Hamar, 31, Januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar, 31, Januar 2011"

Transkript

1 EU KOMMISJONENS 5. SAMHØRIGHETSRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune støtter en samordning mellom EU 2020 og samhørighetspolitikken. En slik samordning vil bidra til å styrke samhørighetspolitikkens rolle i forhold til grunnleggende utfordringer mht økonomisk, sosial og territoriell samhørighet med sterkere fokus på tema, resultatorientering, evaluering og forenkling i gjennomføring av de enkelte programmene. 2. Hedmark fylkeskommune støtter den norske regjeringens arbeid for å videreføre unntaket for spredtbygde strøk knyttet til statsstøtteregelverket og differensiert arbeidsgiveravgift. 3. Mål 3 Europeisk territorielt samarbeid Interreg er en viktig del av Hedmark fylkeskommunes regionalt utviklingsarbeid. Hedmark fylkeskommune er derfor positive til en videreføring av Interreg i neste programperiode med vektlegging på grenseoverskridende, transnasjonal og interregionalt samarbeid De grenseoverskridende programmene utvikles i partnerskap mellom nettverk i en flernivåstyring mellom EU, nasjonale og regionale folkevalgte myndigheter. For å sikre størst mulig merverdi og demokratisk legitimitet må ansvar for gjennomføring legges til partnerskap av naboregioner med reelle felles interesser innenfor observerte funksjonelle grenseregioner. 4. Hedmark fylkeskommune vil benytte og spre kunnskap om mulighetene for erfaringsutveksling, kompetanseheving og utveksling som ligger i bruken av EUs regionalpolitikk som er åpen for norsk deltakelse. 5. Administrasjonen bes utarbeide en engelskspråklig høringsuttalelse til EUkommisjonen innen fristen 31.januar på grunnlag av punktene ovenfor og vurderingene i saksfremstillingen. Hamar, 31, Januar 2011 Svein Borkhus fylkesrådsleder Vedlegg: Brev fra Kommunal og regionaldepartementet av om EU kommisjonens femte samhørighetsrapport: konsultasjon.

2 EUROPEAN COMMISSION 5. REPORT ON ECONOMIC, SOCIAL AND TERRITORIELL COHESION CONSULTATION HEDMARK COUNTY COUNCIL, NORWAY County Commissioner Decision 1. Hedmark County Council supports the coordination between EU 2020 and the cohesion policy. A coordination will contribute to strengthen the role of the cohesion policy as far as fundamental challenges are concerned. These challenges being financial, social and territorial cohesion with stronger focus on subjects, results, evaluation and simplification in implementing the different programs. 2. Hedmark County Council supports the work the Norwegian Government does to follow up the exemption for sparsely populated districts connected to the regulations of state support and differentiated payroll taxes. 3. European territorial cooperation INTERREG is an important element in the regional development in Hedmark. The County Council is therefore positive to a continued participation in INTERREG the next program period with strength put on cross border, transnational and interregional cooperation. The cross border programs are developed in partnerships in a multilevel system of management between EU, national and regional elected authorities. To secure added value and democratic legitimacy the implementation responsibility must be delegated to the partnerships consisting of neighbour regions with real common interest within observed, functional border regions. 4. Hedmark County Council will consult and disseminate the possibilities of exchange of experiences, strengthening of competence and exchange, which are open for Norwegian participation in the EU regional policy. 5. The administration will be asked to form an opinion of the hearing from the EU Commission within the deadline 31 January based on the decision of the County Commission. Hamar, 31 st January 2011 Svein Borkhus County Commissioner

3 S A K S U T R E D N I N G EU KOMMISJONENS FEMTE SAMHØRIGHETSRAPPORT KOSULTASJON Innledning Europakommisjonen (EU kommisjonen) publiserte den 5.samhørighetsrapport. Den gir en analyse av regional utvikling og trender på regionalt, nasjonalt og EU nivå de seneste årene, beskriver hovedutfordringene en står overfor frem mot 2020, og inneholder Kommisjonens forslag til innhold og organisering av EUs regionalpolitikk Rapporten anses som EUs viktigste dokument for å sette den fremtidige regionalpolitikken på dagsorden. Videre legger rapporten viktige rammebetingelser for utviklingen av neste generasjon Interreg programmer. Europakommisjonen har lansert en høring på samhørighetsrapporten med uttalefrist 31.januar. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) sendte et brev til fylkeskommunene som oppfordrer kommunesektoren til å avgi høringsuttalelse til EUs samhørighetsrapporten. Fra Kommunal og regionaldepartementets side er høyest prioritet videreføring av unntak for spredtbygde strøk knyttet til statsstøtteregelverket og differensiert arbeidsgiveravgift. Også videreføring av det territorielle samarbeidet gjennom Interreg er svært sentralt. EUs samhørighetsrapport har vært drøftet både i Østlandssamarbeidet og Europapolitisk forum. Utredning Samhørighetsrapportens EU politiske kontekst For å gi bedre forutsetninger for å forstå samhørighetsrapporten vil vi nedenfor sette samhørighetspolitikken inn i en bredere EU politisk kontekst. EUs regionalpolitikk Målet med EUs regionalpolitikk er å utjevne regionale forskjeller i den økonomiske utviklingen og skape attraktive, innovative og konkurransedyktige regioner i alle EUs medlemsland. For perioden er det satt av ca. 347 milliarder euro til regionalpolitikk. 81,6 prosent av midlene er satt av til de fattigste land og regioner (konvergens eller mål 1), 15,9 prosent til andre regioner (konkurransekraft og jobbskaping/mål 2) og 2,5 prosent til europeisk territorielt samarbeid (INTERREG/mål 3). Den nye regionalpolitikken har sterkt fokus på oppfølging av Lisboa og Gøteborg strategiene om hhv vekst, sysselsetting og bærekraftig utvikling innenfor alle de tre målområdene. Det er utarbeidet egne strategiske

4 retningslinjer fra Kommisjonen for hvordan regionalpolitikken skal bidra til vekst og jobbskaping. Budsjettet for europeisk territorielt samarbeid (INTERREG) er for perioden 2007 til 2013 på 8,723 milliarder euro. I tillegg til disse ressursene settes det av egne midler til grenseregionalt samarbeid gjennom det nye Europeiske Nabolands og Partnerskaps Instrumentet (ENPI). EUs regionalpolitikk og Norge Interreg EØS avtalen omfattes ikke av EUs regionalpolitikk. Men Norge deltar likevel i flere regionalpolitiske samarbeidsprogrammer. Norge har deltatt i ni INTERREG programmer ( ). Norge betaler selv for denne deltakelsen. Fra 2000 til 2006 har Norge brukt ca. en milliard kroner, hvorav omlag halvparten fra nasjonalt nivå (Kommunal og regionaldepartementet) og halvparten fra regionalt/lokalt nivå. Nær 450 prosjekter har hatt norske partnere. Norge deltar i hovedsak på likeverdig nivå med EUs medlemsland både med henhold til prosjektledelse, beslutningskomiteer og overvåkingskomiteer. I den inneværende programperioden fra er den norske innsatsen stipulert til mellom 1400 og 1500 millioner norske kroner, hvorav 50 prosent fra Kommunal og regionaldepartementet og tilsvarende fra lokalt/regionalt nivå. Norske aktører har fått mye ros fra Kommisjonens generaldirektorat for regionale spørsmål (DG Regio) for profesjonell medvirkning og gjennomføring av prosjekter, herunder også fra tidligere regionalkommissær Danuta Hübner Hedmark og Interreg Av de ni Interreg programmene som omfatter Norge har Hedmark en spesiell rolle i Interreg Sverige Norge programmet som forvaltende myndighet. Samme rolle har Østfold og Trøndelagsfylkene i respektive delområde i Interreg Sverige Norge. I tillegg er Hedmark fylkeskommune involvert i prosjekter både i de transnasjonale og interregionale programmene Interreg IVB og IVC. Som grenseregion er Hedmark fylke i en strategisk viktig posisjon innen de europeiske utviklingsprogrammene. Hedmark har en 400 km lang grense mot Värmland og Dalarna. Denne grensen er også en del av EUs ytre grense til Norge. I Europa understrekes grenseregionenes spesielle rolle som møteplass for mennesker, nasjonale kulturer, kunnskap og ideer, jus og økonomi. Hedmark fylkeskommune har tatt del i EUs programmer for grenseoverskridende samarbeid (Interreg A) siden 1995 og har derigjennom blitt tilført betydelige økonomiske midler til det regionale utviklingsarbeidet i tråd med vedtatte Fylkesplaner. Interreg Sverige Norge har vært et viktig springbrett for vellykkede transnasjonale og interregionale prosjekter. Å våge å se utover de nasjonale ordningene og tradisjonelle norske lokale og regionale samarbeidspartnere har vært viktig grep for regional utvikling i Hedmark.

5 Hedmark fylkeskommune har siden 1996 tatt ansvar for gjennomføring av grenseoverskridende Interreg programmer. Norge og Sverige er hverandres viktigste handelspartnere og pendlingen mellom disse to landene er den mest omfattende blant de nordiske landene. Samarbeidet mellom broder og søsterfolkene har hundreår lange aner. Likevel er det anerkjent at Interreg gav det grenseoverskridende samarbeidet et helt nytt momentum, både i form av ny entusiasme og i økonomiske ressurser. Løpende evalueringer av Interreg Sverige Norge programmene der Hedmark fylkeskommune har vært og er en viktig eier, forteller om stadig økende samarbeid og samhandel mellom naboregioner og naboland. Interreg IIA ( ) var en viktig læreperiode hvor en oppdaget forskjellene. Det grenseoverskridende partnerskapet prioriterte etablering av nye arbeidsplasser, Interreg IIA introduserte bærekraftig utvikling som et gjennomgående prinsipp og en tok i bruk metoden med å forvalte regional utviklingspolitikk i flerårige programmer. Fra halvveis evalueringen av Interreg IIIA ( ) kan vi lese det overordnede inntrykket er at det er et ambisiøst, og samtidig suksessrikt program, med relevante prosjekter som ikke ville ha eksistert uten Interreg finansiering. Prioriteringene og tiltakene ble skreddersydd for å på en mest mulig effektiv måte redusere negative barriereeffekter av grensen. I sin konklusjon lander rapporten på Sverige Norge programmet er et samarbeid som er modent med høy synlighet blant aktuelle parter, lett tilgjengelig informasjon og kort avstand mellom programsekretariat, beslutningsorganer og søkere, noe som ledet til god kvalitet på prosjektene og om gode resultater innen de prioriterte politikkområdene. En annen interessant observasjon, er at Interreg samarbeidet står fram som en arena for de dristige og kreative, spesielt fra offentlig sektor. Det overordnede målet for det pågående Interreg Sverige Norge samarbeidet Interreg IVA ( ) er å forsterke regionenes attraktivitet og konkurransekraft. Innsatsområdene er skreddersydd til de enkelte regionenes behov og utfordringer. Derfor er viktige drivere bak økonomisk vekst og nye arbeidsplasser kunnskapsproduksjon og utvikling av en grenseoverskridende innovasjonspolitikk, gitt prioritet med 2/3 av de tilgjengelige ressursene. Videre kan vi se som eksempel på sammenføyning av politiske mål fra EU til regionalt nivå, at programeierne har gitt betydelig støtte til etablering av grenseoverskridende, høyteknologiske nettverk som leder investeringer i energisparing og bruk av fornybar energi som sol, vind og biomasse. Hedmark fylkeskommune har også som programeier og Forvaltende organisasjon for Interreg finansiering via det norske statsbudsjettet, ledet og gjennomført en rekke forvaltningsreformer med tanke på å gjøre programmet mer tilgjengelig, redusere transaksjonskostnader og forbedre kvaliteten i alle ledd av det enkelte prosjekt sin levesyklus. Dette er gjennomført i tett samarbeid med svenske og norske programsamarbeidspartnere. Som et resultat av disse revisjonene gjort mellom tredje og den fjerde programperioden, er det etablert en lang rekke store strategiske prosjekter hvor regionale nøkkelaktører deltar, og som arbeider med høy kostnadseffektivitet og stor skaperkraft innen regionalt prioriterte politikkområder.

6 Vitalt politisk partnerskap en forutsetning for suksess i Interreg A Interreg A programmene er levende eksempler på flernivåstyring i nettverk der EU, nasjonale myndigheter og regionale og lokale myndigheter koordinerer sin innsats. Flernivåstyring leder til at ansvar blir delt mellom ulike myndighetsnivåer. Flernivåstyring sikrer fem viktige demokratiske prinsipper; åpenhet, deltakelse, ansvarlighet, effektivitet og sammenheng. Gjennomføring av flernivåstyring er avhengig av respekt for nærhetsprinsippet, som ble innført som styringsprinsipp i EU med Maastricht traktaten i For utvikling og gjennomføring av nye Interreg A programmer er det avgjørende at program strukturene bygger på genuine grenseoverskridende partnerskap. I tette partnerskap av naboregioner, møtes et spektrum av sosiale interesser og en helt egen entusiasme for regionalpolitikk, tuftet på felles verdier og grunnleggende felles interesser har vist seg å oppstå og vedvare. Når et vellykket partnerskap deler risiko og ansvar, fremmer dialog og utveksling av ideer og løsninger og skaper tillit mellom partene da kan store gevinster høstes av alle involverte. For å sikre at programmer og partnerskap drives fram av felles interesse og ikke av opportunisme og tanke for kortsiktig egen vinning blant enkeltpartnere, bør programstruktur, der i blant beslutningsorganer, etableres med utgangspunkt i geografisk funksjonelle regioner. I tillegg til viktige roller og interesser i Interreg Sverige Norge programmet er Hedmark fylkeskommune involvert i prosjekter i både de transnasjonale og interregionale programmene Interreg IVB og IVC. Regional statsstøtte Regional statsstøtte som differensiert arbeidsgiveravgift e en del av EØS avtalen hvor Norge må forholde seg til samme regelverket som EUs medlemsland. Nytt regelverk for regional statsstøtte ble implementert med virkning fra Regelverket for regional statsstøtte setter rammer for hvilke regioner i de enkelte land det kan tillates regional statsstøtte (støttekart, omfanget av støtten (maksimale støtteintensiteter), og hva slags type støtte som kan gis. I det nye regelverket legges det til grunn at omfanget av statsstøtte skal reduseres vesentlig. Andelen av EUs befolkning innenfor de nye virkeområdene reduseres fra 52,3 til 43, 1 prosent. Det innebærer at alle de gamle EU landene (EU 15) får en tildels betydelig reduksjon i sine virkeområder. I tillegg til investeringsstøtte og transportstøtte, åpner det nye regelverket for andre former for driftsstøtte i områder med meget lav befolkningstetthet, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift. Regelverket åpner også for en ny type driftsstøtte, støtte til nyetablerte bedrifter i de første fem årene av bedriftens levetid. Norge har helt siden 2003 vært meget aktivt i prosessen for å påvirke Kommisjonen under utviklingen av nytt regelverk. Som eneste EØS land, åpnet det nye regelverket for at Norge kunne få økt omfanget av virkeområdet for de distriktspolitiske støtteordningene

7 (investeringstilskudd/bedriftsutviklingstilskudd). Etter forhandlinger med ESA ble det nye virkeområdet godkjent i juli Norge fikk godkjent et virkeområde med en befolkningsandel på 27,5 prosent, dvs. en økning på nesten 3 prosent fra perioden Fundament for EUs fremtidige regionalpolitikk: EUs 2020 strategi EU 2020 ble vedtatt i 2009 og er oppfølgingen til Lisboa strategien om vekst og sysselsetting. Strategien er et viktig fundament for utformingen av EUs fremtidige regionalpolitikk og den 5. samhørighetsrapportens tematiske fokus er tett koplet til EU2020 startegien. Behovet for innovasjon og nyskaping går som en rød tråd gjennom strategien. Selv om den umiddelbare satsingen er på den aktuelle finanskrisen, har strategien et langsiktig fokus. Den konsentrerer seg om tre tematiske prioriteringer: 1) smart (kunnskap), 2) inkluderende og 3) bærekraftig (en grønn økonomi) vekst. Under hver prioritering er det lansert noen så kalte flaggskipinitiativer som er ment å fungere som mer operative delmål eller tiltak. 1. Smart vekst (kunnskapssamfunnet). Verdiskaping må baseres på kunnskapsbasert vekst. Europa må bli enda bedre på utdanning og forskning, innovasjon og kreativitet. Et altfor stort antall ungdommer går gjennom skolesystemet uten tilstrekkelige kunnskaper i grunnleggende fag. Kvaliteten til europeiske universiteter må forbedres og studentmobiliteten økes. Et effektivt europeisk forskningsområde må realiseres med tilstrekkelige ressurser. Mangel på risikovillig kapital hindrer veksten av små og innovative bedrifter. Kommisjonen ønsker videre en ambisiøs satsing på digital utvikling der det indre marked også blir et reelt online marked. Flaggskip initiativer: Digital agenda Innovasjons unionen Mobil ungdom 2. Inkluderende vekst. Mange har mistet jobben som følge av den økonomiske krisen eller strukturelle endringer. Dokumentet understreker viktigheten av at vi har tilstrekkelige sosiale sikkerhetsnett og ikke minst bedre ordninger for opplæring og livslang læring som kan hjelpe omstilling og tilbakevending til arbeidslivet. Entreprenørskap må verdsettes mer og det bør bli lettere å starte for seg selv, uten å miste sosiale rettigheter eller pensjonsrettigheter. Flaggskip initiativer: En agenda for nye ferdigheter og jobber Plattform mot fattigdom 3. Bærekraftig vekst (grønn økonomi). EU må være ledende i å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi. Dette kan skape ny vekst og arbeidsplasser, gi et globalt konkurransefortrinn og bidra til å oppfylle klimamålene. Det må ytterlige innsats til for å støtte miljø innovasjon og energi effektive produkter Flaggskip initiativer:

8 Et ressurseffektivt Europa En nærings og industripolitikk for den globale tidsalder Om den 5. samhørighetsrapporten Den 5. samhørighetsrapporten er en viktig milepæl i utviklingen av den fremtidige regionalpolitikken i EU etter Samhørighetsrapportens hovedbudskap og konklusjoner (stikkordsform) Styrke integrasjonen av politikkområder og tilhørende virkemidler. Harmonisere virkemidler og instrumenter (programmer) på tvers av politikkområder. Forenkle administrative prosedyrer og åpne for større fleksibilitet, redusere administrative og regulatoriske byrder for næringslivet Fremme partnerskap på tvers av forvaltningsnivåer (EU stat region) og sektorer (offentlig privat forskning/kunnskap arbeidslivets parter, frivillig sektor ) Styrke incitamentene (belønning til de beste) og resultatorientering (verdi for pengene), større selektivitet og differensiering Økt fokus og tematisk konsentrasjon Styrke byenes rolle som vekstpoler og nav for kreativitet og innovasjon Videreføring av Interreg, men med større fleksibilitet og nye finansieringsformer (kombinasjon av tilskudd, lån og garantier) Videreutvikling av makroregionale utviklingsstrategier, som f.eks for Østersjøen og Nordsjøen Rapportens konklusjoner og anbefalinger kan utdypes slik: Operasjonelle programmer med konkrete investeringsplaner, herunder hvordan programmene skal bidra til å nå målene i EU 2020 Sterkere tematisk konsentrasjon (færre prioriteter) i programmene både mht. EU og nasjonale ressurser Vurdere en mer fleksibel anvendelse av medfinansieringsprinsippet, for eksempel slik at medfinansieringsnivået knyttes til regionens utvikling, merverdi for hele EU, typer av prosjekt eller mottakere av støtte Forbedre evalueringssystemet både ex ante og pågående evaluering underveis i programperioden Videreutvikling av nye finansieringsformer hvor en kan kombinere bruk av tilskudd, rentesubsidier og lån. Dimensjonen territoriell samhørighet (i tillegg til økonomisk og sosial samhørighet) medfører langt større fokus på byenes rolle, herunder by omland partnerskap, funksjonelle regioner og områder med spesielle geografiske eller demografiske problemer. Det er i samhørighetsrapporten betydelig fokus på diversifiseringen mellom Europas regioner enn i tidligere rapporter, med spesiell fokus på å utvikle målrettede program som møter de spesielle utfordringene disse regionene står overfor

9 Større fleksibilitet mht. å organisere operasjonelle programmer for å reflektere spesielle utviklingsprosesser, for eksempel slik at grupper av byer eller andre funksjonelle regioner kan organisere programmer og ikke bare nasjonale og regionale myndigheter Videre arbeid med å utvikle makroregionale strategier basert på en bred og integrert tilnærming støttet opp av transnasjonale program (jf Østersjøstrategien) Styrking av partnerskapet mellom EU, nasjonale, regionale, lokale myndigheter, sosiale partnere og det sivile samfunnet i politisk dialog og i implementering av programmer Styrking av lokalt utviklingsarbeid, for eksempel ved å støtte aktiv inkludering og fremme sosial innovasjon, næringsrettet innovasjon, renovering, transport mv Forenkling av regelverket Styrke den strategiske tilnærmingen. Felles strategiske rammer for Regionalfondet, Sosialfondet, Landbruksfondet for bygdeutvikling og Fiskerifondet Utviklings/ investerings partnerskapskontrakter inngås mellom hvert enkelt medlemsland og Kommisjonen basert på de felles strategiske rammene og på de Nasjonale Reformprogrammene. Disse kontraktene vil fastlegge fordelingen av EU ressurser og nasjonale resurser mellom prioriterte områder og programmer og angi hvilke mål som skal oppnås i perioden. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet ønsker å avgi en uttalelse til samhørighetsrapporten fordi: Aktiv involvering i utforming av og deltakelse i EUs fremtidige regionalpolitikk fremheves som et viktig strategipunkt i Hedmark fylkeskommunes internasjonale strategi Som forvaltende organisasjon i Interreg Sverige Norge programmet, samt et fylke som i stor grad tar del i prosjektsamarbeid innenfor Interreg, gir høringen en anledning til å påvirke viktige rammebetingelser for programmet. Politikkområdene som omfattes av samhørighetsrapporten er nært knyttet til fylkeskommunens målsettinger om regional utvikling og bærekraftig vekst. Samhørighetspolitikken legger føringer for den fremtidige regionalpolitikken og dermed også for blant annet utformingen av neste generasjon Interreg programmer både hva angår omfang (budsjett), tematisk innretning og geografisk dekning. I dette perspektivet får også den 5.samhørighetsrapporten direkte betydning for Hedmark fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune har anvendt Interreg for å forsterke gjennomføringen av gjeldende fylkesplan og regionalt utviklingsprogram. Gjennom deltakelse i Interregprogrammene siden 1995 er det tilført betydelige friske regionale utviklingsmidler til dette arbeidet. I partnerskapet er det tilført om lag 200 millioner kroner siden oppstarten i Dette har gitt et helt nytt momentum i det regionale utviklingsarbeidet for Hedmark sammen med partnere fra Akershus, Østfold, Värmland og Dalarna. Grunnlaget for dette arbeidet er lange samarbeidsrelasjoner mellom Hedmark og Värmland mellom regionale myndigheter. Samarbeidsavtalen mellom Hedmark fylkeskommune og

10 Regioon Värmland er uttrykk for dette. Videre nye relasjoner som bygges opp mellom Hedmark og Dalarna, som her også støttes av Nordisk Ministerråd. Og på norsk side formalisert samarbeid mellom Hedmark, Akershus og Østfold i forhold til en egen partnerskapsavtale om deltakelse i Interreg Sverige Norge programmet. En lang rekke regionale nøkkelaktører er engasjert i utviklingen av en innovasjonspolitikk og andre viktige politikkområder som energi og klimapolitikk, miljøvern, folkehelse, kultur, sivil beredskap, politikk for høyere utdanning, fjellpolitikk etc; Hedmark Reiseliv DA, Høgskolen i Hedmark, Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark fylkeskommune, alle kunnskapsparkene og næringshagene, Destinasjon Trysil/ Trysil kommune, Ungt Entreprenørskap Hedmark, Hamarregionen utvikling, Østlandsforskning, Hedmark idrettskrets, Hedmark teater, Hedmark fylkesmuseum, Hedmark politidistrikt, Fylkesmannen i Hedmark. Suksessive eksterne evalueringer har gitt Sverige Norge samarbeidet gode skussmål: Prosjektene har i det store og hele hatt en fornuftig aktivitetsinnretning Det er skapt store merverdier i prosjektene De fleste prosjektene oppfattes som genuin grenseregional virksomhet Programmene har fungert godt og prosjektpartnere finner det ganske enkelt å utvikle og drive prosjekter Interreg samarbeidet fungerer som en skole en arena for læring Interreg samarbeidet støtter opp om viktige nasjonale sektorpolitikkområder Akershus og Dalarna er blitt fullverdige medlemmer av samarbeidet Det er gjort viktige investeringer i regionenes kunnskapsinfrastruktur universitet, høgskoler, kunnskapsparker mv Hedmark fylkeskommune har vært en drivkraft i det kontaktskapende arbeidet Innsatsen er konsentrert om færre og større prosjekter Effektiv kommunikasjon mellom prosjektpartnere og sekretariat Eksempel på 7 av 32 pågående grenseoverskridende prosjekter i samarbeid mellom Akershus, Värmland og Dalarna: Hedmark Reiseliv 50 bedrifter i Hedmark om internasjonal markedsføring, booking og produktutvikling Høgskolen i Hedmark etablering av landets første bachelor utdanninger innen musikkproduksjon og ledelse i samarbeid med bransjen utgjør 25 % av tilstedeværende studenter ved campus Rena Trysil kommune energi sparing i ski anlegg, hotell og hytter i Trysilfjellet med et sparepotensial på 30 50% i et offentlig privat samarbeid sammen med SINTEF, Kunnskapsbyen Lillestrøm Hamar region utvikling om næringslivet som motor for integrering, mentorordning og bedriftsnettverk, mobilisering/rekruttering av ikke vestlige innvandrere Teater Innlandet utvikling av profesjonell dans i Teater Innlandet med deltakelse av et 100 talls ungdommer fra hele fylket Regionrådet for Fjellregionen Hjertet i Skandinavia, attraktivitet og tilflytting, naturbasert reiseliv, hest og hundekjøring. Universitetsnettverket UNISKA Høgskolen i Hedmark Karlstad Universitet mfl om utvikling av grenseoverskridende nettverksuniversitet, grenseoverskridende master

11 og bachelorprogram med fler 100 studenter som har deltatt i utdanningsprogrammene Hedmark fylkeskommunes primære interregionale engasjement gjennomføres innen rammene av det grenseoverskridende samarbeidet. Her har Hedmark fylkeskommune over tid opparbeidet en betydelig forvaltningskompetanse og meget gode samarbeidsrelasjoner med naboregionene. Interreg Sverige Norge gir viktige regionale koplinger, både politisk og faglig, til tilvekstområdene i Oslo Romerike regionen. Disse områdene er også en viktig del av Glåmdalen og Hamarregionens utvidede bo og arbeidsmarked. Hedmark fylkeskommune vil derfor være en konstruktiv partner i utvikling av de nye programmene for grenseoverskridende samarbeid. Interreg vil også i neste programperiode være en viktig del av vårt utviklingsarbeid. I inneværende periode er engasjementet også utvidet til å omfatte deltakelse i Interreg B og C programmene der disse prosjektene tar med seg aktører og erfaringer fra det grenseoverskridende samarbeidet være seg innenfor reiseliv, kunnskapsutvikling, entreprenørskap og innovasjon, samt fjellpolitikk. Disse prosjektene og samarbeidet er utviklet og videreutvikles med regioner fra forskjellige deler av Europa for å dele kunnskap og erfaringer samt legge fram forslag til forbedringer innenfor de ulike politikkområdene. Hedmark fylkeskommune vil således også i neste programperiode søke muligheter som ligger i B og C programmene.

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426, 2428 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5613,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Ny regionalpolitikk 2007-2013

Ny regionalpolitikk 2007-2013 Arve Skjerpen 3.6.2009 Ny regionalpolitikk 2007-2013 Den nye regionalpolitikken bygger i stor grad oppunder Lisboa og Gøteborg prosessene, dvs. økt konkurransekraft og bærekraftig utvikling Både de finansielle

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008

Strategisk utviklingsplan for Gardermoen. Sluttversjon 17.01.2008 Strategisk utviklingsplan for Gardermoen Sluttversjon 17.01.2008 Innhold 1 HOVEDBUDSKAP 4 2 BAKGRUNN OG ORGANISERING 6 3 PLANER OG FØRINGER 7 3.1 REGIONALE PLANER OG FØRINGER 7 3.2 HOVEDFLYPLASSEN 8 4

Detaljer