HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN"

Transkript

1 HENSIKTEN MED Å LAGE DOKUMENTASJONEN Den som leier ut eller låner ut et lokale har et ansvar for å forsikre seg om at den som leier dette lokalet har grunnleggende kunnskaper om slukkeutstyr, alarmer, rømningsveier, bruk og begrensninger og hvordan forholde seg ved en brann. Både den som leier ut og eier kan etter en alvorlig brann som krever menneskeliv komme i et straffeansvar, dersom de ikke har opptrådt i henhold til det lover og forskrifter krever. Bygg og Eiendomsavdelingen har derfor laget et dokument for å presisere ansvaret for riktig bruk, på den som leier lokalet, men samtidig gi vedkommende en bedre ballast til å unngå brann og å takle eventuelle situasjoner. Utdrag fra: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Det er arrangørens plikt å dokumentere sikkerheten. Arrangementer som medfører vesentlig endring av forutsetninger for bruk av byggverket kan være søknadspliktig etter plan- og bygningslovgivningen. Se under 2-1, 2-4 og 5-1. For store arrangementer plikter den ansvarlige i god tid å sende melding til lokal tilsynsmyndighet, jf. lovens 7.

2 Kvittering for brannmappe/instruksjon Utleieobjekt:. Type arrangement: Konserter, stevner og liknende Loppemarked, julemarked og liknende Idrettsaktiviteter Festarrangement, juletrefest, konserter og lignende. Annet, beskriv: Ca. antall deltakere: LEIETAKERS FORPLIKTELSER: o Brannmappe er mottatt, lest, forstått og akseptert. o Rømningsveier er gjennomgått og jeg er fortrolig med disse. o Slukkeutstyr er påvist og jeg kan bruke disse. o Jeg vil som ansvarlig for arrangementet gjennomgå rømningsveier og vise slukningsutstyr til øvrige deltakere. o Faste leietakere som for eksempel idrettslag og korps har leder/formann som skal være ansvarlig for å bygge opp sin egen organisasjon, informere om brannsikringsarbeide slik at den enkelte bruker vet hvordan han skal opptre ved eventuell brann. Det skal alltid være en ansvarsperson tilstede med tilstrekklige kunnskaper om evakuering, varsling og slukking. o Ved overnattinger skal brannvesenet varsles i god tid på forhånd slik at organiseringen kan gjennomgås. Helst 3 dager før. Logg deg inn på klikk på Tekniske tjenester, Brann og redning. Velg så ønsket skjema, melding om overnatting. Eller kontakt kommunetorget o Ved større arrangementer skal brannvesenet varsles i god tid på forhånd slik at organiseringen kan gjennomgås. Helst 3 dager før. Logg deg inn på: klikk på Tekniske tjenester, Brann og redning. Velg så ønsket skjema melding om arrangement. Eller kontakt kommunetorget o Jeg, som ansvarlig for arrangementet, lager egen organisasjonsplan og kontakter brannvesenet. Underskrifter: Utleier: Leietaker/arrangør:

3 .. BRANNDOKUMENTASJON VED FRAMLEIE/UTLEIE/UTLÅN Brann varsles brannvesen: Tlf. : 110 Ambulanse: 113 Politi: 112 Ved brann og utløst alarm varsles også:.. Tlf.:..

4 INNHOLD Avtaledokument Type aktivitet ved utleie og generelle krav ved forskjellige aktiviteter Krav til ansvarsperson Instrukser Meldingsrutine til brannvesen

5 Instruks for framleie/utlån av lokaler Utleie av gymsal/svømmehall: Kontrollere før bruk o Er alle rømningsveier tilgjenglige/ulåst o Er instrukser oppslått i området. o Har den enkelte trener/lagleder forstått ansvaret som brannkontakt o Krav om at brannkontakt har mobiltelefon tilgjengelig. o Krav om opptelling/kontroll med antallet som deltar eller som er med. Det skal tilstrekkelig antall personer til å gjennomføre evakuering Opptelling ved brann. Sørge for at ingen løper tilbake i bygget for å hente noe gjenglemt Arrangement med overnatting, festarrangement/arrangement med mange deltakere: Kontrollere og utføre før bruk o Det skal ikke være flere personer i rommet enn det rommet er godkjent for. o Er alle rømningsveier tilgjenglige/ulåst. Åpne skåter til røningsveier. o Er branninstrukser oppslått i området o Orientere kjøkkenpersonale om instrukser ved koking/steking. o Er tilstrekkelig/riktig slukkeutstyr til stede? Arrangør må komplettere i henhold til aktivitet slik at tilstrekkelig slukkeutstyr er tilstede. o Skal det brukes levende lys? o Skal det brukes stjerneskudd, må det brukes i henhold til veiledning på pakning. o Orientere og instruere nøkkelpersoner for evakuering. o Det må være krav til plassering av bord, stoler, varer og utstyr slik at rømningsveier ikke sperres. Fri passasje mellom bord/stoler skal være minimum 120 centimeter Navngitt person som er brannkontakt for arrangør o Vedkommende må kunne fylle oppgavene o Dersom ikke må opplæring/instruks gis. o Det må lages organisasjonsplaner som leveres til brannvesen for eventuell godkjenning. o Krav om mobiltelefon. o Krav om at vedkommende er edru. o Vedkommende må lage navneliste over personer med dedikerte oppgaver for brannsikringen, dersom arrangementet tilsier dette. Opplæring må gis dersom dette anses som nødvendig.

6 Loppemarkeder, julemarkeder og liknende arrangementer Slike arrangementer samler mye brennbart materiale, rømningsveier sperres ofte av salgsboder, salgsvarene plasseres i rommene uten tanke på evakuering/rømning av personer. Det kan tidvis være mange personer i enkelte rom. Det skal ikke være flere personer i rommet enn det rommet er godkjent for. Arrangør må ha en hovedansvarlig brannkontakt som er ansvarlig for å sette sammen et team som kan utføre en effektiv evakuering Utleier må sørge for at vedkommende gis nødvendig opplæring. Arrangør må ha personer i de enkelte rom som har ansvaret for evakuering og som kjenner sine oppgaver og rømningsveier. Rømningsveier må ikke tildekkes. De enkelte rom må kunne evakueres effektivt og ikke hindres av utstyr og varer. Arrangør og personer med evakueringsansvar må vite hvor slukkeutstyr befinner seg og kunne bruke dette. Arrangør må sørge for at brannvesenet er informert om arrangementet og om brannvernorganiseringen.

7 Krav til ansvarlig for arrangement. VEDKOMMENDE SKAL: Ikke være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer under arrangementet. Ha mobiltelefon som fungerer. Kvittere ut brannperm. Ha forstått innholdet i brannpermen etter en gjennomgang av brannansvarlig for bygget. Ved brann prøve å slukke Sørge for evakuering Ringe brannvesen Hindre personer i å gå inn i bygget igjen før det er trygt. Kontrollere at alle er kommet ut Informere brannvesen da det ankommer.

8 Branninstruks, direkte tilkobling til 110- alarmen Dette dokumentet gjelder for automatisk brannalarm tilknytet 110-Alarmsentralen Elverum. NÅR BRANNALARM GÅR. eller det brenner, sørg for at følgende blir gjort: 1. FINN UT HVOR DET BRENNER Finn ut hvor det brenner via branntablå. På tavla vil det vises hvilken detektor som er utløst. Oppsøk stedet der melder/detektor befinner seg og kontroller om det er en brann. 2. FÅ UT ALLE SOM ER TRUET AV RØYK OG BRANN Forsøk å slokke brannen 3. LUKK ALLE DØRER / VINDUER Dette for å redusere spredning av brannen. 4. RING 110 Meld fra hvor det brenner, om det er mennesker i bygget.

9 5. MØT OG INFORMER BRANNVESENET NÅR DE KOMMER Ved uønsket alarm gjør følgende: MELD FRA TIL 110 KLOKKER AVSTILLES. NÅR BRANNVESENET HAR AVKLART ÅRSAK OBS! Når det skal utføres arbeid på alarmanlegget eller arbeider som kan utløse alarmen (varme arbeider, røyking, eksos, damp, rundvask mv.) gjør følgende: RING 110-SENTRALEN PÅ TLF. NR.: (Ikke nødnummeret) OPPGI HVA SOM SKAL UTFØRES, HVOR DET ER OG HVILKET TELEFONNUMMER SOM KAN RINGES. Alle skal kunne forstå og betjene brannalarmanlegget! Alle skal vite hvor brannslanger og slokkeapparater er plassert! Alle skal kjenne rømningsveier og denne instruksen! RETNINGSLINJER FOR TILKNYTNING AV AUTOMATISKE ALARMER. - NÆRINGS- OG OFFENTLIGE BYGG, INSTITUSJONER M.V. Unødig brannalarmer som medfører utrykning og der det skyldes klare feil, f.eks. knyttet til anleggets beskaffenhet, uforsiktig bruk eller handlinger, manglende vedlikehold, manglende instrukser og rutiner, medfører et gebyr kr. 2000,- pr. utrykning, f.o.m. første utrykning. Det skal alltid bringes klarhet i årsaksforhold og dette skal logges hos kunden og 110-sentralen

10 BRANNINSTRUKS Ved brannalarm skal følgende gjøres: 1. FÅ UT ALLE SOM ER TRUET AV RØYK OG BRANN. Bruk ikke heisen. Forsøk å slokke brannen. 2. BRANN MÅ STRAKS VARSLES BRANNVESENET PÅ TLF. Kontroller alarmtablå som er plassert ved hovedinngang/ vaktkontor. Se hvilken rom som har utløst brannalarmen. Oppsøk utløst melder/ detektor og kontroller om det er en virkelig brann. 3. LUKK ALLE DØRER / VINDUER Ved falsk alarm: Meld fra til (tlf. 110)/ brannvesenet og ansatte og avstill klokker. Tilbakestilling av anlegget utføres av brannvernleder/ brannvesenet. Brannvernleder skal ha melding om utløst alarm og hendelsen loggføres.

11 MØT OG INFORMER BRANNVESENET NÅR DET KOMMER Alle skal: - Vite hvor brannslanger og slokkeapparat er plassert. - Kjenne rømningsveier og nødutganger. - Vite hvor brannmeldere er plassert. - Vite telefonnummer til alarmsentral, tlf: 110

12 Tips for å unngå uønsket alarm De fleste innser betydningen av å oppdage en begynnende brann så tidlig som mulig. De nye forskriftene om brannforebyggende tiltak og brannsyn krever automatiske brannalarmanlegg som hovedsaklig skal være røykdetektorbasert. Et automatisk brannalarmanlegg basert på følsomme detektorer krever tiltak mot uønskede alarmer. Følger du etterfølgende råd vil anlegget fungere etter sin hensikt, og du vil unngå mulige gebyr til brannvesenet for unødige utrykninger. 1. Damp - Damputslipp påvirker alle typer røykdetektorer. 2. Tobakksrøyking Røyking er ikke tillatt i skolens lokaler 3. Matos, bruk av brødrister, stearinlys - Alt dette kan påvirke røykdetektorene. Plasser aldri en brødrister under en røykdetektor.

13 Instruks for elektriske småapparater 1. Les alltid bruksanvisningen nøye. 2. Respekter alltid begrensninger beskrevet i bruksanvisning og / eller på apparatet. 3. Stol ikke på termostater, ta ut kontakten når den ikke er i bruk (dette gjelder spesielt kaffetraktere). 4. Det skal ikke trekkes skjøteledninger rundt i lokalet. 5. Bruk byggets faste kontakter. 6.

14 Instruks ved matlaging Bruk kun eksisterende komfyrer Ha alltid lokket tilgjenglig for raskt å kunne kvele branntilløp i gryte. Brann i olje eller fett skal ikke slukkes med vann Skru alltid av komfyren når den ikke er i bruk. Gå aldri fra gryte el. som er i bruk.

15 Instruks ved bruk av levende lys Vær forsiktig ved bruk av åpen flamme. Det er ikke tillatt å bruke levende lys i brennbare dekorasjoner. Levende lys skal ikke brennes ned Levende lys skal alltid slukkes før rommet forlates

16 Instruks ved bruk av håndslokker Hold i nederste håndtak Trykk ut splinten Hold ytterst på slangen Slukk brannen Håndtak

17 Instruks ved bruk av brannslange Åpne slangeskapet eventuelt også knuse plast/glass Skru opp vannkran Trekk slangen ut Trykk på utløser og sikt inn mot bunnen av brannen. Er det ikke mulig å slukke brannen, dra med slangen tilbake, gjennom døra og lukk igjen

18 Meldingsrutiner til brannvesenet. Det er enkelte aktiviteter som skal meldes eller søkes om til brannvesenet. For å få denne meldingsgangen til å bli så effektivt som mulig, ønsker brannvesenet at de elektroniske skjemaene på hjemmesiden til Gran kommune brukes. Foreløpig er det mulig å søke om bålbrenning og melde om overnatting og arrangementer via hjemmesiden. Her er en enkel brukerveiledning for å finne frem til skjemaet: 1. Gå inn på og klikk deg inn på Tekniske tjenester, Brann og redning og så på ønsket skjema:

19 2. Logg inn eller gå direkte til søknadsskjema. Husk samtykke i personvernerklæringen. 3. Fyll ut valgte skjema Brannlovgivningen stiller krav om at den som står ansvarlig for arrangementet sender inn melding til tilsynsmyndigheten i god tid. Derfor må søknaden eller meldingen sendes inn senest en uke før arrangementet. Hvis dette ikke er mulig må dere ta direkte kontakt med kommunetorget i Gran kommune på telefon

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Brukerveiledning Norsk brannvernforening Vesta Forsikring Innledning Alle ansatte i hoteller skal ha jevnlig brannvernopplæring med både teori og praksis. Krav til hyppighet og

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon

BRANNDOKUMENTASJON. Organisasjon BRANNDOKUMENTASJON Organisasjon INNHOLD PERM 1: Organisasjon Side 1 A. GENERELLE OPPLYSNINGER 1. Generell orientering 2. Eiendom 3. Eier 4. Forretningsfører 5. Bruker/leietaker 6. Ansvarlig brannvernleder

Detaljer

Brannsang for små brannmenn

Brannsang for små brannmenn BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A.

TELEFONLISTE. Bestilling av lokaler. 911 58 461. Vaktmester... 908 64 250. Alnor Kjemiske Fagforening. Hovedkontakt AKF Huset A. TELEFONLISTE Bestilling av lokaler. 911 58 461 Vaktmester... 908 64 250 Alnor Kjemiske Fagforening Hovedkontakt AKF Huset A.S tlf: 911 58 461 Kasserer... 959 43 021 Sekretær. 902 55 258 AKF huset kjøkken

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

Informasjon til LyngGårdens leietakere

Informasjon til LyngGårdens leietakere Informasjon til LyngGårdens leietakere Åsveien 3, Postboks 486, 1401 Ski. Tlf: 64 85 06 10 E-post: post@lyngeiendom.no www,lyngeiendom.no Innholdsfortegnelse EIENDOMSINFORMASJON... 4 NØKKELSYSTEM... 5

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN

Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Revidert september 2014 2 Branninstruks Utfyllende instruks for personalet ved leirskolen og besøkende lærere/ledere Instruksen

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS!

OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Nye beboere OBS! Brannsikring i gården du bor i OBS! Forord Det har vært mange dramatiske branner i Oslos gamle bygårder opp gjennom årene. Det skjer ofte natt til lørdag eller natt til søndag. Brannen

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Vesta Forsikring AS. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS).

Håndbok for internkontroll. PM Retail AS. Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 1 Håndbok for internkontroll PM Retail AS Internkontroll er kvalitetssikring av bedriftens helse-, miljøog sikkerhetsarbeid (HMS). 2 Innhold 1 Hva er internkontroll?... 3 1.1 Målsetting... 4 1.2 Hensikt...

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Sist oppdatert: 04 mai - 2015 1 LOKAL BEREDSSKAPSPLAN FOR DRAGEFJELLET, MAGNUS LAGABØTESPLASS 1, (BYGG NR 123 OG 124) Denne planen iverksettes ved større

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer