~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,. " : " : " : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN " " " : " : - 9 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,. " 12.00 : " 14.15 : " 16.15 : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN " " " 17.45 : " 19.00 : - 9 -"

Transkript

1 - 9 - Forholdet til Engene kapell i Øyestad ble også drøftet under visitasen, både med menighetsrådet og kommunen Nå benyttes Engene kapell av folk fra Fjære/Grimstad utelukkende til ca 5 begravelser i året på denne bakgrunn bør det overveies om ikke tiden nå er kommet til å se nærmere på avtalen og på eierforholdet En vil finne det rimelig at Øyestad overtar hele kapellet, og at det istedet for den gamle avtalen opprettes en leieavtale for Grimstads vedkommende Biskopen anbefalte menighetsrådet og Grimstad kommune å se nærmere på denne saken, og forberede eventuelle forhandlinger med menighetsråd og kommune i Øyestad Det nye FMU-huset som står ferdig og snart kan innvies, etter en imponerende innsats av Fjære-ungdommen sammen med andre gode hjelpere, er bortimot gjeldfritt Likevel trengs det betydelige midler til driften og den virksomhet som i alt sitt mangfold skal drives der Både i møtet med kommunen og i sitt visitasforedrag utfordret biskopen kommunen til å se stort på dette tiltaket og være med å gi bevilgninger til bla driften av huset Det nye IMI-huset i Grimstad er et imponerende løft av Indremisjonen Biskopen har sagt seg villig til å vigsle det til kirkelig bruk, i likhet med det gamle bedehuset, slik at det i påkommende tilfeller kan brukes til gudstjenester i stedenfor kirken, når denne aven eller annen grunn ikke kan benyttes 7 KONKLUSJONER I visitasforedraget under visitasgudstjenesten i Fjære kirke søndag 9 april, anbefalte biskopen at det ble satset på følgende områder i tiden framover: 1 En styrking av den utadrettede virksomhet i meniqhetene Det er bla behov for tilbud om samværsformer for mennesker som ikke blir fanget opp av det tradisjonelle kristelige arbeid 2 En styrking av gudstjenesten og gudstjenestefellesskapet Flere må finne sin plass i kirken søndag formiddag og ved nattverdbordet En styrking her, vil også bety en styrking av alt det øvrige arbeid i menigheten 3 A arbeide for et trygt og godt læresyn, med god bibelsk forankring En alt for sterk økumenisk åpenhet kan gi mere tvilsomme og ny-religiøse retninger rom, og lett føre til en sammenblanding, en utvisking av menighetsgrenser og til læreforvirring Ikke minst jelder det å arbeide for dåpssynet som vi i vår ;~~~::/ ~~e behøver å skjule eller skamme oss q G} ~ ~ ~ ~ ~h, : : : : : Besøk på Åmot Ungdomsskule Biskopen svarer på spørsmål frå elevane Skulegudsteneste for Åmot og Vin jar borneskule i Vinje kyrkje Preike vi soknepresten Biskopen samtaler med borna Møte med lærarane i grunnskulen Innleiing til samtale vi undervisningskonsulent Jan Nilsen og biskop Halvor Bergan Vinjar Besøk på Vinje bygdehei Andakt vi soknepresten Samtale med kyrkjelege tilsette Vinje prestegard : Samrådingsmøte med sokneråd, kyrkjeleg tilsette og kyrkjeverje Opning vi kyrkjeverje Oscar J Garnes Fredag 28 Kl : : : : : : april P ROT O K O L L VISITAS I VINJE PRESTEGJELD APRIL 1989 vi BISKOP DR THEOL HALVOR BERG AN Siste visitas i prestegjeldet var i mai 1975 ved biskop Erling Utnem l PROGRAMMET FOR VISITASEN Fylgjande program var sett opp for visitasen i Vinje prestegjeld : Torsdag 27 Kl : april Besøk på Edland ungdomsskule Biskopen svarar på spørsmål frå elevane Skulegudsteneste for Grungedal og Edland borneskule i Grunge kyrkje Preike vi soknepresten Biskopen samtaler med borna Møte med den politiske og administrative leiinga i Vinje kommune Vinjehuset Besøk på Vinjetun Andakt vi prosten Besøk på Vinje helsesenter Andakt vi soknepresten Kontorvisitas på Vinje prestekontor Samrådingsmøte med sokneråd, kyrkjeleg tilsette og leiarar i det friviljuge kristelege arbeid Opning vi prost Bernt Olav Karlsen Vinjar 't7

2 e7 t Søndag 30 april Kl 1100 : Visitasgudsteneste i Vinje kyrkje Biskopen held preike og eit stutt visitasforedrag Kyrkjekaffi etter gudstenesta Vinjar 2 REFERAT FRÅ SAMLINGAR, VITJINGAR, MV UNDER VISITASEN Visitasen tok til med besøk på Åmot ungdomsskule der biskopen svarte på spørsmål frå elevane Klåre svar vart gjeven på engasjerande spørsmål Deretter fylgde skulegudsteneste i Vinje kyrkje der soknepresten heldt preike og forretta, medan biskopen samtalde med borna Møtet med lærarane i grunnskulen vart halden på Vinjar Skulesjef Edvard Garmo ønskte dei frammøtte velkomen Han trakk linene attende til 1739, og synte til korleis tilhøvet har vore mellom kyrkje og skule fram til i dag Også skulen av i dag er knytt saman med kyrkja gjennom kristendomsfaget og i skulelovgivninga Biskopen gjekk i si innleiing inn på samarbeidet kyrkjeskule Han synte til at mønsterplan og lovverk ønskjer å halde på vår kulturarv, og at ein difor har konfesjonsbunde kristendomsundervisning i vår skule I denne samanhangen vil kyrkja stille sin kompetanse til disposisjon for skulen Han kom vidare inn på foreldreretten Det er foreldra som avgjer om deira born skal ha opplæring i kristendom eller ikkje Stoda i dag er at dei fleste ønskjer kristendomsundervisning som følgje av at dei ha r d ø y p t borna sine Sjølv om kristendomsundervisninga ikkje er å sjå på som kyrkja si dåpsopplæring, så er den veldig verdifull, og biskopen stilte spørsmålet: Kor hadde vi som kyrkje stått med dåpsopplæringa vår utan skulen si kristendomsundervisning? Han nytta difor høvet til å takke lærarane for det arbeid dei gjer, og strekte under kor viktig det er at kyrkja og skulen i dag talar saman Midt oppe i ein situasjon med arbeidsløyse, press på familiesituasjonen, skilsmål, narkotikamisbruk, krigsfare og krenking av menneskeverd, står kyrkja og skulen saman om å gje borna og dei unge tryggleik og etisk rettleiing Undervisningskonsulent Jan ilsen gjekk i si innleiing vidare med det praktiske samarbeid, og synte mellom anna til det Mønsterplanen seier om praktisk, sosialt og kulturelt arbeid, lokalt læreplanarbeid og det at elevane skal møte menneske som kristendomen betyr noko for Han oppmoda til at kyrkja sine folk vart teke med i dette planarbeid, og tilrådde at kvar skule fekk sin plan for samarbeid med kyrkja I samband med 250-års jubil et for skulen oppmoda han til ein samarbeidsdag kyrkje-skul i 1989 Samtal n som følgde kom mykj til å ta føre s g den lovf sta konfesjonsbundne kristendomsundervisninga i skulen D t vart h vda at konf sjonsbindinga er med på å skap negativ haldningar, at det å involvere levan for mykj til døm s i gudst n sta, verkar både eksklud rand og misjon rande Andre såg derimot klare fordelar med konfesjonsbindinga, at den gjev klå re retningsliner for undervisninga og at foreldre er trygge på kva borna lærer på skulen Det var og hevda at konfesjonsbindinga ikkje er einstydande med ringeakt for andres syn og intoleranse andsynes andre si tru Skulesjefen strekte under at lov, føresegner og mønsterplan er forpliktande for oss i dagens skule Det vart og peikt på mangel på motivasjon hjå elevane i kristendomsfaget, noko som vart sett i samanhang med liten kontakt med kyrkja frå dåp fram til l klasse og med negative haldningar hjå foreldre Biskopen ga råd om å trekke personar inn i undervisninga Som sjølve er engasjerte av kristentrua for å skape engasjement og interesse Etter lærarmøtet vit ja biskopen Vinje bygdeheim Soknepresten heldt andakt medan biskopen kom med ei varm helsing både til pensjonærar og tilsette Samtale med kyrkjeleg tilsette r samtalen kom det fram at prestegjeldet har små tilhøve og stillingane er difor små, med lave stillingsbrøkar Intrykket var at dei tilsette er godt nøgde med arbeidstilhøva sine Det synes greit å finne vikarordningar for garavarar og kyrkjetenarar Opprettinga av kyrkjeverjestilling har førd til orden på det å skaffe vikarar sumarstid Samrådingsmøtet med sokneråd, kyrkjelege tilsette og kyrkjeverje gjekk føre seg på Vinjar Formann i soknerådenes fellesråd, Agnar Bratland, ynskte dei frammøtte velkomen før kyrkjeverje Oscar J Garnes opna med andakt Biskopen var møteleiar Undervisningskonsulenten nemnde problemet som vart reist på lærarmøtet med at born er negative til kristendomsfaget når dei startar opp i l klasse, og at surne har liten kjennskap til kyrkje og kristentru, og han stilte spørsmål om korleis ein kunne få til eit dåps Opplæringsprogram i Vinje knytta til fasane dåp, 4 år, Il år o s v Han sa seg viljug til sjølv å kome attende for å drøfte dette med sokneråda, og biskopen oppmoda sokneråda til å ta imot denne invitten frå undervisningskonsulenten då dette er den viktigaste sektor å satse på Prost Bernt Olav Karlsen gjorde greie for stoda for kyrkjehusa og kyrkjegardan i prestegjeldet Jfr holk 6 : kyrkjer og kyrkjegardar Det vart n mnd at d t ikkj fins nokon fest ordningar i pr st gjeld t og at d tte fører til tap av inntekt for kommunen

3 va I ) Prosten tilrådde at det på bud s j e t t e t r r t teke med kursrnidlar til EDB-kompetanse på dette felt, noko som i fylgje kyrkjeverja skal vurderast i samband med budsjettplanlegginga Biskopen nemnde og at det grunnleggjande registreringsarbeid som må gjerast før ein kan kome skikkeleg i gang, vil krevje ekstra midlar Biskopen ga si tilråding til saka om flytting av sok nexrestkontoret ut frå prestegarden til kommunehuset i mot l samanheng med kultur- og kyrkjeverj ekontora de r Soknepresten har i si visitasmelding peikt på at kontoret i prestebustaden er for lite og uhøvelegog at han ynskjer nærare kontakt med kyrkjeverje og kult uretat De t t e vil k unne gje eit meir effektivt samarbeid og betr e utnytting av kontorressursane med omsyn til kontorhjelp Tanken om ei fjellkyrkje i Vågsli-området v a r t også luf ta Ein fann det rimeleg at kyrkja kj em med i ut byggingsplanane Det kom fram at kommunen planlegg bygging av grendehus i området, og ein vart samd om å ta opp til d r øft i n g med kommunen om det let s eg gjere å fin ne fram t i l e in sambruk, der dei kyrkjelege behov vert tilgodesett Spørsmålet om grenseregulering av Neslan d sokn vart og kasta fram Soknet har berre rundt 70 innbuarar Saka må førebuast grundig før ein kan gå vidare med h o Biskopen spurde om gudstenestefordelinga må r e v i derast Kyrkjeverja såg her ein klår samanheng mellom gudstenestefrekvens og gudstenestegang, og hevda at betre kontorhjelpstilhøve for presten vil kunne frigjere han til fleire gudstenester Eit anna alternativer messer ved lekfolk Biskopen sa at det snart ville kome eit brev/samtaleopplegg til prest og sokneråd der ein nettopp l egg opp til ei drøfting av desse spørsmåla Biskopen registrerde med sorg det låge gudstenesteframmøte i Vinje, og la prest og sokneråd på sinne å arbeide mykje med dette Prostidiakon Per Emanuelsen hadde eit stutt innlegg om diakoni, og strekte under kor viktig det er å vere kyrkje i kvardagen Han hadde opplevd det gled eleg å v ere diakon i Vinje prestegjeld der fleire hadde tatt imot diakonale utfordringar Han hadde god von om at Vinje kommune ville ta sin del av kostnadene til prostidiakonstillinga Biskopen tok opp spørsmålet om klokkarordninga i Vinje Ingen av kyrkjene har klokkarar Han synte til klokkariova, som nno er gjeldande lov, og bad sokneråda drøfte saka Møte med d n politiske og administrative leiinga i Vinje kommune Møtet vart halden på Vinj hus t Følgjand saksliste var sett opp for møt t : l Utviding v Grunge kyrkjegard 2 Flytting av prestekontor til mot 3 Kyrkja sin plass i VOgsli-utbygginga 4 Klokkart n sta i Vinj prest gj Id 5 Prostidiakonstillinga 6 Kyrkja sin plass i den kommunale nemndstruktur Frå kommunen møtte : ordførar Olav Nystog, varaordførar Halvor Midtveit, formann i hovudutval for kyrkje og kultur, Karstein Brekke, frå teknisk etat, Tarald Bø, rådmann Rune Lødøen, kultursjef Svein Orheim Frå kyrkja : biskop Halvor Bergan, prost Bernt O Karlsen, sokneprest Sverre Alfsen, stiftskapellan Oluf Teinum, kyrkjeverje Oscar Garnes og formann i fellesrådet Agnar Bratland Biskopen byr ja drøftingane med å takka kommunen for det dei har gjort på kyrkjesektoren, og nemnde mellom anna den gode stand kyrkjehusa er i, dei gode tilhøva for kyrkjetenarane og gravarane,og ikkje minst opprettinga av kyrkjeverjestillinga Ad sak l : På Grunge kyrk jegard er det no berre ca 20 gravplassar att Arbeid med utviding av kyrkjegarden er under planlegging, og ein vart samde om at saka krev ei snarleg løysing Samstundes drøfta ein og gravfesteordninga, som ikkje f ungerer Det var semje om at ei effektiv kyrkjegardsdrift er ønskjeleg, og rådmannen tilrådde at kyrkjeverje tek initiativ til å byrje med registreringsarbeid Vi n j e kyrkjegard vart og nemnd med dei vanskane det er å grave der Den steinete grunnen gjer at ekstrakostnad pr grav kjem på ca kr 2 500,- Ad sak 2 : Biskopen synte tilordninga med prestekontor i prestebustaden, som ikkje er lageleg korkje for prest/prestefamilie eller kyrkjelyd, og vona at soknepresten kunne få kontor i nærleiken kyrkjeverje/kulturetat Ad sak 3 : Frå kyrkja meldte ein interesse for å verte rekna med når det skal byggjast lokale for service-tenester i Vågslidområdet Ad sak 4 : Biskopen konstaterte at Vinje var fyrste prestegjeld han h ~ r vit ja som ikkje har klokkarteneste, og ba om at saka matte vurderast framover og sendast over til kommunen Ad sak 5 : B~skopen oppmoda sterkt kommunen om å gje saka om prostidlakon ei positiv handsaming o er prøveordningstida for P~ostidiakon n til nd s D t Vinje kommune gj v av svar, ~ LI o g v rer t ning s g j e vandefordei lkkje har handsama saka t o andreko mmu nane som Ad sak 6 : B~skop n ga ros for oppr t inga av fllesråd og tilknytninga tll ku ltursjef/kultur tat Han fann at den lovfesta ordninga med dir kt kontakt m 110m sokn råd/fellesråd og kommun st yre/ formannskap fung ra godt i inje, og gjord gr i for det framl gg til ny kyrkj lydsstruktur som kommunane snart ska~ uttala s g om I framl gg t [\lnger r f Il sråd/kyrkjeverj Som kyrkj La m d ign rammebevilgningar

4 ~ I Ordføraren takka til sist for visitasen, som han karakteriserde som ein kveik, med stor nytteverdi og til inspirasjon Kontorvisitas - Vinje sokneprestkontor Biskopen såg over dei bøker ne som vart lagde fram og signerte dei Bøkerne vart funnen i den beste orden Samrådingsmøtet med sokneråda, dei kyrkjeleg tilsette, kyrkjeverja og representantane for dei friviljuge kristelege organisasjonane vart halden på Vinjar Soknerådsformann i Vinje, Magne Øygarden, leidde møtet Prost Bernt Olav Karlsen opna møtet med andakt ut frå Joh 16 Biskopen sa seg glad for dei mange foreningar og lag som som er i arbeid i prestegjeldet, og nemnde særleg dei mange song- og musikktiltak som er i gang i kyrkjelydane Ut frå Det nye testamente rissa han opp tre kjenneteikn på ein kristen kyrkjelyd : l Den e revange l iseran de, ber utevan g e l i e t e tter ord ren frå Jesus om å gå ut 2 Den er misjonerande Ein kristen kyrkjelyd kan ikkje ve re ein sann kyrkjelyd utan å drive misjon 3 Diakoni I si innleiing gjekk prostidiakon Per Emanuelsen nærare inn på diakonien sin plass i kyrkjelyden Han synte til at Vinje sokn har utarbeidd sin eigen plan for diakoni Følgjande utfordringar såg han som viktige : dei mange einsame omsorgsfellesskap, der og alkoholskadde vert inkluderte hjelp til sørgjande arbeidsløysa, særleg blant ungdomen konfirmantane innvandrarane Diakonikonsulent Helge Bie Riber ga råd om å bygge vida re på den diakonien som er i funksjon i kyrkjelydane Han rådde til at Diakoniplan for Den norske Kyrkja vart nytta som studiemateriale og til hjelp til utarbeiding av konkrete diakoniplanar Nokre moment frå samtalen som følgde : Det er viktig å finne gode tilbad til dei unge i Vinje Representantar frå dei unge bad om forbøn for arbeidet med å nå inn i ungdomsmiljøet med den kristne bodskapen Opne heimane for ungdomen ~ Gudstenesta må utviklast til eit l vande fellesskap m d vid grenser Bøn emne: at fleire må verta frelst B visstgjering av foreldr på d tansvar t dei har t k på s g v d å døype barna sine ALle truand må s å saman om å d L evang Li t heim og ut Biskop navslutta samv r t m bror sin til Jesus, og ønskt v r Andreas-kristn dåminn om Andr as som førd at alle kristn i Vinj mott 3 FOLKETAL, BOSETTINGSMØNSTER OG UTVIKLING SIDAN SISTE VISITAS Det bur 2369 innbyggjarar i Vinje prestegjeld Nesland sokn har 71 innbyggjarar, Vinje sokn har 1502, medan Grungedal sokn har 796 innbyggjarar Hovudtyngda i Vinje sokn er busatt i kommunesenteret Åmot 4 BEMA NINGA I KYRKJELYDA E MV Prestegjeldet har ein prest Prostidiakonen har Vinje som eit av sine tenesteområder Det er organist og to kyrkjetenerar, alle i større eller mindre deltidsstillingar Det er ikkje klokkarar ved nokon av kyrkjene Under visitasen bad biskopen soknepresten og sokneråda om å sjå nærare på dette for finne gode løysingar for kyrkjelydane Ordninga med fast tilsett kyrkjeverje i deltidsstilling er ei god ordning som både kyrkja og kommunen er godt nøgde med Det er viktig i eit prestegjeld som Vinje, med så lita bemanning på kyrkjeleg sektor, at ein får behalde prostidiakonordninga Det beste hadde vare å ha eigen soknediakon Det nest beste er den ordning ein no har, med ei diakonstilling på deling i prostiet Å få kontorhjelp nokre timar i veka ved soknepresten sitt kontor, ville frigjere presten til anna arbeid, så som til dømes besøksteneste Det vert arbeidd med å flytte det offentlige prestekontoret ut av prestegarden og vonleg inn i eit kommunalt bygg i Åmot sentrum 5 KYRKJELYDSTILHØVE Gudstenestelivet går sin gang etter den godkjende ordninga, men frammøtet til dei vanlege gudstenestene er ikkje så bra som det burde vere Folk i Vinje kjenner seg knytta til kyrkja, og vil høyre til der, men går likevel ikkje regelbunden til kyrkje Det kunne verte så mykje annerleis og betre, om folk ville endre vanane sine og nytte sundag førerniddag til kyrkjegang Biskopen Oppmoda difor sterkt til regelbunden kyrkjegang, til å fylle dei dei vakre kyrkjehusa i Vinje Kyrkjestatistikken fortel noko om den sterke stillinga ~om mellom anna dåp og konfirmasjon har i Vinje Tallaelies syner og stabile tilhøve Borne- og ungdomsarb idet er bra i Grungedal, ikkje så godt d i andr stadene Bornegosp lkora og ungdomskoret er viktige tiltak som for n r stød frå alle kantar Like ins sundagsskulane, barn - og yngreslaga D t vert og drive eit bra konfirmantarb id Prostidiakon n gjer it godt arb id på d n diakonal m d stød frå diakoniutvaj t og andr Misjonsarb id har m st Ldr går sin jamn, s ø gang M n foreningan m dl m r, og d t r ei viktig oppgåve sektor,

5 - 8 - i tida som kjem å få fleire yngre med Eit godt arbeid heime er viktig for eit godt arbeid ute på misjonsmarkene Det registrerast at det er eit godt samarbeid mellom kyrkja og kultursektoren og at det er eit ope, godt og på alle vis positivt tilhøve til kommunen 6 KYRKJEHUS OG KYRKJEGARDAR PROTOKOLL FRA VISITAS I 7-10 SEPTEMBER 1989 HOLT PRESTEGJELD er i god stand Vinje kyrkje tar ein sikte på å setje i ekstra god stand til 200-årsjubileet i 1996 Det nye bårehuset med toalettanlegg mv fortener kommunen stor takk for Når det gjeld kyrkjegarden, er det eit problem at det er så mykje stor stein på det nye gravfeltet Det må nyttast maskin til graving av alle gravene der, og dette er både tungvint og kostnadskrevjande Ein vil no sjå nærare på denne saka, om det kan finnast betre løysingar, så som til dømes å reinse feltet for store steinar Grunge kyrkje kyrkje er i god stand, kyrkjegarden likeeins saman med kyrkjestova Men det er berre ca 20 graver att på kyrkjegarden, og den må difor snarast utvidast Nesland k yrk je er og i god stand, og kyrkjegarden det same r dei seinare åra har alle tre kyrkjene fått ~~~el Eit ønskjemål er å finne fram til eit bet re lokale til gudstenester som vert halden i Åmot sentrum Det er eit problem for einskilde med det kjellerrommet som no vert nytta Det er viktig at kyrkja kjem med når det skal byggjast lolaler for service-tenester i Vågslid-området, der ein gjer rekning med at mange vil ferdast i åra som kjem Frå tidlegare har ein gode røynsle med Karten fjellkyrkje, som utan tvil dekker eit behov 7 KONKLUSJONAR r visitasforedraget under gudstenesta i Vinje kyrkje, oppmoda biskopen dei tre kyrkjelydane til å prioritere følgjande målsetting for arbeidet vidare framover mot år 2000 : l 2 Ei styrking av gudstenestefellesskapen Styrking av det beståande arbeid - og i tilleg til det finne fram til samversformer som kan opplevast positivt av dei mange som ikkje finn seg til rettes i det tradisjonelle arbeidet 3 Styrking av samarbeidet mellom kyrkja og andre som s år kyrkja nær, ikkje minst samarbeidet mellom kyrkja og kultursektoren 4 Samarbeid t skule - kyrkje 5 Gje utforrlringar til foreldre som døyper og konfirmerer ~ borna sine /},x]r- /' '11-> l (j) ~ 'f' (t ol) O ~ ~n:)j :: ~ v/ biskop dr theol Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i oktober 1975 ved bisko p Erling Utnem 1 PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for visitasen i prestegjeld: Torsdag 7 september kl 0825: Besøk på Lyngmyr Ungdomsskole Biskopen svare r p å spørsmål fra elevene 1030: Besøk på Risøya Folkehøgskole 1245 : Skolegudstjeneste i Dypvåg kirke for barnesko l ene i Dypvåg Preken v / reskap Haug Biskopen samtaler med barna 1345: Kontorvisitas - Dypvåg prestekontor 1630: Besøk på Tvedestrand sykehjem Andakt v / res k a p 1730 : Samtaler med kirkelige ansatte Dalen bedehus 1900: Samrådingsmøte med menighetsråd, kirkelige a nsa t t e og kirkeverge Apning/andakt v / menighetsråds f orm Jens Hagane Dalen bedehus 1630: 1730: 1830: Holt Fredag 8 september KL 0830: Møte med den politiske og administrative ledelse i Tvedestrand kommune Kommunens møterom, Tvedestrand 1045: Skolegudstjeneste i Tvedestrand kirke for barneskolene i Tvedestrand og Holt Preken v/ prosten Biskopen samtaler med barna 1200: Møte med lærerne i grunnskolen Innledning t il samtale v/ undervisningskonsulent Jan Nilsen og Søndag 10 Kl 1030: biskop Halvor Bergan Lyngmyr ungdomsskole Besøk på Holt aldershjem Andakt v / prosten Kontorvisitas - Holt prestekontor Samrådingsmøte med menighetsråd, kirkelige a n s a t t e og ledere i det frivillige kristelige arbe i d i prestegjeldet Apning/andakt v / prost Hegda l Tvedestrand bedehus september Visitasgudst j eneste i Holt k irke Biskopen holder preken og et kort visitasforedrag Kirkekaffe p å Holt bedehus umi d delbart e tter gudstj ene s t en

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987

SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27.SEPTEMBER 1987 SAMMENDRAG AV BISKOP HALVOR BERGANS VISITASFOREDRAG HO LD T I F ROLAND KIRKE 27 SEPTEMBER 1987 Siste visitas : januar 1973 ved biskop Kaa re Støylen I Myk l a nd 2 å r før, som da hørte til Birkenes, men

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar

Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Ung i utkant tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar Finn Ove Båtevik Artikkelen byggjer på ei undersøking blant ungdom i utkantkommunar. Undersøkinga viser store variasjonar i kva grad ungdom

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer