Hamar, 31, Januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar, 31, Januar 2011"

Transkript

1 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning vil bidra til å styrke samhørighetspolitikkens rolle i forhold til grunnleggende utfordringer mht økonomisk, sosial og territoriell samhørighet med sterkere fokus på tema, resultatorientering, evaluering og forenkling i gjennomføring av de enkelte programmene. 2. Hedmark fylkeskommune støtter den norske regjeringens arbeid for å videreføre unntaket for spredtbygde strøk knyttet til statsstøtteregelverket og differensiert arbeidsgiveravgift. 3. Mål 3 Europeisk territorielt samarbeid Interreg er en viktig del av Hedmark fylkeskommunes regionalt utviklingsarbeid. Hedmark fylkeskommune er derfor positive til en videreføring av Interreg i neste programperiode med vektlegging på grenseoverskridende, transnasjonal og interregionalt samarbeid De grenseoverskridende programmene utvikles i partnerskap mellom nettverk i en flernivåstyring mellom EU, nasjonale og regionale folkevalgte myndigheter. For å sikre størst mulig merverdi og demokratisk legitimitet må ansvar for gjennomføring legges til partnerskap av naboregioner med reelle felles interesser innenfor observerte funksjonelle grenseregioner. 4. Hedmark fylkeskommune vil benytte og spre kunnskap om mulighetene for erfaringsutveksling, kompetanseheving og utveksling som ligger i bruken av EUs regionalpolitikk som er åpen for norsk deltakelse. 5. Administrasjonen bes utarbeide en engelskspråklig høringsuttalelse til EUkommisjonen innen fristen 31.januar på grunnlag av punktene ovenfor og vurderingene i saksfremstillingen. Hamar, 31, Januar 2011 Svein Borkhus fylkesrådsleder Vedlegg: Brev fra Kommunal og regionaldepartementet av om EU kommisjonens femte samhørighetsrapport: konsultasjon.

2 EUROPEAN COMMISSION 5. REPORT ON ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIELL COHESION CONSULTATION HEDMARK COUNTY COUNCIL, NORWAY County Commissioner Decision 1. Hedmark County Council supports the coordination between EU 2020 and the cohesion policy. A coordination will contribute to strengthen the role of the cohesion policy as far as fundamental challenges are concerned. These challenges being financial, social and territorial cohesion with stronger focus on subjects, results, evaluation and simplification in implementing the different programs. 2. Hedmark County Council supports the work the Norwegian Government does to follow up the exemption for sparsely populated districts connected to the regulations of state support and differentiated payroll taxes. 3. European territorial cooperation INTERREG is an important element in the regional development in Hedmark. The County Council is therefore positive to a continued participation in INTERREG the next program period with strength put on cross border, transnational and interregional cooperation. The cross border programs are developed in partnerships in a multilevel system of management between EU, national and regional elected authorities. To secure added value and democratic legitimacy the implementation responsibility must be delegated to the partnerships consisting of neighbour regions with real common interest within observed, functional border regions. 4. Hedmark County Council will consult and disseminate the possibilities of exchange of experiences, strengthening of competence and exchange, which are open for Norwegian participation in the EU regional policy. 5. The administration will be asked to form an opinion of the hearing from the EU Commission within the deadline 31 January based on the decision of the County Commission. Hamar, 31 st January 2011 Svein Borkhus County Commissioner

3 S A K S U T R E D N I N G EU KOMMISJONENS FEMTE SAMHØRIGHETSRAPPORT KOSULTASJON Innledning Europakommisjonen (EU kommisjonen) publiserte den 5.samhørighetsrapport. Den gir en analyse av regional utvikling og trender på regionalt, nasjonalt og EU nivå de seneste årene, beskriver hovedutfordringene en står overfor frem mot 2020, og inneholder Kommisjonens forslag til innhold og organisering av EUs regionalpolitikk Rapporten anses som EUs viktigste dokument for å sette den fremtidige regionalpolitikken på dagsorden. Videre legger rapporten viktige rammebetingelser for utviklingen av neste generasjon Interreg programmer. Europakommisjonen har lansert en høring på samhørighetsrapporten med uttalefrist 31.januar. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) sendte et brev til fylkeskommunene som oppfordrer kommunesektoren til å avgi høringsuttalelse til EUs samhørighetsrapporten. Fra Kommunal og regionaldepartementets side er høyest prioritet videreføring av unntak for spredtbygde strøk knyttet til statsstøtteregelverket og differensiert arbeidsgiveravgift. Også videreføring av det territorielle samarbeidet gjennom Interreg er svært sentralt. EUs samhørighetsrapport har vært drøftet både i Østlandssamarbeidet og Europapolitisk forum. Utredning Samhørighetsrapportens EU politiske kontekst For å gi bedre forutsetninger for å forstå samhørighetsrapporten vil vi nedenfor sette samhørighetspolitikken inn i en bredere EU politisk kontekst. EUs regionalpolitikk Målet med EUs regionalpolitikk er å utjevne regionale forskjeller i den økonomiske utviklingen og skape attraktive, innovative og konkurransedyktige regioner i alle EUs medlemsland. For perioden er det satt av ca. 347 milliarder euro til regionalpolitikk. 81,6 prosent av midlene er satt av til de fattigste land og regioner (konvergens eller mål 1), 15,9 prosent til andre regioner (konkurransekraft og jobbskaping/mål 2) og 2,5 prosent til europeisk territorielt samarbeid (INTERREG/mål 3). Den nye regionalpolitikken har sterkt fokus på oppfølging av Lisboa og Gøteborg strategiene om hhv vekst, sysselsetting og bærekraftig utvikling innenfor alle de tre målområdene. Det er utarbeidet egne strategiske

4 retningslinjer fra Kommisjonen for hvordan regionalpolitikken skal bidra til vekst og jobbskaping. Budsjettet for europeisk territorielt samarbeid (INTERREG) er for perioden 2007 til 2013 på 8,723 milliarder euro. I tillegg til disse ressursene settes det av egne midler til grenseregionalt samarbeid gjennom det nye Europeiske Nabolands og Partnerskaps Instrumentet (ENPI). EUs regionalpolitikk og Norge Interreg EØS avtalen omfattes ikke av EUs regionalpolitikk. Men Norge deltar likevel i flere regionalpolitiske samarbeidsprogrammer. Norge har deltatt i ni INTERREG programmer ( ). Norge betaler selv for denne deltakelsen. Fra 2000 til 2006 har Norge brukt ca. en milliard kroner, hvorav omlag halvparten fra nasjonalt nivå (Kommunal og regionaldepartementet) og halvparten fra regionalt/lokalt nivå. Nær 450 prosjekter har hatt norske partnere. Norge deltar i hovedsak på likeverdig nivå med EUs medlemsland både med henhold til prosjektledelse, beslutningskomiteer og overvåkingskomiteer. I den inneværende programperioden fra er den norske innsatsen stipulert til mellom 1400 og 1500 millioner norske kroner, hvorav 50 prosent fra Kommunal og regionaldepartementet og tilsvarende fra lokalt/regionalt nivå. Norske aktører har fått mye ros fra Kommisjonens generaldirektorat for regionale spørsmål (DG Regio) for profesjonell medvirkning og gjennomføring av prosjekter, herunder også fra tidligere regionalkommissær Danuta Hübner Hedmark og Interreg Av de ni Interreg programmene som omfatter Norge har Hedmark en spesiell rolle i Interreg Sverige Norge programmet som forvaltende myndighet. Samme rolle har Østfold og Trøndelagsfylkene i respektive delområde i Interreg Sverige Norge. I tillegg er Hedmark fylkeskommune involvert i prosjekter både i de transnasjonale og interregionale programmene Interreg IVB og IVC. Som grenseregion er Hedmark fylke i en strategisk viktig posisjon innen de europeiske utviklingsprogrammene. Hedmark har en 400 km lang grense mot Värmland og Dalarna. Denne grensen er også en del av EUs ytre grense til Norge. I Europa understrekes grenseregionenes spesielle rolle som møteplass for mennesker, nasjonale kulturer, kunnskap og ideer, jus og økonomi. Hedmark fylkeskommune har tatt del i EUs programmer for grenseoverskridende samarbeid (Interreg A) siden 1995 og har derigjennom blitt tilført betydelige økonomiske midler til det regionale utviklingsarbeidet i tråd med vedtatte Fylkesplaner. Interreg Sverige Norge har vært et viktig springbrett for vellykkede transnasjonale og interregionale prosjekter. Å våge å se utover de nasjonale ordningene og tradisjonelle norske lokale og regionale samarbeidspartnere har vært viktig grep for regional utvikling i Hedmark.

5 Hedmark fylkeskommune har siden 1996 tatt ansvar for gjennomføring av grenseoverskridende Interreg programmer. Norge og Sverige er hverandres viktigste handelspartnere og pendlingen mellom disse to landene er den mest omfattende blant de nordiske landene. Samarbeidet mellom broder og søsterfolkene har hundreår lange aner. Likevel er det anerkjent at Interreg gav det grenseoverskridende samarbeidet et helt nytt momentum, både i form av ny entusiasme og i økonomiske ressurser. Løpende evalueringer av Interreg Sverige Norge programmene der Hedmark fylkeskommune har vært og er en viktig eier, forteller om stadig økende samarbeid og samhandel mellom naboregioner og naboland. Interreg IIA ( ) var en viktig læreperiode hvor en oppdaget forskjellene. Det grenseoverskridende partnerskapet prioriterte etablering av nye arbeidsplasser, Interreg IIA introduserte bærekraftig utvikling som et gjennomgående prinsipp og en tok i bruk metoden med å forvalte regional utviklingspolitikk i flerårige programmer. Fra halvveis evalueringen av Interreg IIIA ( ) kan vi lese det overordnede inntrykket er at det er et ambisiøst, og samtidig suksessrikt program, med relevante prosjekter som ikke ville ha eksistert uten Interreg finansiering. Prioriteringene og tiltakene ble skreddersydd for å på en mest mulig effektiv måte redusere negative barriereeffekter av grensen. I sin konklusjon lander rapporten på Sverige Norge programmet er et samarbeid som er modent med høy synlighet blant aktuelle parter, lett tilgjengelig informasjon og kort avstand mellom programsekretariat, beslutningsorganer og søkere, noe som ledet til god kvalitet på prosjektene og om gode resultater innen de prioriterte politikkområdene. En annen interessant observasjon, er at Interreg samarbeidet står fram som en arena for de dristige og kreative, spesielt fra offentlig sektor. Det overordnede målet for det pågående Interreg Sverige Norge samarbeidet Interreg IVA ( ) er å forsterke regionenes attraktivitet og konkurransekraft. Innsatsområdene er skreddersydd til de enkelte regionenes behov og utfordringer. Derfor er viktige drivere bak økonomisk vekst og nye arbeidsplasser kunnskapsproduksjon og utvikling av en grenseoverskridende innovasjonspolitikk, gitt prioritet med 2/3 av de tilgjengelige ressursene. Videre kan vi se som eksempel på sammenføyning av politiske mål fra EU til regionalt nivå, at programeierne har gitt betydelig støtte til etablering av grenseoverskridende, høyteknologiske nettverk som leder investeringer i energisparing og bruk av fornybar energi som sol, vind og biomasse. Hedmark fylkeskommune har også som programeier og Forvaltende organisasjon for Interreg finansiering via det norske statsbudsjettet, ledet og gjennomført en rekke forvaltningsreformer med tanke på å gjøre programmet mer tilgjengelig, redusere transaksjonskostnader og forbedre kvaliteten i alle ledd av det enkelte prosjekt sin levesyklus. Dette er gjennomført i tett samarbeid med svenske og norske programsamarbeidspartnere. Som et resultat av disse revisjonene gjort mellom tredje og den fjerde programperioden, er det etablert en lang rekke store strategiske prosjekter hvor regionale nøkkelaktører deltar, og som arbeider med høy kostnadseffektivitet og stor skaperkraft innen regionalt prioriterte politikkområder.

6 Vitalt politisk partnerskap en forutsetning for suksess i Interreg A Interreg A programmene er levende eksempler på flernivåstyring i nettverk der EU, nasjonale myndigheter og regionale og lokale myndigheter koordinerer sin innsats. Flernivåstyring leder til at ansvar blir delt mellom ulike myndighetsnivåer. Flernivåstyring sikrer fem viktige demokratiske prinsipper; åpenhet, deltakelse, ansvarlighet, effektivitet og sammenheng. Gjennomføring av flernivåstyring er avhengig av respekt for nærhetsprinsippet, som ble innført som styringsprinsipp i EU med Maastricht traktaten i For utvikling og gjennomføring av nye Interreg A programmer er det avgjørende at program strukturene bygger på genuine grenseoverskridende partnerskap. I tette partnerskap av naboregioner, møtes et spektrum av sosiale interesser og en helt egen entusiasme for regionalpolitikk, tuftet på felles verdier og grunnleggende felles interesser har vist seg å oppstå og vedvare. Når et vellykket partnerskap deler risiko og ansvar, fremmer dialog og utveksling av ideer og løsninger og skaper tillit mellom partene da kan store gevinster høstes av alle involverte. For å sikre at programmer og partnerskap drives fram av felles interesse og ikke av opportunisme og tanke for kortsiktig egen vinning blant enkeltpartnere, bør programstruktur, der i blant beslutningsorganer, etableres med utgangspunkt i geografisk funksjonelle regioner. I tillegg til viktige roller og interesser i Interreg Sverige Norge programmet er Hedmark fylkeskommune involvert i prosjekter i både de transnasjonale og interregionale programmene Interreg IVB og IVC. Regional statsstøtte Regional statsstøtte som differensiert arbeidsgiveravgift e en del av EØS avtalen hvor Norge må forholde seg til samme regelverket som EUs medlemsland. Nytt regelverk for regional statsstøtte ble implementert med virkning fra Regelverket for regional statsstøtte setter rammer for hvilke regioner i de enkelte land det kan tillates regional statsstøtte (støttekart, omfanget av støtten (maksimale støtteintensiteter), og hva slags type støtte som kan gis. I det nye regelverket legges det til grunn at omfanget av statsstøtte skal reduseres vesentlig. Andelen av EUs befolkning innenfor de nye virkeområdene reduseres fra 52,3 til 43, 1 prosent. Det innebærer at alle de gamle EU landene (EU 15) får en tildels betydelig reduksjon i sine virkeområder. I tillegg til investeringsstøtte og transportstøtte, åpner det nye regelverket for andre former for driftsstøtte i områder med meget lav befolkningstetthet, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift. Regelverket åpner også for en ny type driftsstøtte, støtte til nyetablerte bedrifter i de første fem årene av bedriftens levetid. Norge har helt siden 2003 vært meget aktivt i prosessen for å påvirke Kommisjonen under utviklingen av nytt regelverk. Som eneste EØS land, åpnet det nye regelverket for at Norge kunne få økt omfanget av virkeområdet for de distriktspolitiske støtteordningene

7 (investeringstilskudd/bedriftsutviklingstilskudd). Etter forhandlinger med ESA ble det nye virkeområdet godkjent i juli Norge fikk godkjent et virkeområde med en befolkningsandel på 27,5 prosent, dvs. en økning på nesten 3 prosent fra perioden Fundament for EUs fremtidige regionalpolitikk: EUs 2020 strategi EU 2020 ble vedtatt i 2009 og er oppfølgingen til Lisboa strategien om vekst og sysselsetting. Strategien er et viktig fundament for utformingen av EUs fremtidige regionalpolitikk og den 5. samhørighetsrapportens tematiske fokus er tett koplet til EU2020 startegien. Behovet for innovasjon og nyskaping går som en rød tråd gjennom strategien. Selv om den umiddelbare satsingen er på den aktuelle finanskrisen, har strategien et langsiktig fokus. Den konsentrerer seg om tre tematiske prioriteringer: 1) smart (kunnskap), 2) inkluderende og 3) bærekraftig (en grønn økonomi) vekst. Under hver prioritering er det lansert noen så kalte flaggskipinitiativer som er ment å fungere som mer operative delmål eller tiltak. 1. Smart vekst (kunnskapssamfunnet). Verdiskaping må baseres på kunnskapsbasert vekst. Europa må bli enda bedre på utdanning og forskning, innovasjon og kreativitet. Et altfor stort antall ungdommer går gjennom skolesystemet uten tilstrekkelige kunnskaper i grunnleggende fag. Kvaliteten til europeiske universiteter må forbedres og studentmobiliteten økes. Et effektivt europeisk forskningsområde må realiseres med tilstrekkelige ressurser. Mangel på risikovillig kapital hindrer veksten av små og innovative bedrifter. Kommisjonen ønsker videre en ambisiøs satsing på digital utvikling der det indre marked også blir et reelt online marked. Flaggskip initiativer: Digital agenda Innovasjons unionen Mobil ungdom 2. Inkluderende vekst. Mange har mistet jobben som følge av den økonomiske krisen eller strukturelle endringer. Dokumentet understreker viktigheten av at vi har tilstrekkelige sosiale sikkerhetsnett og ikke minst bedre ordninger for opplæring og livslang læring som kan hjelpe omstilling og tilbakevending til arbeidslivet. Entreprenørskap må verdsettes mer og det bør bli lettere å starte for seg selv, uten å miste sosiale rettigheter eller pensjonsrettigheter. Flaggskip initiativer: En agenda for nye ferdigheter og jobber Plattform mot fattigdom 3. Bærekraftig vekst (grønn økonomi). EU må være ledende i å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi. Dette kan skape ny vekst og arbeidsplasser, gi et globalt konkurransefortrinn og bidra til å oppfylle klimamålene. Det må ytterlige innsats til for å støtte miljø innovasjon og energi effektive produkter Flaggskip initiativer:

8 Et ressurseffektivt Europa En nærings og industripolitikk for den globale tidsalder Om den 5. samhørighetsrapporten Den 5. samhørighetsrapporten er en viktig milepæl i utviklingen av den fremtidige regionalpolitikken i EU etter Samhørighetsrapportens hovedbudskap og konklusjoner (stikkordsform) Styrke integrasjonen av politikkområder og tilhørende virkemidler. Harmonisere virkemidler og instrumenter (programmer) på tvers av politikkområder. Forenkle administrative prosedyrer og åpne for større fleksibilitet, redusere administrative og regulatoriske byrder for næringslivet Fremme partnerskap på tvers av forvaltningsnivåer (EU stat region) og sektorer (offentlig privat forskning/kunnskap arbeidslivets parter, frivillig sektor ) Styrke incitamentene (belønning til de beste) og resultatorientering (verdi for pengene), større selektivitet og differensiering Økt fokus og tematisk konsentrasjon Styrke byenes rolle som vekstpoler og nav for kreativitet og innovasjon Videreføring av Interreg, men med større fleksibilitet og nye finansieringsformer (kombinasjon av tilskudd, lån og garantier) Videreutvikling av makroregionale utviklingsstrategier, som f.eks for Østersjøen og Nordsjøen Rapportens konklusjoner og anbefalinger kan utdypes slik: Operasjonelle programmer med konkrete investeringsplaner, herunder hvordan programmene skal bidra til å nå målene i EU 2020 Sterkere tematisk konsentrasjon (færre prioriteter) i programmene både mht. EU og nasjonale ressurser Vurdere en mer fleksibel anvendelse av medfinansieringsprinsippet, for eksempel slik at medfinansieringsnivået knyttes til regionens utvikling, merverdi for hele EU, typer av prosjekt eller mottakere av støtte Forbedre evalueringssystemet både ex ante og pågående evaluering underveis i programperioden Videreutvikling av nye finansieringsformer hvor en kan kombinere bruk av tilskudd, rentesubsidier og lån. Dimensjonen territoriell samhørighet (i tillegg til økonomisk og sosial samhørighet) medfører langt større fokus på byenes rolle, herunder by omland partnerskap, funksjonelle regioner og områder med spesielle geografiske eller demografiske problemer. Det er i samhørighetsrapporten betydelig fokus på diversifiseringen mellom Europas regioner enn i tidligere rapporter, med spesiell fokus på å utvikle målrettede program som møter de spesielle utfordringene disse regionene står overfor

9 Større fleksibilitet mht. å organisere operasjonelle programmer for å reflektere spesielle utviklingsprosesser, for eksempel slik at grupper av byer eller andre funksjonelle regioner kan organisere programmer og ikke bare nasjonale og regionale myndigheter Videre arbeid med å utvikle makroregionale strategier basert på en bred og integrert tilnærming støttet opp av transnasjonale program (jf Østersjøstrategien) Styrking av partnerskapet mellom EU, nasjonale, regionale, lokale myndigheter, sosiale partnere og det sivile samfunnet i politisk dialog og i implementering av programmer Styrking av lokalt utviklingsarbeid, for eksempel ved å støtte aktiv inkludering og fremme sosial innovasjon, næringsrettet innovasjon, renovering, transport mv Forenkling av regelverket Styrke den strategiske tilnærmingen. Felles strategiske rammer for Regionalfondet, Sosialfondet, Landbruksfondet for bygdeutvikling og Fiskerifondet Utviklings/ investerings partnerskapskontrakter inngås mellom hvert enkelt medlemsland og Kommisjonen basert på de felles strategiske rammene og på de Nasjonale Reformprogrammene. Disse kontraktene vil fastlegge fordelingen av EU ressurser og nasjonale resurser mellom prioriterte områder og programmer og angi hvilke mål som skal oppnås i perioden. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet ønsker å avgi en uttalelse til samhørighetsrapporten fordi: Aktiv involvering i utforming av og deltakelse i EUs fremtidige regionalpolitikk fremheves som et viktig strategipunkt i Hedmark fylkeskommunes internasjonale strategi Som forvaltende organisasjon i Interreg Sverige Norge programmet, samt et fylke som i stor grad tar del i prosjektsamarbeid innenfor Interreg, gir høringen en anledning til å påvirke viktige rammebetingelser for programmet. Politikkområdene som omfattes av samhørighetsrapporten er nært knyttet til fylkeskommunens målsettinger om regional utvikling og bærekraftig vekst. Samhørighetspolitikken legger føringer for den fremtidige regionalpolitikken og dermed også for blant annet utformingen av neste generasjon Interreg programmer både hva angår omfang (budsjett), tematisk innretning og geografisk dekning. I dette perspektivet får også den 5.samhørighetsrapporten direkte betydning for Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune har anvendt Interreg for å forsterke gjennomføringen av gjeldende fylkesplan og regionalt utviklingsprogram. Gjennom deltakelse i Interregprogrammene siden 1995 er det tilført betydelige friske regionale utviklingsmidler til dette arbeidet. I partnerskapet er det tilført om lag 200 millioner kroner siden oppstarten i Dette har gitt et helt nytt momentum i det regionale utviklingsarbeidet for Hedmark sammen med partnere fra Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna. Grunnlaget for dette arbeidet er lange samarbeidsrelasjoner mellom Hedmark og Värmland mellom regionale myndigheter. Samarbeidsavtalen mellom Hedmark fylkeskommune og

10 Regioon Värmland er uttrykk for dette. Videre nye relasjoner som bygges opp mellom Hedmark og Dalarna, som her også støttes av Nordisk Ministerråd. Og på norsk side formalisert samarbeid mellom Hedmark, Akershus og Østfold i forhold til en egen partnerskapsavtale om deltakelse i Interreg Sverige Norge programmet. En lang rekke regionale nøkkelaktører er engasjert i utviklingen av en innovasjonspolitikk og andre viktige politikkområder som energi og klimapolitikk, miljøvern, folkehelse, kultur, sivil beredskap, politikk for høyere utdanning, fjellpolitikk etc; Hedmark Reiseliv DA, Høgskolen i Hedmark, Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark fylkeskommune, alle kunnskapsparkene og næringshagene, Destinasjon Trysil/ Trysil kommune, Ungt Entreprenørskap Hedmark, Hamarregionen utvikling, Østlandsforskning, Hedmark idrettskrets, Hedmark teater, Hedmark fylkesmuseum, Hedmark politidistrikt, Fylkesmannen i Hedmark. Suksessive eksterne evalueringer har gitt Sverige Norge samarbeidet gode skussmål: Prosjektene har i det store og hele hatt en fornuftig aktivitetsinnretning Det er skapt store merverdier i prosjektene De fleste prosjektene oppfattes som genuin grenseregional virksomhet Programmene har fungert godt og prosjektpartnere finner det ganske enkelt å utvikle og drive prosjekter Interreg samarbeidet fungerer som en skole en arena for læring Interreg samarbeidet støtter opp om viktige nasjonale sektorpolitikkområder Akershus og Dalarna er blitt fullverdige medlemmer av samarbeidet Det er gjort viktige investeringer i regionenes kunnskapsinfrastruktur universitet, høgskoler, kunnskapsparker mv Hedmark fylkeskommune har vært en drivkraft i det kontaktskapende arbeidet Innsatsen er konsentrert om færre og større prosjekter Effektiv kommunikasjon mellom prosjektpartnere og sekretariat Eksempel på 7 av 32 pågående grenseoverskridende prosjekter i samarbeid mellom Akershus, Värmland og Dalarna: Hedmark Reiseliv 50 bedrifter i Hedmark om internasjonal markedsføring, booking og produktutvikling Høgskolen i Hedmark etablering av landets første bachelor utdanninger innen musikkproduksjon og ledelse i samarbeid med bransjen utgjør 25 % av tilstedeværende studenter ved campus Rena Trysil kommune energi sparing i ski anlegg, hotell og hytter i Trysilfjellet med et sparepotensial på 30 50% i et offentlig privat samarbeid sammen med SINTEF, Kunnskapsbyen Lillestrøm Hamar region utvikling om næringslivet som motor for integrering, mentorordning og bedriftsnettverk, mobilisering/rekruttering av ikke vestlige innvandrere Teater Innlandet utvikling av profesjonell dans i Teater Innlandet med deltakelse av et 100 talls ungdommer fra hele fylket Regionrådet for Fjellregionen Hjertet i Skandinavia, attraktivitet og tilflytting, naturbasert reiseliv, hest og hundekjøring. Universitetsnettverket UNISKA Høgskolen i Hedmark Karlstad Universitet mfl om utvikling av grenseoverskridende nettverksuniversitet, grenseoverskridende master

11 og bachelorprogram med fler 100 studenter som har deltatt i utdanningsprogrammene Hedmark fylkeskommunes primære interregionale engasjement gjennomføres innen rammene av det grenseoverskridende samarbeidet. Her har Hedmark fylkeskommune over tid opparbeidet en betydelig forvaltningskompetanse og meget gode samarbeidsrelasjoner med naboregionene. Interreg Sverige Norge gir viktige regionale koplinger, både politisk og faglig, til tilvekstområdene i Oslo Romerike regionen. Disse områdene er også en viktig del av Glåmdalen og Hamarregionens utvidede bo og arbeidsmarked. Hedmark fylkeskommune vil derfor være en konstruktiv partner i utvikling av de nye programmene for grenseoverskridende samarbeid. Interreg vil også i neste programperiode være en viktig del av vårt utviklingsarbeid. I inneværende periode er engasjementet også utvidet til å omfatte deltakelse i Interreg B og C programmene der disse prosjektene tar med seg aktører og erfaringer fra det grenseoverskridende samarbeidet være seg innenfor reiseliv, kunnskapsutvikling, entreprenørskap og innovasjon, samt fjellpolitikk. Disse prosjektene og samarbeidet er utviklet og videreutvikles med regioner fra forskjellige deler av Europa for å dele kunnskap og erfaringer samt legge fram forslag til forbedringer innenfor de ulike politikkområdene. Hedmark fylkeskommune vil således også i neste programperiode søke muligheter som ligger i B og C programmene.

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010

Den 5. samhørighetsrapporten. Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 Den 5. samhørighetsrapporten Statssekretær Hege Solbakken, KRD Europapolitisk forum 2. desember 2010 1 Konklusjoner fra rapporten Dagens struktur for regionalpolitikken i EU videreføres i all hovedsak

Detaljer

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006

Fremtidig INTERREG 2007-2013. Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 Fremtidig INTERREG 2007-2013 Odd Godal Tanumstrand 31.3.2006 1 Forslag til ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid

Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid Saknr. 14/12009-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale samarbeid 2015-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Norsk deltakelse i EUs grenseoverskridende utviklingsprogrammer - Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Erik Hagen Interreg-sekretariatet for Hedmark, Akershus- Romerike og Indre Østfold Disposisjon 1. Politikk

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Internasjonalt samarbeid -gir regionale muligheter og resultater. Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune

Internasjonalt samarbeid -gir regionale muligheter og resultater. Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune Internasjonalt samarbeid -gir regionale muligheter og resultater Ole Jørn Alfstad Fylkessjef Hedmark fylkeskommune KS konferanse, 30. Januar 2012 Vårt utgangspunkt og ressurser Egen enhet for internasjonalt

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet

EU og utdanning. utdanningsråd Harald E. Nybølet EU og utdanning utdanningsråd Harald E. Nybølet Norges delegasjon til EU i Brussel Norges største utenriksstasjon med rundt 60 medarbeidere «Statsadministrasjonen i miniatyr», nesten alle fagdepartementer

Detaljer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Bakteppe for neste programperiode EU-strategier og nasjonale strategier Programgeografi 1 program 3 delområder 3 beslutningsgrupper Innsatsområder Forskning

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ TROMS FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSAK NR.: 168/06 Løpenr.: 23658/06 Saknr.: 06/2774-141 Ark.nr.: PRO Dato: 25.09.2006 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråden for næring NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellregionsamarbeidet Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellregionsamarbeidet (FRS) er et politisk nettverk. FRS er pådriver for en politikk som sikrer

Detaljer

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Tore Olsen Pran Utviklingsdirektør, Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Fellesorganisasjon for Kunnskapsbedrifter

Detaljer

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage

Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Saknr. 14/4944-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Innovasjonsreiser i Solør - Solør Næringshage Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Innovasjonsreiser i Solør er forenlig med gjeldende

Detaljer

Hva er relevant kunnskap og hva skulle vi gjerne vist mer om?

Hva er relevant kunnskap og hva skulle vi gjerne vist mer om? Avslutningskonferanse for REGUT Distriktskommisjonens utfordringer til regionalforskerne Hva er relevant kunnskap og hva skulle vi gjerne vist mer om? v/johan Petter Barlindhaug Leder av Distriktskommisjonen

Detaljer

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020

EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 EU og UTDANNING Strategier og tiltak 2020 Konferanse, Oslo, 10. november 2011 Utdanning og arbeidsliv Merverdier av internasjonalt samarbeid 14. november 2011 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad Norges Delegasjon

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor

Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Innovasjon og entreprenørskap i privat næringsliv og offentlig sektor Ola Mørkved Rinnan Konsernsjef 12. mars 2012 Studiekvalitetsdagene 2012 Høgskolen i Lillehammer Eidsiva Energi AS: Drivkraft for oss

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Regionalavdelingen. Foto: Bragdøya kystlag

Regionalavdelingen.  Foto: Bragdøya kystlag Foto: Bragdøya kystlag Velkommen og innledning: Inspirasjonsdag om europeisk samarbeid 28.mai 2014. Hilde Lona og Jon Halvard Eide, internasjonale koordinatorer i Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor

Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel. Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Europeisk samhørighetspolitikk og regionalt nærvær i Brussel Merete Mikkelsen Direktør Vest-Norges Brusselkontor Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves... Hvorfor en regional politikk i EU? Redusere

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak

Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak MEMO/08/219 Brussel, 4 april 2008 Grenseoverskridende samarbeidsprogram for 2007 2013: Danmark, Sverige og Norge - Interreg IVA Øresund-Kattegatt-Skagerrak 1. Interreg IVA Grenseoverskridende samarbeidsprogram

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Bedre politikk, bedre resultater Fokus på sosial inkludering som gjennomgående målsetting. www.europemsi.org

Bedre politikk, bedre resultater Fokus på sosial inkludering som gjennomgående målsetting. www.europemsi.org Bedre politikk, bedre resultater Fokus på sosial inkludering som gjennomgående målsetting www.europemsi.org > I prosjektet "Mainstreaming Social Inclusion" undersøkes det hvordan sosial inkludering kan

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett ERASMUS+ (2014-2020) EUs integrerte program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett EU og utdanning Bakteppe Finanskrisen står i sentrum i alle diskusjoner, på alle nivåer og på alle politikkområder

Detaljer

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, 04.11.2016 Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Det europeiske råd («toppmøte») og Ministerrådet («rådet») EU-landenes

Detaljer

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Rolf L. Larsen avdelingsdirektør Universitets- og høyskoleavdelingen Kunnskapsdepartementet Strategien 2012-2015 Lansert under Science

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Høring - EUs forslag til nye retningslinjer for regionale flyplasser/ Public consultation on new EU guidelines on State aid for airports and airlines

Høring - EUs forslag til nye retningslinjer for regionale flyplasser/ Public consultation on new EU guidelines on State aid for airports and airlines Saknr. 12/12551-6 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - EUs forslag til nye retningslinjer for regionale flyplasser/ Public consultation on new EU guidelines on State aid for airports and airlines Fylkesrådets

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM MIDLER TIL FERDIGSTILLELSE AV ENDELIG SØKNAD FOR DELPHI-PROSJEKTET

HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM MIDLER TIL FERDIGSTILLELSE AV ENDELIG SØKNAD FOR DELPHI-PROSJEKTET Saknr. 2795/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie HØGSKOLEN I HEDMARK - SØKNAD OM MIDLER TIL FERDIGSTILLELSE AV ENDELIG SØKNAD FOR DELPHI-PROSJEKTET Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning De statlige midlene kap. 551.60 har Østfold fylkeskommune fordelt på følgende prosjekter i 2011: Interreg IVA 9 350 000

Detaljer

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen

Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen Oppland + Hedmark =? Foto: VRI Innlandet Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen KS høstkonferanse, Gjøvik, 19. Oktober 2016 Innlandet 10 X Akershus

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050. Perioden 2015-2019

Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050. Perioden 2015-2019 Regional Kompetanseplan Østfold mot 2050 Perioden 2015-2019 Hva er en regional plan? Et styringsverktøy og felles strategisk grunnlag for all virksomhet i Østfold, slik at ambisiøse regionalpolitiske mål

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - norsk deltakelse

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - norsk deltakelse Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - norsk deltakelse Ørje Brug, 25. sept. 2014 Erik Hagen Sekretariatet Interreg Sverige-Norge Hedmark fylkeskommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Europa 2020

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor Forskning og innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 09.10 2012 Forskningskonferanse Statens vegvesen Prosessen

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene

Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Næringsliv og arbeidsmarked i Interreg-programmene Øresund Kattegat Skagerrak Prosjekter med 1-3 års varighet 50% dekning av prosjektutgifter Prosjekter kan finansieres med både kontante midler og egeninnsats

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer