Vedtekter for ADHD Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for ADHD Norge"

Transkript

1 Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007

2 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med AD/HD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander ivareta interessene til medlemmer med AD/HD, deres foresatte og familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. 5. utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. 6. bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet 7. delta i internasjonalt samarbeid som fremmer ADHD-saken All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer ADHD Norge har ikke ervervmessig virksomhet som formål. 2 Arbeidsoppgaver ADHD Norge skal: Drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til mennesker med AD/HD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. Drive opplysnings arbeid for å sikre at: 1. Kunnskap om og forståelse for AD/HD blir tilgjengelig for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektoren og i befolkningen. 2. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren 3. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat Drive aktiviteter for medlemmer for å sikre at: Det etableres og drives tiltak hvor medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas gjennom blant annet likemannsarbeid, studiearbeid og sosiale tiltak for alle aldersgrupper. 1 Diagnosebetegnelsen er forkortet til AD/HD i resten av dokumentet.

3 3 MEDLEMSKAP 1. Medlemskap i ADHD Norge er åpent for barn, ungdom og voksne som selv har AD/HD, foreldre, søsken og andre pårørende til disse, og andre med interesse for ADHD-saken. 2. Landsstyret kan utnevne til æresmedlem en person som har gjort ADHD-saken særlig store tjenester. 4 MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT 1. Medlemskategorier og kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret. 2. Fylkeslagene får tilbakeført 35 % av kontingentmidlene fra ADHD Norge sentralt. Grunnlaget for tilbakeføringen er innbetalt kontingent fra medlemmene i fylket. Tilbakeføringen foretas 2 ganger pr. år (pr. 1. april og 31. desember). Tilbakeføringen kan bli holdt tilbake dersom hovedkontoret ikke har mottatt aktuelle dokumenter fra fylkeslaget, jfr og Fylkeslagene har ikke anledning til å pålegge medlemmene i fylket ekstra kontingent. 5 LANDSMØTET Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Hvert fylkeslag kan sende tre delegater, pluss én for hvert påbegynte 100. medlem over 200, maksimum 7 delegater: Inntil 200 medlemmer: 3 delegater medlemmer: 4 delegater medlemmer: 5 delegater medlemmer: 6 delegater over 500 medlemmer: 7 delegater Valgte delegater fra fylkeslagene og medlemmer av landsstyret har tale, forslags- og stemmerett. Landsstyrets medlemmer kan ikke stemme over godkjenning av regnskap og årsmelding. Fylkeslagene dekker reise og opphold for sine delegater. Etter retningslinjer fra landsstyret refunderes reiseutgiftene for inntil 3 delegater fra hvert fylkeslag.

4 1. Ordinært landsmøte avholdes innen utgangen av juni hvert tredje år og innkalles av landsstyret. a. Senest 15. februar sendes det ut informasjon til fylkeslagene om tidspunkt og sted for landsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. b. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest to måneder før landsmøtet. c. Senest én måned før landsmøtet skal innkalling med saksliste sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater. Senest 21 dager før landsmøtet skal saksdokumenter sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater. 2. Landsmøtets saksliste skal omfatte: A. Godkjenning av innkalling B. Godkjenning av saksliste og forretningsorden C. Konstituering: a. valg av møteledere b. valg av referenter c. valg av 2 protokollunderskrivere d. valg av tellekorps e. valg av redaksjonskomité D. Godkjenning av landsstyrets årsmeldinger for Landsmøteperioden. E. Godkjenning av foreningens reviderte regnskap for Landsmøteperioden. F. Organisasjonens endelige budsjett for inneværende år, til orientering G Godkjenning av Kontrollutvalgets rapporter for Landsmøteperioden. H. Saker fra landsstyret: a. medlemskategorier b. vedtektsendringer c. retningslinjer for ADHD-fondet d. øvrige saker I. Innkomne saker J. Handlingsplan for de kommende tre år. K. Organisasjonens foreløpige budsjett for de kommende tre år, til orientering L. Valg: a. landsstyre med varamedlemmer * leder * nestleder * økonomiansvarlig * studieansvarlig * 3 styremedlemmer * 3 varamedlemmer b: Kontrollutvalg.

5 Leder 2 medlemmer 1 varamedlem c. valgkomité på 3 medlemmer og 1varamedlem d. revisor 4. For at landsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst 2/3 av fylkeslagene være representert og 2/3 av delegatene være til stede. 6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 1. Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med minst 2 ukers varsel når minst 5 av landsstyrets medlemmer eller minst 2/3 av fylkeslagene krever det. Med innkallingen skal det følge nødvendige saksdokumenter. 2. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker det er kalt sammen for. 3. Konstitueringen skjer som for ordinært landsmøte (jfr. 5). 4. Et ekstraordinært landsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent. 7 FYLKESLEDERKONFERANSEN 1. Fylkeslederkonferansen skal være et rådgivende organ for Landsstyret og arena for utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder policy- og organisasjonsutvikling. Arbeidet skal være i samsvar med de rammer Landsmøtet trekker opp i handlingsplanen. 2. Fylkeslederkonferansen består av landsstyret med varamedlemmer og fylkeslederne. Er en fylkesleder forhindret fra å møte, møter dennes varadelegat. 3. Landsstyret innkaller til Fylkeslederkonferansen minst én gang i året. 8 LANDSSTYRET 1. Organisasjonen ledes av et styre på 7 medlemmer med 3 varamedlemmer.

6 2. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, studieansvarlig, 3 styre med lemmer og 3 varamedlemmer. Alle får tilsendt innkalling med sakspapirer til styremøtene. Varamedlemmene innkalles ved behov. Styremedlemmene må melde forfall i så god tid at varamedlem kan innkalles. 3. Styret med varamedlemmer velges for 3 år. 4. Det nye landsstyret trer i funksjon umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet. 5. Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til, og personer med AD/HD 6. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 7. Landsstyret fører protokoll over sine forhandlinger. Denne sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og fylkeslagene etter hvert møte. 8. Generalsekretær er styrets sekretær, og deltar normalt i landsstyrets møter, med tale- og forslagsrett. Øvrige ansatte møter i landsstyremøtene ved behov og har tale- og forslagsrett. 9. Organisasjonens reviderte regnskaper i perioden mellom landsmøtene, skal forelegges landsstyret til foreløpig godkjenning. 9 ORGANISASJONENS LEDER 1. Landsstyrets leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte. Han/hun skal lede landsstyrets arbeid og føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, handlingsplan og etter landsmøtets og landsstyrets vedtak. 2. Lederen kaller regelmessig inn til landsstyremøter eller når landsstyrets flertall forlanger det. 10 KONTROLLUTVALG

7 1. Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt i henhold til mandat vedtatt av Landsmøtet. 2. Sammensetning: 1. Kontrollutvalget består av leder, 2. 2 medlemmer og ett varamedlem. 3. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i ADHD Norge, eller påta seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli reist spørsmål om habilitet. 11 ARBEIDSUTVALG (AU) 1. Landsstyret skal nedsette et AU. AU kan fatte vedtak etter bemyndigelse fra landsstyret. Generalsekretær innkalles til møter i AU etter behov. Det føres protokoll fra møter i AU. Protokollen sendes styrets medlemmer og varamedlemmer for godkjenning. 12 REGIONALT SAMARBEID 1. Det etableres regionalt samarbeid. 2. Arbeidet organiseres og har sitt mandat gitt i Retningslinjer for regionalt samarbeid 13 FYLKESLAG 1. Fylkeslagene er underlagt ADHD Norges vedtekter. 2. Fylkeslagets navn skal være: 1. ADHD Norge Fylkeslagene kan ikke melde seg ut av ADHD Norge. 4. Fylkeslagene ledes av et styre på minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges for 2 år. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, normalt slik at det halve antall velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. 5. Kravet om antall styremedlemmer og varamedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra landsstyret. 6. Det skal så sant mulig avholdes minst fire styremøter i året, ett hvert kvartal.

8 7. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 8. Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til, og personer med AD/HD. 9. Styret fører protokoll over sine møter. Så snart som mulig etter styremøtet sendes kopi av protokollen, sammen med rapport over fylkeslagets økonomi, til hovedkontoret til orientering. 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER Fylkeslagets arbeidsoppgaver er å: 1. utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD innen fylket. 2. ta initiativ til tiltak for trivsel og sosialt samvær blant medlemmene. 3. gi støtte og veiledning til medlemmene i fylket. 4. alene eller sammen med andre å planlegge og sette i gang tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for barn, ungdom og voksne med AD/HD. 5. motivere medlemmene til å ta del i organisasjonens ulike tiltak og aktiviteter. 6. arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen. 7. stimulere til igangsetting av lokale samtalegrupper. 8. stimulere til opprettelse av lokallag og følge opp disse. 9. ta initiativ til regionalt samarbeid. 15 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 1. Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget. a. Senest 5 uker før årsmøtet sender fylkeslaget ut innkalling med saksliste og informasjon om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. b. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet. c. Dersom sakspapirer ikke sendes ut sammen med innkallingen, må medlemmene gis mulighet til

9 å få disse tilsendt før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på årsmøtet. 1. dag 2. Årsmøtets saksliste skal omfatte: A. Godkjenning av innkalling B. Godkjenning av saksliste C. Konstituering: a. valg av møteleder b. valg av referent c. valg av 2 protokollunderskrivere d. valg av tellekorps D. Fylkeslagets årsmelding E. Revidert regnskap F. Saker fra medlemmene G. Saker fra fylkeslagsstyret H. Saker fra landsstyret I. Handlingsplan for inneværende J. Budsjett for inneværende år K. Valg: a. fylkeslagsstyre med varamedlemmer b. valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem c. revisor d. til landsmøtet: Delegater med varadelegater e. til fylkeslederkonferansen: Varadelegat for fylkesleder Årsmøtet kan delegere til styret å velge delegater og varadelegater til landsmøtet og varadelegat til fylkeslederkonferansen. 3. Årsmelding og regnskap m/revisors beretning skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. juni. 16 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FYLKESLAGENE 1. Ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget kalles sammen med minst 14 dagers varsel når minst 4 av medlemmene i fylkeslagets styre, landsstyret eller et flertall av de stemmeberettigede medlemmene i fylket forlanger det. Med innkallingen skal følge nødvendige saksdokumenter. 2. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er sammenkalt for. 3. Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

10 17 FYLKESLAGENES ØKONOMI 1. Fylkeslagene er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift. 2. Fylkeslagene har regnskaps- og revisjonsplikt. Fylkeslagene forplikter seg til å følge de retningslinjer for økonomi forvaltning som landsstyret til enhver tid har vedtatt. 3. ADHD Norge sentralt hefter ikke for fylkeslagenes økonomiske anliggender. 18 LOKALLAG 1. Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner. Lokallaget er underlagt ADHD Norges vedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget. 2. Lokallagets navn skal være: 1. ADHD Norge lokallag 3. På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker 4. Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget. 5. Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr så langt denne er relevant. 6. Lokallaget skal drive sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget. 7. Lokallaget er ansvarlig for sin egen økonomi. 8. Der det ikke er mulig å etablere lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan ADHD Norge være representert med enklere organisasjonsenheter etter godkjenning i fylkesstyret.

11 19 FAGRÅD 1. Til støtte for organisasjonens arbeid bør den ha et fagråd med representanter fra aktuelle faggrupper som arbeider med AD/HD, både i forbindelse med diagnose, behandlings- og hjelpetiltak. 2. Fagrådet har som oppgave å arbeide med generelle spørsmål i tilknytning til diagnoser, behandlings- og hjelpetiltak for personer med AD/HD. Samle og systematisere kunnskap om AD/HD, utvikle informasjonsmateriell, og delta i informasjonsformidling til sine respektive faggrupper. 3. Fylkeslagene kan også opprette lokale fylkesfagråd eller regionale fagråd med tilsvarende sammensetning og formål. 4. Ved dissens mellom det sentrale og de lokale fagråd, er det det sentrale fagråd som representerer organisasjonens syn utad. 5. Medlemmer i det sentrale fagråd engasjeres i perioder på 3 år, med mulighet for reengasjement 20 VALG OG VOTERINGER 1. Alle medlemmer over 18 år som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett og er valgbare i det fylkeslaget de tilhører. 2. Beslutninger i ADHD Norge sentralt, fylkeslag og lokallag skjer ved alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe annet. Dersom skriftlig votering ikke forlanges, stemmes det ved å avgi stemmetegn eller ved navneopprop. 3. Skriftlig votering nyttes dersom minst en av de fremmøtte stemmeberettigede forlanger det. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Gir denne samme resultat, nyttes loddtrekning. Ved voteringer i ADHD Norge skal blanke og forkastede stemmesedler ikke regnes med blant de avgitte stemmene, men antall blanke og forkastede stemmer skal oppgis. 4. På landsmøtet er det kun tillatt å stemme blankt ved personvalg. 5. Ved personvalg skal alle voteringer være skriftlige. Når bare én kandidat er foreslått, voteres det ikke skriftlig uten at minst en av de stemmeberettigede forlanger det.

12 21 PERSONLIG ANSVAR TAUSHETSPLIKT 1. Verken tillitsvalgte eller organisasjonens medlemmer er personlig ansvarlig for organisasjonens økonomiske anliggender, med mindre det foreligger kriminelle forhold eller grov uaktsomhet. 2. Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt i saker av personlig karakter og annen fortrolig informasjon som de måtte få kjennskap til. Taushetsplikten ivaretas ved at alle tillitsvalgte, inkl. likemenn, underskriver en taushetserklæring. 22 HABILITET 1. Det må ikke kunne oppstå tvil om organisasjonens ansatte og tillitsvalgtes upartiskhet. 2. Der hvor noen er usikker på hvorvidt det kan oppstå tvil om upartiskhet, skal dette avklares med nærmeste overordnede. 3. Forvaltningslovens fortolkninger av slektskap og organisasjonstilknytning skal anvendes. 23 MEDARBEIDERE 1. Landsstyret har ansvar for å ansette medarbeidere og utarbeide instruks for disse. Fylkeslagenes styrer kan ansette medarbeidere i fylkeslagene og utarbeide instruks for disse. 2. Ansatte som arbeider med saksbehandling, kan ikke velges som medlemmer eller varamedlemmer til landsstyret, eller som leder eller nestleder i et fylkeslag. Ansatte i et fylkeslag kan normalt ikke sitte som medlemmer eller varamedlemmer i det styret som har ansatt dem. 24 SUSPENSJON Landsstyret kan med 2/3 flertall suspendere tillitsvalgte fra alle verv i organisasjonen: A. Den som ved sin opptreden som tillitsvalgt skader organisasjonen og/eller dens medlemmer. B. Den som representerer organisasjonen på en illojal måte. C. Den som bryter taushetsplikten (jfr. 21.2)

13 25 OPPHØR AV MEDLEMSKAP 1. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent i rimelig tid etter forfall, blir strøket av medlemsregisteret. 2. Landsstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av organisasjonen: A. Den som ved sin opptreden skader organisasjonen eller hindrer organisasjonens arbeid. B. Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende representerer organisasjonen. 26 VEDTEKTSENDRING 1. Endring av disse vedtekter kan kun finne sted på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. 2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 27 OPPLØSNING 1. For at forslag om oppløsning av ADHD Norge skal kunne behandles, må det være anbefalt av minst 50 % av fylkeslagene. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall på 2 landsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse landsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to landsmøtene. Blir oppløsning besluttet, skal organisasjonens midler disponeres av landsmøtet til beste for arbeidet med å utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD. 2. Vedtak om oppløsning av fylkeslag krever minst 2/3 flertall på 2 årsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse årsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to årsmøtene. Blir et fylkeslag oppløst, skal dets midler overføres ADHD Norge sentralt. 3. Ved oppløsning av et lokallag, skal dets midler overføres til fylkeslaget.

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer