VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR ADHD NORGE"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014

2 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander. 1 Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet 1.3 Der det er naturlig samarbeider ADHD Norge med andre organisasjoner og institusjoner for å fremme felles formål. ADHD Norge deltar i internasjonalt samarbeid som fremmer ADHD-saken. 1.4 All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 1.5 ADHD Norge har ikke ervervmessig virksomhet som formål. 2 ARBEIDSOPPGAVER 2.1 ADHD Norge skal drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. Rammebetingelsene i samfunnet endres slik at mennesker med ADHD kan lykkes i samfunnet ut fra forutsetningene til den enkelte. Brukermedvirkning ivaretas i alle ledd i forvaltningen og hjelpeapparatet. 2.2 ADHD Norge skal arbeide aktivt mot diskriminering og bidra til at mennesker med ADHD ikke utsettes for ulovlig forskjellsbehandling på noen samfunnsområder. 2.3 ADHD Norge skal drive opplysningsarbeid for å sikre at: Kunnskap om ADHD blir tilgjengelig for mennesker med ADHD og deres pårørende, hjelpeapparatet, undervisningssektoren og i befolkningen, for derved å øke forståelsen for ADHD. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra hjelpeapparatet. 2.4 ADHD Norge skal drive aktiviteter for å sikre at: Medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas, blant annet gjennom temamøter, likemannsarbeid, studiearbeid, selvhjelpsarbeid og sosiale tiltak for ulike aldersgrupper. Alle brukergrupper myndiggjøres gjennom aktiv deltagelse. 1 Diagnosebetegnelsen er forkortet til ADHD i resten av dokumentet Vedtekter for ADHD Norge 1 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

3 3 MEDLEMSKAP 3.1 Medlemskap i ADHD Norge er åpent for barn, ungdom og voksne som selv har ADHD, foreldre, søsken og andre pårørende til disse, og andre med interesse for ADHD-saken. 3.2 Landsstyret kan utnevne til æresmedlem en person som har gjort ADHD-saken særlig store tjenester. 4 MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT 4.1 Medlemskategorier og kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret. 4.2 Fylkeslagene får tilbakeført 35 % av kontingentmidlene fra ADHD Norge sentralt. Grunnlaget for tilbakeføringen er innbetalt kontingent fra medlemmene i fylket. Tilbakeføringen foretas 2 ganger pr. år (per 30. april og 31. desember). Tilbakeføringen kan bli holdt tilbake dersom hovedkontoret ikke har mottatt aktuelle dokumenter fra fylkeslaget, jf og Fylkeslagene har ikke anledning til å pålegge medlemmene i fylket ekstra kontingent. 5 LANDSMØTET 5.1. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ Hvert fylkeslag kan sende tre delegater, pluss én for hvert påbegynte 100. medlem over 200, maksimum 7 delegater: Inntil 200 medlemmer: 3 delegater medlemmer: 4 delegater medlemmer: 5 delegater medlemmer: 6 delegater over 500 medlemmer: 7 delegater Revisorgodkjent medlemstall per i året før landsmøtet legges til grunn. ADHD Norge ungdom velger to delegater til landsmøtet Kun delegater fra fylkeslagene, fra ADHD Norge ungdom samt medlemmer i landsstyret har tale-, forslags- og stemmerett. Delegater fra fylkeslagene, fra ADHD Norge ungdom samt medlemmer i landsstyret har én stemme hver, og kan ikke stemme via fullmakt. Landsstyrets medlemmer kan ikke stemme over godkjenning av regnskap og årsmelding Alle medlemmer med stemmerett, jf. 21.1, er valgbare på landsmøtet For å være delegat til og valgbar på landsmøtet må medlemskap være betalt før landsmøtetidspunktet Fylkeslagene dekker reise og opphold for sine delegater. Etter retningslinjer fra landsstyret refunderes reiseutgiftene for inntil 3 delegater fra hvert fylkeslag Ordinært landsmøte avholdes innen 15. juni hvert tredje år og innkalles av landsstyret. Senest 15. februar sendes det ut informasjon til fylkeslagene om tidspunkt og sted for landsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. Vedtekter for ADHD Norge 2 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

4 Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest to måneder før landsmøtet. Senest én måned før landsmøtet skal innkalling med saksliste sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater. Senest 21 dager før landsmøtet skal saksdokumenter sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater Landsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 3. Konstituering: valg av møteleder valg av referenter valg av 2 protokollunderskrivere valg av tellekorps valg av redaksjonskomité 4. Godkjenning av landsstyrets årsmeldinger for landsmøteperioden. 5. Godkjenning av organisasjonens reviderte regnskap for landsmøteperioden. 6. Organisasjonens endelige budsjett for inneværende år, til orientering. 7. Kontrollutvalgets rapporter for landsmøteperioden, til etterretning. 8. Saker fra landsstyret: Vedtektsendringer Øvrige saker 9. Innkomne saker 10. Handlingsplan for de kommende tre år. 11. Valg: A. Landsstyre med varamedlemmer. Leder og nestleder velges ved separate valg. B. Kontrollutvalg. C. Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem, etter forslag fra landsstyret. D. Revisor 5.8. For at landsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst 2/3 av fylkeslagene være representert og minst 2/3 av delegatene være til stede. 6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 6.1 Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med minst 2 ukers varsel når et flertall av landsstyrets medlemmer eller minst 2/3 av fylkeslagene krever det. Med innkallingen skal det følge nødvendige saksdokumenter. 6.2 Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker det er kalt sammen for. 6.3 Konstitueringen skjer som for ordinært landsmøte (jf. 5.7, pkt. 3). 6.4 Et ekstraordinært landsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent. Vedtekter for ADHD Norge 3 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

5 7 FYLKESLEDERKONFERANSEN 7.1 Fylkeslederkonferansen skal være et rådgivende organ for landsstyret og arena for utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder policy- og organisasjonsutvikling. Arbeidet skal være i samsvar med den handlingsplan landsmøtet har vedtatt. 7.2 Fylkeslederkonferansen består av landsstyret med varamedlemmer og fylkeslagslederne. Er en fylkeslagsleder forhindret fra å møte, utnevner styret i fylkeslaget en varadelegat. 7.3 Landsstyret innkaller til fylkeslederkonferansen minst én gang i året. Delegatene får dekket reise- og oppholdsutgifter. Fylkeslagene kan velge å sende én ekstra representant for egen regning. 8 ADHD NORGE UNGDOM / UNGDOMSKONFERANSE 8.1 ADHD Norge ungdom skal være et rådgivende organ for landsstyret og arena for utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder ungdomsarbeid. Arbeidet skal være i samsvar med de hovedmål landsmøtet har vedtatt. 8.2 ADHD Norge ungdom består av én delegat fra hvert fylke, i aldersgruppen år. Dersom delegaten er forhindret fra å møte, møter dennes varadelegat. 8.3 Landsstyret innkaller ADHD Norge ungdom til ungdomskonferanse minst én gang i året. Delegatene får dekket reise- og oppholdsutgifter. Fylkeslagene kan velge å sende én ekstra representant for egen regning. 8.4 ADHD Norge ungdom velger to delegater og en varadelegat til landsmøtet. 9 LANDSSTYRET 9.1 Organisasjonen ledes av et styre på 7 medlemmer med 3 varamedlemmer. Alle medlemmer med stemmerett, jf. 21.1, er valgbare til landsstyret. 9.2 Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, studieansvarlig, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Alle får tilsendt innkalling med sakspapirer til styremøtene. Varamedlemmene innkalles ved behov. Styremedlemmene må melde forfall i så god tid at varamedlem kan innkalles. 9.3 Landsstyret med varamedlemmer velges for tre år. En person kan maksimalt sitte i tre perioder sammenhengende, uavhengig av om vedkommende er fast styremedlem eller varamedlem eller en kombinasjon. 9.4 Det nye landsstyret trer i funksjon umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet. 9.5 Minst 2/3 av styret skal bestå av personer som selv har ADHD og/eller pårørende til personer med ADHD. Som styreleder kan kun velges pårørende til personer med ADHD eller en person som selv har diagnosen Vedtekter for ADHD Norge 4 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

6 9.6 Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 9.7 Landsstyret fører protokoll over sine forhandlinger. Denne sendes styrets medlemmer og varamedlemmer etter hvert styremøte. Protokollen sendes fylkeslagene til orientering så snart den er godkjent. 9.8 Generalsekretær er styrets sekretær og deltar normalt i landsstyrets møter, med tale- og forslagsrett. Øvrige ansatte møter i landsstyremøtene ved behov og har tale- og forslagsrett. 9.9 Organisasjonens reviderte regnskap i perioden mellom landsmøtene skal forelegges landsstyret til foreløpig godkjenning. 10 ORGANISASJONENS LEDER 10.1 Landsstyrets leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte. Han/hun skal lede landsstyrets arbeid og føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, handlingsplan og etter landsmøtets og landsstyrets vedtak Lederen kaller inn til landsstyremøter regelmessig eller når landsstyrets flertall forlanger det. 11 KONTROLLUTVALG Kontrollutvalget skal påse at beslutninger som er fattet samsvarer med vedtekter og mandat gitt av landsmøtet Kontrollutvalget består av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i ADHD Norge, eller påta seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli reist spørsmål om habilitet. Tidligere landsstyremedlemmer og ansatte må ha en karantenetid på minst en landsmøteperiode/tre år for å være valgbar til kontrollutvalget Kontrollutvalget er landsmøtets fullmaktskomité. 12 ARBEIDSUTVALG (AU) Landsstyret skal nedsette et AU. AU kan fatte vedtak etter bemyndigelse fra landsstyret. Det føres protokoll fra møter i AU. Protokollen godkjennes av landsstyret. 13 REGIONALT SAMARBEID 13.1 Det kan etableres regionalt samarbeid Arbeidet organiseres og har sitt mandat gitt i retningslinjer for regionalt samarbeid utarbeidet av landsstyret. Vedtekter for ADHD Norge 5 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

7 14 FYLKESLAG 14.1 Fylkeslagene er underlagt ADHD Norges vedtekter og rapporterer til landsstyret Fylkeslagets navn skal være: ADHD Norge <navn på fylke> 14.3 Fylkeslagene kan ikke melde seg ut av ADHD Norge Fylkeslagene ledes av et styre bestående av leder og fortrinnsvis 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges for 2 år ved separat valg. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, normalt slik at det halve antall velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år Der det ikke er mulig å organisere vanlig drift i et fylkeslag, beslutter landsstyret hvordan driften om mulig kan opprettholdes etter en annen organisasjonsmodell Det skal så sant mulig avholdes minst fire styremøter i året, ett hvert kvartal Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede Minst 2/3 av styret skal bestå av personer som selv har ADHD og/eller pårørende til personer med ADHD. Som styreleder kan kun velges pårørende til personer med ADHD eller en person som selv har diagnosen, jfr Styret fører protokoll over sine møter. Godkjent protokoll sendes umiddelbart hovedkontoret til orientering Fylkeslagets styre kan ansette medarbeidere i fylkeslagene, og står økonomisk ansvarlig for disse. Ansatte i et fylkeslag kan ikke velges som medlemmer eller varamedlemmer i det styret som har ansatt dem. Vedtekter for ADHD Norge 6 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

8 15 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER Fylkeslagets arbeidsoppgaver er å: 15.1 Utbre kunnskap om og forståelse for ADHD innen fylket Ta initiativ til tiltak for trivsel og sosialt samvær blant medlemmene Gi støtte og veiledning til medlemmene i fylket Alene eller sammen med andre å planlegge og sette i gang tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for barn, ungdom og voksne med ADHD Motivere medlemmene til å ta del i organisasjonens ulike tiltak og aktiviteter Arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen og brukermedvirkning Stimulere til igangsetting av lokale samtale-, mestrings- og selvhjelpsgrupper Stimulere til opprettelse av lokallag og følge opp disse Ta initiativ til regionalt samarbeid. 16 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 16.1 Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget. Senest 5 uker før årsmøtet sender fylkeslaget ut innkalling med saksliste og informasjon om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Dersom sakspapirer ikke sendes ut sammen med innkallingen, må medlemmene gis tilgang til disse minst en uke før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på årsmøtet Årsmøtets saksliste skal omfatte: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Konstituering: valg av møteleder valg av referent valg av 2 protokollunderskrivere valg av tellekorps 4. Fylkeslagets årsmelding 5. Revidert regnskap 6. Saker fra medlemmene 7. Saker fra fylkeslagsstyret 8. Saker fra landsstyret 9. Handlingsplan for inneværende år 10. Budsjett for inneværende år Vedtekter for ADHD Norge 7 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

9 11. Valg etter forslag fra valgkomiteen: Styreleder Styre- og varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og studieansvarlig Delegat og varadelegat til ADHD Norge ungdom Valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem, etter forslag fra styret Revisor, etter forslag fra styret Årsmelding og regnskap med revisors beretning skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 30. april. 17 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FYLKESLAGENE 17.1 Ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget kalles sammen med minst 14 dagers varsel når et flertall av medlemmene i fylkeslagets styre, landsstyret eller et flertall av de stemmeberettigede medlemmene i fylket forlanger det. Med innkallingen skal følge nødvendige saksdokumenter Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er sammenkalt for Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent. 18 FYLKESLAGENES ØKONOMI 18.1 Fylkeslagene er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift Fylkeslagene har regnskaps- og revisjonsplikt. Fylkeslagene forplikter seg til å følge de retningslinjer for økonomiforvaltning som landsstyret til enhver tid har vedtatt ADHD Norge sentralt hefter ikke for fylkeslagenes økonomiske anliggender. 19 LOKALLAG 19.1 Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner Lokallaget er underlagt ADHD Norges vedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget Lokallagets navn skal være: ADHD Norge... lokallag 19.4 På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jf så langt denne er relevant. Vedtekter for ADHD Norge 8 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

10 19.7 Lokallaget driver sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget og rapporterer til fylkeslagets styre Lokallaget er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift Lokallagene har regnskaps- og revisjonsplikt, med mindre regnskapet føres av fylkeslaget. Lokallagene forplikter seg til å følge de retningslinjer for økonomiforvaltning som landsstyret til enhver tid har vedtatt I kommuner der det er vanskelig å drive lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan fylkeslaget godkjenne at man driver etter en enklere organisasjonsmodell. 20 FAGRÅD 20.1 Til støtte for organisasjonens arbeid bør den ha et fagråd med representanter fra aktuelle faggrupper som arbeider med ADHD, både i forbindelse med diagnose, behandlings- og hjelpetiltak Fagrådet har som oppgave å arbeide med generelle spørsmål i tilknytning til diagnoser, behandlings- og hjelpetiltak for mennesker med ADHD, samle og systematisere kunnskap om ADHD, utvikle informasjonsmateriell og delta i informasjonsformidling til sine respektive faggrupper Fylkeslagene kan opprette egne fagråd eller regionale fagråd med tilsvarende sammensetning og formål Ved dissens mellom det sentrale og de lokale fagråd er det det sentrale fagråd som representerer organisasjonens syn utad Medlemmer i det sentrale fagråd oppnevnes av landsstyret og engasjeres i perioder på tre år. 21 VALG OG VOTERINGER 21.1 Medlemmer over 15 år som har betalt kontingent, har stemmerett og er valgbare til alle verv i ADHD Norge Beslutninger i landsstyret, samt i styrene i fylkes- og lokallag skjer ved alminnelig flertall når vedtektene ikke sier noe annet. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende Det nyttes skriftlig votering i landsmøtet og årsmøter i fylkes- og lokallag dersom minst én av de stemmeberettigede forlanger det. Blanke og forkastede stemmesedler skal ikke regnes med, men antallet skal oppgis. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Gir denne samme resultat, nyttes loddtrekning På landsmøtet og årsmøter i fylkes- og lokallag er det tillatt å stemme blankt kun ved personvalg. Vedtekter for ADHD Norge 9 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

11 21.5 Ved personvalg skal alle voteringer være skriftlige. Når bare én kandidat er foreslått, voteres det ikke skriftlig med mindre minst én av de stemmeberettigede forlanger det. 22 PERSONLIG ANSVAR 22.1 Verken tillitsvalgte eller organisasjonens medlemmer er personlig ansvarlig for organisasjonens økonomiske anliggender, med mindre det foreligger kriminelle forhold eller grov uaktsomhet Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt i saker av personlig karakter og annen fortrolig informasjon som de måtte få kjennskap til. Taushetsplikten ivaretas ved at alle tillitsvalgte, inkl. likemenn, underskriver en taushetserklæring Tillitsvalgte og ansatte er forpliktet til å følge organisasjonens etiske retningslinjer Alle arrangementer for barn og ungdom (0 18 år) skal ha nulltoleranse for alkohol Landsstyret skal gi regler om at det skal fremlegges forenklet politiattest for personer som opptrer på vegne av ADHD Norge og som utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med nedsatt funksjonsevne. 23 HABILITET 23.1 Det må ikke kunne oppstå tvil om organisasjonens ansatte og tillitsvalgtes upartiskhet Der hvor noen er usikker på hvorvidt det kan oppstå tvil om upartiskhet, skal dette avklares med nærmeste overordnede Forvaltningslovens fortolkninger av slektskap og organisasjonstilknytning skal anvendes. 24 MEDARBEIDERE 24.1 Landsstyret har ansvar for å ansette medarbeidere Fylkeslagene styrer kan ansette medarbeidere i fylkeslagene (jf ) Ansatte ved hovedkontoret kan ikke velges som medlemmer eller varamedlemmer til landsstyret, eller som leder eller nestleder i et fylkeslag. Ansatte i et fylkeslag kan ikke velges som medlemmer eller varamedlemmer i det styret som har ansatt dem. 25 SUSPENSJON FRA TILLITSVERV 25.1 Landsstyret kan med 2/3 flertall suspendere tillitsvalgte fra alle verv i organisasjonen: Den som ved sin opptreden som tillitsvalgt skader organisasjonen og/eller dens medlemmer. Den som representerer organisasjonen på en illojal måte. Den som bryter taushetsplikten (jf. 22.2). Vedtekter for ADHD Norge 10 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

12 25.2 Enhver som risikerer utelukkelse fra tillitsverv har rett til å få uttale seg før beslutning fattes. 26 OPPHØR AV MEDLEMSKAP 26.1 Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent i rimelig tid etter forfall, blir strøket av medlemsregisteret Landsstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av organisasjonen: Den som ved sin opptreden skader organisasjonen eller hindrer organisasjonens arbeid. Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende representerer organisasjonen En forutsetning for å inneha tillitsverv, både sentralt og i fylkes- og lokallag, er at vedkommende er medlem i ADHD Norge. Dersom medlemskapet avsluttes, uansett årsak, trer personen automatisk ut av alle tillitsverv. 27 VEDTEKTSENDRING 27.1 Endring av disse vedtekter kan kun finne sted på ordinært eller ekstraordinært landsmøte Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 28 OPPLØSNING 28.1 For at forslag om oppløsning av ADHD Norge skal kunne behandles, må det være anbefalt av minst 50 % av fylkeslagene. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall på 2 landsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse landsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to landsmøtene. Blir oppløsning besluttet, skal organisasjonens midler disponeres av landsmøtet til beste for arbeidet med å utbre kunnskap om og forståelse for ADHD Vedtak om oppløsning av fylkeslag krever minst 2/3 flertall på 2 årsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse årsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to årsmøtene. Blir et fylkeslag oppløst, skal dets midler overføres ADHD Norge sentralt Ved oppløsning av et lokallag, skal dets midler overføres til fylkeslaget. Vedtekter for ADHD Norge 11 Vedtatt på ekstraordinært landsmøtet 2014

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker,

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge

Vedtekter. Kirkens SOS i Norge Vedtekter Kirkens SOS i Norge Vedtekter for Kirkens SOS i Norge Vedtatt av Landsmøtet 28.04.2004, med endringer av 09.04.2005, 01.04.2006 og 30.04.2008. 1 BASIS Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer