Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015 2018"

Transkript

1 Handlingsprogram

2 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram Hovedoversikt netto 6 C.2 Handlingsprogram Hovedoversikt brutto 8 C.3 Handlingsprogram Nøkkeltall 9 C.4 Endring i rammer Driftsbudsjettet 10 C.5 Endring i rammer Investeringsbudsjettet 18 C.6 Obligatorisk oversikt 1 A Driftsbudsjettet 19 C.7 Obligatorisk oversikt 1 B Driftsbudsjettet netto 20 C.8 Obligatorisk oversikt 2 A Investeringsbudsjettet 21 C.9 Obligatorisk oversikt 2 B Investeringsbudsjettet netto 22 C.10 Driftsbudsjettet fordelt på sektor, programområder og formål 23 Del 2 Handlingsprogram , Rådmannens forslag 24. september 2014 (hvit del) 1 Innledning Trender og utviklingstrekk Kommuneøkonomi under press Viktige satsninger 7 2 Økonomi Status, sentrale utfordringer og mål Grunnlaget for budsjetteringen Driftsbudsjett Investeringsbudsjett og finansiering Balanse 25 3 Tjenestene leseveiledning Leseveiledning til kapitlene om sektorer og programområder 27 4 Sektor barn og unge Samlet omtale av sektoren Grunnskoleopplæring Barnehager Barne- og ungdomstjenester (inkludert barnevern) 48 5 Sektor bistand og omsorg Samlet omtale av sektoren Pleie og omsorg Sosialtjeneste og bolig Kommunehelse 82 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

3 6 Sektor frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorrammer Kultur og fritid Kirke og andre religiøse formål 98 7 Sektor miljø, klima og kommunalteknikk Sektorrammer Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Brann- og ulykkesvern Samferdsel Renovasjon og avfall Vann og avløp Anleggsdrift Transport Prosjekttjenester Sektor eiendom og administrasjon Sektorrammer Administrasjon inkludert IT virksomhetsstyring, utvikling og fellestjenester Eiendomsfunksjoner Foretak og selskaper Medarbeidere Status Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden Oppfølging av vedtatt arbeidsgiverstrategi Befolkningsvekst og boligbygging Historisk befolkningsvekst Prognose for befolkningsutviklingen Styring og resultatledelse Styringssystemet Mer om resultatledelse Arbeidet med Rådmannens forslag til Handlingsprogram Vedlegg Hovedoversikt, netto Hovedoversikt, brutto Nøkkeltall Endringer i rammer Obligatorisk oversikt Drift 1A Obligatorisk oversikt Drift 1B Obligatorisk oversikt Investeringer 2A Obligatorisk oversikt Investeringer 2B Driftsbudsjett fordelt på sektor, programområde og formål Planoversikt rullering av planer og meldinger 187

4 Bærum kommunestyres vedtak 10. desember 2014 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

5 A Tekstvedtak Vedtak med budsjetteffekt er innarbeidet i talldelen av vedtatt handlingsprogram og er, dersom ikke annet er nevnt, ikke gjengitt i tekstvedtakene under. GENERELT Demografikompensasjon: Kommunestyret forutsetter at det årlig legges inn demografikompensasjon som 1) Opprettholder ressurstildeling til lærere i takt med elevtallsutviklingen 2) Viderefører dagens norm for grunnbemanning i barnehagene, 3) Opprettholder kvalitet og omfang innen eldreomsorgen (hjemmebaserte tjenester og bo- og behandlingssentrene). EIENDOM OG ADMINISTRASJON Vedtak om konkurranseutsetting må bygges på troverdige kostnadsoverslag. Gjennomføring av omstillingstiltak forutsetter konsultasjoner med partene i arbeidslivet. BARN OG UNGE Budsjett 2015 styrkes med videreføring av Lærerløftet i Bærum. Midlene benyttes primært til den kommunale egenandelen av videreutdanning innen realfag, men kan også benyttes sekundært til videreutdanning i andre fag. Foreslåtte ytterligere innsparinger innenfor BAUN reduseres for å opprettholde høyere lærertetthet, beholde og styrke rådgiverteam og miljøarbeidere, sikre særskilt norskopplæring med mer. Den enkelte rektor gis fullmakt til å vurdere bruk av den ekstra ressursen ut fra skolens behov. MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK Rådmannen bes å se på incentivordninger for å få ansatte til å benytte seg av sykkel til jobb samt samkjøring til jobb. Rådmannen bes å besørge utført og reist et minnesmerke i Sandvika over Sandvika-gründeren Donato Gaspare Brambani innenfor rammen av 1 million kroner inklusiv bidrag fra Sandvika vel. Rådmannen bes å innhente økonomiske bidrag fra næringsliv og private. Midler hentes i fra byutviklingsmidler i Sandvika. FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE Toalett og dåpssakristi i Haslum kirke; rådmannen kommer med et notat om tilstanden. Midler til prosjektering svømmehall 50 meter: Rådmannen bes om å foreta en vurdering av Bærumssvømmernes prosjekt for etablering av svømmeanlegg og fremlegge denne for politisk behandling. Det skal utredes to alternativer: ett rent svømmeanlegg og ett kombinert svømme- og stupeanlegg. Rådmannen bes å utrede fritidstiltak for ungdom på Fornebu. Fremlegges i forbindelse med behandling av økonomimelding I i Bærum kulturhus: Ingen endring i serviceavgift hos Bærum Kulturhus for Rådmannen bes utarbeide forslag til avgiftsmodeller som sikrer at det fortsatt kun betales selvkost ved arrangementer i regi av lokal kulturarrangør og konkurransedyktige avgifter ved arrangementer i regi av øvrige kulturarrangør. Serviceavgift og publikumsavgift skal vurderes i sammenheng. 4 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

6 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet Handlingsprogram Ved endelig votering ble rådmannens forslag til handlingsprogram med tilleggsinnstilling av , med formannskapets innstilling, og med de endringer som følger av kommunestyrets særskilte voteringer, vedtatt. 2 Årsbudsjett Inntekts- og utgiftsrammer Rådmannens forslag til handlingsprogram med tilleggsinnstilling av og formannskapets innstilling, kommunestyrets særskilte enkeltvedtak er kommunestyrets vedtak Rådmannen gis fullmakt til å overføre midler fra lønns- og pensjonsreserven til de enkelte sektorer og programområder når de kommunale lønnsforhandlingene er gjennomført. 2.2 Skatt Formuesskatt for 2015 utskrives etter kroner 7 per tusen eller etter den maksimalsats som Stortinget bestemmer. (Stortinget har fastsatt maksimalsatsen til kroner 7 per tusen) Forutsetningene i rådmannens skatteanslag er at inntektsskatt for 2015 utskrives etter kroner 11,40 per hundre. (Stortinget har fastsatt maksimalsatsen til kroner 11,35 per hundre) 2.3 Lån For 2015 gis fullmakt til låneopptak som er innarbeidet i budsjettet med følgende beløp: I Husbanken (alternativt andre finansinstitusjoner): 200,0 millioner kroner til videre utlån til boligformål. 223,9 millioner kroner til kommunens kjøp/bygg av boliger. Lånene amortiseres i henhold til Husbankens amortiseringsplaner. 156,5 millioner kroner til vann og avløp 55,7 millioner kroner til renovasjon Lånene amortiseres etter anleggenes levetid (maksimalt 40 år). Andre låneopptak i markedet: 242,5 millioner kroner til diverse ikke-rentable investeringer. Lånene amortiseres innenfor anleggenes levetid Rådmannen har fullmakt til å godkjenne lånevilkårene i henhold til delegering av myndighet i budsjettsaker (k.st.sak 051/09). 2.4 Avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger Prisliste for kommunale tjenester 2015, med de endringer som følger av kommunestyrets enkeltvedtak i sak 111/14, ble vedtatt. 2.5 Andre mål Kommunens strategiske perspektiver og utfordringer ble vedtatt i samsvar med rådmannens forslag ene som er vist i måltabellene i hvert kapittel ble vedtatt i samsvar med rådmannens forslag. Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

7 C Hovedoversikter C.1 Handlingsprogram Hovedoversikt netto Driftsbudsjett netto Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter , , , , , ,9 Rammetilskudd , , , , , ,2 Vertskommunetilskudd PUH -63,3-61,0-60,1-60,1-60,1-60,1 Rente og inv komp. fra staten -28,5-28,7-24,8-29,8-29,3-28,7 Integreringstilskudd, flyktninger -79,9-88,9-90,0-90,3-90,0-89,3 MVA-komp. - investeringer -110,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalk. renter og avskrivninger -91,9-94,0-102,4-114,0-121,6-125,7 Sum sentrale inntekter , , , , , ,8 Driftsrammer: Div. felles til fordeling -97,4-127,7-99,1-153,1-141,5-141,5 Lønnsreserven -101,2-44,3 166,5 230,1 229,2 229,2 Administrasjon 433,1 451,1 470,1 464,5 467,7 461,2 Barn og unge 2 600, , , , , ,8 Bistand og omsorg 2 619, , , , , ,9 Frivillighet, idrett, kultur og kirke 269,6 385,5 244,7 241,4 241,7 241,7 Miljø, klima og kommunalteknikk 167,6 227,3 235,6 246,9 245,3 230,8 Netto driftsutg., sektorene 5 891, , , , , ,3 Politiske utvalg disp. 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Netto driftsutg., samlet 5 891, , , , , ,9 Brutto driftsresultat -783,5-493,3-642,8-723,6-769,9-842,0 Netto renteutgifter 144,0 164,0 148,2 150,1 158,4 176,6 Kursgevinster, aksjeutbytte -222,9-88,4-90,0-90,0-90,0-90,0 Netto avdrag 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8 Netto finansutgifter 275,1 418,0 422,9 452,1 440,7 489,3 Netto driftsresultat -508,4-75,3-220,0-271,5-329,2-352,6 Overført investeringsbudsjettet 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Avsetninger netto 431,7 71,8 218,6 270,1 327,7 351,2 Disposisjonsfond 380,6 81,0 237,1 296,6 348,7 352,7 Bundne driftsfond 51,1-9,1-18,5-26,5-20,9-1,5 Resultat -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regnskapsresultat -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

8 Investeringsbudsjett netto Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Brutto investeringsutgifter 861,4 883, , , , ,1 Salgsinntekter -29,6 0,0 0,0-5,0-5,0-5,0 Tilskudd/refusjoner -194,5-86,3-196,3-101,3-75,6-433,2 Netto investeringsutgifter 637,3 797, , , ,3 989,9 Netto investeringsrammer 0,0 0,0 Administrasjon 141,0 167,3 198,1 176,2 201,5 230,1 Barn og unge 113,7 142,4 269,2 449,4 533,8 359,8 Bistand og omsorg 148,8 274,6 278,6 454,5 396,1 57,4 Frivillighet, idrett, kultur og kirke 95,1 49,7 64,9 33,0 16,0 41,2 Miljø, klima og kommunalteknikk 217,0 213,9 322,3 236,4 244,5 331,4 Fornebu -79,4-50,6-37,0-30,4-28,5-30,0 Tap på krav 1,0 0,0 Andre finanstransaksjoner: 0,0 0,0 Aksjekjøp 2,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Avdrag 34,2 43,2 50,7 60,3 70,0 70,0 Ekstraordinære avdrag 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. 0,0 0,0 Utlån 138,1 134,1 200,0 200,0 200,0 200,0 Finansieringsbehov 926,8 975, , , , ,9 Finansiering: 0,0 0,0 Lån investeringsprosjekter -551,4-525,2-678,6-832,7-821,8-491,4 Formidlings lån -138,1-134,1-200,0-200,0-200,0-200,0 Mottatte avdrag -67,4-43,2-50,7-60,3-70,0-70,0 Aksjesalg -34,9 0,0 Renteinntekter -0,1 0,0 Avsetning ubundet investeringsfond 95,9 50,6 37,0 30,4 28,5 30,0 Bruk av ubundet investeringsfond 0,0-14,5-25,9-10,9-10,9-10,9 Bruk av forvaltningsfondet -45,7-46,7-45,0-45,0-45,0-45,0 Avsetning øvrige disposisjonsfond 0,0 0,0 Bruk av øvrige disposisjonsfond -128,6-138,6-219,4-252,7-291,9-273,0 Avsetning bundne investeringsfond 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne investeringsfond 0,0 0,0 MVA-komp investeringer 0,0-120,3-163,8-207,6-221,8-199,2 Fra driftsbudsjettet -117,2-3,5-1,4-1,4-1,4-1,4 Sum finansiering -926,8-975, , , , ,9 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

9 C.2 Handlingsprogram Hovedoversikt brutto Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr DRIFTSBUDSJETT Skatteinntekter Inntekt , , , , , ,9 Rammetilskudd Inntekt , , , , , ,2 Vertskommunetilskudd PUH Inntekt -63,3-61,0-60,1-60,1-60,1-60,1 Rente og inv. komp. fra staten Inntekt -28,5-28,7-24,8-29,8-29,3-28,7 Integreringstilskudd, flyktninger Inntekt -79,9-88,9-90,0-90,3-90,0-89,3 MVA-komp. - investeringer Inntekt -110,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kalk. renter og avskrivninger Inntekt -91,9-94,0-102,4-114,0-121,6-125,7 Sum sentrale inntekter , , , , , ,8 Driftsrammer: Div. felles til fordeling Utgift -97,4-127,7-99,1-153,1-141,5-141,5 Div. felles til fordeling Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fellesutgifter / Til fordeling Netto -97,4-127,7-99,1-153,1-141,5-141,5 Lønnsreserven Utgift -101,2-44,3 166,5 230,1 229,2 229,2 Lønnsreserven Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønnsreserven Netto -101,2-44,3 166,5 230,1 229,2 229,2 Administrasjon Utgift 535,8 546,1 568,0 563,3 566,3 559,4 Administrasjon Inntekt -102,8-94,9-97,9-98,8-98,6-98,1 Administrasjon Netto 433,1 451,1 470,1 464,5 467,7 461,2 Barn og unge Utgift 3 142, , , , , ,6 Barn og unge Inntekt -542,2-509,6-552,9-552,8-552,8-552,8 Barn og unge Netto 2 600, , , , , ,8 Bistand og omsorg Utgift 3 486, , , , , ,7 Bistand og omsorg Inntekt -867,5-794,3-847,8-863,9-867,8-880,8 Bistand og omsorg Netto 2 619, , , , , ,9 Frivillighet, idrett, kultur og kirke Utgift 349,2 452,4 312,4 309,3 309,6 309,6 Frivillighet, idrett, kultur og kirke Inntekt -79,6-66,9-67,7-67,9-67,9-67,9 Frivillighet, idrett, kultur og kirke Netto 269,6 385,5 244,7 241,4 241,7 241,7 Miljø, klima og kommunalteknikk Utgift 858,0 861,9 879,5 898,0 915,3 930,2 Miljø, klima og kommunalteknikk Inntekt -690,4-634,6-643,9-651,1-670,1-699,4 Miljø, klima og kommunalteknikk Netto 167,6 227,3 235,6 246,9 245,3 230,8 Sum sektorer Utgift 8 173, , , , , ,2 Sum sektorer Inntekt , , , , , ,9 Sum sektorer Netto 5 891, , , , , ,3 Politiske utvalg Netto 0,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Brutto driftsresultat -783,5-493,3-642,8-723,6-769,9-842,0 Renteinntekter Inntekt -87,0-78,6-73,9-64,9-75,9-90,4 Kursgevinster, aksjeutbytte Inntekt -222,9-88,4-90,0-90,0-90,0-90,0 Sum finansinntekter Inntekt -310,0-167,0-163,9-154,9-165,9-180,4 Renteutgifter Utgift 231,1 242,7 222,1 215,0 234,2 267,0 Avdragsutgifter Utgift 354,0 342,4 364,6 392,0 372,3 402,8 Sum finansutgifter Utgift 585,1 585,0 586,8 607,0 606,6 669,8 Netto driftsresultat -508,4-75,3-220,0-271,5-329,2-352,6 Overført investeringsbudsjettet Netto 117,2 3,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Netto avsetninger Netto 431,7 71,8 218,6 270,1 327,7 351,2 herav disposisjonsfond Netto 380,6 81,0 237,1 296,6 348,7 352,7 bundne driftsfond Netto 51,1-9,1-18,5-26,5-20,9-1,5 Tidligere års resultat Netto -64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regnskapsresultat -23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

10 C.3 Handlingsprogram Nøkkeltall Netto driftsresultat Resultatgrad 2,5 % 3,0 % 3,6 % 3,8 % Bufferfondet Egenkapitalfinansiering 1) 50 % 50 % 50 % 50 % Likviditetsreserve ) Ikke-rentable investeringer Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

11 C.4 Endringer i rammer Driftsbudsjettet VEDTATTE ENDRINGER I RAMMER DRIFTSBUDSJETTET Oversikten viser Rådmannens forslag til endringer i forhold til vedtatt Handlingsprogram , samt endringer etter kommunestyrets vedtak (merket mørk blå). Tekniske endringer er innarbeidet. Negativt fortegn indikerer merinntekt/ mindreutgift. DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Driftsrammer: Div. felles til fordeling 0,0 8,9-65,0-73,3-73,3 Sum vedtatte endringer Premieavvik amortisering 10,0 20,0 30,0 40,0 7 år f.o.m Prisvekst FDVU -1,4-1,4-1,4-1,4 Prisvekst Transport -0,3-0,3-0,3-0,3 95 % demografikompensasjon 5,9 7,5 9,4 9,4 Tilbakeført Gjenstående omstillingstiltak Barne- og ungdomstjenester 2,0 3,8 3,8 Til Barnevern Saldering -80,0-100,0-110,0 Ikke realiserbare innsparinger fra tidligere handlingsprogram Eiendom 4,0 3,0 3,0 3,0 Merbehov, Eiendom Økte FDV-utgifter ved bortfall av utleie av lokaler etter flytting til Kunnskapssenteret 0,6 1,6 1,6 1,6 Merbehov, Eiendom Administrative reduksjoner innsparing Eiendom -2,0-2,0-2,0-2,0 Innsparingstiltak Endret pensjon og AGA pensjon FDVU 0,4 Dekkes av lønnsreserven Endret pensjon og AGA pensjon Transport 0,1 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør 2014 FDVU 2,0 3,6 3,4 3,4 3,4 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør 2014 Transport 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Dekkes av lønnsreserven Omfordeling FDVU -2,4-4,7-4,5-4,5-4,5 Teknisk endring Omfordeling Transport -0,4-0,5-0,4-0,4-0,4 Teknisk endring Demografikompensasjon -7,5-9,4-9,4 Kst vedtak Risikopotten fjernes -7,0-7,0-7,0-7,0 Kst vedtak 16 Administrasjonen -6,4 25,8 28,3 29,0 22,6 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer -1,2 Fordelt Prisvekst 1,3 1,2 1,2 1,2 Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Ikke valg i ,4 Everytime-lisenser 0,6 0,6 0,6 0,6 Merbehov A-melding 0,1 Merbehov Drift Kunnskapssenteret 3,0 3,0 3,0 3,0 Merbehov Lederskolen 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov Malmskriverveien 4 2,0 2,0 2,0 Merbehov WebSak Fokus 0,3 0,3 0,3 0,3 Merbehov Bemanningsbehov nytt økonomisystem 1,7 1,7 1,7 Merbehov Prosjektmidler Rådmannen 2,0 2,0 2,0 2,0 Merbehov Omstillingsmidler 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov Merbehov bemanning IT 2,5 3,7 4,3 4,3 Merbehov Tilrettelegging for 24/7 vaktordning IT 3,6 3,6 3,6 3,6 Merbehov Redusere kompetanseutviklingsstipend -1,0-1,0-1,0-1,0 Innsparingstiltak Innsparing forsikringsordninger -1,5-1,5-1,5-1,5 Innsparingstiltak Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -1,1-1,1-1,1-1,1 Innsparingstiltak 10 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

12 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Lærlinger -7,5 Fordelt Lønnsoppgjør ,2 10,3 10,2 10,2 10,2 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 2,7 Dekkes av lønnsreserven Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 1,4 og premiefond KOSTRA-tilpasninger -11,6-0,7-0,7-0,7-0,7 Teknisk endring Kunnskapssenteret, fra Sosialtjeneste og bolig 1,0 Teknisk endring Omfordeling FDVU 2,0 2,0 2,0 2,0 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Omstillingsmidler -0,9 Teknisk endring BARN OG UNGE 100,4 158,4 161,1 160,7 186,3 Sum vedtatte endringer 22 Grunnskoleopplæring 55,2 56,8 50,1 49,4 68,7 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer 0,1 Dekkes av adm. Prisvekst 2,5 2,9 3,2 3,2 Overføres fra Haug til Barnehagekontoret -0,3-0,3-0,3-0,3 Korrigering fra ØKM I Demografikompensasjon 4,7-0,7-1,9-1,0 17,0 Husleie og driftsutgifter til erstatningslokaler 3,7 7,5 7,5 Merbehov Midlertidige, utsatte og nye skolelokaler FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 1,0-1,0-2,4 3,6 FDV Endret skolestruktur større enheter -0,9-2,9-4,9 Innsparingstiltak Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -8,1-11,2-11,2-11,2 Innsparingstiltak Omlegging av spesialundervisning -2,3-5,0-7,3-10,0 Innsparingstiltak Ressurser til særskilt norskopplæring -0,5-1,2-1,2-1,2 Innsparingstiltak Adm. reduksjoner, PP-tjenesten (jf omtale i kap.4.4) -0,4-0,4-0,4-0,4 Innsparingstiltak Lærlinger 0,7 Fordelt fra adm. Lønnsoppgjør ,6 46,9 46,9 46,9 46,9 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 15,6 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 5,2 Dekkes av lønnsreserven og premiefond Barn i sentrum 0,1 Teknisk endring KOSTRA-tilpasninger 4,4 Teknisk endring Omfordeling FDVU 0,0 8,6 8,5 8,5 8,5 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Omstillingsmidler 0,9 Teknisk endring Foreslåtte ytterligere innsparinger innenfor BAUN reduseres 8,0 8,0 8,0 8,0 Tilbakeført, kst vedtak Budsjett 2015 styrkes med videreføring av Lærerløftet i Bærum 2,0 2,0 2,0 2,0 Kst vedtak 23 Barnehager 40,9 94,9 105,7 107,8 114,1 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer 0,6 Dekkes av adm. Prisvekst 2,4 2,3 2,3 2,3 Overføres fra Haug til Barnehagekontoret 0,3 0,3 0,3 0,3 Demografikompensasjon 1,4 17,4 21,1 24,0 30,9 Økning Demografikomp (for mye lagt inn i ØKM I) -4,9-4,9-4,9-4,9 Reduksjon Midlertidige og nye barnehager FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 1,9 1,9 7,7 9,6 FDV Ikke realiserbare innsparinger vedtatt i HP ,0 27,0 27,0 27,0 Merbehov Redusert toppressurs -2,0-4,5-6,5-9,0 Innsparingstiltak Korrigering prisvekst private barnehager -0,8-0,8-0,8-0,8 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

13 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Lærlinger 4,0 Fordelt fra adm. Lønnsoppgjør ,0 29,3 28,4 28,4 28,4 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør 2014 effekt for private barnehager 17,1 31,3 30,4 30,4 30,4 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 3,5 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon (inkl. effekt private barnehager) -2,6 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 1,0 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Toppressursene (faglige veiledere) beholdes 2,0 4,5 Tilbakeført, kst vedtak 27 Barnevern 4,3 6,8 5,3 3,5 3,5 Sum vedtatte endringer Prisvekst, ordinær 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring investeringsbudsjettet -2,0 Oppgradering lokaler Overføring prosjektstilling ekstremisme, til Kultur og fritid -0,3 Til Kultur og fritid Økte kommunale egenandeler fosterhjem 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 Gjenstående omstillingstiltak Barneog ungdomstjenester -2,0-3,8-3,8 Fra div. felles til fordeling Administrative reduksjoner, Barnevern -2,8-2,2-2,2-2,2 Innsparingstiltak Lønnsoppgjør ,0 8,4 8,2 8,2 8,2 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 0,4 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,5 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 0,2 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring BISTAND OG OMSORG 93,2-52,8-33,3-37,1-15,5 Sum vedtatte endringer 32 Pleie og omsorg 70,8 35,1 56,2 52,9 84,6 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer 0,7 Dekkes av adm. Tilskudd psykologstillinger 1,0 Fra Kommunehelse Pasientskadeerstatning -1,3 Til Kommunehelse Prisvekst -0,9-1,1-1,1-1,1 Seksjonsleder PLO (KOSTRA-tilpasning) -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Korrigering Psykisk helse ØKM I -0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Demografikompensasjon -4,2 0,0 2,2 16,8 Baser til hjemmebaserte tjenester og nytt bo -og behandlingssenter i Lindelia FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 0,2 0,5 0,7 13,7 FDV Nye behov til yngre brukere 18,0 12,0 16,0 Merbehov Test og vedlikehold nødstrømsaggregat 0,2 0,4 0,6 Merbehov Døgnkontinuerlig vaktordning for teknologiske løsninger i Pleie og omsorg 0,7 0,7 0,7 0,7 Merbehov Administrative reduksjoner, Pleie og omsorg -19,6-20,6-20,6-20,6 Innsparingstiltak Administrative reduksjoner, Psykisk helse -5,6-5,6-5,6-5,6 Innsparingstiltak Administrative reduksjoner, Kultur og fritid -0,4-0,4-0,4-0,4 Innsparingstiltak Gjennomføre selvkost for reiseforsikring ved rehabiliteringsopphold i Altea -1,2-1,2-1,2-1,2 Innsparingstiltak Forebygging, redusert vekst i tjenestetildeling -2,9-1,9-1,9-1,9 Innsparingstiltak Administrative reduksjoner, Avlastning (jf omtale i kap.4.4) -0,7-1,4-1,4-1,4 Innsparingstiltak 12 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

14 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Helse; Behovstilpasset drift av akutthjelpen (jf omtale i kap.4.4) -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Lærlinger 2,8 Fordelt fra adm. Lønnsoppgjør ,0 66,2 65,1 65,1 65,1 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 9,8 Dekkes av lønnsreserven Korrigering pensjon refusjon ressurskrevende brukere -0,4 1,8 1,8 1,8 1,8 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 15,1 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 1,8 0,7 0,7 0,7 0,7 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Teknisk endring Merbetaling reiseforsikring CAN i Altea reverseres (HP s. 69) 1,2 1,2 1,2 1,2 Tilbakeført, kst vedtak Kultur, aktivitet og livsglede på sykehjem og BBS 0,4 0,4 0,4 0,4 Kst vedtak Oppstart Fredericia modellen 0,5 1,0 1,0 1,0 Kst vedtak 33 Sosialtjeneste og bolig 9,9 15,2 13,3 12,1 0,7 Sum vedtatte endringer Overføring til tolkebudsjett programområde Kommunehelse -0,2 Eiendom økt behov til vedlikehold Atriumsgården 2,3 Prisvekst 0,5 0,3 0,3 0,3 Underdekning ved fremleie i Atriumgården (jf omtale i kap.8.3) 2,3 2,3 2,3 2,3 Merbehov, Eiendom Forskjøvet ferdigstillelse av boliger med service på Dønski (jf omtale i kap.8.3) 4,0 4,0 4,0-7,4 Merbehov, Eiendom Tomgangsleie og flyttekostnader 3,2 Merbehov Administrative reduksjoner, Sosialtjeneste og bolig -5,9-5,9-5,9-5,9 Innsparingstiltak Øke gebyr skjenkebevilling ved enkeltanledninger -0,1-0,1-0,1-0,1 Innsparingstiltak Kompensasjon for økt G-regulering 2,4 2,4 2,4 2,4 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør ,2 6,5 6,3 6,3 6,3 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 1,5 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,8 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger -0,2 Teknisk endring Kunnskapssenteret, til Administrasjonen -1,0 Teknisk endring Omfordeling FDVU 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Omstillingsmidler 0,0 Teknisk endring Frelsesarmeens varmestue «jobben» 0,5 0,5 0,5 Kst, vedtak Ung i jobb 1,2 Kst, vedtak 36 Kommunehelse 12,6-103,1-102,8-102,1-100,8 Sum vedtatte endringer Overføring til tolkebudsjett fra programområde Sosialtjeneste og bolig 0,2 Kompensasjon for økte kostnader ifm pasientskadeerstatning 1,3 Fra Pleie og omsorg Tilskudd psykologstillinger -1,0 Til Pleie og omsorg Prisvekst 3,0 3,0 3,0 3,0 Korrigering Psykisk helse ØKM I 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Samhandlingsreformen, redusert utgift -118,5-118,5-118,5-118,5 Kommuneproposisjonen Justering av satser; beredskapstillegg, drifts- og basistilskudd 2,5 3,2 3,2 3,2 3,2 Dekkes av lønnsreserven Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

15 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar Justering av basistilskudd fastleger 1,4 2,6 3,9 5,1 Merbehov IT driftsstøtte på Legevakten 0,7 0,7 0,7 0,7 Merbehov Administrative reduksjoner, Kommunehelse -1,5-1,5-1,5-1,5 Innsparingstiltak Behovstilpasning og effektivisering i helsestasjon- og skolehelsetjeneste (jf omtale i kap.4.4) -1,3-1,5-1,5-1,5 Innsparingstiltak Barn i sentrum 0,1 Forebyggende arbeid mot ekstremisme fra programområde Kultur og fritid 0,5 0,5 Fra Kultur og fritid Lønnsoppgjør ,8 6,6 6,6 6,6 6,6 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 0,9 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 2,5 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 0,9 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Koordinator for skilsmissegruppene beholdes (helsetjenester BUT) 0,5 0,5 0,5 0,5 Tilbakeføres, kst vedtak Styrking helsesøster 1,3 1,3 1,3 1,3 Kst vedtak Aleneforeldre rødhetta 0,6 Kst vedtak FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE 36,1 4,7 2,7 3,0 3,0 Sum vedtatte endringer 52 Kultur og fritid 33,0 1,0-0,8-0,8-0,8 Sum vedtatte endringer IA tiltak, lærlinger med mer -0,1 Dekkes av adm. Forskuttere for merverdiavgiftskompensasjon 25,0 Nadderud Arena Overføring fra Barnevern, prosjektstilling ekstremisme 0,3 Fra Barnevern Prisvekst 1,4 1,3 1,3 1,3 Manglende bevilgning Bærum idrettspark FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 3,0 3,0 3,0 3,0 FDV Vertskap for Kunst rett Vest ,5 Fsk BAKgården 0,4 0,4 0,4 0,4 Merbehov Forebyggende arbeid mot ekstremisme (jf omtale i kap.4.4) 0,5 0,5 Merbehov Omprioritering av ressurser og nedleggelse av Helset fritidssenter (jf omtale i kap.4.4) -0,3-0,3-0,3-0,3 Innsparingstiltak Øke serviceavgift hos Bærum Kulturhus -0,2-0,2-0,2-0,2 Innsparingstiltak Effektivisering av tjenester, Bærum bibliotek -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Redusere tilskudd til kulturformål -0,2-0,2-0,2-0,2 Innsparingstiltak Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Effektivisere driften av uteidrettsanleggene -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Effektivisere driften av Nadderudhallen -0,5-0,5-0,5-0,5 Innsparingstiltak Tilskudd Jar ishall 1,0 Merbehov, Rådmannens tilleggsinnstilling Revisjonsbemerkning - tilskudd 3,7 Tilskudd flyttet fra investeringer til drift Barn i sentrum -0,2 Forebyggende arbeid mot ekstremisme (jf omtale i kap.4.4) - flyttes til programområde Kommunehelse -0,5-0,5 Til Kommunehelse Lønnsoppgjør ,3 3,5 3,4 3,4 3,4 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 1,0 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,4 Dekkes av lønnsreserven og premiefond 14 HANDLINGSPROGRAM Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014

16 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett Handlingsprogram Mill 2015 kr Kommentar KOSTRA-tilpasninger 0,5 Teknisk endring Omfordeling FDVU -8,2-8,2-8,2-8,2 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Helset fritidssenter beholdes 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilbakeført, kst vedtak Ingen endring i serviceavgift hos Bærum Kulturhus 0,2 Tilbakeført, kst vedtak Øke tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner 0,5 0,5 0,5 0,5 Kst vedtak Øke driftstilskuddet til idrettslageide anlegg 0,5 0,5 0,5 0,5 Kst vedtak La grusbaner være opplyst til kl. 22 vinterstid, for uorganisert trening 0,1 0,1 0,1 0,1 Kst vedtak Økt bevilgning til idrettslagene som følge av økt medlemsmasse 0,5 0,5 0,5 0,5 Kst vedtak 53 Kirke og andre religiøse formål 3,2 3,7 3,6 3,9 3,9 Sum vedtatte endringer Prisvekst 0,8 0,8 0,8 0,8 Ny kirkestue Tanum FDV-utgifter (jf omtale i kap.8.3) 0,3 0,3 FDV Rammeøkning tilskudd andre trosog livssynssamfunn 1,0 1,0 1,0 1,0 Merbehov Redusere tilskudd til Den norske kirke -0,6-0,6-0,6-0,6 Innsparingstiltak Redusere tilskudd til andre trosog livssynssamfunn -0,1-0,1-0,1-0,1 Innsparingstiltak Effektivisere driften av gravplassene -0,4-0,4-0,4-0,4 Innsparingstiltak Lønnsoppgjør ,4 0,8 0,7 0,7 0,7 Dekkes av lønnsreserven Lønnsoppgjør/kompensasjon Bærum kirkelige fellesråd 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 Dekkes av lønnsreserven Seniortiltak 0,5 Dekkes av lønnsreserven Endring pensjon 0,1 Dekkes av lønnsreserven og premiefond KOSTRA-tilpasninger 0,3 Teknisk endring Omfordeling Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 Teknisk endring Tilbakeføre innsparingstiltak, tilskudd til Den norske kirke 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilbakeført, kst vedtak Tilbakeføre innsparingstiltak, tilskudd til andre trossamfunn 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilbakeført, kst vedtak MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK 8,3 5,3 19,1 27,5 13,0 Sum vedtatte endringer 55 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 7,6 5,5 5,4 5,4 5,4 Sum vedtatte endringer Prisvekst 0,1 0,1 0,1 0,1 Ikke realiserbare inntekter knyttet til flytting til Kunnskapssenteret (jf omtale i kap.8.3) 3,9 3,9 3,9 3,9 Økte inntekter fra festetomter (jf omtale i kap.8.3) -1,7-1,7-1,7-1,7 Merbehov, Eiendom Merinntekt, Eiendom Bydrift Sandvika 0,3 0,3 0,3 0,3 Merbehov Organisasjonsmessige tilpasninger -1,0-1,0-1,0-1,0 Innsparingstiltak Økte gebyrinntekter -0,2-0,2-0,2-0,2 Innsparingstiltak Byggesak, kalkulatoriske renter og avskr. -0,4-0,4-0,4-0,4 Byggesak, utgiftsendring 3,4 3,4 3,4 3,4 Byggesak, inntektsendring -2,2-2,2-2,2-2,2 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 HANDLINGSPROGRAM

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlingsprogram. Rådmannens forslag 24. september 2014

Handlingsprogram. Rådmannens forslag 24. september 2014 2015 2018 Rådmannens forslag 24. september 2014 Innhold 1 Innledning 6 1.1 Trender og utviklingstrekk 6 1.2 Kommuneøkonomi under press 7 1.3 Viktige satsninger 7 2 Økonomi 10 2.1 Status, sentrale utfordringer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.06.2015 15/135819 15/137596 Saksbehandler: Viggo Wollum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 10.06.2015

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret 16. desember 2015

Handlingsprogram 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret 16. desember 2015 2019 Vedtatt av kommunestyret 16. desember Innhold Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 16. desember (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet 2019 5 C Hovedoversikter 7 C.1 2019

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk

2 Økonomi. 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk 2 Økonomi 2.1 Status, sentrale utfordringer og mål 2.1.1 Hovedtrekk Innledning Fortsatt forventet økning i befolkningen og demografisk utvikling vil de kommende årene gi Bærum kommune økonomiske utfordringer.

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik AP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 09:00 - Formannskapssalen, Rådhuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes AP Randi Johnsen Eikevik

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

4 Sektor barn og unge 33 4.1 Innledning 33 4.2 Grunnskoleopplæring 35 4.3 Barnehager 46 4.4 Barne- og ungdomstjenester 54

4 Sektor barn og unge 33 4.1 Innledning 33 4.2 Grunnskoleopplæring 35 4.3 Barnehager 46 4.4 Barne- og ungdomstjenester 54 Innhold 1 Sammen skaper vi fremtiden: mangfold raushet bærekraft 6 1.1 Kommuneøkonomi 7 1.2 Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og lær 7 1.3 Balansert samfunnsutvikling

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer