Vedtekter for ADHD Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for ADHD Norge"

Transkript

1 Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007

2 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med AD/HD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander ivareta interessene til medlemmer med AD/HD, deres foresatte og familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. 5. utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. 6. bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet 7. delta i internasjonalt samarbeid som fremmer ADHD-saken All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer ADHD Norge har ikke ervervmessig virksomhet som formål. 2 Arbeidsoppgaver ADHD Norge skal: Drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til mennesker med AD/HD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. Drive opplysnings arbeid for å sikre at: 1. Kunnskap om og forståelse for AD/HD blir tilgjengelig for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektoren og i befolkningen. 2. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren 3. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat Drive aktiviteter for medlemmer for å sikre at: Det etableres og drives tiltak hvor medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas gjennom blant annet likemannsarbeid, studiearbeid og sosiale tiltak for alle aldersgrupper. 1 Diagnosebetegnelsen er forkortet til AD/HD i resten av dokumentet.

3 3 MEDLEMSKAP 1. Medlemskap i ADHD Norge er åpent for barn, ungdom og voksne som selv har AD/HD, foreldre, søsken og andre pårørende til disse, og andre med interesse for ADHD-saken. 2. Landsstyret kan utnevne til æresmedlem en person som har gjort ADHD-saken særlig store tjenester. 4 MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT 1. Medlemskategorier og kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret. 2. Fylkeslagene får tilbakeført 35 % av kontingentmidlene fra ADHD Norge sentralt. Grunnlaget for tilbakeføringen er innbetalt kontingent fra medlemmene i fylket. Tilbakeføringen foretas 2 ganger pr. år (pr. 1. april og 31. desember). Tilbakeføringen kan bli holdt tilbake dersom hovedkontoret ikke har mottatt aktuelle dokumenter fra fylkeslaget, jfr og Fylkeslagene har ikke anledning til å pålegge medlemmene i fylket ekstra kontingent. 5 LANDSMØTET Landsmøtet er organisasjonens øverste organ. Hvert fylkeslag kan sende tre delegater, pluss én for hvert påbegynte 100. medlem over 200, maksimum 7 delegater: Inntil 200 medlemmer: 3 delegater medlemmer: 4 delegater medlemmer: 5 delegater medlemmer: 6 delegater over 500 medlemmer: 7 delegater Valgte delegater fra fylkeslagene og medlemmer av landsstyret har tale, forslags- og stemmerett. Landsstyrets medlemmer kan ikke stemme over godkjenning av regnskap og årsmelding. Fylkeslagene dekker reise og opphold for sine delegater. Etter retningslinjer fra landsstyret refunderes reiseutgiftene for inntil 3 delegater fra hvert fylkeslag.

4 1. Ordinært landsmøte avholdes innen utgangen av juni hvert tredje år og innkalles av landsstyret. a. Senest 15. februar sendes det ut informasjon til fylkeslagene om tidspunkt og sted for landsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. b. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest to måneder før landsmøtet. c. Senest én måned før landsmøtet skal innkalling med saksliste sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater. Senest 21 dager før landsmøtet skal saksdokumenter sendes til alle fylkeslagene og til alle påmeldte delegater. 2. Landsmøtets saksliste skal omfatte: A. Godkjenning av innkalling B. Godkjenning av saksliste og forretningsorden C. Konstituering: a. valg av møteledere b. valg av referenter c. valg av 2 protokollunderskrivere d. valg av tellekorps e. valg av redaksjonskomité D. Godkjenning av landsstyrets årsmeldinger for Landsmøteperioden. E. Godkjenning av foreningens reviderte regnskap for Landsmøteperioden. F. Organisasjonens endelige budsjett for inneværende år, til orientering G Godkjenning av Kontrollutvalgets rapporter for Landsmøteperioden. H. Saker fra landsstyret: a. medlemskategorier b. vedtektsendringer c. retningslinjer for ADHD-fondet d. øvrige saker I. Innkomne saker J. Handlingsplan for de kommende tre år. K. Organisasjonens foreløpige budsjett for de kommende tre år, til orientering L. Valg: a. landsstyre med varamedlemmer * leder * nestleder * økonomiansvarlig * studieansvarlig * 3 styremedlemmer * 3 varamedlemmer b: Kontrollutvalg.

5 Leder 2 medlemmer 1 varamedlem c. valgkomité på 3 medlemmer og 1varamedlem d. revisor 4. For at landsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst 2/3 av fylkeslagene være representert og 2/3 av delegatene være til stede. 6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 1. Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med minst 2 ukers varsel når minst 5 av landsstyrets medlemmer eller minst 2/3 av fylkeslagene krever det. Med innkallingen skal det følge nødvendige saksdokumenter. 2. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker det er kalt sammen for. 3. Konstitueringen skjer som for ordinært landsmøte (jfr. 5). 4. Et ekstraordinært landsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent. 7 FYLKESLEDERKONFERANSEN 1. Fylkeslederkonferansen skal være et rådgivende organ for Landsstyret og arena for utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder policy- og organisasjonsutvikling. Arbeidet skal være i samsvar med de rammer Landsmøtet trekker opp i handlingsplanen. 2. Fylkeslederkonferansen består av landsstyret med varamedlemmer og fylkeslederne. Er en fylkesleder forhindret fra å møte, møter dennes varadelegat. 3. Landsstyret innkaller til Fylkeslederkonferansen minst én gang i året. 8 LANDSSTYRET 1. Organisasjonen ledes av et styre på 7 medlemmer med 3 varamedlemmer.

6 2. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, studieansvarlig, 3 styre med lemmer og 3 varamedlemmer. Alle får tilsendt innkalling med sakspapirer til styremøtene. Varamedlemmene innkalles ved behov. Styremedlemmene må melde forfall i så god tid at varamedlem kan innkalles. 3. Styret med varamedlemmer velges for 3 år. 4. Det nye landsstyret trer i funksjon umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet. 5. Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til, og personer med AD/HD 6. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 7. Landsstyret fører protokoll over sine forhandlinger. Denne sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og fylkeslagene etter hvert møte. 8. Generalsekretær er styrets sekretær, og deltar normalt i landsstyrets møter, med tale- og forslagsrett. Øvrige ansatte møter i landsstyremøtene ved behov og har tale- og forslagsrett. 9. Organisasjonens reviderte regnskaper i perioden mellom landsmøtene, skal forelegges landsstyret til foreløpig godkjenning. 9 ORGANISASJONENS LEDER 1. Landsstyrets leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte. Han/hun skal lede landsstyrets arbeid og føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter, handlingsplan og etter landsmøtets og landsstyrets vedtak. 2. Lederen kaller regelmessig inn til landsstyremøter eller når landsstyrets flertall forlanger det. 10 KONTROLLUTVALG

7 1. Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger blir fulgt i henhold til mandat vedtatt av Landsmøtet. 2. Sammensetning: 1. Kontrollutvalget består av leder, 2. 2 medlemmer og ett varamedlem. 3. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i ADHD Norge, eller påta seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli reist spørsmål om habilitet. 11 ARBEIDSUTVALG (AU) 1. Landsstyret skal nedsette et AU. AU kan fatte vedtak etter bemyndigelse fra landsstyret. Generalsekretær innkalles til møter i AU etter behov. Det føres protokoll fra møter i AU. Protokollen sendes styrets medlemmer og varamedlemmer for godkjenning. 12 REGIONALT SAMARBEID 1. Det etableres regionalt samarbeid. 2. Arbeidet organiseres og har sitt mandat gitt i Retningslinjer for regionalt samarbeid 13 FYLKESLAG 1. Fylkeslagene er underlagt ADHD Norges vedtekter. 2. Fylkeslagets navn skal være: 1. ADHD Norge Fylkeslagene kan ikke melde seg ut av ADHD Norge. 4. Fylkeslagene ledes av et styre på minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen velges for 2 år. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, normalt slik at det halve antall velges hvert år. Varamedlemmene velges for ett år. 5. Kravet om antall styremedlemmer og varamedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra landsstyret. 6. Det skal så sant mulig avholdes minst fire styremøter i året, ett hvert kvartal.

8 7. Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 8. Pårørende til personer med AD/HD skal utgjøre minst 2/3 av styret. Som leder kan kun velges pårørende til, og personer med AD/HD. 9. Styret fører protokoll over sine møter. Så snart som mulig etter styremøtet sendes kopi av protokollen, sammen med rapport over fylkeslagets økonomi, til hovedkontoret til orientering. 14 FYLKESLAGENES ARBEIDSOPPGAVER Fylkeslagets arbeidsoppgaver er å: 1. utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD innen fylket. 2. ta initiativ til tiltak for trivsel og sosialt samvær blant medlemmene. 3. gi støtte og veiledning til medlemmene i fylket. 4. alene eller sammen med andre å planlegge og sette i gang tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for barn, ungdom og voksne med AD/HD. 5. motivere medlemmene til å ta del i organisasjonens ulike tiltak og aktiviteter. 6. arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen. 7. stimulere til igangsetting av lokale samtalegrupper. 8. stimulere til opprettelse av lokallag og følge opp disse. 9. ta initiativ til regionalt samarbeid. 15 FYLKESLAGENES ÅRSMØTE 1. Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i fylkeslaget. a. Senest 5 uker før årsmøtet sender fylkeslaget ut innkalling med saksliste og informasjon om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker. b. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet. c. Dersom sakspapirer ikke sendes ut sammen med innkallingen, må medlemmene gis mulighet til

9 å få disse tilsendt før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på årsmøtet. 1. dag 2. Årsmøtets saksliste skal omfatte: A. Godkjenning av innkalling B. Godkjenning av saksliste C. Konstituering: a. valg av møteleder b. valg av referent c. valg av 2 protokollunderskrivere d. valg av tellekorps D. Fylkeslagets årsmelding E. Revidert regnskap F. Saker fra medlemmene G. Saker fra fylkeslagsstyret H. Saker fra landsstyret I. Handlingsplan for inneværende J. Budsjett for inneværende år K. Valg: a. fylkeslagsstyre med varamedlemmer b. valgkomité på minst 3 medlemmer og 1 varamedlem c. revisor d. til landsmøtet: Delegater med varadelegater e. til fylkeslederkonferansen: Varadelegat for fylkesleder Årsmøtet kan delegere til styret å velge delegater og varadelegater til landsmøtet og varadelegat til fylkeslederkonferansen. 3. Årsmelding og regnskap m/revisors beretning skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til orientering innen 1. juni. 16 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FYLKESLAGENE 1. Ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget kalles sammen med minst 14 dagers varsel når minst 4 av medlemmene i fylkeslagets styre, landsstyret eller et flertall av de stemmeberettigede medlemmene i fylket forlanger det. Med innkallingen skal følge nødvendige saksdokumenter. 2. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er sammenkalt for. 3. Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

10 17 FYLKESLAGENES ØKONOMI 1. Fylkeslagene er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift. 2. Fylkeslagene har regnskaps- og revisjonsplikt. Fylkeslagene forplikter seg til å følge de retningslinjer for økonomi forvaltning som landsstyret til enhver tid har vedtatt. 3. ADHD Norge sentralt hefter ikke for fylkeslagenes økonomiske anliggender. 18 LOKALLAG 1. Det er ønskelig at det etableres lokallag som dekker flest mulig av landets kommuner. Lokallaget er underlagt ADHD Norges vedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet av landsstyret og/eller fylkeslaget. 2. Lokallagets navn skal være: 1. ADHD Norge lokallag 3. På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker 4. Lokallaget skal ha et styre på minst 3 medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget. 5. Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte innen utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jfr så langt denne er relevant. 6. Lokallaget skal drive sin virksomhet i samarbeid med fylkeslaget. 7. Lokallaget er ansvarlig for sin egen økonomi. 8. Der det ikke er mulig å etablere lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan ADHD Norge være representert med enklere organisasjonsenheter etter godkjenning i fylkesstyret.

11 19 FAGRÅD 1. Til støtte for organisasjonens arbeid bør den ha et fagråd med representanter fra aktuelle faggrupper som arbeider med AD/HD, både i forbindelse med diagnose, behandlings- og hjelpetiltak. 2. Fagrådet har som oppgave å arbeide med generelle spørsmål i tilknytning til diagnoser, behandlings- og hjelpetiltak for personer med AD/HD. Samle og systematisere kunnskap om AD/HD, utvikle informasjonsmateriell, og delta i informasjonsformidling til sine respektive faggrupper. 3. Fylkeslagene kan også opprette lokale fylkesfagråd eller regionale fagråd med tilsvarende sammensetning og formål. 4. Ved dissens mellom det sentrale og de lokale fagråd, er det det sentrale fagråd som representerer organisasjonens syn utad. 5. Medlemmer i det sentrale fagråd engasjeres i perioder på 3 år, med mulighet for reengasjement 20 VALG OG VOTERINGER 1. Alle medlemmer over 18 år som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett og er valgbare i det fylkeslaget de tilhører. 2. Beslutninger i ADHD Norge sentralt, fylkeslag og lokallag skjer ved alminnelig flertall når vedtektene ikke bestemmer noe annet. Dersom skriftlig votering ikke forlanges, stemmes det ved å avgi stemmetegn eller ved navneopprop. 3. Skriftlig votering nyttes dersom minst en av de fremmøtte stemmeberettigede forlanger det. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Gir denne samme resultat, nyttes loddtrekning. Ved voteringer i ADHD Norge skal blanke og forkastede stemmesedler ikke regnes med blant de avgitte stemmene, men antall blanke og forkastede stemmer skal oppgis. 4. På landsmøtet er det kun tillatt å stemme blankt ved personvalg. 5. Ved personvalg skal alle voteringer være skriftlige. Når bare én kandidat er foreslått, voteres det ikke skriftlig uten at minst en av de stemmeberettigede forlanger det.

12 21 PERSONLIG ANSVAR TAUSHETSPLIKT 1. Verken tillitsvalgte eller organisasjonens medlemmer er personlig ansvarlig for organisasjonens økonomiske anliggender, med mindre det foreligger kriminelle forhold eller grov uaktsomhet. 2. Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt i saker av personlig karakter og annen fortrolig informasjon som de måtte få kjennskap til. Taushetsplikten ivaretas ved at alle tillitsvalgte, inkl. likemenn, underskriver en taushetserklæring. 22 HABILITET 1. Det må ikke kunne oppstå tvil om organisasjonens ansatte og tillitsvalgtes upartiskhet. 2. Der hvor noen er usikker på hvorvidt det kan oppstå tvil om upartiskhet, skal dette avklares med nærmeste overordnede. 3. Forvaltningslovens fortolkninger av slektskap og organisasjonstilknytning skal anvendes. 23 MEDARBEIDERE 1. Landsstyret har ansvar for å ansette medarbeidere og utarbeide instruks for disse. Fylkeslagenes styrer kan ansette medarbeidere i fylkeslagene og utarbeide instruks for disse. 2. Ansatte som arbeider med saksbehandling, kan ikke velges som medlemmer eller varamedlemmer til landsstyret, eller som leder eller nestleder i et fylkeslag. Ansatte i et fylkeslag kan normalt ikke sitte som medlemmer eller varamedlemmer i det styret som har ansatt dem. 24 SUSPENSJON Landsstyret kan med 2/3 flertall suspendere tillitsvalgte fra alle verv i organisasjonen: A. Den som ved sin opptreden som tillitsvalgt skader organisasjonen og/eller dens medlemmer. B. Den som representerer organisasjonen på en illojal måte. C. Den som bryter taushetsplikten (jfr. 21.2)

13 25 OPPHØR AV MEDLEMSKAP 1. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent i rimelig tid etter forfall, blir strøket av medlemsregisteret. 2. Landsstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av organisasjonen: A. Den som ved sin opptreden skader organisasjonen eller hindrer organisasjonens arbeid. B. Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende representerer organisasjonen. 26 VEDTEKTSENDRING 1. Endring av disse vedtekter kan kun finne sted på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. 2. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 27 OPPLØSNING 1. For at forslag om oppløsning av ADHD Norge skal kunne behandles, må det være anbefalt av minst 50 % av fylkeslagene. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall på 2 landsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse landsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to landsmøtene. Blir oppløsning besluttet, skal organisasjonens midler disponeres av landsmøtet til beste for arbeidet med å utbre kunnskap om og forståelse for AD/HD. 2. Vedtak om oppløsning av fylkeslag krever minst 2/3 flertall på 2 årsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse årsmøtene må være ordinært. Det må gå minst 3 måneder mellom de to årsmøtene. Blir et fylkeslag oppløst, skal dets midler overføres ADHD Norge sentralt. 3. Ved oppløsning av et lokallag, skal dets midler overføres til fylkeslaget.

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE Forslag VEDTEKTER FOR ADHD NORGE 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å: Arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE

VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese- og skrivevansker,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april

Vedtekter. Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april Vedtekter Vedtatt av LPPs landsmøte 20. april 2013. www.lpp.no 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Bipolarforeningen Norge Revidert på årsmøte 16. april 2016

Vedtekter for Bipolarforeningen Norge Revidert på årsmøte 16. april 2016 Vedtekter for Bipolarforeningen Norge Revidert på årsmøte 16. april 2016 1 Organisasjonens navn og formål: 1.1 Organisasjonens navn er Bipolarforeningen Norge. 1.2 Bipolarforeningen Norge er en frivillig

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap 22 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk 2 Virksomhet Målet søkes nådd

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb

Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtekter for Brunstad Ungdomsklubb Vedtatt på ekstraordinært årsmøte for Brunstad Ungdomsklubb 29. desember 2014. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Brunstad Ungdomsklubb (BUK) er en

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 9). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer