INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2014"

Transkript

1

2 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor Tekstils aktiviteter spesielt. Som landets ledende leverandør av tekstilservice er det viktig for Nor Tekstil å legge vekt på de utfordringer som produksjon og bruk av tekstiler medfører, ikke minst på miljøområdet. Vi har derfor valgt å ha Tekstiler og miljø som tema i denne rapporten. MILJØLEDELSE ISO Nor Tekstil ble første gang sertifisert i henhold til den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyring NS-EN ISO 14001:2004 i Ved fornying av sertifiseringen i 2011 ble miljøstyringssystemet innlemmet i et felles styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). I tillegg til NS-EN ISO 14001:2004 er det felles styringssystemet sertifisert i henhold til NS-EN 9001:2008 systemer for kvalitetsstyring og SN-BS OHSAS styringssystemer for arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi mener å se en positiv effekt av et samordnet styringssystem for HMSK. ISO og ISO 9001 vil bli revidert i I tillegg vil det komme en ny standard, ISO 45001, som vil erstatte OHSAS Hovedformålet med revisjonene er at det skal være lettere å etablere integrerte styringssystemer. Dette tyder på at vi har vært framtidsrettet når vi har valgt å satse på et felles system. Ved neste resertifisering i 2017 vil det være de nye reviderte standardene som gjelder. 2

3 MILJØPOLITIKK Ved samordningen av styringssystemer for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, har Nor Tekstil vedtatt følgende politikk for HMSK, der miljøpolitikk inngår: VÅR POLITIKK FOR HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG KVALITET. Vår visjon er at Nor Tekstil skal være ledende når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Dette skal sikres ved å etablere hensiktsmessige styringssystemer i henhold til kriteriene i anerkjente standarder og myndighetskrav. Dette innebærer at vi forplikter oss til: å overholde lovbestemte krav til arbeidsmiljø og til vern om det ytre miljø, samt myndighetskrav knyttet til leveranser av våre varer og tjenester, forebygging av uhell og hendelser som kan føre til skade på helse og miljø, eller til redusert kvalitet på våre tjenester, kontinuerlig arbeid for et bedre arbeidsmiljø, økt sikkerhet og bedre vern om det ytre miljø, kontinuerlige forbedringer av styringssystemer og prosesser for å sikre samsvar med krav fra kunder, myndigheter og andre interesseparter og sette krav til underleverandører og andre samarbeidspartnere når det gjelder HMSK Vi har en nullvisjon når det gjelder arbeidsrelaterte helseskader og utilsiktede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for helse, ytre miljø og evnen til å levere riktig kvalitet på våre tjenester. Det iverksettes tiltak på alle nivå i organisasjonen med tanke på å forebygge og redusere sykefravær. Det skal legges vekt på å sikre likestilling mellom kjønnene, integrering og likebehandling av utenlandske medarbeidere og det legges til rette for yrkeshemmede arbeidstakere. Nor Tekstil har som mål å redusere miljøpåvirkningen i form av utslipp av klimagasser og forbruk av energi, vann og kjemikalier, samt minimering og kildesortering av avfall. Opplæring og informasjon er viktig for å sikre riktig kompetanse, motivasjon, bevisstgjøring og medvirkning fra medarbeidere på alle nivå i virksomheten. Hensiktsmessig og vel fungerende avvikshåndtering skal sikre at korrigerende tiltak settes i verk, hindre gjentakelser av uønskede hendelser og være et verktøy for å identifisere og iverksette forebyggende tiltak. God kundekommunikasjon og samarbeid med våre kunder skal medvirke til at vi leverer riktig kvalitet på våre produkter. Vi skal inkludere våre kunder, leverandører og egne medarbeidere i vårt arbeid med kontinuerlig å forbedre områder knyttet til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. 3

4 MILJØMÅL MÅL OG MÅLOPPNÅELSE Målsettingen for vannforbruk 2014 er ikke endret i forhold til 2013, og ligger i dag på et nivå som vi anser som riktig med tanke på å opprettholde kvalitet og hygiene. Vi ser også at forbruket har stabilisert seg i underkant av det fastsatte målet på 9 liter pr. kg tøy Målsetting for spesifikt energiforbruk 2014 er innskjerpet med om lag 8 % fra året før, mens målene for utslipp av de ulike forbrenningsgassene CO₂, NOₓ, og SO₂ er innskjerpet med 6 11 %. Den enkelte avdeling utarbeider sine målsettinger for vann- og energiforbruk med utgangspunkt i de sentrale målene, men målene fastsettes ut fra de forutsetninger som foreligger på avdelingen. Enhet Mål 2014 Måloppnåelse 2014 Vannforbruk liter/kg tøy < 9,0 8,5 Energi kwh/kg tøy < 1,20 1,29 Karbondioksid CO₂ g/kg tøy < Nitrogendioksider NOₓ g/kg tøy < 0,170 0,181 Svoveldioksid SO₂ g/kg tøy < 0,025 0,028 Andel av produksjonsvolum fra svanemerkede avdelinger > 80 % 79 % Tabell 1. Fastsatte sentrale miljømål for 2014 og målt / beregnet gjennomsnittlig forbruk / utslipp Det er kun marginale reduksjoner i forbruk og utslipp i 2014 i forhold til året før. Dette fører til at de innskjerpede målsettingene for energiforbruk og utslipp av forbrenningsgasser ikke er oppnådd. Det er flere grunner til dette, bl.a. har det vært nødvendig å justere omregningsfaktoren for våre gassmålere ved noen av våre anlegg f.o.m Dette medfører at den reelle reduksjonen er noe større enn det som framgår av tabell 1. Avdelingen på Voss (Evanger) ble betydelig rammet av den store flommen i oktober, og det gikk mye energi til uttørking og byggearbeider i etterkant av dette. Det ble iverksatt tiltak i 2014 med potensiale for reduksjoner i energibruk, og dermed også utslipp av forbrenningsgasser. Ofte vil energiforbruket øke i en ombyggings- og innkjøringsfase, og vil derfor ikke se noe betydelig positivt resultat av dette før i Andelen av produksjonsvolum som er svanemerket er også litt lavere i 2014 enn året før, og ligger nå like i underkant av målsettingen på 80 %. Årsaken til dette er innskjerping av kravene fra 1. april Dette medførte naturlig nok at noen av våre anlegg ikke lenger klarte å innfri kravene. Det pågår et kontinuerlig arbeid med å få flere av våre avdelinger svanemerket. 4

5 SVANEMERKING Svanemerket har i 25 år vært den mest anerkjente miljømerkingsordningen i Norge og Norden, og omfatter mange varer og tjenester, også vaskeri og tekstilservice. De første vaskeriene i Nor Tekstil fikk lisens for svanemerking i Det var avdelingene Rogaland, Florø og Drammen som var først ute. I årene som har gått siden den gang, har det vært et varierende antall godkjente vaskerier. I 2009 var 13 avdelinger svanemerket, men på grunn av innføring av nye og strengere krav, ble dette redusert til 6 avdelinger ved utgangen av Ved målrettede tiltak, spesielt for energi- og utslippsreduksjoner, var det antallet lisenser økt til 10 ved utgangen av Ved årsskiftet 2013 / 2014 var det i alt 11 lisenser for svanemerking i Nor Tekstil. Innskjerping av kravene fra 1.april 2014 førte igjen til en reduksjon i antall lisenser. Ved utgangen av 2014 har Nor Tekstil 9 av totalt 16 svanemerkede vaskerier i Norge Avdeling Lisensnr. Nor Tekstil avd. Florø Nor Tekstil avd. Bergen Nor Tekstil avd. Molde Nor Tekstil avd. Rogaland Nor Tekstil avd. Drammen Nor Tekstil avd. Trondheim Nor Tekstil avd. Kristiansand Nor Tekstil avd. Bodø Nor Tekstil avd. Voss Tabell 2. Svanemerkede vaskerier i Nor Tekstil ved utgangen av 2014 Nye lisenser 2014: Nor Tekstil avd. Bodø og Nor Tekstil avd. Voss 5

6 MILJØREGNSKAP VANN, ENERGI OG UTSLIPP TIL LUFT NØKKELTALL 2014 Nøkkeltall Totalt 2014 Pr. kg tøy Produksjon kg Vannforbruk liter 8,5 liter Energi forbruk kwh 1,292 kwh El teknisk 1) kwh 0,172 kwh El-kjel kwh 0,091 kwh Elkraft totalt kwh 0,263 kwh Fyringsolje kwh 0,294 kwh Naturgass kwh 0,292 kwh Propan kwh 0,429 kwh Damp 2) kwh 0,010 kwh Annet 3) kwh 0,004 kwh Fyring totalt 4) kwh 1,120 kwh Utslipp CO₂ 5) kg 275 g Utslipp NOₓ kg 0,181 g Utslipp SO₂ kg 0,028 g 1) El teknisk: All bruk av elkraft unntatt el-kjeler til damp og oppvarming 2) Damp: Eksternt kjøp av damp (Telemark) 3) Annet: El-kjel til oppvarming (Drammen)+eksternt kjøp av varmtvann til oppvarming(telemark). 4) Fyring totalt: All bruk av fossil brensel + bruk av el-kjel til dampproduksjon 5) CO2 fra elkraft valgt til 108 g/kwh (gjennomsnitt for det nordiske energimarkedet) Tabell 3. Nøkkeltall 2014 for produksjon, vann- og energiforbruk og utslipp av forbrenningsgasser 6

7 NØKKELTALL Nøkkeltall Produksjonsmengde tonn Vannforbruk liter/kg tøy 10,8 9,4 8,7 8,6 8,5 Energiforbruk kwh/kg tøy 1,81 1,57 1,42 1,31 1,29 Utslipp CO₂ g/kg tøy Utslipp NOₓ g/kg tøy 0,293 0,253 0,204 0,181 0,181 Utslipp SO₂ g/kg tøy 0,076 0,059 0,036 0,029 0,028 Tabell 4. Nøkkeltall Produksjon, vann- og energiforbruk, utslipp av forbrenningsgasser. 76 Produksjon (tonn) Vannforbruk (l/kg) Energi (kwh/kg) ,8 1, ,4 8,7 8,6 8,5 1,57 1,42 1,31 1, Utslipp CO₂ (g/kg) Utslipp Noₓ (g/kg) 0,293 0,253 0,204 0,181 0, Utslipp SO₂ (g/kg) 0,076 0,059 0,036 0,029 0, Graf 2. Produksjon, vann- og energiforbruk, utslipp av forbrenningsgasser ( ) 7

8 VANNFORBRUK I perioden 2010 til 2012 var det en markant reduksjon i det relative vannforbruket fra 10,8 til 8,7 liter pr. kg tøy for Nor Tekstil sine anlegg samlet. Vannforbruket varierer mye fra anlegg til anlegg avhengig av tekstilkategorier, teknologi, muligheter for gjenbruk av vann etc. Fra 2012 til 2014 ser vi en utflating av vannforbruket. Dette er i tråd med de målsettinger vi har hatt. Store innsparinger på vannforbruket kan føre til økt risiko for redusert hygienisk og visuell kvalitet på ferdigvare. Dette kan medføre økt bruk av omvask, noe som vil kunne gi økt miljøbelastning i form av økt vannforbruk, økt energiforbruk og dermed høyere utslipp, økt bruk av kjemikalier og økt slitasje og kortere levetid på tekstilene. Teknologisk utvikling, økt gjenbruk, endringer i tekstiltyper og kategorier vil sannsynligvis medføre redusert vannforbruk uten at dette vil gå på bekostning av hygiene og kvalitet. Dersom man ser på bomull i et livsløpsperspektiv utgjør vannforbruket i tilvirkningsfasen en betydelig større andel enn i bruksfasen i form av vask. ENERGIFORBRUK Tallene for energiforbruk i denne rapporten er basert på bruk av energi i Nor Tekstil sine 16 vaskerier rundt om i landet. Det meste av energien brukes til prosessformål, dvs. drift av maskiner, samt vask og tørk av tekstiler, men tallene inkluderer også energi til oppvarming, ventilasjon, lys og andre generelle formål. Tradisjonelt har all energi til prosessformål i industrivaskerier vært basert på bruk av damp, både til vaske- og tørkeformål. Tidligere var fyringsolje den mest vanlige energibæreren for dampproduksjon. I de senere årene er gass blitt den største energibæreren. Flytende naturgass (LNG) brukes der det er infrastruktur for det, ellers brukes propangass (LPG). Bruk av gass gjør det også mulig å bruke denne direkte til tørkeformål uten å gå veien om damp. Dette gir en mer effektiv bruk av denne energien. Selv om LNG og LPG på samme måte som fyringsolje er fossile brensler, har gass høyere energiinnhold og lavere utslipp av CO₂ og lokalforurensende utslipp som svoveldioksid, nitrogenoksider og sotpartikler. I 2010 startet et betydelig arbeid for å redusere energiforbruket i samarbeid og med støtte fra Enova. Fra 2010 til 2011 var det en betydelig reduksjon på 13 %. Som forventet ser vi i de etterfølgende årene at innsparingen avtar etter hvert som de mest lønnsomme og lettest tilgjengelige tiltakene gjennomføres. Det også slik at når ENØK-tiltak blir gjennomført avtar som oftest innsparingspotensialet for andre tiltak. Fra 2013 til 2014 er det ikke vesentlig reduksjon i energiforbruket. I kapittelet om miljømål side 4, er dette nærmere beskrevet. 8

9 UTSLIPP AV FORBRENNINGSGASSER. Den viktigste grunnen til å redusere forbruket av energi, er å redusere utslipp av forbrenningsgasser, i første rekke karbondioksid (CO₂). Karbondioksid blir regnet som den viktigste globale klimagassen, og er direkte knyttet opp mot forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass fra hydrokarboner. Bruk av energi til direkte fyringsformål lokalt, dvs. gass og olje, vil medføre utslipp av andre komponenter i røykgasser i tillegg til CO₂. Disse vil i motsetning til CO₂ være knyttet til lokal forurensningsproblematikk. De viktigste er nitrogenoksider (NOₓ) og svoveldioksid (SO₂). Disse regnes som helse- og miljøskadelige i større konsentrasjoner i lokalmiljøet. Både NOₓ og SO₂ er bidragsytere til sur nedbør. NOₓ dannes ved all type forbrenning ved høye temperaturer, mens SO₂ dannes ved forbrenning av svovelholdige brensler, i første rekke olje. Selv om det meste av elkraftforbruket i Norge kan knyttes opp mot bruk av fornybar vannkraft, er det likevel vanlig å regne med et CO₂-bidrag fra bruk av elkraft. Grunnen til dette er at Norge regnes som en del av det nordiske / europeiske elkraftmarkedet og dermed vil en del av forbruket også i Norge bli beregnet ut fra en energimiks av vannkraft, og elkraft basert på kjernekraft, gass, olje, kull, men også til nye fornybare kilder som vind og sol. Beregning av denne typen energimiks er høyst usikker og vil være avhengig av kapasitet på kabler mellom Norge og utlandet, forholdet mellom forbruk og produksjon i Norge, og energimiksen til en hver tid i andre land i det felles energimarkedet. Når man skal vurdere det såkalte klimafotavtrykket av elkraftforbruk, er det viktig å ha informasjon om beregningsgrunnlaget. I forbindelse med utgivelsen av miljørapporten for 2009, ble det lagt til grunn et utslipp av CO₂ på 108 g/kg* tøy for elkraft. Dette var basert på et gjennomsnitt for elkraftproduksjon i nordiske markedet på dette tidspunktet (kilde: For å få relevant sammenligning fra år til år, har vi valgt å bruke samme grunnlaget i de etterfølgende årene. FORDELING AV ENERGIBÆRERE 2010 OG Propan 11 % Damp 1 % Annet 2 % El-teknisk 15 % El-kjel 3 % 2014 Propan 33 % Damp 1 % Annet 0 % El teknisk 13 % El-kjel 7 % Naturgass 25 % Fyringsolje 43 % Naturgass 23 % Fyringsolje 23 % Graf 3. Fordeling av energibærere i 2013 sammenlignet med 2010 Graf 3 viser endringer i bruken av energibærere fra 2010 til Som vi ser er det en betydelig endring fra bruk av fyringsolje til bruk av propangass. I tillegg til reduksjon i energiforbruket pga. høyere energitetthet i gass enn olje, vil dette nedføre kraftig reduksjon av utslipp av forbrenningsgasser. Det er vedtatt og i igangsatt ombygginger og andre endringer som medfører at andelen fyringsolje blir redusert til mellom 6 og 8 % i løpet av første halvår Bruk av elkjel vil også bli vesentlig redusert. 9

10 TEMA: TEKSTILER OG MILJØ BRUK AV TEKSTILER I TEKSTILSERVICE- OG VASKERIBRANSJEN Tekstiler i form av sengetøy og frotte til helseinstitusjoner og hoteller, arbeidstøy til helsevesen, servicenæring, næringsmiddelindustri og annen industri, matter og mopper er kanskje den viktigste innsatsfaktoren i bransjen. Dette setter store krav innkjøp og håndtering av tekstilene. Produksjon, transport, bruk og avhending av tekstiler utgjør en betydelig miljøbelastning i form av høyt forbruk av vann, energi, pesticider og andre kjemikalier, i tillegg til skadelige utslipp til luft og vann. Produksjon av plantefiber som f. eks. bomull vil ofte legge beslag på store landarealer. Kassasjon av tekstiler representerer et betydelig avfallsproblem. I det siste har vi sett at det er økende oppmerksomhet rundt ny teknologi for resirkulering og gjenbruk av tekstiler. Nor Tekstil ser på dette som svært interessant i et livsløpsperspektiv, og vil følge utviklingen nøye. BOMULL ELLER BLANDINGSPRODUKTER? Selv det er mange typer tekstiler på markedet, er det for praktiske formål i tekstilservice- og industrivaskbransjen ofte valget mellom 100 % bomull og ulike blandinger av bomull og polyester som er aktuell i dag. Spørsmålet blir ofte hva som gir minst miljøpåvirkning. PRODUKSJON Tradisjonelt har 100 % bomull vært regnet som mer miljøvennlig enn blandingsprodukter der bomull er blandet med syntetiske fiber, vanligvis polyester. Sannsynligvis er årsaken til dette at bomull er et naturlig og fornybart råstoff. Bomull er også behagelig i bruk, både som sengetøy og klær. I de senere årene er det imidlertid kommet fram at det er store miljøkostnader knyttet opp mot dyrking av bomull og produksjon av ferdige tekstiler. Syntetiske tekstiler som polyester er basert på ikke fornybare oljeressurser, og har miljøutfordringer i første rekke knyttet til energiforbruk, klimagassutslipp og lokale utslipp av flyktige organiske komponenter (VOC). På fabrikkbesøk i Pakistan 10

11 BRUK OG BEHANDLING Blandingsprodukter av bomull og polyester blir mye brukt til sengetøy og arbeidstøy, og har flere miljømessige fordeler i forhold til ren bomull i bruks- og behandlingsfasen. Vask av blandingstekstiler krever mindre vannforbruk, og mindre energiforbruk til vask og tørk. Det viktigste er kanskje likevel økt slitestyrke som gir økt levetid på tekstilene og reduserer dermed behovet for ny produksjon. Alle forhold tatt i betrakting, vil de fleste analyser i dag av total miljøpåvirkning vise at blandingstekstiler av bomull / polyester kommer miljømessig bedre ut i de fleste tilfeller enn tilsvarende tekstiler i bomull. TA VARE PÅ TEKSTILENE! Et av de viktigste miljøtiltakene når det gjelder tekstiler er å sørge for så lang levetid som mulig. Økt levetid for tekstiler reduserer miljøproblemene som oppstår ved produksjon, transport og avhending. Det er derfor viktig at tekstilene som kjøpes inn er av god kvalitet slik at de kan vare lengst mulig. Vaske- og tørkeprosessene må være mest mulig optimale med tanke på mekanisk og kjemisk slitasje. For at vi skal lykkes med å ta godt vare på våre tekstiler, er vi helt avhengige at våre kunder bidrar til å ta vare på tekstilene. Smuss og flekker som er vanskelig å få av i normal vask, vil kunne føre til økt bruk av omvask. Omvask er lite miljøvennlig og fører til økt bruk av energi, vann og kjemikalier til tillegg til redusert levetid. I verste fall kan det være nødvendig å kaste tekstiler lenge før de er utslitt. Reparasjon av arbeidstøy og andre tekstiler kan forlenge levetiden betraktelig, og er dermed et viktig miljøtiltak 11

12 Nytt vaskeribygg i Trøndelag Torgardsvegen, Heimdal i Trondheim, sommeren 2014 Nor Tekstil avd. Bodø 12

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2013 ISO 14001 INNLEDNING Nor Tekstil har siden 2008 årlig offentliggjort en miljøredegjørelse i form av en årlig miljørapport. En viktig grunn til dette er ønske om åpenhet om miljøspørsmål i bransjen generelt og Nor

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2016 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2016 ISO 14001 INNLEDNING Miljørapporten for 2016 er den niende i rekken av miljørapporter fra Nor Tekstil. Her finner du bl.a. våre miljømål og miljøregnskapet med vann og energiforbruk, og beregnet utslipp av forbrenningsgasser

Detaljer

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2015 ISO 14001

INNLEDNING MILJØLEDELSE NOR TEKSTIL AS MILJØRAPPORT 2015 ISO 14001 INNLEDNING Miljørapporten for 2015 er den åttende i rekken av miljørapporter fra Nor Tekstil. Her finner du bl.a. våre miljømål og miljøregnskapet med vann og energiforbruk, og beregnet utslipp av forbrenningsgasser

Detaljer

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS NØKKELTALL PÅ KONSERNNIVÅ FOR 3.KVARTAL 2012 SAMMENLIKNET MED SAMME PERIODE 2011 BASERT PÅ TALL FRA PRODUKSJONRAPPORTENE FRA 2011 OG 2012 MED FORBEHOLD OM RIKTIG

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020 23.4.213 Klima- og miljøregnskap energigass Målsetning og definisjoner Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi! Den norske gasskonferansen 213 Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending.

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending. Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III Gent Hvilestol tre EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 04.02.09 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet

Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer. Dr.ing. Annik Magerholm Fet Miljøledelse, miljøstyring og miljøstyringssystemer Dr.ing. Annik Magerholm Fet Effektiv miljøledelse forutsetter: bedriftskultur, normer og verdier med betydning for miljøet utvikles personlig engasjement

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ

XXX. Bærekraftsrapport MILJØ XXX Bærekraftsrapport 38 2013 MILJØ Med mål om å redusere miljøbelastningen Vi har et mål om å redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd av vår verdikjede. De

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms

Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms 11/14 TROMS FYLKESKOMMUNE Underlagsmateriale til strategi for klima og miljø for Troms OVERORDNET SAMMENDRAG FRA PROSJEKT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW

Detaljer

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK

LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK LIVSLØPSANALYSER OG KLIMAFOTAVTRYKK Mie Fuglseth, Siv.ing. Miljørådgiver, Asplan Viak ASPLAN VIAK 15.02.2017 AGENDA Hva er klimagassberegninger? Lier kommunes klimafotavtrykk Klimagassutslipp fra energibruk

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet 2011 2015 Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak

Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer. Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Miljøforum 2015 Verdens beste tekstilprodusent kommer fra Lillehammer Vertikalt integrert tekstilproduksjon - alle prosesser under samme tak Våre verdier Fleksible og dynamiske Vi setter vår stolthet

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007

Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Fremtidige energibehov, energiformer og tiltak Raffineridirektør Tore Revå, Essoraffineriet på Slagentangen. Februar 2007 Eksterne kilder: International Energy Agency (IEA) Energy Outlook Endring i globalt

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet

Juli Miljørapport Helse - Miljø - Sikkerhet Juli 21 Miljørapport 21 Helse - Miljø - Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Ny teknologi. Ane Marte Andersson

Ny teknologi. Ane Marte Andersson Ny teknologi Ane Marte Andersson Enova Eid av Olje og energidepartementet Lokalisert i Trondheim Om lag 80 ansatte 2 Formål Reduserte klimagassutslipp Styrket forsyningssikkerhet for energi Teknologiutvikling

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt:

Generelt sett er det et stort og omfattende arbeid som er utført. Likevel mener vi resultatet hadde blitt enda bedre hvis en hadde valgt: Klima- og forurensingsdirektoratet postmottak@klif.no Avaldsnes 20. mai 2010 HØRINGSUTTALELSE KLIMAKUR 2020 1. Om Norsk Energigassforening Norsk Energigassforening (EGF) er en bransjeorganisasjon som arbeider

Detaljer

Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk?

Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk? Hvor klimaskadelig er norsk elforbruk? Karen Byskov Lindberg Seksjon for analyse Energi- og markedsavdelingen 17.Oktober 2008 Baseres på Temaartikkel: Vil lavere kraftforbruk i Norge gi lavere CO 2 -utslipp

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/2790-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Innføring av miljøledelse i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT

GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT KLIMAUTFORDRINGER OG POTENSIELLE Erik Skontorp Hognes GEVINSTER VED MER LUKKET OPPDRETT Seniorrådgiver erik.hognes@asplanviak.no 1 ASPLAN VIAK Tverrfaglig arkitekt- og rådgivningsselskap. Ca. 900 ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Varme i fremtidens energisystem

Varme i fremtidens energisystem Varme i fremtidens energisystem Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Enovas varmekonferanse Trondheim, 23. januar 2007 Hva ligger foran oss? Vekst i energietterspørselen fra 2004-2030 estimert til

Detaljer

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet

Miljørapport 2011. Helse - Miljø Sikkerhet Miljørapport 211 Helse - Miljø Sikkerhet 1.Virksomheten. GLAVA AS er et norsk industriselskap med hovedkontor i, produksjonsanlegg i og og med sentralkontor i Oslo for markedsføring, salg og kundeservice.

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014

Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 Fossil fyringsolje skal fases ut innen 2020 Hvilke muligheter har flis, pellets og biofyringsolje i dette markedet? Bioenergidagene 2014 0.0 Agenda 1.0 Om Bio Energy 2.0 Markedet for bioenergi (flis, pellets,

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning

Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning Miljøkonsekvenser ved eksport av avfall til energigjenvinning Fjernvarmedagene 22 september 2009, Tanumstrand Jon TVeiten Norsk Energi Eksisterende energiutnyttelse av avfall ca 1,1 mill tonn/år Energileveranse

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI ZERO10 - Clarion Hotel Oslo Airport DAGENS TEKST: - BFO - BIOFYRINGSOLJE -> 100% BIOENERGI - KONVERTERING TIL BFO - SAMARBEID - LEVERANDØR & KUNDE - VEIEN VIDERE!

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8.

Energy Roadmap 2050. Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. Energy Roadmap 2050 Hva er Norges handlingsrom og konsekvensene for industri og kraftforsyning? Energirikekonferansen 7. 8. august 2012 Arne Festervoll Slide 2 Energy Roadmap 2050 Det overordnede målet

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker,

Rene tekstiler med ren samvittighet. For Berendsen betyr ansvarlighet at vi i alle ledd tar hensyn til mennesker, Miljø og samfunnsansvarsrapport 2012 HMS Helse, miljø og sikkerhet Respekt for miljøet Parallelt med oppnåelse av vår visjon om å være landets ledene servicebedrift, erkjenner vi at samfunnsansvar ikke

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Miljødeklarasjoner for trelast

Miljødeklarasjoner for trelast Miljødeklarasjoner for trelast Treforsk seminar, Bygg Reis Deg Lillestrøm, 22. september 2009 Catherine Grini 1 Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois 2 Inngangsfaktorer Ressurser (eks. skog, malm,

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon

24.11.2010. Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund. Lyse Gass. Lokal gassdistribusjon Naturgass til alminnelig forsyning - Rogaland Leiv Arne Marhaug Gasnor AS Gasnor AS Leverte ca 48 mill Sm 3 500 GWh (2004) i rørnett på Karmøy og i Haugesund Gasnor ASA Etablert 1989 Operativ 1994 Eies

Detaljer

Forslag til endring av Forskrift om særavgifter, (FOR nr 1451)

Forslag til endring av Forskrift om særavgifter, (FOR nr 1451) Finansdepartementet Skattelovavdelingen Att. Seniorrådgiver Grethe H. Dahl Oslo 31. mai 2007 Høringsuttalelse fra Norsk Bioenergiforening (NoBio): Forslag til endring av Forskrift om særavgifter, (FOR

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 28 Generelt År Omsetning

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer