Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng"

Transkript

1 Oslo, mars 2014 AL Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge

2

3 3.2 Sekretariat Ny generalsekretær Crosswall BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag Ungdomssatsing Nytt medlemssystem Nye kontorlokaler Ny IT-løsning 9 1. Innledning Vedtektene ser. 5 i.2 Målom råder 6 2. ADHD Norges landsstyre 7 3. ADHD Norge nøkkeltall Medlemmer 7 4. Endringsåret Generasjonsendring 8 Barnevern 4.11 Utgivelse av magasinet Et godt liv Målplanen il 5.1 Mestring av eget liv li 6. Spesifikke aktiviteter Landsmøtet Hva har organisasjonen gjort Hva har organisasjonen gjort? Hva har organisasjonen gjort? Hva har organisasjonen gjort? Leirermv Sentralt likepersonsarbeid STÅ PÅ En godt drevet organisasjon i stadig utvikling ADHD er bare forbokstavene Målplan med tydeligere detinerte ansvarsforhold Bidra til at mennesker med ADHD blir nyttige og selvhjulpne samfunnsborgere Bekjempe diskriminering og sikre inkludering på alle områder i samfunnet Barn og unge Voksne Annet organisasjonsarbeid 17 til Barnets Beste Utfordringer Utfordringer Utfordringer Utfordringer Aktiv Ungdom Ordinært likepersonsarbeid Forløper til ADHD Norge ungdom Likepersonsarbeid og arbeidsrettede tiltak Likepersonsarbeid i fylkene Andre medlemsrettede tilbud Militærsaken Web-profilering 17 Innhold

4 6.6.3 Kontakttjenesten Lokallag Fylkeslederkonferanse ADHD-Nytt Kunnskaps- og kompetanseutvikling Studieforbundet Funkis Forskning og utvikling ExtraStiftelsen Fagråd Undervisning og kunnskapsformidling Helse Høringsuttalelser mv Brukermedvirkning Internasjonalt samarbeid og solidaritet Representasjoner og brukermedvirkning Brukermedvirkningsarenaer sentralt Styremedlemmers brukermedvirkningsarenaer regionalt Annen representasjon/organisasjonssamarbeid Sekretariatet Økonomi Fortsatt drift Arbeidsmiljø Internkontroll Likestilling Ytre miljø 24 4

5 Grunnlaget for landsstyrets arbeid er nedfelt i vedtekter og vedtatt handlingspian. legger foringer for driften både sentralt og i fylkes- og lokallag. De fleste målområdene er gjennomgående for alle nivåene i organisasjonen og 1. Innledning Storgata 10 A, 0155 Oslo i desember ADHD Norge flyttet driften fra Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker til 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.4 All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 5 noen samtunnsområder. mennesker med ADHD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. mennesker med ADHD ikke utsettes for ulovlig forskjelisbehandling på 2.2 ADHD Norge skal arbeide aktivt mot diskriminering og bidra til at hjelpeapparatet. Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til Rammebetingelsene i samfunnet endres slik at mennesker med ADHD kan lykkes i samfunnet ut fra forutsetningene til den enkelte. Brukermedvirkning ivaretas i alle ledd i forvaltningen og 2.1 ADHD Norge skal drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: 2 ARBEIDSOPPGAVER Norge deltar i internasjonalt samarbeid som fremmer ADHD-saken. Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. lignende tilstander. Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle Ivareta interessene til medlemmer med ADHD, deres foresaffe og Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. interesseorganisasjon som har til formål å: mennesker med ADHD, medtølgende psykiatriske tilstander og organisasjoner og institusjoner for å fremme felles formål. ADHD 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig 1.3 Der det er naturlig samarbeider ADHD Norge med andre 1.5 ADHD Norge har ikke ervervsmessig virksomhet som formål. i NAVN OG FORMÅL i.1 Vedtektene sier: samfunn med likestilling og samtunnsmessig deltakelse for mennesker med ADHD Norge mener at organisasjonen gir et vesentlig bidrag til å bygge et ADHD. Navn og adresse

