Vedtekter for ADHD Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for ADHD Norge"

Transkript

1 Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007

2 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med AD/HD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander ivareta interessene til medlemmer med AD/HD, deres foresatte og familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. 5. utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. 6. bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet 7. delta i internasjonalt samarbeid som fremmer ADHD-saken All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer ADHD Norge har ikke ervervmessig virksomhet som formål. 2 Arbeidsoppgaver ADHD Norge skal: Drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til mennesker med AD/HD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. Drive opplysnings arbeid for å sikre at: 1. Kunnskap om og forståelse for AD/HD blir tilgjengelig for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektoren og i befolkningen. 2. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren 3. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat Drive aktiviteter for medlemmer for å sikre at: Det etableres og drives tiltak hvor medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas gjennom blant annet likemannsarbeid, studiearbeid og sosiale tiltak for alle aldersgrupper. 1 Diagnosebetegnelsen er forkortet til AD/HD i resten av dokumentet.

3 3 MEDLEMSKAP 1. Medlemskap i ADHD Norge er åpent for barn, ungdom og voksne som selv har AD/HD, foreldre, søsken og andre pårørende til disse, og andre med interesse for ADHD-saken. 2. Landsstyret kan utnevne til æresmedlem en person som har gjort ADHD-saken særlig store tjenester. 4 MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT 1. Medlemskategorier og kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret. 2. Fylkeslagene får tilbakeført 35 % av kontingentmidlene fra ADHD Norge sentralt. Grunnlaget for tilbakeføringen er innbetalt kontingent fra medlemmene i fylket. Tilbakeføringen foretas 2 ganger pr. år (pr. 1. april og 31. desember). Tilbakeføringen kan bli holdt tilbake dersom hovedkontoret ikke har mottatt aktuelle dokumenter fra fylkeslaget, jfr og Fylkeslagene har ikke anledning til å pålegge medlemmene i fylket ekstra kontingent. 5 LANDSMØTET Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Hvert fylkeslag kan sende tre delegater, pluss én for hvert påbegynte 100. medlem over 200, maksimum 7 delegater: Inntil 200 medlemmer: 3 delegater medlemmer: 4 delegater medlemmer: 5 delegater medlemmer: 6 delegater over 500 medlemmer: 7 delegater Valgte delegater fra fylkeslagene og medlemmer av landsstyret har tale, forslags- og stemmerett. Landsstyrets medlemmer kan ikke stemme over godkjenning av regnskap og årsmelding. Fylkeslagene dekker reise og opphold for sine delegater. Etter retningslinjer fra landsstyret refunderes reiseutgiftene for inntil 3 delegater fra hvert fylkeslag.

4 1. Ordinært landsmøte avholdes innen utgangen av juni hvert tredje år og innkalles av landsstyret. a. Senest 15. februar sendes det ut informasjon til fylkeslagene om tidspunkt og sted for landsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. b. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest to måneder før landsmøtet. c. Senest én måned før landsmøtet skal innkalling med saksliste sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater. Senest 21 dager før landsmøtet skal saksdokumenter sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater. 2. Landsmøtets saksliste skal omfatte: A. Godkjenning av innkalling B. Godkjenning av saksliste og forretningsorden C. Konstituering: a. valg av møteledere b. valg av referenter c. valg av 2 protokollunderskrivere d. valg av tellekorps e. valg av redaksjonskomité D. Godkjenning av landsstyrets årsmeldinger for Landsmøteperioden. E. Godkjenning av foreningens reviderte regnskap for Landsmøteperioden. F. Organisasjonens endelige budsjett for inneværende år, til orientering G Godkjenning av Kontrollutvalgets rapporter for Landsmøteperioden. H. Saker fra landsstyret: a. medlemskategorier b. vedtektsendringer c. retningslinjer for ADHD-fondet d. øvrige saker I. Innkomne saker J. Handlingsplan for de kommende tre år. K. Organisasjonens foreløpige budsjett for de kommende tre år, til orientering L. Valg: a. landsstyre med varamedlemmer * leder * nestleder * økonomiansvarlig * studieansvarlig * 3 styremedlemmer * 3 varamedlemmer b: Kontrollutvalg.

5 Leder 2 medlemmer 1 varamedlem c. valgkomité på 3 medlemmer og 1varamedlem d. revisor 4. For at landsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst 2/3 av fylkeslagene være representert og 2/3 av delegatene være til stede. 6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 1. Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med minst 2 ukers varsel når minst 5 av landsstyrets medlemmer eller minst 2/3 av fylkeslagene krever det. Med innkallingen skal det følge nødvendige saksdokumenter. 2. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker det er kalt sammen for. 3. Konstitueringen skjer som for ordinært landsmøte (jfr. 5). 4. Et ekstraordinært landsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent. 7 FYLKESLEDERKONFERANSEN 1. Fylkeslederkonferansen skal være et rådgivende organ for Landsstyret og arena for utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder policy- og organisasjonsutvikling. Arbeidet skal være i samsvar med de rammer Landsmøtet trekker opp i handlingsplanen. 2. Fylkeslederkonferansen består av landsstyret med varamedlemmer og fylkeslederne. Er en fylkesleder forhindret fra å møte, møter dennes varadelegat. 3. Landsstyret innkaller til Fylkeslederkonferansen minst én gang i året. 8 LANDSSTYRET 1. Organisasjonen ledes av et styre på 7 medlemmer med 3 varamedlemmer.

6 2. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, studieansvarlig, 3 styre med lemmer og 3 varamedlemmer. Alle får tilsendt innkalling med sakspapirer til styremøtene. Varamedlemmene innkalles ved behov. Styremedlemmene må melde forfall i så god tid at varamedlem kan innkalles. 3. Styret med varamedlemmer velges for 3 år. 4. Det nye landsstyret trer i funksjon umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet. 5. Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til, og personer med AD/HD 6. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 7. Landsstyret fører protokoll over sine forhandlinger. Denne sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og fylkeslagene etter hvert møte. 8. Generalsekretær er styrets sekretær, og deltar normalt i landsstyrets møter, med tale- og forslagsrett. Øvrige ansatte møter i landsstyremøtene ved behov og har tale- og forslagsrett. 9. Organisasjonens reviderte regnskaper i perioden mellom landsmøtene, skal forelegges landsstyret til foreløpig godkjenning. 9 ORGANISASJONENS LEDER 1. Landsstyrets leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte. Han/hun skal lede landsstyrets arbeid og føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, handlingsplan og etter landsmøtets og landsstyrets vedtak. 2. Lederen kaller regelmessig inn til landsstyremøter eller når landsstyrets flertall forlanger det. 10 KONTROLLUTVALG

7 1. Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt i henhold til mandat vedtatt av Landsmøtet. 2. Sammensetning: 1. Kontrollutvalget består av leder, 2. 2 medlemmer og ett varamedlem. 3. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i ADHD Norge, eller påta seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli reist spørsmål om habilitet. 11 ARBEIDSUTVALG (AU) 1. Landsstyret skal nedsette et AU. AU kan fatte vedtak etter bemyndigelse fra landsstyret. Generalsekretær innkalles til møter i AU etter behov. Det føres protokoll fra møter i AU. Protokollen sendes styrets medlemmer og varamedlemmer for godkjenning. 12 REGIONALT SAMARBEID 1. Det etableres regionalt samarbeid. 2. Arbeidet organiseres og har sitt mandat gitt i Retningslinjer for regionalt samarbeid 13 FYLKESLAG 1. Fylkeslagene er underlagt ADHD Norges vedtekter. 2. Fylkeslagets navn skal være: 1. ADHD Norge Fylkeslagene kan ikke melde seg ut av ADHD Norge. 4. Fylkeslagene ledes av et styre på minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges for 2 år. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, normalt slik at det halve antall velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. 5. Kravet om antall styremedlemmer og varamedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra landsstyret. 6. Det skal så sant mulig avholdes minst fire styremøter i året, ett hvert kvartal.

8 7. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 8. Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til, og personer med AD/HD. 9. Styret fører protokoll over sine møter. Så snart som mulig etter styremøtet sendes kopi av protokollen, sammen med rapport over fylkeslagets økonomi, til hovedkontoret til orientering. 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER Fylkeslagets arbeidsoppgaver er å: 1. utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD innen fylket. 2. ta initiativ til tiltak for trivsel og sosialt samvær blant medlemmene. 3. gi støtte og veiledning til medlemmene i fylket. 4. alene eller sammen med andre å planlegge og sette i gang tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for barn, ungdom og voksne med AD/HD. 5. motivere medlemmene til å ta del i organisasjonens ulike tiltak og aktiviteter. 6. arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen. 7. stimulere til igangsetting av lokale samtalegrupper. 8. stimulere til opprettelse av lokallag og følge opp disse. 9. ta initiativ til regionalt samarbeid. 15 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 1. Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget. a. Senest 5 uker før årsmøtet sender fylkeslaget ut innkalling med saksliste og informasjon om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. b. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet. c. Dersom sakspapirer ikke sendes ut sammen med innkallingen, må medlemmene gis mulighet til

9 å få disse tilsendt før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på årsmøtet. 1. dag 2. Årsmøtets saksliste skal omfatte: A. Godkjenning av innkalling B. Godkjenning av saksliste C. Konstituering: a. valg av møteleder b. valg av referent c. valg av 2 protokollunderskrivere d. valg av tellekorps D. Fylkeslagets årsmelding E. Revidert regnskap F. Saker fra medlemmene G. Saker fra fylkeslagsstyret H. Saker fra landsstyret I. Handlingsplan for inneværende J. Budsjett for inneværende år K. Valg: a. fylkeslagsstyre med varamedlemmer b. valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem c. revisor d. til landsmøtet: Delegater med varadelegater e. til fylkeslederkonferansen: Varadelegat for fylkesleder Årsmøtet kan delegere til styret å velge delegater og varadelegater til landsmøtet og varadelegat til fylkeslederkonferansen. 3. Årsmelding og regnskap m/revisors beretning skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. juni. 16 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FYLKESLAGENE 1. Ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget kalles sammen med minst 14 dagers varsel når minst 4 av medlemmene i fylkeslagets styre, landsstyret eller et flertall av de stemmeberettigede medlemmene i fylket forlanger det. Med innkallingen skal følge nødvendige saksdokumenter. 2. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er sammenkalt for. 3. Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

10 17 FYLKESLAGENES ØKONOMI 1. Fylkeslagene er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift. 2. Fylkeslagene har regnskaps- og revisjonsplikt. Fylkeslagene forplikter seg til å følge de retningslinjer for økonomi forvaltning som landsstyret til enhver tid har vedtatt. 3. ADHD Norge sentralt hefter ikke for fylkeslagenes økonomiske anliggender. 18 LOKALLAG 1. Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner. Lokallaget er underlagt ADHD Norges vedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget. 2. Lokallagets navn skal være: 1. ADHD Norge lokallag 3. På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker 4. Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget. 5. Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr så langt denne er relevant. 6. Lokallaget skal drive sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget. 7. Lokallaget er ansvarlig for sin egen økonomi. 8. Der det ikke er mulig å etablere lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan ADHD Norge være representert med enklere organisasjonsenheter etter godkjenning i fylkesstyret.

11 19 FAGRÅD 1. Til støtte for organisasjonens arbeid bør den ha et fagråd med representanter fra aktuelle faggrupper som arbeider med AD/HD, både i forbindelse med diagnose, behandlings- og hjelpetiltak. 2. Fagrådet har som oppgave å arbeide med generelle spørsmål i tilknytning til diagnoser, behandlings- og hjelpetiltak for personer med AD/HD. Samle og systematisere kunnskap om AD/HD, utvikle informasjonsmateriell, og delta i informasjonsformidling til sine respektive faggrupper. 3. Fylkeslagene kan også opprette lokale fylkesfagråd eller regionale fagråd med tilsvarende sammensetning og formål. 4. Ved dissens mellom det sentrale og de lokale fagråd, er det det sentrale fagråd som representerer organisasjonens syn utad. 5. Medlemmer i det sentrale fagråd engasjeres i perioder på 3 år, med mulighet for reengasjement 20 VALG OG VOTERINGER 1. Alle medlemmer over 18 år som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett og er valgbare i det fylkeslaget de tilhører. 2. Beslutninger i ADHD Norge sentralt, fylkeslag og lokallag skjer ved alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe annet. Dersom skriftlig votering ikke forlanges, stemmes det ved å avgi stemmetegn eller ved navneopprop. 3. Skriftlig votering nyttes dersom minst en av de fremmøtte stemmeberettigede forlanger det. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Gir denne samme resultat, nyttes loddtrekning. Ved voteringer i ADHD Norge skal blanke og forkastede stemmesedler ikke regnes med blant de avgitte stemmene, men antall blanke og forkastede stemmer skal oppgis. 4. På landsmøtet er det kun tillatt å stemme blankt ved personvalg. 5. Ved personvalg skal alle voteringer være skriftlige. Når bare én kandidat er foreslått, voteres det ikke skriftlig uten at minst en av de stemmeberettigede forlanger det.

12 21 PERSONLIG ANSVAR TAUSHETSPLIKT 1. Verken tillitsvalgte eller organisasjonens medlemmer er personlig ansvarlig for organisasjonens økonomiske anliggender, med mindre det foreligger kriminelle forhold eller grov uaktsomhet. 2. Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt i saker av personlig karakter og annen fortrolig informasjon som de måtte få kjennskap til. Taushetsplikten ivaretas ved at alle tillitsvalgte, inkl. likemenn, underskriver en taushetserklæring. 22 HABILITET 1. Det må ikke kunne oppstå tvil om organisasjonens ansatte og tillitsvalgtes upartiskhet. 2. Der hvor noen er usikker på hvorvidt det kan oppstå tvil om upartiskhet, skal dette avklares med nærmeste overordnede. 3. Forvaltningslovens fortolkninger av slektskap og organisasjonstilknytning skal anvendes. 23 MEDARBEIDERE 1. Landsstyret har ansvar for å ansette medarbeidere og utarbeide instruks for disse. Fylkeslagenes styrer kan ansette medarbeidere i fylkeslagene og utarbeide instruks for disse. 2. Ansatte som arbeider med saksbehandling, kan ikke velges som medlemmer eller varamedlemmer til landsstyret, eller som leder eller nestleder i et fylkeslag. Ansatte i et fylkeslag kan normalt ikke sitte som medlemmer eller varamedlemmer i det styret som har ansatt dem. 24 SUSPENSJON Landsstyret kan med 2/3 flertall suspendere tillitsvalgte fra alle verv i organisasjonen: A. Den som ved sin opptreden som tillitsvalgt skader organisasjonen og/eller dens medlemmer. B. Den som representerer organisasjonen på en illojal måte. C. Den som bryter taushetsplikten (jfr. 21.2)

13 25 OPPHØR AV MEDLEMSKAP 1. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent i rimelig tid etter forfall, blir strøket av medlemsregisteret. 2. Landsstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av organisasjonen: A. Den som ved sin opptreden skader organisasjonen eller hindrer organisasjonens arbeid. B. Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende representerer organisasjonen. 26 VEDTEKTSENDRING 1. Endring av disse vedtekter kan kun finne sted på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. 2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 27 OPPLØSNING 1. For at forslag om oppløsning av ADHD Norge skal kunne behandles, må det være anbefalt av minst 50 % av fylkeslagene. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall på 2 landsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse landsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to landsmøtene. Blir oppløsning besluttet, skal organisasjonens midler disponeres av landsmøtet til beste for arbeidet med å utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD. 2. Vedtak om oppløsning av fylkeslag krever minst 2/3 flertall på 2 årsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse årsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to årsmøtene. Blir et fylkeslag oppløst, skal dets midler overføres ADHD Norge sentralt. 3. Ved oppløsning av et lokallag, skal dets midler overføres til fylkeslaget.

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014.

Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. VEDTEKTER 2014 2016 1 Vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 25.04.10. Sist revidert på Landsmøtet 22. mars 2014. 2 Voksne med medfødt hjertefeil Øvre Vollgate 11, Postboks 222 Sentrum 0103 Oslo www.vmh.no

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord.

VEDTEKTER FOR. Avdelingens navn er: Helgeland avdeling. Avdelingen er grunnorganisasjon for medlemmer av Tekna i Søndre Nordland sør for Glomfjord. VEDTEKTER FOR Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) Helgeland avdeling (Mønstervedtekter vedtatt i Hovedstyret 2.2.1993) 1 NAVN Avdelingens navn er: Tekna Helgeland avdeling. Avdelingen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer