Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015 2018"

Transkript

1 Handlingsprogram

2 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram Hovedoversikt netto 6 C.2 Handlingsprogram Hovedoversikt brutto 8 C.3 Handlingsprogram Nøkkeltall 9 C.4 Endring i rammer Driftsbudsjettet 10 C.5 Endring i rammer Investeringsbudsjettet 18 C.6 Obligatorisk oversikt 1 A Driftsbudsjettet 19 C.7 Obligatorisk oversikt 1 B Driftsbudsjettet netto 20 C.8 Obligatorisk oversikt 2 A Investeringsbudsjettet 21 C.9 Obligatorisk oversikt 2 B Investeringsbudsjettet netto 22 C.10 Driftsbudsjettet fordelt på sektor, programområder og formål 23 Del 2 Handlingsprogram , Rådmannens forslag 24. september 2014 (hvit del) 1 Innledning Trender og utviklingstrekk Kommuneøkonomi under press Viktige satsninger 7 2 Økonomi Status, sentrale utfordringer og mål Grunnlaget for budsjetteringen Driftsbudsjett Investeringsbudsjett og finansiering Balanse 25 3 Tjenestene leseveiledning Leseveiledning til kapitlene om sektorer og programområder 27 4 Sektor barn og unge Samlet omtale av sektoren Grunnskoleopplæring Barnehager Barne- og ungdomstjenester (inkludert barnevern) 48 5 Sektor bistand og omsorg Samlet omtale av sektoren Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse 82 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

3 6 Sektor frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorrammer Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål 98 7 Sektor miljø, klima og kommunalteknikk Sektorrammer Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Brann- og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon og avfall Vann og avløp Anleggsdrift Transport Prosjekttjenester Sektor eiendom og administrasjon Sektorrammer Administrasjon inkludert IT virksomhetsstyring, utvikling og fellestjenester Eiendomsfunksjoner Foretak og selskaper Medarbeidere Status Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden Oppfølging av vedtatt arbeidsgiverstrategi Befolkningsvekst og boligbygging Historisk befolkningsvekst Prognose for befolkningsutviklingen Styring og resultatledelse Styringssystemet Mer om resultatledelse Arbeidet med Rådmannens forslag til Handlingsprogram Vedlegg Hovedoversikt, netto Hovedoversikt, brutto Nøkkeltall Endringer i rammer Obligatorisk oversikt Drift 1A Obligatorisk oversikt Drift 1B Obligatorisk oversikt Investeringer 2A Obligatorisk oversikt Investeringer 2B Driftsbudsjett fordelt på sektor, programområde og formål Planoversikt rullering av planer og meldinger 187

4 Bærum kommunestyres vedtak 10. desember 2014 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

5 A Tekstvedtak Vedtak med budsjetteffekt er innarbeidet i talldelen av vedtatt handlingsprogram og er, dersom ikke annet er nevnt, ikke gjengitt i tekstvedtakene under. GENERELT Demografikompensasjon: Kommunestyret forutsetter at det årlig legges inn demografikompensasjon som 1) Opprettholder ressurstildeling til lærere i takt med elevtallsutviklingen 2) Viderefører dagens norm for grunnbemanning i barnehagene, 3) Opprettholder kvalitet og omfang innen eldreomsorgen (hjemmebaserte tjenester og bo- og behandlingssentrene). EIENDOM OG ADMINISTRASJON Vedtak om konkurranseutsetting må bygges på troverdige kostnadsoverslag. Gjennomføring av omstillingstiltak forutsetter konsultasjoner med partene i arbeidslivet. BARN OG UNGE Budsjett 2015 styrkes med videreføring av Lærerløftet i Bærum. Midlene benyttes primært til den kommunale egenandelen av videreutdanning innen realfag, men kan også benyttes sekundært til videreutdanning i andre fag. Foreslåtte ytterligere innsparinger innenfor BAUN reduseres for å opprettholde høyere lærertetthet, beholde og styrke rådgiverteam og miljøarbeidere, sikre særskilt norskopplæring med mer. Den enkelte rektor gis fullmakt til å vurdere bruk av den ekstra ressursen ut fra skolens behov. MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK Rådmannen bes å se på incentivordninger for å få ansatte til å benytte seg av sykkel til jobb samt samkjøring til jobb. Rådmannen bes å besørge utført og reist et minnesmerke i Sandvika over Sandvika-gründeren Donato Gaspare Brambani innenfor rammen av 1 million kroner inklusiv bidrag fra Sandvika vel. Rådmannen bes å innhente økonomiske bidrag fra næringsliv og private. Midler hentes i fra byutviklingsmidler i Sandvika. FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE Toalett og dåpssakristi i Haslum kirke; rådmannen kommer med et notat om tilstanden. Midler til prosjektering svømmehall 50 meter: Rådmannen bes om å foreta en vurdering av Bærumssvømmernes prosjekt for etablering av svømmeanlegg og fremlegge denne for politisk behandling. Det skal utredes to alternativer: ett rent svømmeanlegg og ett kombinert svømme- og stupeanlegg. Rådmannen bes å utrede fritidstiltak for ungdom på Fornebu. Fremlegges i forbindelse med behandling av økonomimelding I i Bærum kulturhus: Ingen endring i serviceavgift hos Bærum Kulturhus for Rådmannen bes utarbeide forslag til avgiftsmodeller som sikrer at det fortsatt kun betales selvkost ved arrangementer i regi av lokal kulturarrangør og konkurransedyktige avgifter ved arrangementer i regi av øvrige kulturarrangør. Serviceavgift og publikumsavgift skal vurderes i sammenheng. 4 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

6 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet Handlingsprogram Ved endelig votering ble rådmannens forslag til handlingsprogram med tilleggsinnstilling av , med formannskapets innstilling, og med de endringer som følger av kommunestyrets særskilte voteringer, vedtatt. 2 Årsbudsjett Inntekts- og utgiftsrammer Rådmannens forslag til handlingsprogram med tilleggsinnstilling av og formannskapets innstilling, kommunestyrets særskilte enkeltvedtak er kommunestyrets vedtak Rådmannen gis fullmakt til å overføre midler fra lønns- og pensjonsreserven til de enkelte sektorer og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført. 2.2 Skatt Formuesskatt for 2015 utskrives etter kroner 7 per tusen eller etter den maksimalsats som Stortinget bestemmer. (Stortinget har fastsatt maksimalsatsen til kroner 7 per tusen) Forutsetningene i rådmannens skatteanslag er at inntektsskatt for 2015 utskrives etter kroner 11,40 per hundre. (Stortinget har fastsatt maksimalsatsen til kroner 11,35 per hundre) 2.3 Lån For 2015 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med følgende beløp: I Husbanken (alternativt andre finansinstitusjoner): 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål. 223,9 millioner kroner til kommunens kjøp/bygg av boliger. Lånene amortiseres i henhold til Husbankens amortiseringsplaner. 156,5 millioner kroner til vann og avløp 55,7 millioner kroner til renovasjon Lånene amortiseres etter anleggenes levetid (maksimalt 40 år). Andre låneopptak i markedet: 242,5 millioner kroner til diverse ikke-rentable investeringer. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid Rådmannen har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (k.st.sak 051/09). 2.4 Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger Prisliste for kommunale tjenester 2015, med de endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak i sak 111/14, ble vedtatt. 2.5 Andre mål Kommunens strategiske perspektiver og utfordringer ble vedtatt i samsvar med rådmannens forslag ene som er vist i måltabellene i hvert kapittel ble vedtatt i samsvar med rådmannens forslag. Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

7 C Hovedoversikter C.1 Handlingsprogram Hovedoversikt netto Driftsbudsjett netto Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter , , , , , ,9 Rammetilskudd , , , , , ,2 Vertskommunetilskudd PUH -63,3-61,0-60,1-60,1-60,1-60,1 Rente og inv komp. fra staten -28,5-28,7-24,8-29,8-29,3-28,7 Integreringstilskudd, flyktninger -79,9-88,9-90,0-90,3-90,0-89,3 MVA-komp. - investeringer -110,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalk. renter og avskrivninger -91,9-94,0-102,4-114,0-121,6-125,7 Sum sentrale inntekter , , , , , ,8 Driftsrammer: Div. felles til fordeling -97,4-127,7-99,1-153,1-141,5-141,5 Lønnsreserven -101,2-44,3 166,5 230,1 229,2 229,2 Administrasjon 433,1 451,1 470,1 464,5 467,7 461,2 Barn og unge 2 600, , , , , ,8 Bistand og omsorg 2 619, , , , , ,9 Frivillighet, idrett, kultur og kirke 269,6 385,5 244,7 241,4 241,7 241,7 Miljø, klima og kommunalteknikk 167,6 227,3 235,6 246,9 245,3 230,8 Netto driftsutg., sektorene 5 891, , , , , ,3 Politiske utvalg disp. 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Netto driftsutg., samlet 5 891, , , , , ,9 Brutto driftsresultat -783,5-493,3-642,8-723,6-769,9-842,0 Netto renteutgifter 144,0 164,0 148,2 150,1 158,4 176,6 Kursgevinster, aksjeutbytte -222,9-88,4-90,0-90,0-90,0-90,0 Netto avdrag 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8 Netto finansutgifter 275,1 418,0 422,9 452,1 440,7 489,3 Netto driftsresultat -508,4-75,3-220,0-271,5-329,2-352,6 Overført investeringsbudsjettet 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Avsetninger netto 431,7 71,8 218,6 270,1 327,7 351,2 Disposisjonsfond 380,6 81,0 237,1 296,6 348,7 352,7 Bundne driftsfond 51,1-9,1-18,5-26,5-20,9-1,5 Resultat -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regnskapsresultat -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

8 Investeringsbudsjett netto Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Brutto investeringsutgifter 861,4 883, , , , ,1 Salgsinntekter -29,6 0,0 0,0-5,0-5,0-5,0 Tilskudd/refusjoner -194,5-86,3-196,3-101,3-75,6-433,2 Netto investeringsutgifter 637,3 797, , , ,3 989,9 Netto investeringsrammer 0,0 0,0 Administrasjon 141,0 167,3 198,1 176,2 201,5 230,1 Barn og unge 113,7 142,4 269,2 449,4 533,8 359,8 Bistand og omsorg 148,8 274,6 278,6 454,5 396,1 57,4 Frivillighet, idrett, kultur og kirke 95,1 49,7 64,9 33,0 16,0 41,2 Miljø, klima og kommunalteknikk 217,0 213,9 322,3 236,4 244,5 331,4 Fornebu -79,4-50,6-37,0-30,4-28,5-30,0 Tap på krav 1,0 0,0 Andre finanstransaksjoner: 0,0 0,0 Aksjekjøp 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Avdrag 34,2 43,2 50,7 60,3 70,0 70,0 Ekstraordinære avdrag 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. 0,0 0,0 Utlån 138,1 134,1 200,0 200,0 200,0 200,0 Finansieringsbehov 926,8 975, , , , ,9 Finansiering: 0,0 0,0 Lån investeringsprosjekter -551,4-525,2-678,6-832,7-821,8-491,4 Formidlings lån -138,1-134,1-200,0-200,0-200,0-200,0 Mottatte avdrag -67,4-43,2-50,7-60,3-70,0-70,0 Aksjesalg -34,9 0,0 Renteinntekter -0,1 0,0 Avsetning ubundet investeringsfond 95,9 50,6 37,0 30,4 28,5 30,0 Bruk av ubundet investeringsfond 0,0-14,5-25,9-10,9-10,9-10,9 Bruk av forvaltningsfondet -45,7-46,7-45,0-45,0-45,0-45,0 Avsetning øvrige disposisjonsfond 0,0 0,0 Bruk av øvrige disposisjonsfond -128,6-138,6-219,4-252,7-291,9-273,0 Avsetning bundne investeringsfond 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne investeringsfond 0,0 0,0 MVA-komp investeringer 0,0-120,3-163,8-207,6-221,8-199,2 Fra driftsbudsjettet -117,2-3,5-1,4-1,4-1,4-1,4 Sum finansiering -926,8-975, , , , ,9 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

9 C.2 Handlingsprogram Hovedoversikt brutto Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter Inntekt , , , , , ,9 Rammetilskudd Inntekt , , , , , ,2 Vertskommunetilskudd PUH Inntekt -63,3-61,0-60,1-60,1-60,1-60,1 Rente og inv. komp. fra staten Inntekt -28,5-28,7-24,8-29,8-29,3-28,7 Integreringstilskudd, flyktninger Inntekt -79,9-88,9-90,0-90,3-90,0-89,3 MVA-komp. - investeringer Inntekt -110,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalk. renter og avskrivninger Inntekt -91,9-94,0-102,4-114,0-121,6-125,7 Sum sentrale inntekter , , , , , ,8 Driftsrammer: Div. felles til fordeling Utgift -97,4-127,7-99,1-153,1-141,5-141,5 Div. felles til fordeling Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesutgifter / Til fordeling Netto -97,4-127,7-99,1-153,1-141,5-141,5 Lønnsreserven Utgift -101,2-44,3 166,5 230,1 229,2 229,2 Lønnsreserven Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønnsreserven Netto -101,2-44,3 166,5 230,1 229,2 229,2 Administrasjon Utgift 535,8 546,1 568,0 563,3 566,3 559,4 Administrasjon Inntekt -102,8-94,9-97,9-98,8-98,6-98,1 Administrasjon Netto 433,1 451,1 470,1 464,5 467,7 461,2 Barn og unge Utgift 3 142, , , , , ,6 Barn og unge Inntekt -542,2-509,6-552,9-552,8-552,8-552,8 Barn og unge Netto 2 600, , , , , ,8 Bistand og omsorg Utgift 3 486, , , , , ,7 Bistand og omsorg Inntekt -867,5-794,3-847,8-863,9-867,8-880,8 Bistand og omsorg Netto 2 619, , , , , ,9 Frivillighet, idrett, kultur og kirke Utgift 349,2 452,4 312,4 309,3 309,6 309,6 Frivillighet, idrett, kultur og kirke Inntekt -79,6-66,9-67,7-67,9-67,9-67,9 Frivillighet, idrett, kultur og kirke Netto 269,6 385,5 244,7 241,4 241,7 241,7 Miljø, klima og kommunalteknikk Utgift 858,0 861,9 879,5 898,0 915,3 930,2 Miljø, klima og kommunalteknikk Inntekt -690,4-634,6-643,9-651,1-670,1-699,4 Miljø, klima og kommunalteknikk Netto 167,6 227,3 235,6 246,9 245,3 230,8 Sum sektorer Utgift 8 173, , , , , ,2 Sum sektorer Inntekt , , , , , ,9 Sum sektorer Netto 5 891, , , , , ,3 Politiske utvalg Netto 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Brutto driftsresultat -783,5-493,3-642,8-723,6-769,9-842,0 Renteinntekter Inntekt -87,0-78,6-73,9-64,9-75,9-90,4 Kursgevinster, aksjeutbytte Inntekt -222,9-88,4-90,0-90,0-90,0-90,0 Sum finansinntekter Inntekt -310,0-167,0-163,9-154,9-165,9-180,4 Renteutgifter Utgift 231,1 242,7 222,1 215,0 234,2 267,0 Avdragsutgifter Utgift 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8 Sum finansutgifter Utgift 585,1 585,0 586,8 607,0 606,6 669,8 Netto driftsresultat -508,4-75,3-220,0-271,5-329,2-352,6 Overført investeringsbudsjettet Netto 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Netto avsetninger Netto 431,7 71,8 218,6 270,1 327,7 351,2 herav disposisjonsfond Netto 380,6 81,0 237,1 296,6 348,7 352,7 bundne driftsfond Netto 51,1-9,1-18,5-26,5-20,9-1,5 Tidligere års resultat Netto -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regnskapsresultat -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

10 C.3 Handlingsprogram Nøkkeltall Netto driftsresultat Resultatgrad 2,5 % 3,0 % 3,6 % 3,8 % Bufferfondet Egenkapitalfinansiering 1) 50 % 50 % 50 % 50 % Likviditetsreserve ) Ikke-rentable investeringer Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

11 C.4 Endringer i rammer Driftsbudsjettet VEDTATTE ENDRINGER I RAMMER DRIFTSBUDSJETTET Oversikten viser Rådmannens forslag til endringer i forhold til vedtatt Handlingsprogram , samt endringer etter kommunestyrets vedtak (merket mørk blå). Tekniske endringer er innarbeidet. Negativt fortegn indikerer merinntekt/ mindreutgift. DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Driftsrammer: Div. felles til fordeling 0,0 8,9-65,0-73,3-73,3 Sum vedtatte endringer Premieavvik amortisering 10,0 20,0 30,0 40,0 7 år f.o.m Prisvekst FDVU -1,4-1,4-1,4-1,4 Prisvekst Transport -0,3-0,3-0,3-0,3 95 % demografikompensasjon 5,9 7,5 9,4 9,4 Tilbakeført Gjenstående omstillingstiltak Barne- og ungdomstjenester 2,0 3,8 3,8 Til Barnevern Saldering -80,0-100,0-110,0 Ikke realiserbare innsparinger fra tidligere handlingsprogram Eiendom 4,0 3,0 3,0 3,0 Merbehov, Eiendom Økte FDV-utgifter ved bortfall av utleie av lokaler etter flytting til Kunnskapssenteret 0,6 1,6 1,6 1,6 Merbehov, Eiendom Administrative reduksjoner innsparing Eiendom -2,0-2,0-2,0-2,0 Innsparingstiltak Endret pensjon og AGA pensjon FDVU 0,4 Dekkes av lønnsreserven Endret pensjon og AGA pensjon Transport 0,1 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør 2014 FDVU 2,0 3,6 3,4 3,4 3,4 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør 2014 Transport 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Dekkes av lønnsreserven Omfordeling FDVU -2,4-4,7-4,5-4,5-4,5 Teknisk endring Omfordeling Transport -0,4-0,5-0,4-0,4-0,4 Teknisk endring Demografikompensasjon -7,5-9,4-9,4 Kst vedtak Risikopotten fjernes -7,0-7,0-7,0-7,0 Kst vedtak 16 Administrasjonen -6,4 25,8 28,3 29,0 22,6 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer -1,2 Fordelt Prisvekst 1,3 1,2 1,2 1,2 Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Ikke valg i ,4 Everytime-lisenser 0,6 0,6 0,6 0,6 Merbehov A-melding 0,1 Merbehov Drift Kunnskapssenteret 3,0 3,0 3,0 3,0 Merbehov Lederskolen 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov Malmskriverveien 4 2,0 2,0 2,0 Merbehov WebSak Fokus 0,3 0,3 0,3 0,3 Merbehov Bemanningsbehov nytt økonomisystem 1,7 1,7 1,7 Merbehov Prosjektmidler Rådmannen 2,0 2,0 2,0 2,0 Merbehov Omstillingsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov Merbehov bemanning IT 2,5 3,7 4,3 4,3 Merbehov Tilrettelegging for 24/7 vaktordning IT 3,6 3,6 3,6 3,6 Merbehov Redusere kompetanseutviklingsstipend -1,0-1,0-1,0-1,0 Innsparingstiltak Innsparing forsikringsordninger -1,5-1,5-1,5-1,5 Innsparingstiltak Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -1,1-1,1-1,1-1,1 Innsparingstiltak 10 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

12 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Lærlinger -7,5 Fordelt Lønnsoppgjør ,2 10,3 10,2 10,2 10,2 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 2,7 Dekkes av lønnsreserven Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 1,4 og premiefond KOSTRA-tilpasninger -11,6-0,7-0,7-0,7-0,7 Teknisk endring Kunnskapssenteret, fra Sosialtjeneste og bolig 1,0 Teknisk endring Omfordeling FDVU 2,0 2,0 2,0 2,0 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Omstillingsmidler -0,9 Teknisk endring BARN OG UNGE 100,4 158,4 161,1 160,7 186,3 Sum vedtatte endringer 22 Grunnskoleopplæring 55,2 56,8 50,1 49,4 68,7 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer 0,1 Dekkes av adm. Prisvekst 2,5 2,9 3,2 3,2 Overføres fra Haug til Barnehagekontoret -0,3-0,3-0,3-0,3 Korrigering fra ØKM I Demografikompensasjon 4,7-0,7-1,9-1,0 17,0 Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler 3,7 7,5 7,5 Merbehov Midlertidige, utsatte og nye skolelokaler FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 1,0-1,0-2,4 3,6 FDV Endret skolestruktur større enheter -0,9-2,9-4,9 Innsparingstiltak Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -8,1-11,2-11,2-11,2 Innsparingstiltak Omlegging av spesialundervisning -2,3-5,0-7,3-10,0 Innsparingstiltak Ressurser til særskilt norskopplæring -0,5-1,2-1,2-1,2 Innsparingstiltak Adm. reduksjoner, PP-tjenesten (jf omtale i kap.4.4) -0,4-0,4-0,4-0,4 Innsparingstiltak Lærlinger 0,7 Fordelt fra adm. Lønnsoppgjør ,6 46,9 46,9 46,9 46,9 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 15,6 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 5,2 Dekkes av lønnsreserven og premiefond Barn i sentrum 0,1 Teknisk endring KOSTRA-tilpasninger 4,4 Teknisk endring Omfordeling FDVU 0,0 8,6 8,5 8,5 8,5 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Omstillingsmidler 0,9 Teknisk endring Foreslåtte ytterligere innsparinger innenfor BAUN reduseres 8,0 8,0 8,0 8,0 Tilbakeført, kst vedtak Budsjett 2015 styrkes med videreføring av Lærerløftet i Bærum 2,0 2,0 2,0 2,0 Kst vedtak 23 Barnehager 40,9 94,9 105,7 107,8 114,1 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer 0,6 Dekkes av adm. Prisvekst 2,4 2,3 2,3 2,3 Overføres fra Haug til Barnehagekontoret 0,3 0,3 0,3 0,3 Demografikompensasjon 1,4 17,4 21,1 24,0 30,9 Økning Demografikomp (for mye lagt inn i ØKM I) -4,9-4,9-4,9-4,9 Reduksjon Midlertidige og nye barnehager FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 1,9 1,9 7,7 9,6 FDV Ikke realiserbare innsparinger vedtatt i HP ,0 27,0 27,0 27,0 Merbehov Redusert toppressurs -2,0-4,5-6,5-9,0 Innsparingstiltak Korrigering prisvekst private barnehager -0,8-0,8-0,8-0,8 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

13 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Lærlinger 4,0 Fordelt fra adm. Lønnsoppgjør ,0 29,3 28,4 28,4 28,4 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør 2014 effekt for private barnehager 17,1 31,3 30,4 30,4 30,4 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 3,5 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon (inkl. effekt private barnehager) -2,6 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 1,0 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Toppressursene (faglige veiledere) beholdes 2,0 4,5 Tilbakeført, kst vedtak 27 Barnevern 4,3 6,8 5,3 3,5 3,5 Sum vedtatte endringer Prisvekst, ordinær 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring investeringsbudsjettet -2,0 Oppgradering lokaler Overføring prosjektstilling ekstremisme, til Kultur og fritid -0,3 Til Kultur og fritid Økte kommunale egenandeler fosterhjem 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 Gjenstående omstillingstiltak Barneog ungdomstjenester -2,0-3,8-3,8 Fra div. felles til fordeling Administrative reduksjoner, Barnevern -2,8-2,2-2,2-2,2 Innsparingstiltak Lønnsoppgjør ,0 8,4 8,2 8,2 8,2 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 0,4 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,5 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 0,2 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring BISTAND OG OMSORG 93,2-52,8-33,3-37,1-15,5 Sum vedtatte endringer 32 Pleie og omsorg 70,8 35,1 56,2 52,9 84,6 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer 0,7 Dekkes av adm. Tilskudd psykologstillinger 1,0 Fra Kommunehelse Pasientskadeerstatning -1,3 Til Kommunehelse Prisvekst -0,9-1,1-1,1-1,1 Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Korrigering Psykisk helse ØKM I -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Demografikompensasjon -4,2 0,0 2,2 16,8 Baser til hjemmebaserte tjenester og nytt bo -og behandlingssenter i Lindelia FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 0,2 0,5 0,7 13,7 FDV Nye behov til yngre brukere 18,0 12,0 16,0 Merbehov Test og vedlikehold nødstrømsaggregat 0,2 0,4 0,6 Merbehov Døgnkontinuerlig vaktordning for teknologiske løsninger i Pleie og omsorg 0,7 0,7 0,7 0,7 Merbehov Administrative reduksjoner, Pleie og omsorg -19,6-20,6-20,6-20,6 Innsparingstiltak Administrative reduksjoner, Psykisk helse -5,6-5,6-5,6-5,6 Innsparingstiltak Administrative reduksjoner, Kultur og fritid -0,4-0,4-0,4-0,4 Innsparingstiltak Gjennomføre selvkost for reiseforsikring ved rehabiliteringsopphold i Altea -1,2-1,2-1,2-1,2 Innsparingstiltak Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling -2,9-1,9-1,9-1,9 Innsparingstiltak Administrative reduksjoner, Avlastning (jf omtale i kap.4.4) -0,7-1,4-1,4-1,4 Innsparingstiltak 12 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

14 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Helse; Behovstilpasset drift av akutthjelpen (jf omtale i kap.4.4) -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Lærlinger 2,8 Fordelt fra adm. Lønnsoppgjør ,0 66,2 65,1 65,1 65,1 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 9,8 Dekkes av lønnsreserven Korrigering pensjon refusjon ressurskrevende brukere -0,4 1,8 1,8 1,8 1,8 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 15,1 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Teknisk endring Merbetaling reiseforsikring CAN i Altea reverseres (HP s. 69) 1,2 1,2 1,2 1,2 Tilbakeført, kst vedtak Kultur, aktivitet og livsglede på sykehjem og BBS 0,4 0,4 0,4 0,4 Kst vedtak Oppstart Fredericia modellen 0,5 1,0 1,0 1,0 Kst vedtak 33 Sosialtjeneste og bolig 9,9 15,2 13,3 12,1 0,7 Sum vedtatte endringer Overføring til tolkebudsjett programområde Kommunehelse -0,2 Eiendom økt behov til vedlikehold Atriumsgården 2,3 Prisvekst 0,5 0,3 0,3 0,3 Underdekning ved fremleie i Atriumgården (jf omtale i kap.8.3) 2,3 2,3 2,3 2,3 Merbehov, Eiendom Forskjøvet ferdigstillelse av boliger med service på Dønski (jf omtale i kap.8.3) 4,0 4,0 4,0-7,4 Merbehov, Eiendom Tomgangsleie og flyttekostnader 3,2 Merbehov Administrative reduksjoner, Sosialtjeneste og bolig -5,9-5,9-5,9-5,9 Innsparingstiltak Øke gebyr skjenkebevilling ved enkeltanledninger -0,1-0,1-0,1-0,1 Innsparingstiltak Kompensasjon for økt G-regulering 2,4 2,4 2,4 2,4 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør ,2 6,5 6,3 6,3 6,3 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 1,5 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,8 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger -0,2 Teknisk endring Kunnskapssenteret, til Administrasjonen -1,0 Teknisk endring Omfordeling FDVU 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Omstillingsmidler 0,0 Teknisk endring Frelsesarmeens varmestue «jobben» 0,5 0,5 0,5 Kst, vedtak Ung i jobb 1,2 Kst, vedtak 36 Kommunehelse 12,6-103,1-102,8-102,1-100,8 Sum vedtatte endringer Overføring til tolkebudsjett fra programområde Sosialtjeneste og bolig 0,2 Kompensasjon for økte kostnader ifm pasientskadeerstatning 1,3 Fra Pleie og omsorg Tilskudd psykologstillinger -1,0 Til Pleie og omsorg Prisvekst 3,0 3,0 3,0 3,0 Korrigering Psykisk helse ØKM I 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Samhandlingsreformen, redusert utgift -118,5-118,5-118,5-118,5 Kommuneproposisjonen Justering av satser; beredskapstillegg, drifts- og basistilskudd 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 Dekkes av lønnsreserven Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

15 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Justering av basistilskudd fastleger 1,4 2,6 3,9 5,1 Merbehov IT driftsstøtte på Legevakten 0,7 0,7 0,7 0,7 Merbehov Administrative reduksjoner, Kommunehelse -1,5-1,5-1,5-1,5 Innsparingstiltak Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjon- og skolehelsetjeneste (jf omtale i kap.4.4) -1,3-1,5-1,5-1,5 Innsparingstiltak Barn i sentrum 0,1 Forebyggende arbeid mot ekstremisme fra programområde Kultur og fritid 0,5 0,5 Fra Kultur og fritid Lønnsoppgjør ,8 6,6 6,6 6,6 6,6 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 0,9 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 2,5 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 0,9 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Koordinator for skilsmissegruppene beholdes (helsetjenester BUT) 0,5 0,5 0,5 0,5 Tilbakeføres, kst vedtak Styrking helsesøster 1,3 1,3 1,3 1,3 Kst vedtak Aleneforeldre rødhetta 0,6 Kst vedtak FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE 36,1 4,7 2,7 3,0 3,0 Sum vedtatte endringer 52 Kultur og fritid 33,0 1,0-0,8-0,8-0,8 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer -0,1 Dekkes av adm. Forskuttere for merverdiavgiftskompensasjon 25,0 Nadderud Arena Overføring fra Barnevern, prosjektstilling ekstremisme 0,3 Fra Barnevern Prisvekst 1,4 1,3 1,3 1,3 Manglende bevilgning Bærum idrettspark FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 3,0 3,0 3,0 3,0 FDV Vertskap for Kunst rett Vest ,5 Fsk BAKgården 0,4 0,4 0,4 0,4 Merbehov Forebyggende arbeid mot ekstremisme (jf omtale i kap.4.4) 0,5 0,5 Merbehov Omprioritering av ressurser og nedleggelse av Helset fritidssenter (jf omtale i kap.4.4) -0,3-0,3-0,3-0,3 Innsparingstiltak Øke serviceavgift hos Bærum Kulturhus -0,2-0,2-0,2-0,2 Innsparingstiltak Effektivisering av tjenester, Bærum bibliotek -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Redusere tilskudd til kulturformål -0,2-0,2-0,2-0,2 Innsparingstiltak Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Effektivisere driften av uteidrettsanleggene -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Effektivisere driften av Nadderudhallen -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Tilskudd Jar ishall 1,0 Merbehov, Rådmannens tilleggsinnstilling Revisjonsbemerkning - tilskudd 3,7 Tilskudd flyttet fra investeringer til drift Barn i sentrum -0,2 Forebyggende arbeid mot ekstremisme (jf omtale i kap.4.4) - flyttes til programområde Kommunehelse -0,5-0,5 Til Kommunehelse Lønnsoppgjør ,3 3,5 3,4 3,4 3,4 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 1,0 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,4 Dekkes av lønnsreserven og premiefond 14 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

16 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar KOSTRA-tilpasninger 0,5 Teknisk endring Omfordeling FDVU -8,2-8,2-8,2-8,2 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Helset fritidssenter beholdes 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilbakeført, kst vedtak Ingen endring i serviceavgift hos Bærum Kulturhus 0,2 Tilbakeført, kst vedtak Øke tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner 0,5 0,5 0,5 0,5 Kst vedtak Øke driftstilskuddet til idrettslageide anlegg 0,5 0,5 0,5 0,5 Kst vedtak La grusbaner være opplyst til kl. 22 vinterstid, for uorganisert trening 0,1 0,1 0,1 0,1 Kst vedtak Økt bevilgning til idrettslagene som følge av økt medlemsmasse 0,5 0,5 0,5 0,5 Kst vedtak 53 Kirke og andre religiøse formål 3,2 3,7 3,6 3,9 3,9 Sum vedtatte endringer Prisvekst 0,8 0,8 0,8 0,8 Ny kirkestue Tanum FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 0,3 0,3 FDV Rammeøkning tilskudd andre trosog livssynssamfunn 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov Redusere tilskudd til Den norske kirke -0,6-0,6-0,6-0,6 Innsparingstiltak Redusere tilskudd til andre trosog livssynssamfunn -0,1-0,1-0,1-0,1 Innsparingstiltak Effektivisere driften av gravplassene -0,4-0,4-0,4-0,4 Innsparingstiltak Lønnsoppgjør ,4 0,8 0,7 0,7 0,7 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør/kompensasjon Bærum kirkelige fellesråd 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 0,5 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,1 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 0,3 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Tilbakeføre innsparingstiltak, tilskudd til Den norske kirke 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilbakeført, kst vedtak Tilbakeføre innsparingstiltak, tilskudd til andre trossamfunn 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilbakeført, kst vedtak MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK 8,3 5,3 19,1 27,5 13,0 Sum vedtatte endringer 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 7,6 5,5 5,4 5,4 5,4 Sum vedtatte endringer Prisvekst 0,1 0,1 0,1 0,1 Ikke realiserbare inntekter knyttet til flytting til Kunnskapssenteret (jf omtale i kap.8.3) 3,9 3,9 3,9 3,9 Økte inntekter fra festetomter (jf omtale i kap.8.3) -1,7-1,7-1,7-1,7 Merbehov, Eiendom Merinntekt, Eiendom Bydrift Sandvika 0,3 0,3 0,3 0,3 Merbehov Organisasjonsmessige tilpasninger -1,0-1,0-1,0-1,0 Innsparingstiltak Økte gebyrinntekter -0,2-0,2-0,2-0,2 Innsparingstiltak Byggesak, kalkulatoriske renter og avskr. -0,4-0,4-0,4-0,4 Byggesak, utgiftsendring 3,4 3,4 3,4 3,4 Byggesak, inntektsendring -2,2-2,2-2,2-2,2 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 Rådmannens

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer