Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng"

Transkript

1 Oslo, mars 2014 AL Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge

2

3 3.2 Sekretariat Ny generalsekretær Crosswall BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag Ungdomssatsing Nytt medlemssystem Nye kontorlokaler Ny IT-løsning 9 1. Innledning Vedtektene ser. 5 i.2 Målom råder 6 2. ADHD Norges landsstyre 7 3. ADHD Norge nøkkeltall Medlemmer 7 4. Endringsåret Generasjonsendring 8 Barnevern 4.11 Utgivelse av magasinet Et godt liv Målplanen il 5.1 Mestring av eget liv li 6. Spesifikke aktiviteter Landsmøtet Hva har organisasjonen gjort Hva har organisasjonen gjort? Hva har organisasjonen gjort? Hva har organisasjonen gjort? Leirermv Sentralt likepersonsarbeid STÅ PÅ En godt drevet organisasjon i stadig utvikling ADHD er bare forbokstavene Målplan med tydeligere detinerte ansvarsforhold Bidra til at mennesker med ADHD blir nyttige og selvhjulpne samfunnsborgere Bekjempe diskriminering og sikre inkludering på alle områder i samfunnet Barn og unge Voksne Annet organisasjonsarbeid 17 til Barnets Beste Utfordringer Utfordringer Utfordringer Utfordringer Aktiv Ungdom Ordinært likepersonsarbeid Forløper til ADHD Norge ungdom Likepersonsarbeid og arbeidsrettede tiltak Likepersonsarbeid i fylkene Andre medlemsrettede tilbud Militærsaken Web-profilering 17 Innhold

4 6.6.3 Kontakttjenesten Lokallag Fylkeslederkonferanse ADHD-Nytt Kunnskaps- og kompetanseutvikling Studieforbundet Funkis Forskning og utvikling ExtraStiftelsen Fagråd Undervisning og kunnskapsformidling Helse Høringsuttalelser mv Brukermedvirkning Internasjonalt samarbeid og solidaritet Representasjoner og brukermedvirkning Brukermedvirkningsarenaer sentralt Styremedlemmers brukermedvirkningsarenaer regionalt Annen representasjon/organisasjonssamarbeid Sekretariatet Økonomi Fortsatt drift Arbeidsmiljø Internkontroll Likestilling Ytre miljø 24 4

5 Grunnlaget for landsstyrets arbeid er nedfelt i vedtekter og vedtatt handlingspian. legger foringer for driften både sentralt og i fylkes- og lokallag. De fleste målområdene er gjennomgående for alle nivåene i organisasjonen og 1. Innledning Storgata 10 A, 0155 Oslo i desember ADHD Norge flyttet driften fra Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker til 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.4 All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 5 noen samtunnsområder. mennesker med ADHD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. mennesker med ADHD ikke utsettes for ulovlig forskjelisbehandling på 2.2 ADHD Norge skal arbeide aktivt mot diskriminering og bidra til at hjelpeapparatet. Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til Rammebetingelsene i samfunnet endres slik at mennesker med ADHD kan lykkes i samfunnet ut fra forutsetningene til den enkelte. Brukermedvirkning ivaretas i alle ledd i forvaltningen og 2.1 ADHD Norge skal drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: 2 ARBEIDSOPPGAVER Norge deltar i internasjonalt samarbeid som fremmer ADHD-saken. Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. lignende tilstander. Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle Ivareta interessene til medlemmer med ADHD, deres foresaffe og Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. interesseorganisasjon som har til formål å: mennesker med ADHD, medtølgende psykiatriske tilstander og organisasjoner og institusjoner for å fremme felles formål. ADHD 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig 1.3 Der det er naturlig samarbeider ADHD Norge med andre 1.5 ADHD Norge har ikke ervervsmessig virksomhet som formål. i NAVN OG FORMÅL i.1 Vedtektene sier: samfunn med likestilling og samtunnsmessig deltakelse for mennesker med ADHD Norge mener at organisasjonen gir et vesentlig bidrag til å bygge et ADHD. Navn og adresse

6 2.3 ADHD Norge skal drive opplysningsarbeid for å sikre at: Kunnskap om ADHD blir tilgjengelig for mennesker med ADHD og deres pårørende, hjelpeapparatet, undervisningssektoren og i befolkningen, for derved å øke forståelsen for ADHD. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra hjelpeapparatet. 2.4 ADHD Norge skal drive opplysningsarbeid for å sikre at: Medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas, blant annet gjennom temamøter, likemannsarbeid, studiearbeid, selvhjelpsarbeid og sosiale tiltak for ulike aldersgrupper. Alle brukergrupper myndiggjøres gjennom aktiv deltagelse. Åpenhet og inkludering er to av ADHD Norges kjerneverdier. Derfor er mange av ADHD Norges arrangement åpne for ikke-medlemmer. Vi har blant annet et stort innslag av mennesker med annen kulturell bakgrunn hvor organisasjonsmedlemskap ikke har samme betydning som i Norge. Disse trenger også den oppbakking og støtte vårt fellesskap kan gi. 7.2 Målområder Følgende målområder ble vedtatt for landsmøteperioden juni 2010 juni 2013: Medlemsservice Kunnskaps- og kompetanseutvikling Interessepolitikk Brukermedvirkning Internasjonalt samarbeid og solidaritet På Landsmøtet i juni 2013 ble følgende målstruktur vedtatt: Medlemmer/Individ Overordnet mål: Mestring av eget liv Organisasjonen Overordnet mål: En godt drevet organisasjon i stadig utvikling Hjelpeapparatet Overordnet mål: Bidra til at mennesker med ADHD blir nyttige og selvhjulpne samfunnsborgere Samfunnet Overordnet mål: Bekjempe diskriminering og sikre inkludering på alle områder i samfunnet Med disse overordnede målområder utarbeider landsstyret egne, årlige handlingsplaner. 6

7 2. ADHD Norges landsstyre Landsstyret hadde følgende sammensetning fram til Landsmøtet i 2013: Konstituert leder Tommy Tolfsen Konstituert nestleder Marianne S. Hofstra Økonomiansvarlig Tove Studieansvarlig Sølvi Lund-Vang Styremedlem May Torset Styremedlem Nicklas Fjeld Styremedlem Heidi Namlos 1. vara Cristina Dagestad Tendenes Pedersen Etter Landsmøtet i 2013 hadde landsstyret følgende sammensetning: Leder Sølvi Glevoll Nestleder Marianne 5. Hofstra Studieleder Sølvi Lund-Vang Styremedlem Arne Rønning Styremedlem Nikolai Kaas Styremedlem Inger Lise Kvien Styremedlem Leithe 1. varamedlem Britta Bech Gulbrandsen 2. varamedlem Einar Belck-Olsen 3. varamedlem Mona B. Lersveen Susanne Styremedlem Inger Lise Kvien trakk som styremedlem etter styremøtet i Varamedlem Britta Bech Gulbrandsen rykket deretter opp som fast styremedlem. september2013. seg Det ble avholdt 6 møter i landsstyret i 2013 samt forutgående møter i Arbeidsutvalget (AU) som forberedelse til landsstyremøtene. AU av styreleder, og ø konomiansvarlig. Møtene har blitt avholdt på Skype. generalsekretæren, nesteleder består 3. ADHD Norge nokkeltall Medlemmer 3.1 Pr hadde ADHD Norge 9419 medlemmer. Dette medlemmer fra eren økning på Sekretariat ADHD Norge hadde 4,7 årsverk i 2013 som skal drifte og videreutvikle Norges største medlemsorganisasjon på psykisk helsefelt. Bemanningen er ikke i samsvar med seg organisasjonens Kun ett fylkeslag har knyttet til behov. en deltidsansatt medarbeider. 7

8 3.3 Fylkes- og lokallag ADHD Norge er representert med fylkeslag i samtlige fylker. Det er registrert 33 lokallag. Dette er en nedgang på 1 lokallag siden De aller fleste lagene er interkommunale og dekker således totalt ca. 100 kommuner. Den relativt lave kommunedekningen er en utfordring for ADHD Norge både fordi det blir langt mellom møtesteder for medlemmer, og fordi kontaktmulighetene med de som er viktigst i tjenesteutøvningen ikke eksisterer. Der det ikke er lokatlag i kommunen, er det fylkeslaget som har ansvar for medlemstilbudet. ADHD Norges fylkeslag i Midt- og Nord-Norge er med i driften av Vårres regionalt brukerstyrt senter lokalisert i Trondheim og i Bikuben regionalt brukerstyrt senter lokalisert i Kvæfjord. Finnmark Det har lenge vært en diskusjon i Finnmark om å utprøve alternativ organiseringsform på grunn av store avstander og spredt bebyggelse. Landsstyret godkjente forespørsel fra styret i ADHD Norge Finnmark om prøvedrift av ADHD Norge Finnmark med en avdeling i vest og en i øst. Representasjonsordning ved landsmøtet endres ikke. Ordningen forventes å komme i stand i Endrïngsåret 2013 Vi nevner i stikkordsform sentrale milepæler og aktiviteter i 2013 for å gi en samlet oversikt: 4.1 Generasjonsendring ADHD Norge er inne i en omfattende omlegging. ADHD Norges første generalsekretær, som senere gikk over til å være seniorrådgiver, Brita Drabitzius sluttet Regnskapsansvarlig gjennom nesten 8 år, Dag Pagander, har varslet fratredelse fra , og det samme har sekretær Marit Bergh gjort. Alle tre blir pensjonister. Britt Kollstrøm ble tilsatt i nyopprettet stilling som kontorleder med tiltredelse Brita Drabitzius ble utnevnt som æresmedlem. 4.2 Ny generalsekretær I april 2013 søkte generalsekretær Tor Eikeland om å bli løst fra lederjobben mot å gå over i rådgiverfunksjon. Landsstyret løste dette ved å tilby stedfortredende generalsekretær Marianne Oftedahl og Tor Eikeland å bytte jobber, hvilket begge aksepterte. Skiftet ble gjort fra

9 Norge ungdom på sine årsmøter. ADHD Norge ungdom ble vedtektsfestet som et rådgivende organ for Ungdomsrådet er forankret i fylkeslagene som velger delegat til ADHD Valgbarhets- og stemmerettsalder ble senket fra 18 til 15 år. bedre måte. Konkret betyr dette: landsstyret i ungdomspolitiske saker. I 2013 varslet utleier behov for en oppsigelse av 9 ADHD Norge har tidligere abonnert på Scan4news hvor vi får melding om mulige inn best practice /eksempler på søknader mv. fylkesvise tilganger og med en fildelingstjeneste hvor man eksempelvis kan legge støtteordninger til organisasjonsdriften. I 2013 utvidet vi abonnementet med 4.7 Crosswall av e-post for fylkeslagene slik at det nye systemet også drifter fylkeslagenes e firmaet Kvern. posttjenester. Via leverandøren Pegasus ble det inngått avtale om kjøp av kontorstøttesystemene på 99,9 %. Datamaskinene på kontoret drittes av IT gammel, og i stedet å gå i skyløsning mht. kontorstøttesystemer og e post under domenet Microsoft garanterer en oppetid på Microsoft (MS) 365 Enterprise. Bytte av serverløsning nødvendiggjorde endring ADHD Norge tok beslutning om å bytte ut egen lokal server, som var meget 4.6 Ny IT-løsning samarbeid med Dysleksi Norge som ADHD Norge tremleier til. Bakgrunnen for lokalisering. Løsningen ble Storgata 10 A i Oslo og i man mulighet for synergier ved enkelte felles søknader om midler mv. uansett måtte inn i en flytteprosess, valgte sekretariatet begge organisasjonene å koordinere tiltak for denne medlemsmasse. I tillegg ser om flytting internt i bygget. Siden organisasjonen leieavtalen i Arnstein Arnebergs vei 30, men med tilbud å vurdere muligheten for mer hensiktsmessig samlokaliseringen er at man til dels har felles medlemmer, og derfor ønsket 4.5 Nye kontorlokaler samarbeid med Zubarus om drift og utvikling av nytt medlemssystem. Alle medlemsdata ble konvertert i desember ADHD Norge sa opp samarbeidet med leverandøren Profundo i 2013 og inngikk 4.4 Nytt medlemssystem ADHD Norge endret vedtektene i 2013 for å ivareta ungdomsarbeidet på en 4.3 Ungdomssatsing

10 4.8 BBB-samarbeidet Barnevern til Barnets Beste Flere brukerorganisasjoner får tilbakemeldinger på at barnevernet ofte tolker situasjonen feil hvis det foreligger skjulte funksjonsnedsettelser som ADHD. På den bakgrunn etablerte ADHD Norge, Autismeforeningen i Norge, Norsk Toureffe Forening, Autismeenheten og Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tou rettes syndrom og narkolepsi et samarbeidsforum for å sette fokus på denne situasjonen. Dette samarbeidet kalles BBB Barnevern til Barnets Beste. ADHD Norge har hatt stort fokus på diskriminering innen barnevernet i 2013 på grunn av at mange fortvilte foreldre henvender seg til sekretariatet som følge av barnevernets manglende kompetanse og forståelse for hva ADHD innebærer. ADHD Norge deltok i den forbindelse som innleder på barnevernkonferanse arrangert av barneminister Inga Marte Torkildsen. ADHD Norge har også deltatt på stand på konferansen: Du tror det ikke før du ser det. ADHD Norge var sammen med BBB-partnerne på møte hos barneombudet og tok opp den alvorlige situasjonen for barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet. - KQ4EPAI$ 4.9 ADHD er bare forbokstavene ADHD Norge arrangerte den årlige ADHD konferansen 1 7.-i 8. oktober 2013 med over 220 deltakere. Konferansens tema var ADHD er bare forbokstavene resten er mangfold og kreativ kraft og ble arrangert med støtte fra ExtraStiftelsen. ri For første gang satte konferansen søkelys på de positive, kreative og sterke sidene ved ADHD. I tillegg til å få dette belyst gjennom faglig godt forankrede foredrag skapte vi et utstillingsvindu av ADHD ved ulike kunstneriske innslag. Blant annet var det åpen konsert på Youngstorget med Alex Rosén som konferansier. Musikerne var barn, unge og voksne med ADHD fra hele landet og konsertprogrammet var satt opp i en egen samling på høsten med profesjonelle instruktører, I tillegg var det utstilling av ulike kunstverk og brukskunstartikler fra et 20-talls kunstnere, også med ADHD Målplan med tydeligere definerte ansvarsforhold I 2013 gikk vi over fra en handlingsplan med relativt omfattende mål og aktivitetsstruktur til en målplan hvor Landsmøtet kun ga de overordnede føringene til sekretariatet i form av fire hovedmål. Landsstyret skal hvert år evaluere situasjonen og gi årlige delmål som sekretariatet skal følge opp med en konkret aktivitetsplan. 10

11 reklamefinansiert temanummer om ADHD høsten 2012 med utgivelse i mars det rettet sterk kritikk av ADHD Norges arbeid generelt, og magasinet Et godt liv Magasinet skapte en viss medieoppmerksomhet, og spesielt i Klassekampen ble Magasinet kom som innstikk til Aftenposten og nådde en leserkrets på ca Hva har organisasjonen gjort Denne ivaretas av sekretariatets faste ansatte.. Driver en åpen og omfattende kontaktsentertjeneste på telefon og e-post. arrangementer skal være åpne for alle, uavhengig av medlemskap. Noen arrangement kan likevel være forbeholdt medlemmer. ADHD Norge er en inkluderende organisasjon; og flest mulig av ADHD Norges lever med tilstanden i familien, eller har diagnosen selv. og være den brukerorganisasjonen som har best kunnskap om ADHD for de som ADHD Norge skal være den naturlige brukerorganisasjonen å søke fellesskap i, Mennesker med ADHD har rett til, og skal få kunnskap om sin egen situasjon. mestre hverdagen. 5.1 Mestring av eget liv kunnskap om familiemedlemmets situasjon slik at disse har bedre mulighet til å Pårørende og nærmeste familie til mennesker med ADHD har rett til, og skal få I dette legger ADHD Norge at: fullfores i endringene ADHD Norge gjennomgikk i Noen av endringene vil delvis har valgt å legge dette inn under felles overskrift, er det for å synliggjøre de store Alt som er nevnt i kapittel 4 over, er forankret i gjeldende handlingsplan. Når man kapittel 1.2 Målom råder er sammenfallende med handlingspianen fra forrige periode. Derfor vil Landsmøtet vedtok i juni 2013 en ny handlingspian hvor målområdene i stor grad årsmeldingen kun ta utgangspunkt i hovedmålområdene slik de nå er nedfelt, jf. Målplanen er det sentrale oppdragsdokumentet for landsstyret. 5. Målpianen både sto fram med sin diagnose og tok ADHD Norge og magasinet i forsvar. spesielt. Dette resulterte blant annet i at noen voksne lesere som ikke før hadde vært åpne om sine diagnoser bl.a. av frykt for sanksjoner på arbeidsplassen, ADHD Norge inngikk samarbeid med C media om utgivelse av et eget, 4.17 Utgivelse av magasinet Et godt liv

12 Aktiviteter som spenner over hele livsløpet hvor mye av dette er forankret i lokal- og fylkeslag. Prøver å påvirke myndighetene til å endre rammebetingelsene ved å påpeke udekkede behov og for å oppnå mer treffsikre tjenester både for barn, unge og voksne. Dette gjelder på arenaer som barnehage/skole/ utdanning, helsetjenester og NAV. Åpne dører på mange av våre lavterskeltilbud Utfordrïnger Rammebetingelsene er ikke i samsvar med utfordringene. ADHD som tilstand og som risikofaktor for å falle ut av skole, arbeidsliv, sosiale sammenhenger m.v. er et folkehelseproblem i seg selv. Dette må helsemyndighetene ta inn over seg i betydelig større grad ved utforming av tilskuddspraksis. 5.2 En godt drevet organisasjon i stadig utvikling I dette legger ADHD Norge at: ADHD Norge skal ha et faglig sterkt og tilstrekkelig bemannet sekretariat. ADHD Norge skal være en samlende organisasjon for alle aldersgrupper. Åpenhet skal gjennomsyre organisasjonens arbeid i alle ledd. ADHD Norge skal være representert i alle fylker og i flest mulig kommuner. ADHD Norge skal være en aktiv samfunnsaktør for å fremme organisasjonens formål som nedfelt i vedtektene. ADHD Norge skal søke samarbeid med FF0 og andre brukerorganisasjoner det er hensiktsmessig å samarbeide med for å fremme organisasjonens interesser Hva har organisasjonen gjort? Endret dataløsninger og medlemssystem. ADHD Norge vurderer sak til sak-samarbeid med andre aktører, jf. etableringen av BBB-samarbeidet. Oppfordrer til etablering av lokallag fordi det gir organisasjonen større nærhet til medlemmene og større nærhet til lokalt beslutningsnivå. Tilbyr støtte og veiledning til fylkeslag som har utfordringer med drift. Uten driftsgrunnlag for lokale/regionale organisasjonsmedarbeidere faller denne oppgaven på sekretariatet. Søker samarbeid med FF0 på alle relevante saksområder. Arbeidet for rettferdige rammevilkår for organisasjonens drift, og klaget i 2013 Helsedirektoratets skjevdeling av psykiatrimidler inn for sivilombudsmannen. 12

13 I dette legger ADHD Norge at: selvhjulpne samfunnsborgere 5.3 Bidra til at mennesker med ADHD blir nyttige og bedrede rammebetingelser, samtidig som organisasjonen skal ivareta behovene for våre medlemmer og mennesker med ADHD generelt. 13 forskjellsbehandling bygget på individuell vurdering av ferdigheter og skikkethet. ikke utestenger fra deltakelse. ADHD Norge aksepterer kun saklig ADHD Norge skal arbeide for et ikke-diskriminerende samfunn hvor diagnosen ordninger og virkemiddelbruk overtor mennesker med ADHD. ADHD Norge skal jobbe aktivt mot forskjellsbehandling og diskriminerende I dette legger ADHD Norge at: områder i samfunnet 5.4 Bekjempe diskriminering og sikre inkludering på alle milliardbeløp i økt bidrag til samfunnet. (sannsynligvis langt flere) mennesker med ADHD i 10 år, snakker man om tilrettelegging og oppfølging kunne forlenget yrkeskarrieren for samfunnsøkonomisk utfordring. Hvis samfunnet med riktig forståelse, ADHD Norge sliter med å synliggjøre dette på en god nok måte av Mange mennesker med ADHD får ikke tatt ut sitt potensial, og dette er en Utfordringer kapasitetsmessige grunner. ADHD spesielt. kunnskap om ADHD og brukerkompetanse. Stå til rådighet for tjenesteytere/utdanningsinstitusjoner som etterlyser budskapet må vi formidle ut til beslutningstakere og tjenesteytere. mennesker med nedsatt funksjonsevne generelt og for mennesker med ADHD som folkehelseproblem er satt på dagsorden i organisasjonen. Dette Bidrar til økt kunnskap om ADHD til beslutningstakere. Deltar i brukerfora sentralt, regionalt og lokalt for bedre tilrettelegging for Hva har organisasjonen gjort? fulle potensial. behandling, tilrettelegging og bruk av virkemidler, slik at den enkelte får tatt ut sitt utdanningssystemet, skal møte den enkelte med respekt og forståelse. Hjelpeapparatet skal ha kunnskap om ADHD for riktig diagnostisering, ADHD Norge skal arbeide for at hele hjelpeapparatet, inkludert Med en stor og økende medlemsmasse er det en utfordring både å bidra til Utfordringer

14 Hele barne- og Hva har organisasjonen gjort? grunnlaget for å lykkes i barne- og ungdomsårene, og Militærsaken. hjelpeapparatet til beste for mennesker som er berørt av ADHD. landsmøteperioden. ADHD Norge skal være en positiv samarbeidspartner for myndigheter og mv. Oppfordret alle som opplever diskriminering, å ta dette opp med LDO. Etablert BBB-forum for å synliggjøre diskrimineringsproblematikk i Som nevnt endret ADHD Norge organisasjonsstrukturen på Landsmøtet i Dette er en naturlig konsekvens av at ADHD Norge har hatt fokus på at Laget maler til bruk for å klage inn saker av ulik art, til for eksempel Utfordringer Kampen mot diskriminering skal vies særskilt oppmerksomhet i Airport Hotel Værnes med 94 delegater fra alle 19 fylkeslag. Staten kjører formal-jus vedrørende torsvarssaken, i stedet for å vurdere Saksøkt staten for diskriminering ved militærtjeneste. Se for øvrig pkt 6.5 ADHD Norge avholdt tidenes største landsmøte juni 2013 på Quality 6. Spesitikke aktiviteter Reagert på hverdagsdiskriminering, eksempelvis i media, ved bruk av Det tar er[aringsvis lang tid å endre folks og medias negative holdninger. 6.1 Landsmøtet Barn og unge forsikringssaker til likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). begrep som pillebarna, ADHD-barna, gjerningsmannen hadde ADHD formalprosesser vi ikke har økonomi til. Det er kanskje juridisk riktig men diskrimineringsproblematikken. På denne måten tvinges vi inn i dyre barnevernets bruk av virkemidler ved ADHD-problematikk. etisk forkastelig. -I at brukermedvirkning og trening i brukerinnflytelse må starte så tïdlig som mulïg. voksenlivet i stor grad legges i mestri ngsfokus. ungdomssatsingen har et klart 14

15 deltok barn opp til 12 år, neste uke fra år. Totalt 40 barn deltok med hver knyttes, man hjelper, støtter og heier på hverandre, og erfaringene man har både voksne og barn opplevde mestring og erfarte nye aktiviteter sammen. I arrangert kurs for ledsagere på kveidstid. Disse ukene var preget av at vennskap sin ledsager. Barn og ledsager deltok på aktiviteter denne uken sammen, slik at tillegg til mestringsoppgaver og trening av sosiale ferdigheter, ble det også 15 organisering og forankring av Deltakerne ga et klart råd: Vi ønsker å være en del av ADHD Norge, men vi var invitert til å sende inntil to saker. Dette resulterte i endrede vedtekter på Landsmøtet i juni ungdomsrepresentanter hver for å drøfte ønsker samtidig å ha en rådgivende funksjon i spørsmål om ungdomspolitiske 13 fylker var representert med 23 deltakere. ungdomsarbeidet i ADHD Norge april arrangerte ADHD Norge ved kurs- og konferansesenter hvor alle fylkene m sekretariatet en ungdomssamling på Garder Iii; Forløper til ADHD Norge ungdom Deltakelse på Eye opener -samling i Deltakelse på seilercamp i Finland med 16 ungdommer i alder år og fire voksne etter invitasjon fra Aktiv Ungdom i Kaarina kommune. Planlagt og søkt finansiering av gjenbesøk fra Finland til vintercamp i ungdomsutveksling. finansiering og som handler om internasjonal Portugal hvor Norge deltok med fire Dette er et program som støttes med EU Finnmark februar Dette ble ikke tullfinansiert og derfor avlyst. europeisk samarbeid gjennom Aktiv Ungdom. Følgende aktiviteter ble gjennomført i 2013: deltakere i Som resultat av dette ble ungdommer fra Norge invitert på seilercamp i Finland sommeren I 2013 orienterte organisasjonen seg inn mot et Aktiv Ungdom Brennabu er spesielle for de som får være der, og gir et positivt løft til sammen, gir et samhold som oppleves ny for denne gruppen. Ukene på hverdagene som kommer. ADHD Norge sentralt arrangerte to sommerleirer på Brennabu i Første uke Leirer mv.

16 6.3 Voksne Sentralt likepersonsarbeid Sentralt ivaretas likepersonsarbeidet av sekretariatet i samarbeid med et utvalg nedsatt av landsstyret. ADHD Norge har 69 aktive likepersoner per Ordinært likepersonsarbeid Det ble søkt om kr til ordinært likepersonsarbeid for Tiltakene besto av oppfølgingskurs for likepersoner, regionale kurs for etablerte likeper soner, rekrutterings- og motiveringskurs tor unge likepersoner og likepersons arbeid i fylkene. ADHD Norge fikk tildelt kr til likepersonsarbeid Aktiviteter: : Sentralt oppfølgingskurs for likepersoner med 25 deltakere. Kursleder Sigvor Ljone. Tema: Verdier og holdninger i likepersonsarbeidet : Felleskurs med 31 deltakere. Foredragsholdere: Knut Rinden med tema Hvordan ivareta meg selv som likeperson? og ADHD-coach Marie Enbåck med tema ADHD-coaching Lïkepersonsarbeid og arbeidsrettede tiltak ADHD Norge søkte kr til likepersonsarbeid innenfor arbeidsrettede tiltak. Tiltakene besto av kurs for voksne med ADHD som er på arbeidsrettede tiltak samt erlaringsutvekslingskurs og vedlikeholdssemi nar for voksne likepersoner med ADHD. ADHD Norge fikk tildelt kr til likepersonsarbeid i forbindelse med arbeidsrettede tiltak. Aktiviteter: : Sentralt kurs med 50 deltakere. Foredragsholdere var jurist Atle Larsen om Arbeid, helse og juridiske rettigheter, psykiater Elisabeth Løken om Fordeler og ulemper ved ADHD, Laila Wolles om Den vanskelige økonomien og ADHD-coach Marie Enbåck snakket om ADHD coaching til hjelp for å komme ut i arbeidsliv. ADHD Norge får tilbakemelding om at disse kursene er populære og ofte det eneste faglige tilbudet som finnes for denne gruppen voksne med ADHD. De som deltar, opplever for første gang å møte andre i samme situasjon og deler erfaringer for første gang i sitt liv. Andre forteller at foredragsholderne setter ord på mye av det de selv har tenkt, og endelig er det noen som forstår dem. For noen som deltar på kurset, er dette første gang de tør å møte opp på noe som er ukjent, og de føler mestring ved bare det å klare å delta på kurset Likepersonsarbeid i fylkene Fylkene har ansvar tor å drive likepersons- og selvhjelpsaktiviteter. Aktivitetene varierer fra rene selvhjelpsgrupper, samtalegrupper og mestringskurs til mer 16

17 åpne kafédager hvor ikke-medlemmer er velkomne. Det er fylkenes å oppnevne likepersoner og eventuelt trekke oppnevning tilbake. ansvar også Fem fylkeslag fikk tildelt midler til lokalt likepersonsarbeid etter søknad. Disse midlene ble benyttet til kafeer, mestri ngskurs, samtalegrupper, selvhjelpsgrupper og erfaringsdeling mellom likemenn mv. 6.4 Andre medlemsrettede tilbud Det er et stort mangfold av medlemstilbud i fylkes- og lokallagsregi rettet mot voksne/familier, I tillegg til likepersons- og selvhjelpsaktiviteter finner man kurs av ulike slag, aktivitetsdager, familiehelger mv. 6.5 Militærsaken også I 2013 har sekretariatet lagt mye arbeid i å bringe diskrimineringsnemndas vedtak fra 2012 inn for tingretten. Vedtaket gjaldt om Forsvarets sesjonsordning var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetslovens 4 overfor Samtidig har sekretariatet med fra fagrådet hatt møte med Forsvarets sanitet for å belyse for avtjening av for Det har vært ført en omfattende vitneliste med dokumentasjon av ADHD som har avtjent militærtjeneste, men da før de fikk diagnosen, samt en rekke som har ADHD-diagnosen og som dermed automatisk har blitt utestengt. ADHD Norge har i vært bistått av ekstern advokat med kompetanse på diskrimineringsjus. egnethet personer førstegangstjeneste prosessen spørsmålet sammen personer med ADHD. representanter personer med ADHD. personer med 6.6 Annet organisasjonsarbeid STÅ PÅ! ADHD Norge utgir medlemsbladet STÅ PÅ! med fire nummer i året. Tor Eikeland var ansvarlig redaktør frem til 1. juni 2013, deretter overtok Marianne Oftedahl. Brita Drabitzius har vært redaktør frem til 1. november 2013, deretter overtok Nina Holmen. Redaksjonskomiteen av Nina Holmen, Tor Eikeland og Sølvi Lund-Vang. består Web-profilering ADHD Norge har sin egen nettside med oversikt over organisasjonsledd, fagartikler, nyheter, web-shop og kalenderfunksjon for hele organisasjonen. ADHD Norge er sannsynligvis den interessepolitiske brukerorganisasjon ADKØ Norge p for funksjonshemmede på Facebook. Vi fikk over Fac.book nye ukes i 2013 til totalt over av våre 19 fylkeslag har Facebook-sider. I største også egne 17

18 6.6.3 Kontakttjenesten Det vises til organisasjonens mål i pkt Svært mange kontakter ADHD Norge ved mistanke om at det kan foreligge ADHD-problematikk hos barn, hos dem selv, hos partner eller andre. Mange kontakter oss også fordi de opplever utfordringer i skolen med mangel på tilrettelegging, eller i helsevesenet, herunder både fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kontakttjenesten ivaretas både via telefon og på e-post. Henvendelsene kan sorteres i følgende kategorier : Rettighetsproblematikk, bi.a. i forhold til skole, helse, NAV mv. Hva er det med meg selv Hva er det med barnet mitt Hva er det med ektefellen/partneren min Jeg mistet jobben min da jeg fikk diagnosen ADHD Vi møter så mye uforstand, spesielt i skolen Jeg må bare ha noen å prate med Studenter som ønsker bistand med oppgaver Spørsmål om medisinering Fagfolk som ber om råd Opplevd diskriminering, for eksempel i arbeidsliv, militærtjeneste osv. Barnevern Utdanning og manglende tilrettelegging/oppfølging av enkeitvedtak! alvorlige brudd på opplæringsloven Det er viktig å understreke at kontakttjenesten er et åpent tilbud for alle som søker opplysning og bistand i forbindelse med ADHD. Vi betjener dermed en langt større gruppe enn medlemsmassen. Kontakttjeneste utføres dels av sekretariatet, dels av organisasjonens likepersoner og ti Il itsvalgte Lokallag Landsmøtet har vektiagt økning av lokallag for å skape størst mulig nærhet mellom organisasjonen og medlemmene. Dette vil bidra til større kontaktflate mot lokalt tjenestesystem for utvikling av brukermedvirkning. I forrige landsmøteperiode var det vekst i dette arbeidet, men det stagnerte i 2010, og viste nedgang i Dette er en utfordring for ADHD Norge. Det er et sterkt behov for økte personalressurser i sekretariatet tor å følge opp og bistå i utvikling av arbeidet på Iokalnivå Fylkeslederkonferanse Det ble avviklet en fylkeslederkonferanse i landsmøteåret Planlegging og gjennomføring skjer i samarbeid med fylkeslederne ADHD Nytt ADHD Norge har sin egen månedlig nyhetsbulleteng til fylkes- og lokallag, med fokus på nyheter, aktuelle fagartikler/linker, nytt fra sekretariatet mv. 1$

19 7. Kunnskapsog kompetanseutviklïng Kunnskaps- og kompetanseutvikling handler om tre ting: Formidle/bygge kunnskap innad i organisasjonen Formidle kunnskap til tjenesteytere Bidra til å generere ny kunnskap via forskning og undersøkelser mv. 7.1 Studieforbundet Funkis ADHD Norge er medlem av Studieforbundet Funkis. Studieansvarlig i landsstyret, Sølvi Lund-Vang, er styremedlem i Studieforbundet Funkis. ADHD Norge har hatt en økning i antall studietimer på 163 timer, fra 812 timer (2012) til 975 timer (2013). Antall deltakere har økt fra 514 (2012) til 741 (2013). FLJlI Kl S STUDIEFORBUNDET Bedre Iivskvalitet gjennom læring og mestring! Vi søkte og mottok kr i tilretteleggingstilskudd, en økning på kr fra året før. I tillegg mottok ADHD Norge og fylkes- og lokallagene kr i voksenopplæringstilskudd i I 2012 var voksenopplæringstilskuddet til alle ledd i organisasjonen på kr Nedgangen skyldes at satsene er redusert på grunn av at bevilgningene over statsbudsjettet ikke følger økningen i studieforbundets timetall. Dermed blir det mindre penger å fordele på organisasjonenes kursvirksomhet. ADHD Norge har deltatt på Studieforum og studieledersamling. Vi deltar i Nettforum og har tilpasset og gjennomført nettbasert kurs for valgkomiteer i Vi benytter elektronisk registrering i KursAdmin, og fylker og lokallag får opplæring i dette etter behov, slik at alle våre kurs er meldt inn elektronisk i Forskning og utvikling ADHD Norge samarbeidet i 2012 med doktorgradsstipendiat Øytrid Larsen Moen for belysning av familiehelse i familier med barn med ADHD, og er fortsatt representert i en referansegruppe i Helsedirektoratet vedrørende ny behandlingsveileder. ADHD Norge var representert ved generalsekretær på Nasjonalt Kompetansesenters forskerkonferanse. 7.3 ExtraStiftelsen ADHD Norge ble tildelt prosjektmidler fra ExtraStiftelsen på kr i Sentralt gjennomførte ADHD Norge prosjektet «ADHD er bare forbokstavene». Andre prosjekter var «Sam handli ngsutvikling og mestring» Nord-Trøndelag, «Ungdom i alvor og fart> Nordland, «Klaffing og rabling» Sør-Trøndelag, 19

20 «Sommeraktiviteter» Buskerud, «Familielivet med ADHD» Telemark, «Helsepedagogikk for brukere» Sør-/Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, «Aktiv sommer» Sør-Trøndelag. Prosjektene i Telemark og Nordland har fått forlenget frist og vil sluttføres i De andre prosjektene er gjennomført etter prosjektplan. 7.4 Fagråd ADHD Norge har et bredt sammensatt fagråd som er en viktig støttespiller. Fagrådet har hatt fire møter i Fokusområder i 2013 var blant annet skjevtordeling av helsetjenester for mennesker med ADHD helseforetakene imellom. Ulikhetene er så store at følgende problemstilling reises: Får alle med ADHD-problematikk oppfylt retten til nødvendig helsehjelp? Andre problemområder som har vært drøftet, handler om barnevern, NAV og manglende kompetanse vedrørende ADHD mv. Fagrådet har behandlet ADHD Norges høringsinnspill vedrørende nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Fagrådet har også påbegynt arbeidet med spørsmål og svar med typiske spørsmål som stilles om ADHD, som skal legges ut på hjemmesiden. 7.5 Undervisning og kunnskapsformidling Både sentralt og ikke minst på fylkes- og lokalnivå bidrar ADHD Norge til å videreformidle kunnskap om ADHD overfor studenter i ulike fagutdanninger, overfor undervisningspersonell, tjenesteytere i offentlig sektor og i stor grad internt til egne medlemmer. Det er etablert samarbeid med ulike aktører, og ADHD Norge samarbeider hyppig blant annet med lærings- og mestringssentre og høgskoler. Flere av ADHD Norges fylkes- og lokallag bidrar til gjennomføring av foreldrekurs til nydiagnostiserte i egen regi eller arrangert av BUP. Her rekrutteres også nye medlemmer. Fra sentralt hold ble det holdt flere kurs for NAV-ansatte, jf. for øvrig pkt Helse Det er fortsatt et dilemma at det er ulik tilgang på helsetjenester i landet. ADHD Norge har fokus på dette forhold i fora på ulike nivået, sentralt, regionalt og lokalt. Et eksempel på uønsket situasjon er mangel på fast barne- og ungdomspsykiater i Finnmark. Vårt fylkeslag i Finnmark har markert seg i saken om tildeling av spesialisthjemler. 8. Høringsuttalelser mv. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne FEOs program for ADHD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfolging. Rett diagnose individuelt behandling. 20

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Handlingsplan 2013-2016 Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv Våre verdier er sammenfattet slik: I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Sammen med vedtektenes formålsbestemmelser og dagens utfordringer

Detaljer

Landsstyrets Årsmelding 2010

Landsstyrets Årsmelding 2010 Landsstyrets Årsmelding 2010 Lysaker mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og adresse... 3 2 Innledning... 3 2.1 Vedtektene sier:... 3 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 ARBEIDSOPPGAVER... 3 2.1.1 Målområder... 4

Detaljer

Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010

Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010 Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010 Vedtatt på Landsmøtet 2007 Handlingsplanen er en overordnet plan og skal være Landsmøtets bestilling til Landsstyret og sekretariatet for prioriterte målområder

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlagt høringsinnspill fra ADHD Norge. Marianne Oftedahl Generalsekretær Web http://adhdnorge.no Mob +47 91325820

Viktighet: Høy. Vedlagt høringsinnspill fra ADHD Norge. Marianne Oftedahl Generalsekretær Web http://adhdnorge.no Mob +47 91325820 Fra: Firmapost Sendt: 16. mars 2015 07:25 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Forslag til endring i i førerkortforskriften - innspill fra ADHD Norge Vedlegg: Høring om endring av førerkortforskriften

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

ADHD Norge Buskerud inviterer til

ADHD Norge Buskerud inviterer til ADHD Norge Buskerud inviterer til Årsmøte 13.mars 2015 Kl: 13:00 14:00 Rom 6508 6.etasje Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen 1 Årsmøte 13.mars 2015 Sakspapirene blir delt ut på årsmøtet, og vil også

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet våren 2012 NHFs landsmøte i 2011 vedtok en politisk rammeplan for landsmøteperioden 2011-2013. Planen peker ut hvilke politikkområder som skal være prioritert

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015 Årsberetning Mental Helse Telemark Bø Hotell 18.04.2015 1 Forord Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015

Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Informasjon om workshopgruppene på brukersamlingen 2015 Som det står i innkallingen til brukersamlingen, skal dere velge hvilke gruppe med gitt tema dere ønsker å delta i, i workshopen. Meld deg på en

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen En som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp. Kvalitet Sikkerhet Trygghet

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/14 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom, Torunn Brandvold fra Voksne med medfødt hjertefeil, Aina Myrvik fra Norsk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Bilde:Regjeringen.no

Bilde:Regjeringen.no Bilde:Regjeringen.no Medlemmer For valgperioden 2011-2015 består Rådet av følgende medlemmer: Folkevalgte medlemmer: 1. Geir Jarle Sirås (SV), leder 2. Gunn Iversen Stokke (SP), nestleder 3. Brit Aune

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 3. 2013 GOD SOMMER FRA AUene Nordisk konferanse Avdeling for habilitering i Tromsø

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014

Protokoll. SSM 12. juni 06/2014 Sted: Skype. Tid: torsdag kl. 20.00 21.30 Protokoll SSM 12. juni 06/2014 Innkalt: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig, Vibeke Aars Nicolaysen Interessepolitisk talsperson, Laila

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder

Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder 17.april 2015 Norsk Arkivråd - Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon - Åpen for

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HOD-Folkehelsemeldingen@hod.dep.no Oslo 15.10. 2014

Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HOD-Folkehelsemeldingen@hod.dep.no Oslo 15.10. 2014 Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo HOD-Folkehelsemeldingen@hod.dep.no Oslo 15.10. 2014 Innspill til regjeringens arbeid med ny folkehelsemelding fra ADHD Norge ADHD Norge ber

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer