The blues had a baby and they named it rock n roll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The blues had a baby and they named it rock n roll"

Transkript

1 2012 The blues had a baby and they named it rock n roll Aktivitetsrapport 2012 Blues Factory AS «The blues is a healer» - Jostein Forsberg (Daglig leder Notodden Bluesfestival)

2 1

3 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Målsettinger... 4 Bluesmestring... 4 Trinn I... 7 Trinn II Trinn III Spillearenaer Tilbakeføring Fagopplæring, arbeidspraksis og jobb Resultater og dokumentasjon Utfordringer Blues Factory AS

4 Forord Blues Factory AS ble formelt stiftet 10. mai 2012, på dagen nøyaktig ett år etter at Blueshuset på Bastøy ble etablert. Selskapet er et resultat av nærmere tre års prosjektutvikling bak fengselsmurene, i hovedsak gjennomført av fanger, men også med ansatte i kriminalomsorgen og sentrale aktører i det norske bluesmiljøet som viktige støttespillere. Foreløpig har virksomheten vært knyttet til Region Sør med Telemark- og Bastøy Fengsel som sentrale virksomhetsarenaer. På sikt er målsettingen at Blues Factory AS skal bli et landsdekkende selskap, med ambisjoner om å bli en viktig aktør i tilbakeføringsarbeidet både innenfor og utenfor fengselsmurene. Blues Factory AS er en sosial entreprenør organisert som et ideelt AS, i den forstand at det ikke betales utbytte og at eventuelle overskudd i sin helhet føres tilbake som grunnlag for utvidet drift. Blues Factory AS er primært drevet av sosiale resultater, men benytter forretningsmessige metoder som skal sørge for lønnsom drift. Blues Factory AS ønsker å være helt i front når det gjelder utviklingen av metoder for å måle effekten av sosialt entreprenørskap, noe som blant annet forutsetter grundig dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter, antall deltakere og hvordan ulike deler av virksomheten er organisert og finansiert. Årlige aktivitetsrapporter er et av verktøyene vi benytter i dette arbeidet. Blues Factory AS er fortsatt i en etablerings- og oppbyggingsfase. Året 2012 har i hovedsak gått med til å videreføre det som allerede er etablert i Telemark- og Bastøy Fengsel, få på plass strategiske samarbeidspartnere, legge grunnlaget for å utvide porteføljen av fengsler på Trinn I og Trinn II hvor det kan holdes kurs, få på plass en egen hjemmeside, finne egnede lokaler for opplæringsvirksomheten på Trinn III og drive informasjon om selskapets virksomhet. Kriminalomsorgen er Blues Factorys viktigste samarbeidspartner og den instans som uansett bestemmer og setter rammene for samarbeidet. Uten velvilje og tillit fra kriminalomsorgens representanter på ulike nivåer hadde lite eller ingenting av det vi har oppnådd så langt vært mulig. Det er derfor grunn til å rette en stor takk til representanter for Justis- og beredskapsdepartementet, ledelsen i Region Sør og ikke minst ledelsen og ansatte i Telemark- og Bastøy Fengsel, som har strukket seg meget langt, og i noen tilfeller lengre enn vi kanskje kunne forvente, når det gjelder å legge til rette for gjennomføringen av musikkaktivitetene både innenfor og utenfor fengslene. Bjørn Andersen Daglig leder 3

5 Innledning Denne aktivitetsrapporten er i likhet med tidligere rapporter fra Telemark- 1 og Bastøy Fengsel 2 ment som et faktaorientert bidrag til dokumentasjon av gjennomførte aktiviteter og antall deltakere, samt hvordan aktivitetene har blitt organisert og finansiert. I motsetning til de to tidligere rapportene, som primært var rettet mot ledelsen i henholdsvis Telemark- og Bastøy Fengsel, ledelsen i Region Sør og Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning (KSF), er årets aktivitetsrapport også ment for en bredere offentlighet. Bakgrunnen for dette er at årets rapport er den første som publiseres av Blues Factory AS, hvor også virksomheten utenfor fengslene blir dokumentert. Rapporten har i hovedsak samme struktur som de to foregående, men dokumenterer også den delen av virksomheten vi kaller Trinn III, som gjelder aktiviteter utenfor fengslene rettet mot løslatte fanger, ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp samt ordinære kursdeltakere som ønsker å benytte seg av Blues Factorys opplæringstilbud. Rapporten fra 2011 formidlet noen prinsipielle betraktninger knyttet til blues og rock som verktøy for egenhabilitering og konkrete forslag til hvordan erfaringene fra musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel kunne videreføres og eventuelt videreutvikles i Gjennom etableringen av Blues Factory AS er mange av disse målsettingene nå realisert, samtidig som den pedagogiske plattformen for opplæringsmodellen Blues Behind Bars er utviklet videre og konkretisert i en arbeidsmetodikk vi omtaler som en Musikalsk og Sosial En-Fire-Fem Progresjon. I rapporten fra 2011 ble det også antydet at Blues Behind Bars potensielt kunne bli et viktig bidrag til et vellykket tilbakeføringsarbeid. I denne aktivitetsrapporten dokumenteres de første skrittene som tatt for å kunne realisere en slik målsetting. Blues Factory AS kan nå bygge videre på nærmere tre års erfaringer fra bruk av opplæringsmodellen Blues Behind Bars på Trinn I og Trinn II i henholdsvis Telemark- og Bastøy Fengsel. I årets rapport beskriver vi også kurstilbudet som nå er satt i gang på Trinn III utenfor fengslene. I tillegg dokumenteres samarbeidet som nå er innledet med Kirkens Bymisjon og Tyrilistiftelsen når det gjelder tilbakeføringsarbeid relatert til utfordringer som rusmestring, bolig og gjeld, og samarbeidet med Veidekke Entreprenør AS og Persgaard AS når det gjelder muligheten for å skaffe deltakerne jobb. Med referanse til Blues Factorys arbeidsmetodikk, gjelder dette utfordringer knyttet til henholdsvis «Firer n» og «Femmer n» i den Musikalske og Sosiale En-Fire-Fem Progresjonen. 1 Andersen, Bjørn (2010): Every day I have the blues Pilotprosjektet Blues Behind Bars I Telemark Fengsel, Aktivitetsrapport 2 Andersen, Bjørn (2011): Blues in open tuning Blues & Rock Prosjektet i Bastøy Fengsel, Aktivitetsrapport 4

6 Ma lsettinger Blues Factory AS bruker blues og rock som musikalsk pedagogisk plattform for å lære fanger, løslatte fra fengsel, ungdom som av ulike grunner faller utenfor ordinære utdannings- og arbeidslivsløp og andre som ønsker å benytte seg av våre kurstilbud å spille i band, med etablerte blues- og rock musikere som instruktører og støttespillere på arenaer inne i og utenfor fengslene. Blues Factorys visjon er å inspirere mennesker - både innenfor og utenfor fengselsmurene - til å utvikle integritet og egenverdi gjennom samarbeid med andre hvor musikk og kulturell virksomhet i vid forstand benyttes som verktøy for egenhabilitering. Et av Blues Factorys viktigste suksesskriterier vil være å få fram deltakere som faktisk er i stand til å opptre i ulike settinger, bli med i et band eller starte egne band. Fordelen med denne typen suksesskriterier er at de er enkle å dokumentere, synliggjøre og måle. Målbare suksesskriterier krever systematisk dokumentasjon. Blues Factory AS sørger for dette gjennom omfattende pressedekning og periodiske aktivitetsrapporter som dokumenterer antall deltakere, arrangementer og oppnådde resultater. Bluesmestring Blues Factory AS benytter et tre trinns opplæringsprogram forankret i en organisatorisk struktur inne i fengslene med musikkboenhet, husbandvirksomhet og profesjonelle instruktører fra det norske bluesmiljøet som følger deltakerne fra lukket (Trinn I) til åpent fengsel (Trinn II) og videre etter endt soning (Trinn III). Opplæringen er basert på en egenhabiliteringsfilosofi hvor kulturell virksomhet i vid forstand benyttes som katalysator for at deltakerne selv skal kunne ta tak i og møte andre utfordringer knyttet til bosituasjon, økonomi, rusavhengighet og sysselsetting etter soning, hvor det forutsettes en betydelig egeninnsats fra den enkelte deltaker. I realiteten betyr det at opplæringen primært retter seg mot deltakere som ikke bare er motivert, men som faktisk også er i stand til å nyttiggjøre seg tilbudet. Blues Factory AS vektlegger det å tilføre reelle musikalske og sosiale ferdigheter. Målsettingen er å oppnå resultater, ikke å tilfredsstille et eller annet behov for å synliggjøre at noe blir gjort, eller leke med folk som kun er ute etter å manipulere seg til en enklere straffegjennomføring. I praksis betyr dette at kulturell virksomhet ikke primært oppfattes som fritidssyssel for å slå i hjel tid, men som et strategisk verktøy. Metodisk ligger det da til grunn en oppfatning om at det er enklere å endre folks rammebetingelser enn deres holdninger, og at nye holdninger av og til kan oppstå som et resultat av at man har tilegnet seg nye ferdigheter og kompetanse, som kan benyttes til å skape noen nye rammebetingelser for eget liv. Et vesentlig poeng er da at økt selvtillit og mestringsevne neppe kan 5

7 oppnås hvis det er selve målsettingen med tiltaket, men at slike ting alltid vil være et biprodukt av noe annet, det være seg en ferdighet eller kompetanse som andre er villig til å benytte seg av, lytte til eller betale for. Musikalsk En-Fire-Fem Progresjon Bluesformen har vist seg å være et effektivt verktøy for å lære folk i våre målgrupper å spille i band. En tradisjonell blueslåt består av 12 takter med en fast og lett gjenkjennelig struktur som kan spilles med tre akkorder basert på den første, fjerde og femte tonen i skalaen. Et annet ord for en slik tradisjonell 12-takters blues er en-fire-fem-progresjon. Lærer man å beherske de fem tonene i den dur- og mollpentatone skalaen, basert på innlæring av et lett gjenkjennelig mønster i fem grunnleggende skalabokser, har man et effektivt verktøy for å få en gruppe med nybegynnere til å låte som et band på relativt kort tid. Dette er viktig fordi deltakere fra våre målgrupper ofte har følgende kjennetegn: De er ofte rastløse, urolige og har store konsentrasjonsproblemer Mange har ADHD diagnoser De er utålmodige og mister raskt interessen De har negative erfaringer med tradisjonell klasseromsundervisning De tror at de ikke fikser teori Bluesmestring er et effektivt verktøy fordi vi klarer å få ting til å låte ganske tøft på kort tid slik at vi klarer å holde på interessen til de som har talent og ambisjoner, samtidig som de som trenger lengre tid klarer å henge med fordi formen er relativt enkel. Læringskurven blir bratt fordi den organisatoriske strukturen med musikkboenhet, band og opplæring fra profesjonelle bluesmusikere skaper kontinuitet og tilførsel av reelle ferdigheter, samtidig som deltakerne kontinuerlig «tvinges» til å framføre det de har lært på ulike spillearenaer. Dette er essensen i den Musikalske En-Fire-Fem Progresjonen basert på en «cut-the-crap-down-to-the-earth» praktisk tilnærming til musikk uten innlæring av noter og tung musikkteori. Den Sosiale En-fire-fem Progresjonen er forankret i den musikalske, i den forstand at musikkaktivitetene brukes bevisst som katalysator for å skape rammebetingelser som gjør at deltakerne gjennom kulturell virksomhet, motiveres og settes i stand til å takle sosiale utfordringer under selve straffegjennomføringen og etter endt soning. 6

8 Musikalsk og sosial En-Fire-Fem Progresjon EN Vi fanger motiverte deltakeres interesse og oppmerksomhet med musikk under soning i lukkede fengsler (Trinn I) og holder dette vedlike gjennom tilbud om videre opplæring ved overføring til åpne fengsler (Trinn II) og mulighet til deltakelse i musikalsk virksomhet på ulike arenaer innenfor og utenfor fengslene under soning. En viktig grunn til at dette er mulig er at deltakerne under soning i lukkede og åpne fengsler har sosiale rammebetingelser hvor de tre avgjørende forholdene knyttet til bolig, økonomi og rus er under kontroll eller «satt på vent»: De har et sted å bo, de får mat, de har penger til umiddelbare livsnødvendigheter og de er i hovedsak rusfrie. FIRE FEM Vi opprettholder deltakernes motivasjon og interesse for musikk etter løslatelse (Trinn III) gjennom tilbud om videre opplæring og spillemuligheter på ulike arenaer, blant annet med profesjonelle bluesmusikere utenfor fengselet. I tillegg til de musikalske utfordringene møter deltakerne her tre andre utfordringer knyttet til bolig, økonomi og rus som Blues Factory AS i utgangspunktet ikke har kompetanse eller verktøy for å løse. Vår oppgave her er å vedlikeholde og videreutvikle interessen for musikk, samtidig som vi samarbeider med aktører som Tyrilistiftelsen og Kirkens Bymisjon for å løse de tre andre utfordringene. Blues Factory AS har som grunnleggende suksesskriterier at deltakerne tilføres musikalske ferdigheter som gjør at de kan spille på ulike arenaer, delta i band eller lage egne band. Det avgjørende suksesskriteriet er imidlertid at deltakerne får jobb og inntekt, slik at tilgang til bolig, økonomisk stabilitet og rusmisbruk kommer under kontroll og kan opprettholdes over tid. Vår kjernevirksomhet her er fortsatt bluesmestring. I tillegg kan vi bidra til deltakernes sysselsettingssituasjon gjennom tilbud om prosjektansettelser for kortere eller lengre tid i Blues Factory AS, jobb i Persgaard AS og i byggebransjen gjennom samarbeid med Veidekke Entreprenør AS og opplæringsprogrammet Skole på byggeplass. På grunn av strenge sikkerhetsbestemmelser er mulighetene for musikkaktiviteter naturlig nok mer begrenset i lukkede enn i åpne fengsel, mens rammebetingelsene utenfor fengselsmurene gir helt andre muligheter for opplæringsvirksomhet. Det er disse erfaringene som ligger til grunn for Blues Factorys opplæringsmodell som gjør det mulig å følge fangene fra lukkede (Trinn I) til åpne fengsel (Trinn II) og videre etter fullført soning (Trinn III). Dette samsvarer med kriminalomsorgens oppfatning av progresjon, som en gradvis åpning for mindre restriktive soningsforhold under straffegjennomføring fra fengsel med høyt- til fengsel med lavt sikkerhetsnivå. 7

9 Fengsel med høyt sikkerhetsnivå - Trinn I I Blues Factorys opplæringsmodell er Trinn I betegnelsen på musikkaktiviteter i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, eller det som kalles lukket fengsel. I denne typen fengsel har sikkerhet første prioritet, noe som gjør at statiske sikkerhetsbestemmelser i form av regulering og kontroll dominerer fengselshverdagen. Tradisjonelt har musikkaktiviteter i lukkede fengsler bestått av et par timers ukentlige øvinger for et begrenset antall fanger under oppsyn av fritidsleder eller fengselsansatte. I praksis vil tilbudet ofte være langt mer begrenset, noe som ikke minst har sammenheng med en bemanningsnorm som forhindrer at fengselsbetjenter kan avsettes til overvåking av husbandøvinger hvis fritidsleder er syk eller forhindret av andre grunner. Slike ting blir også ofte oppfattet som «ekstraarbeid», og tilbud om ukentlige øvinger blir da i realiteten et tilbud om en øving eller to i måneden, fordi avlyste husbandøvinger sjelden kan kompenseres med øving på andre ukedager. For husbandmedlemmer oppleves denne typen uforutsigbarhet som en demotiverende og svært frustrerende prosess, hvor tilegnelse av musikalske ferdigheter vanskeliggjøres på grunn av manglede kontinuitet og reell øvingstid. Musikkaktiviteter får da karakter av å være et rent fritidstilbud for å slå i hjel tid og ikke et verktøy for habilitering gjennom tilegnelse av reelle musikalske ferdigheter. Det er denne typen erfaringer som ligger til grunn for Blues Factorys opplæringsmodell med etablering av egen musikkboenhet og opplæring med profesjonelle blues- og rock musikere som instruktører i tillegg til ukentlige husbandøvinger. Figur 1: Opplæringsmodellens organisatoriske struktur i lukket fengsel Musikkboenhet Øvingsprogram på PC Mulighet til felles øving på kveldstid Husbandaktiviteter Ukentlige øvinger Opptreden på arenaer inne i og unntaksvis utenfor fengselet Opplæring Blues- og rock musikere som instruktører Den avgjørende fordelen med denne typen organisering er at den bidrar til å løse problemet med kontinuitet og åpner for at deltakerne kan tilegne seg musikalske ferdigheter på et helt annet nivå enn hva som ellers hadde vært mulig i et lukket fengsel. I tillegg blir slike ting som transport, informasjon, kommunikasjon og logistikk enklere for både ansatte og fanger når deltakerne er samlet i en boenhet på en avdeling. 8

10 Telemark Fengsel Telemark Fengsel var det første fengselet som introduserte Blues Factorys opplæringsmodell gjennom pilotprosjektet Blues Behind Bars som ble satt i gang i januar Opplæringsmodellen ble videreført i 2011 og er fortsatt i gang. I 2012 ble opplæringen med Blues Factorys eksterne instruktører lagt inn under fengselets skoleavdeling slik at undervisningen kunne gjennomføres i skoletiden. Bluesmusikere fra Notodden på besøk i Telemark fengsel Foto: Knut H. Slettemo Foto: Knut H. Slettemo Husbandaktiviteter Prison Maniacs husbandet i Telemark Fengsel ble etablert i februar 2009, og eksisterer fortsatt med samme navn, i det samme øvingslokalet og med deler av det samme repertoaret dog med nye medlemmer. Denne kontinuiteten er relativt oppsiktsvekkende i seg selv, da slike fengselsband erfaringsmessig har en tendens til å bryte sammen når sentrale ildsjeler forlater fengslene. I Telemark Fengsel har dette ikke skjedd, noe som først og fremst har sammenheng med at Blues Factorys opplæringsmodell bidrar til kontinuitet, og at man i dette fengselet har ansatte som følger opp musikkaktivitetene.. Erfaringskonferanse i Bastøy Fengsel Den 25. januar deltok deler av Prison Maniacs og deres faste gitarlærer Trond Ytterbø på erfaringskonferansen som ble arrangert av Blueshuset i Bastøy Fengsel, hvor de fikk anledning til å framføre låter fra eget repertoar og spille sammen med medlemmer av Skyldig som faen fra Blueshuset. Fengselsansatte fra Telemark Fengsel og gitarlærer Ytterbø ble mildt sagt overrasket, da bassisten i Prison Maniacs spontant tok ordet i plenumsdebatten og fortalte hva musikkaktivitetene hadde betyd for ham under soningen. Kulturell virksomhet handler ikke bare om musikk, men bidrar også til utvikling av sosiale ferdigheter! 9

11 Fylkesårsmøtet til Venstre i bystyresalen i Skien Medlemmer av Prison Maniacs og Trond Ytterbø spilte i bystyresalen på juleavslutningen til Skien Bystyre julen Konserten bidro til at Telemark Fengsel i 2012 fikk kroner til oppgradering av besøksrommet for barn. Den 11. februar fikk de nok en invitasjon, denne gang for å spille på fylkesårsmøtet til Telemark Venstre. Slike opptredener på utradisjonelle arenaer er viktige, ikke bare fordi de gir verdifull spilleerfaring, men fordi de også har en «normaliseringseffekt»: Folk som sitter i fengsel er ikke «gærninger» eller nødvendigvis svært forskjellige fra andre. Norske menn i hus og hytte Som en del av musikkprosjektet besøkte trioen Norske menn i hus og hytte Telemark Fengsel 14. mars. Denne trioen fra Notodden henter inspirasjon fra mange ulike sjangere i tillegg til blues. Jon Ultvedt med gospelkor Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband) spiller fast mer eller mindre en gang i måneden med husbandet Prison Maniacs, noe han har gjort siden høsten Denne gangen hadde han med seg sitt eget gospelkor til en konsert med sanger hentet fra et blues og gospelinspirert repertoar. Road Show besøk fra Notodden Bluesfestival i Telemark Fengsel Som en del av promoteringen av Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival fikk Telemark Fengsel besøk av Road Show turneen med profesjonelle bluesartister som gjennomførte en utekonsert i strålende vær med stort frammøte av både innsatte og ansatte. Arrangementet fikk bred pressedekning i Telemarksavisa og ikke minst i Notoddens lokalavis Telen, som også produserte en ti minutter lang video med musikalske innslag og intervjuer med både ansatte, bluesmusikere og fanger som har deltatt i prosjektet Blues Behind Bars. Foto: Knut H. Slettemo Foto: Knut H. Slettemo Jailhouse Stage Prison Maniacs var et av bandene som var invitert for å spille på nyskapningen Jailhouse Stage 2. august på festivalens åpningsdag. Noen av medlemmene i bandet fikk ikke lov til å dra, noe som ble 10

12 kompensert med drahjelp av gitarlærer Trond Ytterbø og andre profesjonelle bluesartister fra Notodden. Jailhouse Stage blir nærmere omtalt annet sted i denne rapporten. Bastøy Blues & Rock Festival Den 8. september spilte Prison Maniacs på Bastøy Blues & Rock Festival sammen med jentebandet Forbidden Fruits fra Ravneberget Fengsel, Skyldig som faen fra Blueshuset på Bastøy og fangesupportbandet Bastøy Bluesband, bestående av tidligere Blueshusbeboere og profesjonelle bluesmusikere fra Vestfold. Vidar Busk kom rett fra bluesfestivalen i Hell og rakk å spille med Prison Maniacs. Noen av medlemmene i Prison Maniacs hadde aldri vært på Bastøy før, og fikk også anledning til å besøke Blueshuset som flere planlegger å søke seg til. Aktivitetsdag i Telemark Fengsel At husbandet spiller på fengselets årlige aktivitetsdag har etter hvert blitt en tradisjon, og er en av måtene de som er med på musikkaktivitetene kan gi noe tilbake til medfanger. Blues Factorys opplæringsmodell er førts og fremst rettet mot deltakerne selv, for å tilføre musikalske og sosiale ferdigheter, og er ikke primært et tilbud om underholdning. Å spille for medfanger i ulike sammenhenger inne i fengselet er imidlertid også en viktig del av dette, ikke minst fordi det å måtte stå på en scene og framføre det en har lært er den beste trening en kan få. Prison Maniacs spiller på juleavslutningen Å spille på juleavslutningen er også en tradisjon. I Telemark Fengsel spiller fengselspresten en avgjørende rolle for musikkaktivitetene, i den forstand at husbandet og andre som er involvert i musikkaktivitetene i fengselet får spille på de månedlige gudstjenestene og på andre arrangement i prestens regi. Fengselsprester ikke minst i lukkede fengsler fungerer i praksis ofte som supplerende fritidsledere. I Telemark Fengsel er man så heldig å ha en fengselsprest som har involvert seg i musikkaktivitetene fra dag en. Musikkboenheten Musikkboenheten har plass til seks fanger som enten er med i husbandet eller involvert i musikkaktivitetene på en eller annen måte. Den ble startet opp i januar 2010 og har siden den gang vært en del av den organisatoriske strukturen i Blues Behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel. Musikkboenheten er nærmere beskrevet i aktivitetsrapporten for Blues Behind Bars fra Musikkboenheten er den andre pilaren i Blues Factorys opplæringsmodell. Den tredje er at vi benytter erfarne blues og rock musikere som instruktører. 3 Bjørn Andersen (2010): Every day I have the blues Pilotprosjektet Blues Behind Bars I Telemark Fengsel, Aktivitetsrapport 11

13 Musikkopplæring i skoletiden I Telemark Fengsel er musikkopplæringen lagt inn under fengselets skoleavdeling og foregår på dagtid i skolens undervisningslokaler. Trond Ytterbø (Notodden Bluesband) har vært gitarlærer/instruktør siden 2010 og er i dag Blues Factorys faste instruktør i Telemark Fengsel. Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband) som også er pianoinstruktør i Blues Factory, spiller med Prison Maniacs mer eller mindre fast en gang i måneden. Deltakere som ønsker det kan søke om å bo på musikkboenheten og de som har tilegnet seg et minimum av ferdigheter får anledning til å bli med i husbandet Prison Maniacs. Prison Maniacs på Jailhouse Stage Road Show besøk fra Notodden Foto: Knut Morten Foto: Knut H. Slettemo Skoleavdelingens leder Leif Lyngstad har spilt en avgjørende rolle i Blues behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel siden oppstart i 2010, både når det gjelder økonomisk støtte og praktisk tilrettelegging. Fra januar 2013 overtar Blues Factory AS formelt avtalen med skoleavdelingen som tidligere ble gjort med hver enkelt av Blues Factorys instruktører individuelt. Fengsel med lavt sikkerhetsnivå Trinn II Fengsel med lavt sikkerhetsnivå gir helt andre rammebetingelser for planlegging, organisering og gjennomføring av musikkaktiviteter enn de en finner i de lukkede fengslene. Det er flere grunner til dette. For det første er de statiske sikkerhetsbestemmelsene mindre rigide, noe som betyr at fangene selv i større grad kan velge hvordan de vil disponere sin egen tid etter at aktivitetsplikten på dagtid i form av arbeid eller skole er oppfylt. Av samme grunn er det derfor også enklere å arrangere konserter og ulike aktiviteter inne i fengslene, ikke minst fordi fangene selv i større grad kan ta del i selve planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. For det andre vil de aller fleste som 12

14 soner i åpne fengsler ha en rettskraftig dom slik at de kan framstilles av fengselets egne ansatte i forbindelse med spilleoppdrag utenfor fengselet. 4 Figur 2: Opplæringsmodellens organisatoriske struktur i åpent fengsel Musikkboenhet Musikalsk kollektiv Øvingslokale for husband Øvingsmuligheter på kveldstid hele uken Husbandaktiviteter Ukentlige øvinger etter behov Gode muligheter for opptreden på arenaer inne i og utenfor fengselet Musikk Workshop Blues- og rock musikere som instruktører Åpen for alle fanger Arrangeres ukentlig Bluesklubber Ett års betalt medlemskap i bluesklubb etter løslatelse Spilleoppdrag som oppvarmingsband på lokale bluesklubbkvelder Blues Factorys opplæringsmodell er foreløpig bare prøvd ut i Bastøy Fengsel, landets største åpne fengsel med 115 fangeplasser. Bastøy Fengsel har visse særtrekk når det gjelder sonings- og boforhold og rammer for selve straffegjennomføringen, som gjør at erfaringene med organisering og gjennomføring av musikkaktiviteter i dette fengselet ikke uten videre kan sammenlignes med eller overføres til andre åpne anstalter. I det store og hele gir imidlertid åpne fengsel helt andre muligheter for opplæringsmodeller av den typen vi snakker om her, noe som indikerer at grunntrekkene kan overføres til andre åpne fengsler av en viss størrelse. Bastøy Fengsel Blues Factorys opplæringsmodell ble i realiteten introdusert med etableringen av Blueshuset på Bastøy i mai 2011 i forlengelsen av musikkaktiviteter som ble satt i gang høsten Med Blueshuset på plass hadde musikkprosjektet i Bastøy Fengsel samme struktur som Blues Behind Bars i Telemark Fengsel, hvor det erfaringsmessig var den organisatoriske strukturen med husband, musikkboenhet og eksterne instruktører som mer enn noe annet hadde bidratt til forutsigbarhet og 4 I lukkede anstalter vil mange fortsatt sitte i varetekt i påvente av rettskraftig dom. For denne delen av fangebefolkningen er det politiet og ikke kriminalomsorgen som har ansvaret for framstillinger utenfor fengselet. 13

15 kontinuitet. Samtidig var det skapt en struktur hvor fanger som hadde deltatt i musikkaktiviteter i Telemark Fengsel kunne søke seg til Bastøy for å fortsette på Trinn II. Aktivitetsrapporten for 2011 beskriver et svært begivenhetsrikt år for musikkprosjektet på Bastøy. Dette gjelder i enda større grad for året 2012, hvor aktivitetene inne i fengselet også kunne støttes og følges opp på en helt annen måte etter at Blues Factory AS ble etablert. 5 Husbandaktiviteter Husbandets aktivitet med utgangspunkt i øving og opplæring på Blueshuset, er drivkraften i musikkaktivitetene på Bastøy. Mens husbandet gjennomførte 18 spilleoppdrag totalt i 2011, hvorav 5 utenfor øya, hadde husbandet Skyldig som faen hele 20 spilleoppdrag i 2012, hvorav halvparten var på ulike arenaer utenfor Bastøy Fengsel. Husbandøvingene er knyttet opp mot opplæringen på Blues & Rock Workshopen, i den forstand at mange av låtene som benyttes der for å øve inn grunnleggende spilleteknikker, er de samme som inngår i husbandets repertoar. KROM Konferansen på Storefjell Året ble innledet med spilleoppdrag på KROM Konferansen Bakgrunnen for dette var at en av Blueshusets beboere var invitert for å presentere musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel og fikk en forespørsel fra arrangøren om Blueshuset kunne bidra med musikk. På tross av at ikke alle hadde oppnådd permisjonsrettigheter, ble det gitt velferdspermisjon til samtlige beboere slik at hele Blueshuset kunne delta på konferansen fra fredag 14. til lørdag 15. januar. Fengselet stilte også en av sine egne biler til disposisjon. Blueshusets beboere kunne dermed i ekte «Blues Brothers» stil, feie oppover Hallingdalen med Riksvåpenet på utsiden av bilen og returnere lørdag kveld, etter å ha presentert musikkprosjektet og spilt til dans på kvelden for 170 delegater på konferansen. I realiteten kan dette ikke tolkes som annet enn en gigantisk tillitserklæring fra fengselets ledelse til husbandets medlemmer og Blueshusets virksomhet. Denne tilliten ble da også gjengjeldt, i den forstand at det ikke ble rapportert om noen brudd på de bestemmelsene som var satt for deltakelsen på konferansen. Erfaringskonferanse om blues og rock som egenhabilitering Den 25. januar arrangerte Bastøy Fengsel i samarbeid med Blueshuset en erfaringskonferanse på Bastøy med besøk av nærmere 50 innbudte gjester blant annet fra KSF, Region Sør, Musikk i fengsel og frihet (MIFF), musikklærere, fritidsledere, skoleledere, fengselsprester, bluesmusikere og andre kulturarbeidere fra regionen. Initiativet til konferansen kom fra Blueshuset, som i tråd med husets egenhabiliteringsfilosofi også stod for planlegging, invitasjonsbrev, gjestelister og den praktiske 5 For en mer detaljert rapport om musikkprosjektet på Bastøy skrevet av en av Blueshusets beboere, se Chris Nyborg (2012): I just can t be satisfied, Aktivitetsrapport. 14

16 gjennomføringen av og innholdet i selve konferansen. Fengselets bidrag, foruten å godkjenne og legge til rette for at konferansen i det hele tatt kunne gjennomføres, var å godkjenne og sikkerhetsklarere innbudte gjester, sørge for transport og stå for bevertningen. En konferanse av denne typen, initiert av fangene selv, ville selvfølgelig aldri sett dagens lys uten fengselets godkjenning. Formelt er det fengselet som inviterer og arrangerer, da fangene ikke har formelle rettigheter til slikt. Det sier likevel mye om Bastøy Fengsels vilje og evne til nytenkning, at man lot fangene spille en så aktiv rolle i både planlegging og gjennomføring av selve konferansen, noe som indikerer at fengselets slagord om å være en «arena for ansvarsutvikling» ikke er helt uten substans. De musikalske innslagene ble besørget av øyas eget husband Skyldig som faen og gjester fra Telemark Fengsel representert ved Trond Ytterbø (Notodden Bluesband) og to av medlemmene i Prison Maniacs husbandet i Telemark Fengsel. I tillegg ble fangesupportbandet Bastøy Bluesband presentert og hadde sin aller første opptreden på konferansen. NRK Østafjells lagde et TV innslag om konferansen hvor også fengselets leder ble intervjuet. I tillegg fikk konferansen førstesiden og intet mindre enn fem helsider i lokalavisa Gjengangeren! 6 Debatten anskueliggjorde at det finnes mange ulike måter å organisere kulturell virksomhet med fengselet som læringsarena, og at modellen fra Telemark- og Bastøy var en mulig konkretisering av dette. Det mest konkrete resultatet fra konferansen var at representantene fra ledelsen i Region Sør åpnet for at det kunne sendes en søknad om grunnfinansiering av Blueshusets virksomhet etter modell av de såkalte Rusmestringsenhetene, da ikke som et spleiselag mellom Helsedirektoratet og Justis- og Beredskapsdepartementet, men snarere som et forsøksprosjekt finansiert av Justis- og Kulturdepartementet. 7 Konsert på familieseminar i Asker og spilling på Hotell Klubben i Tønsberg Januar ble en hektisk måned for Blueshusets beboere, med spilleoppdrag og overnatting på Storefjell og forberedelser til erfaringskonferansen på Bastøy. Den 8. februar spilte Skyldig som faen utenfor øya igjen denne gangen på et familieseminar i Asker etter invitasjon fra fengselsprest Hans Olav Gilje. En uke senere, den 8. februar, spilte Skyldig som faen på Hotell Klubben i Tønsberg på en konferanse om arbeidsdriften arrangert av Kriminalomsorgen Region Sør, hvor husbandet også fikk sitt aller første honorar i form av et gavekort verd 5000 kroner til innkjøp av musikkutstyr. 6 Trude Brænne Larssen: Bluesfar pakker kofferten, Gjengangeren 28. januar og Trude Brænne Larssen: «Frode» lever for gitaren, Gjengangeren 28. januar 7 Ledelsen i Region Sør var representert på konferansen ved Erling Feste og Torbjørn Eriksen. 15

17 Samarbeid med fengselspresten i Bastøy fengsel Noen av husbandets medlemmer synger fast hver mandag i Våle Kirkekor utenfor øya. Samarbeidet mellom Bastøy Fengsel og Våle Kirkekor har pågått i 18 år og det er også andre fanger på øya som ikke er involvert i Blueshusets virksomhet som deltar på disse øvingene, hvor det er fengselsprestens oppgave å framstille fangene. Fengselspresten benytter også husbandet i forbindelse med ulike arrangementer i Bastøy Kirke og på gudstjenestene. Den 13. mai hadde Skyldig som faen egen konsert i Bastøy Kirke for medfangene på øya. Den 27. mai spilte de på gudstjeneste i kirken og den 5. juni fikk de varme opp for det kristne bluesbandet Rejoyce i Bastøy Kirke. Kanalrock Festivalen besøker Bastøy Fengsel Den 7. juni fikk Bastøya besøk av band som skulle spille på den tradisjonelle pønkfestivalen Kanalrock i Horten. Festivalen har siden oppstart hatt som en sentral målsetting at Kanalrock skal gi noe tilbake til lokalsamfunnet og fant ut at det å arrangere en minifestival på Bastøy var en fin måte å gjøre dette på, ikke minst siden det allerede var et aktivt musikkmiljø på øya knyttet til Blueshuset. Skyldig som faen fikk æren av å varme opp for Oslo Ess, Masterpiece of Cake og Kaos fra Horten. Til denne spillejobben hadde husbandet valgt et mer rocka repertoar og fikk dermed også vist at de behersket mer enn bare tradisjonell blues. Arrangementet fikk pressedekning i Gjengangeren. 8 Road Show besøk fra Notodden Bluesfestival på Bastøy Som en del av promoteringen av Notodden Bluesfestival 2012 og nyskapningen Jailhouse Stage, fikk Bastøy Fengsel besøk av det såkalte Road Showet fra Notodden Bluesfestival den 14. juni, hvor Skyldig som faen fikk anledning til å varme opp for noen av de mest kjente bluesartistene i landet. Artistene som besøkte Bastøya denne dagen var nybakt vinner av The European Blues Challenge, Rita Engedalen og Margit Bakken som til sammen også utgjør duoen Damer i Blues, bandet Spoonful of Blues med Jostein Forsberg (vokal/munnspill), Morten Omlid (gitar), Eskild Aasland (trommer) og Tony Caddel (bass) og Trond Ytterbø (Notodden Bluesband). Bastøy Fengsel stod for nødvendig transport og bevertning samtidig som artistene fra Notodden fikk anledning til å besøke Blueshuset og andre deler av øya. Med unntak av Trond Ytterbø, hadde ingen av artistene tidligere besøkt Bastøy Fengsel, og flere meldte at det var en meget spesiell opplevelse. Road Show besøk i Sven Foyn bedehus i Tønsberg Senere på kvelden samme dag etter at Road Showet hadde spilt ute på Bastøy, ble det arrangert en konsert med de samme Road Show artistene i Sven Foyn Bedehus i Tønsberg for brukerne av Kirkens Bymisjon. Konserten var et samarbeidsarrangement mellom Notodden Bluesfestival, Blues Factory 8 Trude Brænne Larssen: Feiring i fengsel, Gjengangeren 8. juni 16

18 AS og Kirkens Bymisjon, som også gjorde dette til sommeravslutningsfest for Bymisjonens ansatte og frivillige. 9 Denne gratiskonserten for brukerne av Kirkens Bymisjon i Tønsberg, med 120 besøkende i Sven Foyn Bedehus på kvelden etter at Road Showet hadde besøkt Bastøy Fengsel tidligere samme dag, ble på mange måter den mest spektakulære delen av Road Showet, og et godt eksempel på hvordan Blues Factory er ment å fungere. Rita Engedalen, Margit Bakken, Spoonful of Blues, Trond Ytterbø og Skyldig som faen fra Blueshuset Foto: Kirkens Bymisjon Foto: Kirkens Bymisjon For det første fordi husbandet Skyldig som faen fra Blueshuset fikk anledning til å opptre for et ordinært publikum. For det andre fordi husbandet fikk æren av å varme opp for og spille sammen med proffene fra Notodden, som skapte en «magisk» blanding av gospel og rå blues. For det tredje fordi arrangementet var et godt eksempel på hvordan Blues Factorys nettverk med Notodden Bluesfestival og bluesklubber er ment å fungere: Arrangementet var en promotering av Jailhouse Stage på Notodden Bluesfestival, hvor gutta fra Blueshuset fikk anledning til å spille med noen av de beste bluesmusikerne i landet. Medlemmer av styret i Tønsberg Roots Club som var til stede ble så imponert av det de hørte at de like godt booket Skyldig som faen til en ordinær klubbkveld senere på høsten. Jailhouse Stage Notodden Bluesfestival Den 2. august spilte Skyldig som faen på den aller første utgaven av Jailhouse Stage, den nye scenen for band fra norske fengsler på Notodden Bluesfestival. Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å skape spillearenaer utenfor fengslene, og blir nærmere omtalt annet sted i denne rapporten. 9 Bakgrunnen for arrangementet var at Jostein Forsberg, daglig leder for Notodden Bluesfestival og medlem av Blues Factorys Faglige Råd, foreslo å lage en «miniutgave av festivalen» for Bymisjonens brukere i Tønsberg siden Road Showet først skulle til Bastøy. 17

19 Skyldig som faen i Justis- og beredskapsdepartementets kantine 30. august spilte Skyldig som faen i Justis- og beredskapsdepartementets kantine. Bakgrunnen for denne spillejobben var at Blues Factory AS hadde blitt invitert for å presentere virksomheten på Inger Marie Fridhovs avskjedsarrangement i departementets lokaler i Nydalen. Skyldig som faens oppgave var å underholde gjestene under matserveringen på siste del av arrangementet, noe de også gjorde, med god support fra Knut Eide (Moonlight Crying) og Randi Gunhildstad (Bluesbelievers), som også er to av Blues Factorys faste instruktører. Skyldig som faen med Knut Eide og Ragnhild Gunhildstad i Justisdepartementets kantine Foto: Kristin B. Risvand Mo Utdrikningslag på fyret Den 1. september ble Skyldig som faen invitert til å spille på det såkalte Fyret i Bastøy Fengsel. Bakgrunnen for dette var at en av de ansatte i fengselet skulle organisere et utdrikningslag for en bekjent, og ville at husbandet skulle «varme opp» gjestene med litt rufsete blues og rock før selve utdrikningslaget startet. Bastøy Blues & Rock Festival 2012 For andre året på rad ble Bastøy Blues & Rock festival arrangert 8. september i forbindelse med den åpne dagen på Bastøy, hvor alle som ønsker kan besøke fengselet. I tillegg til husbandet fra Bastøy, fikk festivalen besøk av Prison Maniacs fra Telemark Fengsel med Blues Factory instruktør i Telemark Fengsel, Trond Ytterbø (Notodden Bluesband), jentebandet Forbidden Fruits fra Ravneberget Fengsel, fangesupportbandet Bastøy Bluesband med Tom «Dysa» Støland (Harp n Blues), Knut Eide (Moonlight Crying) og Randi Gunhildstad (Bluesbelievers). I tillegg fikk festivalen besøk av selveste Vidar Busk som spilte med husbandene fra både Bastøy-, Telemark- og Ravneberget Fengsel Da profesjonelle bluesfolk og fangemusikere tok for seg av lørdagsmenyen med rød saft og risgrøt i Bastøy Fengsels kantine, fikk yngstemann på Blueshuset skryt av Vidar Busk for sine gitarferdigheter, og beskjed om at den godeste Busk kunne tenke seg å spille med ham ved en senere anledning. Blues Factory fulgte dette opp 18

20 Tannlegeblues Den 17. september spilte Skyldig som faen for tannlegene i kriminalomsorgen på en konferanse på Tjøme. Om det var «stive timepriser» som gjorde at tannlegene hadde behov for et band med navn «Skyldig som faen» denne dagen vites ikke. Uansett ble også denne spillejobben tatt på strak arm og ble en stor suksess. Oppvarming for Keith Austin i Bastøy kirke og Billy T. Band på «Total» Den 29. september ble en meget spesiell dag for Skyldig som faen, hvor de først fikk æren av å varme opp for Keith Austin, den tidligere gitaristen i Dr. Hook, i Bastøy Kirke og senere på kvelden for spellemannprisvinner Billy T. Band på konserten deres i Tønsberg Roots Club på «Total». Skyldig som faen varmer opp for Billy T. Band hos Tønsberg Roots Club på Total Foto: Eivind Henriksen Foto Eivind Henriksen Oppvarmingsjobben for Billy T. Band var viktig, fordi den illustrerer betydningen av Blues Factorys nettverk på utsiden av fengselsmurene. Tønsberg Roots Club ble den første bluesklubben som booket et fengselsband til en ordinær klubbkveld, men det finnes 60 bluesklubber spredt over hele landet, som til sammen utgjør det nettverket av frivillige organisasjoner Blues Factory samarbeider med Nytt besøk i Justis- og beredskapsdepartementets kantine Den 23. oktober spilte Skyldig som faen i kantina til Justis- og beredskapsdepartementet for annen gang, i forbindelse med den offisielle åpningen av departementets nye lokaler i Nydalen. Denne gangen gjorde gutta jobben alene uten support fra proffe bluesmusikere. De ansatte i departementet hadde feiret en god stund før Skyldig som faen dro i gang, så stemningen var god og dansegulvet fullt allerede etter første låt. med en forespørsel om konsert med Busk og Blueshusets gitarist «up front» for fangene i Sem Fengsel. Konserten er berammet til 2013, og er nok et eksempel på hvordan Blues Factorys nettverk er ment å fungere. 19

21 Kirkekonsert med Våle Kirkekor Samarbeidet mellom Bastøy Fengsel og Våle Kirkekor har pågått i 18 år. Som en del av dette samarbeidet arrangerer koret felles konserter med husbandet fra Blueshuset. Den 28. oktober hadde Våle Kirkekor og Skyldig som faen felles konsert i Våle Kirke, under ledelse av korets dirigent Randi Gunhildstad som også er vokalist i bandet Bluesbelievers, fangesupportbandet Bastøy Bluesband og en av Blues Factorys instruktører. Juleavslutning i Bastøy Fengsel Siste konsert dette året var den tradisjonelle juleavslutningen i kantina i Bastøy Fengsel, hvor husbandet i tillegg til blues og rock, også spiller tradisjonelle julesanger med koring fra noen av jentene i Våle Kirkekor. Blueshuset Blueshuset på Bastøy ble etablert 10. mai i 2011, og har etter hvert blitt en institusjon som har blitt lagt merke til langt utenfor Bastøy Fengsel. Med to ukentlige husbandøvinger, Blues & Rock Workshop en gang i uken med eksterne instruktører og spontant samspill hele uka, representerer dette et aktivitetsnivå som det ikke finnes maken til i noe annet norsk fengsel. Blueshuset har plass til syv beboere med tilknytning til musikkprosjektet og ved utgangen av 2012 har 19 fanger bodd på Blueshuset siden oppstart. Blueshuset i Bastøy fengsel Foto: Anne Charlotte Schjøll Foto: Morten Gjerde Blueshuset fungerer på samme måte som de andre småhusene på øya, men skiller seg fra disse ved at beboerne deltar i faste aktiviteter, enten som kursdeltakere, medlemmer av husbandet eller i spontane samspilløvinger som foregår på huset. Blueshuset har PA-anlegg, forsterkere, trommer, elektriske og akustiske gitarer, elbass, el piano og synthesizer som kan benyttes av beboerne. Blueshuset har som utgangspunkt at deltakelse i kulturaktiviteter er et mål i seg selv, ikke minst for folk som av en eller annen grunn må tilbringe tiden i fengsel. I tillegg er Blueshuset basert på en 20

22 antakelse om at deltakelse i musikkaktiviteter også kan være en viktig form for egenhabilitering, hvor det å tilegne seg reelle musikalske ferdigheter står sentralt. Blueshuset er i utgangspunktet åpent for alle fanger på øya som ønsker å delta i musikkprosjektet, men stiller strenge krav til egeninnsats. En annen måte å si dette på er at Blueshuset ikke passer for alle kategorier fanger, men er mest egnet for folk som ikke bare har vilje, men også evne, til å tilegne seg musikalske ferdigheter samt vilje og evne til å bidra på ulike måter. Huset har en Bluesfar som velges for tre måneder av gangen, en sekretær og faste ukentlige husmøter som behandler saker som gjelder huset og hendelser knyttet til andre deler av musikkprosjektet. Siden oppstart i mai, har beboerne på Blueshuset gjennomført 78 husmøter, blant annet som en del av planleggingen av ulike prosjektaktiviteter. De ukentlige husmøtene har vært avgjørende, ikke bare som et nødvendig planleggingsverktøy og arena for fordeling av oppgaver, men også med hensyn til nyrekruttering og for å sikre kontinuitet. Den helt avgjørende fordelen med egen musikkboenhet er antakelig at det er mulig å få til en type læringsprosess hvor folk uten tidligere musikalsk erfaring kontinuerlig har tilgang til råd, tips og praktisk veiledning på en helt annen måte enn hva som ville ha vært mulig gjennom deltakelse på et ordinært gitarkurs en time eller to i uken. Denne typen spontant og uhøytidelig samspill, som har kjennetegnet det daglige livet på Blueshuset, er antakelig også den viktigste grunnen til at beboerne har kunnet tilegne seg relativt omfattende musikalske ferdigheter på kort tid. I tillegg til disse mer eller mindre spontane øvingene, har Blueshuset også vært arena for deler av den organiserte delen av opplæringstilbudet. Rusmestringseneheten på Bastøy er Blueshusets nærmeste nabo. Høsten 2012 har den ukentlige workshopen på Blueshuset i realiteten også vært et tilbud til fanger fra rusmestringseneheten, da tre av beboerne der har deltatt i opplæring på henholdsvis gitar og bass, samtidig som en av rusmestringsenhetens beboere har vært gitarist i husbandet Skyldig som faen. Blues & Rock workshop med instruktører fra Blues Factory AS Virksomheten på Blueshuset finansieres med midler fra Vestfold Kulturnettverk/Musikk i fengsel og frihet (MIFF). 11 I tillegg til de faste husbandøvingene, har Blueshuset hatt en ukentlig Blues & Rock Workshop siden huset ble etablert. I februar, etter at en av husets beboere ble løslatt, åpnet 11 Vestfold kulturnettverk, som er fylkesledd av Musikkens studieforbund og Norsk Musikkråd, har Musikk i fengsel og frihet (MIFF) som sin største enkeltsatsing. MIFF er i realiteten en finansierings- og fordelingsmekanisme for penger som kommer fra den såkalte 70-posten i Justis- og Beredskapsdepartementet, og finansierer blant annet Blueshuset på Bastøy med et årlig beløp på kroner. Vestfold Kulturnettverk/Musikkens Studieforbund administrerer også tildelingen av voksenopplæringsmidler som genereres fra opplæringsvirksomheten på Blueshuset og subsidierer i tillegg eksterne instruktører med et tilskudd på 100 kroner per undervisningstime i tillegg til voksenopplæringstilskudd generert fra undervisning med betalt lærer. 21

23 fengselet for at denne tidligere Blueshusbeboeren kunne komme tilbake til fengselet en gang i uken for å opprettholde undervisning på Workshopen. Blues & Rock Workshopen har blitt gjennomført hver tirsdag siden 21. februar med instruktører fra Blues Factory AS, finansiert med midler fra Vestfold Kulturnettverk. 12 Foto: Anne Charlotte Schjøll Foto: Lars Væring Blues & Rock Workshopen er i prinsippet åpen for alle fangene i Bastøy Fengsel med en begrensning på maksimalt 12 deltakere hver tirsdag. Workshopen benyttes til opplæring av nye husbandmedlemmer og fordypning i mer avanserte teknikker for de av Blueshusets beboere som allerede har tilegnet seg en del musikalske ferdigheter. I tillegg brukes Workshopen til å forberede viktige spillejobber med hele husbandet og øve inn nye låter til husbandets repertoar. Til sammen er det gjennomført 42 Workshoper med til sammen 210 undervisningstimer i Bluesmestring utenfor fengslene Trinn III Blues Factorys opplæringsmodell egner seg best for lukkede og åpne fengsler av en viss størrelse. I de små fengslene vil rekrutteringsgrunnlaget for å etablere og opprettholde en musikkboenhet og et husband på permanent basis være begrenset. I mindre lukkede fengsler kan Blues Factory AS tilby musikkopplæring med våre blues- og rock musikere som instruktører organisert som workshops eller undervisning inne i fengslene. I mindre åpne anstalter kan fanger som er klarert for dette delta på Trinn III kurs utenfor fengslene. Kurs for nybegynnere og viderekomne Trinn III kurset «Grunnkurs i blues & rock» går over 10 uker og er ment å gi deltakerne innføring i grunnleggende blues og rock teknikker som grunnlag for å kunne spille i et band eller bli med i allerede etablerte band. Kursene arrangeres både for nybegynnere og viderekomne med instruktører 12 Basert på en samarbeidsavtale hvor Blues Factory AS kan fakturere Vestfold Kulturnettverk for undervisning gjennomført av Blues Factorys instruktører. 22

24 fra Blues Factory AS. Denne delen av virksomheten vil ikke bli startet opp for fullt før i 2013, men ble formelt satt i gang allerede i 2012 med en gruppe elever fra Tyrili Sør i Skien. Instruktører Et særtrekk ved opplæringsvirksomheten til Blues Factory AS er at vi benytter etablerte og erfarne bluesartister som instruktører både inne i lukkede og åpne fengsler (Trinn I og II) og på Blues Factorys Trinn III kurs utenfor fengselsmurene. I 2012 hadde vi fått avtaler med 15 faste instruktører, i hovedsak fra Vestfold og Telemark, som representerer noen av de mest erfarne bluesartistene i landet. Skien I november ble det aller første Trinn III kurset satt i gang med en gruppe elever fra Tyrili Sør i Skien, etter at Blues Factory AS hadde fått på plass en samarbeidsavtale med ledelsen som åpnet for at elever fra Tyrili Sør (Snipetorp) kunne delta på Blues Factorys Trinn III kurs i Skien. Tilja Oppfølgingssenter i Skien Øvingslokaler med musikkutstyr ble stilt til disposisjon av Tilja Oppfølgingssenter i Skien som er eid av Kirkens Sosialtjeneste. Kurset blir videreført og avsluttet i I 2013 er målsettingen å starte opp nye kurs rettet mot elever fra Tyrili og løslatte fra fengsel. I tillegg kan vi benytte øvingsrommet ved Tilja Oppfølgingssenter til kurs rettet mot helt ordinære ungdommer som ønsker å benytte seg Blues Factorys tilbud. I forbindelse med oppstart av kurset i Skien ble det laget en egen opplæringsmanual basert på tre års erfaring med «bluesmestring» i Telemark- og Bastøy Fengsel. 13 Denne opplæringsmanualen vil senere danne grunnlaget for det som skal være Blues Factorys faste opplæringsmateriell for både nybegynnere og viderekomne. 13 Grunnkurs Blues og Rock, Blues Factory AS 23

25 Spillearenaer Fanger har tradisjonelt fått spille for medfanger inne i fengslene eller på fengselslignende arenaer utenfor fengslene etter endt soning. En viktig del av Blues Factorys habiliteringsarbeid består i å skape arenaer hvor fanger, løslatte fra fengsel og andre ungdommer som har deltatt i opplæringen, får anledning til å vise hva de kan og får muligheten til å spille med kjente bluesmusikere for et ordinært publikum. I 2010 og 2011 ble det skapt nye spillearenaer inne i Telemark- og Bastøy Fengsel. I 2012 fikk Blues Factory AS en avtale med Notodden Bluesfestival (NBF) som førte til at nyskapningen Jailhouse Stage ble en realitet. I tillegg er de lokale bluesklubbene viktige arenaer i Blues Factorys strategi, fordi de representerer spillearenaer utenfor fengslene hvor det er mulig å spille for et ordinært publikum sammen med profesjonelle artister. Blues Behind Bars Festival - Telemark Fengsel Blues Behind Bars Festivalen ble første gang gjennomført i 2010 og var da det største enkeltarrangement som noensinne hadde blitt gjennomført i Telemark Fengsel. Festivalen ble gjentatt i 2011, men måtte utgå i 2012 på grunn av spesielle sikkerhetsmessige omstendigheter knyttet til Anders Bering Breiviks opphold i fengselet. Festivalen vil imidlertid bli gjentatt i Bastøy Blues & Rock Festival Bastøy Blues & Rock Festival ble første gang arrangert i 2011 i forbindelse med den åpne dagen i Bastøy Fengsel, hvor alle som vil kan besøke øya. Festivalen ble gjentatt i 2012 og er ment som et fast årlig innslag i forbindelse med fengselets Åpen Dag i årene framover. Festival er selvfølgelig en noe ambisiøs betegnelse for arrangementer som dette. At husband fra ulike fengsler har noen faste årlige samlingspunkter hvor man kan vise hva man kan, utveksle erfaringer og synliggjøre for allmennheten at fengselstilværelsen består av mer enn innesperring og tvang, er imidlertid helt avgjørende, ikke bare for kontinuiteten i den musikalske virksomheten bak murene, men også fordi det er med på å bryte ned noen barrierer som tidligere har blokkert for slike ting. Musikkarrangementer som dette, med deltakelse fra både lukkede og åpne fengsler representerer utvilsomt noen nye utfordringer, både sikkerhetsmessige og andre, for kriminalomsorgen. Det kan likevel argumenteres for at nødvendige avvik fra statiske sikkerhetsrutiner, tas igjen i form av positive bidrag til fengslenes dynamiske sikkerhetsnivå. I tillegg er det et ikke ubetydelig poeng, at det åpnes for etablering av kontakt mellom straffedømte og profesjonelle artister fra et stort og meget godt organisert musikkmiljø, som kan vise seg å bli et uhyre verdifullt nettverk når fanger som ønsker å fortsette med musikalske aktiviteter etter endt soning forlater fengselet. Dette siste er kanskje det som mer 24

26 enn noe annet skiller musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel fra tidligere musikkaktiviteter innenfor MIFF-paraplyen. Dessuten er det jo også slik. at det å få anledning til å spille med og samtidig ha de store gutta (og jentene) fra det norske bluesmiljøet som lærere og instruktører, er et kick for selvtilliten til noen og enhver. Jailhouse Stage - Notodden Bluesfestival Jailhouse Stage er en ny og unik scene for norske fengselsband på Notodden Bluesfestival. Jailhouse Stage ble gjennomført for første gang i 2012 på en av festivalens hovedscener med husband fra Telemark-, Bastøy- og Ravneberget Fengsel og ble en ubetinget suksess. Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å skape spillearenaer utenfor fengselsmurene, og er ment å være en arena hvor fanger som har deltatt i musikkopplæring og husbandvirksomhet i norske fengsler kan synliggjøre sine musikalske ferdigheter, og samtidig få muligheten til å spille med profesjonelle norske og utenlandske bluesartister. Jailhouse Stage er i prinsippet åpen for husband fra alle norske fengsler, men vil i praksis være forbeholdt husband som har tilegnet seg musikalske ferdigheter som tilsier at de kan gjennomføre en opptreden med et visst musikalsk nivå. Deltakelse på Jailhouse Stage er med andre ord ment å «henge høyt», i den forstand at det vil kreve en betydelig egeninnsats fra potensielle band for å få opptre på festivalen. For Notodden Bluesfestival er Jailhouse Stage et uttrykk for festivalens ønske om å være en viktig samfunnsaktør og en videreføring av festivalens tradisjonelle sosiale engasjement. Skyldig som faen fra Bastøy og Forbidden Fruits fra Ravneberget Fengsel på Jailhouse Stage 2012 Foto: Fagbladet Foto: Knut Morten Johansen Erfaringer fra Jailhouse Stage 2012 Som den viktigste bluesarenaen i Europa, kan Notodden Bluesfestival i realiteten plukke norske og internasjonale bluesartister på øverste hylle. Mer enn 3000 band søker hvert år om å få spille på festivalen, mens bare et fåtall slipper gjennom nåløyet. Det er derfor ikke en selvfølge, eller primært på grunn av musikalske kvaliteter, at amatørband fra norske fengsler får spille på festivalen. I 25

27 realiteten er dette intet mindre enn et lite «eventyr» som kunne realiseres, fordi festivalen helt fra start hat hatt en målsetting om å vise samfunnsansvar ved å legge til rette for aktiviteter som blant annet inkluderer barn og ungdom. 14 At festivalen nå også har åpnet for en egen scene for band fra norske fengsler, er således en videreføring av festivalens sosiale engasjement og en konkretisering av det Jostein Forsberg - festivalens daværende kunstneriske leder sa på pressekonferansen i mai, da han begrunnet Jailhouse Stage på følgende måte: 15 «Både i norsk festivalsammenheng og i kriminalomsorgssammenheng må dette ses på som en banebrytende nyvinning. Vi har fulgt utviklingen av bluesopplæring i norske fengsler nøye og er imponert over det vi har sett. Vi har i hele vår festivalhistorie vært opptatt av opplæring i blues og av å være en viktig samfunnsaktør. Med dette ønsker vi nå å bidra til ytterligere utvikling og suksess for dette målrettede arbeidet med blues bak fengselsmurene i Norge.» I et intervju med avisa avisen Gjengangeren hvor det ble framhevet at en egen Jailhouse Stage var «midt i blinken for Notodden Bluesfestival», understreket festivalens daglige leder at «blues og fengsel hører tett sammen» og at det aldri var tvil i festivalledelsens sjel om at arrangementet burde gjennomføres. 16 Til Fagbladet uttalte festivalens kunstneriske leder Jostein Forsberg etter at arrangementet var vel i havn, at Jailhouse Stage var noe av det flotteste de hadde gjort på årets festival. 17 For fangene fra de tre fengslene som var representert på årets Jailhouse Stage, var det å få spille på Notodden Bluesfestival en meget spesiell opplevelse, noe som ikke minst hadde sammenheng med at fangene ble ønsket velkommen og ble behandlet som artister på linje med de profesjonelle artistene som skulle spille på festivalen. Alle musikerne fra de tre fengslene fikk festivalpass med gratis adgang til samtlige konserter på festivalen fra torsdag til søndag og den offisielle festival T- skjorta med eget bandnavn på ryggen sammen med storheter som Z. Z. Topp, Ten Years After, Fabulous Thunderbirds og Vidar Busk. Samtlige band ble også presentert med bilde og omtale i festivalens programfolder og var med på festivalens offisielle plakat. 14 Festivalen har fra start hatt egen «Barneblues» og har siden 1989 arrangert det såkalte «Ungdomsseminaret» for ungdom under 18 år med en ukes opplæring med profesjonelle norske og internasjonale bluesmusikere som instruktører, hvor en relativt stor andel av deltakerne senere har endt opp som etablerte musikere. 15 Jostein Forsberg har nå tatt over som festivalens daglige leder og er medlem av Blues Factorys Faglige Råd- 16 Gjengangeren, fredag 3. august «Tårene rant på Notodden», 26

28 Jailhouse Stage ble også en publikumsmessig suksess, på tross av dårlig vær på festivalens åpningsdag. Arrangementet ble åpnet av Sigvald Oppebøen Hansen fra Stortingets Justiskomite, før Blues Factorys eget fangesupportband Bastøy Bluesband med profesjonelle bluesmusikere fra Bluesbelievers, Horten Bluesband, Harp n Blues og Moonlight Crying åpnet den musikalske delen. Til stede var også representanter fra ledelsen i Kriminalomsorgen Region Sør, forbundsledelsen i Norsk fengsels og friomsorgsforbund (NFF) og mange andre ansatte i Kriminalomsorgen. Saksbehandlingsmessig valgte alle de tre fengslene som var representert å framstille fangene som skulle spille på Jailhouse Stage, noe som innebar at samtlige deltakere fikk med seg deler av programmet på festivalens åpningsdag torsdag 2. august, før retur til respektive fengsler på kvelden. Til sammen deltok 13 fanger fra de tre fengslene. Ingen av disse brøt noen av betingelsene som var satt for deltakelsen, verken under selve gjennomføringen på festivalen eller ved retur til eget fengsel. Road Show fra Notodden Bluesfestival Som en del av promoteringen av Jailhouse Stage ble det gjennomført besøk med konserter i både Telemark- og Bastøy Fengsel, samt en gratiskonsert for Bymisjonens brukere i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Tønsberg. Road Showet bestod av bandet Spoonful of Blues med Jostein Forsberg, Morten Omlid, Tony Caddel og Eskil Aasland, bluesartistene Rita Engedalen og Margit Bakken (Damer i blues), Trond Ytterbø (Notodden Bluesband), Jon Ultvedt (Reverend John Bluesband) og Kåre Virud. Road Showet fra Notodden Bluesfestival i Telemark Fengsel og i Sven Foyn Bedehus i Tønsberg Foto: Knut H. Slettemo Foto: Knut H. Slettemo Konserten I Bastøy Fengsel ble gjennomført som en del av den tradisjonelle Bastøydagen, med stort frammøte av både fanger og ansatte, samt besøk på Blueshuset for Road Showets musikere. I Telemark Fengsel ble Road Showet gjennomført som utekonsert i strålende vær med stort frammøte av både fanger og ansatte. Arrangementet fikk bred pressedekning i Telemarksavisa og ikke minst i Notoddens lokalavis Telen, som også produserte en ti minutter lang video med musikalske innslag og intervjuer med både ansatte, bluesmusikere og fanger som har deltatt i prosjektet Blues Behind Bars 27

29 i Telemark Fengsel. 18 Den mest spektakulære delen av Road Showet ble likevel gratiskonserten for brukerne av Kirkens Bymisjon i Tønsberg, med 120 besøkende i Sven Foyn Bedehus på kvelden etter at Road Showet hadde besøkt Bastøy Fengsel tidligere samme dag. Her fikk husbandet «Skyldig som faen» fra Blueshuset æren av å varme opp for og spille sammen med proffene fra Notodden, som skapte en «magisk» blanding av gospel og rå blues på det som også var sommeravslutningsfesten for Bymisjonens ansatte, frivillige og brukere. Rammer for videreføring av Jailhouse Stage i 2013 Blues Factory AS og Notodden Bluesfestival er tilfreds med at deltakerne på Jailhouse Stage ble framstilt og mener at dette også bør være rammen for eventuelle deltakere i Fanger med oppnådd permisjonstid som ønsket å være på resten av festivalen måtte søke om dette individuelt. Dette gjaldt to fanger fra Blueshuset på Bastøy som begge fikk permisjonene innvilget. Når det gjelder rammene for gjennomføring av Jailhouse Stage in 2013, legges følgende forhold til grunn som ønskelig gjennomføring av arrangementet: Framstilling for alle deltakere fra fengslene med mulighet for individuelle søknader om permisjon for å være på hele eller deler av festivalen. Jailhouse Stage og alle deltakende band blir omtalt i festivalens program. Alle deltakerne får festivalpass og bandnavn på festivalens offisielle T-skjorte og plakat. Spillested og dag avgjøres av festivalen. Det er en målsetting at rene jenteband, hvis egnede kandidater finnes, får anledning til å spille på Jailhouse Stage. I 2013 er målsettingen å utvide antallet band til fire eller fem. Som en del av forberedelsene til dette vil Blues Factory AS forsøke å introdusere sin opplæringsmodell i nye lukkede og åpne fengsler og rekruttere nye band fra disse fengslene og fra deltakere på opplæringsvirksomheten utenfor fengslene på Trinn III. Det er også en målsetting at Road Showet fra Notodden Bluesfestival besøker deltakende fengsler og spiller på sommeravslutningsfesten til Kirkens Bymisjon i Sven Foyn Bedehus i Tønsberg også i «Blues er bedre rus enn heroin», 28

30 Bluesklubbene Nettverket av 60 bluesklubber spredt over hele landet, er viktige samarbeidspartnere i Blues Factorys habiliteringsarbeid, og representerer vår konkretisering av den såkalte tilbakeføringsgarantien og kriminalomsorgsmeldingens ønske om et tettere samarbeid mellom kriminalomsorgen og de frivillige organisasjonene, slik det kommer til uttrykk i Stortingsmelding 37 ( ): Straff som virker mindre kriminalitet tryggere samfunn. Norsk Bluesunion (NBU) I 2012 ble Norsk Bluesunion med i Blues Factorys Faglige Råd. 19 Norsk Blues Union (NBU) er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og festivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål. NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge og har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift. NBU ble opprettet våren 1997 etter grundig forarbeid av aktive ildsjeler i det norske bluesmiljøet. Ved oppstart bestod NBU av 23 bluesklubber. NBU har siden den gang hatt en formidabel tilvekst og har i dag 60 lokale bluesklubber registrert i Frivillighetsregisteret som medlemmer. På årsmøtet i 2011 ble Norsk Blues Union etablert som en selvstendig organisasjon etter at tidligere moderforbund Norsk Rockforbund ikke lenger prioriterte å jobbe sjangerrettet for bluesen, men heller ønsket å være en sjangernøytral arrangørorganisasjon. Alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU abonnerer på Blues News som en del av sitt medlemskap, og magasinet Blues News er i dag NBUs viktigste informasjonskanal. Bluesklubbene som nettverk utenfor fengselsmurene De 60 bluesklubbene som er tilsluttet Norsk Bluesunion representerer et meget viktig nettverk i Blues Factorys strategi, fordi de kan tilby band fra norske fengsel og løslatte arenaer hvor det er mulig å spille for et ordinært publikum sammen med profesjonelle artister. Alle som løslates fra Bastøy Fengsel etter å ha bodd på Blueshuset eller deltatt i musikkaktivitetene på øya, får et års betalt medlemskap i den lokale bluesklubben der de bor hvis de ønsker det. Bluesklubbene er også viktige fordi de representerer en mulighet for tidligere straffedømte til å skaffe seg kontakter og et nettverk som kan bistå med hjelp til å starte band eller komme i kontakt med andre musikere. I tillegg representerer de en mulighet til å bli med på praktiske forberedelser og gjennomføring av ulike klubbaktiviteter og festivaler. Høsten 2012 varmet Skyldig som faen fra Blueshuset på Bastøy opp for spellemannsprisvinner Billy T. Band hos Tønsberg Roots Club, og er allerede booket til Hagan Bluesfestival i juni Representert ved Bitten Svendsen, leder i Norsk Bluesunion 29

31 Tilbakeføring Blues Factory AS har i utgangspunktet ingen særegen kompetanse når det gjelder rusbehandling, gjeldssanering, økonomisk rådgivning eller boligformidling. Derfor har vi valgt å alliere oss med seriøse aktører som kan vise til gode resultater på dette området, i et marked som dessverre er fullt av alt for mange useriøse «behandlingstilbud». Tyrilistiftelsen Tyrilistiftelsen er en privat stiftelse som ble opprettet i Tyrili startet opp som et alternativ og et supplement til de eksisterende behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere. Ønsket var å skape et mer helhetlig tilbud til rusmisbrukere, i form av en ubyråkratisk og fleksibel organisasjon. I dag består Tyrilistiftelsen av 5 ulike enheter som gir plass til rundt 150 elever og stifinnere, og har 120 ansatte. Tyrilistiftelsen er en del av spesialisthelsetjenesten, og er i tillegg godkjent for plasseringer etter Lov om barneverntjenester. I tillegg tar stiftelsen også i mot elever etter Lov om sosiale tjenester. Blues Factory AS samarbeider med Tyrili Sør (Snipetorp) i Skien og oppfølgingsprosjektet «Tett På». Tyrili Sør (Snipetorp) Tyrili Sør (Snipetorp) er et behandlings- og oppfølgingsfellesskap i Skien som gir tilbud om korttids- og langtids døgnbehandling og oppfølging av barnevernselever. Snipetorp har 11 plasser og 12 ansatte, hvorav 1 er lærer i Tyriliskolen. Noen av elevene (innelaget) tar seg av matlagning, planter, felles tøyvask og innemiljø, mens andre (utelaget) tar seg av seilskuta Ty og av vedlikehold ute og inne. En del av elevene bor i selvstendig bolig og går på skole, eller er i jobb/arbeidstrening utenfor Snipetorp. Tyrili Sør (Snipetorp) i Skien 30

32 Skolen gir tilbud om pedagogisk kartlegging, karriereveiledning, undervisning og leksehjelp. Eventuell undervisning er avhengig av den enkeltes utviklingsplan. Skien og området rundt brukes til ulike fritidsaktiviteter og seilturer med seilskuta Ty. Mange av elevene ved Snipetorp kommer fra Stifinner n i Bredtveit Fengsel/Oslo Fengsel i Oslo etter å ha sonet i andre fengsel i Region Sør eller fengsel i andre regioner. Noen av elevene har deltatt i Blues Factorys opplæringsmodell (Trinn I) i Telemark Fengsel. Blues Factory AS tilbyr elever fra Snipetorp å delta på våre Trinn III kurs for nybegynnere og viderekomne som arrangeres i lokaler vi har fått benytte hos Tilja Oppfølgingssenter i Skien. Hvis disse etter endt deltakelse ønsker å starte band, hjelper vi dem med etablering og mulighet til spillejobber, noen ganger sammen med våre instruktører, eller med støtte fra fangesupportbandet Bastøy Bluesband. Tett På Tett På er et treårig prosjekt finansiert av NAV og Tyrili. Målsettingen er å lage helhetlige og realistiske planer for hva som skal skje etter utskriving sammen med elevene, hvor fokuset er å planlegge og legge til rette for arbeid eller utdanning. Ved behov vil dette også omfatte områder som bolig og fritid. Tett På vil ikke overta ansvaret for elevene etter utskriving, men sørger for at man gjennom bedre samhandling kan gjøre kommunene og lokale NAV-kontor godt forberedt slik at forholdene er tilrettelagt når elevene skrives ut. Kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855 og er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 byer i Norge. Kirkens Bymisjon møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid. De 10 stiftelsene har ca fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca frivillige medarbeidere på faste avtaler. Blues Factory AS har ingen religiøs tilknytning, men bygger på et humanistisk menneskesyn som understreker at alle, uansett bakgrunn og livserfaringer, skal gis mulighet til å leve et anstendig liv. Når vi har valgt å samarbeide med Kirkens Bymisjon, har det sammenheng med at vi anser FRI prosjektet som Kirkens Bymisjon har etablert i Drammen og nå utvikler i Tønsberg, for å være noe av det mest gjennomtenkte og helhetlige tilbudet som i dag finnes innen området habilitering etter løslatelse fra fengsel. 31

33 FRI Prosjektet i Drammen FRI Prosjektet i Drammen er et tilbud for å få soningsfanger tilbake i samfunnet, hvor ansatte, frivillige og veiledere er samtalepartnere i den sårbare løslatelsesprosessen. FRI er et samarbeidsprosjekt mellom mennesker med erfaring fra soning i fengsel, statlige og kommunale instanser som Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen region sør, Drammen fengsel, Politiets forebyggende etat, Friomsorgen, og Kirkens Bymisjon Drammen som drifter FRI. Frivillige vil også ha en rolle som aktivitør, venn og samtalepartner på kveld og helg. FRI har en treningsbolig/base med tre hybler og en base for ansatte. Den løslatte får egen hybel med tilgang til bad, stue og kjøkken. I tillegg kommer felleskapet gjennom andre deltakere, frivillige, faddere og ansatte. Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, vil de som klarer seg bra og er ressurssterke flytte til pilotleiligheter i Drammen eller omegn. Pilotleieligheten kan etter hvert bli egen bolig, hvis det går bra. I pilotleiligheten vil deltakerne ha oppfølging fra veilederne, frivillige, kollegaer og ansatte. Gjennom dette får den løslatte tid til å jobbe for et varig og godt boforhold. Målet er å formidle pilotleielighetene over til varige leiligheter for deltakerne. I tillegg ønsker FRI å kunne formidle arbeidskraft til positive arbeidsgivere i nærområdet gjennom samarbeid med NAV. FRI Prosjektet i Tønsberg FRI Prosjektet i Tønsberg er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, politiet i Vestfold, Kriminalomsorgen region sør og Kirkens Bymisjon Vestfold, der sistnevnte er administrator og ansvarlig for gjennomføringen. FRI Tønsberg er inspirert av og har samme struktur og formål som FRI Drammen, med egen overgangsbolig som foreløpig er på Tolvsrød. Blues Factory AS samarbeider med Kirkens Bymisjon i Drammen og Tønsberg gjennom å tilby plasser på våre kurs for nybegynnere og viderekomne til deltakerne i FRI Prosjektene i Drammen og Tønsberg. I Tønsberg har vi fått anledning til å benytte Sven Foyn Bedehus en kveld i uken og er nå i dialog med FRI Drammen om hvordan samarbeidet kan konkretiseres. Fagopplæring, arbeidspraksis og jobb Som en del av virksomheten ønsker Blues Factory AS å bidra til at deltakere på Trinn I og Trinn II inne i fengslene og deltakere på våre Trinn III kurs utenfor fengslene får lønnet arbeid i ordinære arbeidsforhold. Blues Factory AS vil derfor tilby praksisplasser og ordinære ansettelsesforhold til løslatte fra fengsel som ønsker å jobbe med musikk og andre former for kulturell virksomhet. I tillegg samarbeider vi med foredlingsbedriften Persgaard AS i Sandefjord, hvor formålet er å kunne tilby praksisplasser med mulighet til å få opplæring og ordinære ansettelser i Persgaard AS. Når det gjelder 32

34 fagopplæring innen bygg- og anlegg med sikte på fagbrev som tømrer eller betongfagarbeider, er Blues Factory AS nå i dialog med Veidekke Entreprenør AS om et samarbeid basert på Veidekkes opplæringsmodell Skole på Byggeplass. Blues Factory AS Blues Factory AS har forretningsadresse i Bugårdsgata 21 i Sandefjord, i en stor Sveitservilla som en gang var fødeklinikken til Sandefjord Sykehus. Her har vi har tilgang til kontorer, undervisnings- og øvingsrom, samt et konsertlokale i underetasjen hvor kursdeltakere og band kan spille live og demonstrere tilegnede musikalske ferdigheter. Blues & Rock Huset Kulturarbeid Blues Factorys kjernevirksomhet er Bluesmestring, å bruke bluesens enkle form som pedagogisk verktøy for å tilføre reelle musikalske ferdigheter, som gjør at deltakerne kan beherske et instrument så godt at de kan bli med i et band eller starte egne band. Utenfor fengslene skjer dette på våre Trinn III kurs som foreløpig er satt i gang ved Tilja Oppfølgingssenter i Skien for elever fra Tyrili Sør. I 2013 vil det også bli satt i gang Trinn III kurs i Sandefjord ved vår hovedbase i Bugårdsgata 21, samt i Tønsberg og Drammen som en del av samarbeidet med FRI prosjektene til Kirkens Bymisjon. Bastøy Bluesband Bastøy Bluesband er Blues Factorys fangesupportband i Vestfold. Bandets oppgave er å fikse spillejobber slik at fanger eller løslatte fra fengsel får anledning til å spille live for et ordinært publikum, gi support til fangeband innenfor og utenfor fengslene ved behov, og være et band løslatte fanger kan rekrutteres til. Tre av medlemmene som i dag er med i den faste kjernen i bandet er løslatte fanger fra Blueshuset på Bastøy, mens fire er etablerte bluesmusikere fra Vestfold som også er instruktører på Blues Factorys kurs. Bastøy Bluesband har sine øvinger i Bugårdsgata 21 og er en del av den kulturelle virksomheten på huset. 33

35 Persgaard AS Samarbeidet med foredlingsbedriften Persgaard AS er foreløpig basert på at Blues Factory AS, som godkjent tiltaksarrangør hos NAV Sandefjord, kan bistå med veiledning og praktisk hjelp til praksisplasskanditater formidlet til Persgaard AS. I noen tilfeller vil Folkeuniversitetet Sør Øst stå som faglig ansvarlig tilrettelegger for Blues Factorys rolle som godkjent tiltaksarrangør. I tillegg kan Blues Factory AS formidle løslatte fra fengsel som deltar på våre Trinn III kurs, og som ønsker å arbeide med matproduksjon, til Persgaard AS. Veidekke Entreprenør AS Veidekke er landets største- og Nordens fjerde største bygg- og anleggsbedrift med virksomhet i hele Norge samt i Danmark og Sverige. Bakgrunnen for samarbeidet med Veidekke er at Blues Factorys daglige leder i sitt tidligere arbeid som oppdragsforsker ved Forskningsstiftelsen Fafo, hadde mange oppdrag for Veidekke, blant annet utformingen av konseptet «Involverende Planlegging» som i dag er den arbeidsmetodikken Veidekke ønsker å benytte på sine byggeplasser. Skole på byggeplass Veidekke Entreprenør AS etablerte i 1997 prosjektet Skole på byggeplass som en del av Veidekkeskolen i en periode hvor det var meget vanskelig å få tak i dyktige fagarbeidere. Konseptet var enkelt, men viste seg etter hvert som en meget vellykket ide. Opplegget var et samarbeid med daværende A-etat og gikk ut på følgende: Man tok ganske enkelt inn alle verstingene, ga dem en kjeledress og håndverktøy og lot dem begynne på en skole som for anledningen ble flyttet inn på byggeplassen. A-etat ga økonomisk støtte og Veidekke garantert de som fullførte fast jobb i firmaet. Undervisningen foregikk i brakker inne på byggeplassen og ble kombinert med praktisk arbeid ute på bygget. Når man kom til vanskelige ting som trigonometri og beregning av gradsperras sanne lengde og fall, tok man med hele gjengen ut og bygde gradsperra i takkonstruksjonen ute på bygget. Folk som hele sitt liv hadde hatt skrekk for alt som het skole og utdanning fikk aha-opplevelser i fleng når de fant ut at trigonometri var noe som hadde praktisk nytte, at noen faktisk hadde nytte av dem og kanskje enda viktigere de fikk selvtillit. Ryktene sa at verstingene etter hvert ble så populære i de etablerte akkordlagene at lagbasene foretrakk dem framfor lærlinger fra ordinær videregående skole. Skole på byggeplass har siden oppstart utdannet rundt 100 fagarbeidere til bygg- og anleggsbransjen. Utgangspunkteter er og har vært Veidekke og næringens utfordringer med å rekruttere nok fagarbeidere, spesielt til betongfaget, samtidig som Veidekke har ønsket å bidra for å minske frafallet i yrkesfaglig opplæring. Opplæringen var opprinnelig basert på et samarbeid mellom Veidekke, NAV 34

36 og utdanningsetaten hvor elevene i løpet av et 40 ukers kurs, fikk en utdanning tilsvarende VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 Byggteknikk, for så å bli lærlinger hos Veidekke eller andre entreprenørbedrifter tilsluttet EBA. Målgruppen var i hovedsak unge langtidsledige, unge voksne som hadde behov for en ny start i livet og personer med innvandrerbakgrunn. På grunn av uenighet mellom NAV og Utdanningsetaten om ansvarsforhold måtte opplæringsmodellen ta en pause i sin opprinnelige form, men ble startet opp igjen høsten 2012 etter at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune bevilget penger til oppstart av Skole på byggeplass på Veidekkes byggeprosjekt Eventyrtunet i Lørenskog og på byggeprosjektet Marienfryd i Oslo, i samarbeid med henholdsvis Jessheim og Bjørnholt videregående skole. Klassen i Oslo er et toårig prosjekt (Vg1 og Vg2) hvor målgruppen er ungdom i alderen 16 til 21 som har droppet ut av skolen, eller ikke har begynt på videregående opplæring. I Akershus er det satt i gang et 40 ukers kurs, hvor målgruppen er ungdom mellom 18 og 23 som ikke har fullført tidligere byggfagutdanning. Blues Factory AS har hatt samtaler med Veidekke om en ny modell for rekruttering av fagarbeidere fra norske fengsler og har som målsetting at dette skal konkretiseres i Så langt har den modellen vi har snakket om følgende elementer: En studie i 2013 av erfaringene med opplæringsmodellen «Skole på byggeplass» og musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel som to eksempler på Sosialt Entreprenørskap med henholdsvis byggeplassen og fengselet som opplæringsarena, med Høyskolen i Vestfold som faglig ansvarlig FoU institusjon. Et pilotprosjekt med utprøving av «Skole på byggeplass» i Vestfold knyttet opp til landets største åpne fengsel Bastøy Fengsel som en ny rekrutteringsarena for byggfagarbeidere til Veidekke og andre store entreprenører tilsluttet EBA. I realiteten snakker vi her om en helt ny modell for rekruttering av primært betongfagarbeidere og tømrere både fra lukkede fengsel som Telemark-, Ringerike- og Halden, hvor innsatte i dag har mulighet til å ta fagbrev i regi av disse fengslenes skoleavdelinger, og mulighet for at innsatte med frigang fra Bastøy- og Berg Fengsel på dagtid, kan delta på «Skole på byggeplass» i Vestfold. Mange av de som har deltatt i Blues Factorys opplæringsmodell Trinn I (Telemark Fengsel) og Trinn II (Blueshuset på Bastøy) holder på med byggfagutdanning, og Blues Factory AS har allerede foretatt en første formidling til Veidekke. 35

37 Resultater og dokumentasjon En av de største utfordringene knyttet til habiliterings- og tilbakeføringsarbeid er at det er vanskelig å måle effekten av ulike tiltak. Innsatsen skjer her og nå, mens virkningene realiseres over tid som et resultat av kompliserte sosiale mekanismer, hvor eventuelle resultater først viser seg på lang sikt. Kriminalomsorgen har de senere år med rette lagt vekt på evidensbaserte tiltak, i den forstand at ressurser skal rettes mot tiltak som påviselig bidrar til lavere tilbakefall og mindre kriminalitet. Problemet er at variasjoner i tilbakefallsrater og ulike typer kriminalitet, er et resultat av kompliserte sosiale mekanismer og prosesser som bare unntaksvis kan forklares som resultater av konkrete tiltak. Blues Factory AS ønsker å være helt i front når det gjelder måling og dokumentasjon av resultater, men har foreløpig ikke tallmateriale som gir grunnlag for å si noe om tilbakeføringseffekter. Det vi kan vise til så langt, er noen gode og til dels oppsiktsvekkende resultater for enkeltdeltakere. Slike vil bli rapportert som en del av arbeidet med å synliggjøre resultatene av virksomheten. Pressekonferanse på House of Blues Forbidden Fruits Foto: Varden Antall deltakere og øvingstimer Tabellen under viser antall deltakere og antall øvingstimer i Telemark Fengsel (Trinn I) og Bastøy Fengsel (Trinn II) i 2012, fordelt på husbandøvinger, organisert musikkopplæring og samspill/undervisning på musikkboenhet. Som det framgår av tabellen, ble det gjennomført 42 Workshoper med eksterne instruktører på Blueshuset i Bastøy Fengsel, og 94 husbandøvinger. Totalt representerer dette 492 timer med organisert opplæring og samspillsøving. I tillegg er det gjennomført mer enn 200 timers uformelt samspill på Blueshuset, noe som betyr at det totalt har gått med nærmere 700 timer til ulike former for musikkaktiviteter i

38 Tabell 1: Antall deltakere og øvingstimer i Telemark- og Bastøy Fengsel (2012) TELEMARK FENGSEL (Trinn I) BASTØY FENGSEL (Trinn II) Deltakere Øvingstimer Deltakere Øvingstimer Husbandøvinger Musikkboenhet Undervisning Totalt Mediedekning Mediedekning er som nevnt viktig av flere grunner, ikke minst fordi det er med på å synliggjøre habiliteringsarbeidet i fengslene på nye måter. For Blues Factory AS er mediedekningen en del av målsettingen om å dokumentere aktiviteter og resultater både innenfor og utenfor fengselsmurene. I 2012 fikk musikkprosjektene knyttet til Blues Factorys virksomhet innenfor og utenfor fengselsmurene 19 oppslag i ulike medier. Fra Telen 23. juni I Telemark Fengsel foregår undervisningen på dagtid med instruktører fra Blues Factory AS som en del av skolens tilbud. I Bastøy Fengsel forgår undervisningen på ukentlige Workshoper på Blueshuset med eksterne instruktører fra Blues Factory AS. 37

39 Medieomtale 2012 NRK Østafjells på Erfaringskonferansen i Bastøy Fengsel Gjengangeren med seks siders reportasje fra Erfaringskonferansen Varden dekker nyheten om Jailhouse Stage på pressekonferansen på House of Blues Telen dekker nyheten om Jailhouse Stage på pressekonferansen på House of Blues Gjengangeren: Notodden til Bastøy Fengsel Gjengangeren om Kanalrock på Bastøy NFF Magasinet nr. 6 med omtale av Kanalrock i Bastøy Fengsel Tønsberg Blad med forhåndsomtale av Road Show i Sven Foyn Bedehus Kirkens Bymisjons hjemmeside om Road Show i Sven Foyn Bedehus Telen om Road Show i Telemark Fengsel og egen video fra arrangementet Telemarksavisa om Road Show i Telemark Fengsel KSF hjemmeside: Nyheten om Jailhouse Stage på Hjemmesiden til Notodden Bluesfestival med egen link til Jailhouse Stage Aftenposten med stor reportasje om Blueshuset, Blues Factory AS og Jailhouse Stage Gjengangeren om Jailhouse Stage Bluesasylet NRK P2: Reprise lørdag 11. august Fagbladet med omtale av Jailhouse Stage Blues News nr. 76: Annonsering av Skyldig som faen som oppvarmingsband for Billy T Band på klubbsiden til Tønsberg Roots Club Tønsberg Blad om Skyldig som faen på oppslag om Tønsberg Roots Clubs høstprogram 38

40 Spillejobber inne i og utenfor fengslene I 2012 hadde husbandet Prison Maniacs i Telemark Fengsel 8 spillejobber, hvorav 4 utenfor fengselet. Skyldig som faen husbandet i Bastøy Fengsel hadde 20 spillejobber. Halvparten av disse ble gjennomført utenfor fengselet, noe som blant annet omfattet en overnatting på KROM konferansen på Storefjell og to besøk i Justis- og beredskapsdepartementets kantine. Totalt ble det gjennomført 28 spilleoppdrag i disse to fengslene uten et eneste brudd på noen av betingelsene som var satt for gjennomføringen av de ulike spilleoppdragene, noe som er relativt oppsiktsvekkende i seg selv og en indikasjon på at musikkaktiviteter av den typen vi snakker om her, bidrar til økt dynamisk sikkerhet i fengslene. Utfordringer Finansiering er en hovedutfordring når det gjelder musikkopplæring i fengsel. Lærdommen fra Musikk i fengsel og frihet (MIFF) de siste 20 år er at arbeidet med å finne nødvendig finansiering tar mye tid. Fengslenes fritidsavdelinger har generelt lite penger å bidra med og det vil derfor alltid være et relativt stort misforhold mellom etterspørselen og det reelle tilbudet til enhver tid. En viktig erfaring er at fengslenes skoleavdelinger spiller en avgjørende rolle, ikke bare med hensyn til finansiering, men også når det gjelder praktisk hjelp og organisering av opplæringen. Finansiering vil uansett alltid være en hovedutfordring, ikke bare ned hensyn til oppstart av prosjekter, men også for gjennomføring av etablerte aktiviteter. Økonomiske utfordringer Det kan søkes om penger til musikkutstyr fra Musikk i fengsel og frihet (MIFF), som fordeler årlige tildelinger fra den såkalte 70-posten til musikkaktiviteter i alle de fem regionene i kriminalomsorgen. Dette gjelder både for å sette i gang nye prosjekter og årlige tildelinger til pågående aktiviteter. MIFF finansierer deler av virksomheten på Blueshuset i Bastøy Fengsel og har tidligere bidratt med økonomisk støtte til Blues Behind Bars prosjektet i Telemark Fengsel. Blues Factory samarbeider også med MIFF når det gjelder tilskudd til musikkutstyr ved oppstart av Trinn III aktiviteter utenfor fengslene, og administrering av voksenopplæringstilskudd. Finansiering av framstillinger I lukkede fengsler vil spillejobber utenfor fengslene i hovedsak bli gjennomført som framstillinger, mens åpne fengsler i større grad har muligheten til å gi velferdspermisjoner eller perm utenom kvote som alternativ til framstilling. Slike beslutninger er diktert av generelle sikkerhetsregler og konkrete 39

41 vurderinger, betinget av hvem som til enhver tid er med og hvor langt den enkelte har kommet i straffegjennomføringen. Framstillinger på kveldstid og i helgene, for eksempel i forbindelse med spillejobber på lokale bluesklubber, representerer et problem fordi fengselsbetjenter (selvfølgelig) skal lønnes for denne typen arbeid. Erfaringene så langt er at mange fengselsansatte stiller opp, men at muligheten begrenses av knappe ressurser til framstillinger i det enkelte fengsel. Bluesklubber har i enkelte tilfeller tilbudt seg å betale for framstillinger, men bluesklubbene er selv frivillige organisasjoner med knappe budsjetter. Hvis klubbene som hovedregel må betale for å slippe fengselsband til på sine arenaer, vil denne muligheten begrenses. Sikkerhetsbestemmelser Sikkerhetsbestemmelser er en del av hverdagen i fengsel. Blues Factory AS har isolert sett ingen formening om disse, men forholder seg til dem som en del av rammebetingelsene for virksomheten både innenfor og utenfor fengselsmurene. Sikkerhetsvurderinger tilsier i enkelte sammenhenger at enkeltmedlemmer i fengselsband ikke får bli med på konkrete spillejobber. I andre sammenhenger vil varetektsfanger representere et problem, i den forstand at disse formelt er politiets ansvar utenfor fengslene. Statiske sikkerhetsbestemmelser er som sagt en del av hverdagen i fengslene og noe en må leve med. Den andre siden av medaljen er at musikkaktiviteter av den typen vi snakker om her, er et viktig bidrag til det som i kriminalomsorgen omtales som dynamisk sikkerhet. Fanger som gis tillit gjennom økte muligheter til musikalsk utfoldelse og påvirkning av egen straffegjennomføring, har antakelig færre insentiv til å bryte sikkerhetsmessige og andre krav som følger av frihetsberøvelsen, noe som ytterligere forsterkes hvis også fengselsansatte er viktige bidragsytere. Rekruttering og kontinuitet Kontinuitet har alltid vært en viktig utfordring for musikkaktiviteter i fengsel. Fanger kommer og går, sendes videre og løslates. En av fordelene med Blues Factorys opplæringsmodell er at vi følger de samme fangene over relativt lang tid, fra lukket til åpent fengsel og også etter endt soning, samtidig som egne musikkboenheter gir en organisatorisk struktur med høyere planleggings- og gjennomføringskapasitet. Å sørge for kontinuitet vil likevel alltid være en utfordring, noe som ikke minst har sammenheng med at interessen for musikk variere over tid, og for ulike typer fargesammensetninger i de ulike fengslene. 40

42 Holdninger blant fengselsansatte Musikkaktiviteter har tradisjonelt blitt oppfattet som fritidsaktivitet og ikke primært som et strategisk verktøy i fengslene. Musikkaktivitetene som beskrives i denne rapporten er definitivt en del av fengslenes tilbud av fritidsaktiviteter, men er også ment å være et strategisk verktøy den enkelte kan benytte som utgangspunkt for å løse andre utfordringer. 21 Dette er likevel unntak. I hovedsak er erfaringene at mange fengselsansatte stiller opp på ulike måter, både når det gjelder gjennomføringen av aktiviteter inne i fengslene og i forbindelse med eksterne spilleoppdrag. Vi har fått tilbakemeldinger fra fengselsbetjenter om at musikkaktivitetene, og særlig framstillinger til ulike spillejobber utenfor fengslene, bidrar til mer interessante og varierte arbeidsdager. Fengselsansatte har også gitt uttrykk for at de er stolte over at «deres fengsel og arbeidsplass» er utgangspunktet for den type musikkaktiviteter som er beskrevet i denne aktivitetsrapporten. Når det gjelder ledelsen i Telemark- og Bastøy Fengsel, er det grunn til å framheve at de har strukket seg meget langt, og i noen tilfeller lenger enn man kunne forvente, når det gjelder praktisk tilrettelegging for å kunne gjennomføre spilleoppdrag både inne i og utenfor fengslene. Bastøy Bluesband - Blues Factorys fangesupportband med tidligere Blueshusbeboere og profesjonelle bluesartister fra Vestfold Foto: Tom Støland 21 Ingenting irriterer for eksempel beboerne på Blueshuset mer, enn fengselsansatte som skryter av hvor flinke de har blitt og at de med musikkaktivitetene får tiden til å gå. Slike uttalelser signaliserer mer enn noe annet at fangene ikke skulle ha ambisjoner nærmere bestemt ambisjoner om å benytte tilegnede ferdigheter til annet enn å slå i hjel tid. 41

43 Blues Factory AS Styret Styreleder/Daglig leder Amafine AS Musiker i Blues Behind Bars Musikklærer Kulturskolen Notodden Sosiolog. Initiativtaker Blues Behind Bars og Blueshuset Avdelingsinspektør Telemark Fengsel Prosjektleder Veidekke Entreprenør AS Prosjektleder Tyrilistiftelsen Salgssjef Folkeuniversitetet Sør Øst Styret i Blues Factory AS består av folk som har vært involvert i musikkprosjektene i Telemark- og Bastøy Fengsel fra starten, og ressurspersoner som senere har blitt med fordi de har stor tro på og ønsker å være med på utviklingen av selskapet. Når det gjelder kompetanse og yrkeserfaring dekker styremedlemmene et bredt spekter, fra folk med fengselsfaglig kompetanse og erfarne musikere, til folk med erfaringer fra forskning, undervisning, sosialfaglig arbeid og næringsvirksomhet. 42

44 Faglig råd Forsker Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS) Leder Norsk Bluesunion (NBU) Musikkpedagog/musikklærer Bredtveit Fengsel Daglig leder Notodden Bluesfestival (NBF) Krimforfatter Oppgaven til det faglige Rådet i Blues Factory AS er dels å fungere som en gruppe ressurspersoner som kan komme med innspill og råd når det gjelder selskapets faglige innhold og strategi, og dels å være et «kontrollorgan» som skal sørge for at selskapet følger de forutsetningene som er grunnlaget for målsettingen om å være et ideelt as og en sosial entreprenør. Eierstruktur Bjørn Andersen 40 % Per-Ove Børufsen 25 % Per Eriksen 20 % Magnar Haugen 5 % Trond Ytterbø 5 % Linda Anita York 5 % 43

45 Ansatte Besøksadresse/Postadresse: Blues Factory AS Bugårdsgata Sandefjord Kontakt: Daglig leder: Musikkfaglig leder: Husansvarlig - Blues & Rock Huset: Hjemmeside: 44

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Inger Lise Skog Hansen. Møte med en likemann Evaluering av WayBack stiftelsen Livet etter soning

Inger Lise Skog Hansen. Møte med en likemann Evaluering av WayBack stiftelsen Livet etter soning Inger Lise Skog Hansen Møte med en likemann Evaluering av WayBack stiftelsen Livet etter soning Inger Lise Skog Hansen Møte med en likemann Evaluering av WayBack stiftelsen Livet etter soning Fafo-notat

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte

kriminalomsorgen Kongelig åpning av Halden fengsel Aktuelt for Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK Les også om: Overføring innsatte kriminalomsorgen Aktuelt for NR. 1 2010 Kongelig åpning av Halden fengsel Les også om: Overføring innsatte Ravneberget Moldova Russland Soningsinkalling EK LEDER I skrivende stund er jeg fortsatt litt

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

TAFU- tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning.

TAFU- tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. Sluttrapport fra Fylkesmannen i Hordaland TAFU- tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. Fylkesmannen i Hordaland ved Utdanningsavdelinga er nasjonal prosjektleder for TAFUtilbakeføring gjennom

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 BEFRIENDE SAMSPILL En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 Kjersti Sæve Nesset 1 FORORD. Arbeidet med denne oppgaven har vært

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

SKBV. årsmelding 2011. årsmelding 2012 1

SKBV. årsmelding 2011. årsmelding 2012 1 SKBV årsmelding 2011 FOR KIRKENS BYMISJON VESTFOLd årsmelding 2012 1 innhold 1. Innledning... 3 2. Virksomhet Ung... 4 - Omsorgsstasjonen for barn og unge - Ungdommens ressurssenter - Myrsnipa 3. Virksomhet

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors

EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors EVALUERING AV DØRÅPNER Et nettverkstilbud i Sør-Trøndelag Røde Kors Gjennomført for Sør-Trøndelag Røde Kors Av Tora Landrø og Geir Hyrve Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for Helse- og Sosialfag Trondheim

Detaljer

TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan

TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan FYLKESPLANFOROPPLÆRING INNENFORKRIMINALOMSORGEN TROMSfylkeskommune ROMSSAfylkkasouhkan Forord LÆRINGFORLIVET Utdanning er et gode, men utdanningsgodene er ikke likt fordelt. Utdanning må ikke bare sees

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer