Landsstyrets årsmelding 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets årsmelding 2012"

Transkript

1 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Vedtektene sier: ARBEIDSOPPGAVER Målområder ADHD Norges landsstyre ADHD Norge nøkkeltall Medlemmer Fylkes- og lokallag Handlingsplanen Arbeid innad i organisasjonen Barn og unge Sentralt likemannsarbeid Andre medlemsrettede tilbud Annet organisasjonsarbeid Hovedområde Kunnskaps- og kompetanseutvikling AD/HD-skolen Studieforbundet Funkis Konferanser Lærerguide Forskning og utvikling Fagråd Undervisning og kunnskapsformidling Hovedområde Interessepolitikk Anti-diskrimineringsarbeid Helse Høringsuttalelser mv Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Samarbeid med andre organisasjoner Hovedområde brukermedvirkning Hovedområde Internasjonalt samarbeid og solidaritet Representasjoner og brukermedvirkning Brukermedvirkningsarenaer sentralt Landsstyremedlemmers brukermedvirkningsarenaer regionalt Annen representasjon/organisasjonssamarbeid Sekretariatet Økonomi Fortsatt drift Arbeidsmiljø Internkontroll Likestilling Ytre miljø

3 Navn og adresse ADHD Norge leier kontorer til organisasjonens drift i Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker. 1 Innledning Grunnlaget for landsstyrets arbeid er nedfelt i vedtekter og vedtatt handlingsplan. De fleste målområdene er gjennomgående for alle nivåene i organisasjonen og legger føringer for driften både sentralt og i fylkes- og lokallag. Det er en utfordring å måle effekten av arbeidet i en interesseorganisasjon. ADHD Norge mener likevel at vi gir et vesentlig bidrag til å bygge et samfunn med likestilling og samfunnsmessig deltakelse for mennesker med AD/HD. Dette gjør vi ved å drive et stort arbeid for dyktiggjøring til, og utøvelse av, brukermedvirkning, og å satse tungt i alle organisasjonsledd med opplysning og skolering både internt og mot tjenesteutøvere i vid forstand, ved å gi innspill i politiske prosesser på ulike nivåer i samfunnet, ved organisert samarbeid med andre brukerorganisasjoner og ved å gi individuell veiledning i enkeltsaker. Og vi gjør det ved å påpeke urettferdighet og jobbe mot diskriminerende ordninger og fordommer vedrørende AD/HD i samfunnet. 1.1 Vedtektene sier: 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. ADHD Norges formål er å: Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med AD/HD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander. Ivareta interessene til medlemmer med AD/HD, deres foresatte og familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet Delta i internasjonalt samarbeid som fremmer AD/HD-saken 1.2 All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 1.3 ADHD Norge har ikke ervervmessig virksomhet som formål. 2 ARBEIDSOPPGAVER 2.1 ADHD Norge skal drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: 3

4 Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til mennesker med AD/HD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. Brukermedvirkning ivaretas i alle ledd i forvaltningen og hjelpeapparatet. 2.2 Drive opplysningsarbeid for å sikre at: Kunnskap om AD/HD blir tilgjengelig for medlemmene, hjelpeapparatet, undervisningssektoren og i befolkningen, for derved å øke forståelsen for AD/HD. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra hjelpeapparatet. 2.3 Drive aktiviteter for å sikre at: Medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas, blant annet gjennom temamøter, likemannsarbeid, studiearbeid, selvhjelpsarbeid og sosiale tiltak for ulike aldersgrupper. Alle brukergrupper myndiggjøres gjennom aktiv deltagelse. Det er viktig å understreke at mange av ADHD Norges arrangement er åpne for ikke medlemmer fordi vi har et stort innslag av mennesker med annen kulturell bakgrunn hvor organisasjonsmedlemskap ikke har samme betydning som i Norge. Disse trenger også den oppbakking og støtte vårt fellesskap kan gi Målområder Følgende målområder ble vedtatt for landsmøteperioden Medlemsservice Kunnskaps- og kompetanseutvikling Interessepolitikk Brukermedvirkning Internasjonalt samarbeid og solidaritet Alle målområdene i handlingsplanen er forankret både til medlemmene i landsstyret og til ansatte. Dette betyr at det på alle saksområder er et samarbeid mellom medlemmer av landsstyret og ansatte i sekretariatet. 2 ADHD Norges landsstyre Etter endring av landsstyrets sammensetning november 2011, har styret hatt følgende sammensetning: Leder Tommy Tolfsen Nestleder Marianne S. Hofstra Økonomiansvarlig Tove Tendenes Studieansvarlig Sølvi Lund-Vang Styremedlem May Torset 4

5 Styremedlem Nicklas Fjeld Pedersen Styremedlem Heidi Namlos 1. vara Cristina Dagestad 3 ADHD Norge nøkkeltall 3.1 Medlemmer Pr var det totalt 9212 betalende medlemmer i ADHD Norge. Nedgangen fra 2010 stoppet, men vi mangler 310 medlemmer før vi er oppe på samme nivå som i Fylkes- og lokallag ADHD Norge er representert med fylkeslag i samtlige fylker. Det er registrert 34 lokallag. Dette er en nedgang på 7 lokallag siden 2010, og 2 siden De aller fleste lagene er interkommunale og dekker således totalt godt over 100 kommuner. Den relativt lave kommunedekningen er en utfordring for ADHD Norge både fordi det blir langt mellom møtesteder for medlemmer, og fordi kontaktmulighetene med det viktigste tjenesteutøvende leddet ikke eksisterer. Det gjøres imidlertid forsøk med å etablere regionale kontaktpersoner noen steder. Der det ikke er lokallag i kommunen, er det fylkeslaget som har ansvar for medlemstilbudet. ADHD Norges fylkeslag i Midt- og Nord-Norge er med i driften av Vårres brukerstyrt senter lokalisert i Trondheim og i Bikuben regionale brukerstyrte senter lokalisert i Kvæfjord. 4 Handlingsplanen Handlingsplanen er det sentrale oppdragsdokumentet for landsstyret. Siden gammel handlingsplan er kvittert ut av landsmøtet, og målområdene i stor grad er sammenfallende, vil årsmeldingen kun ta utgangspunkt i hovedmålområdene slik de nå er nedfelt, jf. pkt Arbeid innad i organisasjonen 5

6 4.1.1 Barn og unge ADHD Norge har fokus på at grunnlaget for å lykkes i voksenlivet i stor grad legges i barne- og ungdomsårene. Derfor er det viktig for ADHD Norge som organisasjon å skape arenaer hvor barn og unges behov blir ivaretatt på en sunn måte slik at det skapes grunnlag for mestring og menneskelig vekst gjennom positive sosiale aktiviteter og refleksjon. ADHD Norges mange sommerleirer både sentralt og i fylkes- og lokallagsregi er nyttige redskaper i denne prosessen. ADHD Norge sentralt arrangerte to sommerleirer på Brennabu i 2012 mens de to planlagte leirene på Grøtavær måtte avlyses grunnet manglende påmelding. Samtidig som vi får god respons på sommerleirene, ser vi at interessen har vært avtagende. Vi tror dette sier mer om at det er behov for å tenke i nye baner enn selve behovet for disse sosiale treningsstasjonene. ADHD Norge jobbet derfor fram et nordisk/europeisk konsept med sommerleir arrangert i Nederland, men vant ikke nok oppslutning om dette i Derfor har vi orientert oss inn mot et europeisk samarbeid gjennom Aktiv Ungdom. Dette er et program som støttes med EU-finansiering og som handler om internasjonal ungdomsutveksling. ADHD Norge startet prosessen mot slutten av 2012 med søknad om deltakelse på Eye opener -samling i Portugal hvor Norge deltok med 4 deltakere i (Som resultat av dette inviteres ungdommer fra ADHD Norge på seilercamp i Finland sommeren 2013.) Det gjensto ca kr. fra prosjektet Jevnaldrendesosialisering for barn og unge i alder 8 14 år fra Midlene ble søkt overført til 2011, men grunnet sent svar fra direktoratet (2012), vil prosjektet bli endelig avsluttet i Målet med prosjektet var å forebygge at barn og unge med AD/HD faller ut i rus og finner sin bekreftelse i rusmiljø. Som delmål har det vært å samle barn og unge i grupper for å få vennskap og delta i aktiviteter sammen med andre. Seks fylkeslag har tidligere vært med i prosjektet. Fylkeslagene i Hordaland, Oslo, Vestfold og Østfold fikk midler til fortsettelse av prosjektet i Prosjektet i Hordaland ble ikke gjennomført, derfor fikk Oslo benytte disse midlene. Aktivitetene som har vært gjennomført, er breakdance-kurs, klatrekveld, trial, bowling, hiphop-dans og besøk på aktivitetssenter. Aktivitetene har vært en fin kombinasjon av fysisk aktivitet, læring av nye ferdigheter og sosialisering, og det ble knyttet flere nye vennskap. I tillegg har foresatte blitt kjent, bygget nettverk og utvekslet erfaringer Sentralt likemannsarbeid Likemannsutvalget har bestått av Marianne S. Hofstra, leder, Heidi Namlos og Brita Drabitzius, sekretær. ADHD Norge har 69 aktive likemenn per

7 Ordinært likemannsarbeid Det ble søkt om kr til ordinært likemannsarbeid for Tiltakene besto av kurs for likemenn for ungdom og grunnkurs for nye likemenn. I tillegg ble det søkt midler til et sentralt likemannskurs og til likemannskurs for søsken og besteforeldre. ADHD Norge fikk tildelt kr ,- til likemannsarbeid i Helgen mars 2012 ble det arrangert 2 parallelle likemannskurs. Ett grunnkurs for nye likemenn med Sigvor Ljone som foreleser og ett ordinært likemannskurs for alle etablerte likemenn. Tema for kurset var Var det du eller jeg? kurs i konfliktmestring ved Trond Ullenes. Til sammen deltok ca. 40 personer på kursene. Kursansvarlige var Marianne S. Hofstra, Heidi Namlos og Brita Drabitzius oktober 2012 ble det på nytt arrangert et grunnkurs i likemannsarbeid vesentlig for nye likemenn og likemenn for ungdom. Her deltok 20 personer. Sigvor Ljone var foreleser. Kurset ble holdt på Scandic Oslo Airport. Kursansvarlig var Heidi Namlos og Brita Drabitzius Likemannsarbeid i forbindelse med arbeidsrettede tiltak ADHD Norge søkte kr til likemannsarbeid innenfor arbeidsrettede tiltak og fikk tildelt kr ,-. Likemannsutvalget valgte å arrangere ett kurs for hele Norge for voksne med AD/HD i oktober Kurset ble annonsert i STÅ PÅ! Ca. 80 personer søkte om å delta, men kun 50 personer fikk plass. Kurset ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport, 20/11 2/ Forelesere var: Psykiater Elisabeth Løken, Sunniva Pallin, NAV, Bjørn Ola Willassen, bruker og Marianne Oftedahl, ADHD Norge. Kursansvarlig var Heidi Namlos, Marianne S. Hofstra og Brita Drabitzius Likemannsarbeid i fylkene De fleste fylkene driver likemanns- og selvhjelpsaktiviteter av ulike slag. Dette kan være rene selvhjelpsgrupper, samtalegrupper og mestringskurs til mer åpne kafédager hvor ikke-medlemmer også er velkomne. 7

8 4.2 Andre medlemsrettede tilbud Det er et stort mangfold av medlemstilbud i fylkes- og lokallagsregi også rettet mot voksne/familier. I tillegg til likemanns- og selvhjelpsaktiviteter finner man kurs av ulike slag, aktivitetsdager, familieweekender mv Annet organisasjonsarbeid Samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK) om kurs for voksne med AD/HD NK har invitert AD/HD Norge til samarbeid om foreldrekurs i STÅ PÅ! ADHD Norge utgir medlemsbladet STÅ PÅ! med fire numre i året. Ansvarlig redaktør er generalsekretær Tor Eikeland, mens det daglige redaktøransvaret ivaretas av Brita Drabitzius i nært samarbeid med Nina Holmen. I tillegg er landsstyremedlem Sølvi Lund-Vang medlem i redaksjonsrådet Web-profilering ADHD Norge har sin egen nettside med oversikt over organisasjonsledd, fagartikler, nyheter, web-shop og kalenderfunksjon for hele organisasjonen. ADHD Norge er sannsynligvis den største interessepolitiske brukerorganisasjonen for funksjonshemmede på Facebook. Vi fikk nye likes i 2012 til totalt over 7 000, og hadde på det meste klikk på siden på en uke. 13 av våre 19 fylkeslag har egne Facebooksider AD/HD Magasin samarbeid med C media AD/HD Norge inngikk samarbeid med C media om utgivelse av et eget, reklamefinansiert temanummer om AD/HD høsten 2012 med utgivelse i mars Magasinet kommer som innstikk til Aftenposten og når en leserkrets på ca Kontakttjenesten Svært mange kontakter ADHD Norge ved mistanke om at det kan foreligge AD/HD-problematikk hos barn, hos dem selv, hos partner eller andre. Svært mange kontakter oss også fordi de opplever utfordringer i skolen med mangel på tilrettelegging, eller i helsevesenet, herunder både fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 8

9 Kontakttjenesten ivaretas både via telefon og på e-post. Henvendelsene kan sorteres i følgende kategorier : Rettighetsproblematikk skole, helse, NAV mv. Hva med meg selv Hva med barnet mitt Hva med ektefellen/partneren min Jeg mistet jobben min da jeg fikk diagnosen AD/HD Vi møter så mye uforstand spesielt i skolen Jeg må bare ha noen å prate med Studenter som ønsker bistand med oppgaver Spørsmål om medisinering Fagfolk som ber om råd Opplevd diskriminering arbeidsliv, militærtjeneste mv. Barnevern Det er viktig å understreke at kontakttjenesten er et åpent tilbud for alle som søker opplysning og bistand i forbindelse med AD/HD Lokallag Landsmøtet har vektlagt økning av lokallag for å skape størst mulig nærhet mellom organisasjonen og medlemmene. Dette vil bidra til større kontaktflate mot lokalt tjenestesystem for utvikling av brukermedvirkning. I landsmøteperioden var det vekst i dette arbeidet, men det stagnerte i 2010, og viste nedgang i Dette er en utfordring for ADHD Norge. Det er et sterkt behov for økte personalressurser for å følge opp og bistå i utvikling av arbeidet på lokalnivå Fylkeslederkonferanse Vedtektene sier det skal være minst en fylkeslederkonferanse i året. Det ble avviklet to fylkeslederkonferanser - vår og høst i AD/HD Nytt Som et direkte resultat av fylkesledersamlingen høsten 2010 ble det etablert en månedlig nyhetsbulleteng hvor nyheter, aktuelle fagartikler/linker, nytt fra sekretariatet mv. profileres. Fylkesledere er med på å planlegge fylkesledersamlingen og kommer med innspill til dagsorden. Det ble på fylkeslederkonferansen høsten 2012 etablert arbeidsgrupper for blant annet jobbing mot landsmøtet Deltagere er fylkesledere/tillitsvalgte fra fylkene, landsstyremedlemmer og ansatte i sekretariatet. Gruppene arbeider med vedtekter, handlingsplan, økonomi, m.v. 9

10 4.3 Hovedområde Kunnskaps- og kompetanseutvikling Kunnskaps- og kompetanseutvikling handler om tre ting: Formidle/bygge kunnskap innad i organisasjonen Formidle kunnskap til tjenesteytere Bidra til å generere ny kunnskap via forskning og undersøkelser mv AD/HD-skolen ADHD Norge har brukt mye tid på å tilgjengeliggjøre kvalitetssikret informasjonsopplegg til bruk både internt i organisasjonen og ut mot tjenesteytere, herunder utdanningssektor, fagopplæringer mv. Det er stort behov for dette materialet, og det må holdes kontinuerlig oppdatert Studieforbundet Funkis ADHD Norge er medlem av Studieforbundet Funkis, som endret navn fra Funksjonshemmedes Studieforbund i Studieansvarlig i landsstyret Sølvi Lund-Vang sitter som styremedlem i Studieforbundet Funkis. ADHD Norge søkte og mottok kr i tilretteleggingstilskudd, en økning på kr fra året før. I tillegg mottok ADHD Norge og fylkeslagene voksenopplæringstilskudd. Innrapporterte studietimer har økt også i ADHD Norge har deltatt på Studieforum og studieledersamling. Gjennom Nettforum har vi tilpasset og gjennomført fire nettbaserte kurs i 2012, og flere veiledere har fått opplæring i dette. Funkis innførte i 2012 KursAdmin, et nytt registreringssystem for innmelding og ferdigmelding samt søknad om støtte. Det har store muligheter for forenkling av våre kurssøknader og rapportering av kurstimer Konferanser ADHD Norge gjennomførte en åpen fagkonferanse i og 19. oktober var det tid for AD/HD-konferansen på Thon Arena Hotel, Lillestrøm med temaet De gode grep. Dette ble en meget populær konferanse med 225 deltakere Lærerguide Lærerguiden om hvordan tilrettelegge for elever med AD/HD i grunnskolen ble ferdig utviklet i Utviklingen av guiden er gjort med hjelp fra Torshov kompetansesenter, Bredtvedt kompetansesenter og er kvalitetssikret av ADHD Norges fagråd. ADHD Norge fikk tilskudd fra ExtraStiftelsen til opptrykk og distribuering av heftet til alle landets grunn- og videregående skoler ca i I tillegg ble dette lagt ut på nett for gratis nedlasting, og det distribueres mot et mindre ekspedisjonsgebyr fra vår netthandel. Det har vært stor etterspørsel etter heftet, 10

11 ikke minst fra foreldre som bruker det i samhandling med skole. Vi erfarer at pptjenesten benytter guiden i møter med lærere og foresatte Forskning og utvikling På forskerkonferansen til Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi i 2012 fremmet ADHD Norge ønske om mer kunnskap om forvaltning av opplæringsloven i skolen. Dette har brakt oss i samarbeid med en forsker som nå har søkt forskningsmidler for å dokumentere hvordan opplæringstilbudet for elever med AD/HD i den norske grunnskolen ivaretas. ADHD Norge etablerte samarbeid med doktorgradsstipendiat Øyfrid Larsen Moen 2012 for belysning av familiehelse i familier med barn med AD/HD. ADHD Norge har vært representert i en referansegruppe i Helsedirektoratet vedrørende ny behandlingsveileder. Vi har hatt noe fokus på temaet AD/HD og kommunens ansvar - hva vet kommunene om tilstanden og hvordan løses utfordringene? Dette vil være et viktig tema framover, ikke minst tatt i betraktning det økte tjenesteansvar som legges på kommunene ved samhandlingsreformen. Styreleder og generalsekretær gjennomførte en liten studietur til Danmark i 2012 for å se hvordan dette temaet blir ivaretatt i vårt naboland, som har hatt et utviklingsprogram på dette forankret i Helseministeriet. Resultatet av dette arbeidet presenteres i Fagråd ADHD Norge har et bredt sammensatt fagråd som er en viktig støttespiller. Fagrådet har hatt 4 møter i Generalsekretær Tor Eikeland har vært sekretær for fagrådet frem til oktober 2012 hvor nytilsatte stedfortredende generalsekretær overtok dette vervet. Viktige saker Fagrådet behandlet i 2012 var bl. a. omorganisering av Statped, behov for psykoedukative tiltak som supplerer dagens behandling ved AD/HD, forskning, forskjeller i behandling av barn og unge i de ulike helseregionene, barnevern, militærsaken med mer Undervisning og kunnskapsformidling Både sentralt og ikke minst på fylkes- og lokalnivå bidrar ADHD Norge til å videreformidle kunnskap om AD/HD overfor studenter i ulike fagutdanninger, overfor undervisningspersonell, tjenesteytere i offentlig sektor og ikke minst internt til egne medlemmer. Det er etablert samarbeid med ulike aktører, og ADHD Norge samarbeider hyppig blant annet med lærings- og mestringssentre og høgskoler. Flere av ADHD Norges fylkes- og lokallag bidrar til gjennomføring 11

12 av foreldrekurs til nydiagnostiserte arrangert av BUPA. Her rekrutteres også nye medlemmer. 4.4 Hovedområde Interessepolitikk Anti-diskrimineringsarbeid ADHD Norge aksepterer at det finnes helsekrav i visse yrker og funksjoner, men kan ikke akseptere sjablongmessig behandling av enkeltindivider i slike saker. Alle må ha krav på individuell behandling og vurdering av egnethet. ADHD Norge har i de to siste årsmeldingene omtalt temaet i forbindelse med saken vedrørende forsvarets sesjonsordning. 7. september 2012 traff Likestillings- og diskrimineringsnemnda vedtak i saken som gjaldt ADHD Norges klage på Forsvarets diskriminering av personer med AD/HD. Vedtaket ligger på sak 25/2011. Nemndas flertall fant at Forsvarets sesjonsordning var lovlig mindretallet fant at den var ulovlig. Iht. Forsvarets regelverk vil en person med AD/HD-diagnose kategoriseres som ikke tjenestedyktig. Det medfører at man ikke får anledning til fysisk oppmøte på sesjon. Forsvaret krever at en person må være avdiagnostisert fra sin AD/HD for å få individuell vurdering. ADHD Norges landsstyre fattet et historisk vedtak da vi bestemte å anlegge søksmål mot Staten for å få opphevet nemndas vedtak, idet man anser at det foreligger feil i både faktum og lovanvendelse. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) støtter søksmålet politisk. Ekstern advokat og tidligere nestformann i diskrimineringsnemnda med diskrimineringsrett som spesialitet ble engasjert for å føre saken. Stevning ble innlevert desember 2012, og saken ventes avgjort i Saken har vekket et stort engasjement, og mange er meget glade for at ADHD Norge tar denne kampen for å bekjempe diskriminerende holdninger i samfunnet. Dette er en prinsipiell sak som vil kunne legge føringer for praktisering/vurdering av helsekrav i enkeltsaker og vil ha konsekvenser for en langt større personkrets enn de som er i ADHD Norges interessefelt. ADHD Norge fikk også i 2012 mange henvendelser fra personer som opplever at barnevernet ikke forstår AD/HD og hva diagnosen innebærer for hvordan barnets adferd er, og belastning for familien uten tilbud om målrettede støttetiltak. ADHD Norge anser dette som ulovlig diskriminering fra det offentliges side mht. de tjenester barnevernet utfører overfor barn med nedsatt funksjonsevne og startet opp arbeidet med å arbeide mot slik diskriminering. Dette arbeidet vil følges opp i Det samme gjelder diskriminerende praksis ved nekt av forsikring som mange med AD/HD opplever. 12

13 4.4.2 Helse Det er fortsatt et dilemma at det er ulik tilgang på helsetjenester i landet. ADHD Norge har fokus på dette forhold i fora på ulike nivåer, sentralt, regionalt og lokalt. Et eksempel på uønsket situasjon er mangel på fast barne- og ungdomspsykiater i Finnmark. Vårt fylkeslag i Finnmark har markert seg i saken om tildeling av spesialisthjemler Høringsuttalelser mv. NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet NOU 2012 Bedre beskyttelse av barns utvikling NOU 2012:1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene Poengberegning ved inntak til videregående trinn 1, U.dir Evaluering av kunnskapsløftet, KD Samråd om folkehelse - innspill til ny Stortingsmelding om folkehelse. Møte med Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, levert skriftlig til HOD Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Redusert og riktig bruk av tvang (innlevert av ADHD Norge Finnmark) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ADHD Norge prioriterer å delta på høringsmøter og diskusjoner som arrangeres av FFO og har stort utbytte av samarbeidet Samarbeid med andre organisasjoner Arbeidet med Mestringskameratene fortsetter. Dette er et samarbeid mellom ADHD Norge, Dysleksi Norge, Autismeforeningen i Norge, Mental Helse, Foreldreforeningen for barn med språkvansker (Foreldreforeningen er fra 2012 inkludert i Dysleksi Norge) og Norsk OCD forening. Det er nedsatt et AU, hvor Nina Holmen deltar fra ADHD Norge. Mestringskameratene har i 2012 hatt møte med FFO om veien videre. Det er ønskelig at FFO kan være en pådriver i arbeidet, slik at arbeidet løftes opp på et høyere nivå. Det er en utfordring å få til implementeringen og finne en pilotkommune som ser viktigheten og den positive ringvirkningen. Derfor trenger vi FFO med på laget. Det er mange organisasjoner som vil være med i Mestringskameratene, og det tas sikte på et møte med alle organisasjonene samlet i FFOs regi i

14 4.5 Hovedområde brukermedvirkning For en interessepolitisk aktør er brukermedvirkning det mest sentrale verktøy og metode for å oppnå endringer på systemnivå. ADHD Norge bruker mye tid og ressurser på dette arbeidet. Vi snakker her om representativ brukermedvirkning i systemer som ofte er store og komplekse. ADHD Norge ønsker å være representert med brukermedvirkere som har sans for, og innsikt i, konstruktivt prosessarbeid. ADHD Norge fokuserer også mye på brukermedvirkning på individnivå hva det vil si å ta i bruk og kreve respekt for brukerkompetansen i møte med fagkunnskapen som grunnlag for å finne de beste og individuelt tilpassede løsninger. Dette krever også innsikt i rettigheter og muligheter. Ikke minst handler det om å tro på seg selv. Jf. for øvrig pkt Kontakttjenesten. ADHD Norge, med sine likemenn, kurs og samlinger, selvhjelpsarbeid, tillitsvalgte og ansatte, har en viktig rolle i å støtte, oppmuntre, veilede, gi mot og muligheter til mestring for mennesker som står i vanskelige brukermedvirkningsoppgaver på individnivå. Vi bruker mye tid på dette i sekretariatet ved direktekontakt både med medlemmer og med ikke-medlemmer - mennesker som er i en livs-/omsorgssituasjon som gjør at de trenger bistand uansett medlemsstatus. Nedenfor er vist de brukermedvirkningsarenaene ADHD Norge er engasjert i, i tillegg vises til kapittel 5. Tjenesteutøvere/ forvaltningsorgan Brukermedvirkning Systemnivå Storting Departementsnivå Direktoratsnivå Justisvesen NK URIO LMS Regionale og lokale helseforetak Nasjonale og Regionale kompetansenettverk Statped DPS BUP Rusfeltet Kommunale råd for funksjonshemmede Undervisningssektor Brukermedvirkning Individnivå Barnehage Skole Individuell opplæringsplan Individuell Plan NAV Fritidssektor Rusfeltet DPS BUP Selvhjelp Mestring Likemannsarbeid 14

15 Kulturskole Barnehage PPT NAV 4.6 Hovedområde Internasjonalt samarbeid og solidaritet Det er et etablert samarbeid på nordisk nivå mellom Island, Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dette er et forum for gjensidig informasjonsutveksling. Sverige var vertskap for nordisk møte i Samarbeidet støttes av Nordens Velferdscenter under Nordisk ministerråd. ADHD Norge deltar i det europeiske samarbeidet gjennom ADHD Europe. ADHD Norge var representert på årsmøtet i Barcelona i ADHD Europe jobber inn mot EU og er en pådriver for utvikling av bedre tilbud både for barn og voksne. Leder av ADHD Norges fagråd, Geir Øgrim, er medlem i ADHD Europe Scientific Advisory Board. Det vises for øvrig til pkt Barn og unge og et nylig startet prosjekt for ungdomsutveksling innenfor EU/EØS-området. 5 Representasjoner og brukermedvirkning 5.1 Brukermedvirkningsarenaer sentralt ADHD Norge er representert i følgende sentrale og regionale styringsgrupper, referansegrupper og råd: Helsedirektoratet BrukerRop en referansegruppe for rus og psykiatri Helsedirektoratet Referansegruppe for revidering av Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Faglig referansegruppe Studieforbundet Funkis Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Mor-barn-undersøkelsen Via FFO er vi representert i: Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning Utdanningsdirektoratet Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning Utdanningsdirektoratets Utviklingsprogram Vi sprenger grenser Referansegruppe for omorganisering av Statped 15

16 5.2 Landsstyremedlemmers brukermedvirkningsarenaer regionalt Statped Vest: 1. vara i samarbeidsrådet Torshov kompetansesenter medlem brukerforum RBUP Øst og Sør: styremedlem RBUP Midt-Norge: Referansegruppe RBUP 2020 Høgskolen i Sør-Trøndelag: Referansegruppe for studiet Psykososialt arbeid for barn og unge HEL-BUP Helseundersøkelse blant ungdom år referansegruppe Høgskolen i Nordland, Bodø: Referansegruppe for studiet Psykososialt arbeid for barn og unge Regionalt fagmiljø for Autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Midt-Norge Regionalt fagmiljø for Autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for Autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Nord Regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge Styringsgruppe for samhandingsprosjekt innen helse, Værnes-regionen 5.3 Annen representasjon/organisasjonssamarbeid ADHD Norge har to delegater i Representantskapet i FFO Generalsekretær sitter i Hovedstyret i FFO og satt i styret for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til november 2012, da stedfortredende generalsekretær overtok ADHD Norge er med i Frivillighet Norge og Hjernerådet Studieforbundet Funkis Vararepresentant til styret for Rådet for psykisk helse ADHD Norge er med i ExtraStiftelsen, og generalsekretær ble valgt til styremedlem i Sekretariatet Fast ansatte i sekretariatet i 2012 var: Generalsekretær Tor Eikeland Stedfortredende generalsekretær Marianne Oftedahl fra Seniorrådgiver Brita Drabitzius Regnskapsansvarlig Dag Pagander 50 % Sekretær Marit Bergh 50 % Sekretær Jan Idar Lunde Web-ansvarlig Trond Løvdok 20 % Rådgiver Nina Holmen 16

17 7 Økonomi Årsregnskapet for 2012 er gjort opp med et overskudd på kr Landsmøtet i 2010 sluttet seg til at sikringskapitalen på kr burde økes til å tåle ett års drift til løpende faste utgifter. Landsmøtet besluttet likevel at førsteprioritet i landsmøteperioden var å øke organisasjonens slagkraft ved å øke antallet ansatte hvis dette var mulig. Styret styrket egenkapitalen i 2012 med kr Styret viser til at ADHD Norge i 2013 har ekstraordinære lønnsutgifter i forhold til vedtatte stillingshjemler ved overlapping før Brita Drabitzius fratrer. I tillegg har ADHD Norge ekstraordinære utgifter ved rettssak angående adgang til militærtjeneste. Overskudd for 2012 vil derfor disponeres til drift i Fortsatt drift Styret mener at årsregnskapet viser et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, og gir grunnlag for fortsatt drift. 9 Arbeidsmiljø Samlet sykefravær har vært i underkant av 2 %. Styret mener at både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker. 9.1 Internkontroll Administrasjonen har i løpet av året arbeidet med et internkontrollprosjekt. Vi mener at forhold relatert til HMS er godt ivaretatt med de rutiner vi har i administrasjonen. Vi har også gjennomgått de arbeidsoppgavene administrasjonen utfører og sett på hvem som har ansvar for disse. Vi har videre vurdert sårbarhet ved eventuelle langtids sykefravær og hvem som kan overta ansvar for kritiske oppgaver. Dette arbeidet videreføres i 2013 og sees i sammenheng med fremtidig bemanningsplan. 10 Likestilling Organisasjonen hadde i ansatte, hvorav 4 kvinner og 4 menn. Styret besto av 7 faste medlemmer, 5 kvinner og 2 menn. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 17

18 11 Ytre miljø Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø. Lysaker, 31. desember 2012 / 22. mars

Landsstyrets Årsmelding 2010

Landsstyrets Årsmelding 2010 Landsstyrets Årsmelding 2010 Lysaker mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og adresse... 3 2 Innledning... 3 2.1 Vedtektene sier:... 3 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 ARBEIDSOPPGAVER... 3 2.1.1 Målområder... 4

Detaljer

Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010

Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010 Handlingsplan for landsmøteperioden 1007 2010 Vedtatt på Landsmøtet 2007 Handlingsplanen er en overordnet plan og skal være Landsmøtets bestilling til Landsstyret og sekretariatet for prioriterte målområder

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd

I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Handlingsplan 2013-2016 Alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv Våre verdier er sammenfattet slik: I nkludering M estring Å penhet L ikeverd Sammen med vedtektenes formålsbestemmelser og dagens utfordringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

ADHD NORGE Nord-Trøndelag

ADHD NORGE Nord-Trøndelag ADHD Norge Storgata 10 A 0155 Oslo Grunnlagsåret: 1984 som Trøndelag fylkeslag. I 1988 Som eget fylkeslag i ÅRSRAPPORT FOR FYLKES-/LOKALLAG Navn på laget: ADHD Norge Kommunetilhørighet: Alle kommuner i

Detaljer

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014

Informasjon til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Informasjon til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Ledermøte 29. 30. mars 2014 Lokallagsarbeid Lokallagenes viktigste oppgaver er: organisert lagarbeid kurs- og informasjonsvirksomhet

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1 og 2 2015 God vår Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet

Detaljer

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK

LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK Kompetanserekke for helsepersonell og brukerrepresentanter LÆRING & MESTRING HELSEPEDAGOGIKK INNLEDNING Helsepedagogikk er én av de fire hovedområdene som Læring- og mestringssentrene (LMS) skal jobbe

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) Helse Sør-Øst ligger ved Oslo universitetssykehus HF, Kvinneog barneklinikken, i Barneavdeling for

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen.

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen. Dato: 19.11.2004 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER FOR 2005 Helse Nord RHF vil også i 2005 fordele tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Tilskuddet skal fremme organisasjonenes arbeid for et

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Oslo 30.11.2012 P406-12 Nytt system for beregning av tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner SAFO er innforstått med ønsket om å få et gjennomsiktig system for tilskuddet, basert på objektive kriterier.

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 1. 2014 Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig god påske

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder

Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder Hva driver NA med og hva kan arkivarenes rolle i omorganiseringer innebære? Marianne Høiklev Tengs, styreleder 17.april 2015 Norsk Arkivråd - Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon - Åpen for

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10

Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Arbeidsprogram for 2010-2011 Sak: GF 09/10 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Styret nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD?

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Lisbet Grut, seniorforsker Øystein Dale, seniorforsker, avdeling Helse 1 , avd. Helse Avdeling Helse bidrar til å løse samfunnsutfordringer gjennom

Detaljer

NYHETSBREV 4 2010. God Jul

NYHETSBREV 4 2010. God Jul NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV 4 2010 G God Jul Først vil vi presentere AU som er det samme som i 2009/2010. Styret for 2010/2011 er: For barnenettverket:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014 Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2014 2 Forord Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten,

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Samhandling i et brukerperspektiv.

Samhandling i et brukerperspektiv. Samhandling i et brukerperspektiv. Samhandling må være en holdning før det blir en handling, er overskriften på konferansen. Slik kan man også definere brukermedvirkning,enten det er i helse,eller andre

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss NAV Hjelpemiddelsentral Vi har 18 fylkesvise hjelpemiddelsentraler Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2016

Arbeidet i lokallagene i 2016 Arbeidet i lokallagene i 2016 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2016 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE1 DOKNR R.

KVÆFJORD KOMMUNE1 DOKNR R. KVÆFJORD KOMMUNE1 ADHD Norge Troms Bratta 2, 16 HARS 2012 9325 BARDUFOSS Mob.nr.: 980 27 822 DOKNR R. E-post: Bratta2@hotmail. Konto nr. 4787 07 03755 Organisasjonsnr.: 990 564 639 ADHD Norge Bardufoss

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen En som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp. Kvalitet Sikkerhet Trygghet

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022

Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Kompetanseplan Felles kompetanseplan innen habilitering mellom spesialisthelsetjenesten og i Vestre Viken helseområde 2016 2022 Samarbeidsområder i Vestre Viken helseområde: Side 1 av 8 1. Bakgrunn og

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Medlemmer Foreningen for blødere i Norge (FBIN) hadde pr. 31.12.2000 220 enkeltmedlemmer og 137 familiemedlemskap, til sammen 357. De tilsvarende totaltallene

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer