Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag."

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Avdeling for ingeniørfag. Sist revidert desember 2004 Informasjon om helse, miljø- og sikkerhet til nytilsatte og nye studenter ved Avdeling for ingeniørfag. Denne informasjonen tar for seg det du som nytilsatt og nye studenter bør vite om helse, miljø og sikkerhet (hms)ved Avdeling for ingeniørfag. Den er også tilgjengelig på avdelingens nettside/hms. Det henvises for øvrig til følgende dokumenter som ligger på Høgskolens internettsider (se personalseksjonen) og avdelingens nettside / HMS Internkontroll fellesdel Nyttig informasjon til deg som nytilsatt ved Høgskolen i Østfold. Beredskapsplan ved kriser, alvorlige ulykker og dødsfall. Arbeid på avdelingens laboratorier og verksteder utenom ordinære åpningstider. Instruks for arrangering av personalfester og studentfester. Rutiner for midlertidig utkobling av brannalarmanlegget. Avtale om utvidet adgang til høgskolen. Instruks for snekkerverksted. Instruks for maskin og sveiseverksted Desember 2004 Rolf Holten

2 Internkontroll ved Avdeling for ingeniørfag. Organisering og ansvar. Avdelingsleder er avdelingens faglige og administrative leder. Han har ansvar for at virksomheten er innrettet, vedlikeholdt og at arbeidet blir planlagt, organisert og utført i samsvar med arbeidsmiljøloven. Kontorsjefen er delegert oppgaver for å ivareta arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved avdelingen. De tilsattes ansvar og medvirkning. Den enkelte tilsatt har selv et ansvar for arbeidsforholdene og for å skape trygghet og trivsel både for seg selv og sine medarbeidere. Studenter. Studentene anses som arbeidstakere i visse tilfeller; i disse tilfellene har studentene samme rettigheter og plikter som tilsatte. Slike tilfeller er når: studentene har praksisarbeid på laboratorier eller i verksteder feltarbeid eller lignende utplassering i andre virksomheter (bedrifter). Her er det virksomhetens egen internkontroll som gjelder. Aktører/ organer som ivaretar HMS-arbeidet ved avdelingen. Verneombud / hovedverneombud Verneombudet velges/utpekes av organisasjonene ved avdelingen for en periode på to år. Vedkommende skal ivareta arbeidstakernes inntresser i saker som angår arbeidsmiljøet. Blant verneombudene velges et hovedverneombud. Hovedverneombudet skal samordne verneombudenes virksomhet. Vedkommende har fast plass i høgskolens sentrale arbeidsmiljøutvalg. Avdelingens verneombud er Trond Atle Drøbak. Høgskolens hovedverneombud er Rolf Holten, vara : Ole Kristian Førrisdahl.

3 Lokalt arbeidsmiljøutvalg. Det lokale arbeidsmiljøutvalg omfatter begge verneområdene ; IR-avdelingen og IAavdelingen. Utvalget består av fire personer: Avdelingsleder fra begge verneområdene samt verneombudene. I tillegg møter følgende representanter uten stemmerett : To studenter fra hvert sitt verneområde, hovedverneombudet, systemkoordinator og driftsleder. En fra bedriftshelsetjenesten møter etter behov. Bedriftshelsetjenesten. HIØ har inngått avtale med Halden Felles Bedriftshelsetjeneste om bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte blir innkalt til helseundersøkelse med ca 3 års intervall. Hensikten er å følge opp symptomer og tegn på sykdom eller skade som kan være relatert til vedkommendes arbeidssituasjon. Akanutvalg. Akanutvalget er underlagt arbeidsmiljøutvalget. Utvalget skal forebygge rusmisbruk gjennom opplysning og påvirkning i arbeidsmiljøet og hjelpe arbeidstakere med rusproblemer. (Se for øvrig Rusmiddelpoletikk ved Høgskolen i Østfold ). Avdelingens kontaktperson i Akan er Ole Kristian Førrisdahl Redskaper i systematisk HMS-arbeid. Medarbeidersamtale. En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt, strukturert og fortrolig samtale mellom nærmeste leder og medarbeider med henblikk på medarbeiderutvikling, planlegging og gjensidig informasjon. Det er avdelingens oppgaver, medarbeiderens arbeidssituasjon som står i fokus. Medarbeidersamtaler er også viktig for å avdekke psykososiale problemer. Kartlegging vernerunder Formålet med vernerunder er å kartlegge/oppdage forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet. Dette er spesielt viktig på avdelingens laboratorier og verksteder.

4 Skader på personell og nestenulykker. Ved skade på personell og ved nestenulykker skal ansvarlig leder sammen med verneombudet og den skadede fylle ut et skjema som er laget for dette. Skjemaet sendes til AMU og arbeidstilsynet innen tre dager. I saker der studentene er involvert, er undervisningspersonell /laboratoriepersonell ansett som ansvarlig leder. Yrkesskade. Eget skjema for yrkesskade fylles ut for tilsatte og studenter, når de har deltatt i organisert undervisning ( laboratoriearbeid, feltarbeid) Det henvises til Fellesbestemmelsenes 24 i Statens Personalhåndbok. Brannsikkerhet. Det er laget en egen brannvernmappe som tilfredstiller brannmyndighetenes krav om brannforebyggende tiltak og brannvern. Brannvernmappen er oppbevart hos driftsleder Statsbygg. Organisering av sikkerhetsarbeidet. En gruppe bestående av tre personer utgjør avdelingens brannsikkerhetsgruppe. Gruppen har en leder som er utnevnt av eier og bruker (Statsbygg /Høgskolen i Østfold.). Oppgaver: - utarbeidelse og oppfølging av tekniske brannverntiltak - organisering av det interne brannsikkerhetsarbeidet - utarbeidelse av varslingsprosedyrer og pliktfordeling. Gruppen består av : brannvernleder (Rolf Holten), kontorsjef (Leif Nyland), og driftsleder (Terje Djuve) Intern fordeling av oppgaver ved brann : - personell som har pliktoppgaver ved evakuering ( soneansvarlige ) Se oversikt. - instruks for personell ved sentralbord - ansvarlig for uttalelser til media ved katastrofer (avdelingsleder / kontorsjef) - bistå brannvesenet i brannslokkearbeidet (brannvernleder).

5 Tekniske brannverntiltak. Brannalarm. Bygningen er utstyrt med alarmklokker som er tilknyttet alarmutløsere. Det er også installert automatisk brannvarsling av kategori I, det vil si i alle fellesarealer og i noen tekniske rom. Alarmen går til Brannalarm Øst, som igjen alarmerer Sarpsborg brannstasjon. Brannslukkeapparater. Bygningen er utstyrt med pulverapparat av type BE, klasse II/I. På kjemilaboratoriene finnes også kullsyreapparater. Plassering fremgår av branntegningene. Brannslanger. Alle korridorer er utstyrt med brannslanger som er oppbevart i brannskap. Slangene rulles ut ved bruk. Plassering fremgår av tegningene. Branntepper. Kjemilaboratoriene er utstyrt med branntepper. Brannteppene er beregnet for å slukke små branner i avtrekkskap og på laboratoriebenker i forbindelse med laboratorieforsøk. Branninstruks i korridorer. Plantegninger av brannobjekt med angivelse av installasjoner med brannforebyggende funksjoner, samt branninstruks. Branninstruksen er plassert i alle korridorer. Brannøvelse. Det skal etter forskriftene avholdes to brannøvelser i året. Brannøvelsene skal ha et realistisk innhold slik at det øves på reelle problemstillinger i forbindelse brann og branntilløp.

6 Rømningsveier. Rømming kan deles inn i tre faser: - Forflytning innen branncellen det rømmes fra ( branncelle: et avgrenset område der brann fritt kan utvikle seg uten at det sprer seg til andre områder innen en fastsatt tid, for eksempel kontor, klasserom.) - Forflytning i korridor - Forflytning i trapperom til utgang. I rømningsvei er kravene til ubrennbarhet og ansamling av brennbart materiale meget strenge. Det er derfor viktig å holde rømningsveiene mest mulig fri for brennbart materiale og andre ting som kan være til hinder for effektiv evakuering. Heis er ikke en del av rømningsvei og skal ikke brukes. Fri bredde i rømningsvei skal være minst 90 cm og ikke mindre enn 0,7 cm pr. person. Dør i rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen. Branninstruks. I enden av hver korridor er opphengt branninstruks, med plantegning over området du befinner deg i: Tegnforklaringen tar for seg: - plassering av manuell melder - angivelse av rømningsvei - plassering av brannslange - plassering av pulverapparat - stedsangivelse (hvor du befinner deg) Instruks: - Oppdages brann eller mistenkelig røykutvikling, trykkes manuell melder inn. - Små branntilløp slukkes hvis mulig. - Ved brann eller branntilløp skal alltid brannvesenet varsles over tlf Følg rømningsveiene ut av bygningen. - Dører og vinduer lukkes når rom forlates. Kommentarer: Når brannalarmen går, må alle ansatte og studenter straks oppgi sitt arbeid og hurtig men rolig gjøre klar for evakuering. På vei gjennom bygningen lokkes vinduer og dører. Studenter eller ansatte i rullestol taes hånd om av medstudenter eller arbeidskollegaer.

7 Soneansvarlige har som oppgave å påse at alle har kommet seg ut. De undersøker leserom, klosetter og andre oppholdsrom. Soneansvarlige gir avmelding til den som til en hver tid betjener sentralbordet. Hun/han befinner seg på et sentralt sted på oppstillingsplassen utenfor hovedinngangen. Se Sjekk- og avmeldingsprosedyre nedenfor. Evakuering. Sjekk - og avmeldingsprosedyre for evakuering ved brann. Soneansvarlige Følgende personer har som oppgave å påse at studenter og ansatte er evakuert fra «sin» sone og at avmelding skjer til den person som til en hver tid betjener sentralbordet. Sentralbordoperatøren skal befinne ved det store turbinhjulet ved hovedinngangen. Avkryssing: Kjemiblokk 3. etasje : A.B Hauge / K. Holmeide Realfagblokk Blokk B Blokk A Blokk B 3. etasje : AT Hovland / S.A. Andresen A.J.Østenby 2. etasje : E. Berg / Wenke Fossen 2. etasje : T.Larsen / P. Lilleby 1. etasje : Ester Log / Terje Samuelsen Blokk C Bygg 1. etasje : T. Drøbak / T. Jørgensen + u.etasje Blokk A,F 1. etasje : Torild Larsen/Tone Jakobsen/ Bibliotek/auditorium/leserom Vitensenter (Studiefløy) Geir Østensen Blokk A, 1. etasje : T. Ødegård / M. Olsen Adm.kontorer / konferanserom / dagligrom Blokk A+E u. etasje : Bjørn Horten/Bjørn Winter Blokk D (I/T) u. etasje : L.M Nielsen /Geir Strøm + kjeller Blokk A : Ugo A. Codiglia /asatte v/kantina Kantine, foredragssal, studentkontor

8 Adgangskontroll. En rekke dører er utstyrt med elektronisk adgangskontroll. Dette medfører at studenter og ansatte må anskaffe seg nøkkelkort. For studentene gjøres dette ved å henvende seg til ekspedisjonen, og for ansatte ved å henvende seg til Mette Olsen / Tove Ødegaard Dører med adgangskontroll: Følgende dører er utstyr med adgangskontroll: - Auditorium 110, 251, Klasserommene 154, , Datalaboratoriene 201,204,206, Elektronikklaboratoriene 304, 306, 308, Maskinverksted - Snekkerverksted - Administrasjon - Dagligrom - Kopirom - D- fløy - Rådgivingstjenesten - Arbeidsrom teknisk design U 59 - Ytterdører til: Bygg, kantine, studentfløy og hovedinngang. Mange av disse dørene vil være ulåst på dagtid, dette markeres med et grønt lys på kortterminalen ved gjeldene dør. Andre vil være ulåst når det etter timeplanen foregår undervisning der og er ellers tilgjengelig med bruk av kort og pinkode. Andre igjen vil kun være tilgjengelig med bruk av kort og pinkode. Hoveddøren vil generelt være tilgjengelig når ekspedisjonen er betjent, og ellers tilgjengelig med kort og pinkode. Studenter har da generelt tilgang mellom klokken 0700 og 2150 på vanlige virkedager og mellom klokken 0900 og 1500 på lørdager. Ansatte har tilgang hele døgnet. Utvidet adgang for studenter lørdag og søndag må i hvert tilfelle avtales på forhånd. ( Se studiekatalog.)

9 Døgnåpen skole. Fra 1. september 04 ble det innført døgnåpent i kantineområdet. Det betyr at studentkortene er autorisert for inngang ved kantina hele døgnet. Døra ved foredragssalen vil være låst, men i nødssituasjoner (for eksempel brann) vil en kunne komme ut vha panikkbeslaget på døra. Det er viktig å være klar over at dersom døra åpnes vil brannalarmen bli utløst. Adgang til laboratorier og verksteder etter ordinær arbeidstid er regulert i egne instrukser. Ta kontakt med ekspedisjon eller laboratorieansvarlig Rolf Holten. (Se instruks på avdelingens nettside under HMS) Sikkerhet på laboratorier og verksteder. Alle laboratorier og verksteder har sikkerhetsforskrifter for bruk av laboratorieutstyr og maskinelt utstyr. Studentene skal ha lest og forstått forskrifter og instrukser før de får tilgang. For at studentene får tilgang til verkstedene skal de ha gjennomgått et bruker- og sikkerhetskurs i bruk av verkstedmaskiner. Ingen har tilgang til sveiseapparatur før de har gjennomgått opplæring i sveising, eller kan dokumentere at de har slik opplæring fra før. ( Se instrukser under HMS på avdelingens nettside) Arrangering av personalfester og studentfester. Tillatelse til bruk av avdelingens lokaler til fest (studentfester / personalfester) gis kun gjennom instruks og utfylling av klareringsskjema. Se Instruks for arrangering av personalfester og studentfester under avdelingens nettside /HMS.

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu NY PÅ HIBU Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu 1 INNHOLD Velkommen! 5 Kort om HiBu 7 Personalpolitikk og arbeidsmiljø 7 Organisering 8 Styre 8 Rektor 8 Prorektorer 8 Fire fagavdelinger 8 Administrasjonen

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer