TEMA Nr Desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA Nr. 25 - Desember 2010"

Transkript

1 TEMA Nr Desember 2010 Styrking av vokterhundmiljøet i Troms I Norge er det allerede flere aktive vokterhundmiljøer. Dette prosjektet kalt Styrking av vokterhundmiljøet i Troms skulle bidra til å stimulere bruken av vokterhunder som forebyggende tiltak mot tap av beitedyr til rovvilt i fylket. Inger Hansen - Bioforsk Nord Tjøtta E-post:

2 TEMA 1 Generelt om bruk av vokterhunder i Norge 1.1 Bruksmåter uten videre benyttes under norske forhold. For at bruk av vokterhund skal kunne bli et effektivt tiltak her hjemme, må derfor sauene holdes samlet, enten ved gjeting eller ved bruk av inngjerdet beite. Alternativt må man finne nye måter å bruke vokterhund på som er bedre tilpasset det tradisjonelle norske saueholdet (se Vokterhundmanual, Bruk av vokterhund som forebyggende tiltak mot tap av husdyr til rovvilt har over 2000 år lange tradisjoner og benyttes fortsatt den dag i dag bl.a. i Sør- og ØstEuropa, Midtøsten, Asia og USA. I USA ble vokterhunder introdusert på 1970-tallet. Amerikanske forskere har dokumentert at vokterhunder på det beste kan eliminere predasjonstapene. I Norge ble forsøk med bruk av vokterhund som forebyggende tiltak satt i gang på midten av 1990-tallet. Erfaringene fra utprøvinger i Norge tilsier at to bruksmåter kan anbefales under norske forhold: 1. Vokterhunder på inngjerdet beite Anbefales i områder med svært høye rovdyrtap der alternativene er enten å legge om eller å legge ned sauedrifta. Vokterhundprinsippet er basert på en gjensidig, sosial binding mellom sau og hund. Dette oppnås ved at hunden vokser opp i lag med sau fra tidlig valpealder. Hunden vil dermed oppfatte sauene som sine flokkmedlemmer som den vil forsvare mot rovvilt om nødvendig. Jo mer selvstendig hunden skal operere i saueflokken, dess sterkere sosialisering på sau trengs (se temark Sosialisering av vokterhunder, no). 2. Vokterhunder på patrulje Anbefales benyttet i områder hvor totaltapet ikke overstiger ca. 15 % og hvor man fremdeles ønsker å opprettholde den tradisjonelle utmarksbeitinga. I utlandet er det vanlig å bruke vokterhunder i kombinasjon med heltids/deltids gjeting, men de kan også opptre alene i lag med sau på inngjerdet beite eller alene i utmarka. Et effektivt forsvar forutsetter imidlertid at sauene går i flokk. Fordi de fleste sauene i Norge beiter spredt i utmarka, kan ikke de tradisjonelle vokterhundmetodene Figur 1. Vokterhunder brukt på inngjerdet beite (Foto: F. Christiansen). -2-

3 1.2 Vokterhunder på inngjerda beiter 1.4 Denne metoden har god tapsforebyggende effekt med reduksjon av tap til rovvilt opp mot 100 %. Bruksmåten er lite arbeidskrevende fordi hundene vokter sauene alene innenfor gjerdet døgnet rundt (fig. 1). I ulve- og bjørneområder anbefales det at flere voksne hunder jobber i lag. Metoden innebærer omlegging av sauedrifta for de brukene som er basert på tradisjonell utmarksbeiting. Bruksmåten krever sterk sosialisering av hunden på sau hvis ikke beitet ligger helt inntil gården. Dersom beitene er store må de deles inn med lettgjerder. Inngjerda beiter med vokterhunder skal merkes med informasjonsskilt. 1.3 Kombinerte bruksmåter Det har i mange tilfeller også vist seg at vokterhundene er flinke til å finne kadaver. Ved å få til en kombinert bruk av vokterhundene, for eksempel ved at de kan benyttes både på inngjerda beiter vår og høst og på patruljering og kadaversøk i utmarka gjennom beitesesongen for øvrig, vil vokterhundrasene kunne være ennå mer aktuelle for sauenæringa. Vokterhund på patrulje i kombinasjon med kadaversøk blir nå benyttet flere steder i Norge, bl.a. i Rauma og Hattfjelldal kommuner og noen plasser på Østlandet. GPS-sendere på søyene ( åpner også mulighetene for å kunne utøve et målrettet tilsyn, der man planlegger tilsynsrunden hjemme foran PC en og legger patruljeringsrunden til kjerneområdet rundt sauene. I et tapsutsatt beiteområde i Buskerud er det gått målrettet tilsyn med vokterhund gjennom beitesesongen 2009 og 2010 ved å utnytte informasjonen fra Telesporsendere på søyene (se rapport Bruk av vokterhund i Ørpen beitesesongene 2008 og 2009, www. viltskadesenter.no). Vokterhunder på patrulje Dette er en ny bruksmåte som er tilpasset utmarksbasert beitedrift. Metoden er ikke så effektiv som vokterhunder benyttet på inngjerda beiter siden hunden ikke kan vokte over alt samtidig. Men brukt på riktig måte i egna områder kan metoden redusere tapene ned mot normaltapet (satt til 2 % for sau og 4 % for lam i Troms). Bruksmåten innebærer systematisk og frekvent tilsyn med løs hund i beiteområdet, fortrinnsvis på kveld, natt, eller morgen. Tilsynspersonen sørger for at hunden dekker beiteområdet i løpet av en viss tid. Hunden sporer både sau og rovvilt og kan derfor bidra til også å finne syke dyr og kadavre. Én person m/hund kan dekke et område på km2, forutsatt en total arbeidsinnsats på 15 timer i uka. Metoden krever sosialisering mellom hund og sauer, men ikke så sterk som om hunden skulle vokte sau alene. Patruljeringsmetoden anses som mest egnet i områder med jerv og gaupe. I ulverevir anbefales ikke metoden. Metoden alene er ikke sterk nok til å takle totaltap særlig over 15 % (se temark Vokterhunder på patrulje, Tilskudd til bruk av vokterhund Sauebønder kan søke Fylkesmannen om fkt-midler (forebyggende og konfliktdempende tiltak) til bruk av vokterhund. Norsk Viltskadesenter ved Bioforsk Nord Tjøtta har på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning, utarbeidet en standard for hvordan vokterhunder skal benyttes i Norge. Denne standarden må følges dersom bruker skal være berettiget tilskudd (se Standard for bruk av vokterhunder i Norge, no eller I Troms gis det ikke tilskudd til innkjøp av vokterhund, men til bruk/drifting av vokterhunder. Dette for å sikre at hundene benyttes i aktivt vokterhundarbeid. Figur 2. Vokterhund brukt på patrulje (Foto: I. Hansen). Figur 3. Vokterhund på kadaversøk (Foto: B. Haugan). -3-

4 TEMA 2 Styrking av vokterhundmiljøet i Troms I Norge er det allerede aktive vokterhundmiljøer på Indre Helgeland og i Møre og Romsdal, og lignende miljø er under oppbygging i Buskerud. Vi ønsket med prosjektet kalt Styrking av vokterhundmiljøet i Troms å bygge opp vokterhundmiljøet i Troms ytterligere. Prosjektet var ett-årig (2010) og ble finansiert over fkt-midler fra Fylkesmannen i Troms. Hovedmål: Bygge opp et miljø rundt vokterhundbrukere i Troms og sikre at lokale kapasiteter med vokterhund blir gode ambassadører for vokterhundarbeidet i Norge. Delmål: Få til et organisert tilsyn med løs vokterhund på utmarksbeite i to sauebesetninger (fokusbesetninger). Prøve vokterhund på inngjerdet vår- og høstbeite i de to fokusbesetningene. Kurse de to vokterhundekvipasjene i kadaversøk og dokumentere effektiviteten mht kadaverfunn gjennom beitesesongen Arrangere et møte for interesserte vokterhundbrukere i fylket for informasjon, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Om mulig øke antall aktive vokterhundbrukere i fylket. Figur 5. Stig Sletten med vokterhunden Pedro (Foto: I. Hansen). Dette prosjektet er ikke en utprøving av vokterhund som forebyggende tiltak, men skal bidra til å stimulere bruken av vokterhunder i Troms. 3 Gjennomføring 3.1 Fokusbesetninger 20. april 2010 ble det foretatt en befaring til flere vokterhundbrukere i Indre Troms. Stig Sletten og Ellen Johanne Johnsen, to sauebrukere som benytter vokterhund aktivt, ble plukket ut som fokusbesetninger for å styrke vokterhundmiljøet i Troms (fig 5 og 6). Johnsen har to pyreneerhunder og Sletten har én. Disse skulle følges ekstra opp gjennom beitesesongen. Sletten benytter et utmarksbeite på ca 50 km2 i Bardu kommune, mens Johnsen sitt ligger i Lavangen kommune og er ca 90 km2 stort. Ingen av sauebrukerne benyttet imidlertid vokterhund på inngjerda beite (se pkt. 3.3 under), slik at dette delmålet gikk ut. Figur 6. Ellen J. Johnsen med vokterhundene Kela og Kaos (Foto: I. Hansen). -4-

5 3.2 Organisert tilsyn med løs vokterhund på utmarksbeite Det ble investert i GPS-sendere til hundene, slik at hundens og førers tilsynsruter kunne loggføres og spores. I tillegg fikk brukerne utdelt loggbok og skjemaer som skulle utfylles for hver tilsynsrunde, med særlig vekt på dokumentasjon av hundenes arbeidsinnsats, konfrontasjoner med rovvilt og kadaverfunn. Sletten var samtidig involvert i Radiobjelleprosjektet i Bardu sankelag, i regi av Bardu kommune og det overbyggende prosjektet Leve i naturen ( Hans sauebesetning var en av fem som ble utstyrt med Telesporsendere. Sletten fikk gjennom dette prosjektet betalt for å gå målrettet tilsyn ved bruk av Telesporsendere og kadaversøkende hund i sitt eget beiteområde. Denne avtalen kunne ikke tilbys Johnsen, som ikke er medlem av sankelaget i Bardu. Beitesesesongen 2010 i Bardu ble på flere måter en avvikende beitesesong. Overvintringsskader og avlingssvikt etter en svært kald og snøfattig vinter førte til en prekær fôrsituasjon for mange. I tillegg lå telen til langt utpå våren og dette førte til langt seinere beiteslipp og våronn enn normalt. En kaotisk start på sommeren medførte liten tid til tilsyn første halvdel av beitesesongen. Ingen av fokusbesetningene hadde anledning til å bruke så mye tid på tilsyn som de opprinnelig hadde tenkt, ei heller å loggføre alle turene sine, slik forutsatt. Det viste seg heldigvis også å bli unormalt lite rovviltskader i flere av beiteområdene i Indre Troms i Kun et fåtall bjørnedrepte kadaver ble innrapportert. Forholdene med en hektisk sommer for brukerne og liten rovviltaktivitet, resulterte i at det totalt sett ble funnet relativt få kadavre i Bardu denne beitesesongen. Sletten gikk 75 timer patrulje/kadaversøk med vokterhund i eget beiteområde beitesesongen Det ble ikke observert at Pedro var i direkte konfrontasjon med rovvilt denne sommeren, men basert på tidligere års erfaring mener Sletten med sikkerhet å kunne si at hunden har fungert preventivt overfor jerv og gaupe. Det er tidligere dokumentert at Pedro har vært i konfrontasjon med jerv og han har trolig også jaget bjørn. Sletten hadde imidlertid stor jerveaktivitet pga en ynglende tispe langt inne i beiteområdet denne beitesesongen. Dette ses av tapstallene (tab. 1). Av praktiske årsaker har ikke Pedro alltid vært med på tilsynsturene dit inn. Johnsen gikk gjennomsnittlig 3 t/uke på eget initiativ. Siden hun ikke var med i radiobjelleprosjektet fikk hun ikke betalt for denne jobben. Heller ikke hennes hunder kom i konfrontasjon med rovvilt denne sommeren. De to brukerne har benyttet vokterhunder på patrulje i eget beiteområde i flere år, Sletten siden 2002 og Johnsen siden 2007, men ikke veldig systematisk og frekvent. Siden også rovdyrbelastningen varierer mye fra år til år er det vanskelig å si noe sikkert om den forebyggende effekten av tiltaket (tab. 1). Vokterhundene har imidlertid vært brukt langt mindre på patrulje enn anbefalt sett i forhold til beiteområdenes størrelse (se temaark Vokterhunder på patrulje, slik at det er lite sannsynlig at tiltaket har hatt tapsreduserende effekt på utmarksbeite. Begge brukerne er klar over at de ikke har dekket utmarksområdene godt nok med den arbeidsinnsatsen de hadde mulighet for å gå inn med. Særlig Johnsen har et stort beiteareal som vil kreve bruk av flere vokterhundekvipasjer før patruljeringsmetoden kan bli et effektivt tiltak. Tabell 1. Tapsutvikling (prosent søyer og lam tapt på utmarksbeite) de siste fem år i fokusbesetningene med vokterhund Sletten 31,6 28,3 13,1 24,5 29,6 Johnsen 28,1 6,9 16,4 17,5 13,8 3.3 Vokting av sau på gårdsnære beiter Sletten bruker ikke vokterhund innenfor inngjerdet vår- og høstbeite, men hunden går løs på gården døgnet rundt. Han vokter dermed sauene når beiter på innmarka hjemme og også den nære utmark (sauene blir sluppet i utmark rett over veien fra gården). Johnsen har innmarksbeiter i nær tilknytning til gården som benyttes til vår- og høstbeite for sauene. Hun kan ikke lenger bruke hundene på innmarka fordi naboene klager på at de bråker (bjeffer) for mye. På våren tar hun derfor sauene inn i fjøset om natta for å forhindre tap til rev og annet rovvilt. I de årene hundene voktet ute om natta var det ikke tap til rovvilt på innmarksbeite. 3.4 Kadaversøkskurs Kurs i kadaversøk med hund ble avholdt i Bardu 10. mai med Kjell Smestad som instruktør. Kurset var et samarbeid mellom prosjektet Leve i naturen og Troms gjeterhundlag/troms sau og geit. Målet var å øke kompetansen hos ettersøksekvipasjene, slik at de ville bli mer effektive til å finne kadaver. Sletten og Johnsen deltok med hver sin vokterhund på dette kurset. I tillegg til å lære å motivere og lese hunden, fikk hundeeierne også en innføring i bruk av GPS. Begge var positive til kurset og mente de hadde lært mye, selv om kurset ble lagt til en svært hektisk periode. Instruktøren karakteriserte begge ekvipasjene, både hunder og eiere, som motiverte og dyktige. Sletten fant sju kadavre gjennom hele beitesesongen, hvorav hunden bidro til å finne fem av disse. Rovviltaktiviteten (jerv) var større i beiteområdet til Sletten enn til Johnsen og Johnsen fant kun ett kadaver med hund. Hun mente likevel at kadaversøk sikkert hadde noe for seg, men det måtte gås langt mer enn hun hadde hatt anledning til. Totalt ble det funnet 13 kadavre i Bardu og omegn denne sommeren med kadaversøkende hunder som hadde deltatt på kurs (se rapport, www. rovvilt.net)

6 TEMA 3.5 Vokterhundseminar I desember ble det arrangert vokterhundseminar på Sætermoen. Målet var å styrke vokterhundmiljøet i Troms ved å samle vokterhundeiere og andre interesserte. Invitasjonen gikk til Troms gjeterhundlag, Troms sau og geit, brukshundmiljøene i Troms og forvaltningen. De faglige innleggene som ble presentert av forsker Inger Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta, omhandlet følgende tema: vokterhunder brukt i innland og utland, oppdrett og sosialisering av vokterhunder, samt litt om lovverket. Vokterhundeier og sauebonde Kjetil Bakken frå Ålesund var spesielt invitert til å fortelle sin suksesshistorie fra Ulvådalen, et jervebelasta fellesbeite der det i flere år er benyttet vokterhund på patrulje. Til slutt ble det diskutert videre satsing på vokterhunder, i Norge generelt og Troms spesielt. Totalt 14 interesserte møtte, hvorav fire fra reindriftsnæringa. Hele fem av møtedeltakerne hadde pyreneerhunder og fire av disse benyttet dem i aktivt vokterhundarbeid overfor både sau, geit og kjøttfe. En av sauebøndene skulle muligens anskaffe seg vokterhund. Vi ble overrasket over hvor mange av deltakerne på møtet som hadde vokterhund. I tillegg har vi kjennskap til ytterligere minst én sauebruker i Troms som benytter vokterhund. Spesielt spennende var det at reindriftsnæringa ville høre mer om tiltaket. Bioforsk Nord Tjøtta tror at vokterhund kan benyttes i reindrifta i bestemte perioder gjennom året der reinen går mer samlet, eks. under kalvinga, og til kadaversøk for øvrig. Den største utfordringen er kanskje å legge forholdene godt nok til rette for sosialisering av reinen på hunden og omvendt. Alle de faglige innleggende er lagt ut på www. viltskadesenter.no og Det er også laget en deltakerliste med kontaktadresser. Tilsvarende nettverkslister finnes fra vokterhundseminarer arrangert i Buskerud og Møre og Romsdal. I tillegg har Bioforsk Nord Tjøtta god oversikt over vokterhundmiljøet på Indre Helgeland. Vi ønsker i framtiden å kople sammen hele dette nettverket. føler at Bioforsk har bidratt til å dra det hele i gang, og i kraft av vår kompetanse på vokterhund og vår aktivitet ved Norsk viltskadesenter, vil vi kunne være behjelpelige med informasjon og rådgiving som kan benyttes i arbeidet videre framover. Vi registrerer at det er vanskelig for sauenæringa å gå patrulje/kadaversøk i utmarka i tilstrekkelig omfang selv. Flere av brukerne har full jobb ved siden av sauedrifta. Dersom det skal satses på bruk av vokterhunder på patrulje, anbefaler derfor Bioforsk at det ansettes ekvipasjer (hundefører med vokterhund) som går fast tilsyn i kombinasjon med vokting og kadaversøk i spesielt skadeutsatte beiteområder gjennom beitesesongen, slik det gjøres i bl.a. Hattfjelldal og Ulvådalen. Tiltaket kan finansieres ved hjelp av fkt-midler etter søknad til Fylkesmannen. Vokterhundseminaret viste at interessen for bruk av vokterhunder i fylket er til stede. Vokterhundmiljøet i Troms bør vedlikeholdes og styrkes bl.a. gjennom nettverket som nå er etablert, ved en årlig samling for vokterhundbrukere og gjennom økonomiske incentiver i form av et mindre driftsstilskudd ved aktivt bruk av vokterhund som forebyggende tiltak. Verken Bioforsk eller leder for prosjektet Leve i naturen hadde full oversikt over vokterhundmiljøet i Troms fylke på det tidspunkt fokusbesetningene måtte plukkes ut. Dersom man ønsker å fokusere på enkelte besetninger som gode ambassadører for tiltaket, bør man vurdere å velge ut fokusbesetninger som i enda større grad har mulighet til å gå inn med egeninnsats. Med bakgrunn i resultater fra tidligere utpøvinger av vokterhunder i inn- og utland (se bl.a. Vokterhundmanual, har Bioforsk Nord Tjøtta tro på bruk av vokterhund som forebyggende tiltak. Vårt håp er at vokterhunder, på lik linje med gjeterhunder, etter hvert kan bli en naturlig del av sauedrifta, slik de er bl.a. i USA, Midt-Østen og Sør- og Øst-Europa. 4 Arbeidet videre framover Det var dessverre ikke økonomi i prosjektet til i tilstrekkelig grad å kunne følge opp de to fokusbesetningene (prosjektet hadde en total ramme på kr ,-). Rutinene mht. registrering og rapportering var ikke tilfredsstillende. Prosjektleder var på feltbesøk 22.06, men ut over dette har oppfølging skjedd per e-post og telefon. En skulle gjerne ha sett at det ble gått mer patrulje og kadaversøk, men tatt i betraktning den vanskelige agronomiske situasjonen i Indre Troms våren og sommeren 2010, kunne en ikke pålegge brukerne mer ekstraarbeid. Fordi Bioforsk Nord Tjøtta ligger langt unna Bardu, blir reisekostnadene (timeforbruk, reise, kost og losji) urimelig høye for små prosjekter som dette. Vi foreslår derfor at eventuelt nye vokterhundprosjekter i Troms bør styres og følges opp mer lokalt. Ansvarsforholdene må i tillegg være mer klare. Vi BIOFORSK TEMA vol 5 nr 25 ISBN: ISSN Fagredaktør: Håkon Sund Ansvarleg redaktør: Forskingsdirektør Nils Vagstad

Målretta tilsyn, vokting og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010

Målretta tilsyn, vokting og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 14 2011 Målretta tilsyn, vokting og kadaversøk med hund i Ørpen, beitesesongen 2010 Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls

Detaljer

TEMA Nr. 7 - August 2011

TEMA Nr. 7 - August 2011 TEMA Nr. 7 - August 2011 Foto: H. Bakken Kadaversøkende hunder Inger Hansen E-post: inger.hansen@bioforsk.no Sauenæringa i mange regioner i Norge sliter i dag med store tap av sau og lam på utmarksbeite.

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 90:5 /666% Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 -^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10. Innvalgstelefon 73 19 92 25 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag OTTATT Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 "-^ Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 - J JAN 6151,.? ify Saksbehandler Kjell Vidar

Detaljer

Vokterhundmanual. Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 129 2010

Vokterhundmanual. Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 129 2010 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 129 2010 Vokterhundmanual En veiledning til brukere av vokterhund som tiltak mot rovviltskader på bufe. Revidert utgave 2010. Inger Hansen 1, Frank Christiansen

Detaljer

Rapport for gjennomføringen av forebyggende tiltak 2011:

Rapport for gjennomføringen av forebyggende tiltak 2011: Rapport for gjennomføringen av forebyggende tiltak 2011: - Vokterhund på patrulje i Brandsfjellet/Almdalen - Sent slipp og tidlig nedsanking Av: Arne Otto Sandmo Innhold Om prosjektet... 3 Tilvenning hund/sau...

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Vår ref.:586/jpl Dato: 15.12.2014 Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål

Detaljer

VEILEDNING/ KOMMENTAR

VEILEDNING/ KOMMENTAR Søknad om kompensasjon for dyreeiere etter ulveskader 2017 i Akershus (Hurdal) og Oppland (Hadeland/Toten) Søknadsfrist: 15.november 2017 Søknad sendes til: Oppland: Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987,

Detaljer

Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit Torfinn Sivertsen og Kristine Altin

Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit Torfinn Sivertsen og Kristine Altin Innspill fra Nord-Trøndelag Sau og Geit 03.10.16 Torfinn Sivertsen og Kristine Altin «Vi ber særlig om innspill på følgende tema: Tydelig soneforvaltning. Prioriterte beiteområder og prioriterte rovviltområder

Detaljer

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe.

er det nødvendig med effektive forebyggende tiltak i prioriterte yngleområder for rovvilt, og spesielt i yngleområdene for bjørn, ulv og gaupe. Jeg er glad for å delta på denne erfaringskonferansen om rovviltsikre gjerder. Alle ønsker vi reduserte tap av sau på beite. Tapsbildet er komplekst, men det er ingen tvil om at det i en del beiteområder

Detaljer

Forebygging av sauetap på beite - eksempel fra Malangen

Forebygging av sauetap på beite - eksempel fra Malangen Forebygging av sauetap på beite - eksempel fra Malangen Berit Hansen 1, Inger Hansen 1 og Øyvind Trondsen 2 1 Bioforsk Nord, Tjøtta 2 Oslo Hundeskole, avd. Tromsø Tap av søyer og lam (%) Tapsutvikling

Detaljer

Øivind Løken, FKT-prosjektet Værnes, 29. november 2012

Øivind Løken, FKT-prosjektet Værnes, 29. november 2012 Hva er viktig for effektivisering av konfliktdempende og forebyggende tiltak? Øivind Løken, FKT-prosjektet Værnes, 29. november 2012 FKT - Forebyggende og Konfliktdempende Tiltak Det bevilges årlig midler

Detaljer

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv

Tilbakemelding på faggrunnlaget for ulv, ulvesonen og bestandsmål for ulv Klima- og miljødepartementet Postboks 8013, Dep 0030 OSLO postmottak@kld.dep.no Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 14/1215/06/kakw Deres referanse:

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 I Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Forebyggende tiltak mot rovviltskader

Forebyggende tiltak mot rovviltskader Forebyggende tiltak mot rovviltskader Øyvind Skogstad miljøvernavdelinga Fauske, 11.02.2016 Rovviltforvaltninga har en todelt målsetting: Mål om å sikre bærekraftig forvaltning av de store rovdyra Ivareta

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 176 2010

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 176 2010 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 176 2010 Evaluering av forebyggende og konfliktdempende tiltak i sauenæringa i Nordland Liv Jorunn Hind, Inger Hansen og Håkon Sund Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head

Detaljer

Radiobjelleprosjekt. Sør-Trøndelag. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Radiobjelleprosjekt. Sør-Trøndelag. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Radiobjelleprosjekt i Sør-Trøndelag Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Bakgrunn Økende tap i organiserte beitelag Redusert dokumentasjon av tapsårsak

Detaljer

Elektriske gjerdeanlegg til rovviltsikring

Elektriske gjerdeanlegg til rovviltsikring Elektriske gjerdeanlegg til rovviltsikring - erfaringer - tap - tilvekst Inger Hansen Norsk viltskadesenter Bioforsk Nord Tjøtta Nationen, 22.09.2010 «I Nord-Trøndelag har Fylkesmannen de siste 10

Detaljer

Nye tanker rundt forebygging av sauetap på beite eksempel fra Malangen

Nye tanker rundt forebygging av sauetap på beite eksempel fra Malangen NSG - Norsk Sau og Geit Nye tanker rundt forebygging av sauetap på beite eksempel fra Malangen Forfatter Inger Hansen, Bioforsk Nord Tjøtta Sammendrag I Malangen i Troms fylke har det i flere beiteområder

Detaljer

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Pål Kjorstad Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Representantskapi NSG Regionutvalg/avlsråd Rovviltansvarleg Oppland Prosjektsleder

Detaljer

Erstatning av sau drept av fredet rovvilt 2015

Erstatning av sau drept av fredet rovvilt 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erstatning av sau drept av fredet rovvilt 2015 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kjell Vidar Seljevoll Erstatning av sau 2015 170 søknader om erstatning. 1 trakk søknaden, pga.

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite

Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite Annette Bär, Berit Hansen og Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta Gjerdeseminar Norsk Landbruksrådgiving 12.11.2009 1 Disposisjon Kort

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite. Annette Bär, Berit Hansen og Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta

Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite. Annette Bär, Berit Hansen og Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta Beitekapasitet, dyrevelferd og kjøttproduksjon på inngjerdet sauebeite Annette Bär, Berit Hansen og Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta Finnmark bondelag Alta,10. nov. 2009 1 Disposisjon Kort presentasjon

Detaljer

Vokterhund i kombinasjon med tilsyn -evaluering av tre års utprøving i Hattfjelldal

Vokterhund i kombinasjon med tilsyn -evaluering av tre års utprøving i Hattfjelldal Vokterhund i kombinasjon med tilsyn -evaluering av tre års utprøving i Hattfjelldal Ringsø, A., Staaland, T. og Hansen, I. nr 03/2000 ISBN 82-479-0185-4 ISSN 0809-182X 2000 Pris: NOK 100,- For bestilling

Detaljer

Nord-Trøndelag Sau og Geit

Nord-Trøndelag Sau og Geit Nord-Trøndelag Sau og Geit Høringsuttalelse om endringer i rovviltforskriften, der vi ser på arealbruk og samlet rovviltbelastning, fordeling av mål om og faktiske bestander, fylkesvis. I tillegg ser vi

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 7 H Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 O8/383 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår

Detaljer

Rovviltsikre gjerder i Nord-Trøndelag

Rovviltsikre gjerder i Nord-Trøndelag Rovviltsikre gjerder i Nord-Trøndelag Framsida Kristian Wibe, Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag En beskrivelse av situasjonen Ingen ønsker en slik omlegging av saueholdet, men det er nødvendig

Detaljer

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2 1 Notat Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2 Inger Hansen 1, John Odden 2 og John Linnell 2 1 Bioforsk Nord Tjøtta 2 Norsk institutt for naturforskning 1 Bakgrunn De nasjonale

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

Vokterhund som supplerende tiltak mot rovviltskader

Vokterhund som supplerende tiltak mot rovviltskader Vokterhund som supplerende tiltak mot rovviltskader Inger Hansen Planteforsk Grønn Forskning 18/2002 ISBN 82-479-0312-1 ISSN 0809-1757 2002 Pris: NOK 100,- For bestilling kontakt: Planteforsk Tjøtta, 8860

Detaljer

Kornelius Martin RØdSjø i' M T TI TT líåä; _ f ~ «n wa Rødsjøveien 255 g " ' å

Kornelius Martin RØdSjø i' M T TI TT líåä; _ f ~ «n wa Rødsjøveien 255 g  ' å Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Nytt fra Kombinasjonsprosjektet i Buskerud - 1/2008

Nytt fra Kombinasjonsprosjektet i Buskerud - 1/2008 Nytt fra Kombinasjonsprosjektet i Buskerud - 1/2008 Kombinasjonsprosjektet Siden 2007 har Kombinasjonsprosjektet i Rovviltregion 2 samlet inn kunnskap om konfliktene rundt rovvilt og byttedyr ved å samkjøre

Detaljer

Mattilsynets rolle i rovviltproblematikken

Mattilsynets rolle i rovviltproblematikken Mattilsynets rolle i rovviltproblematikken Møte Rovviltnemnda i Nordland Bodø 01.12.2016 Seniorrådgiver/veterinær Berit Gjerstad Mattilsynet, Region Nord Mattilsynets rolle i rovviltforvaltningen Sikre

Detaljer

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak

Søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Enebakk - melding om vedtak Miljøvernavdelingen Adressater iht. liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite Mattilsynet, Hovedkontoret Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL Deres ref Vår ref Dato 201200237 10.02.2012 Rovviltforliket og oppfølging av saker som gjelder dyrevelferd for husdyr på beite

Detaljer

Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016

Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016 Rovvilt i Møre og Romsdal - utfordringar Stjørdal 4.april 2016 Statleg samordning ei stemme Største utfordringa for sauebonden: - Finne kadaver i beiteområdene Foto: Statens naturoppsyn Forvatningsmessig

Detaljer

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG)

Høring på forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak - høringsuttalelse fra Norsk Sau og Geit (NSG) Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Saksbehandler: Karoline Salmila Telefon: 984 71 193 E-post: ks@nsg.no Vår referanse: 12/1130/06_høring Deres referanse: 2012/14642

Detaljer

Forvaltning av FKT-midler Marianne Aas Halse Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Forvaltning av FKT-midler Marianne Aas Halse Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forvaltning av FKT-midler Marianne Aas Halse Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forskrift: Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 1.Formål Målsettingen med

Detaljer

7100 RISSA l i 2 N _ j.

7100 RISSA l i 2 N _ j. f Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Vokterhundmanual. En veiledning til brukere av vokterhund som tiltak mot rovviltskader på bufe. Planteforsk Grønn forskning 24/2002.

Vokterhundmanual. En veiledning til brukere av vokterhund som tiltak mot rovviltskader på bufe. Planteforsk Grønn forskning 24/2002. Vokterhundmanual En veiledning til brukere av vokterhund som tiltak mot rovviltskader på bufe Planteforsk Grønn forskning 24/2002 Inger Hansen Frank Christiansen John D.C. Linnell og Reidar Andersen Vokterhundmanual

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besoksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besoksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besoksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgirt

Detaljer

Paul Antoni Nilsen, Inger Hansen og Frank Christiansen

Paul Antoni Nilsen, Inger Hansen og Frank Christiansen Grønn kunnskap Vol.7 Nr.6 2003 Tilpasset bruk av vokterhund - erfaringer fra enkeltbesetninger 2000-2002 Paul Antoni Nilsen, Inger Hansen og Frank Christiansen Tilpasset bruk av vokterhund erfaringer

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 L Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandlr Innvalgsteiefon Vårdato Vårref.(besoppgittvedsvar)

Detaljer

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland

Sekretariatets saksframlegg til saker i møte 4/2014 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Saksb.: Øyvind Skogstad e-post: fmnooys@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 68 Vår ref: 2014/302 Deres ref: Vår dato: 21.11.2014 Deres dato: Arkivkode: 433.52 Sekretariatets

Detaljer

Historikk. Lammekjøttprodusent Kjetil Granrud, Rendalen 14.11.2014

Historikk. Lammekjøttprodusent Kjetil Granrud, Rendalen 14.11.2014 Lammekjøttprodusent Kjetil Granrud, Rendalen Historikk 1994 Første virkelige store skadeår 1995 Forberedt tidlig nedsanking - bygging av nytt sauefjøs 1997 St.mld Ot.prop nr 15 - Todelt målsetning 1998

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNSPILL TIL REVIDERING AV FORVALTNINGSPLAN FOR STORE ROVDYR I REGION 6 MIDT NORGE

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNSPILL TIL REVIDERING AV FORVALTNINGSPLAN FOR STORE ROVDYR I REGION 6 MIDT NORGE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Saksbehandler: Evy-Ann Ulfsnes Direktetelefon: 72 42 81 43 Direkte e-post: evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no Vår ref. Deres ref. Dato 16/1089-2-EUL/K47

Detaljer

Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side

Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side Erstatningsoppgjøret sett fra Fylkesmannens side Årsmøte Oppland Sau og Geit, Gjøvik 6. mars 2016 Fakta og statistikk fra Oppland Regelverk Besetningslister Søknadsskjema Refleksjoner Sidsel Røhnebæk Sauehold

Detaljer

Avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn - Saltdal kommune

Avslag på søknad om fellingstillatelse på bjørn - Saltdal kommune I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12

Dialogmøte Sør-Trøndelag. Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dialogmøte Sør-Trøndelag Mjuklia ungdomssenter, Berkåk 11.04.12 Dagens program 19.00 Velkommen og kort orientering om FKT- prosjektet. Gjennomgang av programmet. Øivind Løken, FKT-prosjektet Orientering

Detaljer

Vokterhunder og lovverket

Vokterhunder og lovverket Vokterhunder og lovverket Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hundeloven 3 Generelt aktsomhetskrav En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting.

Detaljer

Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2837-2 Dato 27. oktober 2017 Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Detaljer

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011

Kvoter for lisensfelling på jerv 2010/2011 ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 21/216 Dato 25.8.21 Kvoter for lisensfelling på jerv 21/211 På møte i Rovviltnemnda for region 8 den 24.8.9 i sak 18/1 ble følgende

Detaljer

Elektronisk overvåking av beitedyr eksempler på bruk

Elektronisk overvåking av beitedyr eksempler på bruk Elektronisk overvåking av beitedyr eksempler på bruk Inger Hansen, Grete M. Jørgensen, Svein M. Eilertsen Bioforsk Nord Tjøtta Oversikt GPS-sendere Telesporsenderen: funksjon og status Eksempler på bruk

Detaljer

Årsmelding for avlslaget 2011

Årsmelding for avlslaget 2011 Årsmelding for avlslaget 2011 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Martin Mostue Jan Roar Lillehagen Bjørg Karin Ringen Grethe Standerholen Styremed. Johan B. Mangerud Vara Kjell Joar

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Kommentarer til ny erstatningsordning for rovviltskade på husdyr

Kommentarer til ny erstatningsordning for rovviltskade på husdyr WWF-Norway P. O. Box 6784 - St. Olavs plass N - 0130 Oslo, Norway Org.no.: 952330071 Tel: +47 22 036 500 Fax: +47 22 200 666 iwfinstad@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Miljøverndepartementet Postboks

Detaljer

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 45 2013 Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 Inger Hansen 1, John Odden 2, John D C Linnell 2, Jørgen Todnem 3 og Øivind Løken

Detaljer

Rapport. Forsterket tilsyn på utmarksbeite Rapport fra pilotprosjekt beitesesongen 2008

Rapport. Forsterket tilsyn på utmarksbeite Rapport fra pilotprosjekt beitesesongen 2008 Rapport Forsterket tilsyn på utmarksbeite Rapport fra pilotprosjekt beitesesongen 2008 Rapport-nr.: 21/2008 17. desember 2008 Rapport: Avdeling: Forsterket tilsyn på utmarksbeite Rapport fra pilotprosjekt

Detaljer

Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta

Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 8 2011 Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta Liv Jorunn Hind, Lise Aanensen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform

Høring om endring av rovviltforskriften felles plattform Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag lokallag STSG Nord-Trøndelag Regional forvaltning og politiske parti i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Rovviltnemnda i region 6 Steinkjer 20.03.2012 Høring om endring av rovviltforskriften

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Rovviltforvaltning i Nordland Rovviltforvaltning i Stortingsmelding nr 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur Innst. S. nr 174 (2003-2004) Politikerstyrt rovdyr forvaltning = region 7 Konkrete nasjonale bestandsmål Nye regionale rovviltnemnder

Detaljer

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 76 2014 Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Liv Jorunn Hind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Utrede konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag.

Utrede konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Utrede konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag John Linnell Hell 12:11:2014 Arbeidsgruppe Inger Hansen & Svein Eilertsen

Detaljer

Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen?

Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen? Hva er rovviltforliket? Hva er Krokann dommen? Betraktninger i fra Bondelagets ståsted Skjetlein 29. februar 2016 Styremedlem i Sør Trøndelag Bondelag Frank Røym Vi får Norge til å gro! Matproduksjon Bondens

Detaljer

Tap av beitedyr kompleksitet i tapsbildet og ivaretakelse av dyrevelferd

Tap av beitedyr kompleksitet i tapsbildet og ivaretakelse av dyrevelferd Tap av beitedyr kompleksitet i tapsbildet og ivaretakelse av dyrevelferd Rovviltseminar Saltstraumen 12. 13. mars 2013 Seniorrådgiver/veterinær Berit Gjerstad Mattilsynet, Regionkontoret for Nordland Husdyras

Detaljer

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge

Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Veileder Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto forside: Norsk Sau og Geit Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge Foto: Norsk Sau

Detaljer

Høring av forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein

Høring av forslag til endringer i erstatningsordninger for husdyr og tamrein Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0629/06_KAKW Deres referanse: 201101494-/TOR Ås, 29. juni

Detaljer

Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem?

Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell. Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem? Forebyggende tiltak i reindrift i Nordland realistisk? v/ reineier Mads Kappfjell Hva er forebyggende tiltak, og hvorfor har vi dem? Dagens situasjon i Nordland 44 siidaandeler 242 personer i siidaandelene

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

Terje Bø, Miljødirektoratet

Terje Bø, Miljødirektoratet Blir det betre vilkår for beitebrukarar i Oppland i åra som kjem sett i lys av økte bestander av ulv og bjørn og «Krokann-dommen» i forhold til ny erstatningsforskrift? Terje Bø, Miljødirektoratet Tja,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 58/13 Forvaltningsstyret 18.11.2013 51/13 Kommunestyret 12.12.2013

Saksnr. Utvalg Møtedato 58/13 Forvaltningsstyret 18.11.2013 51/13 Kommunestyret 12.12.2013 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/856 SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING -FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM ERSTATNING FOR TAP OG FØLGEKOSTNADER NÅR HUSDYR BLIR DREPT ELLER SKADET AV ROVVILT Saksnr.

Detaljer

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012

Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 Rovviltkurs NJFF 5.desember 2012 1. Forvaltningsplan for region 3/Oppland 2. Konfliktdempende og forebyggende tiltak hvordan kan rovviltnemndene og kommunene samarbeide Sidsel Røhnebæk Ny rovviltnemnd

Detaljer

Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd

Detaljer

/3726/MAHA/ Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagkoordinator Marianne Aas Halse, _

/3726/MAHA/ Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagkoordinator Marianne Aas Halse, _ FYLKESMANNEN l MØRE OG ROMSDAL Vår dato Vår ref. 16.12.2016 2016/3726/MAHA/434.21 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. fagkoordinator Marianne Aas Halse, 71 25 84 22 _ ) lo 701, Rovviltnemnda

Detaljer

Sak 3/15 Fastsetting av satser for tilskudd til tidlig sanking, hjemmebeite og gjerding 2015

Sak 3/15 Fastsetting av satser for tilskudd til tidlig sanking, hjemmebeite og gjerding 2015 Sak 3/15 Fastsetting av satser for tilskudd til tidlig sanking, hjemmebeite og gjerding 2015 Sak 4/15 Tilskudd til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift 2015 Sak 5/15 Fordeling av midler

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK

FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Vår dato Vår referanse 27.1.2011 2011/816 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Ståle Sørensen, Tordis Fremgården, Hilde Smedstad 434.11 Iflg. adresseliste Høring

Detaljer

HØRING - REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND

HØRING - REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND Fylkesmannen i Nordland Deres ref: Vår ref: 2016/232194 Dato: 30.11.2016 Org.nr: 985 399 077 HØRING - REVIDERT FORVALTNINGSPLAN FOR ROVVILT I NORDLAND Mattilsynet Region Nord viser til brev av 28.10.2016

Detaljer

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013

Telefonmøte i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit 2. juli 2013 1 Møtetid: Tirsdag 2. juli 2013 kl. 13:00 14:40 Møtested: Telefonmøte Følgende deltok: Ove Holmås, Terje Benjaminsen, Laila Hoff Krutådal. Therese J. Mosti deltok som referent og saksbehandler. Sakliste:

Detaljer

Informasjon fra Jervprosjektet 02.2003

Informasjon fra Jervprosjektet 02.2003 Adresseliste Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: 1414/2003-642.34/RoA/AL Trondheim 17.12.2003 Informasjon fra Jervprosjektet 02.2003 I dette infobrevet kan du finne stoff om sau og jerv i Knutshø - avgang

Detaljer

Høring om endring av rovviltforskriften.

Høring om endring av rovviltforskriften. Løten 16.02.2012 Høring om endring av rovviltforskriften. Stortingsforliket av 16. juni 2011 om endringer i forvaltningen av rovvilt, legger grunnlag for en rekke endringer i forvaltningen av gaupe, jerv,

Detaljer

Framtiden i våre hender Fredensborgvn. 24 G 0177 Oslo

Framtiden i våre hender Fredensborgvn. 24 G 0177 Oslo WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs Plass 0130 Oslo Framtiden i våre hender Fredensborgvn. 24 G 0177 Oslo Foreningen Våre Rovdyr Postboks 195 2151 Årnes Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo

Detaljer

Erstatningsforskriften

Erstatningsforskriften Erstatningsforskriften Otta, onsdag 9. juli 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Norges Bondelag Rovdyrerstatning Naturmangfoldloven, 19 (erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein

Detaljer

Svar på høring av endringer i rovviltforskriften skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Svar på høring av endringer i rovviltforskriften skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.09.2017 2017/4352-0 434.0 Deres dato Deres ref. Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Svar på høring

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: 201101494-ffOR Vår dato: 29.06.2012 Vår ref.: 2012/1 Arkivnr: 434.0 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

Detaljer

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL

VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL VEDLEGG TIL BEITEBRUKSPLAN FOR HOL INNHALDSOVERSYN 1. NEDDEMT AREAL I HOL KOMMUNE SOM FØLGJE AV VASSDRAGSREGULERINGA. 2. ROVVILTERSTATNINGAR I HOL KOMMUNE 1992-2003. 3. PROSEDYRE VED UTLEIGE AV OMRÅDE

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 6/2017 Budsjett 2017 - fordeling av midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i region 2

Detaljer

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Jan Morten Forfot - Afjord kommune

Erstatning for sau drept av fredet rovvilt Jan Morten Forfot - Afjord kommune )15/ qt./ Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 471 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9, Telefaks 73 19 91 1 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehand ler Kjell Vidar Seljevoll Miljøvernavdeling

Detaljer

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kjell Vidar Seljevoll Disposisjon Forvaltningsaktører og Fylkesmannens oppgaver Erstatning

Detaljer

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012

Fagtur i Utmarksrådet - Norsk Sau og Geit august 2012 1 Møtetid: Lørdag 11. 12. august 2012 Møtested: Sogn og Fjordane Følgende deltok: Tone Våg, Ove Holmås, Karoline Salmila og Kari Anne Kaxrud Wilberg; deltok som sekretær og saksbehandler. Kjetil Granrud

Detaljer

Utdanning av kadaversøkende hunder

Utdanning av kadaversøkende hunder Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 179 2009 Utdanning av kadaversøkende hunder Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei 20 N-1432 Ås Tel.: (+47) 40 60 41

Detaljer

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt

Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Erstatning av husdyr som er drept av fredet rovvilt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Kjell Vidar Seljevoll Disposisjon Forvaltningsaktører og Fylkesmannens oppgaver Erstatning

Detaljer

Rovviltregion 2 består av fylkene Aust- Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Rovviltnemnda har utarbeidet en forvaltningsplan for regionen (2013).

Rovviltregion 2 består av fylkene Aust- Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold. Rovviltnemnda har utarbeidet en forvaltningsplan for regionen (2013). Rovdyrinformasjon til beitebrukere i Buskerud 2016 Rovviltforvaltningen i Buskerud Flere offentlige instanser, organisasjoner og personer har en rolle i rovviltforvaltningen i Buskerud. Vi presenterer

Detaljer

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune

Avslag på søknad om videreføring av skadefellingstillatelse på en bjørn i deler av Grane kommune Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Øyvind Skogstad, 02.10.2009 2009/5042 433.52 oys@fmno.no Deres dato Deres referanse 02.10.2009 Grane kommune Rådhuset 8680

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2012/62 433.52 07.01.2013 Utkast til referat fra møte 4/2012 i Rovviltnemnda for region 7 - Dato: 19. desember 2012 Sted: Statens hus,

Detaljer

Effektivt tilsyn på utmarksbeite elektronisk beiteovervåking

Effektivt tilsyn på utmarksbeite elektronisk beiteovervåking Effektivt tilsyn på utmarksbeite elektronisk beiteovervåking Svein M. Eilertsen Bioforsk Tjøtta Oversikt GPS-mottakere Ulike leverandører: funksjon og status Eksempler på bruk av GPS-sendere innen beitenæring

Detaljer

Bacheloroppgave. Arne Otto Sandmo. BAC 350 Bacheloroppgave. i Utmarksforvaltning. Navnet ditt!

Bacheloroppgave. Arne Otto Sandmo. BAC 350 Bacheloroppgave. i Utmarksforvaltning. Navnet ditt! Bacheloroppgave Erfaringer med bruk av vokterhund i et rovdyrutsatt beiteområde for sau Experiences with the use of livestock guarding dogs in a predator exposed pasturearea for sheep Navnet ditt! Arne

Detaljer