HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2013-2016"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnete mål og retningslinjer for driften av Interkommunalt arkiv Troms IKS i perioden I planen beskrives virksomhetens formål, arbeidsmetode og de mest sentrale faglige og organisatoriske målsettinger. Planen revideres årlig. Det skal være samsvar mellom økonomi- og handlingsplan. 2. Formålet med virksomheten Interkommunalt arkiv Troms IKS har som sitt formål å arbeide for at verdifullt arkivmateriale i deltakerkommunene blir: a) tatt vare på og sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid b) gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens 6). Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Dette er: informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende regelverk ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen sikring av personregistre IKAT skal også: drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i arkivfaglige spørsmål etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte og elektroniske arkiv, jf. arkivforskriftens 5-1 til 5-6 tilby tjenester som deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller utenfor selskapets hovedformål etter vedtak i styret, kunne gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som samarbeider om prosjektet etter vedtak i styret, kunne ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette ikke går ut over hovedoppgavene - 1 -

2 3. Arbeidsmetode IKATs metode er samarbeid med deltakerkommunene. Det er viktig at utforming og utvikling av egen arkivforvaltning er et resultat av egen innsats og innsikt. IKAT tar initiativ til nødvendige tiltak, men utvikling av et faglig forsvarlig og forskriftsmessig arkivarbeid i kommunen blir sett på som samarbeidsprosjekter. De fleste initiativ IKAT tar har som mål å utløse aktivitet i kommunene, da gode resultater avhenger av felles innsats. 4. Sentrale målsettinger 4.1 Innen arkivdanning og opplæring Informasjon, råd og veiledning IKAT skal holde deltakerkommunene oppdatert om regelverk og andre forhold som har vesentlig betydning for deres arkivforvaltning. Informasjon, råd og veiledning vil bli gitt ved regionale samlinger, kommunebesøk, over telefon og ved hjelp av e-post, rundskriv, IKATs hjemmesider og tidsskriftet Arkheion. Alle deltakerkommuner skal jevnlig besøkes slik at IKAT holdes oppdatert om arkivsituasjonen i hver kommune, og får gitt nødvendig bistand og veiledning. Det skal legges ut arkivfaglige rettledninger på IKATs hjemmesider for å bedre arkivpersonalets muligheter for selv å innhente arkivfaglig informasjon og rettledning. Arkivplanlegging IKAT skal bistå medlemmene i arbeidet med å utarbeide en arkivplan, og systemet Arkivplan.no tilbys alle deltakere. IKAT utarbeider og vedlikeholder en felles mal for arkivplan som støtte i arkivplanprosessen, og har ansvar for å kvalitetssikre alt arbeidet som gjøres. Nødvendig utviklingsarbeid for å få på plass gode regler og rutiner for arkivdanning og arkivdepot gjennomføres som del av arkivplanarbeidet. Kurs og opplæring IKAT skal arbeide for å heve arkivkompetansen i deltakerkommunene i samsvar med opplæringsplanen (se vedlegg nr. 1). Opplæringsprogrammet skal bestå av en kombinasjon av grunnkurs, fordypningskurs, opplæringsseminar, kontaktseminar, veiledning og rådgivning på arbeidsplassen samt hospitering under ordningsarbeidet. I planperioden skal IKATs opplæringstiltak kontinuerlig videreutvikles for å møte det behov de ansatte i deltakerkommunene har for arkivfaglig opplæring. 4.2 Innen arkivdepot, tilgjengeliggjøring og formidling Oppfølging av arkivlokaler/rutiner for betjening av publikum IKAT skal arbeide for at deltakerkommunenes arkivmateriale blir gitt forsvarlig oppbevaring og betjening

3 Det vil si bidra til at det arbeides med å finne løsninger slik at alle deltakerkommunene har forskriftsmessige arkivlokaler til dagligarkiv, bortsettingsarkiv og arkivdepot i tråd med arkivforskriften. Sikring av personregistre IKAT fungerer som arkivdepot for en rekke sensitive kommunale personregistre, og skal kontinuerlig gi veiledning til alle som skal avlevere personregistre, ta imot avleveringer, gjennomgå og registre avlevert materiale samt behandle henvendelser om bruk og innsyn. Alle lister og opplysninger om dette materialet, skal - i tråd med kravene fra Datatilsynet - lagres i en spesielt sikret database uten adgang for uvedkommende. Det skal utarbeides egne retningslinjer for behandling av slikt arkivmateriale for de kommunale arkivskapere som produserer sensitive personregistre. Depotordning for eldre og avsluttet arkiv IKAT tilbyr fullstendig depottjeneste for papirbaserte og elektroniske arkiv for de kommunene i Troms som ønsker dette. Som en del av depotordningen skal det skal utføres feltarbeid for å bidra til gode avleveringer. Rutiner for mottak av avleveringer, oppbevaring og sikring, betjening av publikum og utlån av arkivsaker, fjernlån, saksbehandling av henvendelser, konvertering av elektronisk materiale samt tilgjengeliggjøring og formidling til publikum, skal utvikles videre og holdes kontinuerlig oppdatert i forhold til regelverket. For å oppnå lavere kostnader og høyere kvalitet på depottjenestene skal IKAT søke samarbeid med andre arkivinstitusjoner. Deltakelse i det nasjonale samarbeidet, som er initiert for å utveksle dokumentasjon og kompetanse og utvikling av ny programvare og arbeidsmetoder for bevaring av elektronisk arkivmateriale, skal gjennomføres. Ordning og tilgjengliggjøring av eldre og avsluttet arkiv IKAT skal arbeide for at deltakerkommunenes eldre arkivmateriale blir oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring. Ordning og katalogisering av eldre og avsluttet arkiv skal skje etter samme retningslinjer som tidligere: Eldre arkiv fra tiden før ca hos alle 24 deltakere skal være ferdig ordnet, katalogisert og etikettert innen 2026 (se vedlegg nr. 2). Ved tilbakeføring av ferdig ordnet materiale skal IKAT gi veiledning og forslag til reglement for oppbevaring, utlån og bruk av eldre og avsluttet arkiv. Arkivkataloger som gir oversikt over tilgjengeliggjort materiale skal formidles til publikum via IKATs nettsider og Arkivportalen.no. Mottak, sikring og vedlikehold av elektronisk arkivmateriale En plan med beskrivelse av IKATs oppgaver, rutiner og verktøy skal utarbeides. En oversikt over systemer, anvendelsesområder og aktuelle deponeringstidspunkt utarbeides med utgangspunkt i den informasjon kommunene har lagt inn i arkivplan.no, skal inngå i planen. Det skal legges vekt på kvalitet og brukervennlighet ved valg av visningsløsning. Det skal etableres avtale med eksternt sikringsdepot

4 Formidling IKAT skal utarbeide informasjons- og formidlingstiltak, rettet mot at allment publikum, for å fremme kunnskap om kommunearkivene som kulturell og demokratisk ressurs. Som en del av dette skal det settes av tid til forundersøkelser og arkivstudier for å bygge opp ytterligere kunnskap om innholdet i kommunearkivene. Digitalisering skal brukes som virkemiddel til å øke tilgjengeligheten til arkivene og gjøre de kjent for nye brukere. En helhetlig plan for digitaliseringsarbeidet skal ligge til grunn for denne satsningen. I kommuner som bruker IKAT som depot skal det informeres om kommunearkivet som lokal ressurs, og arbeides med å tilrettelegge arkivmaterialet for ulike grupper som kan tenkes å ville gjøre bruk av dette som skoler, organisasjoner og privatpersoner. IKAT skal holde foredrag og orienteringer i sammenhenger der dette er naturlig, utgi mindre publikasjoner og sørge for at det blir sendt ut pressemeldinger når arkivbegivenheter finner sted i deltakerkommunene. Privatarkiver Bevaring av arkiv etter private arkivskapere er viktig for å sikre at samtid og ettertid har nødvendig informasjon og dokumentasjon i forhold til juridiske rettigheter, og at vi har tilgjengelig et balansert kildeutvalg for forskning. IKAT skal gjennom informasjon og samarbeidstiltak bidra til at privatarkiv i Troms fylke bevares og tilgjengeliggjøres. Privatarkiver skal behandles på lik linje med det øvrige materialet når det inngår i kommunearkivet. 4.3 Innen faglig og organisatorisk utvikling Faglig utvikling og -prosjekter IKAT har som overordnet målsetting å være en profesjonell faginstitusjon som gir et oppdatert tilbud på arkivområdet til kommunenes administrasjon og samfunnet for øvrig. For å styrke og utvikle IKAT som samfunnsinstitusjon, og for å få til faglig utvikling av institusjonen bør det gjennomføres utviklingsarbeid på flere felt. IKAT har spesielt store utfordringer på områdene bevaring og formidling av elektronisk arkiv og tilgjengeliggjøring, digitalisering og digital formidling. Utviklingsarbeid og -prosjekter må både gjennomføres som en del av det daglige arbeidet, og som delvis eksternt finansierte prosjekter. Kompetanseutvikling Det faglige tilbudet IKAT gir avhenger av personalets kompetanse. Personalet skal derfor ha anledning til å delta på kompetansehevende kurs, seminarer og studiereiser, og det skal settes av tid til eget utviklingsarbeid. Hvert år skal de fast ansatte sette av en uke til egenstudier i et selvvalgt emne. Studieuken skal fastsettes ved begynnelsen av året for å sikre gjennomføring. Samarbeidet med kommunene og med andre kulturinstitusjoner IKAT kan og bør brukes mer aktivt av kommunene som redskap for rasjonalisering og forbedring av egen arkiv- og kulturforvaltning. Det faglige og organisatoriske - 4 -

5 samarbeidet med deltakerkommunene må av den grunn videreutvikles slik at IKATs rolle og tjenester og kommunenes eget arkivansvar blir tydeliggjort. For å forankre utviklingsprosjekter i regionen bør lokale interesser og ressurser aktiviseres. IKAT skal ha som mål at utviklingsprosjekter utløser aktivitet i en eller flere av de kommunene som deltar i ordningen. Organisatorisk ønsker IKAT et nærmere samarbeid med Statsarkivet i Tromsø om digitalisering og sømløse publikumstjenester, med Troms fylkeskommune om informasjonsarbeidet og med andre kommunale arkivinstitusjoner (KAI) om depottjenester for elektronisk arkiv. Samfunnsmessig rolle IKAT har som mål å bli en synlig kulturinstitusjon i Troms. En institusjon som tar vare på og formidler sentral kulturhistorisk kunnskap. For å bidra til synliggjøring av IKATs arbeid og kompetanse skal institusjonen: a) prioritere tilgjengeliggjørings- og formidlingsarbeidet høyere b) satse på digitalisering og nettformidling for å nå ut til et større publikum c) delta i utadrettede sammenhenger som møter, seminarer og konferanser d) delta i utviklingsprosjekter i regi av andre institusjoner e) forsøke å etablere kontakt, og utvikle samarbeid, med aktuelle arkivmiljøer i nordområdene Organisatoriske endringer Kommunesammenslåinger og endring av fylkesgrenser kan bli aktuelt i løpet av denne planperioden. Dette kan få konsekvenser for IKATs organisering og drift. Styret og administrasjonen i IKAT skal holde seg orientert om utviklingen, og være forberedt på å gjennomføre omstillingstiltak. 5. Avslutning IKAT har mange arbeidsfelt og begrensede ressurser til rådighet. Det betyr at alle arbeidsoppgaver ikke kan prioriteres like høyt hele tiden. Det må hvert år satses mer eller mindre på de ulike områdene. Prioritering mellom arbeidsoppgaver vil derfor skje kontinuerlig i IKATs arbeidsplaner for å skape balanse i tjenesteproduksjonen, arbeidsområdene imellom og overfor den enkelte deltakerkommune. Vedlegg: 1. Opplæringsplan Ordningsplan

6 OPPLÆRINGSPLAN 2012 Vedlegg nr. 1 Hovedprinsippene bak opplæringsarbeidet En av IKATs hovedoppgaver er å drive arkivfaglig opplæring gjennom kurs, hospitering og veiledning. Opplæringsprogrammet består av grunnkurs, fordypningskurs, fellesseminar, kontaktseminar, veiledning og rådgivning på arbeidsplassen samt hospitering under ordningsarbeidet. Formålet med opplæringstiltakene er å bygge opp og videreutvikle den arkivfaglige kompetanse som finnes i deltakerkommunene. Målgruppe for opplæringstiltakene er både arkivpersonale, saksbehandlere og ledere. IKAT ønsker å tilby arkivfaglig opplæring med høy kvalitet. Det betyr at denne opplæringen må være oppdatert og aktuell i forhold til endringer i lover og retningslinjer på området og i forhold til arkivfaget generelt. Opplæringstiltakene utgjør en viktig møteplass for utveksling av informasjon som er grunnleggende for videreutviklingen av samarbeidet mellom IKAT og kommunene. IKAT blir kjent med kommunens ansatte, og de ansatte blir kjent med IKAT og tjenestene vi tilbyr. Dagens opplæringstilbud Dagens opplæringstilbud består av sju ulike typer tiltak: 1. Grunnkurs som holdes i kommunene 2. Videregående kurs om ett enkelt tema som holdes i kommunene 3. Videregående kurs som holdes regionalt som felleskurs 4. Opplæringsseminar hos IKAT og som fellesseminar 5. Årlig kontaktseminar for kontaktpersonene og andre interesserte 6. Kortere orienteringer og foredrag om forskjellig tema som holdes i kommunene 7. Hospitering under ordningsarbeidet hos IKAT 8. Veiledning på arbeidsplassen i kommunene Grunnkurset går over to dager og kan bestilles av hver enkelt kommune eller av flere kommuner i fellesskap. Undervisningen finner fortrinnsvis sted ute i deltakerkommunene. Kurset ses på som obligatorisk for alle som til daglig er i kontakt med administrative arkiv, og arrangeres jevnlig for å fange opp nye ansatte. Det er også utarbeidet en kortversjon av grunnkurset som kan tilrettelegges spesielt for saksbehandlere/ledere eller som en oppdatering i forhold til regelverk, teknologi og faglig utvikling. Hvert år blir det i tillegg til et kontaktpersonseminar tilbudt minst ett videregående kurs. Kursene arrangeres som felleskurs, og holdes regionalt. Opplæringsseminar hos IKAT eller fellesseminar vil bestå av en kombinasjon av emner fra grunnopplæringen og fra videregående kurs. Dette vil bli tilpasset en enkelt kommune eller en gruppe ansatte. Seminarene som holdes hos IKAT vil være mer work-shop preget enn andre kurs. Det årlige kontaktpersonseminaret er et tilbud til IKATs kontaktpersoner og skal gi anledning til faglig fordypning og utvikling. Disse seminarene tar opp aktuelle arkivfaglige problemstillinger, og gir i tillegg deltakerkommunene anledning til å gi tilbakemelding på IKATs arbeid. Seminaret har etter hvert fått en fastsatt form; det har et begrenset antall tema, det går over to dager og vi prøver å hente inn eksterne forelesere med spesialkunnskaper. Kursavgiften går til å dekke kostnader ved seminaret. Ellers arrangeres kurs/veiledninger i ulike emner for enkeltkommuner og sektorer etter nærmere avtale. I tillegg til de mer formelle kursene gjennomfører også IKAT en del opplæring og veiledning på arbeidsplassen, og det er anledning for arkivpersonale fra den aktuelle kommunen til å hospitere under ordningsarbeidet. I planperioden skal IKATs opplæringstiltak utvikles videre for å tilfredsstille det behov deltakerkommunene har for arkivfaglig opplæring. Dette behovet vil variere noe fra kommune til kommune, men det legges vekt på å ta opp tema som er aktuelle og at alle sektorer i kommunen (skole, helse og sosial osv) skal få kurs tilpasset sine arkiver

7 Kurs og orienteringer Alle deltakerkommuner kan bestille kurs som allerede er utviklet. Dette er: Grunnkurs i arkiv (2 dager) Kortversjon grunnkurs (1 dag) Sentrale arkivbestemmelser og rutiner (3 timer) Periodisering og bortsetting (1 dag) Arkivloven med forskrifter (2 timer eller 1 dag) Behandling av personalarkiv (1 dag) Innsyn og tilgjengelighet - kommunale arkiv (1 dag) Behandling av personregistre (1 dag) Arkiv i grunnskolen (1 dag) Arkiv i barnehager (1 dag) Arkiv i helse- og sosialsektor (1 dag) Arkiv i teknisk sektor (1 dag) Bruk av K-koder (1 dag) Innføring av elektronisk arkiv i kommunen (1 dag) Elektronisk arkiv sentrale standarder (1 dag) Arkiv og saksbehandling (1 dag) Innføring i arkivplanlegging og bruk av Arkivplan.no (3 timer) Hospitering under ordningsarbeid (1-3 dager), hos IKAT Opplæringsseminar for nye ansatte (2 dager), hos IKAT Kurs som er planlagt i 2012: Kontaktseminar i Tromsø i mai Grunnkurs i aktuelle kommuner Bestilte kurs hos aktuelle kommuner Felleskurs om høsten I tiden framover ønsker IKAT bl.a. å utvikle følgende felleskurs: Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv Gjennomføring av bevaring, arkivbegrensning og kassasjon Praktisering av offentlighet og innsyn Digitalisering av kommunearkiv Arkiv som del av kunnskapsløftet - om arkivproduksjon og historisk metode (for pedagogisk ansatte) Priser og bestilling Grunnkurs/grunnopplæring i kommunen Felleskurs/fellesseminar Sektorkurs/temakurs i kommunen Sektorkurs/temakurs hos IKAT Opplæringsseminar for nye ansatte hos IKAT Hospitering hos IKAT Opplæring og veiledning på arbeidsplassen Gratis. Kommunene sørger for lokale og servering Kurs-/seminaravgift avhengig av hotellpris Kr per dag for inntil 15 deltakere. Kr for over 15 deltakere Kr. 500,- per deltaker Kr. 500,- per deltaker Gratis. Kommunene dekker reise og opphold Gratis Kommuner som ikke deltar i samarbeidet må betale dobbel pris for å delta på felleskurs/fellesseminar, og dobbel pris per dag for kurs de ønsker å kjøpe hos IKAT. Deltakerkommunenes opplæringsbehov kommer alltid først og blir prioritert når det gjelder kursplasser

8 ORDNINGSPLAN Vedlegg nr. 2 Ved en prioritering ut fra kvaliteten på arkivlokalene og en del praktiske hensyn ser ordningsplanen slik ut: Kommune/oppstart Salangen kommune 2. Dyrøy kommune 3. Storfjord kommune 4. Sørreisa kommune 5. Torsken kommune 6. Lenvik kommune 7. Nordreisa kommune 8. Gratangen kommune 9. Tranøy kommune 10. Ibestad kommune 11. Karlsøy kommune 12. Harstad kommune Torsken2 26. Storfjord2 27. Balsfjord kommune 28. Nordreisa2 29. Sørreisa2 30. Lenvik2 31. Skånland 32. Gratangen2 33. Tranøy2 34. Ibestad2 35. Skjervøy 36. Kvæfjord 37. Kvænangen2 13. Bardu kommune 14. Kvænangen kommune 15. Harstad2 16. Målselv kommune 17. Kåfjord kommune 18. Lyngen kommune 19. Harstad3 20. Berg kommune 21. Salangen2 22. Karlsøy2 23. Lavangen 24. Dyrøy2 38. Bardu2 39. Målselv2 40. Troms fylkeskommune 41. Kåfjord2 42. Lyngen2 43. Berg2 44. Lavangen2 45. Balsfjord2 46. Skånland2 47. Skjervøy2 48. Kvæfjord2 49. Troms fylke2 Prioriteringer i arkivordningsarbeidet Behovet for at noe raskt ble gjort med det eldste arkivmaterialet var utgangspunktet for prioriteringslisten da den opprinnelig ble satt opp. Hovedregelen for dette arbeidet er å gjøre det i mest mulig praktisk rekkefølge, for oss og for den aktuelle kommunen, og listen er blitt endret flere ganger. Nye deltakere er foreløpig blitt lagt til sist på listen. Mye av arkivmaterialet som tilhører Troms fylkeskommune er allerede ordnet og katalogisert. IKAT vil så snart som mulig sørge for at dette blir lagt inn i registreringsprogrammet ASTA og publisert via Arkivportalen.no

9 Prioritert rekkefølge Salangen Salangen2 Dyrøy Dyrøy2 Storfjord Storfjord2 Sørreisa Sørreisa2 Torsken Torsken2 Lenvik Lenvik2 Nordreisa Nordreisa2 Gratangen Gratangen2 Tranøy Tranøy2 Bjarkøy Bjarkøy2 Ibestad Ibestad2 Karlsøy Karlsøy2 Harstad Harstad2 Harstad3 Kvænangen Kvænangen2 Bardu Bardu2 Målselv Målselv2 Kåfjord Troms fylke Kåfjord2 Lyngen Lyngen2 Berg Berg2 Lavangen Lavangen2 Balsfjord Balsfjord2 Skånland Skånland2 Skjervøy Skjervøy2 Kvæfjord Kvæfjord2 Troms fylke2 hentet ordnet/ ordnet/katalogisert/i depot ordnet/katalogisert/i depot ordnet/katalogisert/i depot hentet Første ordningsrunde oppstart Kommune 21-24: 2011/2012 Kommune 25-29: 2013/2014 Andre ordningsrunde oppstart Kommune 30-34: 2015/2016 Kommune 35-39: 2017/2018 Kommune 40-44: 2019/2020 Kommune 45-48: 2021/2022 Kommune 49: 2023/

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE»

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» STRATEGIPLAN 2016-2019 1. INNLEDNING IKA Finnmark IKS er arkivdepot for 19 kommuner og Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Målsettinger og tiltak for arbeidet fremover: Handlingsplanen skisserer hovedoppgavene for IKAN i tråd med vedtektene og de føringer IKANs

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013. Innhold:

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013. Innhold: INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013 Innhold: INNLEDNING... s. 1 DELTAKERE... s. 1 ÅRSMØTE... s. 1 STYRET... s. 1 ADMINISTRASJON... s. 2 ØKONOMI... s. 3 ARBEID FOR DELTAKERNE... s. 4 ARBEID

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2014. Innhold:

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2014. Innhold: Godkjent i årsmøte 15. april 2015 INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2014 Innhold: INNLEDNING... s. 1 DELTAKERE... s. 1 ÅRSMØTE... s. 1 STYRET... s. 1 ADMINISTRASJON... s. 2 ØKONOMI... s. 4 ARBEID

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Nyheter på arkivområdet arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Innhold Endringer i sentralt lovverk: kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven Kommune- og regionreformen

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Fylkesmannens faglige tilrådning Anmodningsvedtak nr. 691: "Stortinget ber regjeringa syta for at fylkesmennene kjem med sin tilråding om kommunestrukturen i fylket etter at kommunane har gjort sine vedtak

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Handlingsplan 2015/2016

Handlingsplan 2015/2016 Handlingsplan 2015/2016 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnede mål og retningslinjer for driften av IKA Opplandene i 2015. I planen beskrives også virksomhetens formål

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannens faglige tilrådning

Fylkesmannens faglige tilrådning Pågående reformer Kommunereformen Nye oppgaver til større og mer robuste kommuner Endring av inntektssystemet Regionreformen Oppgavene til regionene Fylkesmannsstrukturen Fylkesmannens faglige tilrådning

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms

Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6. Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms Sentral FKB-lagring og overgang til FKB 4.6 Merethe Rødum, Geovekstsamling for Troms 2016-11-30 Film om Sentral lagring av FKB-data http://video.kartverket.no/ sentral-lagring-av-fkb-data Agenda 1.Sentral

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms

Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Mai 2014 Skatteinngangen pr. april 2014 i kommunene i Troms Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015 - Kommunal- og moderniseringsdepartementets oversikt over løpende inntektsutjevning - Kommunenes

Detaljer

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke

Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms fylke Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 13.10.2009 2009/3922-4 331.2 Asle Tjeldflåt 77642045 Deres dato Deres ref. Alle kommunene i Troms Fordeling av ordinære skjønnsmidler for 2010 for Troms

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Troms

Implementering av utbyggingsprogram Troms Implementering av utbyggingsprogram Troms SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider FUNNKe OSO Finnsnes 22.05.2013 Innhold 1. Mål

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Geir Magnus Walderhaug

Geir Magnus Walderhaug Geir Magnus Walderhaug g.m.walderhaug@admin.uio.no Leder Region øst, Norsk Arkivråd Rådgiver, Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon, UiO 15. februar 2011 Kilder De neste

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar

Kultur- og helsekomiteens innstilling vil bli lagt inn i slutten av saka når saksprotokollen er klar SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 13/2916-4 Løpenr.: 7741/13 Arkiv: C61 SAKSARKIV Saksbehandler: Knut Werner Hansen BIBLIOTEKUTVIKLING OG STATISTIKK 2012 Fylkesordførers innstilling til v e d t a k: ::: Kultur-

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling

Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Arktisk landbrukskonferanse, Tromsø 29.03.2017 Utfordringer jordvern vs. tettstedsutvikling Toril Wikesland, Norges Bondelag Matjord omdisponeres og bygges ned 1901 Harstad (-2012).. 1902 Tromsø 41 1903

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen)

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor, i dette tilfellet

Detaljer

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS?

HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? HVILKEN EFFEKT VIL BEFOLKNINGSUTVIKLING OG KOMMUNEØKONOMI HA FOR PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNENE I TROMS? PLANLEGGER KOMMUNENE FOR DEN RIKTIGE UTVIKLINGEN? Asle Tjeldflåt, økonomirådgiver fmtratj@fylkesmannen.no

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012

ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012 ARKIVNØKKEL FOR IKAH 2012 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 Årsmelding og statistikk 001 Regelverk, instruks, føresegn 002 Rammekonsesjon for personregister 003 Høyringsfråsegn 004

Detaljer

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Foredrag på IKATs kontaktseminar 2004 av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKAT Innhold Hva innebærer vedlikehold og langtidslagring? Bevaring og sikring

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Postjournal

Postjournal Postjournal 27-11-2017-17-12-2017 Innhold: Forespørsel om kontaktperson og Informasjon fra Skånland kommune Sakstittel: Kommunesammenslåing og arkivfaglig bistand Doknr: 2017/170-5 (2017/682) Journaldato:

Detaljer

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017.

Troms fylke er tildelt en skjønnsramme for 2018 på 100,7 mill. kr., en reduksjon på 11,5 mill. kr. fra 2017. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 13.09.2017 2017/4213 331.2 Deres dato Deres ref. 15.06.2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise /

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise / Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Marianne Winther Riise 77 64 20 42 14.09.2015 2015/3830-2 331.2 Deres dato Deres ref. 29.06.2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Grunnkurs arkiv. Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Grunnkurs arkiv Kjetil Reithaug arkivsjef Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Dagens meny 0900-1130 1130 lunsj 1215-1500 Gode og grunnleggende kunnskaper om arkiv, slik at saks- og dokumentbehandlingen

Detaljer

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode /

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Oddvar Brenna Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 21 74 16.10.2015 2015/2026-4 420.0 Deres dato Deres ref. Adresse1iste Invitasjon til plan- og

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform

Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Regionreformen, fremtidig FM-struktur og kommunereform Om endring.. Det eneste som ikke kan endres, er at endringer alltid vil finne sted.(s.a.jessen) Hva skjer? 18 embeter er blitt til 16 Agder ett

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Notat til strategigruppen for Samdok-kommunale arkiv Fra: Ingrid Nøstberg og Torleif Lind Dato: 26.01.2016 Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Sammendrag Dette notatet er en del av SAMDOK-prosjektets

Detaljer

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling

Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Fra Ny GIV til helhetlig kvalitetsutvikling Sture Flaaten og Renate Thomassen Tromsø 28. mai 2013 Utdanningsetaten Årsbudsjett 2013; 977 mill. kroner 15 skoler inkl SMI Ca 1500 ansatte Ca 6200 elever Ca

Detaljer

ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon

ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon ARKIVLEDER I KOMMUNEN - oppgaver, fullmakter, posisjon 1. Aktuelle arkivbestemmelser 2. Hva er en arkivleder? 3. Arkivlederens ansvar og oppgaver 4. Hvordan få gjennomført arkivtiltak? 5. Egenutvikling

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen

Kommunereformen i Troms status og veien videre. v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Stortinget har pålagt kommunene et utredningsansvar Regjeringen

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Per-Willy Amundsen. Tromsø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Per-Willy Amundsen Tromsø, 12.10.2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge for

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Kommunereformen og IKA Trøndelags eierkommuner

Kommunereformen og IKA Trøndelags eierkommuner Kommunereformen og IKA Trøndelags eierkommuner Orientering om arbeidet ved IKA Trøndelag med sikte på å gjøre eierkommunen best mulig rustet til å møte kommunereformen på arkivfagets premisser MÅL FOR

Detaljer

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Årsrapport 2016...1 Tromsø byarkiv...1 Byarkivet...3 1.1. Satsningsområder i 2016... 3 1.2. Forespørsler

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Troms Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Troms Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom sektorene.

Detaljer

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen

Status - kommunereformen. fylkesmann Bård M. Pedersen Status - kommunereformen fylkesmann Bård M. Pedersen «Primærhelsemeldingen er kommunereformens siamesiske tvilling»(helse- og omsorgsminister Bent Høie) «Kommunereformen går ikke over, fordi utfordringene

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms

Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms 18.12.08 Under følger en oversikt over kulturlandskapsområder i Troms som er registrert som nasjonalt eller regionalt verdifulle. Utvelgelsen er

Detaljer

Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret

Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret 16.02.2011 Innhold Informasjon om KDRS Tilblivelsen Deltakere Formål og målsetning Finansiering KDRS rolle mot fagsystemer Tilblivelsen Tanken om et nasjonalt

Detaljer