjektsystem Formidle kompetanse gjennom kurs, rapporter, møteplasser og nettverk : Utrede nye satsingsområder i Norsk Vann prosjekt fra 2016 og legge frem for årsmøtet (herunder evaluere inneværende programperiode) Intensivere gjennomføring av tidligere vedtatte prosjekter med sikte på at de aller fleste skal være sluttrapportert i løpet av året Gjennomføre prosjektene «Veiledning i bruk av betongrør og kummer», «Kildesporing av fekal forurensning i drikkevann», «Instrumentering av avløpsnett og overløp», «Grunne ledninger og trykkavløp», «Revisjon av rapport 164 veiledning for UV-desinfeksjon» Arrangere Årskonferansen september i Kristiansand Arrangere fagtreffuker uke 6 og 43 og arbeide for bedre markedsføring og økt deltakelse Arrangere nordisk avløpskonferanse november i Bergen Arrangere årlige samlinger for driftsassistansene, IKS-direktører og VASK-kommunene Være medarrangør av vannforsyningsdagene i Trondheim juni Være medarrangør av jus-konferansen på Gardermoen november Bidra med innlegg om nye rapporter, løsninger mv. på regionale bransjearrangement, med særlig prioritering av driftsassistansenes arrangementer Bidra med innlegg på prioriterte nasjonale arrangementer i regi av andre, der det er viktig å synliggjøre vannbransjens arbeid og utfordringer Bedre formidlingen av resultater fra prosjektsystemet iht. ny kommunikasjonsstrategi Videreutvikle nytt medlemsregister med økt antall kontaktpersoner hos medlemmene, skreddersydde nyhetsbrev mv. Bidra til systemer for økt oppfølging, nytte og markedsføring av VA-norm og VA/Miljø-blad Delta i VAnnforsk og Norsk Vanns prosjektsystem Gi ansatte mulighet til å delta på aktuelle kurs Utveksle kompetanse ved deltakelse i Norsk Vanns nettverk Invitere medlemmene til deltakelse i styrings- og referansegrupper for nye prosjekter Sikre bred medlemsinvolvering i arbeidet med nye satsingsområder i Norsk Vanns prosjektsystem fra 2016 Markedsføre Norsk Vanns prosjektsystem overfor de medlemmene som ikke deltar Ferdigstille rapport i regi av sluttbrukergruppe og beslutte vegen videre Avklare mulige synergier for VAnnforsk og Norsk Vanns arrangementer, slik at det blir effektive møteplasser for medlemmene Øke markedsføringen av årlige kurstilbud fra Norsk Vann Ivareta sekretærfunksjon for komiteer og arbeidsgrupper Evaluere bruk av facebook-gruppen «Norsk Vanns kommunikasjonsforum» og beslutte videre drift av denne og andre facebook-grupper 7

Handlingsplan for Norsk Vann 2016 (Vedtatt av styret )

Handlingsplan for Norsk Vann 2016 (Vedtatt av styret ) Handlingsplan for Norsk Vann 2016 (Vedtatt av styret 25.01.2016) Handlingsplanen er en konkretisering av Norsk Vanns arbeid i 2016 med å innfri målene i strategiplan for Norsk Vann 2015-2018. Del 1 viser

Detaljer

Handlingsplan for Norsk Vann 2017 (Vedtatt av styret )

Handlingsplan for Norsk Vann 2017 (Vedtatt av styret ) Handlingsplan for Norsk Vann 2017 (Vedtatt av styret 23.01.2017) Handlingsplanen er en konkretisering av Norsk Vanns arbeid i 2017 med å innfri målene i strategiplan for Norsk Vann 2015-2018. Del 1 viser

Detaljer

Handlingsplan for Norsk Vann 2018 Vedtatt av Norsk Vanns styre 23. januar 2018

Handlingsplan for Norsk Vann 2018 Vedtatt av Norsk Vanns styre 23. januar 2018 Handlingsplan for Norsk Vann 2018 Vedtatt av Norsk Vanns styre 23. januar 2018 Handlingsplanen er en konkretisering av Norsk Vanns arbeid i 2018. med å innfri målene i strategiplan for Norsk Vann 2015-2018.

Detaljer

Norsk Vanns høgskoleprosjekt. Ingrid Holøyen Skjærbakken

Norsk Vanns høgskoleprosjekt. Ingrid Holøyen Skjærbakken Norsk Vanns høgskoleprosjekt Ingrid Holøyen Skjærbakken STRATEGISKE MÅL FOR NORSK VANN Utdanning og rekruttering Mål: Vannbransjen skal rekruttere og beholde personell med aktuell kompetanse Norsk Vann

Detaljer

Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge

Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge Hva gjør Norsk Vann for å øke kompetansen i VA-Norge Hallingtreff 2017 Arnhild Krogh, Norsk Vann Aktuelle innsatsområder: Litt om kompetansebehov i bransjen Norsk Vanns kursvirksomhet ADK-ordningen, VA-miljøblad

Detaljer

Medlemsskap i Norsk Vann

Medlemsskap i Norsk Vann 1 Medlemsskap i Norsk Vann Hva er Norsk Vann?? Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, andelslag /SF, driftsassistanser Tilknyttede medlemmer Vi hjelper medlemmene å ivareta

Detaljer

VA-yngre Felles hygge til felles nytte

VA-yngre Felles hygge til felles nytte VA-yngre Felles hygge til felles nytte 1 VA-yngre seminar i Ålesund Quality Hotel Waterfront 20.-21. mai 2014 Christopher Gehrken Strauman Zzzzzz 2 Nei, ikke slik Bakgrunnen NORVAR-dagene Bergen 2001 Oppstart

Detaljer

Status og utfordringer i vannbransjen. Elin Riise

Status og utfordringer i vannbransjen. Elin Riise Status og utfordringer i vannbransjen Elin Riise Internasjonalt fokus på vannkrise og bærekraft International Decade for Action 2018 28 «Water for Sustainable Development» Norsk finansieringsbehov frem

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

Ledningsfornyelse i norske kommuner

Ledningsfornyelse i norske kommuner Hallingtreff 2016 Ledningsfornyelse i norske kommuner 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Holder kommunene høyt nok tempo? Nei, ikke på landsbasis 2 Status nasjonalt (KOSTRA 2014) 43.800 km komm. vannledninger

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. Fagtreff 24.oktober Arnhild Krogh

Nytt fra Norsk Vann. Fagtreff 24.oktober Arnhild Krogh Nytt fra Norsk Vann Fagtreff 24.oktober Arnhild Krogh Stort investeringsbehov i norsk vannbransje Tilpasse til et endret klima Håndtere befolkningsvekst Innfri strengere kvalitets- og sikkerhetskrav Tilstrekkelig

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann (dvs. hvilken nytte har dere av medlemskapet ) Av Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt interesse- og kompetanseorganisasjon Vi hjelper medlemmene å ivareta sine

Detaljer

Utfordringer for VAsektoren

Utfordringer for VAsektoren VA-dagene Innlandet 2013 Utfordringer for VAsektoren i Norge -investeringsbehov, klimatilpasning, ledningsfornyelse mv. -verktøy og hjelpemidler 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig?

Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig? SSTT, Oslo 2016 Ledningsfornyelse i Norge: Forvalter vi ressursene riktig? 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Nei. Men vi har erkjent utfordringene. Og vi er i gang med jobben. Men vi må skru opp tempoet.

Detaljer

C-24: Etablering av nasjonal bærekraftstrategi

C-24: Etablering av nasjonal bærekraftstrategi C-24: Etablering av nasjonal bærekraftstrategi Satsingsområde C: Bærekraftig VA Forslagsstiller Vannkomiteen og avløpskomiteen, med innspill fra samfunnsutviklingskomiteen Målsetting Prosjektet skal bidra

Detaljer

Nyheter, nye verktøy og gode råd fra Norsk Vann

Nyheter, nye verktøy og gode råd fra Norsk Vann VA-dagane på Vestlandet 2013 Nyheter, nye verktøy og gode råd fra Norsk Vann 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig til? 3 Å-å-å, det går likar no. 4 bedreva Men store investeringsbehov

Detaljer

VA teknikk. Samarbeid Organisering

VA teknikk. Samarbeid Organisering VA teknikk. Samarbeid Organisering Av Samarbeid mellom HIN og VA - bransjen Årsmøte i HEVA Mo 16. april Ved Førstelektor Rune Grov Høgskolen i Narvik VA teknikk. Faginnhold Hydromekanikk Vannverkshydraulikk

Detaljer

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no

Dagens tekst. Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann. Prosjekt tilbakeslagssikring norskvann.no Dagens tekst 1 Om Norsk Vann Kurstilbud fra Norsk Vann Brannvann Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer Drammensreg. Erfaringer fra Skien Prosjekt tilbakeslagssikring

Detaljer

Norsk Vann arbeider kontinuerlig med å forbedre rammebetingelsene for vannsektoren

Norsk Vann arbeider kontinuerlig med å forbedre rammebetingelsene for vannsektoren VA-konferansen 2014, 20.-21. mai Molde Norsk Vann arbeider kontinuerlig med å forbedre rammebetingelsene for vannsektoren 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges

Detaljer

Vannbransjen: Utfordringer og muligheter

Vannbransjen: Utfordringer og muligheter Arctic Entrepreneur VA-dagen 21.01.15 Vannbransjen: Utfordringer og muligheter 1 v/toril Hofshagen, Norsk Vann Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, SF, driftsassistanser

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim

Informasjon fra Norsk Vann. Einar Melheim 1 Informasjon fra Norsk Vann Einar Melheim Norsk Vann Ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren Eiere Norske kommuner Kommunalt eide VA-selskaper Kommunenes driftsassistanser 2

Detaljer

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre:

Norsk Vann VA-yngre. Norsk Vann sammen blir vi bedre! Det meste finner dere på hjemmesidene våre: Norsk Vann VA-yngre Norsk Vann sammen blir vi bedre! - Nyheter og nyttige hjelpemidler fra Norsk Vann - Hva er VA-yngre? Av Ole Lien og Ingrid Holøyen Skjærbakken, Norsk Vann 1 Norsk Vann er en medlemsstyrt

Detaljer

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene?

Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? VA-dagane på Vestlandet 2013 Bedre samordning av ledninger i grunnen: Hva er på gang og hvordan kan det løse utfordringer i kommunene? 1 Toril Hofshagen, Norsk Vann Ledningsnettet er «på veg opp av grøfta»

Detaljer

Rekruttering til VA-sektoren

Rekruttering til VA-sektoren HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Rekruttering til VA-sektoren Einar Melheim, Norsk Vann BA 1 Innhold 2 Status VA-kompetanse Utviklingstrender Hva gjør Norsk Vann for å øke rekrutteringen til sektoren?

Detaljer

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr Norsk Vanns arbeid med avløpsslam Fagtreff 25.10.2017 Arne Haarr Historikk Slam fra skade i vann til nytte på land (ca 1990) Faktaark Etablering av Bransjenorm slam Slamforskrift ble til Gjødselvareforskrift

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Aktuelt fra Norsk Vann

Aktuelt fra Norsk Vann VA-dagane på Vestlandet 2015 Aktuelt fra Norsk Vann 1 Arne Haarr, Norsk Vann 2 Dagens meny Noen viktige utfordringer for vannbransjen Innfri stadig strengere regelverkskrav Øke fornyelsestakten på ledningsnettet

Detaljer

Hjelpemidler for klimatilpasning i vannbransjen + litt om andre Norsk Vann hjelpemidler

Hjelpemidler for klimatilpasning i vannbransjen + litt om andre Norsk Vann hjelpemidler Hjelpemidler for klimatilpasning i vannbransjen + litt om andre Norsk Vann hjelpemidler 1 HEVAs årskonferanse 2014 Elin Riise, Norsk Vann Samfunnsområder som vil bli spesielt utsatt for klimaendringene

Detaljer

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering

Norsk Vann Satsingsområde rekruttering Norsk Vann Satsingsområde rekruttering innen VA-sektoren 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder rekruttering innen VA-sektoren Presentasjon av prosjektleder Rekruttering en stor utfordring for VA-bransjen

Detaljer

Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann

Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann Aktuelle utfordringer i vannbransjen hva skjer og hva må vi sammen gjøre framover? Einar Melheim, Norsk Vann 1 2 Vannbransjen Vi klarer oss ikke uten 3 norskvann.no > kompetanse > arbeidsgrupper i Norsk

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor

1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor 1. NKRF skal maksimere innflytelse knyttet til faglig utvikling og rammevilkår for revisjon av og tilsyn med kommunal sektor 1.1) NKRF skal være den dominerende aktøren innenfor kommunal revisjon og tilsyn

Detaljer

Nytt fra Norsk Vann. HEVA s høstkonferanse 2015 Yngve Wold, Norsk Vann

Nytt fra Norsk Vann. HEVA s høstkonferanse 2015 Yngve Wold, Norsk Vann Nytt fra Norsk Vann HEVA s høstkonferanse 2015 Yngve Wold, Norsk Vann 1 Norsk Vann Hjelper medlemmene å ivareta sine interesser Rammebetingelser (nasjonalt, europeisk), omdømme, utdanning/rekruttering

Detaljer

Hvordan håndtere vegvann?

Hvordan håndtere vegvann? Kommunaltekniske fagdager 2014 Hvordan håndtere vegvann? Einar Melheim, Norsk Vann 1 Dagens tekst 2! Norsk Vann! Norsk Vanns prosjektsystem! Aktuelle prosjekter! Klimatilpasning! Håndtering av overvann

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften

Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for gjennomføring av vannforskriften Mandat og sammensetning Gjennom første planperiode etter innføring av vannforskriften ble det sannsynliggjort at VA-sektoren

Detaljer

Hvordan kan sluttbruker komme på offensiven teknologisk?

Hvordan kan sluttbruker komme på offensiven teknologisk? Hvordan kan sluttbruker komme på offensiven teknologisk? VAVs pågående arbeid med en FoUstrategi Frode Hult, seksjonsleder, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, Norsk Vanns årskonferanse, Trondheim, 07.09.2016

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Overholdelse av rensekrav hva gjør Norsk Vann? Arne Haarr 28 august 2017

Overholdelse av rensekrav hva gjør Norsk Vann? Arne Haarr 28 august 2017 Overholdelse av rensekrav hva gjør Norsk Vann? Arne Haarr 28 august 2017 Norsk Vann Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, SF, driftsassistanser Tilknyttede medlemmer

Detaljer

Norsk Vann verktøy Siste nytt om regelverksutviklingen. Viktige VA-utfordringer for framtida Elin Riise, jurist i Norsk Vann

Norsk Vann verktøy Siste nytt om regelverksutviklingen. Viktige VA-utfordringer for framtida Elin Riise, jurist i Norsk Vann Norsk Vann verktøy Siste nytt om regelverksutviklingen 1 Viktige VA-utfordringer for framtida Elin Riise, jurist i Norsk Vann 2 Hvordan står det egentlig til? 3 Men store investeringsbehov Gjenanskaffelsesverdi:

Detaljer

Hvordan sette mer fokus på VA-sektoren?

Hvordan sette mer fokus på VA-sektoren? Hvordan sette mer fokus på VA-sektoren? Hva er problemet? Kommunenes rolle og utfordringer NORVARs rolle Andre forhold som påvirker i riktig retning Hva synes dere er viktig? - å tie er å samtykke v/kjetil

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Litt VA-jus. Av Elin Riise, Norsk Vann

Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Litt VA-jus. Av Elin Riise, Norsk Vann Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet + Litt VA-jus Av Elin Riise, Norsk Vann 1 Våtere, varmere, villere Klimaendringene er her Men også iblant tørrere, kaldere, stillere 2 =>mer

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2008

VA-dagene for Innlandet 2008 VA-dagene for Innlandet 2008 Rekruttering innen VA-bransjen Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak - status og planer 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder Norsk Vann Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak

Detaljer

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann

Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen Arne Haarr, Norsk Vann Miljøgifter - Norsk Vann øker innsatsen på forebyggende arbeid Gardermoen 24.10.2013 Arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Har DU kontroll på miljøgiftene? Kommunane sitt ansvar for miljøgifter 3! Forurensningsforskriften

Detaljer

VA-dagene Vrådal MARIT SKJEL, RÅDGIVER

VA-dagene Vrådal MARIT SKJEL, RÅDGIVER VA-dagene Vrådal 25.-26.04.17 MARIT SKJEL, RÅDGIVER Nyheter fra Norsk Vann Kort om Norsk Vann Norsk Vanns kurstilbud Veien til fagbrev for VA fag Kompetansesenter ledningsteknologi Prosjektsystemet nye

Detaljer

PROGRAM BEDRE VANN

PROGRAM BEDRE VANN PROGRAM BEDRE VANN 2017 2020 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Organisering... 2 Målgrupper... 2 Rammebetingelser... 3 Felles utfordringer... 4 Finansiering... 5 Overordnet mål for Program Bedre Vann...

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet 8.nov 2013 1 Handlingsplanen vedtatt av regjeringen 2.sept 2013 2 Handlingsplanen er utarbeidet av og Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer

HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer 1 HANDLINGSPLAN 2006-2007 Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Vedtatt av hovedstyret i møte 1.12.2005. Behandlet av FOBEstyret i møte 13.1.2006. MÅL / GJENNOMFØRING HOVEDMÅL: FOBE skal være det ledende

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann

VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann VA-sektorens forhold til resten av samfunnet - Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Live Johannessen, medlem av Samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Om samfunnsutviklingskomiteen i Norsk Vann Medlemmer:

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området

Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området Vann, avløp og nye rettsregler 2011 Siste nytt om regelverk & rammebetingelser innen VA-området Toril Hofshagen, Norsk Vann 1 Same procedure as every year. 2 = nytt siden sist som a la carte meny Eierskapsloven

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Avfall Norges arbeid med prosjekter. Forslag satsningsområder 2018 Arbeid med prosjekter de siste 2 år

Avfall Norges arbeid med prosjekter. Forslag satsningsområder 2018 Arbeid med prosjekter de siste 2 år Avfall Norges arbeid med prosjekter Forslag satsningsområder 2018 Arbeid med prosjekter de siste 2 år I medlemsundersøkelsen kom det tydelig frem at medlemmene setter pris på Avfall Norges arbeid med kompetanseutvikling

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS

Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter. Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Europapolitisk Forum møte i Kirkenes 22. september 2016 Sak om «Team Norway» - forslag til talepunkter Gunn Marit Helgesen Østlandssamarbeidet/KS Det utsendte bakgrunnsnotatet er omfattende. Det kan tjene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo postmottak@kd.dep.no Hamar, 31.05.2016 Deres ref.: 16/1927 Vår ref.: 98431/504.73/TLJ/2016/35 Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 18. JAN 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg. Einar Melheim Norsk Vann

Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg. Einar Melheim Norsk Vann Kommunenes krav/holdning til tiltak ved påkobling av sprinkleranlegg Einar Melheim Norsk Vann 1 Dagens tekst 2 Om Norsk Vann OFS / OFAS Vannverket og kommunens oppgaver og ansvar VA / Miljøblad nr 82 Retningslinjer

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-19 PR. 1.FEB 2016 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Vann- og avløpssektoren. Utfordringer og muligheter

Vann- og avløpssektoren. Utfordringer og muligheter Vann- og avløpssektoren Utfordringer og muligheter 1 Norske VA-fakta 2 Nok vann til å forsyne hele verdens befolkning med drikkevann (150 l/p*d) 1.600 vannverk som produserer drikkevann 2.600 avløpsanlegg

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2012

ENERGIKONTAKTEN VISJON MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3. Strategidokument med Aktivitetsplan 2012 ENERGINTAKTEN Strategidokument med Aktivitetsplan 2012 VISJON EnergiKontakten bidrar til å sikre samfunnet kompetanse for utvikling av fremtidens bærekraftige energiløsninger MÅL 1 EnergiKontakten skal

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2014 APRIL 2015 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR vil utgi

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012

Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 Fronte fremtiden for voksnes læring Strategiplan Voksenopplæringsforbundet 2009 2012 VOFO er VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er studieforbundenes interesseorganisasjon i Norge, og har 19 studieforbund

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2011 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Kompetansebehov i vannbransjen

Kompetansebehov i vannbransjen Kompetansebehov i vannbransjen OPPSUMMERING AV BRUKERUNDERSØKELSE BLANT NORSK VANNS MEDLEMMER Yngve Wold, Norsk Vann Utgangspunktet er Norsk Vanns kurstilbud Finne retning for kursvirksomheten mot år 2022

Detaljer