INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING Innhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013. Innhold:"

Transkript

1 INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013 Innhold: INNLEDNING... s. 1 DELTAKERE... s. 1 ÅRSMØTE... s. 1 STYRET... s. 1 ADMINISTRASJON... s. 2 ØKONOMI... s. 3 ARBEID FOR DELTAKERNE... s. 4 ARBEID FOR ANDRE KOMMUNER... s. 7 OPPSUMMERING... s. 8 Vedlegg til årsmelding: I Arbeid for hver enkelt kommune..... s. 9

2 INNLEDNING VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) var i 2013 et interkommunalt selskap eid av 23 kommuner i Troms. Institusjonen har som mål å bygge opp arkivfaglig kompetanse og forskriftsmessig arkivvern på vegne av sine deltakerkommuner. IKATs hovedoppgave er å stå for bevaring og formidling av sentral samfunnsmessig dokumentasjon, og for minnebevaring. Virksomheten er etablert i tilknytning til Statsarkivet i Tromsø. Alle kommuner i Troms og Troms fylkeskommune har anledning til å delta i selskapet. DELTAKERE 23 kommuner deltok i ordningen i 2013: Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Gáivuona/Kåfjord, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen/Loabága, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Skånland, Storfjord/Omasvuona/Omasvuonon, Sørreisa, Torsken og Tranøy og Troms fylke. ÅRSMØTE Årsmøte i representantskapet ble holdt 23. april i Statsarkivet i Tromsø. 13 av deltakerkommunene var representert på årsmøtet. Disse utgjorde 69,5 % av eierandelene. STYRET Før årsmøtet besto styret av: Lars Klaus Mosli (leder), Balsfjord kommune, Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune, Laila Kristoffersen (nestleder), Skånland kommune og Ann Tobiassen, Troms fylkeskommune. Varamedlemmer var: 1. Robert Robertsen, Karlsøy kommune 2. May Unni Ertsås, Bjarkøy kommune 3. Gun-Britt Bjerkeli, Lavangen kommune 4. Leif Erik Mikkelsen, Bardu kommune Etter årsmøtet besto styret av: Lars Klaus Mosli (leder), Balsfjord kommune, Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune, Laila Kristoffersen (nestleder), Skånland kommune og Ann Tobiassen, Troms fylkeskommune. Varamedlemmer ble: 1. Robert Robertsen, Karlsøy kommune 2. Ellinor Evensen, Nordreisa kommune 3. Gun-Britt Bjerkeli, Lavangen kommune 4. Leif Erik Mikkelsen, Bardu kommune Valgkomité ble utpekt av representantskapet, og består av Svein Bogstrand (leder), Kvænangen kommune, Ellen Myrmel, Salangen kommune og Frode Schultz, Skjervøy kommune. Styret har hatt 3 styremøter i 2013, og behandlet til sammen 20 saker. Styret har fått utbetalt møtegodtgjørelse på kr i Hvert kommunalt oppnevnt styremedlem har mottatt en godtgjørelse på kr per møte. Styrets leder mottar i tillegg en årlig godtgjørelse på kr , og styrets nestleder en godtgjørelse som utgjør kr per år. IKATs arkivsjef fungerer som sekretær for styret, og har ansvar for å forberede styre- og årsmøtesaker. Solveig Heløe Olsen har representert IKATs ansatte i styret. Vararepresentant har vært Ole-Bjørn Fossbakk. 1

3 ADMINISTRASJON GENERELT IKAT har vært i drift siden høsten 1992, er vel etablert og fungerer godt som arkivinstitusjon med et bredt tjenestetilbud. Totalt ble det brukt rundt 29 ukeverk på administrasjon, organisasjonsarbeid og saksbehandling for styre og representantskap. Dette er 4 ukeverk mindre enn i KONTOR OG MAGASIN IKAT disponerte i 2013 kontor- og magasinplass i Statsarkivet i Tromsø. Leieutgiftene utgjorde kr Dette er kr mer enn i 2012, og har sin årsak i behovet for mer magasinkapasitet samt en indeksregulering av leien. 27. september ble brev med oversikt over IKATs framtidige leiebehov oversendt Statsarkivet i Tromsø. DATALØSNING IKAT inngikk våren 2008 avtale med IT Partner, Tromsø AS om etablering og drift av serverløsning og datanettverk. Samarbeidet fungerer godt, og det ble holdt 7 driftsmøter i YTRE MILJØ Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. PERSONALE Ansatte IKATs personale har i 2013 bestått av: Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef Frøydis Antonsen, rådgiver Solveig Heløe Olsen, rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk, rådgiver Kirsten Holiman, 1. konsulent (engasjert) Tommy Eirik Raklev, regnskapsfører (timebasis) Viktor Engelhardt, ekstrahjelp/sekretær (timebasis) Kurs og seminar april deltok Antonsen på Det 6. Norske arkivmøte, i Ålesund September deltok Antonsen og Fossbakk på KAI-konferansen, i Balestrand. 14. mai deltok Heløe Olsen og Holiman på et Webseminar om elektronisk sak og arkiv, i regi av Software Innovation november deltok Fossbakk og Heløe Olsen på KDRS-samling i Trondheim desember deltok Fossbakk og Heløe Olsen på SAMDOK-konferansen Arkiv i e-forvaltning, i Oslo. Møter 9. april deltok Bjørnå på møte i Riksarkivet om Arkivverkets oppfølging av Arkivmeldingen. 7. oktober og 4. november deltok Heløe Olsen i telefonmøte med KDRS om digitalt depot. 6. mars og 14. oktober deltok Heløe Olsen i telefonmøte med Frontkom om utvikling og drift av nye nettsider. Verv Hilde E. Bjørnå representerte LLP i styret til ABM-media AS, og deltok på 4 styremøter. Ole-Bjørnå Fossbakk har fungert som lokalt tillitsvalgt for Samfunnsviterne. 2

4 Prosjekter I 2013 deltok IKAT i følgende eksterne prosjekter: Arkivplan.no (digitalt verktøy for arkivplanlegging) Arkheion (fagblad for enkelte av kommunearkivinstitusjonene) Prosjekt arkivbeskrivelse, standardisering og registreringsprinsipper, i regi av kommunale arkivinstitusjoner (KAI) Møtebøker på nett, i regi av ASTA Foredrag, høringer, uttalelser 13. januar avga Fossbakk høringsuttalelse til Riksarkivet vedrørende nye regler for bevaring og kassasjon for kommunal sektor. 15.november oversendte Bjørnå brev til Riksarkivet med innspill til Arkivverkets tilsynsarbeid. Studier De faste ansatte har til rådighet en uke til egenstudier hvert år. I 2013 fordypet personalet seg i følgende tema: Elektronisk arkiv (Heløe Olsen) Norsk historie tallet (Fossbakk) Salangsverket (Holiman) Antonsen og Bjørnå gjennomførte ikke leseuke Arbeidsmiljø IKAT har et godt arbeidsmiljø. Det har vært en fallskade ved virksomheten i Dette er meldt NAV i tråd med gjeldende regelverk. Det har ikke vært andre ulykker i tilknytning til virksomheten i Sykefraværet utgjorde til sammen 30,3 ukeverk. Dette er 18,7 ukeverk mindre enn i Spesielle tiltak er ikke satt i verk for å redusere det høye sykefraværet da dette ikke anses som arbeidsrelatert. Sykemeldte er blitt fulgt opp i samsvar med gjeldende regelverk. Representantskapets leder, Vidkunn Haugli, besøkte IKAT 16. januar, og arbeidet i institusjonen ble diskutert med personalet februar ble det arrangert personaltur til Edinburgh for de ansatte. Det ble gjennomført oppfølgingssamtaler med alle ansatte i Likestilling Det ble ikke blitt satt i verk særskilte tiltak med hensyn til likestilling i Lønn 19. september ble det avholdt lønnspolitisk drøftingsmøte. 17. oktober ble det gjennomført lønnsforhandlinger. Tidsbruk Det ble i 2013 brukt 7 ukeverk på kurs og seminarer, møter, verv, prosjektdeltakelse og egenstudier. ØKONOMI GENERELT OM INNTEKTER OG UTGIFTER IKATs økonomiske grunnlag besto i sin helhet av driftstilskudd fra kommunene. Tilskuddet var i 2013 sammensatt av et grunnbeløp på kr samt kr. 15 per innbygger. Troms fylkeskommune betaler kr. 3 per innbygger. Dette ga institusjonen et inntektsgrunnlag på kr i I tillegg til dette kommer kr i renteinntekter, overskudd fra kursvirksomhet på kr , kr i depotinntekt, og salg av tjenester til kommuner utenfor ordningen på kr Samlet driftsinntekt, når utgifter til kursvirksomhet, innkrevd mva og refusjoner er trukket fra, utgjorde kr

5 RESULTAT 2013 Resultatregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Dette er mer enn budsjettert, og skyldes hovedsakelig at lønnsutgiftene ble mindre enn forventet. Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet, og arkivets stilling ved årsskiftet. Det har etter regnskapsårets utløp ikke inntrådt forhold som er av betydning for bedømmelsen av arkivets stilling. Det er styrets holdning at eventuelle driftsmessige overskudd skal plasseres i disposisjonsfond, mens underskudd dekkes av fri egenkapital. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON Regnskapsfører i 2013 har vært Tommy Eirik Raklev, Tromsø. Revisjon ble utført av Lyngen Revisjon AS, ved Jan Einar Sætre. FORTSATT DRIFT Fortsatt driftsforutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. ARBEID FOR DELTAKERNE KURS OG OPPLÆRINGSTILTAK IKATs opplæringstiltak i 2013 har bestått av: kontaktseminar felleskurs temakurs for enkelte kommuner/virksomheter veiledning på arbeidsplassen 19. mars veiledet Antonsen 6 ansatte ved Breivang videregående skole, i Tromsø, i forberedelse og gjennomføring av avlevering til depot. 1. februar besøkte Antonsen Silsand barneskole for å veilede 2 ansatte i arkivrutiner, og å gjennomgå bortsatt arkivmateriale. 8. mars holdt Antonsen og Fossbakk kurset Arkiv, arkivansvar og avlevering til depot, for 20 ansatte i Nordreisa kommune, på Storslett. Det årlige Kontaktseminaret ble arrangert i Tromsø mai. Det var 30 deltakere på seminaret, som hadde flere tema mai veiledet Antonsen og Fossbakk 2 ansatte i Ibestad kommune i listeføring, pakking og avlevering av arkivmateriale til depot. 13. juni holdt Bjørnå og Fossbakk kurset Arkiv og saksbehandling for 15 deltakere, i Gratangen kommune. 21. juni holdt Fossbakk Arkivplankurs for 3 deltakere fra Balsfjord kommune, i Tromsø. 2. oktober holdt Bjørnå kurset Behandling av sensitive opplysninger på Landsdelssamling for PP-tjenesten i Nord-Norge og Statsped, i Tromsø. Det var 11 deltakere på kurset. 4

6 14. november holdt Bjørnå felleskurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, for 47 deltakere. Det var til sammen 136 deltakere på IKATs kurs- og opplæringstiltak i Totalt ble det brukt rundt 6,5 ukeverk på dette arbeidsområdet. INFORMASJON OG VEILEDNING I 2013 var IKAT på 7 besøk og/eller befaringer i deltakerkommunene. IKAT har skriftlig og muntlig svart på en rekke henvendelser fra deltakerne. Dette er spørsmål knyttet til både regelverk, arkivrutiner, arkivlokaler og til materiale som oppbevares i depot. Til sammen ble det registrert rundt 363 henvendelser av denne typen. IKATs nettside brukes til å legge ut informasjon om aktiviteter og tjenester, og til å holde kommunene oppdatert om endringer i relevant regelverk, arkivfaglige nyheter o.a. IKAT har også i 2013 deltatt i samarbeidet om utgivelse av fagbladet Arkheion. Flere eksemplar av tidsskriftet blir sendt alle deltakerkommuner. I tillegg har IKAT jevnlig kontakt og utveksler informasjon over telefon og e-post med arkivledere, arkivansvarlige og andre ansatte i kommunene som deltar i ordningen. 22. mars ble rundskriv med informasjon om Vergemålsreformen og behandling av arkiv som tema sendt alle deltakerkommunene. Det ble i 2013 brukt rundt 22,4 ukeverk på dette arbeidsområdet. Dette er 1,4 flere ukeverk enn i ARBEID MED ARKIVPLANER Gjeldende regelverk krever at offentlige organ til enhver tid skal ha en ajourført arkivplan. Det vil si en fullstendig oversikt over arkivproduksjonen og arkivforvaltningen i en kommune. Formålet er økt effektivisering og styring på arkivfeltet. IKAT stiller det digitale verktøyet Arkivplan.no til rådighet for deltakerkommunene, hjelper til med å organisere og strukturere arbeidet. I tillegg kvalitetssikrer IKAT all informasjon som legges inn i planene. 21 av deltakerkommunene har hittil registrert seg på Arkivplan.no, og er i gang med arkivplanarbeidet. IKAT måtte i 2013 nedprioritere arbeidet med arkivplaner på grunn av personalsituasjonen. Det ble bare brukt 3 ukeverk på dette arbeidsområdet. DEPOTTJENESTER Papirbasert arkivmateriale IKAT var blitt valgt som depotløsning av 22 deltakerkommuner i 2013, og oppbevarte til sammen hyllemeter eldre og avsluttet arkiv for disse. I tillegg kommer 443 hyllemeter arkiv fra etter 1980 som er deponert hos IKAT av kommuner som mangler bortsettingsarkiv. 15. mars ble brev med reviderte Retningslinjer for avlevering av eldre og avsluttet arkiv, oversendt alle aktuelle deltakerkommuner. IKAT mottok til sammen 6 avleveringer på til sammen 76,2 hyllemeter arkiv til arkivdepot i Dette er betydelig mindre enn i skriftlige brukerhenvendelser fra kommunene og øvrig publikum ble besvart. 5

7 Dette er like mye som året før. Av disse gjaldt 21 henvendelser dokumentasjon av rettigheter eller andre velferdsformål, 49 henvendelser gjaldt forvaltningens eget behov for informasjon, 24 gjaldt lokalhistoriske undersøkelser eller opplysninger om slekt og 1 dreide seg om forskning. I tillegg besvarte IKAT 136 henvendelser per telefon og e-post om arkivmateriale som oppbevares i depot. Dette er litt færre enn i Elektronisk arkivmateriale Det ble i året som gikk arbeidet videre med å utvikle depottjenestene som gjelder elektronisk arkivmateriale. I 2013 ble det arbeidet med å informere og veilede kommunene i rutiner og metode for avlevering av elektronisk arkivmateriale. Særlig vekt er blitt lagt på periodiske rutiner og krav om deponering av kopi av databaser i forbindelse med periodisering. Resultatet av denne innsatsen målt i antall deponeringer av uttrekk er imidlertid ikke oppløftende. Det er til sammen bare kommet inn 4 utrekk fra 4 kommuner. Disse er deponert hos IKAT, og skal sikres og vedlikeholdes. Arbeidet med tjenester knyttet til digitalt depot ble omorganisert i løpet av 213. IKAT forventer at resultater av dette vil komme i løpet av 2014, og skal kunne måles i et betydelig større antall deponeringer. Totalt ble det brukt rundt 30 ukeverk på arbeidet med depottjenester knyttet til eldre og avsluttet arkiv. Dette er 5 ukeverk mindre enn i 2012 og kommer av vakanse i stillingen som rådgiver knyttet til digitalt depot. ARBEID MED PERSONREGISTRE IKAT er depot for sensitive kommunale personregistre. En del tid brukes på å veilede arkivskaperne i rutiner for avlevering. 6,5 hyllemeter personregistermateriale ble ordnet og registrert. IKAT mottok til sammen 21 avleveringer av personregistermateriale i Dette utgjorde til sammen rundt 77 hyllemeter. 127 brukerhenvendelser, som gjaldt innsyn i personopplysninger, ble behandlet. IKAT oppbevarer og betjener ved årsskiftet til sammen rundt 672 hyllemeter kommunale personregistre. Dette er et resultat av til sammen 203 avleveringer. Totalt ble det brukt 24,6 ukeverk på dette arbeidsområdet. Dette er 14,4 ukeverk mindre enn i TILGJENGELIGGJØRING OG FORMIDLING Ordning og katalogisering I året som gikk ble det ordnet og registrert 47 hyllemeter eldre arkiv. Dette er på samme nivå som forrige år. Arbeidet med å tilgjengeliggjøre eldre og avsluttet arkiv gjennom ordning og katalogisering er blitt opprioritert av flere grunner. Blant annet opplever vi en klart økning i antall henvendelser som gjelder tilgang til rettighetsdokumentasjon. Utstyr for digitalisering av lydkassetter ble innkjøpt og tatt i bruk i kassetter livsløpsintervjuer tilhørende Berg kommune ble digitalisert. 6

8 Tilgjengelige arkiver er også en forutsetning for å kunne formidle kunnskap om innholdet i kommunearkivene - og deres kulturhistoriske kontekst - til besøkende og andre arkivbrukere. IKAT oppbevarer totalt rundt 127 hyllemeter eldre arkiv i påvente av ferdig ordning og katalogisering. Det ble brukt 37 ukeverk på dette arbeidsområdet. Dette er samme antall som i I 2013 fikk 35 besøkende veiledning i bruk av, og tilgang til, arkivmateriale IKAT forvalter. 9 av disse var besøkende på lesesalen, og det ble lånt ut 44 forskjellige arkivstykker. 37 henvendelser fra publikum per telefon og e-post om eldre og avsluttet arkiv ble registrert. Det ble bruk rundt 3 ukeverk på dette arbeidsområdet. Dette er 2 ukeverk mindre enn i Publikumstjenester Vår lesesal er åpen fra 9 15 på alle ukedager, og en av IKATs ansatte er alltid tilgjengelig for besøkende. På vår nettside finnes oversikt over alt tilgjengeliggjort kommunalt arkivmateriale, og interesserte kan enkelt skaffe seg kopier av arkivkatalogene vi produserer. Denne informasjonen er også å finne på lesesalen, som vi deler med Statsarkivet i Tromsø. 1. mars besøkte 4 ansatte fra sekretariatet til Oppreisningsordningen for barnehjemsbarn IKAT og Statsarkivet i Tromsø. Det ble holdt et felles orienteringsmøte hvor vi presenterte institusjonenes ansvarsområde, arkivmateriale og saksbehandlingsrutiner. Problemstillinger i forhold til tidsfrister, arkivrutiner og ulike typer arkivmateriale ble diskutert. En ansatt fra Tromsø bibliotek og byarkiv deltok også på møtet. 7. oktober hadde IKAT besøk av 17 mastergradsstudenter fra Institutt for historie, UiT. Studentene fikk en kort introduksjon til faget arkiv og emnet arkivkunnskap. En omvisning, og diskusjon og spørsmålsrunde inngikk også i programmet. 5. juni hadde IKAT besøk av 4 ansatte fra IKA Finnmark. Det ble orientert om IKATs arbeid på ulike arkivfaglige felt, og rekruttering av arbeidstakere ble diskutert. ARBEID FOR ANDRE KOMMUNER TROMSØ KOMMUNE 4 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november. 6. februar tok IKAT imot 18 hyllemeter personregistermateriale fra Sosialtjenesten. 30. august tok IKAT imot 0,01 hyllemeter personregistermateriale fra Olderbakken skole. 30. oktober tok IKAT imot 0,1 hyllemeter personregistermateriale fra Tromvik skole. IKAT behandlet 47 brukerforespørsler som gjaldt innsyn i avleverte personopplysninger. Det oppbevares til sammen 115,36 hyllemeter personregistermateriale. Dette er et resultat av 27 avleveringer. IKAT har besvart 36 henvendelser om rådgivning og veiledning i håndtering av personregistermateriale. 7

9 HARSTAD KOMMUNE 30 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv fra Harstad, Trondenes og Sandtorg kommuner ble gjennomgått på nytt i forbindelse med samordning og avslutning av katalogiseringen. 23. oktober tilbakeførte Fossbakk og Engelhardt 50,8 hyllemeter eldre arkiv og 16,8 hyllemeter personregistermateriale til Harstad kommune. 8 brukerforespørsler vedrørende opplysninger fra eldre arkiv ble behandlet. IKAT behandlet 13 brukerforespørsler som gjaldt innsyn i avleverte personopplysninger. IKAT har besvart 17 henvendelser om rådgivning og veiledning i håndtering av arkiv. NORD-TROMS REGIONRÅD Daglig leder deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november. gjennomført så mange kommunebesøk og/eller befaringer som planlagt. Tjenesteproduksjonen er blitt fordelt mellom kommunene så godt som mulig, Vi ser at tidsbruken på hver enkelt kommune både utjevner seg over tid, og i stor grad avhenger av kommunenes egen innsats og prioriteringer på arkivfeltet. Tromsø, 27. mars 2014 Styret for Interkommunalt arkiv Troms Laila Kristoffersen nestleder Jan-Eirik Nordahl styremedlem OPPSUMMERING På grunn av høyt sykefravær har IKAT i 2013 ikke hatt kapasitet til å tilby alle sine tjenester på normalt nivå. Tjenesteproduksjonen har imidlertid vært mye høyere enn forrige år. Det er blitt brukt mest tid på depottjenester, tilgjengeliggjøring, og på informasjon og veiledning. Det vil si at vi har prioritert brukerforespørsler og de kommuneansattes daglige behov for veiledning, kurs og opplæring Arbeidet med arkivplanlegging og med utvikling av flere publikumstjenester er blitt prioritert ned som følge av personalsituasjonen. Det har ikke blitt Ann Tobiassen Styremedlem Ellinor Evensen 2. varamedlem Ole-Bjørn Fossbakk ansattes representant, vara 8

10 ARBEID FOR HVER ENKELT KOMMUNE Vedlegg I Balsfjord Kommunen hadde 2 deltakere på Kontaktseminar i Tromsø, mai 9 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november 3 ansatte deltok på Arkivplankurs holdt av Fossbakk 21. juni., i Tromsø 14. mars ble 1,4 hyllemeter arkiv etter Forliksrådet overført til IKAT 27. juni ble 0,32 hyllemeter (17 kassetter) etter Balsfjordseminaret overlevert IKAT Av personregistermateriale oppbevares 25 hyllemeter fra 12 avleveringer IKAT behandlet 9 saker om bruk av avlevert personregistermateriale 216,3 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT 1,72 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT 1 elektronisk uttrekk er mottatt og sikret hos IKAT 4 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot ble besvart IKAT registrerte 22 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Bardu 4 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november 26. September besøkte Bjørnå kommunen. Formålet med besøket var oppstart av arkivplanarbeidet og veiledning i bruk av Arkivplan.no Av personregistermateriale oppbevares 5 hyllemeter fra 4 avleveringer IKAT behandlet 1 sak om bruk av avlevert personregistermateriale IKAT registrerte 13 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Berg 50 kassetter med livsløpsintervjuer ble digitalisert og katalogisert 2. oktober ble 1,4 hyllemeter arkiv fra etter 1980 overført til IKAT 2. oktober ble 0,4 hyllemeter personregistermateriale overført fra Sosialtjenesten 2. oktober ble 1,8 hyllemeter personregistermateriale overført fra Skaland og Senjahopen skole 2. oktober ble 2,6 hyllemeter personregistermateriale overført fra Berg Helsestasjon Av personregistermateriale oppbevares 12,15 hyllemeter fra 12 avleveringer IKAT behandlet 1 sak om bruk av avlevert personregistermateriale 27,4 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot 4,3 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT IKAT oppbevarer 21,2 hyllemeter eldre arkiv i påvente av ordning og katalogisering Det ble besvart 2 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 2 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Dyrøy Ingen ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. November 3. mai ble 3,8 hyllemeter personregistermateriale overført fra Legekontoret Av personregistermateriale oppbevares 10,9 hyllemeter fra 5 avleveringer 9

11 IKAT behandlet 1 sak om bruk av avlevert personregistermateriale IKAT oppbevarer ca. 49 hyllemeter eldre arkiv i påvente av ordning og katalogisering 1 elektronisk uttrekk er mottatt og sikret hos IKAT IKAT registrerte 1 henvendelse per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Gáivuona/Kåfjord 2 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. November 6. mars tok IKAT imot 0,2 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv fra Røde kors sykestue, til depot 6. mars ble 4,6 hyllemeter personregistermateriale overført fra PRO-tjenesten 18. mars ble 8,3 hyllemeter personregistermateriale overført fra Birtavarre legekontor 15. mai ble 11,8 hyllemeter personregistermateriale overført fra Legekontoret 16. april ble 2,2 hyllemeter personregistermateriale overført fra PRO-tjenesten 28. november ble 0,3 hyllemeter personregistermateriale overført fra PRO-tjenesten 28. november mottok IKAT 1,2 hyllemeter arkiv fra etter 1980 overført fra PU-tjenesten Av personregistermateriale oppbevares 44,1 hyllemeter fra 11 avleveringer IKAT behandlet 1 sak om bruk av avlevert personregistermateriale 43,3 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT 9,7 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 5 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 40 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Gratangen Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktseminar i Tromsø, mai 13. juni besøkte Bjørnå og Fossbakk kommunen. Formålet med besøket var gjennomføring av kurset Arkiv og saksbehandling samt en oppfølging av arkivplanarbeidet. 10. juli ble utarbeidet et internt notat fra besøket 13. juni og kopi ble oversendt kommunen Av personregistermateriale oppbevares 3,2 hyllemeter fra 4 avleveringer 42,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT 5,6 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT IKAT registrerte 4 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Ibestad Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktseminar i Tromsø, mai 1 ansatt deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november Av personregistermateriale oppbevares 2,8 hyllemeter fra 4 avleveringer Det ble besvart 1 henvendelse vedrørende informasjon fra eldre og avsluttet arkiv IKAT registrerte 18 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Karlsøy Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktseminar i Tromsø, mai 3 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv ble ordnet og katalogisert 18. november ble 0,55 hyllemeter eldre arkiv overført til depot 18. november ble 4,55 hyllemeter fra etter 1980 overført til IKAT Av personregistermateriale oppbevares 12 hyllemeter fra 5 avleveringer IKAT behandlet 3 saker om bruk av avlevert personregistermateriale 57,75 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT 10

12 80,6 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 7 henvendelse vedrørende materiale som er avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 12 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Kvæfjord 31,6 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT 56,9 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 3 henvendelser vedrørende materiale som er avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 4 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Kvænangen 1. januar mottok IKAT 0,5 hyllemeter likningsmateriale fra Statsarkivet i Tromsø, til depot Av personregistermateriale oppbevares 1,75 hyllemeter fra 3 avleveringer 26,9 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT Det ble besvart 5 henvendelser vedrørende materiale som er avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 8 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Lavangen Kommunen hadde 2 deltakere på Kontaktseminar i Tromsø, mai 8. mai ble brev om behandling av røyk- og sotskadet materiale oversendt kommunen 12. juni ble 7,5 hyllemeter personregistermateriale overført fra Sosialtjenesten 12. juni ble 1,3 hyllemeter personregistermateriale overført fra Barneverntjenesten Av personregistermateriale oppbevares 10,8hyllemeter fra 4 avleveringer Til sammen 12,1 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat IKAT oppbevarer i tillegg 30 hyllemeter eldre arkiv i påvente av ordning og katalogisering Det ble besvart 1 henvendelse vedrørende materiale som er avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 10 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Lenvik Kommunen hadde 6 deltakere på Kontaktseminar i Tromsø, mai 5 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. November 1. februar besøkte Antonsen Silsand barneskole. Formålet med besøket var gjennomgang av arkivrutiner og materiale i bortsettingsarkiv 25. september ble 7,6 hyllemeter personregistermateriale overført fra PPT Midt-Troms Av personregistermateriale oppbevares 148,75hyllemeter fra 33 avleveringer IKAT behandlet 15 saker om bruk av avlevert personregistermateriale 146,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT 27 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 16 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 34 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Lyngen 11

13 2 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november 28. januar mottok IKAT 0,1 hyllemeter avsluttet arkiv (5 kassetter) fra Oppvekstavdelingen 28. juni ble 1,5 hyllemeter personregistermateriale overført fra Lenangen skole Av personregistermateriale oppbevares 16,35 hyllemeter fra 8 avleveringer IKAT behandlet 1 sak om bruk av avlevert personregistermateriale 102,6 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat 110,5 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 4 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 8 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Målselv Av personregistermateriale oppbevares 23,4 hyllemeter fra 21 avleveringer IKAT behandlet 4 saker om bruk av avlevert personregistermateriale 98 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat 13,4 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 1 henvendelse vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot 1 elektronisk uttrekk er mottatt og sikret hos IKAT IKAT registrerte 4 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Nordreisa 5 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. November mars besøkte Antonsen og Fossbakk kommunen. Formålet var å veilede i avleveringsrutiner, hjelpe til med kartlegging av eldre arkivmateriale og å holde kurset Arkiv, arkivansvar og avlevering for 20 ansatte ved Sonjatun helsesenter. 7. mai ble det et notat om listeføring av arkivmateriale i bortsettingsarkiv ved Sonjatun og den videre oppfølging av avleveringsarbeidet oversendt kommunen. 1. januar ble 0,8 hyllemeter arkivmateriale utlånt til arkivprosjekt i Statsarkivet overført til IKAT 7. mai ble 1,2 hyllemeter personregistermateriale overført fra Voksenopplæringen 2. juli ble 3,3 hyllemeter personregistermateriale overført fra helsesøstertjenesten Av personregistermateriale oppbevares totalt 12,8 hyllemeter fra 7 avleveringer IKAT behandlet 2 saker om bruk av avlevert personregistermateriale 0,8 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat 27 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv oppbevares i påvente av ordning og katalogisering Det ble besvart 3 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot 1 elektronisk uttrekk er mottatt og sikret hos IKAT IKAT registrerte 17 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Salangen Kommunen hadde 4 deltakere på Kontaktseminar i Tromsø, mai 1 ansatt deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november Av personregistermateriale oppbevares 10,6 hyllemeter fra 6 avleveringer IKAT behandlet 3 henvendelser om bruk av avlevert personregistermateriale 14 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv ble ordnet og katalogisert 66,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot 5,1 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 3 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot 12

14 IKAT registrerte 9 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv. Skjervøy Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktseminar i Tromsø, mai 43,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat Det ble besvart 1 henvendelse vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 1 henvendelse per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv. Skånland 24. oktober hentet Engelhardt og Fossbakk inn 19,15 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv til depot 24. oktober ble 7,2 hyllemeter arkiv fra etter 1980 overført til IKAT 66,95 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat 10,6 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 1 henvendelse vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 8 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv. Storfjord Kommunen hadde 2 deltakere på Kontaktseminar i Tromsø, mai 1 ansatt deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november Av personregistermateriale oppbevares 5 hyllemeter fra 2 avleveringer 10 hyllemeter eldre arkiv blir oppbevart i påvente av ferdig ordning og katalogisering 15,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat 1 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 2 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 7 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Sørreisa Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktseminar i Tromsø, mai Ingen ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. November 27. juni ble 0,6 hyllemeter arkiv (7 kassetter) overført fra Sørreisa historielag Av personregistermateriale oppbevares 16 hyllemeter fra 12 avleveringer IKAT behandlet 1 sak om bruk av avlevert personregistermateriale 37,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat 61,4 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 14 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 15 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Torsken Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktseminar i Tromsø, mai Av personregistermateriale oppbevares 6,6 hyllemeter fra 4 avleveringer 66 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ IKAT 30,3 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 6 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 4 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv 13

15 Tranøy Kommunen hadde + deltakere på Kontaktseminar i Tromsø, mai 1 ansatt deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november 6,5 hyllemeter personregistermateriale ble ordnet og registrert Av personregistermateriale oppbevares 38,2 hyllemeter fra 5 avleveringer IKAT behandlet 4 saker om bruk av avlevert personregistermateriale 69,2 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot 70,2 hyllemeter arkiv fra etter 1980 er deponert hos IKAT Det ble besvart 8 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 11 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv Troms fylke Kommunen hadde 8 deltakere på Kontaktseminar i Tromsø, mai 12 ansatte deltok på kurset Arkiv og saksbehandling i Tromsø, 14. november 19. januar besøkte Antonsen Breivang videregående skole. Formålet var veiledning i avlevering av arkiv til depot. 30. januar tok IKAT imot 55 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv til depot fra Arkivavdelingen 21. mars ble 2,6 hyllemeter personregistermateriale overført fra Storsteinnes tannklinikk 10. april ble 2,7 hyllemeter personregistermateriale overført fra Kanebogen tannklinikk Av personregistermateriale oppbevares 98,75 hyllemeter fra 5 avleveringer IKAT behandlet 22 saker om bruk av avlevert personregistermateriale 536,9 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot/ikat Det ble besvart 14 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv som var avlevert til arkivdepot IKAT registrerte 40 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i håndtering av arkiv 14

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2014. Innhold:

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2014. Innhold: Godkjent i årsmøte 15. april 2015 INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2014 Innhold: INNLEDNING... s. 1 DELTAKERE... s. 1 ÅRSMØTE... s. 1 STYRET... s. 1 ADMINISTRASJON... s. 2 ØKONOMI... s. 4 ARBEID

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2016

HANDLINGSPLAN 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnete mål og retningslinjer for driften av Interkommunalt arkiv Troms IKS i perioden 2013-2016. I planen

Detaljer

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Målsettinger og tiltak for arbeidet fremover: Handlingsplanen skisserer hovedoppgavene for IKAN i tråd med vedtektene og de føringer IKANs

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE»

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» STRATEGIPLAN 2016-2019 1. INNLEDNING IKA Finnmark IKS er arkivdepot for 19 kommuner og Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Orientering om arbeidet ved IKA Møre og Romsdal IKS - Kontaktkonferansen Geir Håvard Ellingseter

Orientering om arbeidet ved IKA Møre og Romsdal IKS - Kontaktkonferansen Geir Håvard Ellingseter Orientering om arbeidet ved IKA Møre og Romsdal IKS - Kontaktkonferansen - 2016 Geir Håvard Ellingseter Kven er eg? Geir Håvard Ellingseter, utdanna bibliotekar med IT Har jobba i Evry, Tieto og Møre og

Detaljer

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Notat til strategigruppen for Samdok-kommunale arkiv Fra: Ingrid Nøstberg og Torleif Lind Dato: 26.01.2016 Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Sammendrag Dette notatet er en del av SAMDOK-prosjektets

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Saksfremlegg Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Planlagt behandling: Formannskap Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå

Nyheter på arkivområdet. arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Nyheter på arkivområdet arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå Innhold Endringer i sentralt lovverk: kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven, offentleglova og personopplysningsloven Kommune- og regionreformen

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund.

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund. Andøy Årsmelding for IKAN Øksnes Vestvågøy Flakstad Moskenes Værøy Bø Vågan Hadsel Steigen Sortland Tjeldsund Evenes Lødingen Ballangen Hamarøy Tysfjord Narvik Røst Bodø Sørfold Fauske Gildeskål Meløy

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms

Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms Periodisering og avlevering av elektronisk arkiv hvem, hva, når? Rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk og rådgiver Solveig Heløe Olsen, IKA Troms 23.05.2014 Kontaktseminar Grand Nordic, Tromsø Digital saksbehandling

Detaljer

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat

Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat Årsrapport 2016 Tromsø byarkiv Virksomhetsbeskrivelse mål og resultat tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse Årsrapport 2016...1 Tromsø byarkiv...1 Byarkivet...3 1.1. Satsningsområder i 2016... 3 1.2. Forespørsler

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Saksframlegg Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at Trondheim kommune fremsetter søknad om medeierskap

Detaljer

Rådmannssamling i Arkivenes Hus 6/12-17

Rådmannssamling i Arkivenes Hus 6/12-17 Rådmannssamling i Arkivenes Hus 6/12-17 IKA, arkiv og digitalisering Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkiv-Norge Øverste faglige myndighet: Riksarkivaren Arkivverket: Riksarkivet,

Detaljer

SAMDOK prosjekt, partnerskap og utviklingsarena

SAMDOK prosjekt, partnerskap og utviklingsarena SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon «Arkiv i endring» SAMDOK 2015-2017 prosjekt, partnerskap og utviklingsarena IKA Finnmark Kontaktkonferansen 2017 Kari Frodesen Hvorfor SAMDOK? Tre hovedutfordringer

Detaljer

Deponering og avlevering av elektronisk arkivmateriale. IKAT kontaktseminar Grand Nordic Hotel, Tromsø 7. mai 2010

Deponering og avlevering av elektronisk arkivmateriale. IKAT kontaktseminar Grand Nordic Hotel, Tromsø 7. mai 2010 Deponering og avlevering av elektronisk arkivmateriale IKAT kontaktseminar Grand Nordic Hotel, Tromsø 7. mai 2010 Agenda Deponering og avlevering av elektronisk arkivmateriale 1. Deponering vs. Avlevering

Detaljer

Postjournal

Postjournal Postjournal 27-11-2017-17-12-2017 Innhold: Forespørsel om kontaktperson og Informasjon fra Skånland kommune Sakstittel: Kommunesammenslåing og arkivfaglig bistand Doknr: 2017/170-5 (2017/682) Journaldato:

Detaljer

Samletabell arkivinstitusjoner 2016

Samletabell arkivinstitusjoner 2016 Samletabell arkivinstitusjoner 2016 1 Offentlig arkiv bestand Privatarkiv Total bestand Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet

Detaljer

Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015

Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015 Norsk arkivråd Region Sør 15. desember 2015 Erfaringer fra tilsynsbesøk Arkivsjef Grete Gavelstad Tilsynsbesøk fra Datatilsynet 24. januar 2014 kl 0900-1200 Internkontroll og informasjonssikkerhet Formål

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R

R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R 2 0 1 6 O M U N D E R S Ø K E L S E N Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester (også

Detaljer

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver.

Formål Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Årsmelding 2001 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i Finnmark

Detaljer

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund.

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund. Årsmelding for IKAN Øksnes Andøy Vestvågøy Flakstad Moskenes Værøy Bø Vågan Hadsel Steigen Sortland Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Hamarøy Tysfjord Narvik Røst Bodø Sørfold Fauske Gildeskål Meløy

Detaljer

Nye utfordringer for kommunale arkiv

Nye utfordringer for kommunale arkiv Nye utfordringer for kommunale arkiv Marit Hosar Fylkesarkivar Daglig leder IKA Opplandene 10 år med Vedtatt opprettet i 2007 En realitet fra 01.01.2008 Et interkommunalt arkivsamarbeid etter 27 i kommuneloven,

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS. Årsmelding 2011

Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS. Årsmelding 2011 Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Interkommunalt Arkiv Finnmark / IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku

Detaljer

Utvikling av BK-plan for Postog teletilsynet. Seksjonssjef Liv Reppen Seksjon for dokumentforvaltning

Utvikling av BK-plan for Postog teletilsynet. Seksjonssjef Liv Reppen Seksjon for dokumentforvaltning Utvikling av BK-plan for Postog teletilsynet Seksjonssjef Liv Reppen Seksjon for dokumentforvaltning 1 Disposisjon Litt om Post- og teletilsynet (PT) PTs saks/arkivsystemer og fagsystemer BK-plan fysisk

Detaljer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer fokus på (arkivinstitusjoner og) KAI-institusjoner 2007 til 2015 KAI-konferansen 13. september 2016 Ellen Røsjø Status og utvikling 2015 status alle typer

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Krav til arkivkunnskap i kommunene

Krav til arkivkunnskap i kommunene Krav til arkivkunnskap i kommunene Av Harald Lindbach Kommunenes arkivtjeneste har gjennomgått stor forandring i de senere årene. Mens det før var alminnelig med en desentralisert arkivtjeneste der nærhet

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Oppsummere Riksrevisjonens funn Fokusere på Statsarkivet i Trondheims inspeksjoner av kommuner og våre funn De samsvarer i stor grad med Riksrevisjonens

Detaljer

Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer. Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi

Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer. Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi 1 Kort om Arkivverket Består av Riksarkivet + 8 regionale statsarkiv (Tromsø, Trondheim, Hamar,

Detaljer

Arkiv i Nordland Kontaktkonferansen 2013

Arkiv i Nordland Kontaktkonferansen 2013 Arkiv i Nordland Kontaktkonferansen 2013 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen, daglig leder KDRS Utfordringen - Digitale arkiver Kommunearkivinstitusjonene

Detaljer

Formål Formålet med opprettelsen av IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Disse er beskrevet i vedtektene 3:

Formål Formålet med opprettelsen av IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver. Disse er beskrevet i vedtektene 3: Årsmelding 1999 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommunene i Finnmark

Detaljer

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015

Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser. Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT. Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Kommunereformen og arkiv viktige forberedelser Ole-Bjørn Fossbakk, IKAT Scandic Grand Hotel, Tromsø, 21.5.2015 Struktur Innledning Kort historikk Arkivloven og arkivplan Oppgaver og planlegging før kommunesammenslåing

Detaljer

Politiattester. Kirsti O. Sletten

Politiattester. Kirsti O. Sletten Politiattester Kirsti O. Sletten Politiattester Fylkesarkivet har observert at det hersker usikkerhet i kommuner og fylkeskommuner om hvordan politiattester skal håndteres. Politiattester Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Dato: 31. oktober 2014 Sted: IKA Kongsberg Til stede: Forfall: Gunn Sværen (Norsk Arkivråd/NA), Harriet Marie Terjesen (KS), Tom Oddby (LLP), Ingrid

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark Årsmelding 2002

Interkommunalt Arkiv Finnmark Årsmelding 2002 Årsmelding 2003 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i Finnmark

Detaljer

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964

FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 FORELØPIG ARKIVKATALOG ØVERBYGD KOMMUNE 1925-1964 1 Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er et interkommunalt selskap med 22 kommuner i Troms som deltakere. IKAT tilbyr tjenester innen følgende arbeidsområder:

Detaljer

Orientering fra BRUKERGRUPPEN

Orientering fra BRUKERGRUPPEN Trondheim byarkiv Orientering fra BRUKERGRUPPEN Kontaktkonferansen 2014 21. og 22. mai 2014 Brukergruppen Rådgivende gruppe for daglig leder Vedtatt på styremøtet 27. februar 2013 Vedtatt på representantskapsmøtet

Detaljer

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenterSA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen, daglig leder KDRS Nasjonalt digitalt arkivsamarbeid

Detaljer

Arkivplan som dokumentasjon og nyttig verktøy i organisasjonen v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver, Arkiv i Nordland

Arkivplan som dokumentasjon og nyttig verktøy i organisasjonen v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver, Arkiv i Nordland Arkivplan som dokumentasjon og nyttig verktøy i organisasjonen v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver, Arkiv i Nordland 28.11.2012 Foto: Bjørn Erik Olsen Arkivplan er lovpålagt Arkivforskriften 2-2 setter

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T 1. Hva er gjort så langt? 1 av 4 September August Juni-Juli Mai April Mars Februar Januar Ca. 15.09 Prosjektleiarar på plass 11.-13.09 KAI-konferansen

Detaljer

Geir Magnus Walderhaug

Geir Magnus Walderhaug Geir Magnus Walderhaug g.m.walderhaug@admin.uio.no Leder Region øst, Norsk Arkivråd Rådgiver, Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon, UiO 15. februar 2011 Kilder De neste

Detaljer

Årsmelding 2012. Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Årsmelding 2012. Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DELTAKERE... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 STYRET... 3 ADMINISTRASJON... 3 PERSONALE... 4 ØKONOMI... 5 ARBEID FOR DELTAKERNE... 5 Feltarbeid...

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale

Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Vedlikehold og langtidslagring av elektronisk arkivmateriale Foredrag på IKATs kontaktseminar 2004 av arkivsjef Hilde E. Bjørnå, IKAT Innhold Hva innebærer vedlikehold og langtidslagring? Bevaring og sikring

Detaljer

KAI-konferansen Innblikk i KDRS digitalt depot løsning og arbeidsflyt 16. september 2015 Arendal

KAI-konferansen Innblikk i KDRS digitalt depot løsning og arbeidsflyt 16. september 2015 Arendal KAI-konferansen Innblikk i KDRS digitalt depot løsning og arbeidsflyt 16. september 2015 Arendal Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen,

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen inneholder bl.a. spørsmål om

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2016 PRIORITERT OPPGAVE 5_Kommunereform veiledning Utarbeidet av Rapportdato Rapport 2016 SAMDOK Oppgave 1 av 5 OPPGAVE Ansvarlig delprosjekt Arbeidsgruppens

Detaljer

Instruks for deponering for personregistermateriale

Instruks for deponering for personregistermateriale Av IKA Finnmark IKS 2012 Instruks for deponering for personregistermateriale IKA Finnmark IKS, Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok / Karasjoga gielda, Kvalsund, Loppa, Måsøy,

Detaljer

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Om statistikken Riksarkivarens statistikk for kommunale arkivtjenester retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen startet opp i 2010, og er

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Veiledningen Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer nr. 23 Ligger tilgjengelig

Detaljer

Stortingsmelding om arkiv

Stortingsmelding om arkiv Stortingsmelding om arkiv Kva betyr arkivmedlinga for kommunal sektor? v/turid Holen, IKAVA Kva er nytt med denne meldinga? Dette er ei melding som handsamar eit samla arkivfelt Statleg, kommunal og privat

Detaljer

Handlingsplan 2015/2016

Handlingsplan 2015/2016 Handlingsplan 2015/2016 Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnede mål og retningslinjer for driften av IKA Opplandene i 2015. I planen beskrives også virksomhetens formål

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum I korte trekk Totalt er det pr 2015 bevart 508 650 hyllemeter arkiv i norske arkivinstitusjoner, bibliotek og museer. 473 910 hyllemeter

Detaljer

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften).

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften). Vår dato: 11.01.2017 Vår ref.: 17/013 Ark 800 Deres ref.: Kulturdepartementet Høringssvar ny forskrift om offentlige arkiv Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av 17.10.2016 med forslag til endring

Detaljer

Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret

Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret 16.02.2011 Innhold Informasjon om KDRS Tilblivelsen Deltakere Formål og målsetning Finansiering KDRS rolle mot fagsystemer Tilblivelsen Tanken om et nasjonalt

Detaljer

QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold

QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold - 211 Side 1 av 5 Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar p lig rapportering om arkivmessige

Detaljer

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger:

Retten til innsyn ble grunnlovsfestet i 2004, siste del av 100 lyder som følger: Innledning Krav om tilgjengelighet til forvaltningens dokumenter finnes i tillegg til offentlighetsloven også i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. I disse fem lovene

Detaljer

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark

IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF Interkommunalt Arkiv Finnmark IKAF ble - opprettet i 1997 som en samarbeidsordning (kml 27) mellom kommuner formål bevare arkiv i kommunene. Finansiert gjennom tilskudd fra kommunene basert på folketall,

Detaljer

ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER

ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER Anna Malmø-Lund 16. september 2015 Utfordringene noen dystre tall KS: 180-200 systemer i en gjennomsnittelig kommune SAMDOK-rapport 2014: min 12 675 bevaringsaktuelle

Detaljer

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst:

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst: Saknr. 7531/08 Ark.nr. 033 C66. Saksbehandler: Daiva Skoglund Ane Tonette Lognseth OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING - IKA ØST Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark Årsmelding 2002

Interkommunalt Arkiv Finnmark Årsmelding 2002 ÅRSMELDING 2002 Innledning Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i Finnmark

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg Tema Arkivmeldingens føringer

Detaljer

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen)

Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Velkommen til Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2015 (Storbyundersøkelsen) Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor, i dette tilfellet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON TRONDHEIM BYARKIV. TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING. Arkivsaksnr.: 10/20770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar tilbakemelding

Detaljer

Oppsummering av eksterne innspill

Oppsummering av eksterne innspill Arbeidsgruppe for å utarbeide Strategi 2017 for Arkivverket TS. 17.03.2013 Oppsummering av eksterne innspill H1 Tilrettelegge arkivdanning Overordnet 1: Situasjonsbeskrivelse og statusvurdering Utfordringer

Detaljer

Kommunereform, arkiv og IKA. IKAs kontaktkonferanse 2015

Kommunereform, arkiv og IKA. IKAs kontaktkonferanse 2015 Kommunereform, arkiv og IKA IKAs kontaktkonferanse 2015 Kommunereform «Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Detaljer

Kommunereform Hva med arkivene? Hvordan kan IKAVA bistå?

Kommunereform Hva med arkivene? Hvordan kan IKAVA bistå? Kommunereform Hva med arkivene? Hvordan kan IKAVA bistå? IKAVAs kontaktkonferanse 2015 Turid Holen Kommunereform Stortinget har gitt tilsutning om å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste

Detaljer

Kontaktkonferansen 2016

Kontaktkonferansen 2016 Kontaktkonferansen 2016 Orientering pr 1.mars 2016 Anne Overland, daglig leder IKA Trøndelag Kontaktkonferansen 2016 Året som gikk, året som kommer og et litt løftet blikk mot horisonten. Nærmere presentasjon

Detaljer

Tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og avslutta arkiv i Drangedal kommune

Tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og avslutta arkiv i Drangedal kommune Tilsyn med bortsettingsarkiv og depot for eldre og avslutta arkiv i Drangedal kommune Endelig tilsynsrapport Sak 15/8762 Dato for tilsyn: 6.5.2015 Sted: Kommunehuset i Drangedal, Gudbrandsvei 7 Rapportdato:

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Saksframlegg ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag om at

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

ÅRSMELDING IKAN Interkommunalt Arkiv Nordland. Kopibøker i Arkiv i Nordlands magasin

ÅRSMELDING IKAN Interkommunalt Arkiv Nordland. Kopibøker i Arkiv i Nordlands magasin ÅRSMELDING IKAN 2012 Interkommunalt Arkiv Nordland Kopibøker i Arkiv i Nordlands magasin INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND BAKGRUNN Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) ble stiftet på representantskapsmøte

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

Kontaktinfo Her legger du inn informasjon om den som fyller ut skjemaet.

Kontaktinfo Her legger du inn informasjon om den som fyller ut skjemaet. 2A5W HFSD T79I Side 1 av 9 R-76 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2016 MOT-TATT Svarfristen er onsdan 5.anril 2017. BJLIGN KOMMUNF. Du starter undersøkelsen ved å trykke

Detaljer