6 2.3 ADHD Norge skal drive opplysningsarbeid for å sikre at: Kunnskap om ADHD blir tilgjengelig for mennesker med ADHD og deres pårørende, hjelpeapparatet, undervisningssektoren og i befolkningen, for derved å øke forståelsen for ADHD. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra hjelpeapparatet. 2.4 ADHD Norge skal drive opplysningsarbeid for å sikre at: Medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas, blant annet gjennom temamøter, likemannsarbeid, studiearbeid, selvhjelpsarbeid og sosiale tiltak for ulike aldersgrupper. Alle brukergrupper myndiggjøres gjennom aktiv deltagelse. Åpenhet og inkludering er to av ADHD Norges kjerneverdier. Derfor er mange av ADHD Norges arrangement åpne for ikke-medlemmer. Vi har blant annet et stort innslag av mennesker med annen kulturell bakgrunn hvor organisasjonsmedlemskap ikke har samme betydning som i Norge. Disse trenger også den oppbakking og støtte vårt fellesskap kan gi. 7.2 Målområder Følgende målområder ble vedtatt for landsmøteperioden juni 2010 juni 2013: Medlemsservice Kunnskaps- og kompetanseutvikling Interessepolitikk Brukermedvirkning Internasjonalt samarbeid og solidaritet På Landsmøtet i juni 2013 ble følgende målstruktur vedtatt: Medlemmer/Individ Overordnet mål: Mestring av eget liv Organisasjonen Overordnet mål: En godt drevet organisasjon i stadig utvikling Hjelpeapparatet Overordnet mål: Bidra til at mennesker med ADHD blir nyttige og selvhjulpne samfunnsborgere Samfunnet Overordnet mål: Bekjempe diskriminering og sikre inkludering på alle områder i samfunnet Med disse overordnede målområder utarbeider landsstyret egne, årlige handlingsplaner. 6

7 2. ADHD Norges landsstyre Landsstyret hadde følgende sammensetning fram til Landsmøtet i 2013: Konstituert leder Tommy Tolfsen Konstituert nestleder Marianne S. Hofstra Økonomiansvarlig Tove Studieansvarlig Sølvi Lund-Vang Styremedlem May Torset Styremedlem Nicklas Fjeld Styremedlem Heidi Namlos 1. vara Cristina Dagestad Tendenes Pedersen Etter Landsmøtet i 2013 hadde landsstyret følgende sammensetning: Leder Sølvi Glevoll Nestleder Marianne 5. Hofstra Studieleder Sølvi Lund-Vang Styremedlem Arne Rønning Styremedlem Nikolai Kaas Styremedlem Inger Lise Kvien Styremedlem Leithe 1. varamedlem Britta Bech Gulbrandsen 2. varamedlem Einar Belck-Olsen 3. varamedlem Mona B. Lersveen Susanne Styremedlem Inger Lise Kvien trakk som styremedlem etter styremøtet i Varamedlem Britta Bech Gulbrandsen rykket deretter opp som fast styremedlem. september2013. seg Det ble avholdt 6 møter i landsstyret i 2013 samt forutgående møter i Arbeidsutvalget (AU) som forberedelse til landsstyremøtene. AU av styreleder, og ø konomiansvarlig. Møtene har blitt avholdt på Skype. generalsekretæren, nesteleder består 3. ADHD Norge nokkeltall Medlemmer 3.1 Pr hadde ADHD Norge 9419 medlemmer. Dette medlemmer fra eren økning på Sekretariat ADHD Norge hadde 4,7 årsverk i 2013 som skal drifte og videreutvikle Norges største medlemsorganisasjon på psykisk helsefelt. Bemanningen er ikke i samsvar med seg organisasjonens Kun ett fylkeslag har knyttet til behov. en deltidsansatt medarbeider. 7

8 3.3 Fylkes- og lokallag ADHD Norge er representert med fylkeslag i samtlige fylker. Det er registrert 33 lokallag. Dette er en nedgang på 1 lokallag siden De aller fleste lagene er interkommunale og dekker således totalt ca. 100 kommuner. Den relativt lave kommunedekningen er en utfordring for ADHD Norge både fordi det blir langt mellom møtesteder for medlemmer, og fordi kontaktmulighetene med de som er viktigst i tjenesteutøvningen ikke eksisterer. Der det ikke er lokatlag i kommunen, er det fylkeslaget som har ansvar for medlemstilbudet. ADHD Norges fylkeslag i Midt- og Nord-Norge er med i driften av Vårres regionalt brukerstyrt senter lokalisert i Trondheim og i Bikuben regionalt brukerstyrt senter lokalisert i Kvæfjord. Finnmark Det har lenge vært en diskusjon i Finnmark om å utprøve alternativ organiseringsform på grunn av store avstander og spredt bebyggelse. Landsstyret godkjente forespørsel fra styret i ADHD Norge Finnmark om prøvedrift av ADHD Norge Finnmark med en avdeling i vest og en i øst. Representasjonsordning ved landsmøtet endres ikke. Ordningen forventes å komme i stand i Endrïngsåret 2013 Vi nevner i stikkordsform sentrale milepæler og aktiviteter i 2013 for å gi en samlet oversikt: 4.1 Generasjonsendring ADHD Norge er inne i en omfattende omlegging. ADHD Norges første generalsekretær, som senere gikk over til å være seniorrådgiver, Brita Drabitzius sluttet Regnskapsansvarlig gjennom nesten 8 år, Dag Pagander, har varslet fratredelse fra , og det samme har sekretær Marit Bergh gjort. Alle tre blir pensjonister. Britt Kollstrøm ble tilsatt i nyopprettet stilling som kontorleder med tiltredelse Brita Drabitzius ble utnevnt som æresmedlem. 4.2 Ny generalsekretær I april 2013 søkte generalsekretær Tor Eikeland om å bli løst fra lederjobben mot å gå over i rådgiverfunksjon. Landsstyret løste dette ved å tilby stedfortredende generalsekretær Marianne Oftedahl og Tor Eikeland å bytte jobber, hvilket begge aksepterte. Skiftet ble gjort fra

9 Norge ungdom på sine årsmøter. ADHD Norge ungdom ble vedtektsfestet som et rådgivende organ for Ungdomsrådet er forankret i fylkeslagene som velger delegat til ADHD Valgbarhets- og stemmerettsalder ble senket fra 18 til 15 år. bedre måte. Konkret betyr dette: landsstyret i ungdomspolitiske saker. I 2013 varslet utleier behov for en oppsigelse av 9 ADHD Norge har tidligere abonnert på Scan4news hvor vi får melding om mulige inn best practice /eksempler på søknader mv. fylkesvise tilganger og med en fildelingstjeneste hvor man eksempelvis kan legge støtteordninger til organisasjonsdriften. I 2013 utvidet vi abonnementet med 4.7 Crosswall av e-post for fylkeslagene slik at det nye systemet også drifter fylkeslagenes e firmaet Kvern. posttjenester. Via leverandøren Pegasus ble det inngått avtale om kjøp av kontorstøttesystemene på 99,9 %. Datamaskinene på kontoret drittes av IT gammel, og i stedet å gå i skyløsning mht. kontorstøttesystemer og e post under domenet Microsoft garanterer en oppetid på Microsoft (MS) 365 Enterprise. Bytte av serverløsning nødvendiggjorde endring ADHD Norge tok beslutning om å bytte ut egen lokal server, som var meget 4.6 Ny IT-løsning samarbeid med Dysleksi Norge som ADHD Norge tremleier til. Bakgrunnen for lokalisering. Løsningen ble Storgata 10 A i Oslo og i man mulighet for synergier ved enkelte felles søknader om midler mv. uansett måtte inn i en flytteprosess, valgte sekretariatet begge organisasjonene å koordinere tiltak for denne medlemsmasse. I tillegg ser om flytting internt i bygget. Siden organisasjonen leieavtalen i Arnstein Arnebergs vei 30, men med tilbud å vurdere muligheten for mer hensiktsmessig samlokaliseringen er at man til dels har felles medlemmer, og derfor ønsket 4.5 Nye kontorlokaler samarbeid med Zubarus om drift og utvikling av nytt medlemssystem. Alle medlemsdata ble konvertert i desember ADHD Norge sa opp samarbeidet med leverandøren Profundo i 2013 og inngikk 4.4 Nytt medlemssystem ADHD Norge endret vedtektene i 2013 for å ivareta ungdomsarbeidet på en 4.3 Ungdomssatsing

10 4.8 BBB-samarbeidet Barnevern til Barnets Beste Flere brukerorganisasjoner får tilbakemeldinger på at barnevernet ofte tolker situasjonen feil hvis det foreligger skjulte funksjonsnedsettelser som ADHD. På den bakgrunn etablerte ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, Norsk Toureffe Forening, Autismeenheten og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tou rettes syndrom og narkolepsi et samarbeidsforum for å sette fokus på denne situasjonen. Dette samarbeidet kalles BBB Barnevern til Barnets Beste. ADHD Norge har hatt stort fokus på diskriminering innen barnevernet i 2013 på grunn av at mange fortvilte foreldre henvender seg til sekretariatet som følge av barnevernets manglende kompetanse og forståelse for hva ADHD innebærer. ADHD Norge deltok i den forbindelse som innleder på barnevernkonferanse arrangert av barneminister Inga Marte Torkildsen. ADHD Norge har også deltatt på stand på konferansen: Du tror det ikke før du ser det. ADHD Norge var sammen med BBB-partnerne på møte hos barneombudet og tok opp den alvorlige situasjonen for barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet. - KQ4EPAI$ 4.9 ADHD er bare forbokstavene ADHD Norge arrangerte den årlige ADHD konferansen 1 7.-i 8. oktober 2013 med over 220 deltakere. Konferansens tema var ADHD er bare forbokstavene resten er mangfold og kreativ kraft og ble arrangert med støtte fra ExtraStiftelsen. ri For første gang satte konferansen søkelys på de positive, kreative og sterke sidene ved ADHD. I tillegg til å få dette belyst gjennom faglig godt forankrede foredrag skapte vi et utstillingsvindu av ADHD ved ulike kunstneriske innslag. Blant annet var det åpen konsert på Youngstorget med Alex Rosén som konferansier. Musikerne var barn, unge og voksne med ADHD fra hele landet og konsertprogrammet var satt opp i en egen samling på høsten med profesjonelle instruktører, I tillegg var det utstilling av ulike kunstverk og brukskunstartikler fra et 20-talls kunstnere, også med ADHD Målplan med tydeligere definerte ansvarsforhold I 2013 gikk vi over fra en handlingsplan med relativt omfattende mål og aktivitetsstruktur til en målplan hvor Landsmøtet kun ga de overordnede føringene til sekretariatet i form av fire hovedmål. Landsstyret skal hvert år evaluere situasjonen og gi årlige delmål som sekretariatet skal følge opp med en konkret aktivitetsplan. 10

11 reklamefinansiert temanummer om ADHD høsten 2012 med utgivelse i mars det rettet sterk kritikk av ADHD Norges arbeid generelt, og magasinet Et godt liv Magasinet skapte en viss medieoppmerksomhet, og spesielt i Klassekampen ble Magasinet kom som innstikk til Aftenposten og nådde en leserkrets på ca Hva har organisasjonen gjort Denne ivaretas av sekretariatets faste ansatte.. Driver en åpen og omfattende kontaktsentertjeneste på telefon og e-post. arrangementer skal være åpne for alle, uavhengig av medlemskap. Noen arrangement kan likevel være forbeholdt medlemmer. ADHD Norge er en inkluderende organisasjon; og flest mulig av ADHD Norges lever med tilstanden i familien, eller har diagnosen selv. og være den brukerorganisasjonen som har best kunnskap om ADHD for de som ADHD Norge skal være den naturlige brukerorganisasjonen å søke fellesskap i, Mennesker med ADHD har rett til, og skal få kunnskap om sin egen situasjon. mestre hverdagen. 5.1 Mestring av eget liv kunnskap om familiemedlemmets situasjon slik at disse har bedre mulighet til å Pårørende og nærmeste familie til mennesker med ADHD har rett til, og skal få I dette legger ADHD Norge at: fullfores i endringene ADHD Norge gjennomgikk i Noen av endringene vil delvis har valgt å legge dette inn under felles overskrift, er det for å synliggjøre de store Alt som er nevnt i kapittel 4 over, er forankret i gjeldende handlingsplan. Når man kapittel 1.2 Målom råder er sammenfallende med handlingspianen fra forrige periode. Derfor vil Landsmøtet vedtok i juni 2013 en ny handlingspian hvor målområdene i stor grad årsmeldingen kun ta utgangspunkt i hovedmålområdene slik de nå er nedfelt, jf. Målplanen er det sentrale oppdragsdokumentet for landsstyret. 5. Målpianen både sto fram med sin diagnose og tok ADHD Norge og magasinet i forsvar. spesielt. Dette resulterte blant annet i at noen voksne lesere som ikke før hadde vært åpne om sine diagnoser bl.a. av frykt for sanksjoner på arbeidsplassen, ADHD Norge inngikk samarbeid med C media om utgivelse av et eget, 4.17 Utgivelse av magasinet Et godt liv

12 Aktiviteter som spenner over hele livsløpet hvor mye av dette er forankret i lokal- og fylkeslag. Prøver å påvirke myndighetene til å endre rammebetingelsene ved å påpeke udekkede behov og for å oppnå mer treffsikre tjenester både for barn, unge og voksne. Dette gjelder på arenaer som barnehage/skole/ utdanning, helsetjenester og NAV. Åpne dører på mange av våre lavterskeltilbud Utfordrïnger Rammebetingelsene er ikke i samsvar med utfordringene. ADHD som tilstand og som risikofaktor for å falle ut av skole, arbeidsliv, sosiale sammenhenger m.v. er et folkehelseproblem i seg selv. Dette må helsemyndighetene ta inn over seg i betydelig større grad ved utforming av tilskuddspraksis. 5.2 En godt drevet organisasjon i stadig utvikling I dette legger ADHD Norge at: ADHD Norge skal ha et faglig sterkt og tilstrekkelig bemannet sekretariat. ADHD Norge skal være en samlende organisasjon for alle aldersgrupper. Åpenhet skal gjennomsyre organisasjonens arbeid i alle ledd. ADHD Norge skal være representert i alle fylker og i flest mulig kommuner. ADHD Norge skal være en aktiv samfunnsaktør for å fremme organisasjonens formål som nedfelt i vedtektene. ADHD Norge skal søke samarbeid med FF0 og andre brukerorganisasjoner det er hensiktsmessig å samarbeide med for å fremme organisasjonens interesser Hva har organisasjonen gjort? Endret dataløsninger og medlemssystem. ADHD Norge vurderer sak til sak-samarbeid med andre aktører, jf. etableringen av BBB-samarbeidet. Oppfordrer til etablering av lokallag fordi det gir organisasjonen større nærhet til medlemmene og større nærhet til lokalt beslutningsnivå. Tilbyr støtte og veiledning til fylkeslag som har utfordringer med drift. Uten driftsgrunnlag for lokale/regionale organisasjonsmedarbeidere faller denne oppgaven på sekretariatet. Søker samarbeid med FF0 på alle relevante saksområder. Arbeidet for rettferdige rammevilkår for organisasjonens drift, og klaget i 2013 Helsedirektoratets skjevdeling av psykiatrimidler inn for sivilombudsmannen. 12

13 I dette legger ADHD Norge at: selvhjulpne samfunnsborgere 5.3 Bidra til at mennesker med ADHD blir nyttige og bedrede rammebetingelser, samtidig som organisasjonen skal ivareta behovene for våre medlemmer og mennesker med ADHD generelt. 13 forskjellsbehandling bygget på individuell vurdering av ferdigheter og skikkethet. ikke utestenger fra deltakelse. ADHD Norge aksepterer kun saklig ADHD Norge skal arbeide for et ikke-diskriminerende samfunn hvor diagnosen ordninger og virkemiddelbruk overtor mennesker med ADHD. ADHD Norge skal jobbe aktivt mot forskjellsbehandling og diskriminerende I dette legger ADHD Norge at: områder i samfunnet 5.4 Bekjempe diskriminering og sikre inkludering på alle milliardbeløp i økt bidrag til samfunnet. (sannsynligvis langt flere) mennesker med ADHD i 10 år, snakker man om tilrettelegging og oppfølging kunne forlenget yrkeskarrieren for samfunnsøkonomisk utfordring. Hvis samfunnet med riktig forståelse, ADHD Norge sliter med å synliggjøre dette på en god nok måte av Mange mennesker med ADHD får ikke tatt ut sitt potensial, og dette er en Utfordringer kapasitetsmessige grunner. ADHD spesielt. kunnskap om ADHD og brukerkompetanse. Stå til rådighet for tjenesteytere/utdanningsinstitusjoner som etterlyser budskapet må vi formidle ut til beslutningstakere og tjenesteytere. mennesker med nedsatt funksjonsevne generelt og for mennesker med ADHD som folkehelseproblem er satt på dagsorden i organisasjonen. Dette Bidrar til økt kunnskap om ADHD til beslutningstakere. Deltar i brukerfora sentralt, regionalt og lokalt for bedre tilrettelegging for Hva har organisasjonen gjort? fulle potensial. behandling, tilrettelegging og bruk av virkemidler, slik at den enkelte får tatt ut sitt utdanningssystemet, skal møte den enkelte med respekt og forståelse. Hjelpeapparatet skal ha kunnskap om ADHD for riktig diagnostisering, ADHD Norge skal arbeide for at hele hjelpeapparatet, inkludert Med en stor og økende medlemsmasse er det en utfordring både å bidra til Utfordringer

14 Hele barne- og Hva har organisasjonen gjort? grunnlaget for å lykkes i barne- og ungdomsårene, og Militærsaken. hjelpeapparatet til beste for mennesker som er berørt av ADHD. landsmøteperioden. ADHD Norge skal være en positiv samarbeidspartner for myndigheter og mv. Oppfordret alle som opplever diskriminering, å ta dette opp med LDO. Etablert BBB-forum for å synliggjøre diskrimineringsproblematikk i Som nevnt endret ADHD Norge organisasjonsstrukturen på Landsmøtet i Dette er en naturlig konsekvens av at ADHD Norge har hatt fokus på at Laget maler til bruk for å klage inn saker av ulik art, til for eksempel Utfordringer Kampen mot diskriminering skal vies særskilt oppmerksomhet i Airport Hotel Værnes med 94 delegater fra alle 19 fylkeslag. Staten kjører formal-jus vedrørende torsvarssaken, i stedet for å vurdere Saksøkt staten for diskriminering ved militærtjeneste. Se for øvrig pkt 6.5 ADHD Norge avholdt tidenes største landsmøte juni 2013 på Quality 6. Spesitikke aktiviteter Reagert på hverdagsdiskriminering, eksempelvis i media, ved bruk av Det tar er[aringsvis lang tid å endre folks og medias negative holdninger. 6.1 Landsmøtet Barn og unge forsikringssaker til likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). begrep som pillebarna, ADHD-barna, gjerningsmannen hadde ADHD formalprosesser vi ikke har økonomi til. Det er kanskje juridisk riktig men diskrimineringsproblematikken. På denne måten tvinges vi inn i dyre barnevernets bruk av virkemidler ved ADHD-problematikk. etisk forkastelig. -I at brukermedvirkning og trening i brukerinnflytelse må starte så tïdlig som mulïg. voksenlivet i stor grad legges i mestri ngsfokus. ungdomssatsingen har et klart 14

15 deltok barn opp til 12 år, neste uke fra år. Totalt 40 barn deltok med hver knyttes, man hjelper, støtter og heier på hverandre, og erfaringene man har både voksne og barn opplevde mestring og erfarte nye aktiviteter sammen. I arrangert kurs for ledsagere på kveidstid. Disse ukene var preget av at vennskap sin ledsager. Barn og ledsager deltok på aktiviteter denne uken sammen, slik at tillegg til mestringsoppgaver og trening av sosiale ferdigheter, ble det også 15 organisering og forankring av Deltakerne ga et klart råd: Vi ønsker å være en del av ADHD Norge, men vi var invitert til å sende inntil to saker. Dette resulterte i endrede vedtekter på Landsmøtet i juni ungdomsrepresentanter hver for å drøfte ønsker samtidig å ha en rådgivende funksjon i spørsmål om ungdomspolitiske 13 fylker var representert med 23 deltakere. ungdomsarbeidet i ADHD Norge april arrangerte ADHD Norge ved kurs- og konferansesenter hvor alle fylkene m sekretariatet en ungdomssamling på Garder Iii; Forløper til ADHD Norge ungdom Deltakelse på Eye opener -samling i Deltakelse på seilercamp i Finland med 16 ungdommer i alder år og fire voksne etter invitasjon fra Aktiv Ungdom i Kaarina kommune. Planlagt og søkt finansiering av gjenbesøk fra Finland til vintercamp i ungdomsutveksling. finansiering og som handler om internasjonal Portugal hvor Norge deltok med fire Dette er et program som støttes med EU Finnmark februar Dette ble ikke tullfinansiert og derfor avlyst. europeisk samarbeid gjennom Aktiv Ungdom. Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2013: deltakere i Som resultat av dette ble ungdommer fra Norge invitert på seilercamp i Finland sommeren I 2013 orienterte organisasjonen seg inn mot et Aktiv Ungdom Brennabu er spesielle for de som får være der, og gir et positivt løft til sammen, gir et samhold som oppleves ny for denne gruppen. Ukene på hverdagene som kommer. ADHD Norge sentralt arrangerte to sommerleirer på Brennabu i Første uke Leirer mv.

16 6.3 Voksne Sentralt likepersonsarbeid Sentralt ivaretas likepersonsarbeidet av sekretariatet i samarbeid med et utvalg nedsatt av landsstyret. ADHD Norge har 69 aktive likepersoner per Ordinært likepersonsarbeid Det ble søkt om kr til ordinært likepersonsarbeid for Tiltakene besto av oppfølgingskurs for likepersoner, regionale kurs for etablerte likeper soner, rekrutterings- og motiveringskurs tor unge likepersoner og likepersons arbeid i fylkene. ADHD Norge fikk tildelt kr til likepersonsarbeid Aktiviteter: : Sentralt oppfølgingskurs for likepersoner med 25 deltakere. Kursleder Sigvor Ljone. Tema: Verdier og holdninger i likepersonsarbeidet : Felleskurs med 31 deltakere. Foredragsholdere: Knut Rinden med tema Hvordan ivareta meg selv som likeperson? og ADHD-coach Marie Enbåck med tema ADHD-coaching Lïkepersonsarbeid og arbeidsrettede tiltak ADHD Norge søkte kr til likepersonsarbeid innenfor arbeidsrettede tiltak. Tiltakene besto av kurs for voksne med ADHD som er på arbeidsrettede tiltak samt erlaringsutvekslingskurs og vedlikeholdssemi nar for voksne likepersoner med ADHD. ADHD Norge fikk tildelt kr til likepersonsarbeid i forbindelse med arbeidsrettede tiltak. Aktiviteter: : Sentralt kurs med 50 deltakere. Foredragsholdere var jurist Atle Larsen om Arbeid, helse og juridiske rettigheter, psykiater Elisabeth Løken om Fordeler og ulemper ved ADHD, Laila Wolles om Den vanskelige økonomien og ADHD-coach Marie Enbåck snakket om ADHD coaching til hjelp for å komme ut i arbeidsliv. ADHD Norge får tilbakemelding om at disse kursene er populære og ofte det eneste faglige tilbudet som finnes for denne gruppen voksne med ADHD. De som deltar, opplever for første gang å møte andre i samme situasjon og deler erfaringer for første gang i sitt liv. Andre forteller at foredragsholderne setter ord på mye av det de selv har tenkt, og endelig er det noen som forstår dem. For noen som deltar på kurset, er dette første gang de tør å møte opp på noe som er ukjent, og de føler mestring ved bare det å klare å delta på kurset Likepersonsarbeid i fylkene Fylkene har ansvar tor å drive likepersons- og selvhjelpsaktiviteter. Aktivitetene varierer fra rene selvhjelpsgrupper, samtalegrupper og mestringskurs til mer 16

17 åpne kafédager hvor ikke-medlemmer er velkomne. Det er fylkenes å oppnevne likepersoner og eventuelt trekke oppnevning tilbake. ansvar også Fem fylkeslag fikk tildelt midler til lokalt likepersonsarbeid etter søknad. Disse midlene ble benyttet til kafeer, mestri ngskurs, samtalegrupper, selvhjelpsgrupper og erfaringsdeling mellom likemenn mv. 6.4 Andre medlemsrettede tilbud Det er et stort mangfold av medlemstilbud i fylkes- og lokallagsregi rettet mot voksne/familier, I tillegg til likepersons- og selvhjelpsaktiviteter finner man kurs av ulike slag, aktivitetsdager, familiehelger mv. 6.5 Militærsaken også I 2013 har sekretariatet lagt mye arbeid i å bringe diskrimineringsnemndas vedtak fra 2012 inn for tingretten. Vedtaket gjaldt om Forsvarets sesjonsordning var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens 4 overfor Samtidig har sekretariatet med fra fagrådet hatt møte med Forsvarets sanitet for å belyse for avtjening av for Det har vært ført en omfattende vitneliste med dokumentasjon av ADHD som har avtjent militærtjeneste, men da før de fikk diagnosen, samt en rekke som har ADHD-diagnosen og som dermed automatisk har blitt utestengt. ADHD Norge har i vært bistått av ekstern advokat med kompetanse på diskrimineringsjus. egnethet personer førstegangstjeneste prosessen spørsmålet sammen personer med ADHD. representanter personer med ADHD. personer med 6.6 Annet organisasjonsarbeid STÅ PÅ! ADHD Norge utgir medlemsbladet STÅ PÅ! med fire nummer i året. Tor Eikeland var ansvarlig redaktør frem til 1. juni 2013, deretter overtok Marianne Oftedahl. Brita Drabitzius har vært redaktør frem til 1. november 2013, deretter overtok Nina Holmen. Redaksjonskomiteen av Nina Holmen, Tor Eikeland og Sølvi Lund-Vang. består Web-profilering ADHD Norge har sin egen nettside med oversikt over organisasjonsledd, fagartikler, nyheter, web-shop og kalenderfunksjon for hele organisasjonen. ADHD Norge er sannsynligvis den interessepolitiske brukerorganisasjon ADKØ Norge p for funksjonshemmede på Facebook. Vi fikk over Fac.book nye ukes i 2013 til totalt over av våre 19 fylkeslag har Facebook-sider. I største også egne 17

18 6.6.3 Kontakttjenesten Det vises til organisasjonens mål i pkt Svært mange kontakter ADHD Norge ved mistanke om at det kan foreligge ADHD-problematikk hos barn, hos dem selv, hos partner eller andre. Mange kontakter oss også fordi de opplever utfordringer i skolen med mangel på tilrettelegging, eller i helsevesenet, herunder både fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kontakttjenesten ivaretas både via telefon og på e-post. Henvendelsene kan sorteres i følgende kategorier : Rettighetsproblematikk, bi.a. i forhold til skole, helse, NAV mv. Hva er det med meg selv Hva er det med barnet mitt Hva er det med ektefellen/partneren min Jeg mistet jobben min da jeg fikk diagnosen ADHD Vi møter så mye uforstand, spesielt i skolen Jeg må bare ha noen å prate med Studenter som ønsker bistand med oppgaver Spørsmål om medisinering Fagfolk som ber om råd Opplevd diskriminering, for eksempel i arbeidsliv, militærtjeneste osv. Barnevern Utdanning og manglende tilrettelegging/oppfølging av enkeitvedtak! alvorlige brudd på opplæringsloven Det er viktig å understreke at kontakttjenesten er et åpent tilbud for alle som søker opplysning og bistand i forbindelse med ADHD. Vi betjener dermed en langt større gruppe enn medlemsmassen. Kontakttjeneste utføres dels av sekretariatet, dels av organisasjonens likepersoner og ti Il itsvalgte Lokallag Landsmøtet har vektiagt økning av lokallag for å skape størst mulig nærhet mellom organisasjonen og medlemmene. Dette vil bidra til større kontaktflate mot lokalt tjenestesystem for utvikling av brukermedvirkning. I forrige landsmøteperiode var det vekst i dette arbeidet, men det stagnerte i 2010, og viste nedgang i Dette er en utfordring for ADHD Norge. Det er et sterkt behov for økte personalressurser i sekretariatet tor å følge opp og bistå i utvikling av arbeidet på Iokalnivå Fylkeslederkonferanse Det ble avviklet en fylkeslederkonferanse i landsmøteåret Planlegging og gjennomføring skjer i samarbeid med fylkeslederne ADHD Nytt ADHD Norge har sin egen månedlig nyhetsbulleteng til fylkes- og lokallag, med fokus på nyheter, aktuelle fagartikler/linker, nytt fra sekretariatet mv. 1$

19 7. Kunnskapsog kompetanseutviklïng Kunnskaps- og kompetanseutvikling handler om tre ting: Formidle/bygge kunnskap innad i organisasjonen Formidle kunnskap til tjenesteytere Bidra til å generere ny kunnskap via forskning og undersøkelser mv. 7.1 Studieforbundet Funkis ADHD Norge er medlem av Studieforbundet Funkis. Studieansvarlig i landsstyret, Sølvi Lund-Vang, er styremedlem i Studieforbundet Funkis. ADHD Norge har hatt en økning i antall studietimer på 163 timer, fra 812 timer (2012) til 975 timer (2013). Antall deltakere har økt fra 514 (2012) til 741 (2013). FLJlI Kl S STUDIEFORBUNDET Bedre Iivskvalitet gjennom læring og mestring! Vi søkte og mottok kr i tilretteleggingstilskudd, en økning på kr fra året før. I tillegg mottok ADHD Norge og fylkes- og lokallagene kr i voksenopplæringstilskudd i I 2012 var voksenopplæringstilskuddet til alle ledd i organisasjonen på kr Nedgangen skyldes at satsene er redusert på grunn av at bevilgningene over statsbudsjettet ikke følger økningen i studieforbundets timetall. Dermed blir det mindre penger å fordele på organisasjonenes kursvirksomhet. ADHD Norge har deltatt på Studieforum og studieledersamling. Vi deltar i Nettforum og har tilpasset og gjennomført nettbasert kurs for valgkomiteer i Vi benytter elektronisk registrering i KursAdmin, og fylker og lokallag får opplæring i dette etter behov, slik at alle våre kurs er meldt inn elektronisk i Forskning og utvikling ADHD Norge samarbeidet i 2012 med doktorgradsstipendiat Øytrid Larsen Moen for belysning av familiehelse i familier med barn med ADHD, og er fortsatt representert i en referansegruppe i Helsedirektoratet vedrørende ny behandlingsveileder. ADHD Norge var representert ved generalsekretær på Nasjonalt Kompetansesenters forskerkonferanse. 7.3 ExtraStiftelsen ADHD Norge ble tildelt prosjektmidler fra ExtraStiftelsen på kr i Sentralt gjennomførte ADHD Norge prosjektet «ADHD er bare forbokstavene». Andre prosjekter var «Sam handli ngsutvikling og mestring» Nord-Trøndelag, «Ungdom i alvor og fart> Nordland, «Klaffing og rabling» Sør-Trøndelag, 19

20 «Sommeraktiviteter» Buskerud, «Familielivet med ADHD» Telemark, «Helsepedagogikk for brukere» Sør-/Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, «Aktiv sommer» Sør-Trøndelag. Prosjektene i Telemark og Nordland har fått forlenget frist og vil sluttføres i De andre prosjektene er gjennomført etter prosjektplan. 7.4 Fagråd ADHD Norge har et bredt sammensatt fagråd som er en viktig støttespiller. Fagrådet har hatt fire møter i Fokusområder i 2013 var blant annet skjevtordeling av helsetjenester for mennesker med ADHD helseforetakene imellom. Ulikhetene er så store at følgende problemstilling reises: Får alle med ADHD-problematikk oppfylt retten til nødvendig helsehjelp? Andre problemområder som har vært drøftet, handler om barnevern, NAV og manglende kompetanse vedrørende ADHD mv. Fagrådet har behandlet ADHD Norges høringsinnspill vedrørende nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Fagrådet har også påbegynt arbeidet med spørsmål og svar med typiske spørsmål som stilles om ADHD, som skal legges ut på hjemmesiden. 7.5 Undervisning og kunnskapsformidling Både sentralt og ikke minst på fylkes- og lokalnivå bidrar ADHD Norge til å videreformidle kunnskap om ADHD overfor studenter i ulike fagutdanninger, overfor undervisningspersonell, tjenesteytere i offentlig sektor og i stor grad internt til egne medlemmer. Det er etablert samarbeid med ulike aktører, og ADHD Norge samarbeider hyppig blant annet med lærings- og mestringssentre og høgskoler. Flere av ADHD Norges fylkes- og lokallag bidrar til gjennomføring av foreldrekurs til nydiagnostiserte i egen regi eller arrangert av BUP. Her rekrutteres også nye medlemmer. Fra sentralt hold ble det holdt flere kurs for NAV-ansatte, jf. for øvrig pkt Helse Det er fortsatt et dilemma at det er ulik tilgang på helsetjenester i landet. ADHD Norge har fokus på dette forhold i fora på ulike nivået, sentralt, regionalt og lokalt. Et eksempel på uønsket situasjon er mangel på fast barne- og ungdomspsykiater i Finnmark. Vårt fylkeslag i Finnmark har markert seg i saken om tildeling av spesialisthjemler. 8. Høringsuttalelser mv. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne FEOs program for ADHD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfolging. Rett diagnose individuelt behandling. 20

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer