~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,. " : " : " : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN " " " : " : - 9 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~ ~ ~ 't..7. q G} ~ ~h,. " 12.00 : " 14.15 : " 16.15 : vi BISKOP DR.THEOL. HALVOR BERG AN " " " 17.45 : " 19.00 : - 9 -"

Transkript

1 - 9 - Forholdet til Engene kapell i Øyestad ble også drøftet under visitasen, både med menighetsrådet og kommunen Nå benyttes Engene kapell av folk fra Fjære/Grimstad utelukkende til ca 5 begravelser i året på denne bakgrunn bør det overveies om ikke tiden nå er kommet til å se nærmere på avtalen og på eierforholdet En vil finne det rimelig at Øyestad overtar hele kapellet, og at det istedet for den gamle avtalen opprettes en leieavtale for Grimstads vedkommende Biskopen anbefalte menighetsrådet og Grimstad kommune å se nærmere på denne saken, og forberede eventuelle forhandlinger med menighetsråd og kommune i Øyestad Det nye FMU-huset som står ferdig og snart kan innvies, etter en imponerende innsats av Fjære-ungdommen sammen med andre gode hjelpere, er bortimot gjeldfritt Likevel trengs det betydelige midler til driften og den virksomhet som i alt sitt mangfold skal drives der Både i møtet med kommunen og i sitt visitasforedrag utfordret biskopen kommunen til å se stort på dette tiltaket og være med å gi bevilgninger til bla driften av huset Det nye IMI-huset i Grimstad er et imponerende løft av Indremisjonen Biskopen har sagt seg villig til å vigsle det til kirkelig bruk, i likhet med det gamle bedehuset, slik at det i påkommende tilfeller kan brukes til gudstjenester i stedenfor kirken, når denne aven eller annen grunn ikke kan benyttes 7 KONKLUSJONER I visitasforedraget under visitasgudstjenesten i Fjære kirke søndag 9 april, anbefalte biskopen at det ble satset på følgende områder i tiden framover: 1 En styrking av den utadrettede virksomhet i meniqhetene Det er bla behov for tilbud om samværsformer for mennesker som ikke blir fanget opp av det tradisjonelle kristelige arbeid 2 En styrking av gudstjenesten og gudstjenestefellesskapet Flere må finne sin plass i kirken søndag formiddag og ved nattverdbordet En styrking her, vil også bety en styrking av alt det øvrige arbeid i menigheten 3 A arbeide for et trygt og godt læresyn, med god bibelsk forankring En alt for sterk økumenisk åpenhet kan gi mere tvilsomme og ny-religiøse retninger rom, og lett føre til en sammenblanding, en utvisking av menighetsgrenser og til læreforvirring Ikke minst jelder det å arbeide for dåpssynet som vi i vår ;~~~::/ ~~e behøver å skjule eller skamme oss q G} ~ ~ ~ ~ ~h, : : : : : Besøk på Åmot Ungdomsskule Biskopen svarer på spørsmål frå elevane Skulegudsteneste for Åmot og Vin jar borneskule i Vinje kyrkje Preike vi soknepresten Biskopen samtaler med borna Møte med lærarane i grunnskulen Innleiing til samtale vi undervisningskonsulent Jan Nilsen og biskop Halvor Bergan Vinjar Besøk på Vinje bygdehei Andakt vi soknepresten Samtale med kyrkjelege tilsette Vinje prestegard : Samrådingsmøte med sokneråd, kyrkjeleg tilsette og kyrkjeverje Opning vi kyrkjeverje Oscar J Garnes Fredag 28 Kl : : : : : : april P ROT O K O L L VISITAS I VINJE PRESTEGJELD APRIL 1989 vi BISKOP DR THEOL HALVOR BERG AN Siste visitas i prestegjeldet var i mai 1975 ved biskop Erling Utnem l PROGRAMMET FOR VISITASEN Fylgjande program var sett opp for visitasen i Vinje prestegjeld : Torsdag 27 Kl : april Besøk på Edland ungdomsskule Biskopen svarar på spørsmål frå elevane Skulegudsteneste for Grungedal og Edland borneskule i Grunge kyrkje Preike vi soknepresten Biskopen samtaler med borna Møte med den politiske og administrative leiinga i Vinje kommune Vinjehuset Besøk på Vinjetun Andakt vi prosten Besøk på Vinje helsesenter Andakt vi soknepresten Kontorvisitas på Vinje prestekontor Samrådingsmøte med sokneråd, kyrkjeleg tilsette og leiarar i det friviljuge kristelege arbeid Opning vi prost Bernt Olav Karlsen Vinjar 't7

2 e7 t Søndag 30 april Kl 1100 : Visitasgudsteneste i Vinje kyrkje Biskopen held preike og eit stutt visitasforedrag Kyrkjekaffi etter gudstenesta Vinjar 2 REFERAT FRÅ SAMLINGAR, VITJINGAR, MV UNDER VISITASEN Visitasen tok til med besøk på Åmot ungdomsskule der biskopen svarte på spørsmål frå elevane Klåre svar vart gjeven på engasjerande spørsmål Deretter fylgde skulegudsteneste i Vinje kyrkje der soknepresten heldt preike og forretta, medan biskopen samtalde med borna Møtet med lærarane i grunnskulen vart halden på Vinjar Skulesjef Edvard Garmo ønskte dei frammøtte velkomen Han trakk linene attende til 1739, og synte til korleis tilhøvet har vore mellom kyrkje og skule fram til i dag Også skulen av i dag er knytt saman med kyrkja gjennom kristendomsfaget og i skulelovgivninga Biskopen gjekk i si innleiing inn på samarbeidet kyrkjeskule Han synte til at mønsterplan og lovverk ønskjer å halde på vår kulturarv, og at ein difor har konfesjonsbunde kristendomsundervisning i vår skule I denne samanhangen vil kyrkja stille sin kompetanse til disposisjon for skulen Han kom vidare inn på foreldreretten Det er foreldra som avgjer om deira born skal ha opplæring i kristendom eller ikkje Stoda i dag er at dei fleste ønskjer kristendomsundervisning som følgje av at dei ha r d ø y p t borna sine Sjølv om kristendomsundervisninga ikkje er å sjå på som kyrkja si dåpsopplæring, så er den veldig verdifull, og biskopen stilte spørsmålet: Kor hadde vi som kyrkje stått med dåpsopplæringa vår utan skulen si kristendomsundervisning? Han nytta difor høvet til å takke lærarane for det arbeid dei gjer, og strekte under kor viktig det er at kyrkja og skulen i dag talar saman Midt oppe i ein situasjon med arbeidsløyse, press på familiesituasjonen, skilsmål, narkotikamisbruk, krigsfare og krenking av menneskeverd, står kyrkja og skulen saman om å gje borna og dei unge tryggleik og etisk rettleiing Undervisningskonsulent Jan ilsen gjekk i si innleiing vidare med det praktiske samarbeid, og synte mellom anna til det Mønsterplanen seier om praktisk, sosialt og kulturelt arbeid, lokalt læreplanarbeid og det at elevane skal møte menneske som kristendomen betyr noko for Han oppmoda til at kyrkja sine folk vart teke med i dette planarbeid, og tilrådde at kvar skule fekk sin plan for samarbeid med kyrkja I samband med 250-års jubil et for skulen oppmoda han til ein samarbeidsdag kyrkje-skul i 1989 Samtal n som følgde kom mykj til å ta føre s g den lovf sta konfesjonsbundne kristendomsundervisninga i skulen D t vart h vda at konf sjonsbindinga er med på å skap negativ haldningar, at det å involvere levan for mykj til døm s i gudst n sta, verkar både eksklud rand og misjon rande Andre såg derimot klare fordelar med konfesjonsbindinga, at den gjev klå re retningsliner for undervisninga og at foreldre er trygge på kva borna lærer på skulen Det var og hevda at konfesjonsbindinga ikkje er einstydande med ringeakt for andres syn og intoleranse andsynes andre si tru Skulesjefen strekte under at lov, føresegner og mønsterplan er forpliktande for oss i dagens skule Det vart og peikt på mangel på motivasjon hjå elevane i kristendomsfaget, noko som vart sett i samanhang med liten kontakt med kyrkja frå dåp fram til l klasse og med negative haldningar hjå foreldre Biskopen ga råd om å trekke personar inn i undervisninga Som sjølve er engasjerte av kristentrua for å skape engasjement og interesse Etter lærarmøtet vit ja biskopen Vinje bygdeheim Soknepresten heldt andakt medan biskopen kom med ei varm helsing både til pensjonærar og tilsette Samtale med kyrkjeleg tilsette r samtalen kom det fram at prestegjeldet har små tilhøve og stillingane er difor små, med lave stillingsbrøkar Intrykket var at dei tilsette er godt nøgde med arbeidstilhøva sine Det synes greit å finne vikarordningar for garavarar og kyrkjetenarar Opprettinga av kyrkjeverjestilling har førd til orden på det å skaffe vikarar sumarstid Samrådingsmøtet med sokneråd, kyrkjelege tilsette og kyrkjeverje gjekk føre seg på Vinjar Formann i soknerådenes fellesråd, Agnar Bratland, ynskte dei frammøtte velkomen før kyrkjeverje Oscar J Garnes opna med andakt Biskopen var møteleiar Undervisningskonsulenten nemnde problemet som vart reist på lærarmøtet med at born er negative til kristendomsfaget når dei startar opp i l klasse, og at surne har liten kjennskap til kyrkje og kristentru, og han stilte spørsmål om korleis ein kunne få til eit dåps Opplæringsprogram i Vinje knytta til fasane dåp, 4 år, Il år o s v Han sa seg viljug til sjølv å kome attende for å drøfte dette med sokneråda, og biskopen oppmoda sokneråda til å ta imot denne invitten frå undervisningskonsulenten då dette er den viktigaste sektor å satse på Prost Bernt Olav Karlsen gjorde greie for stoda for kyrkjehusa og kyrkjegardan i prestegjeldet Jfr holk 6 : kyrkjer og kyrkjegardar Det vart n mnd at d t ikkj fins nokon fest ordningar i pr st gjeld t og at d tte fører til tap av inntekt for kommunen

3 va I ) Prosten tilrådde at det på bud s j e t t e t r r t teke med kursrnidlar til EDB-kompetanse på dette felt, noko som i fylgje kyrkjeverja skal vurderast i samband med budsjettplanlegginga Biskopen nemnde og at det grunnleggjande registreringsarbeid som må gjerast før ein kan kome skikkeleg i gang, vil krevje ekstra midlar Biskopen ga si tilråding til saka om flytting av sok nexrestkontoret ut frå prestegarden til kommunehuset i mot l samanheng med kultur- og kyrkjeverj ekontora de r Soknepresten har i si visitasmelding peikt på at kontoret i prestebustaden er for lite og uhøvelegog at han ynskjer nærare kontakt med kyrkjeverje og kult uretat De t t e vil k unne gje eit meir effektivt samarbeid og betr e utnytting av kontorressursane med omsyn til kontorhjelp Tanken om ei fjellkyrkje i Vågsli-området v a r t også luf ta Ein fann det rimeleg at kyrkja kj em med i ut byggingsplanane Det kom fram at kommunen planlegg bygging av grendehus i området, og ein vart samd om å ta opp til d r øft i n g med kommunen om det let s eg gjere å fin ne fram t i l e in sambruk, der dei kyrkjelege behov vert tilgodesett Spørsmålet om grenseregulering av Neslan d sokn vart og kasta fram Soknet har berre rundt 70 innbuarar Saka må førebuast grundig før ein kan gå vidare med h o Biskopen spurde om gudstenestefordelinga må r e v i derast Kyrkjeverja såg her ein klår samanheng mellom gudstenestefrekvens og gudstenestegang, og hevda at betre kontorhjelpstilhøve for presten vil kunne frigjere han til fleire gudstenester Eit anna alternativer messer ved lekfolk Biskopen sa at det snart ville kome eit brev/samtaleopplegg til prest og sokneråd der ein nettopp l egg opp til ei drøfting av desse spørsmåla Biskopen registrerde med sorg det låge gudstenesteframmøte i Vinje, og la prest og sokneråd på sinne å arbeide mykje med dette Prostidiakon Per Emanuelsen hadde eit stutt innlegg om diakoni, og strekte under kor viktig det er å vere kyrkje i kvardagen Han hadde opplevd det gled eleg å v ere diakon i Vinje prestegjeld der fleire hadde tatt imot diakonale utfordringar Han hadde god von om at Vinje kommune ville ta sin del av kostnadene til prostidiakonstillinga Biskopen tok opp spørsmålet om klokkarordninga i Vinje Ingen av kyrkjene har klokkarar Han synte til klokkariova, som nno er gjeldande lov, og bad sokneråda drøfte saka Møte med d n politiske og administrative leiinga i Vinje kommune Møtet vart halden på Vinj hus t Følgjand saksliste var sett opp for møt t : l Utviding v Grunge kyrkjegard 2 Flytting av prestekontor til mot 3 Kyrkja sin plass i VOgsli-utbygginga 4 Klokkart n sta i Vinj prest gj Id 5 Prostidiakonstillinga 6 Kyrkja sin plass i den kommunale nemndstruktur Frå kommunen møtte : ordførar Olav Nystog, varaordførar Halvor Midtveit, formann i hovudutval for kyrkje og kultur, Karstein Brekke, frå teknisk etat, Tarald Bø, rådmann Rune Lødøen, kultursjef Svein Orheim Frå kyrkja : biskop Halvor Bergan, prost Bernt O Karlsen, sokneprest Sverre Alfsen, stiftskapellan Oluf Teinum, kyrkjeverje Oscar Garnes og formann i fellesrådet Agnar Bratland Biskopen byr ja drøftingane med å takka kommunen for det dei har gjort på kyrkjesektoren, og nemnde mellom anna den gode stand kyrkjehusa er i, dei gode tilhøva for kyrkjetenarane og gravarane,og ikkje minst opprettinga av kyrkjeverjestillinga Ad sak l : På Grunge kyrk jegard er det no berre ca 20 gravplassar att Arbeid med utviding av kyrkjegarden er under planlegging, og ein vart samde om at saka krev ei snarleg løysing Samstundes drøfta ein og gravfesteordninga, som ikkje f ungerer Det var semje om at ei effektiv kyrkjegardsdrift er ønskjeleg, og rådmannen tilrådde at kyrkjeverje tek initiativ til å byrje med registreringsarbeid Vi n j e kyrkjegard vart og nemnd med dei vanskane det er å grave der Den steinete grunnen gjer at ekstrakostnad pr grav kjem på ca kr 2 500,- Ad sak 2 : Biskopen synte tilordninga med prestekontor i prestebustaden, som ikkje er lageleg korkje for prest/prestefamilie eller kyrkjelyd, og vona at soknepresten kunne få kontor i nærleiken kyrkjeverje/kulturetat Ad sak 3 : Frå kyrkja meldte ein interesse for å verte rekna med når det skal byggjast lokale for service-tenester i Vågslidområdet Ad sak 4 : Biskopen konstaterte at Vinje var fyrste prestegjeld han h ~ r vit ja som ikkje har klokkarteneste, og ba om at saka matte vurderast framover og sendast over til kommunen Ad sak 5 : B~skopen oppmoda sterkt kommunen om å gje saka om prostidlakon ei positiv handsaming o er prøveordningstida for P~ostidiakon n til nd s D t Vinje kommune gj v av svar, ~ LI o g v rer t ning s g j e vandefordei lkkje har handsama saka t o andreko mmu nane som Ad sak 6 : B~skop n ga ros for oppr t inga av fllesråd og tilknytninga tll ku ltursjef/kultur tat Han fann at den lovfesta ordninga med dir kt kontakt m 110m sokn råd/fellesråd og kommun st yre/ formannskap fung ra godt i inje, og gjord gr i for det framl gg til ny kyrkj lydsstruktur som kommunane snart ska~ uttala s g om I framl gg t [\lnger r f Il sråd/kyrkjeverj Som kyrkj La m d ign rammebevilgningar

4 ~ I Ordføraren takka til sist for visitasen, som han karakteriserde som ein kveik, med stor nytteverdi og til inspirasjon Kontorvisitas - Vinje sokneprestkontor Biskopen såg over dei bøker ne som vart lagde fram og signerte dei Bøkerne vart funnen i den beste orden Samrådingsmøtet med sokneråda, dei kyrkjeleg tilsette, kyrkjeverja og representantane for dei friviljuge kristelege organisasjonane vart halden på Vinjar Soknerådsformann i Vinje, Magne Øygarden, leidde møtet Prost Bernt Olav Karlsen opna møtet med andakt ut frå Joh 16 Biskopen sa seg glad for dei mange foreningar og lag som som er i arbeid i prestegjeldet, og nemnde særleg dei mange song- og musikktiltak som er i gang i kyrkjelydane Ut frå Det nye testamente rissa han opp tre kjenneteikn på ein kristen kyrkjelyd : l Den e revange l iseran de, ber utevan g e l i e t e tter ord ren frå Jesus om å gå ut 2 Den er misjonerande Ein kristen kyrkjelyd kan ikkje ve re ein sann kyrkjelyd utan å drive misjon 3 Diakoni I si innleiing gjekk prostidiakon Per Emanuelsen nærare inn på diakonien sin plass i kyrkjelyden Han synte til at Vinje sokn har utarbeidd sin eigen plan for diakoni Følgjande utfordringar såg han som viktige : dei mange einsame omsorgsfellesskap, der og alkoholskadde vert inkluderte hjelp til sørgjande arbeidsløysa, særleg blant ungdomen konfirmantane innvandrarane Diakonikonsulent Helge Bie Riber ga råd om å bygge vida re på den diakonien som er i funksjon i kyrkjelydane Han rådde til at Diakoniplan for Den norske Kyrkja vart nytta som studiemateriale og til hjelp til utarbeiding av konkrete diakoniplanar Nokre moment frå samtalen som følgde : Det er viktig å finne gode tilbad til dei unge i Vinje Representantar frå dei unge bad om forbøn for arbeidet med å nå inn i ungdomsmiljøet med den kristne bodskapen Opne heimane for ungdomen ~ Gudstenesta må utviklast til eit l vande fellesskap m d vid grenser Bøn emne: at fleire må verta frelst B visstgjering av foreldr på d tansvar t dei har t k på s g v d å døype barna sine ALle truand må s å saman om å d L evang Li t heim og ut Biskop navslutta samv r t m bror sin til Jesus, og ønskt v r Andreas-kristn dåminn om Andr as som førd at alle kristn i Vinj mott 3 FOLKETAL, BOSETTINGSMØNSTER OG UTVIKLING SIDAN SISTE VISITAS Det bur 2369 innbyggjarar i Vinje prestegjeld Nesland sokn har 71 innbyggjarar, Vinje sokn har 1502, medan Grungedal sokn har 796 innbyggjarar Hovudtyngda i Vinje sokn er busatt i kommunesenteret Åmot 4 BEMA NINGA I KYRKJELYDA E MV Prestegjeldet har ein prest Prostidiakonen har Vinje som eit av sine tenesteområder Det er organist og to kyrkjetenerar, alle i større eller mindre deltidsstillingar Det er ikkje klokkarar ved nokon av kyrkjene Under visitasen bad biskopen soknepresten og sokneråda om å sjå nærare på dette for finne gode løysingar for kyrkjelydane Ordninga med fast tilsett kyrkjeverje i deltidsstilling er ei god ordning som både kyrkja og kommunen er godt nøgde med Det er viktig i eit prestegjeld som Vinje, med så lita bemanning på kyrkjeleg sektor, at ein får behalde prostidiakonordninga Det beste hadde vare å ha eigen soknediakon Det nest beste er den ordning ein no har, med ei diakonstilling på deling i prostiet Å få kontorhjelp nokre timar i veka ved soknepresten sitt kontor, ville frigjere presten til anna arbeid, så som til dømes besøksteneste Det vert arbeidd med å flytte det offentlige prestekontoret ut av prestegarden og vonleg inn i eit kommunalt bygg i Åmot sentrum 5 KYRKJELYDSTILHØVE Gudstenestelivet går sin gang etter den godkjende ordninga, men frammøtet til dei vanlege gudstenestene er ikkje så bra som det burde vere Folk i Vinje kjenner seg knytta til kyrkja, og vil høyre til der, men går likevel ikkje regelbunden til kyrkje Det kunne verte så mykje annerleis og betre, om folk ville endre vanane sine og nytte sundag førerniddag til kyrkjegang Biskopen Oppmoda difor sterkt til regelbunden kyrkjegang, til å fylle dei dei vakre kyrkjehusa i Vinje Kyrkjestatistikken fortel noko om den sterke stillinga ~om mellom anna dåp og konfirmasjon har i Vinje Tallaelies syner og stabile tilhøve Borne- og ungdomsarb idet er bra i Grungedal, ikkje så godt d i andr stadene Bornegosp lkora og ungdomskoret er viktige tiltak som for n r stød frå alle kantar Like ins sundagsskulane, barn - og yngreslaga D t vert og drive eit bra konfirmantarb id Prostidiakon n gjer it godt arb id på d n diakonal m d stød frå diakoniutvaj t og andr Misjonsarb id har m st Ldr går sin jamn, s ø gang M n foreningan m dl m r, og d t r ei viktig oppgåve sektor,

5 - 8 - i tida som kjem å få fleire yngre med Eit godt arbeid heime er viktig for eit godt arbeid ute på misjonsmarkene Det registrerast at det er eit godt samarbeid mellom kyrkja og kultursektoren og at det er eit ope, godt og på alle vis positivt tilhøve til kommunen 6 KYRKJEHUS OG KYRKJEGARDAR PROTOKOLL FRA VISITAS I 7-10 SEPTEMBER 1989 HOLT PRESTEGJELD er i god stand Vinje kyrkje tar ein sikte på å setje i ekstra god stand til 200-årsjubileet i 1996 Det nye bårehuset med toalettanlegg mv fortener kommunen stor takk for Når det gjeld kyrkjegarden, er det eit problem at det er så mykje stor stein på det nye gravfeltet Det må nyttast maskin til graving av alle gravene der, og dette er både tungvint og kostnadskrevjande Ein vil no sjå nærare på denne saka, om det kan finnast betre løysingar, så som til dømes å reinse feltet for store steinar Grunge kyrkje kyrkje er i god stand, kyrkjegarden likeeins saman med kyrkjestova Men det er berre ca 20 graver att på kyrkjegarden, og den må difor snarast utvidast Nesland k yrk je er og i god stand, og kyrkjegarden det same r dei seinare åra har alle tre kyrkjene fått ~~~el Eit ønskjemål er å finne fram til eit bet re lokale til gudstenester som vert halden i Åmot sentrum Det er eit problem for einskilde med det kjellerrommet som no vert nytta Det er viktig at kyrkja kjem med når det skal byggjast lolaler for service-tenester i Vågslid-området, der ein gjer rekning med at mange vil ferdast i åra som kjem Frå tidlegare har ein gode røynsle med Karten fjellkyrkje, som utan tvil dekker eit behov 7 KONKLUSJONAR r visitasforedraget under gudstenesta i Vinje kyrkje, oppmoda biskopen dei tre kyrkjelydane til å prioritere følgjande målsetting for arbeidet vidare framover mot år 2000 : l 2 Ei styrking av gudstenestefellesskapen Styrking av det beståande arbeid - og i tilleg til det finne fram til samversformer som kan opplevast positivt av dei mange som ikkje finn seg til rettes i det tradisjonelle arbeidet 3 Styrking av samarbeidet mellom kyrkja og andre som s år kyrkja nær, ikkje minst samarbeidet mellom kyrkja og kultursektoren 4 Samarbeid t skule - kyrkje 5 Gje utforrlringar til foreldre som døyper og konfirmerer ~ borna sine /},x]r- /' '11-> l (j) ~ 'f' (t ol) O ~ ~n:)j :: ~ v/ biskop dr theol Halvor Bergan Siste visitas i prestegjeldet var i oktober 1975 ved bisko p Erling Utnem 1 PROGRAMMET FOR VISITASEN Følgende program var satt opp for visitasen i prestegjeld: Torsdag 7 september kl 0825: Besøk på Lyngmyr Ungdomsskole Biskopen svare r p å spørsmål fra elevene 1030: Besøk på Risøya Folkehøgskole 1245 : Skolegudstjeneste i Dypvåg kirke for barnesko l ene i Dypvåg Preken v / reskap Haug Biskopen samtaler med barna 1345: Kontorvisitas - Dypvåg prestekontor 1630: Besøk på Tvedestrand sykehjem Andakt v / res k a p 1730 : Samtaler med kirkelige ansatte Dalen bedehus 1900: Samrådingsmøte med menighetsråd, kirkelige a nsa t t e og kirkeverge Apning/andakt v / menighetsråds f orm Jens Hagane Dalen bedehus 1630: 1730: 1830: Holt Fredag 8 september KL 0830: Møte med den politiske og administrative ledelse i Tvedestrand kommune Kommunens møterom, Tvedestrand 1045: Skolegudstjeneste i Tvedestrand kirke for barneskolene i Tvedestrand og Holt Preken v/ prosten Biskopen samtaler med barna 1200: Møte med lærerne i grunnskolen Innledning t il samtale v/ undervisningskonsulent Jan Nilsen og Søndag 10 Kl 1030: biskop Halvor Bergan Lyngmyr ungdomsskole Besøk på Holt aldershjem Andakt v / prosten Kontorvisitas - Holt prestekontor Samrådingsmøte med menighetsråd, kirkelige a n s a t t e og ledere i det frivillige kristelige arbe i d i prestegjeldet Apning/andakt v / prost Hegda l Tvedestrand bedehus september Visitasgudst j eneste i Holt k irke Biskopen holder preken og et kort visitasforedrag Kirkekaffe p å Holt bedehus umi d delbart e tter gudstj ene s t en

Onsdag 30.oktober: KI.19.00: Gudsteneste i Tuddal kyrkje. Preike vi prost Bjørn Bull Karlsen. Kyrkjekaffe etter gudstenesta.

Onsdag 30.oktober: KI.19.00: Gudsteneste i Tuddal kyrkje. Preike vi prost Bjørn Bull Karlsen. Kyrkjekaffe etter gudstenesta. PROTOKOLL FRA VISITAS I HJARTDAL PRESTEGJELD 30. OKTOBER - 3. NOVEMBER 1991 vi fungerande biskop Leif Frivold Siste visitas i prestegjeldet var i juni 1980 vi biskop Erling Utnem. 1. PROGRAMMET FOR VISITASEN

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Dato: 18.3.1997 Deres ref: Vår ref: 566-97/426.21 Saksbehandler: 01ufE. Teinum (38 02 08 08 + 16) Filnavn: e:\oluft\protend.doc

Dato: 18.3.1997 Deres ref: Vår ref: 566-97/426.21 Saksbehandler: 01ufE. Teinum (38 02 08 08 + 16) Filnavn: e:\oluft\protend.doc BISKOPEN I AGDER Gyldenløvesgt. 9, 4611 Kristiansand Tlf. (042) 22 733 / 22152123711 Dato: 18.3.1997 Deres ref: Vår ref: 566-97/426.21 Saksbehandler: 01ufE. Teinum (38 02 08 08 + 16) Filnavn: e:\oluft\protend.doc

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop Visitasføredrag ved bispevisitasen i Eidsborg, Mo og Skafså sokn og Høydalsmo og Lårdal sokn 13. 18. oktober 2015 INNLEIING Kjære kyrkjelydar i Eidsborg, Mo og

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I SVEIO 30. NOVEMBER 5. DESEMBER 2010 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren fortel

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 30. september, hadde Fusa sokneråd møte i Strandebarm kyrkjelydshus i Strandebarm. Møtet tok til kl.19.00 og var slutt kl.21.15. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2009

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2009 e-post: eilever@online.no /mobil 9111358 ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2009 INNHALD 1. OPPSUMMERING OG UTFORDRING 2. ARBEIDSOMRÅDE 3. STATISTIKK 4. AKTIVITET 1.OPPSUMMERING OG UTFORDRING:

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni

MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni MØTEBOK FOR SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Onsdag 5. juni Desse møtte: Frå soknerådet: Kommunal representant: Frå kyrkjebladnemnda: Skrivar: Forfall: Fungerande leiar Anlaug Røen Hauge, Solvor

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje).

INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE. Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl på kyrkjelydshuset (møterom 2.etasje). Austrheim sokn Kyrkjeverja Tlf: 56 16 72 90 kyrkjeverje@austrheim.sokn.no INNKALLING TIL SOKNERÅDSMØTE Du vert med dette kalla inn til soknerådsmøte tysdag 22.november 2016 kl 19.00 på kyrkjelydshuset

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL 2.-5. OG 7. DESEMBER 2014 Kjære kyrkjelyd! No er vi komne til avslutninga av min andre visitas som fungerande biskop. Det har vore flotte dagar, og eg kjenner

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd.

Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Forslag til høyringssvar til «Veival for framtidig kyrkjeordning» frå Giske kyrkjelege fellesråd. Spørsmål 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017 Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster 19. 21. og 24. september 2017 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte visitasdagar her i Jølster! Frå før har eg opplevd Jølster i sol og med snø på toppane som det

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato:

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 29.10.14 Frå saksnummer: 68/14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 76/14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST. - 2. SEPTEMBER 2012 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Fusa. Eg er imponert over det eg har sett her. De er ein rikt utrusta kyrkjelyd med

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd

Årsmelding 2012 Fusa sokneråd Årsmelding 2012 Fusa sokneråd A. Innleiing 2012 har vore eit år med stort engasjement arbeid med ny gudstenesteordning bispevisitas stor opprusting av Fusa kyrkje, Strandvik kyrkje og Visitasgudsteneste

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, juni 2016

Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, juni 2016 Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, 8.-12. juni 2016 Innleiing Kjære kyrkjelydar. Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen! Ein visitas er ei av de mest verdifulle oppgåvene

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Ot.prp. nr. 49 ( )

Ot.prp. nr. 49 ( ) Ot.prp. nr. 49 (2001-2002) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) Tilråding frå Kultur- og kyrkjedepartementet av 15. mars 2002, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015

Protokoll frå møte Frå kl til Møtedato: 4. mars 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 4. mars 2015 Frå saksnummer: 8/15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 19/15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer