Rollin and tumblin. Aktivitetsrapport 2013 Blues Factory AS. «It s a long way to the top if you want to rock n roll»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollin and tumblin. Aktivitetsrapport 2013 Blues Factory AS. «It s a long way to the top if you want to rock n roll»"

Transkript

1 2013 Rollin and tumblin Aktivitetsrapport 2013 Blues Factory AS «It s a long way to the top if you want to rock n roll»

2 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Målsettinger... 4 Blues Factorys opplæringsmodell... 4 Bluesmestring... 9 Trinn I... 9 Trinn II Spillearenaer Trinn III Utdanning, arbeidspraksis og jobb Tilbakeføring Resultater og dokumentasjon Utfordringer Blues Factory AS

3 Forord Blues Factory AS ble formelt etablert i mai Aktivitetsrapporten for 2013 er således den første som kan rapportere aktiviteter fra et helt driftsår. All begynnelse er som kjent vanskelig, noe som ikke minst gjelder sosialt entreprenørskap rettet mot brukere som i liten grad er i stand til å betale for tjenestene som tilbys. Som denne Aktivitetsrapporten viser, har Blues Factory AS i 2013 startet arbeidet med å bygge opp et bærekraftig Trinn III tilbud til løslatte fra fengsel som ønsker å fortsette med musikk. Vi snakker da om folk som etter mange år i fengsel har fått sin egen økonomi knust og i mange tilfeller har pådratt seg gjeld som kan være nesten umulig å håndtere. Kort sagt vi henvender oss til en gruppe mennesker som antakelig er blant de minst kjøpekraftige i landet. Sosialt entreprenørskap handler blant annet om å finne en forretningsmodell som gjør at man unngår å bli en permanent «søkemaskin». Offentlig støtte og bidrag fra ulike private aktører er i de fleste tilfeller en forutsetning for virksomhet rettet mot brukere uten evne til egenbetaling. Vår viktigste utfordring i 2014 er å få på plass en forretningsmodell som gjør at virksomheten er bærekraftig på sikt, også i perioder hvor offentlige tilskudd uteblir. I 2013 har vi utvidet virksomheten og fått med nye samarbeidspartnere som gjør at vi tror vi vil lykkes med dette. Vår strategi er å skape resultater som gjør at potensielle bidragsytere mener vi har livets rett. Det er dette vi blir målt på og slik skal det også være. Blues Factorys opplæringsmodell kan allerede vise til noen relativt oppsiktsvekkende resultater fra arbeidet inne i og utenfor fengslene når det gjelder blues og rock som habiliteringsverktøy for å gi deltakerne nok struktur til å gjennomføre utdanningsløp og få lønnet arbeid etter endt soning. Det er slike ting som gjør at vi tror det vi holder på med har mål og mening. Kriminalomsorgen er Blues Factorys viktigste samarbeidspartner og den instans som uansett bestemmer og setter rammene for samarbeidet. Uten velvilje og tillit fra kriminalomsorgens representanter på ulike nivåer hadde lite eller ingenting av det vi har oppnådd så langt vært mulig. Det er derfor grunn til å rette en stor takk til representanter for Justis- og beredskapsdepartementet, ledelsen i Region Sør og ikke minst ledelsen og ansatte i Telemark- og Bastøy Fengsel, som har strukket seg meget langt, og i noen tilfeller lengre enn vi kanskje kunne forvente, når det gjelder å legge til rette for gjennomføringen av musikkaktivitetene både innenfor og utenfor fengslene. Bjørn Andersen Daglig leder 2

4 Innledning Denne aktivitetsrapporten er i likhet med tidligere rapporter fra Telemark- 1 og Bastøy Fengsel 2 og fjorårets rapport fra Blues Factory AS 3, ment som et faktaorientert bidrag til dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter og antall deltakere, samt hvordan aktivitetene har blitt organisert og finansiert. Rapporten har i hovedsak samme struktur som de tre foregående, men dokumenterer nå også den delen av virksomheten vi kaller Trinn III, som gjelder tilbud om musikkopplæring utenfor fengslene rettet mot løslatte fanger og musikkopplæring rettet mot ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp. Blues Factory AS er en sosial entreprenør organisert som et ideelt AS, i den forstand at det ikke betales utbytte og at eventuelle overskudd i sin helhet føres tilbake som grunnlag for utvidet drift. Blues Factory AS er primært drevet av sosiale resultater, men benytter forretningsmessige metoder som skal sørge for lønnsom drift. Blues Factory AS ønsker å være helt i front når det gjelder utviklingen av metoder for å måle effekten av sosialt entreprenørskap, noe som blant annet forutsetter grundig dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter, antall deltakere og hvordan ulike deler av virksomheten er organisert og finansiert. Årlige aktivitetsrapporter er et av verktøyene vi benytter i dette arbeidet. 4 I tillegg har vi startet arbeidet med å få på plass en modell hvor eventuelle effekter kan måles og dokumenteres på en mer systematisk måte. Fra 2014 vil vi benytte en prosessorientert input-output modell inspirert av den som er foreslått av Ferd Sosiale Entreprenører. Forberedelsene til dette er allerede i gang gjennom to arbeider som henholdsvis forsøker å analysere noen av erfaringene så langt i et sosiologisk perspektiv, 5 og drøfter utfordringene med å måle de langsiktige effektene av denne typen sosialt entreprenørskap. 6 1 Andersen, Bjørn (2010): Every day I have the blues Pilotprosjektet Blues Behind Bars i Telemark Fengsel, Aktivitetsrapport 2 Andersen, Bjørn (2011): Blues in open tuning Blues & Rock Prosjektet i Bastøy Fengsel, Aktivitetsrapport 3 Andersen, Bjørn (2012): The blues had a baby and they named it rock n roll, Aktivitetsrapport Blues Factory AS 4 For å måle effekten av ulike tiltak benyttes ofte enkle input-output modeller hvor kvantifiserbare variabler måles mens selve aktiviteten framstår som en «black box». For Blues Factory AS er selve opplæringsmodellen og virksomheten vår viktigste metode. Aktivitetsrapporter av den typen som presenteres her, er derfor et bidrag til å «åpne opp den svarte boksen», eller det som i den enkle input-output modellen kalles aktivitet. 5 Yngve Hammerlin og Bjørn Andersen (2014): Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning sosialt entreprenørskap i et virksomhetsteoretisk perspektiv (under arbeid) 6 Bjørn Andersen (2014): Hvordan måle effekten av sosialt entreprenørskap? (under arbeid). 3

5 Ma lsettinger Blues Factory AS bruker blues og rock som musikalsk pedagogisk plattform for å lære fanger, løslatte fra fengsel, ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp og andre som ønsker å benytte seg av våre kurstilbud å spille i band, med etablerte blues- og rock musikere som instruktører og støttespillere på arenaer inne i og utenfor fengslene. Blues Factorys visjon er å inspirere mennesker - både innenfor og utenfor fengselsmurene - til å utvikle integritet og egenverdi gjennom samarbeid med andre hvor musikk og kulturell virksomhet i vid forstand benyttes som verktøy for egenhabilitering. Et av Blues Factorys viktigste suksesskriterier vil være å få fram deltakere som faktisk er i stand til å opptre i ulike settinger, bli med i et band eller starte egne band. Fordelen med denne typen suksesskriterier er at de er enkle å dokumentere, synliggjøre og måle. Målbare suksesskriterier krever systematisk dokumentasjon. Blues Factory AS sørger for dette gjennom omfattende pressedekning og periodiske aktivitetsrapporter som dokumenterer antall deltakere, arrangementer og oppnådde resultater. Blues Factorys opplæringsmodell Blues Factory AS benytter et tre trinns opplæringsprogram forankret i en organisatorisk struktur inne i fengslene med musikkboenhet, husbandvirksomhet og profesjonelle instruktører fra det norske bluesmiljøet som følger deltakerne fra lukket (Trinn I) til åpent fengsel (Trinn II) og videre etter endt soning (Trinn III). Opplæringen er basert på en egenhabiliteringsfilosofi hvor kulturell virksomhet i vid forstand benyttes som katalysator for at deltakerne selv skal kunne ta tak i og møte andre utfordringer knyttet til bosituasjon, økonomi, rusavhengighet og sysselsetting etter soning, hvor det forutsettes en betydelig egeninnsats fra den enkelte deltaker. I realiteten betyr det at opplæringen primært retter seg mot deltakere som ikke bare er motivert, men som faktisk også er i stand til å nyttiggjøre seg tilbudet. Blues Factory AS vektlegger det å tilføre reelle musikalske og sosiale ferdigheter. Målsettingen er å oppnå resultater, ikke å tilfredsstille et eller annet behov for å synliggjøre at noe blir gjort, eller leke med folk som kun er ute etter å manipulere seg til en enklere straffegjennomføring. I praksis betyr dette at kulturell virksomhet ikke primært oppfattes som fritidssyssel for å slå i hjel tid, men som et strategisk verktøy. Metodisk ligger det da til grunn en oppfatning om at det er enklere å endre folks rammebetingelser enn deres holdninger, og at nye holdninger av og til kan oppstå som et resultat av at man har tilegnet seg nye ferdigheter og kompetanse, som kan benyttes til å skape noen nye rammebetingelser for eget liv. Et vesentlig poeng er da at økt selvtillit og mestringsevne neppe kan 4

6 oppnås hvis det er selve målsettingen med tiltaket, men at slike ting alltid vil være et biprodukt av noe annet, det være seg en ferdighet eller kompetanse som andre er villig til å benytte seg av, lytte til eller betale for. Musikalsk En-Fire-Fem Progresjon Bluesformen har vist seg å være et effektivt verktøy for å lære folk i våre målgrupper å spille i band. En tradisjonell blueslåt består av 12 takter med en fast og lett gjenkjennelig struktur som kan spilles med tre akkorder basert på den første, fjerde og femte tonen i skalaen. Et annet ord for en slik tradisjonell 12-takters blues er en-fire-fem-progresjon. Lærer man å beherske de fem tonene i den dur- og mollpentatone skalaen, basert på innlæring av et lett gjenkjennelig mønster i fem grunnleggende skalabokser, har man et effektivt verktøy for å få en gruppe med nybegynnere til å låte som et band på relativt kort tid. Dette er viktig fordi deltakere fra våre målgrupper ofte har følgende kjennetegn: De er ofte rastløse, urolige og har store konsentrasjonsproblemer Mange har ADHD diagnoser De er utålmodige og mister raskt interessen De har negative erfaringer med tradisjonell klasseromsundervisning De tror at de ikke fikser teori Bluesmestring er et effektivt verktøy fordi vi klarer å få ting til å låte ganske tøft på kort tid slik at vi klarer å holde på interessen til de som har talent og ambisjoner, samtidig som de som trenger lengre tid klarer å henge med fordi formen er relativt enkel. Læringskurven blir bratt fordi den organisatoriske strukturen med musikkboenhet, band og opplæring fra profesjonelle bluesmusikere skaper kontinuitet og tilførsel av reelle ferdigheter, samtidig som deltakerne kontinuerlig «tvinges» til å framføre det de har lært på ulike spillearenaer. Dette er essensen i den Musikalske En-Fire-Fem Progresjonen basert på en «cut-the-crap-down-to-the-earth» praktisk tilnærming til musikk uten innlæring av noter og tung musikkteori. Den Sosiale En-fire-fem Progresjonen er forankret i den musikalske, i den forstand at musikkaktivitetene brukes bevisst som katalysator for å skape rammebetingelser som gjør at deltakerne gjennom kulturell virksomhet, motiveres og settes i stand til å takle sosiale utfordringer under selve straffegjennomføringen og etter endt soning. 5

7 Musikalsk og sosial En-Fire-Fem Progresjon EN Vi fanger motiverte deltakeres interesse og oppmerksomhet med musikk under soning i lukkede fengsler (Trinn I) og holder dette vedlike gjennom tilbud om videre opplæring ved overføring til åpne fengsler (Trinn II) og mulighet til deltakelse i musikalsk virksomhet på ulike arenaer innenfor og utenfor fengslene under soning. En viktig grunn til at dette er mulig er at deltakerne under soning i lukkede og åpne fengsler har sosiale rammebetingelser hvor de tre avgjørende forholdene knyttet til bolig, økonomi og rus er under kontroll eller «satt på vent»: De har et sted å bo, de får mat, de har penger til umiddelbare livsnødvendigheter og de er i hovedsak rusfrie. FIRE FEM Vi opprettholder deltakernes motivasjon og interesse for musikk etter løslatelse (Trinn III) gjennom tilbud om videre opplæring og spillemuligheter på ulike arenaer, blant annet med profesjonelle blues- og rockemusikere utenfor fengselet. I tillegg til de musikalske utfordringene møter deltakerne her tre andre utfordringer knyttet til bolig, økonomi og rus som Blues Factory AS i utgangspunktet ikke har kompetanse eller verktøy for å løse. Vår oppgave her er å vedlikeholde og videreutvikle interessen for musikk, samtidig som vi samarbeider med andre aktører for å løse de tre andre utfordringene. Blues Factory AS har som grunnleggende suksesskriterier at deltakerne tilføres musikalske ferdigheter som gjør at de kan spille på ulike arenaer, delta i band eller lage egne band. Det avgjørende suksesskriteriet er imidlertid at deltakerne får jobb og inntekt, slik at tilgang til bolig, økonomisk stabilitet og rusmisbruk kommer under kontroll og kan opprettholdes over tid. Vår kjernevirksomhet her er fortsatt bluesmestring. I tillegg kan vi bidra til deltakernes sysselsettingssituasjon gjennom tilbud om prosjektansettelser for kortere eller lengre tid i Blues Factory AS, jobb i Persgaard AS og i byggebransjen gjennom samarbeid med Veidekke Entreprenør AS. På grunn av strenge sikkerhetsbestemmelser er mulighetene for musikkaktiviteter naturlig nok mer begrenset i lukkede enn i åpne fengsel, mens rammebetingelsene utenfor fengselsmurene gir helt andre muligheter for opplæringsvirksomhet. Det er disse erfaringene som ligger til grunn for Blues Factorys opplæringsmodell som gjør det mulig å følge fangene fra lukkede (Trinn I) til åpne fengsel (Trinn II) og videre etter fullført soning (Trinn III). Dette samsvarer med kriminalomsorgens oppfatning av progresjon, som en gradvis åpning for mindre restriktive soningsforhold under straffegjennomføring fra fengsel med høyt- til fengsel med lavt sikkerhetsnivå. 6

8 Fengsel med høyt sikkerhetsnivå - Trinn I I Blues Factorys opplæringsmodell er Trinn I betegnelsen på musikkaktiviteter i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, eller det som kalles lukket fengsel. I denne typen fengsel har sikkerhet første prioritet, noe som gjør at statiske sikkerhetsbestemmelser i form av regulering og kontroll dominerer fengselshverdagen. Tradisjonelt har musikkaktiviteter i lukkede fengsler bestått av et par timers ukentlige øvinger for et begrenset antall fanger under oppsyn av fritidsleder eller fengselsansatte. I praksis vil tilbudet ofte være langt mer begrenset, noe som ikke minst har sammenheng med en bemanningsnorm som forhindrer at fengselsbetjenter kan avsettes til overvåking av husbandøvinger hvis fritidsleder er syk eller forhindret av andre grunner. Slike ting blir også ofte oppfattet som «ekstraarbeid», og tilbud om ukentlige øvinger blir da i realiteten et tilbud om en øving eller to i måneden, fordi avlyste husbandøvinger sjelden kan kompenseres med øving på andre ukedager. For husbandmedlemmer oppleves denne typen uforutsigbarhet som en demotiverende og svært frustrerende prosess, hvor tilegnelse av musikalske ferdigheter vanskeliggjøres på grunn av manglede kontinuitet og reell øvingstid. Musikkaktiviteter får da karakter av å være et rent fritidstilbud for å slå i hjel tid og ikke et verktøy for habilitering gjennom tilegnelse av reelle musikalske ferdigheter. Det er denne typen erfaringer som ligger til grunn for Blues Factorys opplæringsmodell med etablering av egen musikkboenhet og opplæring med profesjonelle blues- og rock musikere som instruktører i tillegg til ukentlige husbandøvinger. Figur 1: Opplæringsmodellens organisatoriske struktur i lukket fengsel Musikkboenhet Øvingsprogram på PC Mulighet til felles øving på kveldstid Husbandaktiviteter Ukentlige øvinger Opptreden på arenaer inne i og unntaksvis utenfor fengselet Opplæring Blues- og rock musikere som instruktører Den avgjørende fordelen med denne typen organisering er at den bidrar til å løse problemet med kontinuitet og åpner for at deltakerne kan tilegne seg musikalske ferdigheter på et helt annet nivå enn hva som ellers hadde vært mulig i et lukket fengsel. I tillegg blir slike ting som transport, informasjon, kommunikasjon og logistikk enklere for både ansatte og fanger når deltakerne er samlet i en boenhet på en avdeling. Musikkaktivitetene i Telemark Fengsel har blitt videreført i I tillegg har Blues Factory etablert ulike former for samarbeid med tre nye fengsler på Trinn I. 7

9 Fengsel med lavt sikkerhetsnivå Trinn II Fengsel med lavt sikkerhetsnivå gir helt andre rammebetingelser for planlegging, organisering og gjennomføring av musikkaktiviteter enn de en finner i de lukkede fengslene. Det er flere grunner til dette. For det første er de statiske sikkerhetsbestemmelsene mindre rigide, noe som betyr at fangene selv i større grad kan velge hvordan de vil disponere sin egen tid etter at aktivitetsplikten på dagtid i form av arbeid eller skole er oppfylt. Av samme grunn er det derfor også enklere å arrangere konserter og ulike aktiviteter inne i fengslene, ikke minst fordi fangene selv i større grad kan ta del i selve planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. For det andre vil de aller fleste som soner i åpne fengsler ha en rettskraftig dom slik at de kan framstilles av fengselets egne ansatte i forbindelse med spilleoppdrag utenfor fengselet. 7 Figur 2: Opplæringsmodellens organisatoriske struktur i åpent fengsel Musikkboenhet Musikalsk kollektiv Øvingslokale for husband Øvingsmuligheter på kveldstid hele uken Husbandaktiviteter Ukentlige øvinger etter behov Gode muligheter for opptreden på arenaer inne i og utenfor fengselet Musikk Workshop Blues- og rock musikere som instruktører Åpen for alle fanger Arrangeres ukentlig Bluesklubber Ett års betalt medlemskap i bluesklubb etter løslatelse Spilleoppdrag som oppvarmingsband på lokale bluesklubbkvelder Blues Factorys opplæringsmodell er foreløpig bare prøvd ut i Bastøy Fengsel, landets største åpne fengsel med 115 fangeplasser. Bastøy Fengsel har visse særtrekk når det gjelder sonings- og boforhold og rammer for selve straffegjennomføringen, som gjør at erfaringene med organisering og gjennomføring av musikkaktiviteter i dette fengselet ikke uten videre kan sammenlignes med eller overføres til andre åpne anstalter. I det store og hele gir imidlertid åpne fengsel helt andre 7 I lukkede anstalter vil mange fortsatt sitte i varetekt i påvente av rettskraftig dom. For denne delen av fangebefolkningen er det politiet og ikke kriminalomsorgen som har ansvaret for framstillinger utenfor fengselet. 8

10 muligheter for opplæringsmodeller av den typen vi snakker om her, noe som indikerer at grunntrekkene kan overføres til andre åpne fengsler av en viss størrelse. Opplæringsmodellen er videreført i Bastøy Fengsel i I tillegg har Blues Factory etablert ulike former for samarbeid med to nye fengsler på Trinn II. Musikkopplæring etter soning Trinn III Dette er betegnelsen vi bruker for Blues Factorys opplæringsvirksomhet utenfor fengslene rettet mot løslatte fra fengsel som ønsker å fortsette musikkopplæringen etter endt soning. Foreløpig har vi satt i gang Trinn III tilbud ved Blues & Rock Huset i Sandefjord og ved Tilja Oppfølgingssenter i Skien, hvor vi kan benytte bandøvingsrom til kurs og opplæring blant annet for elever fra Tyrili Sør i Skien. I Blues Factorys opplæringsmodell er musikkopplæringen på Trinn III også knyttet opp mot arbeidspraksis og jobbmuligheter gjennom samarbeid med blant annet bedriftene Veidekke Entreprenør AS, Persgaard AS og attføringsbedriften Fønix AS. Virksomheten knyttet til Trinn III er nærmere beskrevet senere i rapporten. Bluesmestring En del av kriminalomsorgens virksomhet handler om rusmestring. I Blues Factory AS driver vi med «Bluesmestring», ikke fordi vi ønsker å tvinge folk til å spille blues, men primært fordi denne musikkformen har vist seg å være en effektiv musikalsk pedagogisk plattform for å lære folk som aldri har tatt i et instrument å spille i band. For det andre fordi Norsk Bluesunion (NBU) med tilknyttede bluesklubber, artister og festivaler er en viktig del av nettverket tidligere straffedømte kan kobles til og benytte seg av etter endt soning i Blues Factorys opplæringsmodell. For det tredje fordi dette samarbeidet også representerer etableringen av konkrete spillearenaer, noe samarbeidet med Notodden Bluesfestival (NBF) om den årlige Jailhouse Stage er et eksempel på. Kort sagt Norge er et «annerledesland når det gjelder blues. Det er også grunnen til at samarbeidet med det organiserte bluesmiljøet i Norge utgjør en viktig del av Blues Factorys opplæringsmodell både inne i og utenfor fengselsmurene. I denne delen av rapporten beskrives hvordan musikkopplæringen og dette samarbeidet har fungert i 2013, både innenfor og utenfor fengselsmurene. Trinn I: Fengsel med høyt sikkerhetsnivå Her rapporterer vi virksomheten fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå, som i 2012 primært var knyttet til Telemark Fengsel. I 2013 har vi etablert samarbeid med to nye og forbereder samarbeid med ytterligere to nye fengsler med høyt sikkerhetsnivå i Region Sør. 9

11 Telemark Fengsel Telemark Fengsel var det første fengselet som introduserte Blues Factorys opplæringsmodell gjennom pilotprosjektet Blues Behind Bars som ble satt i gang i januar Opplæringsmodellen ble videreført i 2011 og 2012 og er fortsatt i gang. I Telemark Fengsel er opplæringen med Blues Factorys eksterne instruktører lagt inn under fengselets skoleavdeling slik at undervisningen kan gjennomføres i skoletiden, mens husbandøvinger og musikkaktiviteter på musikkboenheten foregår på ettermiddag og kveld. Husbandaktiviteter Musikkaktivitetene i Telemark Fengsel skjer med utgangspunkt i husbandet Prison Maniacs som har faste ukentlige øvinger. Bandet har eksistert med samme navn i de samme øvingslokalene, dog med ulik besetning siden februar 2009, noe som er relativt unikt i seg selv, da fengselsband ofte går i oppløsning når sentrale ildsjeler forlater fengslene. Prison Maniacs spiller på konferansen «Inspirasjon og deling» på Gardermoen Den 7. februar var Blues Factory AS invitert til konferansen «Inspirasjon og deling» i regi av Fylkesmannen i Hordaland, for å presentere de ulike delene av opplæringsmodellen for skolelærere fra kriminalomsorgen, mens Prison Maniacs stod for den musikalske underholdningen. Med seg på denne spillejobben hadde de sin gitarlærer Trond Ytterbø og fengselsinspektør Magnar Haugen på bass. Prison Maniacs med Trond Ytterbø (Notodden Bluesband) Foto: Sigurd Rødsand For to av bandmedlemmene var dette første spilleoppdrag utenfor fengselet, ikke bare siden de ble med i husbandet i Telemark Fengsel, men første eksterne spilleoppdrag siden de først havnet i fengsel. Begge gjorde en glimrende jobb med soloprestasjoner som høstet applaus fra konferansedeltakerne. 10

12 Prison Maniacs spiller for delegasjon fra NAV Telemark Den 20. juni fikk Telemark Fengsel besøk av en delegasjon fra NAV Telemark som ønsket å se hvordan Blues Factorys opplæringsmodell i fengselet var organisert og samtidig høre husbandet Prison Maniacs. Bakgrunnen for dette var at Blues Factory AS tidligere hadde hatt et møte med de samme NAV representantene for å drøfte hvordan et eventuelt samarbeid med Blues Factory AS kunne organiseres. Formålet med besøket i Telemark Fengsel, hvor også en mediekonsulent fra NAV var med, var å lage en egen presentasjon av Blues Factorys opplæringsmodell for NAVs eget Intranett tilgjengelig for alle NAV ansatte i landet. 8 Prison Maniacs spiller for NAV Telemark Trond Ytterbø og Jon Ultvedt Foto: Marianne Lande Hallingskog Foto: Marianne Lande Hallingskog Med på denne minikonserten for de NAV ansatte var også Trond Ytterbø (Notodden Bluesband), Blues Factorys faste gitarlærer i Telemark Fengsel og Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband), som deltar på husbandets øvinger en gang i måneden og er pianoinstruktør i Blues Factory AS. Konsert med Telemarksbandet Humbucker Før sommerferien hyret Blues Factory AS tungrockbandet Humbucker fra Gvarv til en konsert for fangene i Telemark Fengsel. Bandet, som spiller tung AC/DC inspirert rock, blir ofte omtalt som et av landets heftigste og kuleste live band. Debutalbumet «R.O.C.K.S» og oppfølgeren «King Of The World» har fått gode kritikker også i utenlandsk musikkpresse, og bandet er kjent for å gi hundre prosent på scenen uansett hva slags publikum de spiller for. 8 Blues Factorys daglige leder var invitert til Telemark Fengsel for å delta på møtet med representantene fra NAV Telemark, fengselets egen NAV konsulent, en fengselsinspektør og de to musikerne Trond Ytterbø og Jon Ultvedt, men fikk ikke spise lunsj med de andre møtedeltakerne i fengselets kantine. Beslutningen ble tatt av fengselsbetjentene som var på vakt denne dagen. Begrunnelsen var visstnok at en tidligere fange i Telemark Fengsel ikke kunne tillates «å spise i de ansattes kantine». Problemstillingen skal ikke forfølges her, men behandles nærmere i boka «Irrasjonalitetens Jernbur» (under arbeid). Hendelsen ble omtalt i Ekko Redaksjonens program om Blues Factory AS som ble sendt fredag 13. desember i NRK P2 og er behandlet av fengselets ledelse, som etter det vi har forstått har slått fast at dette ikke er Telemark Fengsels offisielle policy. 11

13 Bandet som består av Jan Anders Bøen (vokal), Vidar Svanheld (gitar), John Petter Pershaug (gitar), Lars Stian Havraas (bass) og Geir Arne Dale (trommer), gjorde ikke noe unntak for fangene i Telemark Fengsel, og inviterte likegodt trommeslageren i Prison Maniacs opp på scenen for å ta stikkene på et par låter. Humbucker The blues had a baby and they named it rock n roll (Muddy Waters) Blues er det musikalske grunnlaget for moderne rock n roll. Inspirert av Humbuckers besøk i fengselet forbereder husbandet Prison Maniacs nå et Ozzy (vokalist i Black Sabbath) arrangement i Telemark Fengsel våren 2014, hvor bandet vil øve inn tidligere Black Sabbath låter. Foto: Helge Lund/HLfoto.no Prison Maniacs spiller på Jailhouse Stage Notodden Bluesfestival Torsdag 1. august spilte prison Maniacs for andre gang på Jailhouse Stage, den nye scenen for band fra norske fengsler på Notodden Bluesfestival. Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å skape spillearenaer utenfor fengslene, og blir nærmere omtalt annet sted i denne rapporten. Prison Maniacs på Jailhouse Stage - Notodden Bluesfestival 2013 Foto: Knut H. Slettemo Foto: Knut H. Slettemo Konsert med Britt Eva Band Den 20. november fikk Blues Behind Bars prosjektet besøk av Brit Eva Band. Et Telemarksband som spiller pop og countryinspirert musikk. 12

14 Musikkboenheten Musikkboenheten har plass til seks fanger som enten er med i husbandet eller involvert i musikkaktivitetene på en eller annen måte. Den ble startet opp i januar 2010 og har siden den gang vært en del av den organisatoriske strukturen i Blues Behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel. Musikkboenheten er nærmere beskrevet i aktivitetsrapporten for Blues Behind Bars fra I 2013 har musikkboenheten av ulike grunner ikke vært operativ, men vil bli reaktivert i Musikkboenheten er den andre pilaren i Blues Factorys opplæringsmodell. Den tredje er at vi benytter erfarne blues og rock musikere som instruktører. Musikkopplæring i skoletiden I Telemark Fengsel er musikkopplæringen lagt inn under fengselets skoleavdeling og foregår på dagtid i skolens undervisningslokaler. Trond Ytterbø (Notodden Bluesband) har vært gitarlærer/instruktør siden 2010 og er i dag Blues Factorys faste instruktør i Telemark Fengsel. Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband) som også er pianoinstruktør i Blues Factory, spiller med Prison Maniacs mer eller mindre fast en gang i måneden. Deltakere som ønsker det kan søke om å bo på musikkboenheten og de som har tilegnet seg et minimum av ferdigheter får anledning til å bli med i husbandet Prison Maniacs. Sentrale aktører for Blues Behind Bars og Blues Factory AS i Telemark Fengsel Foto: Knut Morten Halvorsen Foto: Knut H. Slettemo Skoleavdelingens leder Leif Lyngstad har spilt en avgjørende rolle i Blues behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel siden oppstart i 2010, både når det gjelder økonomisk støtte og praktisk tilrettelegging. Fra og med mars 2013 overtok Blues Factory AS formelt avtalen med skoleavdelingen som tidligere ble gjort med Blues Factorys instruktører individuelt, noe som også betyr at det er Blues 9 Bjørn Andersen (2010): Every day I have the blues Pilotprosjektet Blues Behind Bars I Telemark Fengsel, Aktivitetsrapport 13

15 Factory AS som fakturerer Telemark Fylkeskommune for musikkopplæringen som foregår på dagtid i fengselet. I 2013 ble det også arrangert et separat 15 timers gitarkurs med seks deltakere som en del av undervisningsopplegget. Kurs i lydteknikk Musikkinteresserte fanger er ikke nødvendigvis opptatt av å lære å spille et instrument eller spille i band, men ønsker å jobbe med lyd i ulike former.. Denne høsten ble det derfor arrangert kurs for fanger som ønsket opplæring i lydteknikk. Kurset ble holdt av Morten Gjerde, som ga deltakerne en grunnleggende innføring i bruk av lydmikser (Tresonus Studio Live) og dataprogrammet Q Base 7. Dette er kompetanse som er gull verdt, både for å ha flinke folk som kan styre lyd på livekonserter og bistå i forbindelse med opptak av musikk, enten live eller på øvinger. Sem Fengsel Når det gjelder organisering, rutiner, regelverk og logistikk er det lite som skiller Telemark og Sem Fengsel. Begge er fengsler med høyt sikkerhetsnivå og derfor underlagt de delene av Straffegjennomføringsloven som regulerer slike institusjoner. De viktigste forskjellene er at Sem Fengsel er et gammelt og relativt nedslitt fengsel, mens Telemark Fengsel, som ble tatt i bruk i 1993, er et moderne fengsel med langt høyere materiell standard. Sem Fengsel i Vestfold Blues Factory instruktør Dan Heide Foto: Dagbladet.no Musikkopplæring Vestfold Kulturnettverk/MIFF finansierer musikkundervisningen i Sem Fengsel, som gjennomføres av Blues Factory instruktør Dan Heide (Zeromancer) i 2 timers økter på mandager med inntil seks fanger. En av utfordringene i Sem Fengsel er manglende romkapasitet, noe som betyr at opplæringen må gjennomføres i klasserom hvor utstyret må rigges før og etter hver økt. Sem Fengsel er også i praksis langt på vei et varetektsfengsel hvor fangene sitter relativt kort tid, enten fordi det dreier seg om 14

16 fanger med korte dommer, eller fanger som venter på å bli sendt videre til et av de større fengslene. Høy turnover og plassmangel er derfor de viktigste grunnene til at det er vanskelig å benytte Blues Factorys opplæringsmodell med husband og egen musikkboenhet. I 2013 har til sammen 17 fanger fulgt musikkopplæringen som har blitt gjennomført med totalt 88 undervisningstimer på mandager. Husbandaktiviteter Mandag 6. mai arrangerte Blues Factory en konsert i fengselets gymsal i samarbeid med fengselsprest Jostein Seth. En av målsettingene med dette arrangementet var å la vokalisten og en av gitaristene i Skyldig som faen fra Blueshuset på Bastøy få anledning til å spille med noen av Blues Factorys instruktører som alle er erfarne bluesmusikerne fra Vestfold. Bandet ble frontet av bluesveteranen Knut Nordhagen som er en av landets beste bluesgitarister og Knut Eide, tidligere frontmann i Tiger City Dukes, med Tom «Dysa» Støland og Dan Øyvind Helle fra Bastøy Bluesband på henholdsvis trommer og bass. Til tross for noen lydproblemer underveis, ble det et vellykket arrangement for en fullsatt gymsal med fanger og fengselsansatte. Konsert i gymsalen på Sem Fengsel Konsertplakat Foto: Jostein Seth Dan Heide som også er utdannet lydtekniker, styrte lyden på konserten og skulle i utgangspunktet varme opp sammen med noen av deltakerne fra musikkgruppa han underviser i Sem Fengsel. Av ulike grunner valgte disse å ikke spille, noe som primært nok hadde sammenheng med at de følte de var litt for ferske til å gå på scenen som et band. Larvik Fengsel Blues Factory ble invitert til Larvik Fengsel i mars for samtaler om musikkopplæring. Larvik Fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå hvor fangebefolkningen i hovedsak består av 16 unge lovbrytere 15

17 med relativt korte dommer. For fengselet er hovedutfordringen å sørge for at disse ikke faller ut av videregående skole, noe som betyr at samarbeidet med skoleavdelingen om opplæring og gjennomføring av eksamener har høy prioritet. Ukentlig tilbud om musikkopplæring er derfor vanskelig å gjennomføre, ikke bare på grunn av høy gjennomstrømning, men også fordi kurs utenom skolens eget undervisningstilbud må tilpasses forberedelser og gjennomføring av eksamener. Larvik Fengsel er et lite fengsel, noe som gjør at det å finne egnet lokale for gjennomføring av kurs og oppbevaring av utstyr også er en utfordring. Fengselets ledelse foreslo at det kunne gjennomføres korte, intensive kurs av to ukers varighet tilpasset skoleavdelingens undervisningsopplegg og gjennomføring av eksamener, og at biblioteket kunne benyttes som undervisnings- og øvingslokale. I praksis betyr det at kurs kan gjennomføres i tilknytning til vinter- og høstferie slik at musikkopplæringen ikke kolliderer med forberedelser til og gjennomføring av eksamener. Grunnkurs Blues & Rock Som en konsekvens av dette ble det laget et eget kursopplegg spesielt for denne typen korte, intensive kurs spesielt tilrettelagt for små fengsler med mange fanger på korte dommer. Blues Factory benytter «Grunnkurs Blues & Rock» i andre settinger også, men kurset er primært laget for å få en gruppe motiverte nybegynnere som starter helt fra scratch, til (nesten) å høres ut som et band etter fullført kurs. Målsettingen er å sette i gang denne typen kurs i Larvik Fengsel i 2014 i samarbeid med fengselets skoleavdeling ved Thor Heyerdahl Videregående Skole. Horten Fengsel Horten Fengsel er administrativt underlagt Nordre Vestfold Fengsel Hof Avdeling, men er i motsetning til dette et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Horten Fengsel inngår som en del av samarbeidet Blues Factory AS har med Hof Fengsel. 16

18 Trinn II: Fengsel med lavt sikkerhetsnivå Bastøy Fengsel Blues Factorys opplæringsmodell ble i realiteten introdusert med etableringen av Blueshuset på Bastøy i mai 2011 i forlengelsen av musikkaktiviteter som ble satt i gang høsten Med Blueshuset på plass hadde musikkprosjektet i Bastøy Fengsel samme struktur som Blues Behind Bars i Telemark Fengsel, hvor det erfaringsmessig var den organisatoriske strukturen med husband, musikkboenhet og eksterne instruktører som mer enn noe annet hadde bidratt til forutsigbarhet og kontinuitet. Samtidig var det skapt en struktur hvor fanger som hadde deltatt i musikkaktiviteter i Telemark Fengsel kunne søke seg til Bastøy for å fortsette på Trinn II. Aktivitetsrapportene fra 2011 og 2012 gir et innblikk i to svært begivenhetsrike år for Blueshusets beboere og husbandet Skyldig som faen. Dette samme kan sies om 2013, hvor Skyldig som faen blant annet fikk gjennomføre noe som ikke kan beskrives som annet enn svært spektakulære spilleoppdrag. Husbandaktiviteter Husbandets aktivitet med utgangspunkt i øving og opplæring på Blueshuset, er drivkraften i musikkaktivitetene på Bastøy. Mens husbandet gjennomførte 18 spilleoppdrag totalt i 2011, hvorav 5 utenfor øya, hadde husbandet Skyldig som faen hele 20 spilleoppdrag i 2012, hvorav halvparten var på ulike arenaer utenfor Bastøy Fengsel. Denne trenden fortsatte i 2013, i den forstand at Skyldig som faen dette året hadde flere spilleoppdrag utenfor Bastøy Fengsel. I 2013 ble det gjennomført 17 spillejobber, hvorav 10 var på ulike arenaer utenfor fengselet. I tillegg har bandet holdt spontane minikonserter for TV Team, journalister og andre besøkende nede på Blueshuset. Husbandøvingene er knyttet opp mot opplæringen på Blues & Rock Workshopen, i den forstand at mange av låtene som benyttes der for å øve inn grunnleggende spilleteknikker, delvis er de samme som inngår i husbandets repertoar. KROM Konferansen 2013 Som i 2012 ble året innledet med spilleoppdrag på KROM Konferansen 2013 på Storefjell 12. januar, hvor Skyldig som faen spilte til dans lørdag kveld med overnatting fra fredag til lørdag. Bastøy Fengsel hadde en relativt stor delegasjon på årets KROM konferanse, med to ansatte, fire fangerepresentanter fra det såkalte «Øyrådet» og de syv beboere fra Blueshuset som også omfatter medlemmene av husbandet Skyldig som faen. Bastøy Fengsel bidro ikke bare med musikk, men hadde flere engasjerte innlegg fra Øyrådets representanter under ulike deler av konferansen. Det musikalske ble ivaretatt av Skyldig som faen lørdag kveld hvor det å spille for et dansende publikum var en nyttig erfaring for et band som stort sett er vant til å spille konserter for et 17

19 stillesittende og lyttende publikum. Bandet fikk da også kjemperespons, ikke minst fra konferansedeltakere som hadde hørt dem året før, og kunne melde at ett års øving kunne høres på samspillet. Som det ble påpekt i aktivitetsrapporten for 2012, kan denne typen spilleoppdrag i realiteten ikke tolkes som annet enn en gigantisk tillitserklæring fra fengselets ledelse til husbandets medlemmer og Blueshusets virksomhet. Denne tilliten ble da også gjengjeldt nok en gang, da det ikke ble rapportert om noen brudd på de bestemmelsene som var satt for deltakelsen på konferansen. Besøk av TV Team fra Australia og den britiske avisa The Guardian I januar fikk Blueshuset besøk av et TV Team fra Australia som ønsket å gjøre filmopptak med Skyldig som faen som en del av deres besøk i Bastøy Fengsel. Med på lasset hadde de også journalisten Erwin James fra den britiske avisa The Guardian. Erwin James som selv har sonet en dom på 20 år i engelske fengsler for et dobbeltdrap, skrev artikkelen «The Norwegian prison where inmates are treated like people» som ble publisert i The Guardian 25. februar. Erwin James har også skrevet to bøker om sine fengselserfaringer. A life inside a prisoner s notebook fra 2003, beskriver de 20 årene han satt i engelske fengsler, mens den andre boken som ble publisert i The home stretch From prison to parole, tar for seg tiden etter løslatelsen og hvordan det var å komme tilbake til samfunnet etter 20 års sammenhengende opphold bak fengselsmurene. Artikkelen i The Guardian ble lest i den britiske ambassaden i Norge og var en av grunnene til at Skyldig som faen senere ble invitert dit for å spille på Dronning Elisabeths fødselsdag for 500 celebre gjester. Å få spille Muddy Waters låta Hoochie Coochie Man på Australsk TV og få omtale i en av Englands største aviser på samme dag er kanskje ikke daglig kost for fanger i norske fengsler. På Blueshuset skjer slike ting relativt ofte, og som det er beskrevet i tidligere aktivitetsrapporter, har Blueshusets beboere etter hvert blitt ganske drevne når det gjelder å forholde seg til journalister og andre 18

20 mediefolk. Dette også fordi huset har en bevisst strategi om å formidle deler av aktivitetene knyttet til Blueshusets virksomhet til offentligheten. 10 Slidegitarkurs med Daniel Eriksen i Langesund I april fikk Blues Factory tillatelse av fengslet til å ta med en av Blueshusets beboere på et to dagers slidegitarkurs i Langesund med slidevirtuosen Daniel Eriksen. Daniel Eriksen som også er en av Blues Factorys instruktører, er en av landets desidert beste slidegitarister, og for den unge talentfulle gitaristen i Skyldig som faen som har vært med nesten fra start, var dette en god mulighet til å supplere allerede tilegnede ferdigheter med en av landets råeste slidegitarister som instruktør. Teknikken ble da også plukket opp relativt raskt og tatt i bruk. Etter å ha sett en video med Skyldig som faen fra en opptreden på Lillestrøm Kulturpub hos Skedsmo Bluesklubb, hvor slideteknikken ble benyttet på en gammel Muddy Waters 11 låt, kom det en forespørsel fra den godeste Eriksen om videoen kunne benyttes som PR for hans egne kurs! Skyldig som faen spiller for Justisminister Grete Faremo i Bastøy Kirke Den 2. mai besøkte justisminister Grete Faremo Bastøy Fengsel for første gang. Begivenheten ble dekket av TV 2 Nyhetene, og som en del av besøket fikk Skyldig som faen også æren av å spille for justisministeren i Bastøy kirke. Med seg i sekken denne dagen hadde hun også en tildeling på kroner til Blues Factory AS. Det er et grovt understatement å si at denne tildelingen kom meget godt med! I realiteten bidro den til at det ble mulig å ta arbeidet inne i fengslene videre og starte oppbyggingen av det som er Blues Factorys egentlige mål å realisere ideen om et bærekraftig Trinn III tilbud om fortsatt musikkopplæring, nettverk og kobling til jobbmuligheter utenfor fengslene etter endt soning. 12 Det mest konkrete beviset på dette er det nye Blues & Rock Huset i Sandefjord, hvor det nå er satt i gang Trinn III opplæring i samarbeid med Vestfold Kulturnettverk/MIFF, og hvor tidligere Blueshusbeboere som nå er løslatt allerede er i gang med regelmessige bandøvinger. 10 Forfatteren av denne aktivitetsrapporten hadde lest begge de to bøkene til Erwin James under sitt opphold i Telemark Fengsel i 2009 og utvekslet noen brev med forfatteren i forbindelse med et eget bokprosjekt, men hadde aldri drømt om at forfatteren av bøkene plutselig en dag skulle dukket opp i stua på Blueshuset midt i den ukentlige tirsdags workshopen, for så å publisere en artikkel som skulle sende Blueshusets beboere til hageparty i den britiske ambassaden. Strange things happens! 11 I can t be satisfied - den første sangen han spilte inn og fikk gitt ut på plate. 12 Noen ansatte i Bastøy Fengsel har gitt uttrykk for at pengene heller burde gått til Bastøy Fengsel, noe som åpenbart beror på en misforståelse, da Bastøy Fengsel aldri har søkt om disse pengene. Tildelingen er et resultat av en ganske omfattende og detaljert søknad til den såkalte 70-posten i det som den gang het Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning (KSF), også for å gjennomføre oppgaver som delvis ligger utenfor kriminalomsorgens direkte ansvarsområde (Trinn III). Søknaden er utformet av Blues Factory AS med Notodden Bluesfestival (NBF) og Norsk Bluesunion (NBU) som medsøkere. 19

21 Grete Faremo besøker Bastøy Fengsel «Best betalte spillejobb så langt» Grete Faremo tildeler Blues Factory AS I forbindelse med besøk i Bastøy Fengsel, og hørte Skyldig som faen i Bastøy Kirke. Som en av gutta i bandet sa: «Detta er den best betalte spillejobben vi har gatt så langt». Som denne aktivitetsrapporten også vil vise, har vi ikke bare gjennomført de konkrete oppgavene vi sa vi skulle gjøre i søknaden, men har også fått til en del mer. Tildelingens viktigste bidrag var at den gjorde det mulig å utvide virksomheten til flere fengsler og realisere Trinn III tilbud, som også har ført til at andre aktører har kommet på banen som samarbeidspartnere og støttespillere. Konsert for fangene i Sem Fengsel Mandag 6. mai arrangerte Blues Factory konsert for fangene i Sem Fengsel i samarbeid med fengselsprest Jostein Seth. En av målsettingene med dette arrangementet var å la vokalisten og en av gitaristene i Skyldig som faen få anledning til å spille med noen av Blues Factorys instruktører som alle er erfarne bluesmusikerne fra Vestfold. Bandet ble frontet av bluesveteranen Knut Nordhagen som er en av landets beste bluesgitarister og Knut Eide, tidligere frontmann i Tiger City Dukes, med Tom «Dysa» Støland og Dan Øyvind Helle fra Bastøy Bluesband på henholdsvis trommer og bass. Til tross for noen lydproblemer underveis, ble det et vellykket arrangement for en fullsatt gymsal med fanger og fengselsansatte. Fra konserten i gymsalen i Sem Fengsel Foto: Jostein Seth Foto: Jostein Seth 20

22 Bastøydagen Den årlige Bastøydagen er fritidslederens arrangement med ulike aktiviteter for fanger og ansatte. Den musikalske underholdningen under årets Bastøydag den 6. juni ble besørget av Skyldig som faen som for anledningen også hadde en gjestevokalist fra rusmestringsenheten med på scenen. Skyldig som faen spiller på hageparty i den britiske ambassaden i Oslo Den 11. juni var det duket for det som uten tvil ble det mest spektakulære spilleoppdraget for Skyldig som faen i Etter et innledende besøk av den britiske ambassadesekretæren på Blueshuset i Bastøy Fengsel 28. juni, hvor bandet fikk demonstrert sine musikalske ferdigheter, ble kursen satt mot den britiske ambassaden i Oslo for å spille på Dronning Elisabeths fødselsdag 11. juni. Å si at dette var en meget spesiell opplevelse er selvfølgelig et grovt understatement. Konserten ble imidlertid gjennomført med glans for om lag 500 celebre gjester, blant annet fra samtlige utenlandske ambassader. Blues Factory instruktør Knut Eide bidro med solid munnspillsound og var forsanger på både den engelske og norske nasjonalsangen. Som en del av besøket fikk medlemmene i bandet også et personlig møte med den britiske ambassadøren og en guidet omvisning inne i selve ambassadørboligen. Samtaler med ambassadøren og overrekkelse av «Scrap Book» til ambassadesekretæren Foto: B. Andersen Foto: B. Andersen Som tidligere nevnt var bakgrunnen for dette spesielle spilleoppdraget at den engelske avisa The Guardian i februar hadde en stor reportasje om Bastøy Fengsel hvor også Blueshuset og husbandet Skyldig som faen var nevnt. Like viktig var det antakelig at daværende fengselsleder på Bastøy - Arne Kvernvik Nilsen - er en personlig bekjent av den britiske ambassadøren. Uansett ble dette en spillejobb helt utenom det vanlige og noe det kan bli vanskelig å toppe. 21

23 Konsert på Prison Fellowship arrangement i Bastøy Fengsel Prison Fellowship er en av de religiøse organisasjonene som jevnlig besøker i Bastøy Fengsel. Husbandet blir av og til bedt om å spille på disse tilstelningene og den 18. juni gjorde Skyldig som faen en spillejobb i forbindelse med et slikt besøk. Skyldig som faen spiller for Crossmembers i Slagen Kirke Den 22. juni fikk Skyldig som faen nok et spilleoppdrag utenfor Bastøy Fengsel. Denne gangen for å spille på en MC Messe i Slagen Kirke arrangert av den kristne motorsykkelklubben Crossmembers. Trommeslageren hadde perm denne søndagen, men utfordringen ble løst da bandets tidligere trommeslager som nå er løslatt, stilte opp på kort varsel for å ta stikkene. Skyldig som faen i Slagen Kirke Foto: B. Andersen Slike hendelser illustrerer et viktig poeng. Den bærende ideen i Musikk i fengsel og frihet (MIFF) har helt siden oppstart vært at fanger som deltar i kulturell virksomhet under straffegjennomføring kan bli ansporet til å fortsette etter endt soning. Samtidig illustreres et annet poeng som antakelig er like viktig. Trommeslageren vi snakker om her, har også stilt opp i andre sammenhenger etter at han ble løslatt, noe som ikke hadde vært mulig hvis han ikke hadde nådd et visst musikalsk nivå. Hvis tilegnelse av musikalske ferdigheter under soning skal bli noe som kan benyttes etter løslatelse, må de musikalske aktivitetene benyttes som strategisk verktøy, og bli fulgt opp med organiserte tilbud utenfor fengselsmurene som gjør at tilegnede ferdigheter blir brukt og kan utvikles videre. Konsert på Veidekkes sommeravslutningsfest på Bjerkøy Den 28. juni var Skyldig som faen invitert for å spille på Veidekkes sommeravslutningsfest i Vestfold, som foregikk ute på Bjerkøy utenfor Nøtterøy. Bakgrunnen for denne spillejobben var Blues Factorys samtaler med Veidekke Entreprenør AS om en ny modell for «Skole på byggeplass» rettet mot fanger 22

24 med frigangsmuligheter fra åpne fengsler i Vestfold. 13 Bandet ble framstilt av fengselsbetjent fra Bastøy Fengsel og fraktet til Bjerkøy av Eventselskapet som arrangerte sommeravslutningsfesten for Veidekke. Skyldig som faen på Veidekkes sommeravslutningsfest på Bjerkøy Foto: B. Andersen Foto: B. Andersen Rent musikalsk var ikke dette den beste spillejobben bandet har gjort, noe som blant annet hadde sammenheng med utfordringer knyttet til utendørs lydforhold og et strømaggregat som sviktet underveis. I tillegg hadde vokalisten perm og måtte erstattes på kort varsel. Slike utfordringer er uansett viktige erfaringer å ta med seg. Ikke alle spillearenaer er optimale for blues og rock n roll! Skyldig som faen åpner Piratfestivalen i Stavern Da Jarle Andhøy og Berserkgjengen dro i gang den aller første utgaven av Piratfestivalen i Stavern torsdag juni, ble Skyldig som faen fra Bastøy booket for å spille på festivalens åpningsdag, før mer kjente band som Backstreet Girls entret scenen senere på kvelden. Skyldig som faen gjorde en veldig bra jobb denne kvelden og fikk kjemperespons fra et entusiastisk festivalpublikum i form av applaus, tilrop og spektakulær dans utført av noen av festivalens kvinnelige gjester. Skyldig som faen på Piratfestivalen 2013 Med seg på scene hadde de Blues Factorys musikalsk faglige leder Knut Eide (Moonlight Crying) på munnspill og koring fra Blues Factory instruktør Randi Gunhildstad (Bluesbelievers) og to av jentene fra Våle Kirkekor, som for anledningen stilte i piratkostymer. 13 Modellen er nærmere beskrevet i avsnittet «Utdanning, arbeidspraksis og jobb». 23

25 Festivalscenen var en stor katamaranbåt som lå fortøyd ved brygga ved siden av arrangørenes egen skute Berserk. Skyldig som faen taklet denne noe uvanlige sceneplattingen bra, i motsetning til et av kveldens senere band, som opplevde at en gitar havnet i vannet. At dette muligens ikke var et uhell er en annen sak. Scenen var uansett den mest spektakulære Skyldig som faen har spilt på til nå. Bastøygjengen på Piratfestival i Stavern Foto: B. Andersen Foto: B. Andersen Foto: B. Andersen Foto: B. Andersen Bastøya er antakelig det nærmeste en kommer en ekte «sjørøverøy» i norsk sammenheng, noe som også var bakgrunnen for at arrangørene ville ha Skyldig som faen på festivalen. Bastøygutta behøvde heller ikke kle seg ut i piratkostymer for å representere «the real thing», og var når sant skal sies de eneste virkelige piratene på programmet. Husbandet ble framstilt av to fengselsbetjenter fra Bastøy Fengsel. Som i enkelte andre settinger husbandet spiller, var dette et arrangement hvor det serveres alkohol. Dette er en del av virkeligheten utenfor fengselsmurene, men heller ikke denne gangen ble det rapportert om brudd på betingelsene som var satt for deltakelse på arrangementet. Nok et vellykket spilleoppdrag med kjemperespons fra både festivalgjester og arrangør, som for øvrig kunne melde at Skyldig som faen var ønsket tilbake til neste års festival. 24

26 Skyldig som faen spiller på Jailhouse Stage - Notodden Bluesfestival Torsdag 1. august spilte Skyldig som faen for andre gang på Jailhouse Stage, den nye scenen for band fra norske fengsler på Notodden Bluesfestival (NBF). Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å skape spillearenaer utenfor fengslene, og blir nærmere omtalt annet sted i denne rapporten. Skyldig som faen på Jailhouse Stage Notodden Bluesfestival Foto: Aina Rognstad Foto: Aina Rognstad Blues & Gospelkonsert i Bastøy Kirke Torsdag 22. august fikk Bastøy Fengsel besøk av Rita Engedalen og Margit bakken som i tillegg til egne solokarrierer også turnerer under navnet Damer i Blues. Konserten ble holdt på formiddagen i Bastøy Kirke, før begge artistene skulle delta på kveldens Bluesmesse i Tønsberg. Rita og Margit spilte på Bastøya også i 2012 i forbindelse med Road Show besøk fra Notodden Bluesfestival, hvor også Spoonful of Blues og Trond Ytterbø deltok. De har tidligere spilt med Prison Maniacs i Telemark Fengsel på 8. mars i 2011, hvor de klarte å få rundt 80 fanger til å synge allsang av full hals til Janis Joplin låter. Dette var antakelig det eneste 8. mars arrangementet dette året hvor kvinnelige artister ble hyllet med entusiastisk plystring da de entret scenen, men også en av de mest vellykkede konsertene Blues Behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel har hatt siden oppstart. 25

27 Konserten i Bastøy Kirke kunne hatt et større publikum, men en av årsakene til svakt oppmøte ble oppsummert på følgende måte av en profilert Bastøyfange med erfaring fra mange tidligere fengselskonserter: Trudde det var to religiøse berter «Jeg stakk tilfeldigvis oppom kjerka og hørte på de to damene dere hadde sendt ut. Fy f så bra. Det er den beste konserten jeg har vært på i alle de åra jeg har sitti i fengsel. Men du skjønner gutta trudde detta var to sånne religiøse berter. Hadde vi visst at det var disse damene som var helt rå, hadde det vært fullt.» Erling Havnå Bluesmesse i Tønsberg Senere på kvelden samme dag, ble det for andre år på rad arrangert en blueskonsert i Sven Foyn Bedehus i Tønsberg. Arrangementet fikk navnet «Bluesmesse», da det også var startskuddet for en serie kulturelle møtekvelder i regi av Kirkens Bymisjon i Sven Foyn kapellet denne høsten. Kveldens konsert var et fellesarrangement mellom Kirkens Bymisjon, Blues Factory AS, Notodden Bluesfestival og Tønsberg Roots Club, for Bymisjonens brukere, ansatte, frivillige og andre gjester. For Blues Factory AS er en av målsettingene med slike arrangementer, at fengselsband skal få prøve seg for et ordinært publikum og få spille sammen med etablerte bluesmusikere. Etter en innledende messe med lystenning, var det duket for en gjentakelse av fjorårets suksess hvor Rita Engedalen og Margit Bakken, denne gang med Trond Ytterbø på gitar, trollbandt gjestene med en fantastisk blanding av gospel og blues. Skyldig som faen spiller «Holyland» med Damer i Blues Gitaristen i Skyldig som faen tolket Holyland på sin egen måte med en spontan mollstemt solo som ble lagt merke til. Den påtroppende vokalisten i bandet, som denne kvelden stod på scenen for første gang, klarte seg også bra. Foto: B. Andersen Skyldig som faen avsluttet kvelden med et eget sett, men ble også invitert opp for å spille med Rita Engedalen, Margit Bakken og Trond Ytterbø på låta Holyland. I tillegg bidro Blues Factory 26

28 instruktørene Randi Gunhildstad (Bluesbelievers/Bastøy Bluesband) og Tom Dysa Støland (Bastøy Bluesband), både under den innledende messen og under Skyldig som faens konsert. Skyldig som faen spiller på Åpen Dag i Bastøy Fengsel Av ulike grunner bestemte Bastøy Fengsel at Bastøy Blues & Rock Festival, med inviterte fengselsband fra andre fengsler og etablerte bluesmusikere, som ble gjennomført i både 2011 og 2012, ikke skulle gjennomføres som en del av Åpen Dag dette året. Deler av husbandet spilte en kort sekvens for publikum som besøkte fengselet, men når sant skal sies - uten særlig entusiasme. Skyldig som faen spiller på «Eftablues» hos Skedsmo Bluesklubb Entusiasme var det derimot da Skyldig som faen spilte for mer enn 200 gjester på Lillestrøm Kulturpub hos Skedsmo Bluesklubb lørdag 14. september. «Eftablues» arrangeres på lørdag ettermiddag og er men å være en scene hvor også unge nyetablerte band kan få prøve seg. For Blues Factory er denne typen spillejobber spesielt viktige fordi de lokale bluesklubbene representerer et nettverk medlemmene i fengselsband kan kobles til både under og etter soning, samtidig som de gir fengselsband en mulighet til å spille for et ordinært publikum. Trommeslageren i bandet hadde blitt løslatt uka før, men Tom «Dysa» Støland fra fangesupportbandet Bastøy Bluesband, som også er en av Blues Factorys instruktører, tok utfordringen på strak arm. Gutta fikk også skikkelig koring fra Blues Factory instruktør Randi Gunhildstad (Bluesbelievers/Bastøy Bluesband), Christina Johannesen og Marit Vagstad fra Våle Kirkekor, samt bassgitarstøtte fra Dan Øyvind Helle (Bastøy Bluesband) på noen låter i andre sett. Utfordringen på denne spillejobben var ikke bare at bandet manglet trommeslager, men at de skulle spille to sett a 45 minutter, noe de aldri hadde gjort tidligere. Det er blant annet for å takle slike situasjoner at fangesupportbandet Bastøy bluesband ble etablert, og på denne spillejobben fungerte dette helt «etter boka». «Tusen takk tell Skyldig som faen som leverte en strålende fin konsert i går efta. Ni menn og kvinner sammenklemt på den lille utendørsscenen vår var rett og slett herlig. Vi sender stafettpinnen videre til andre bluesklubber.» Bookingsjef Ingar Johannesen Foto: Sven Erik Hagen 27

29 Skyldig som faen leverte to sett med blues, rock og akustisk slide og fikk kjemperespons fra drøye 200 gjester som hadde møtt opp på Lillestrøm Kulturpub denne lørdag ettermiddagen. Dette er utvilsomt en av de morsomste spillejobbene bandet har hatt så langt, noe som ikke minst skyldtes mottakelsen de fikk både av Skedsmo Bluesklubb og klubbens gjester. Skyldig som faen varmer opp for Carvin Jones (USA) hos Tønsberg Roots Club Tre uker senere, lørdag 4. oktober, fikk Skyldig som faen æren av å varme opp for den amerikanske bluesgitaristen Carvin Jones på Støperiet hos Tønsberg Roots Club. Carvin Jones, som av enkelte blir omtalt som «den nye Jimi Hendrix», fikk god kontakt med gutta fra Bastøy backstage og takket umiddelbart ja til en forespørsel om å spille med dem på Jimi Hendrix låta «Red House» som de hadde øvd inn spesielt for denne konserten. Skyldig som faen med Carvin Jones (USA) på Støperiet Foto: B. Andersen Blues Factory instruktør Knut Eide steppet inn på bass på Red House, da bandets egen bassist ikke følte han hadde fått øvd nok til å ha full kontroll på denne låta. Ny trommeslager var allerede under opplæring på Blueshuset, men var ikke klar for å ta stikkene på denne konserten. Problemet ble løst ved at tidligere trommeslager i bandet, som nå var løslatt og i full gang med videre øving på Blues & Rock Huset i Sandefjord, nok en gang stilte opp og spilte trommer under hele konserten med sine tidligere medfanger fra Blueshuset. Felles konsert med Våle Kirkekor i Våle Kirke Søndag 27. oktober spilte Skyldig som faen med Våle Kirkekor i Våle Kirke. Dette er tredje året på rad at slike felleskonserter blir arrangert, og da må det kunne kalles en tradisjon. Denne søndagen var kirken stapp full og bandet gjord en av sine beste konserter med koret så langt. Dette var også det siste eksterne spilleoppdraget før jul, og ble en flott musikalsk avslutning av et meget begivenhetsrikt år for Skyldig som faen og Blueshuset. 28

30 Blueshuset Blueshuset på Bastøy ble etablert 10. mai i 2011, og har etter hvert blitt en institusjon som har blitt lagt merke til langt utenfor Bastøy Fengsel. Med to ukentlige husbandøvinger, Blues & Rock Workshop en gang i uken med eksterne instruktører og spontant samspill hele uka, representerer dette et aktivitetsnivå som det ikke finnes maken til i noe annet norsk fengsel. Blueshuset har plass til syv beboere med tilknytning til musikkprosjektet og ved utgangen av 2013 har 32 fanger bodd på Blueshuset siden oppstart. Blueshuset fungerer på samme måte som de andre småhusene på øya, men skiller seg fra disse ved at beboerne deltar i faste aktiviteter, enten som kursdeltakere, medlemmer av husbandet eller i spontane samspilløvinger som foregår på huset. Blueshuset har PA-anlegg, forsterkere, trommer, elektriske og akustiske gitarer, elbass, el piano og synthesizer som kan benyttes av beboerne. Blueshuset har som utgangspunkt at deltakelse i kulturaktiviteter er et mål i seg selv, ikke minst for folk som av en eller annen grunn må tilbringe tiden i fengsel. I tillegg er Blueshuset basert på en antakelse om at deltakelse i musikkaktiviteter også kan være en viktig form for egenhabilitering, hvor det å tilegne seg reelle musikalske ferdigheter står sentralt. Blueshuset er i utgangspunktet åpent for alle fanger på øya som ønsker å delta i musikkprosjektet, men stiller strenge krav til egeninnsats. En annen måte å si dette på er at Blueshuset ikke passer for alle kategorier fanger, men er mest egnet for folk som ikke bare har vilje, men også evne, til å tilegne seg musikalske ferdigheter samt vilje og evne til å bidra på ulike måter. Huset har en Bluesfar og faste ukentlige husmøter som behandler saker som gjelder huset og hendelser knyttet til andre deler av musikkprosjektet. Skyldig som faen foran Blueshuset Foto: B. Andersen Skyldig som faen er selve drivkraften for musikkprosjektet i Bastøy Fengsel. I 2013 gjennomførte bandet 17 spilleoppdrag. De fleste av disse var på arenaer utenfor fengselet, som blant annet omfattet KROM konferansen på Storefjell, hageparty i den britiske ambassaden, Piratfestivalen i Stavern, Tønsberg Roots Club, Skedsmo Bluesklubb og Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival. I 2013 har beboerne på Blueshuset avholdt 42 husmøter, blant annet som en del av planleggingen av ulike prosjektaktiviteter. De ukentlige husmøtene har vært avgjørende, ikke bare som et nødvendig 29

31 planleggingsverktøy og arena for fordeling av oppgaver, men også med hensyn til nyrekruttering og for å sikre kontinuitet. I tillegg har husbandet Skyldig som faen gjennomført 92 faste øvinger med til sammen 276 timers samspill og forberedelser til konkrete spilleoppdrag. Den helt avgjørende fordelen med egen musikkboenhet er antakelig at det er mulig å få til en type læringsprosess hvor folk uten tidligere musikalsk erfaring kontinuerlig har tilgang til råd, tips og praktisk veiledning på en helt annen måte enn hva som ville ha vært mulig gjennom deltakelse på et ordinært gitarkurs en time eller to i uken. Denne typen spontant og uhøytidelig samspill, som har kjennetegnet det daglige livet på Blueshuset, er antakelig også den viktigste grunnen til at beboerne har kunnet tilegne seg relativt omfattende musikalske ferdigheter på kort tid. I 2013 har Blueshuset gjennomført 75 samlinger med til sammen 225 timers samspillsøvinger på huset Blueshuset som forberedende praksisarena for utdanning og jobb Blueshuset fungerer ikke bare som et musikalsk kollektiv hvor fanger får opplæring på instrumenter, mulighet til å spille med et band og spilleerfaring fra opptredener på ulike arenaer inne i og utenfor fengselet sammen med etablerte blues- og rock artister. En viktig del av Blueshusets virksomhet er planlegging og gjennomføring prosjekter. Først og fremst egne spillejobber inne i og utenfor fengselet, men også den årlige Bastøy Blues & Rock Festival, CD innspillinger og ulike former for informasjonsarbeid. Eftablues i Horten etter opplæring i «KursAdmin» hos Vestfold Kulturnettverk Lørdag 14. desember fikk «Bluesfar» på Blueshuset permisjon for å delta på opplæring i den nye nettbaserte Foto: Finn M. Reinhardtsen portalen KursAdmin som fra 2014 skal benyttes for føring av deltaker- og oppmøtelister som gir grunnlag for voksenopplæringsstøtte. Beboerne på Blueshuset har hatt ansvaret for føring av disse listene siden oppstart i 2011, men nettbasert føring krever opplæring i bruk av dette dataverktøyet. Kurset ble arrangert av Vestfold Kulturnettverk. Etterpå ble det tid til en julekonsert i regi av Horten Bluesklubb på kaia i Horten med lokale bluesmusikere frontet av Blues Factorys musikkfaglige leder Knut Eide. For folk som ikke tidligere har erfaring fra prosjektarbeid, er det å delta i slike prosesser antakelig en viktig form for kompetanseutvikling i seg selv. Det å planlegge, organisere, skaffe finansiering til og 30

32 gjennomføre en CD innspilling eller en musikkfestival er relativt omfattende og krevende prosesser, hvor deltakerne må ta del i planleggingen og selv ta seg av funksjoner som logistikkstyring, økonomi, lydteknikk, artist- og mediekontakter samt PR-arbeid. Når de samme folkene i tillegg skal bidra gjennom opptredener for både interne og eksterne aktører, og i tillegg må forberede seg gjennom omfattende øving, kan dette bli en nyttig - og for mange antakelig en helt ny type læringsprosess. Blueshuset på Bastøy Foto: Anne Charlotte Schjøll Foto: Anne Charlotte Schjøll En annen side ved Blueshusets virksomhet, som ble tydeligere i 2013, er at huset nå også fungerer som en forberedende praksisarena for fanger som ønsker å jobbe med eller planlegger et utdanningsløp innen kultur eller andre arbeidsområder. Vokalisten i Skyldig som faen, som har vært med helt fra starten, brukte sine erfaringer og praksis fra Blueshuset til å komme inn på et toårig studium i «Prosjektledelse Kultur» ved Norsk Institutt for Scene og Studio (NISS). En av gitaristene er i arbeidspraksis hos Blues Factory AS med mulighet til fast ansettelse etter endt soning. En annen gitarist, som var den første som søkte seg fra Trinn I (Telemark Fengsel) til Trinn II (Bastøy) for å fortsette sin «musikalske straffegjennomføring», og som bevisst har brukt musikken som et verktøy for å skaffe seg nok struktur til å fullføre en fagarbeiderutdanning, har fått tilbud om jobb hos Veidekke Entreprenør AS gjennom samarbeidsavtalen Blues Factory har med Veidekke. Rett før jul ble det klart at også nåværende trommeslager i bandet, kan starte i ny jobb med frigangsavtale etter nyttår hos foredlingsbedriften Persgaard AS, som også er en av bedriftene som samarbeider med Blues Factory AS. Blueshuset fungerer som disse bedriftene også har påpekt i praksis som et «screening device» for potensielle arbeidsgivere, fordi beboerne gjennom deltakelse i husets aktiviteter, har vist at de har nok struktur til å gjennomføre relativt krevende læringsprosesser basert på egenhabilitering. 31

33 Blues & Rock workshop med instruktører fra Blues Factory AS Virksomheten på Blueshuset finansieres med midler fra Vestfold Kulturnettverk/Musikk i fengsel og frihet (MIFF). 14 I tillegg til de faste husbandøvingene, har Blueshuset hatt en ukentlig Blues & Rock Workshop siden huset ble etablert. Blues & Rock Workshopen gjennomføres på tirsdager med instruktører fra Blues Factory AS, finansiert med midler fra Vestfold Kulturnettverk. 15 Blues & Rock Workshopen er i prinsippet åpen for alle fangene i Bastøy Fengsel med en begrensning på maksimalt 12 deltakere hver tirsdag. Workshopen benyttes til opplæring av nye husbandmedlemmer og fordypning i mer avanserte teknikker for de av Blueshusets beboere som allerede har tilegnet seg en del musikalske ferdigheter. I tillegg brukes Workshopen til å forberede viktige spillejobber med hele husbandet og øve inn nye låter til husbandets repertoar. Til sammen er det gjennomført 51 Workshoper med totalt 255 undervisningstimer i Berg Fengsel Berg Fengsel er i likhet med Bastøy et fengsel med lavt sikkerhetsnivå og kapasitet på 48 fangeplasser. Vestfold Kulturnettverk/MIFF finansierer musikkundervisningen i Berg Fengsel, som i likhet med opplæringen i Sem Fengsel gjennomføres av Blues Factory instruktør Dan Heide (Zeromancer). Søndre Vestfold Fengsel Berg Avdeling «Utsikten» hvor musikkopplæringen foregår 14 Vestfold Kulturnettverk, som er fylkesledd av Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd, har Musikk i fengsel og frihet (MIFF) som sin største enkeltsatsing. MIFF er i realiteten en finansierings- og fordelingsmekanisme for penger som kommer fra den såkalte 70-posten i Justis- og Beredskapsdepartementet, og finansierer blant annet Blueshuset på Bastøy med et årlig beløp på kroner. Vestfold Kulturnettverk/Musikkens Studieforbund administrerer også tildelingen av voksenopplæringsmidler som genereres fra opplæringsvirksomheten på Blueshuset og subsidierer i tillegg eksterne instruktører med et tilskudd på 100 kroner per undervisningstime i tillegg til voksenopplæringstilskudd generert fra undervisning med betalt lærer. 15 Basert på en samarbeidsavtale hvor Blues Factory AS kan fakturere Vestfold Kulturnettverk for undervisning gjennomført av Blues Factorys instruktører. 32

34 Musikkopplæring Musikkopplæringen foregår på «Utsikten», den gamle direktørboligen som ligger rett på utsiden av fengselet, både på mandager på kveldstid for fanger som soner i Berg Fengsel, og på fredager på dagtid for elever i den såkalte oppfølgingsklassen. 16 Utsikten har eget bandøvingsrom med sanganlegg, trommer, el-piano, bassanlegg, to gitarforsterkere og instrumenter. I 2013 har til sammen 10 fanger fra Berg Fengsel fulgt opplæringen på kveldstid mandager i totalt 90 undervisningstimer. På dagtid har 16 deltakere, som også har bestått av noen fanger fra mandagsgruppen, fulgt opplæringen i totalt 110 undervisningstimer. Husbandaktiviteter Berg Fengsel er et åpent fengsel, noe som blant annet betyr at mulighetene for å gjennomføre musikkaktiviteter og felles øving er lettere å få til enn i lukkede fengsler som Sem. I løpet av 2013 har da også noen av deltakerne i musikkopplæringen kommet opp på et musikalsk nivå som gjør at de nå kan spille som et band. Bandet, som foreløpig har fått navnet Utsikten etter stedet hvor bandøvingene gjennomføres, har en besetning med trommer, bass og to gitarister, hvor den ene også er vokalist. Utsikten spiller på veldedighetskonsert på Total i Tønsberg Den 7. juni hadde bandet sin første opptreden utenfor Berg Fengsel da de spilte på utestedet Total sammen med gitarlærer Dan Heide (Zeromancer). Konserten var et veldedighetsarrangement til inntekt for fanger i et fengsel i Malawi, hvor også artistene Linda Kvam og Terje Johannesen stod på programmet sammen med blant annet Dan Heides eget band Granlyulven, Polfarerne, Steady State og Geir Johnsen. Konserten hadde bra besøk og fikk pressedekning i Tønsbergs Blad. Utsikten og Granlyulven spiller på Total i Tønsberg 16 Dette er et skoletilbud til løslatte fra fengsel som ønsker å ta eller fullføre videregående fag. 33

35 Bastøy Bluesband på Utsikten Bastøy Bluesband - Blues Factorys fangesupportband med etablerte bluesartister fra Vestfold fikk i februar 2013 en avtale med Berg Fengsel om å benytte Utsikten som øvingslokale. I 2013 ble det gjennomført 5 øvinger med til sammen 20 timers, hvor en av gitaristene i Skyldig som faen fra Blueshuset i Bastøy Fengsel også fikk anledning til å delta inntil to ganger i måneden. Fangesupportbandet Bastøy Bluesband Fra øving på Utsikten Foto: Tom «Dysa» Støland Foto: Randi Gunhildstad CD innspilling våren 2014 Forberedelser er nå i gang for å spille inn en CD med husbandet i Berg Fengsel og andre fengselsband som har vært med på Blues Factorys opplæringsmodell. Innspillingen skal gjennomføres i hjemmestudioet til gitarlærer Dan Heide, som også er studiotekniker og produsent. Med på denne CD en blir også Skyldig som faen (Bastøy Fengsel), Prison Maniacs (Telemark Fengsel) og fangesupportbandet Bastøy Bluesband. I likhet med den forrige CD en «Bra Oppe! Bra Nede!», som ble spilt inn med mobilt studio i Bastøy kirke, vil proffe blues- og rock musikere bidra etter behov. Planen er å ha CD produksjonen klar til Jailhouse Stage på Notodden bluesfestival Hof Fengsel Hof Fengsel er i likhet med Bastøy- og Berg et fengsel med lavt sikkerhetsnivå, men har i motsetning til disse åpne fengslene fanger som sitter på relativt korte dommer. Dette er nå i ferd med å endres, i den forstand at flere nå soner dommer av seks måneders varighet, og med en total kapasitet på 120 fanger er Hof Fengsel på størrelse med Bastøy. Etter forespørsel fra fengselsleder John Nilsen har Blues Factory AS hatt samtaler med Hof Fengsel om muligheten av å starte opp musikkopplæring basert på Blues Factorys opplæringsmodell også i dette fengselet. Dette er nå bestemt, og den 16. januar neste år settes det hele i gang med Kick Off Konsert for samtlige fanger og ansatte i verkstedhallen I fengselet med Skyldig som faen (Bastøy Fengsel) frontet av Knut Eide (Moonlight Crying) og Prison Maniacs (Telemark Fengsel) med Trond Ytterbø (Notodden Bluesband) up front. 34

36 Kick Off konsert for nytt musikkprosjekt i Hof Fengsel 16. januar 2014 får både fanger og ansatte fri etter lunsj for å delta på Kick Off Konsert med Skyldig som faen fra Blueshuset på Bastøy og Prison Maniacs fra Telemark Fengsel, frontet av Knut Eide (Moonlight Crying), Randi Gunhildstad (Bluesbelievers), Trond Ytterbø (Notodden Bluesband) og Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband). I tillegg til informasjon om Blues Factorys opplæringsmodell og samarbeidet med Veidekke Entreprenør AS, blir det rekruttering til musikkopplæringen etter konserten. Musikkopplæringen i Hof Fengsel er et samarbeidsprosjekt mellom Blues Factory AS, Vestfold Kulturnettverk/Musikk i fengsel og frihet (MIFF) og Hof Fengsel, hvor både fritidsleder, skoleavdelingen og bibliotekar er involvert. Fengselet har allerede klargjort et eget bandøvingsrom og det første musikkutstyret ble handlet inn før jul finansiert med midler fra MIFF. Musikkopplæringen vil foregå med Blues Factorys instruktører i Vestfold, finansiert med voksenopplæringsmidler og undervisningsstøtte fra Vestfold Kulturnettverk/MIFF og skoleavdelingen. Hof Fengsel er også et av de fire åpne fengslene i Vestfold som er aktuelle for deltakelse i den nye modellen for Skole på byggeplass rettet mot fanger med frigangsmulighet, som eventuelt vil bli satt i gang i 2014 hvis det oppnås enighet med Veidekke Entreprenør AS og andre aktører om organisering og finansiering. Trøgstad Fengsel Blues Factory besøkte Indre Østfold Fengsel avdeling Trøgstad mandag 19. august etter invitasjon fra fengselets skoleavdeling. Formålet med besøket var å presentere Blues Factorys opplæringsmodell, dele erfaringene fra arbeidet med musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel og orientere om mulighetene for deltakelse på spillearenaer som Jailhouse Stage (Notodden Bluesfestival) og ulike bluesklubbarenaer utenfor fengselet. Blues Factory AS har ingen instruktører eller undervisning i Trøgstad Fengsel, men ønsker å bidra til utviklingen av musikktilbud og etablering av band i så mange fengsel som mulig Selv om vi formelt var invitert til Trøgstad Fengsel for å presentere Blues Factory AS, fikk vi ikke adgang til selve fengselet. Den forberedte presentasjonen måtte derfor erstattes av en muntlig orientering i et av besøksrommene på utsiden. Vår nybakte praksiskandidat med frigang fra Bastøy Fengsel holdt en glimrende presentasjon av sine erfaringer fra Blueshuset og sitt nåværende arbeid i Blues Factory AS for fengselets skolelærere, men fikk på grunn av sin formelle fangestatus ikke spise i fengselets kantine. Tegningen som illustrerer teksten er vår nye medarbeiders spontane kommentar til dette triste faktum. Karikaturen kan tolkes i ulike retninger, men dette overlates til lesernes egen fantasi. 35

37 I etterkant av besøket ble det startet opp musikkundervisning to ganger i uken med to av skoleavdelingens lærere som instruktører. Tirsdag 19. november fikk Bastøy Fengsel en gjenvisitt fra disse lærerne som ønsket å lære mer om hvordan Blueshuset og musikkaktivitetene på øya var organisert. I den grad Trøgstad Fengsel klarer å få fram band som kan spille på et visst nivå, vil Blues Factory åpne for spilleoppdrag på Jailhouse Stage og lokale bluesklubber gjennom samarbeidet vi har med Notodden Bluesfestival og Norsk Bluesunion. Illustrasjon: Henrik Sæther Spillearenaer Fanger har tradisjonelt fått spille for medfanger inne i fengslene eller på fengselslignende arenaer utenfor fengslene etter endt soning. En viktig del av Blues Factorys habiliteringsarbeid består i å skape arenaer hvor fanger, løslatte fra fengsel og andre ungdommer som har deltatt i opplæringen, får anledning til å vise hva de kan og får muligheten til å spille med kjente blues- og rockemusikere for et ordinært publikum. I 2010 og 2011 ble det skapt nye spillearenaer inne i Telemark- og Bastøy Fengsel. I 2012 fikk Blues Factory AS en avtale med Notodden Bluesfestival (NBF) som førte til at nyskapningen Jailhouse Stage ble en realitet. I tillegg er de lokale bluesklubbene viktige arenaer i Blues Factorys strategi, fordi de representerer spillearenaer utenfor fengslene hvor det er mulig å spille for et ordinært publikum sammen med profesjonelle artister. Jailhouse Stage - Notodden Bluesfestival Torsdag 1. august var det duket for nok en gjennomføring av Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival. Til årets arrangement hadde vi booket Skyldig som faen (Bastøy Fengsel), Prison Maniacs (Telemark Fengsel), Venjas Harem (Oslo) og fangesupportbandet Bastøy Bluesband med etablerte bluesmusikere fra Vestfold. Åpningstalen ble holdt av Janne Hegna fra LO-forbundet Musikernes Fellesorganisasjon. Arrangementet foregikk på Teledølen på festivalens åpningsdag og ble en stor suksess, noe som ikke minst skyldtes et stort og meget entusiastisk publikum som hadde møtt fram for å høre de ulike fengselsbandene. Arrangementet ble hovedoppslag på NRK reportasjen fra Notodden Bluesfestival og fikk også egen mediedekning i TV Telemark. 36

38 Venjas Harem (Oslo) Prison Maniacs (Telemark Fengsel) Skyldig som faen (Bastøy Fengsel) Bastøy Bluesband (Vestfold) Foto: Aina Rognstad Foto: Tom Støland Jailhouse Stage Jailhouse Stage er en ny og unik scene for norske fengselsband på Notodden Bluesfestival. Jailhouse Stage ble gjennomført for første gang i 2012 på en av festivalens hovedscener med husband fra Telemark-, Bastøy- og Ravneberget Fengsel og ble en ubetinget suksess. Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å skape spillearenaer utenfor fengselsmurene, og er ment å være en arena hvor fanger som har deltatt i musikkopplæring og husbandvirksomhet i norske fengsler kan synliggjøre sine musikalske ferdigheter, og samtidig få muligheten til å spille med profesjonelle norske og utenlandske bluesartister. Jailhouse Stage er i prinsippet åpen for husband fra alle norske fengsler, men vil i praksis være forbeholdt husband som har tilegnet seg musikalske ferdigheter som tilsier at de kan gjennomføre en opptreden med et visst musikalsk nivå. Deltakelse på Jailhouse Stage er med andre ord ment å «henge høyt», i den forstand at det vil kreve en betydelig egeninnsats fra potensielle band for å få opptre på festivalen. For Notodden Bluesfestival er Jailhouse Stage et uttrykk for festivalens ønske om å være en viktig samfunnsaktør og en videreføring av festivalens tradisjonelle sosiale engasjement. 37

39 Som i 2012 var det fangesupportbandet Bastøy Bluesband, med etablerte bluesmusikere fra Vestfold, som fikk æren av å varme opp for band fra de ulike fengslene. At proffene varmer opp for amatørene og ikke omvendt, er slik det skal være på Jailhouse Stage, hvor det er artistene fra fengslene som står i fokus. Besetningen bestod av Tom «Dysa» Støland (Harp n Blues) på trommer, Dan Øyvind Helle (Bastøy Bluesband) og Jon Kristiansen (Bluesbelievers) på bass, Bjørn Andersen (Bastøy Bluesband) på gitar, Randi Gunhildstad (Bluesbelievers) på vokal, Knut Eide (Moonlight Crying) på vokal, gitar og munnspill og Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband) på piano. Bastøy Bluesband på Jailhouse Stage Foto: Aina Rognstad Foto: Aina Rognstad Andre band ut var Prison Maniacs fra Telemark Fengsel, som hadde med seg de to Blues Factory instruktørene Trond Ytterbø (Notodden Bluesband) som er gitarlærer i Telemark Fengsel, og Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband), som spiller med husbandet en gang i måneden. Av ulike grunner er det ikke alltid slik at alle bandmedlemmene reise ut. Denne gangen måtte bassisten bli igjen, noe som ble kompensert ved at fengselsinspektør Magnar Haugen stilte opp som bassist. Trommeslager «Jensen» i Prison Maniacs spilte sin egen låt «Feil» med bandet og ble fotfulgt av et TV team fra TV Telemark, som også lagde en egen reportasje om «Jensen» og Blues Behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel. Her sammen med en meget stolt mor på Jailhouse Stage. Foto: Knut Morten Halvorsen Blues Factory har som målsetting at det alltid skal være med et jenteband på Jailhouse Stage hvis slike finnes. I 2012 hadde vi Forbidden Fruits fra Ravneberget Fengsel og i år var det jentene i Venjas Harem sin tur. Dette bandet, som på mange måter har vært ansiktet utad for Musikk i fengsel og 38

40 frihet (MIFF) siden oppstart, er strengt tatt ikke lenger et fengselsband, men fortjente en plass på Jailhouse Stage, ikke minst for sin rolle som ambassadører for musikkopplæring i fengslene og fordi det er et veldig kult band. Med seg på scenen denne dagen hadde de blant annet Venja Ruud Nilsen og Sara Anderson fra Honky Tonk Angels og musikklærer Bente Mari Mortensen. Jentene gjorde en skikkelig jobb og fikk kjemperespons fra publikum på en fullsatt Jailhouse Stage. En av gitaristene fra Blueshuset hadde vært på to dagers slidegitarkurs hos slidegitaristen Daniel Eriksen i april og fikk vise noe av det han hadde plukket opp i en akustisk del hvor han spilte med Blues Factory instruktør Knut Eide og Blues Factorys daglige leder. Foto: Sven Erik Hagen Deretter var det duket for Skyldig som faen fra Bastøy Fengsel, med koring fra Blues Factory instruktør Randi Gunhildstad samt Marit Vagstad og Christina Johannesen fra Våle Kirkekor. Blueshuset serverte et repertoar med hardcore blues og rock som gikk rett hjem hos publikum og avsluttet det hele med en spontan bluesjam med dans på scenen. Skyldig som faen på Jailhouse Stage Foto: Aina Rognstad Foto: Aina Rognstad Som den viktigste bluesarenaen i Europa, kan Notodden Bluesfestival i realiteten plukke norske og internasjonale bluesartister på øverste hylle. Mer enn 3000 band søker hvert år om å få spille på festivalen, mens bare et fåtall slipper gjennom nåløyet. Det er derfor ikke en selvfølge, eller primært på grunn av musikalske kvaliteter, at amatørband fra norske fengsler får spille på festivalen. I realiteten er dette intet mindre enn et lite «eventyr» som kunne realiseres, fordi festivalen helt fra 39

41 start hat hatt en målsetting om å vise samfunnsansvar ved å legge til rette for aktiviteter som blant annet inkluderer barn og ungdom. 18 For fangene fra fengslene og tidligere fanger som var representert på årets Jailhouse Stage, var det å få spille på Notodden Bluesfestival en meget spesiell opplevelse, noe som ikke minst hadde sammenheng med at fangene ble ønsket velkommen og ble behandlet som artister på linje med de profesjonelle artistene som skulle spille på festivalen. Alle musikerne fra de tre fengslene fikk festivalpass med gratis adgang til samtlige konserter på festivalen fra torsdag til søndag og plass på den offisielle festival T-skjorta med eget bandnavn på ryggen sammen med årets headliner Van Morrison. Samtlige band ble også presentert med bilde og omtale i festivalens programfolder og var med på festivalens offisielle plakat. Van Morrison øverst Prison Maniacs, Venjas Harem og Skyldig som faen i bånn på festivalens offisielle plakat det er slike ting som gir sjøltillit og cred, og som gjør at tilegnede musikalske ferdighetene faktisk blir et verktøy som kan brukes til noe etter endt soning. All ære til Notodden Bluesfestival Europas viktigste bluesarena som har forstått dette og gir fengselsband en mulighet de ellers aldri ville vært i nærheten av. Bluesklubbene Nettverket av 60 bluesklubber spredt over hele landet, er viktige samarbeidspartnere i Blues Factorys habiliteringsarbeid, og representerer vår konkretisering av den såkalte tilbakeføringsgarantien og kriminalomsorgens ønske om et tettere samarbeid mellom kriminalomsorgen og de frivillige organisasjonene, slik det kommer til uttrykk i Stortingsmelding 37 ( ): Straff som virker mindre kriminalitet tryggere samfunn. Norsk Bluesunion (NBU) I 2012 ble Norsk Bluesunion med i Blues Factorys Faglige Råd. 19 Norsk Blues Union (NBU) er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og festivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål. NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge og har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift. NBU ble opprettet våren 1997 etter grundig forarbeid av aktive ildsjeler i det norske bluesmiljøet. Ved oppstart bestod NBU av 23 bluesklubber. NBU har siden den gang hatt en formidabel tilvekst og har i dag 60 lokale bluesklubber registrert i Frivillighetsregisteret som medlemmer. På årsmøtet i 2011 ble Norsk Blues Union etablert som en selvstendig organisasjon 18 Festivalen har fra start hatt egen «Barneblues» og har siden 1989 arrangert det såkalte «Ungdomsseminaret» for ungdom under 18 år med en ukes opplæring med profesjonelle norske og internasjonale bluesmusikere som instruktører, hvor en relativt stor andel av deltakerne senere har endt opp som etablerte musikere. 19 Representert ved Bitten Svendsen, leder i Norsk Bluesunion 40

42 etter at tidligere moderforbund Norsk Rockforbund ikke lenger prioriterte å jobbe sjangerrettet for bluesen, men heller ønsket å være en sjangernøytral arrangørorganisasjon. Alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU abonnerer på Blues News som en del av sitt medlemskap, og magasinet Blues News er i dag NBUs viktigste informasjonskanal. Bluesklubbene som nettverk utenfor fengselsmurene De 60 bluesklubbene som er tilsluttet Norsk Bluesunion representerer et meget viktig nettverk i Blues Factorys strategi, fordi de kan tilby band fra norske fengsel og løslatte arenaer hvor det er mulig å spille for et ordinært publikum sammen med profesjonelle artister. Alle som løslates fra Bastøy Fengsel etter å ha bodd på Blueshuset eller deltatt i musikkaktivitetene på øya, får et års betalt medlemskap i den lokale bluesklubben der de bor hvis de ønsker det. Bluesklubbene er også viktige fordi de representerer en mulighet for tidligere straffedømte til å skaffe seg kontakter og et nettverk som kan bistå med hjelp til å starte band eller komme i kontakt med andre musikere. I tillegg representerer de en mulighet til å bli med på praktiske forberedelser og gjennomføring av ulike klubbaktiviteter og festivaler. I 2013 ble fengselsband booket av Tønsberg Roots Club og Skedsmo Bluesklubb. Begge spilleoppdragene ble gjennomført av Skyldig som faen fra Bastøy Fengsel. 20 Skedsmo Bluesklubb Den 14. september spilte Skyldig som faen på Lillestrøm Kulturpub hos Skedsmo Bluesklubb, her avbildet med gitarrekka og bandets vokalist. Definitivt en av de beste og morsomste spillejobbene bandet har gjort, noe som ikke minst skyldtes mottakelsen gutta fikk hos Skedsmo Bluesklubb og et stort og meget entusiastisk publikum som hadde møtt opp til «Eftablues» denne lørdagen. Skyldig som faen på Lillestrøm Kulturpub Foto: Sven Erik Hagen Foto: Sven Erik Hagen 20 Begge spillejobbene er tidligere omtalt i gjennomgangen av husbandaktiviteter i Bastøy Fengsel. 41

43 Tønsberg Roots Club Tønsberg Roots Club var den første bluesklubben som booket fengselsband. Det skjedde i 2012, da Skyldig som faen varmet opp for spellemannprisvinner Billy T. Band på Total i Tønsberg. I 2013 ble bandet booket igjen 4. oktober, denne gang for å varme opp for Carvin Jones (USA) på Støperiet i Tønsberg. Trinn III: Musikkopplæring etter løslatelse fra fengsel Kulturaktiviteter har tradisjonelt blitt oppfattet først og fremst som underholdningstilbud og fritidsaktivitet i fengslene. Med etableringen av prosjektet Musikk i fengsel og frihet (MIFF) i 1991 ble det riktignok introdusert et strategisk element, i den forstand at deltakelse i kulturaktiviteter under straffegjennomføring ble antatt å kunne spore til fortsatt kulturell deltakelse også etter endt soning. Til tross for en relativt omfattende aktivitet innenfor fengselsmurene siden oppstart, med etablering av band og musikalske aktiviteter i fengslene, har det som var prosjektets bærende ide at straffedømte skulle benytte tilegnede musikalske ferdigheter under soning som en vei bort fra rus og kriminalitet etter løslatelse i mindre grad blitt realisert. Blues Factory AS bruker musikkopplæring som et strategisk verktøy i habiliterings- og tilbakeføringsarbeidet, noe som ikke bare betyr at tilegnede musikalske ferdigheter må være på et visst nivå for å bli et reelt verktøy den enkelte kan benytte etter soning, men også at det finnes et organisert tilbud om videre opplæring og spillemuligheter. I Blues Factorys opplæringsmodell er dette definert som Trinn III. Med tilskuddet som ble gitt fra Justisdepartementet i mai, fikk vi muligheten til å videreføre arbeidet som var etablert i Telemark- og Bastøy Fengsel, utvide virksomheten til nye fengsler og starte opp et tilbud om Trinn III opplæring etter soning. Blues & Rock Huset Blues Factory AS har sin hovedbase i det nye Blues & Rock Huset i Sandefjord. En stor Sveitservilla i sentrum av byen som opprinnelig var Sandefjord Sykehus. Her har vi har tilgang til kontorer, undervisnings- og øvingsrom, samt et konsertlokale i underetasjen hvor kursdeltakere og band kan spille live og demonstrere tilegnede musikalske ferdigheter. Det planlegges nå også en utescene i den store hagen, ulike arrangementer og etablering av flere bandøvingsrom. I tillegg er det åpnet for at hele huset etter hvert kan disponeres for Blues Factorys virksomhet, noe som også har sammenheng med at vi nå har innledet et formelt samarbeid med Sandefjord Kulturskole og Vestfold Kulturnettverk, hvor vi i tillegg til Trinn III opplæring for løslatte fra fengsel, også planlegger oppstart av prosjektet Music Factory, et tilbud om gratis musikkopplæring for ungdom mellom 12 og 20 år som faller utenfor de etablerte betalingsbaserte opplæringstilbudene. 42

44 Blues & Rock Huset Foto: Knut Nordhagen Høsten 2013 har gått med til forberedelser og klargjøring av kontorer, undervisnings- og bandøvingsrom samt oppstart av et første Trinn III kurs for løslatte fra fengsel. Blues Factory AS samarbeider nå tett med Musikkens Studieforbund/MIFF og Vestfold Kulturnettverk (VKN) om musikkopplæring inne i fengslene og på Trinn III, og som en del av dette samarbeidet er det MIFF/VKN som har finansiert innkjøp av musikkinstrumenter og utstyr til husets første bandøvingsrom. I tillegg bidro et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen til at vi kunne gå til innkjøp av et profesjonelt PA-anlegg som skal benyttes til arrangementer inne og ute på huset. Trinn III opplæring i Sandefjord Opplæringen i 2013 har foregått på dagtid, blant annet med tidligere beboere fra Blueshuset på Bastøy. Noen av disse er nå i gang med forberedelser til etablering av eget band på utsiden av fengselet med øvingsmuligheter på Blues & Rock Huset. Trinn III opplæringen er i prinsippet åpen for alle som måtte ønske å delta, men er i utgangspunktet primært et tilbud til tidligere straffedømte som ønsker mer opplæring og spillemuligheter etter endt soning. Noen av disse fungerer også som ressurspersoner som stiller opp hvis fengselsband av ulike grunner skulle mangle en trommeslager, gitarist eller bassist for å kunne gjennomføre en konkret spillejobb inne i eller utenfor fengslene. 43

45 Tidligere trommeslager i Skyldig som faen på Jailhouse Stage Notodden Bluesfestival Et glimrende eksempel er denne karen som har stilt opp for tidligere medfanger fra Blueshuset på spillejobber i Slagen Kirke, Tønsberg Roots Club., KROM Konferanse på Storefjell og Kick Off Konsert i Hof Fengsel. Her fra Jailhouse Stage 2013 da han fortsatt var trommis i Skyldig som faen. Foto: Aina Rognstad Blues Factory AS har en avtale med Sandefjord Fengsel som åpner for at kvinnelige fanger som ønsker det, kan delta i musikkopplæringen på Blues & Rock Huset på dagtid, da fengselet ligger i gangavstand fra Blues & Rock Huset. Dette betyr også at det er etablert et tilbud som gjør at kvinner som soner i fengsel med høyt sikkerhetsnivå og har deltatt i musikkopplæring på Trinn I, kan søke overføring til Sandefjord Fengsel som en del av soningsprogresjonen, hvis de ønsker mer opplæring og spillemuligheter under den siste delen av straffegjennomføringen. Blues Factory AS forbereder som tidligere nevnt også samarbeid med Larvik Fengsel og Thor Heyerdahl Videregående Skole om musikkopplæring i Som en del av dette samarbeidet vil Blues & Rock Huset også være et tilbud om videre opplæring for løslatte fra Larvik Fengsel. Bandøvingsrom Undervisningslokale Foto: Knut Nordhagen Foto: Knut Nordhagen I tillegg til Trinn III opplæring er bandøvingsrom på Blues & Rock Huset også tilgjengelig for løslatte fra fengsel som har behov for øvingslokale til egne band på lik linje med andre lokale band. 44

46 Tilja Oppfølgingssenter i Skien Blues Factory AS har en avtale med Kirkens Sosialtjeneste om leie av bandøvingsrom på Tilja Oppfølgingssenter i Skien for elever fra Tyrili Sør (Snipetorp) og andre deltakere. Det første Trinn III kurset ble gjennomført høsten 2012 og våren 2013 med en gruppe elever fra Snipetorp. Tilja Oppfølgingssenter i Skien Blues Factory AS har en avtale med Tyrili Sør hvor elever fra Snipetorp får anledning til å delta på Trinn III kurs på Tilja. Etter et informasjonsmøte høsten 2013 var det mange elever fra Snipetorp som ønsket å delta. Gjennomføring strandet imidlertid da det ikke var mulig å få støtte til egenandeler fra NAV. Nytt kurs startes opp våren 2014, denne gang uten egenandeler og med undervisningsstøtte fra Telemark Kulturnettverk. Utfordringen med elever fra Tyrili Sør og løslatte fra fengsel generelt gjelder finansiering av egenandeler, da dette er deltakere som av ulike grunner ikke har penger til å betale for kurs. Elever i Tyrili kommer fra hele landet. Slik regelverket fungerer nå, er den enkelte elev avhengig av støtte fra NAV i sin hjemkommune. I 2014 vil slike kurs bli gjennomført uten egenandeler fra deltakerne. Music Factory Åpen møteplass med gratis musikkopplæring til ungdom Blues Factory AS har nå innledet et formelt samarbeid med Sandefjord Kulturskole og Vestfold Kulturnettverk lokalt om et prosjekt som har fått navnet Music Factory. 21 Sandefjord Kulturskole er en av de mest veldrevne kulturskolene i landet og fikk nylig 5,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av talenter innen klassisk musikk. De er imidlertid ikke like gode når det gjelder rytmisk musikk, og har derfor valgt Blues Factory AS som sin samarbeidspartner for å utvikle dette området videre. I praksis betyr det at vi også kan benytte noen av Kulturskolens dyktige lærere og at de kan trekke på våre instruktører og øvings- og undervisningslokaler. Samarbeidet ble formelt godkjent av Skole- og barnehageutvalget i Sandefjord Kommune på et møte 20. november, hvor prosjektet Music Factory også ble enstemmig anbefalt av Skole- og barnehageutvalget. 21 Vestfold Kulturnettverk er lokalleddet i Musikkens Studieforbund som har Musikk i fengsel og frihet (MIFF) som sitt største enkeltprosjekt. Blues Factory AS har inngått en samarbeidsavtale med Vestfold Kulturnettverk som gjelder samarbeidet om opplæring inne i fengslene og på Trinn III nasjonalt. I tillegg har vi inngått en avtale med Vestfold Kulturnettverk lokalt om videreutvikling av Blues & Rock Huset i Sandefjord som også omfatter prosjektet Music Factory. Denne delen av samarbeidet har ingen tilknytning til MIFF. 45

47 Figur 3: De ulike aktivitetsområdene på Blues & Rock Huset Som det framgår av figuren er Trinn III opplæringen primært et samarbeid mellom Blues Factory AS og MIFF rettet mot løslatte fra fengsel som ønsker videre musikkopplæring, spillemuligheter og øvingslokaler. Denne delen av virksomheten foregår på dagtid og er som nevnt også et tilbud blant annet til fanger fra Sandefjord Fengsel. Music Factory er ment å være et tilbud om gratis musikkopplæring til ungdom som av ulike grunner faller utenfor de etablerte tilbudene som krever betaling for å kunne delta. Musikkopplæringen vil foregå både på dagtid og ettermiddag/kveld, men på andre tidspunkt enn Trinn III kurs rettet mot løslatte fra fengsel. Prosjektet skal finansieres blant annet med såkalte Storbymidler og søknad ble sendt i november. Sandefjord Kommune oppfordret til å søke om finansiering for en tre års periode, og går søknaden inn, planlegges oppstart i forbindelse med skolestart i august Det blir da satt av en halv stilling til Blues Factory AS for å organisere og administrere Music Factory som en åpen kulturell møteplass for ungdom mellom 12 og 20 år, og en halv stilling til musikkfaglig ansvarlig med Sandefjord Kulturskole som arbeidsgiver. En første oppgave blir da å kartlegge etterspørselssiden, i den forstand at Music Factory må kunne tilby opplæring og kurs innen musikksjangre som faktisk etterspørres av lokale ungdommer. I tillegg blir utfordringen å bygge opp et rusfritt miljø, med gode opplæringstilbud, øvingsmuligheter og spillearenaer. 46

48 Sentrale aktører fra Vestfold Kulturnettverk, Blues Factory AS og Kulturskolen på B & R Huset Foto: Kurt André Høyessen Foto: Olaf Akselsen Musikkopplæring, øvingshotell og spillearena for lokale band Den tredje delen av virksomheten på Blues & Rock Huset retter seg mot musikkinteressert ungdom generelt og lokale band i Sandefjord som trenger øvingslokaler og eventuelt opplæring. Målsettingen er at Blues & Rock Huset etter hvert skal få samme rolle i Sandefjord som Haugarock har i nabobyen Tønsberg, hvor 16 lokale band i dag har tilgang til tre bandøvingsrom og en godt utstyrt scene for ulike arrangementer. 22 I motsetning til Haugarock vil Blues & Rock Huset også kunne tilby musikkopplæring både med Kulturskolens egne lærekrefter og Blues Factorys instruktører. Foto: Olaf Akselsen Målsettingen er å kunne tilby både individuell opplæring og kurs for grupper av ungdom som ønsker å starte band innen ulike musikksjangre. På sikt er det også planer for å kunne tilby opplæring innen lyd- og studioteknikk, låtsnekringskurs og workshops. I tillegg vil det legges til rette for at Blues & Rock Huset blir en aktiv møteplass og musikkarena hvor ungdommene kan vise hva de kan. 22 Haugarock er et kommunalt drevet tilbud som har eksistert i 20 år. Blues Factory AS og Sandefjord Kulturskole besøkte Haugarock 16. oktober for å lære av erfaringene driverne av dette stedet har gjort. 47

49 Utdanning, arbeidspraksis og jobb Som tidligere påpekt er Blueshuset på Bastøy også i ferd med å bli en praksisarena for fanger som ønsker å starte et utdanningsløp innen kultur. Vi har samtaler med Notodden Bluesfestival om muligheten for at festivalen kan tilby praksisplasser for å lære praktisk festivalarbeid fra A til Å, og har som målsetting at også Blues Factory AS skal bli et sted hvor tidligere straffedømte kan lære praktisk kulturarbeid. Et første skritt i denne retning ble tatt i august, da en av gitaristene fra Blueshuset på Bastøy fikk godkjent arbeidspraksis på Blues & Rock Huset som frigangsavtale med Blues Factory AS som tiltaksarrangør. Henk - på Blues & Rock Huset Første praksisplass i Blues Factory AS Henrik S. Sæther begynte i arbeidspraksis på Blues & Rock Huset i august. Han er gitarist i husbandet Skyldig som faen i Bastøy Fengsel og har bodd på Blueshuset på Bastøy fra oppstart i Han har spilt nærmere 60 spillejobber inne i og utenfor Bastøy Fengsel med husbandet, og har etter hvert markert seg som en meget talentfull gitarist som har spilt blant annet med folk som Trond Ytterbø, Vidar Busk, Knut Reiersrud, Daniel Eriksen, Morten Omlid, Knut Eide, Jostein Forsberg, Knut Nordhagen, Rita Engedalen, Margit Bakken, Keith Austin, Michael Gallaher og Carvin Jones. Foto: Knut Nordhagen Henrik er ikke bare et stort gitartalent, men er også en god tegner som har produsert en rekke enkelttegninger med motiv fra sitt opphold i Bastøy Fengsel. Med litt ekstern hjelp ble noen av disse utgangspunkt for en ny tegneseriestripe som ble meldt på i Dagbladets Seriekonkurranse høsten I tillegg fikk han sitt første betalte tegneoppdrag da han ble spurt om å tegne konsert- og turneplakat for det nyetablerte bandet Bluestown Kings fra Notodden. Vokalisten i Skyldig som faen som har vært med helt fra starten, brukte sine erfaringer og praksis fra Blueshuset til å komme inn på et toårig studium i «Prosjektledelse Kultur» ved Norsk Institutt for Scene og Studio (NISS). Nåværende «Bluesfar» på Blueshuset planlegger også å søke opptak på NISS, ikke på «Prosjektledelse Kultur», men på studiet i lydteknikk. En annen av husbandets tidligere gitarister, som var den første som søkte seg fra Trinn I (Telemark Fengsel) til Trinn II (Bastøy) for å fortsette sin «musikalske straffegjennomføring», og som bevisst har brukt musikken som et verktøy 48

50 for å skaffe seg nok struktur til å fullføre en fagarbeiderutdanning, har fått tilbud om jobb hos Hammerfest Entreprenør AS etter soning gjennom samarbeidsavtalen Blues Factory har med Veidekke. Rett før jul ble det klart at også nåværende trommeslager i bandet, kan starte i ny jobb med frigangsavtale etter nyttår hos foredlingsbedriften Persgaard AS, som også er en av bedriftene som samarbeider med Blues Factory AS. 23 Blueshuset fungerer som disse bedriftene også har påpekt i praksis som et «screening device» for potensielle arbeidsgivere, fordi beboerne gjennom deltakelse i husets aktiviteter, har vist at de har nok struktur til å gjennomføre relativt krevende læringsprosesser basert på egenhabilitering. Persgaard AS Blues Factory AS samarbeider med foredlingsbedriften Persgaard AS som produserer ulike kyllingbaserte produkter. Bedriftens eier var med på etableringen av Blueshuset på Bastøy i 2011 og er i dag en av Blues Factorys eiere. Fanger med frigang fra Bastøy- og andre åpne fengsler, samt løslatte fra fengsel som ønsker opplæring og jobb innen matproduksjon tilbys praksisplasser og jobb i Persgaard AS. Veidekke Entreprenør AS Veidekke er landets største- og Nordens fjerde største bygg- og anleggsbedrift med virksomhet i hele Norge samt i Danmark og Sverige. Veidekke Entreprenør AS etablerte i 1997 prosjektet Skole på byggeplass som en del av Veidekkeskolen i en periode hvor det var meget vanskelig å få tak i dyktige fagarbeidere. Blues Factory AS har hatt samtaler med Veidekke Entreprenør AS i 2012 og 2013 om ulike former for samarbeid, hvor utprøving av en ny modell for Skole på byggeplass rettet mot fanger med frigangsmuligheter fra åpne fengsler er et av temaene som diskuteres. 24 Utfordringen nå er at klasser med 20 elever er meget arbeidskrevende, ikke primært på grunn av de byggfaglige utfordringene elevene møter, men forhold knyttet til økonomiske og sosiale problemer som har sammenheng med at disse elevene falt ut av videregående skole i utgangspunktet. Forpliktelsene som ligger i de to prosjektene som er i gang i Akershus og Oslo løper fram til sommeren Veidekke Entreprenør AS er nå i en fase hvor man drøfter om, og i så fall i hvilken form, Skole på byggeplass eventuelt skal videreføres, hvor Skole på byggeplass for fanger med mulighet til frigang fra åpne fengsler i Vestfold er en mulig modell. 23 Når dette skrives (januar 2014) er dette jobbtilbudet satt på vent. 24 Frigang er en ordning hvor fanger som soner siste del av straffen i åpent fengsel kan dra ut på dagtid for skole de to siste årene eller jobb det siste året av straffegjennomføringen. 49

51 Skole på byggeplass Skole på byggeplass ble introdusert første gang i 1997 og har siden oppstart utdannet rundt 100 fagarbeidere til bygg- og anleggsbransjen. Utgangspunkteter er og har vært Veidekkes og næringens utfordringer med å rekruttere nok fagarbeidere, spesielt til betongfaget, samtidig som Veidekke har ønsket å bidra til å minske frafallet i yrkesfaglig opplæring. Opplæringen var opprinnelig basert på et samarbeid mellom Veidekke, NAV og utdanningsetaten, hvor elevene i løpet av et 40 ukers kurs, fikk en utdanning tilsvarende VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 Byggteknikk, for så å bli lærlinger hos Veidekke eller andre entreprenørbedrifter tilsluttet EBA. Målgruppen var i hovedsak unge langtidsledige, unge voksne som hadde behov for en ny start i livet samt personer med innvandrerbakgrunn. På grunn av uenighet mellom NAV og Utdanningsetaten om ansvarsforhold måtte opplæringsmodellen ta en pause i sin opprinnelige form i g 2011, men ble startet opp igjen høsten 2012 etter at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune bevilget penger til oppstart av Skole på byggeplass på Veidekkes byggeprosjekt Eventyrtunet i Lørenskog og på byggeprosjektet Marienfryd i Oslo, i samarbeid med henholdsvis Jessheim og Bjørnholt videregående skole. Klassen i Oslo er et toårig prosjekt (Vg1 og Vg2) hvor målgruppen er ungdom i alderen 16 til 21 som har droppet ut av skolen, eller ikke har begynt på videregående opplæring. I Akershus er det satt i gang et 40 ukers kurs, hvor målgruppen er ungdom mellom 18 og 23 som ikke har fullført tidligere byggfagutdanning. Skyldig som faen fra Blueshuset spiller på Veidekkes sommeravslutningsfest i Vestfold Foto: B. Andersen Foto: Skole på byggeplass for fanger med frigangsavtale Denne modellen ble opprinnelig foreslått for Veidekke av Blues Factory AS som en strategi for å åpne kriminalomsorgen som en ny rekrutteringsarena for fagarbeidere til Veidekke og andre store entreprenører tilsluttet EBA. I januar i år hadde vi samtaler med justis- og beredskapsdepartementet om muligheten av å integrere denne modellen som et konstruktivt bidrag til den nye Strategiplan for 50

52 arbeidsdrift i kriminalomsorgen I etterkant av dette møtet har vi hatt samtaler med fengselsledere i Bastøy-, Berg-, Sandefjord- og Hof Fengsel, samt skoleledere fra Thor Heyerdahl vgs, Færder vgs og Horten vgs som er de tre videregående skolene med ansvar for fengselsundervisningen i Vestfold. I tillegg har Blues Factory AS hatt samtaler med ledelsen i Kriminalomsorgen Region Sør, hvor det ble formidlet at man var positive til at dette arbeidet skulle tas videre. På dette møtet kom det også fram en del konstruktive forslag til hvordan en slik modell eventuelt kunne suppleres med andre elever enn kun innsatte med frigangsavtale, og hvordan noen av utfordringene med korte dommer kunne møtes: Rekruttering fra oppfølgingsklassen på Utsikten (Berg Fengsel) Rekruttering fra personer som er dømt til samfunnsstraff Muligheten av at fanger med korte dommer kan delta og fullføre etter endt soning med oppfølging fra tilbakeføringskoordinatorer, NAV og andre relevante aktører. I et møte før jul med den nye HR Direktøren i Veidekke Entreprenør AS, Leder for Veidekkeskolen og leder for Skole på byggeplass i Veidekke, ble rammen for hvordan støtte og videre samarbeid eventuell kan gjennomføres ble konkretisert til følgende tre hovedpunkter: Videre utredning av mulighetene for Skole på byggeplass rettet mot fanger med frigangsmulighet i Vestfold med målsetting om eventuell oppstart i Formidling av fanger med fagbrev fra åpne og lukkede fengsler. Økonomisk støtte til ulike deler av Blues Factorys arbeid med musikk og kultur inne i og utenfor fengslene. Det er Blues Factorys målsetting at den nye modellen for Skole på byggeplass i Vestfold skal bli realisert i samarbeide med Veidekke Entreprenør AS og kriminalomsorgen i Slik vi ser det, vil dette være et viktig og meget konkret bidrag til den nye Strategiplanen for arbeidsdrift i kriminalomsorgen og en aldri så liten revolusjon i norsk kriminalomsorg. Fønix AS Fønix AS er en veilednings- og formidlingsbedrift med hovedkontor i Sandefjord, som forsøker å hjelpe flest mulig ut i varig arbeid gjennom tett samarbeid med NAV og 300 lokale bedrifter. Bedriften har 125 ansatte ved de ulike avdelingene i Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand og Telemark, og er kjent for å oppnå gode resultater, blant annet ved hjelp av hospitering i bedriftene de samarbeider med. 51

53 Fønix AS driver blant annet Café Hvidt i Sandefjord og har egen cateringavdeling, glutenfritt bakeri samt produksjon og salg av diverse treprodukter. Blues Factory AS har innledet et samarbeid med Fønix AS knyttet opp mot en mulig realisering av den nye modellen for Skole på byggeplass i Vestfold som nå utredes i samarbeid med Veidekke Entreprenør AS, og i forhold til ulike former for musikkopplæring og kulturaktiviteter på Blues & Rock Huset i Sandefjord. Tilbakeføring Blues Factory AS har i utgangspunktet ingen særegen kompetanse når det gjelder rusbehandling, gjeldssanering, økonomisk rådgivning eller boligformidling. Derfor har vi valgt å alliere oss med seriøse aktører som kan vise til gode resultater på dette området. Tyrilistiftelsen Tyrilistiftelsen er en privat stiftelse som ble opprettet i Tyrili startet opp som et alternativ og et supplement til de eksisterende behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere. Ønsket var å skape et mer helhetlig tilbud til rusmisbrukere, i form av en ubyråkratisk og fleksibel organisasjon. I dag består Tyrilistiftelsen av 5 ulike enheter som gir plass til rundt 150 elever og stifinnere, og har 120 ansatte. Tyrilistiftelsen er en del av spesialisthelsetjenesten, og er i tillegg godkjent for plasseringer etter Lov om barneverntjenester. I tillegg tar stiftelsen også i mot elever etter Lov om sosiale tjenester. Blues Factory AS samarbeider med Tyrili Sør (Snipetorp) i Skien. Tyrili Sør (Snipetorp) Tyrili Sør (Snipetorp) er et behandlings- og oppfølgingsfellesskap i Skien som gir tilbud om korttids- og langtids døgnbehandling og oppfølging av barnevernselever. Snipetorp har 11 plasser og 12 ansatte, hvorav 1 er lærer i Tyriliskolen. Noen av elevene (innelaget) tar seg av matlagning, planter, felles tøyvask og innemiljø, mens andre (utelaget) tar seg av seilskuta Ty og av vedlikehold ute og inne. En del av elevene bor i selvstendig bolig og går på skole, eller er i jobb og eller arbeidstrening utenfor Snipetorp. 52

54 Tyrili Sør (Snipetorp) i Skien Foto: Skolen gir tilbud om pedagogisk kartlegging, karriereveiledning, undervisning og leksehjelp. Eventuell undervisning er avhengig av den enkeltes utviklingsplan. Skien og området rundt brukes til ulike fritidsaktiviteter og seilturer med seilskuta Ty. Mange av elevene ved Snipetorp kommer fra Stifinner n i Bredtveit Fengsel/Oslo Fengsel i Oslo etter å ha sonet i andre fengsel i Region Sør eller fengsel i andre regioner. Noen av elevene har deltatt i Blues Factorys opplæringsmodell (Trinn I) i Telemark Fengsel. Blues Factory AS tilbyr elever fra Snipetorp å delta på våre Trinn III kurs for nybegynnere og viderekomne som arrangeres i lokaler vi har fått benytte hos Tilja Oppfølgingssenter i Skien. Hvis disse etter endt deltakelse ønsker å starte band, hjelper vi dem med etablering og mulighet til spillejobber, noen ganger sammen med våre instruktører, eller med støtte fra fangesupportbandet Bastøy Bluesband. Kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855 og er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 byer i Norge. Kirkens Bymisjon møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid. De 10 stiftelsene har ca fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca frivillige medarbeidere på faste avtaler. Blues Factory AS har ingen religiøs tilknytning, men bygger på et humanistisk menneskesyn som understreker at alle, uansett bakgrunn og livserfaringer, skal gis mulighet til å leve et anstendig liv. Når vi har valgt å samarbeide med Kirkens Bymisjon, har det sammenheng med at vi anser FRI prosjektet som Kirkens Bymisjon har etablert i Drammen og nå utvikler i Tønsberg, for å være noe av det mest gjennomtenkte og helhetlige tilbudet som i dag finnes innen området habilitering etter løslatelse fra fengsel. 53

55 FRI Prosjektet i Drammen FRI Prosjektet i Drammen er et tilbud for å få soningsfanger tilbake i samfunnet, hvor ansatte, frivillige og veiledere er samtalepartnere i den sårbare løslatelsesprosessen. FRI er et samarbeidsprosjekt mellom mennesker med erfaring fra soning i fengsel, statlige og kommunale instanser som Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen region sør, Drammen fengsel, Politiets forebyggende etat, Friomsorgen, og Kirkens Bymisjon Drammen som drifter FRI. Frivillige vil også ha en rolle som aktivitør, venn og samtalepartner på kveld og helg. FRI har en treningsbolig/base med tre hybler og en base for ansatte. Den løslatte får egen hybel med tilgang til bad, stue og kjøkken. I tillegg kommer felleskapet gjennom andre deltakere, frivillige, faddere og ansatte. Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, vil de som klarer seg bra og er ressurssterke flytte til pilotleiligheter i Drammen eller omegn. Pilotleieligheten kan etter hvert bli egen bolig, hvis det går bra. I pilotleiligheten vil deltakerne ha oppfølging fra veilederne, frivillige, kollegaer og ansatte. Gjennom dette får den løslatte tid til å jobbe for et varig og godt boforhold. Målet er å formidle pilotleielighetene over til varige leiligheter for deltakerne. I tillegg ønsker FRI å kunne formidle arbeidskraft til positive arbeidsgivere i nærområdet gjennom samarbeid med NAV. FRI Prosjektet i Tønsberg FRI Prosjektet i Tønsberg er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, politiet i Vestfold, Kriminalomsorgen region sør og Kirkens Bymisjon Vestfold, der sistnevnte er administrator og ansvarlig for gjennomføringen. FRI Tønsberg er inspirert av og har samme struktur og formål som FRI Drammen, med egen overgangsbolig som foreløpig er på Tolvsrød. Blues Factory AS samarbeider med Kirkens Bymisjon i Drammen og Tønsberg gjennom å tilby plasser på våre kurs for nybegynnere og viderekomne til deltakerne i FRI Prosjektene i Drammen og Tønsberg. I Tønsberg har vi fått anledning til å benytte Sven Foyn Bedehus en kveld i uken og er i dialog med FRI Drammen om hvordan samarbeidet kan konkretiseres. Resultater og dokumentasjon En av de største utfordringene knyttet til habiliterings- og tilbakeføringsarbeid er at det er vanskelig å måle effekten av ulike tiltak. Innsatsen skjer her og nå, mens virkningene realiseres over tid som et resultat av kompliserte sosiale mekanismer, hvor eventuelle resultater først viser seg på lang sikt. Kriminalomsorgen har de senere år med rette lagt vekt på evidensbaserte tiltak, i den forstand at ressurser skal rettes mot tiltak som påviselig bidrar til lavere tilbakefall og mindre kriminalitet. Problemet er at variasjoner i tilbakefallsrater og ulike typer kriminalitet, er et resultat av kompliserte 54

56 sosiale mekanismer og prosesser som bare unntaksvis kan forklares som resultater av konkrete tiltak. Blues Factory AS ønsker å være helt i front når det gjelder måling og dokumentasjon av resultater, men har foreløpig ikke tallmateriale som gir grunnlag for å si noe om tilbakeføringseffekter. Det vi kan vise til så langt, er noen gode og til dels oppsiktsvekkende resultater for enkeltdeltakere. Slike vil bli rapportert som en del av arbeidet med å synliggjøre resultatene av virksomheten. Antall deltakere, øvingstimer og band Tabellen under viser antall deltakere og øvingstimer i Telemark Fengsel- og Sem Fengsel (Trinn I) i 2013, fordelt på husbandøvinger, organisert musikkopplæring og samspill/undervisning på musikkboenhet. Sem Fengsel har ikke egen musikkboenhet og foreløpig ikke noe eget husband, men har som tabellen viser hatt 88 undervisningstimer med totalt 17 deltakere i Tabell 1: Antall deltakere og øvingstimer i Telemark- og Sem Fengsel (2013) TELEMARK FENGSEL (Trinn I) SEM FENGSEL (Trinn I) Deltakere Øvingstimer Deltakere Øvingstimer Husbandøvinger Musikkboenhet Undervisning Totalt Som det framgår av tabellen på neste side, ble det gjennomført 51 Workshoper med eksterne instruktører på Blueshuset i Bastøy Fengsel, og 92 husbandøvinger. Totalt representerer dette 531 timer med organisert opplæring og husbandøving. I tillegg er det gjennomført mer enn 200 timers uformelt samspill på Blueshuset, noe som betyr at det totalt har gått med 757 timer til ulike former for musikkaktiviteter på Blueshuset i I Berg Fengsel ble det gjennomført til sammen 200 timer med undervisning og husbandøvinger. I dette fengselet finnes det ikke noen egen musikkboenhet, men fengselet har nå et eget husband som foreløpig har gjennomført en spillejobb på utsiden av fengselet. 55

57 Tabell 2: Antall deltakere og øvingstimer i Bastøy- og Berg Fengsel (2013) BASTØY FENGSEL (Trinn II) BERG FENGSEL (Trinn II) Deltakere Øvingstimer Deltakere Øvingstimer Husbandøvinger Musikkboenhet Undervisning Totalt Mediedekning Mediedekning er som nevnt viktig av flere grunner, ikke minst fordi det er med på å synliggjøre habiliteringsarbeidet i fengslene på nye måter. For Blues Factory AS er mediedekningen en del av målsettingen om å dokumentere aktiviteter og resultater både innenfor og utenfor fengselsmurene. I 2013 fikk musikkprosjektene knyttet til Blues Factorys virksomhet innenfor og utenfor fengselsmurene 16 oppslag i ulike medier. Tønsbergs Blad med fem helsiders oppslag om Blues Factory AS og Blueshuset på Bastøy Foto: Marit Borgen 56

58 Fem helsiders reportasje i Tønsbergs Blad, omtale i den engelske avisa The Guardian, lokalavisene Gjengangeren, Telen og Sandefjords Blad samt en halv times sending i Ekko Redaksjonen NRK P2 og innslag i NRK Østafjells fra Jailhouse Stage, er bare noen av medieoppslagene i Foto: Marit Borgen Medieomtale 2013 Erwin James artikkel i den engelske avisa The Guardian: The prison where inmates are treated like people TV 2 Nyhetene dekker Grete Faremos besøk på Bastøya og tildelingen på til Blues Factory AS Østlandsposten dekker Skyldig som faens spillejobb på Piratfestivalen Telen med helside om Jailhouse Stage og Blues Factory AS TV Telemark: Intervju med Trond Ytterbø og Bjørn Andersen om forberedelsene til Jailhouse Stage 2013 Bluesnews: Omtale av Skyldig som faen på Tønsberg Roots Clubs klubbside Gjengangeren intervju med Knut Eide og Bjørn Andersen NRK Østafjells/Dagsrevyen dekker Jailhouse Stage Tønsberg Blad dekker arrangementet i Sven Foyn Bedehus i august Hjemmesiden til Skedsmo Bluesklubb med omtale av Skyldig som faen Sandefjords Blad reportasje om Blues Factory AS Reportasje om «Jensen» og Blues Behind Bars i TV Telemark Fem helsiders reportasje om Blues Factory AS i lørdagsmagasinet til Tønsberg Blad To helsiders reportasje i Sandefjords Blad om samarbeidet mellom Blues Factory AS og Sandefjord Kulturskole om prosjektet «Music Factory» Ekko Redaksjonen med halv times innslag om Blues Factory AS Omtale av Skyldig som faen på klubbsidene til Skedsmo Bluesklubb og Tønsberg Roots Club i desember utgaven av Bluesnews 57

59 Spillejobber inne i og utenfor fengslene I 2013 hadde husbandet Prison Maniacs i Telemark Fengsel 5 spillejobber, hvorav 2 utenfor fengselet. Skyldig som faen husbandet i Bastøy Fengsel hadde 17 spillejobber, hvorav 11 ble gjennomført utenfor fengselet, noe som blant annet omfattet en overnatting på KROM konferansen på Storefjell, Jailhouse Stage, Piratfestivalen og den britiske ambassaden i Oslo. Prison Maniacs (Telemark Fengsel) 7. februar Prison Maniacs spiller på konferansen Inspirasjon og deling på Gardermoen 20. juni Prison Maniacs spiller for NAV delegasjon i Telemark Fengsel 20. mai Prison Maniacs varmer opp for Humbucker i Telemark Fengsel 1. august Prison Maniacs spiller på Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival 24. desember Prison Maniacs spiller på juleavslutning i Telemark Fengsel Skyldig som faen (Bastøy Fengsel) 12/13 januar Skyldig som faen spiller på KROM Konferansen på Storefjell (med overnatting) 2. mai Skyldig som faen spiller for Grete Faremo i forbindelse med hennes besøk på Bastøy 6. mai Vokalist og gitarist fra Skyldig som faen spiller med Knut Nordhagen og Bastøy Bluesband i Sem Fengsel 6. juni Skyldig som faen spiller på Bastøydagen 11. juni Skyldig som faen spiller i den britiske ambassaden på Dronnings Elisabeths fødselsdag 18. juni Skyldig som faen spiller på Prison Fellowship arrangement i Bastøy Fengsel 22. juni Skyldig som faen spiller for Crossmembers i Slagen Kirke 28. juni Skyldig som faen spiller på sommeravslutningsfesten til Veidekke på Bjerkøy 11. juli Skyldig som faen spiller på Piratfestivalen i stavern 1. august Skyldig som faen spiller på Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival 22. august Skyldig som faen spiller i Sven Foyn bedehus med Rita Engedalen, Margit Bakken, Trond Ytterbø, Espen Liland, Randi Gunhildstad og Tom «Dysa» Støland 7. september Skyldig som faen spiller på Åpen dag i Bastøy Fengsel 14. september Skyldig som faen spiller på Eftablues på Lillestrøm Kulturpub hos Skedsmo Bluesklubb 2. oktober Skyldig som faen varmer opp for Carvin Jones på Støperiet for Tønsberg Roots Club 19. oktober Skyldig som faen spiller for lærere fra Trøgstad som er på besøk på Blueshuset 27. oktober Skyldig som faen spiller med Våle Kirkekor i Våle Kirke Utsikten (Berg Fengsel) 7. juni Utsikten spiller på veldedighetskonsert på Total i Tønsberg 58

60 Totalt ble det gjennomført 25 spilleoppdrag i disse tre fengslene uten et eneste brudd på noen av betingelsene som var satt for gjennomføringen av de ulike spilleoppdragene, noe som er relativt oppsiktsvekkende i seg selv og en indikasjon på at musikkaktiviteter av den typen vi snakker om her, bidrar til økt dynamisk sikkerhet i fengslene.. Utsikten husbandet i Berg Fengsel hadde kun ett spilleoppdrag utenfor fengselet i Blues Factorys styreleder i kjellerkonsertlokalet på Blues & Rock Huset I underetasjen på Blues & Rock Huset er det i dag et ferdig innredet konsertlokale som kan benyttes til ulike typer arrangementer, og som også vil være en spillearena hvor kursdeltakere og lokale band kan få mulighet til å demonstrere sine ferdigheter. Foto: Olaf Akselsen Blues Factory AS har startet forberedelsene til mer systematisk registrering, operasjonalisering, analyse og rapportering av kvantifiserbare data som kan benyttes i modellen for å måle ulike langsiktige effekter av musikkopplæringen. Det finnes imidlertid resultater av mer anekdotisk karakter i form av individuelle historier og faktaopplysninger som om ikke annet kan gi en antydning om at vi er på rett vei. Her er to slike faktaopplysninger som i norsk fengselssammenheng må kunne sies å være relativt oppsiktsvekkende: Siden Blueshuset på Bastøy ble etablert i mai 2011 har 36 fanger bodd, fått musikkopplæring og tatt del i virksomheten på huset. Av disse 36 fangene er det bare 4 som av ulike grunner har måttet forlate huset i perioden Siden etableringen av Blues Behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel og Blueshuset på Bastøy i henholdsvis 2010 og 2011, har de to bandene Prison Maniacs (Telemark Fengsel) og Skyldig som faen (Bastøy fengsel) spilt til sammen 87 spillejobber uten ett eneste brudd på noen av betingelsene som var satt for arrangementene. Når det gjelder Skyldig som faen, har flertallet av spillejobbene blitt gjennomført utenfor fengselet i både 2012 og 2013, noe som også omfatter spilleoppdrag med overnatting, som de tre konsertene på KROM konferansene i 2012, 2013 og (når dette skrives) i

61 Utfordringer Finansiering er en hovedutfordring når det gjelder musikkopplæring i fengsel. En viktig erfaring er at fengslenes skoleavdelinger spiller en avgjørende rolle, ikke bare med hensyn til finansiering, men også når det gjelder praktisk hjelp og organisering av opplæringen. Finansiering vil uansett alltid være en hovedutfordring, ikke bare ned hensyn til oppstart av prosjekter, men også for videreføring av etablerte aktiviteter. I tillegg til de økonomiske utforingene, representerer sikkerhetsbestemmelsene, særlig slik de praktiseres i de lukkede fengslene, og arbeidet med systematisk rekruttering for å sikre kontinuitet, de viktigste utfordringene. Økonomiske utfordringer Det kan søkes om penger til musikkutstyr fra Musikk i fengsel og frihet (MIFF), som fordeler årlige tildelinger fra Justis- og beredskapsdepartementet til musikkaktiviteter i alle de fem regionene i kriminalomsorgen. Dette gjelder både for å sette i gang nye prosjekter og årlige tildelinger til pågående aktiviteter. Finansiering av opplæringsvirksomheten Musikkopplæringen inne i fengslene finansieres delvis av skoleavdelingene, av halvårlige tilskudd fra Musikk i fengsel og frihet (MIFF) og voksenopplæringsstøtte basert på innrapporterte time- og deltakerlister som føres av fengene selv. I 2013 har Blues Factory AS utviklet et tettere samarbeid med MIFF, både når det gjelder utvikling av Trinn III tilbud utenfor fengslene og i forbindelse med oppstart av Blues Factorys opplæringsmodell i nye fengsler. I Vestfold samarbeider vi nå tett med Vestfold Kulturnettverk/MIFF, som blant annet har finansiert instrumenter og musikkutstyr til det første bandøvingsrommet på Blues & Rock Huset og oppstartspakke til bandøvingsrom for det nye musikkprosjektet i Hof Fengsel. I tillegg har vi inngått en lokal samarbeidsavtale med Vestfold Kulturnettverk som gjelder det tidligere omtalte prosjektet Music Factory, hvor også Sandefjord Kulturskole er med som tredje part. Finansiering av framstillinger I lukkede fengsler vil spillejobber utenfor fengslene i hovedsak bli gjennomført som framstillinger, mens åpne fengsler i større grad har muligheten til å gi velferdspermisjoner eller perm utenom kvote som alternativ til framstilling. Slike beslutninger er diktert av generelle sikkerhetsregler og konkrete vurderinger, betinget av hvem som til enhver tid er med og hvor langt den enkelte har kommet i straffegjennomføringen. Framstillinger på kveldstid og i helgene, for eksempel i forbindelse med spillejobber på lokale bluesklubber, representerer et problem fordi fengselsbetjenter (selvfølgelig) 60

62 skal lønnes for denne typen arbeid. Erfaringene så langt er at mange fengselsansatte stiller opp, men at muligheten begrenses av knappe ressurser til framstillinger i det enkelte fengsel. Bluesklubber har i enkelte tilfeller tilbudt seg å betale for framstillinger, men bluesklubbene er selv frivillige organisasjoner med knappe budsjetter. Hvis klubbene som hovedregel må betale for å slippe fengselsband til på sine arenaer, vil denne muligheten begrenses. Sikkerhetsbestemmelser Sikkerhetsbestemmelser er en del av hverdagen i fengsel. Blues Factory AS har isolert sett ingen formening om disse, men forholder seg til dem som en del av rammebetingelsene for virksomheten både innenfor og utenfor fengselsmurene. Sikkerhetsvurderinger tilsier i enkelte sammenhenger at enkeltmedlemmer i fengselsband ikke får bli med på konkrete spillejobber. I andre sammenhenger vil varetektsfanger representere et problem, i den forstand at disse formelt er politiets ansvar utenfor fengslene. Statiske sikkerhetsbestemmelser er som sagt en del av hverdagen i fengslene og noe en må leve med. Den andre siden av medaljen er at musikkaktiviteter av den typen vi snakker om her, er et viktig bidrag til det som i kriminalomsorgen omtales som dynamisk sikkerhet. Rekruttering og kontinuitet Kontinuitet har alltid vært en viktig utfordring for musikkaktiviteter i fengsel. Fanger kommer og går, sendes videre og løslates. En av fordelene med Blues Factorys opplæringsmodell er at vi følger de samme fangene over relativt lang tid, fra lukket til åpent fengsel og også etter endt soning, samtidig som egne musikkboenheter gir en organisatorisk struktur med høyere planleggings- og gjennomføringskapasitet. Å sørge for kontinuitet vil likevel alltid være en utfordring, noe som ikke minst har sammenheng med at interessen for musikk variere over tid, og for ulike typer fargesammensetninger i de ulike fengslene. Erfaringer fra samarbeidet med kriminalomsorgen og fengslene Kriminalomsorgen er Blues Factorys viktigste samarbeidspartner. I første rekke gjelder dette samarbeid med ledelsen og de ansatte i de fengslene hvor Blues Factorys opplæringsmodell er introdusert og fengsler hvor vi har instruktører som står for undervisningen. I 2013 har vi også hatt samtaler med representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, ledelsen i Kriminalomsorgen Region Sør, forbundsledelsen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) og lokale fengselsledere som gjelder samarbeidet med Veidekke Entreprenør AS og arbeidet med pilotprosjektet Skole på byggeplass i Vestfold. 61

63 Blues Factory AS er medlem av Forum for opplæring i kriminalomsorgen (FOKO). Vi deltok på konferansen «Inspirasjon og deling» på Gardermoen i februar med foredrag om Blues Factorys virksomhet og musikalsk innslag med Prison Maniacs fra Telemark Fengsel. Blues Factory AS deltok i 2013 for første gang på Faget i fokus dagen som årlig arrangeres av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KTUS) og har Yngve Hammerlin 25, en av de mest erfarne forskerne fra KRUS med i vårt faglige råd og fengselsinspektør Magnar Haugen (Telemark Fengsel) som styremedlem i Blues Factory AS. Det er grunn til å understreke at ledelsen i Telemark- og ikke minst Bastøy Fengsel har strukket seg meget langt når det gjelder å legge til rette for at musikkopplæringen og ikke minst det store antallet spillejobber utenfor fengslene har latt seg gjennomføre. Erfaringsmessig er det det vanskelig å få til slike ting hvis prosjektene ikke er forankret i de ulike fengslenes ledelse, men i Telemark- og Bastøy Fengsel, har musikkaktivitetene hatt støtte fra dag en, noe som også har vært et viktig bidrag til at også andre fengselsansatte og ansatte i skoleavdelingene har stilt opp på ulike måter. Den samme velviljen møter vi nå også hos ledelsen og de ansatte i Hof Fengsel i forbindelse med forberedelser til oppstart av musikkprosjekt i dette fengselet i Fengselsansatte og skolelærere som selv spiller instrumenter og er med i band, stiller opp på eksterne spillejobber og bidrar i selve undervisningen. Fritidsleder på Bastøy gjør en kjempejobb i forbindelse med nødvendige klareringer for spilleoppdrag både inne i og utenfor fengselet, ordner transport og fungerer som kontaktperson for Blues Factorys kommunikasjon med fengselet. Husgruppa i Bastøy Fengsel har støttet utviklingen av Blueshuset fra start, og samarbeider nå tett med «Bluesfar» og de andre beboerne på Blueshuset for å sikre rekruttering og kontinuitet. Fengselsbetjenter stiller opp for å framstille husband til ulike spillejobber utenfor fengslene. Blues Factory AS sørger for at oppdragsgivere så langt det er mulig dekker lønn, men det er ingen selvfølge at ansatte gjør dette, da mange spillejobber skjer på kveldstid eller i helgene. Ledelsen i Kriminalomsorgen Region Sør har støttet utviklingen av musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel fra start og bidro i 2013 også med viktige innspill til mulig realisering av pilotprosjektet Skole på byggeplass i Vestfold. 25 Erfaringene fra de siste årene med musikkopplæring basert på Blues Factorys opplæringsmodell blir nå analysert og drøftet i et sosiologisk perspektiv i Yngve Hammerlin og Bjørn Andersen (2014): Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning sosialt entreprenørskap i et virksomhetsteoretisk perspektiv (under arbeid). 62

64 Sist, men ikke minst var den økonomiske støtten som ble tildelt Blues Factory AS fra Justis og beredskapsdepartementet og davrende KSF, avgjørende for at vi kunne videreføre arbeidet som allerede var satt i gang, utvide til nye fengsler i Region Sør og bygge opp et nytt Trinn III tilbud til løslatte fra fengsel. Blues og rock som strategisk verktøy for egenhabilitering under og etter straffegjennomføring Foto: Aina Rognstad Foto: Sven Erik Hagen 63

65 Blues Factory AS Styret Styreleder/Daglig leder Amafine AS Musiker i Blues Behind Bars Musikklærer Kulturskolen Notodden Sosiolog. Initiativtaker Blues Behind Bars og Blueshuset Avdelingsinspektør Telemark Fengsel Prosjektleder Veidekke Entreprenør AS Prosjektleder Tyrilistiftelsen Salgssjef Folkeuniversitetet Sør Øst Styret i Blues Factory AS består av folk som har vært involvert i musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel fra starten, og ressurspersoner som senere har blitt med fordi de har stor tro på og ønsker å være med på utviklingen av selskapet. Når det gjelder kompetanse og yrkeserfaring dekker styremedlemmene et bredt spekter, fra folk med fengselsfaglig kompetanse og erfarne musikere, til folk med erfaringer fra forskning, undervisning, sosialfaglig arbeid og næringsvirksomhet. 64

66 Faglig råd Forsker Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) Leder Norsk Bluesunion (NBU) Musikkpedagog/musikklærer Bredtveit Fengsel Daglig leder Notodden Bluesfestival (NBF) Krimforfatter Oppgaven til det faglige Rådet i Blues Factory AS er dels å fungere som en gruppe ressurspersoner som kan komme med innspill og råd når det gjelder selskapets faglige innhold og strategi, og dels å være et «kontrollorgan» som skal sørge for at selskapet følger de forutsetningene som er grunnlaget for målsettingen om å være et ideelt as og en sosial entreprenør. Eierstruktur Bjørn Andersen 40 % Per-Ove Børufsen 25 % Per Eriksen 20 % Magnar Haugen 5 % Trond Ytterbø 5 % Linda Anita York 5 % 65

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Fra Blues Behind Bars og Blueshus til Jailhouse Stage Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Utgangspunktet for Blues Behind Bars At deltakelse i kulturaktiviteter er

Detaljer

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning BLUES FACTORY AS

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning BLUES FACTORY AS Fra Blues Behind Bars til Blueshus og Jailhouse Stage Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning BLUES FACTORY AS BLUES FACTORY AS Kriminalomsorgen - Fengsel med høyt sikkerhetsnivå (Trinn

Detaljer

Still got the blues. Aktivitetsrapport. Blues Factory AS. «Detta er knalltøft, rett fram og dønn ærlig»

Still got the blues. Aktivitetsrapport. Blues Factory AS. «Detta er knalltøft, rett fram og dønn ærlig» 2014 Still got the blues «Detta er knalltøft, rett fram og dønn ærlig» Bookingsjef Ingar Johannesen Skedsmo Bluesklubb Aktivitetsrapport Blues Factory AS Innhold Innledning 2 Målsettinger 3 Blues Factorys

Detaljer

The blues had a baby and they named it rock n roll

The blues had a baby and they named it rock n roll 2012 The blues had a baby and they named it rock n roll Aktivitetsrapport 2012 Blues Factory AS «The blues is a healer» - Jostein Forsberg (Daglig leder Notodden Bluesfestival) 1 Innhold Forord... 2 Innledning...

Detaljer

Everyday I have the blues

Everyday I have the blues Everyday I have the blues Pilotprosjektet Blues Behind Bars i Telemark Fengsel Aktivitetsrapport for 2010 Bjørn Andersen Foto: NRK Østafjells Det bor nok en liten manjakk i oss alle Vidar Busk Innhold:

Detaljer

Blues in open tuning

Blues in open tuning Blues in open tuning Blues & Rock Prosjektet i Bastøy Fengsel Aktivitetsrapport for 2011 Bjørn Andersen Foto: Lars Væring Foto: KSF Fortsetter dem i detta tempoet blir vi andre snart arbeidslause Trond

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Foto John Hughes/Rikskonsertene. Ila Auto. En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto. Konsert for 1. - 7. årstrinn Foto John Hughes/Rikskonsertene Ila Auto En konsert med bluegrassmusikk spilt av bandet Ila Auto Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ila Auto Om programmet Elevene får en livekonsert med fem musikere som gir

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006... 4 Elevsamtaler

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 10. TRINN 2015/2016 Periode Tema Kompetansemål Arbeidsmål Aktiviteter/innhold Vurdering 35-37 Folkemusikk med fokus på Afrika og Amerika. Øve inn og framføre et musikk Komponere: materiale

Detaljer

Årsplan musikk, 10.trinn 16/17

Årsplan musikk, 10.trinn 16/17 Årsplan musikk, 10.trinn 16/17 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) 34-39 HEL KLASSE Øve inn og framføre et Jeg kjenner innholdet i Avklare forventninger

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar Begynnernivå Mellomnvivå Viderekommet nivå 1.4. Læringsaktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk

ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN Kan delta med enkle, imiterte bevegelser til musikk. Kan uttrykke kreative og passende bevegelser til musikk ÅRSPLAN I MUSIKK 9. TRINN 2017-2018 Emne/ tema Dans Musikal Lage digitalt Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne - øve inn og framføre et repertoar av og dans fra ulike sjangere

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal

Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Årsplan for musikk 9. trinn, 2013/2014 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Alice Fagerdal Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til utvikling

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen

Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen ÅRSPLAN MUSIKK 9. TRINN Årsplan for musikk 9. trinn, 2014/2015 Lærere: Erlend Alm Lerstad og Eva Kristin Knutsen Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling Forberedende utredninger St.meld. nr. 20 (2005-2006) om Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere St.meld. Nr. 37 (2007-2008) NOU 2008:15 Barn og

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Årsplan musikk, 10.trinn 17/18

Årsplan musikk, 10.trinn 17/18 Årsplan musikk, 10.trinn 17/18 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) 34-39 HEL KLASSE Øve inn og framføre et Jeg kjenner innholdet i repertoar av musikk

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN MUSIKK 8. TRINN 2015/16 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35-43 Gitarkurs og musikkteori MUSISERE Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner

Detaljer

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Musikk fra en blå dal Klassetrinn: 1.-7. Om programmet og musikerne Langt langt borte, dit du bare kan komme

Detaljer

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette.

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette. NYBEGYNNERNIVÅ Teknikk, teori og spilling: Introduksjon til notasjon, da først tabulatur. Grunnteknikk: Sittestilling, anslagsteknikk, venstrehånds fingerteknikk Grunnleggende rytmiske ferdigheter Stemme

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for tuba Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018

KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 KULTURSKOLEN I SØRFOLD 2017/2018 Kulturskolen i Sørfold ønsker alle elever Vel møtt til nytt skoleår! Alt du trenger å vite om kulturskolen i Sørfold. I Sørfold tilbyr vi undervisning på sang, fløyte,

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

For skoleåret 2015/2016 kan barn fra 2-7 trinn melde seg på ulike fysiske, kreative og sosiale kurs i regi av Kulturforum.

For skoleåret 2015/2016 kan barn fra 2-7 trinn melde seg på ulike fysiske, kreative og sosiale kurs i regi av Kulturforum. 2015 2016 Kurstilbud For skoleåret 2015/2016 kan barn fra 2-7 trinn melde seg på ulike fysiske, kreative og sosiale kurs i regi av Kulturforum. Påmelding vil være 28. August kl.1200. Kursene betales ved

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Fagnotat - Behandling av søknader om skjenkebevilling under Sykkel VM

Fagnotat - Behandling av søknader om skjenkebevilling under Sykkel VM BERGEN KOMMUNE Helse og omsorg/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201711050-8 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: TEGJ Til: Helse og omsorg felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 18. juli 2017

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad

Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad ÅRSPLAN MUSIKK 10-TRINN Årsplan for musikk 10-trinn, 2013/2014 Lærer: Erlend Alm Lerstad Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i der de bidrar til

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder.

Kunsten i gangene er også preget av vinteren. 3. trinn har laget fine collagebilder. Januar 2013. Nytt år med kalde dager lokker alltid riksmediene til Tynset. På den kaldeste dagen hittil, tirsdag 15. januar, dukket både TV2 og Aftenposten opp. Se video fra Aftenposten her! Kunsten i

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Kvæfjord kulturskole. Fagplan saksofon. Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth

Kvæfjord kulturskole. Fagplan saksofon. Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth Kvæfjord kulturskole Fagplan saksofon Lærer: Maja-Lisa P Sandlien Halseth Kvæfjord kulturskole Fagplan for saksofon Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning 1.2. Arbeidsmåter og øving 1.3. Repertoar

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bergen kommune, Fana og Ytrebygda bydeler Prosjektnavn: Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet. Jeg vil også være trendy!

Sluttrapport fra prosjektet. Jeg vil også være trendy! Sluttrapport fra prosjektet Jeg vil også være trendy! Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2009/1/0347 Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Prosjektleder: Helena Björnsdóttir Dette prosjektet

Detaljer

ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP

ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP ØV GITAR (ELLER UKULELE) MED DIGITAL HJELP KORT OM PROSJEKTET Målet med dette undervisningsopplegget er å vise en av mange muligheter med hvordan vi kan bruke digitale verktøy aktivt i musikkundervisningen.

Detaljer

Årsplan musikk, 9.trinn 17/18. Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan

Årsplan musikk, 9.trinn 17/18. Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan Årsplan musikk, 9.trinn 17/18 Periode - uke 3 uker Hovedområde (K-06) Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderingskriteri er og årsplan Musikkens grunnelementen introduksjon

Detaljer

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg.

Elevator. Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator Bo-, sosial- og arbeidstrening i siste del av soningstiden Elevator gir folk som meg en sjanse, fordi de vet at noen klarer seg. Alt har blitt lagt til rette, resten har vært opp til meg. Elevator

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Musikk Trinn: 4 Lærer: Nils Harald Sør-Reime Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo.

Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Kompendium Verdens beste musikkvideo er en praktisk filmproduksjon, der elevene får delta i alle prosessene med å lage en musikkvideo. Målet med opplegget er å gi økt innsikt i en filmproduksjon, gjennom

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3

Årsplan i musikk for 3.trinn Læreverk: Musikkisum 3 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i musikk for trinn. ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i musikk for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 3 9. TRINN: KOMPETANSEMÅL, TEMA, TID, KILDER,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE

DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE DELRAPPORT CLIL SAMFUNNSFAG PÅ ENGELSK 7. TRINN PÅ KASTELLET SKOLE 2008 2009 SKREVET AV PROSJEKTANSVARLIG ANITA NYBERG I denne delrapporten vil jeg forsøke å beskrive klassen som har hatt CLIL høsten 2008,

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte

Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Oslo musikk- og kulturskole Fagplan for fløyte Innledning 1. Innhold 1.1. Begynnerundervisning. 1.2. Arbeidsmåter 1.3. Repertoar 1.4. Læringsaktiviteter og øving 1.5. Formidling; konserter og forestillinger

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I MUSIKK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Tredreiing var populært. Prosjektleder: Helena B. Redding Dette prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering FORORD

Detaljer

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform

4. Skolens kontaktperson til prosjektet og dokumentasjonsform 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside Resten av verden bryr den oss? Levva Livet! Bestum skole, vår og høst 2006. www.bestum.gs.oslo.no 2. Deltakere i prosjektet Det har vært tanken at flest

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse!

Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen God fornøyelse! Velkommen til en liten demonstrasjon av LESEMYSTERIET -et dynamisk musikkspill basert på språkleker for småtrinnet! Vi vil på de neste sidene gi deg en kort presentasjon av de ulike kapitlene i lærerveiledningen

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Utdanningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 07.03.2006 2006/4806 FM-UA Monica Elin Lillebø

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Musikk på serbisk. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Musikk på serbisk Visste du at de samme sangene som du pleier å synge, blir sunget rundt om i hele verden, men at de høres forskjellig ut i forskjellige land? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Musikk

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015

ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2015 Faglærer: Anne Marte Urdal/Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING 35-37 Kunne framføre sang, spill og dans i samhandling med Kunne beherske

Detaljer

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon

Fargeklatt 2 Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon Forum med praktisk innhold for organisering og produksjon for organisering av tilbud ved kulturskolen/ koordinert fra kulturskolen Rammeplanen Breddeprogrammet og produksjon Utfordringer Norsk kulturskoleråds

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16

Årsplan i Musikk 5. klasse 2015-16 Grunnleggende ferdigheter: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge,

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen

Postboks 8005 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse: «Veien ut» - rapport om soningsprogresjon i Kriminalomsorgen Jusstudentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, fredag, 15. februar 2013 Vår ref.:

Detaljer

Slidorama - Slidorama

Slidorama - Slidorama DKS i Nord-Trøndelag Side 1 av 3 0 Faktaar Slidorama - Slidorama [Musikk I 8. trinn - 10. trinn] ~11 111..L Dette er et rykende ferskt band som består av fire trombonister. Her har vi plukket musikere

Detaljer

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK.

Samme problemstilling er også gjeldende overfor delgjennomføring på EK. 2011/06281 41-7-2013/AAa 25.2.2013 Høring- veien ut Forbundet har hatt høringen ut til behandling i organisasjonen. Innledningsvis vil vi komme med en del generelle betraktninger. Det er flere tilbakemeldinger

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Vi tar styringa Prosjektleder: Karin Hanson Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med

Detaljer

Jeg klarte å lese en hel bok!

Jeg klarte å lese en hel bok! Jeg klarte å lese en hel bok! Hvordan kan man tilrettelegge for lesing og forståelse? Presentasjon av økta Hvordan kan man tilrettelegge for svakt presterende elever? To praktiske opplegg med ulike læringsstrategier

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

AKTIVITETSOVERSIKT FANA OG YTREBYGDA KULTURKONTOR VÅREN 2010

AKTIVITETSOVERSIKT FANA OG YTREBYGDA KULTURKONTOR VÅREN 2010 AKTIVITETSOVERSIKT FANA OG YTREBYGDA KULTURKONTOR VÅREN 2010 Med mindre annet er oppgitt skjer påmelding til fana-ytrebygda.kulturkontor@bergen.kommune.no tlf. 55 56 11 06 Barn/ungdom UNGDOMSETASJEN FANA

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer