Landsstyrets årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets årsmelding 2012"

Transkript

1 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Vedtektene sier: ARBEIDSOPPGAVER Målområder ADHD Norges landsstyre ADHD Norge nøkkeltall Medlemmer Fylkes- og lokallag Handlingsplanen Arbeid innad i organisasjonen Barn og unge Sentralt likemannsarbeid Andre medlemsrettede tilbud Annet organisasjonsarbeid Hovedområde Kunnskaps- og kompetanseutvikling AD/HD-skolen Studieforbundet Funkis Konferanser Lærerguide Forskning og utvikling Fagråd Undervisning og kunnskapsformidling Hovedområde Interessepolitikk Anti-diskrimineringsarbeid Helse Høringsuttalelser mv Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Samarbeid med andre organisasjoner Hovedområde brukermedvirkning Hovedområde Internasjonalt samarbeid og solidaritet Representasjoner og brukermedvirkning Brukermedvirkningsarenaer sentralt Landsstyremedlemmers brukermedvirkningsarenaer regionalt Annen representasjon/organisasjonssamarbeid Sekretariatet Økonomi Fortsatt drift Arbeidsmiljø Internkontroll Likestilling Ytre miljø

3 Navn og adresse ADHD Norge leier kontorer til organisasjonens drift i Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker. 1 Innledning Grunnlaget for landsstyrets arbeid er nedfelt i vedtekter og vedtatt handlingsplan. De fleste målområdene er gjennomgående for alle nivåene i organisasjonen og legger føringer for driften både sentralt og i fylkes- og lokallag. Det er en utfordring å måle effekten av arbeidet i en interesseorganisasjon. ADHD Norge mener likevel at vi gir et vesentlig bidrag til å bygge et samfunn med likestilling og samfunnsmessig deltakelse for mennesker med AD/HD. Dette gjør vi ved å drive et stort arbeid for dyktiggjøring til, og utøvelse av, brukermedvirkning, og å satse tungt i alle organisasjonsledd med opplysning og skolering både internt og mot tjenesteutøvere i vid forstand, ved å gi innspill i politiske prosesser på ulike nivåer i samfunnet, ved organisert samarbeid med andre brukerorganisasjoner og ved å gi individuell veiledning i enkeltsaker. Og vi gjør det ved å påpeke urettferdighet og jobbe mot diskriminerende ordninger og fordommer vedrørende AD/HD i samfunnet. 1.1 Vedtektene sier: 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. ADHD Norges formål er å: Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med AD/HD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander. Ivareta interessene til medlemmer med AD/HD, deres foresatte og familier, overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov. Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet Delta i internasjonalt samarbeid som fremmer AD/HD-saken 1.2 All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer. 1.3 ADHD Norge har ikke ervervmessig virksomhet som formål. 2 ARBEIDSOPPGAVER 2.1 ADHD Norge skal drive interessepolitisk arbeid for å sikre at: 3

4 Lov- og regelverk utvikles og etterleves slik at behovene til mennesker med AD/HD, deres foresatte og familier blir ivaretatt. Brukermedvirkning ivaretas i alle ledd i forvaltningen og hjelpeapparatet. 2.2 Drive opplysningsarbeid for å sikre at: Kunnskap om AD/HD blir tilgjengelig for medlemmene, hjelpeapparatet, undervisningssektoren og i befolkningen, for derved å øke forståelsen for AD/HD. Det skjer kompetanseheving i hjelpeapparatet og undervisningssektoren. Medlemmene får kunnskap om lovfestede rettigheter og muligheter for støtte fra hjelpeapparatet. 2.3 Drive aktiviteter for å sikre at: Medlemmenes behov for støtte og utvikling ivaretas, blant annet gjennom temamøter, likemannsarbeid, studiearbeid, selvhjelpsarbeid og sosiale tiltak for ulike aldersgrupper. Alle brukergrupper myndiggjøres gjennom aktiv deltagelse. Det er viktig å understreke at mange av ADHD Norges arrangement er åpne for ikke medlemmer fordi vi har et stort innslag av mennesker med annen kulturell bakgrunn hvor organisasjonsmedlemskap ikke har samme betydning som i Norge. Disse trenger også den oppbakking og støtte vårt fellesskap kan gi Målområder Følgende målområder ble vedtatt for landsmøteperioden Medlemsservice Kunnskaps- og kompetanseutvikling Interessepolitikk Brukermedvirkning Internasjonalt samarbeid og solidaritet Alle målområdene i handlingsplanen er forankret både til medlemmene i landsstyret og til ansatte. Dette betyr at det på alle saksområder er et samarbeid mellom medlemmer av landsstyret og ansatte i sekretariatet. 2 ADHD Norges landsstyre Etter endring av landsstyrets sammensetning november 2011, har styret hatt følgende sammensetning: Leder Tommy Tolfsen Nestleder Marianne S. Hofstra Økonomiansvarlig Tove Tendenes Studieansvarlig Sølvi Lund-Vang Styremedlem May Torset 4

5 Styremedlem Nicklas Fjeld Pedersen Styremedlem Heidi Namlos 1. vara Cristina Dagestad 3 ADHD Norge nøkkeltall 3.1 Medlemmer Pr var det totalt 9212 betalende medlemmer i ADHD Norge. Nedgangen fra 2010 stoppet, men vi mangler 310 medlemmer før vi er oppe på samme nivå som i Fylkes- og lokallag ADHD Norge er representert med fylkeslag i samtlige fylker. Det er registrert 34 lokallag. Dette er en nedgang på 7 lokallag siden 2010, og 2 siden De aller fleste lagene er interkommunale og dekker således totalt godt over 100 kommuner. Den relativt lave kommunedekningen er en utfordring for ADHD Norge både fordi det blir langt mellom møtesteder for medlemmer, og fordi kontaktmulighetene med det viktigste tjenesteutøvende leddet ikke eksisterer. Det gjøres imidlertid forsøk med å etablere regionale kontaktpersoner noen steder. Der det ikke er lokallag i kommunen, er det fylkeslaget som har ansvar for medlemstilbudet. ADHD Norges fylkeslag i Midt- og Nord-Norge er med i driften av Vårres brukerstyrt senter lokalisert i Trondheim og i Bikuben regionale brukerstyrte senter lokalisert i Kvæfjord. 4 Handlingsplanen Handlingsplanen er det sentrale oppdragsdokumentet for landsstyret. Siden gammel handlingsplan er kvittert ut av landsmøtet, og målområdene i stor grad er sammenfallende, vil årsmeldingen kun ta utgangspunkt i hovedmålområdene slik de nå er nedfelt, jf. pkt Arbeid innad i organisasjonen 5

6 4.1.1 Barn og unge ADHD Norge har fokus på at grunnlaget for å lykkes i voksenlivet i stor grad legges i barne- og ungdomsårene. Derfor er det viktig for ADHD Norge som organisasjon å skape arenaer hvor barn og unges behov blir ivaretatt på en sunn måte slik at det skapes grunnlag for mestring og menneskelig vekst gjennom positive sosiale aktiviteter og refleksjon. ADHD Norges mange sommerleirer både sentralt og i fylkes- og lokallagsregi er nyttige redskaper i denne prosessen. ADHD Norge sentralt arrangerte to sommerleirer på Brennabu i 2012 mens de to planlagte leirene på Grøtavær måtte avlyses grunnet manglende påmelding. Samtidig som vi får god respons på sommerleirene, ser vi at interessen har vært avtagende. Vi tror dette sier mer om at det er behov for å tenke i nye baner enn selve behovet for disse sosiale treningsstasjonene. ADHD Norge jobbet derfor fram et nordisk/europeisk konsept med sommerleir arrangert i Nederland, men vant ikke nok oppslutning om dette i Derfor har vi orientert oss inn mot et europeisk samarbeid gjennom Aktiv Ungdom. Dette er et program som støttes med EU-finansiering og som handler om internasjonal ungdomsutveksling. ADHD Norge startet prosessen mot slutten av 2012 med søknad om deltakelse på Eye opener -samling i Portugal hvor Norge deltok med 4 deltakere i (Som resultat av dette inviteres ungdommer fra ADHD Norge på seilercamp i Finland sommeren 2013.) Det gjensto ca kr. fra prosjektet Jevnaldrendesosialisering for barn og unge i alder 8 14 år fra Midlene ble søkt overført til 2011, men grunnet sent svar fra direktoratet (2012), vil prosjektet bli endelig avsluttet i Målet med prosjektet var å forebygge at barn og unge med AD/HD faller ut i rus og finner sin bekreftelse i rusmiljø. Som delmål har det vært å samle barn og unge i grupper for å få vennskap og delta i aktiviteter sammen med andre. Seks fylkeslag har tidligere vært med i prosjektet. Fylkeslagene i Hordaland, Oslo, Vestfold og Østfold fikk midler til fortsettelse av prosjektet i Prosjektet i Hordaland ble ikke gjennomført, derfor fikk Oslo benytte disse midlene. Aktivitetene som har vært gjennomført, er breakdance-kurs, klatrekveld, trial, bowling, hiphop-dans og besøk på aktivitetssenter. Aktivitetene har vært en fin kombinasjon av fysisk aktivitet, læring av nye ferdigheter og sosialisering, og det ble knyttet flere nye vennskap. I tillegg har foresatte blitt kjent, bygget nettverk og utvekslet erfaringer Sentralt likemannsarbeid Likemannsutvalget har bestått av Marianne S. Hofstra, leder, Heidi Namlos og Brita Drabitzius, sekretær. ADHD Norge har 69 aktive likemenn per

7 Ordinært likemannsarbeid Det ble søkt om kr til ordinært likemannsarbeid for Tiltakene besto av kurs for likemenn for ungdom og grunnkurs for nye likemenn. I tillegg ble det søkt midler til et sentralt likemannskurs og til likemannskurs for søsken og besteforeldre. ADHD Norge fikk tildelt kr ,- til likemannsarbeid i Helgen mars 2012 ble det arrangert 2 parallelle likemannskurs. Ett grunnkurs for nye likemenn med Sigvor Ljone som foreleser og ett ordinært likemannskurs for alle etablerte likemenn. Tema for kurset var Var det du eller jeg? kurs i konfliktmestring ved Trond Ullenes. Til sammen deltok ca. 40 personer på kursene. Kursansvarlige var Marianne S. Hofstra, Heidi Namlos og Brita Drabitzius oktober 2012 ble det på nytt arrangert et grunnkurs i likemannsarbeid vesentlig for nye likemenn og likemenn for ungdom. Her deltok 20 personer. Sigvor Ljone var foreleser. Kurset ble holdt på Scandic Oslo Airport. Kursansvarlig var Heidi Namlos og Brita Drabitzius Likemannsarbeid i forbindelse med arbeidsrettede tiltak ADHD Norge søkte kr til likemannsarbeid innenfor arbeidsrettede tiltak og fikk tildelt kr ,-. Likemannsutvalget valgte å arrangere ett kurs for hele Norge for voksne med AD/HD i oktober Kurset ble annonsert i STÅ PÅ! Ca. 80 personer søkte om å delta, men kun 50 personer fikk plass. Kurset ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport, 20/11 2/ Forelesere var: Psykiater Elisabeth Løken, Sunniva Pallin, NAV, Bjørn Ola Willassen, bruker og Marianne Oftedahl, ADHD Norge. Kursansvarlig var Heidi Namlos, Marianne S. Hofstra og Brita Drabitzius Likemannsarbeid i fylkene De fleste fylkene driver likemanns- og selvhjelpsaktiviteter av ulike slag. Dette kan være rene selvhjelpsgrupper, samtalegrupper og mestringskurs til mer åpne kafédager hvor ikke-medlemmer også er velkomne. 7

8 4.2 Andre medlemsrettede tilbud Det er et stort mangfold av medlemstilbud i fylkes- og lokallagsregi også rettet mot voksne/familier. I tillegg til likemanns- og selvhjelpsaktiviteter finner man kurs av ulike slag, aktivitetsdager, familieweekender mv Annet organisasjonsarbeid Samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi (NK) om kurs for voksne med AD/HD NK har invitert AD/HD Norge til samarbeid om foreldrekurs i STÅ PÅ! ADHD Norge utgir medlemsbladet STÅ PÅ! med fire numre i året. Ansvarlig redaktør er generalsekretær Tor Eikeland, mens det daglige redaktøransvaret ivaretas av Brita Drabitzius i nært samarbeid med Nina Holmen. I tillegg er landsstyremedlem Sølvi Lund-Vang medlem i redaksjonsrådet Web-profilering ADHD Norge har sin egen nettside med oversikt over organisasjonsledd, fagartikler, nyheter, web-shop og kalenderfunksjon for hele organisasjonen. ADHD Norge er sannsynligvis den største interessepolitiske brukerorganisasjonen for funksjonshemmede på Facebook. Vi fikk nye likes i 2012 til totalt over 7 000, og hadde på det meste klikk på siden på en uke. 13 av våre 19 fylkeslag har egne Facebooksider AD/HD Magasin samarbeid med C media AD/HD Norge inngikk samarbeid med C media om utgivelse av et eget, reklamefinansiert temanummer om AD/HD høsten 2012 med utgivelse i mars Magasinet kommer som innstikk til Aftenposten og når en leserkrets på ca Kontakttjenesten Svært mange kontakter ADHD Norge ved mistanke om at det kan foreligge AD/HD-problematikk hos barn, hos dem selv, hos partner eller andre. Svært mange kontakter oss også fordi de opplever utfordringer i skolen med mangel på tilrettelegging, eller i helsevesenet, herunder både fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 8

9 Kontakttjenesten ivaretas både via telefon og på e-post. Henvendelsene kan sorteres i følgende kategorier : Rettighetsproblematikk skole, helse, NAV mv. Hva med meg selv Hva med barnet mitt Hva med ektefellen/partneren min Jeg mistet jobben min da jeg fikk diagnosen AD/HD Vi møter så mye uforstand spesielt i skolen Jeg må bare ha noen å prate med Studenter som ønsker bistand med oppgaver Spørsmål om medisinering Fagfolk som ber om råd Opplevd diskriminering arbeidsliv, militærtjeneste mv. Barnevern Det er viktig å understreke at kontakttjenesten er et åpent tilbud for alle som søker opplysning og bistand i forbindelse med AD/HD Lokallag Landsmøtet har vektlagt økning av lokallag for å skape størst mulig nærhet mellom organisasjonen og medlemmene. Dette vil bidra til større kontaktflate mot lokalt tjenestesystem for utvikling av brukermedvirkning. I landsmøteperioden var det vekst i dette arbeidet, men det stagnerte i 2010, og viste nedgang i Dette er en utfordring for ADHD Norge. Det er et sterkt behov for økte personalressurser for å følge opp og bistå i utvikling av arbeidet på lokalnivå Fylkeslederkonferanse Vedtektene sier det skal være minst en fylkeslederkonferanse i året. Det ble avviklet to fylkeslederkonferanser - vår og høst i AD/HD Nytt Som et direkte resultat av fylkesledersamlingen høsten 2010 ble det etablert en månedlig nyhetsbulleteng hvor nyheter, aktuelle fagartikler/linker, nytt fra sekretariatet mv. profileres. Fylkesledere er med på å planlegge fylkesledersamlingen og kommer med innspill til dagsorden. Det ble på fylkeslederkonferansen høsten 2012 etablert arbeidsgrupper for blant annet jobbing mot landsmøtet Deltagere er fylkesledere/tillitsvalgte fra fylkene, landsstyremedlemmer og ansatte i sekretariatet. Gruppene arbeider med vedtekter, handlingsplan, økonomi, m.v. 9

10 4.3 Hovedområde Kunnskaps- og kompetanseutvikling Kunnskaps- og kompetanseutvikling handler om tre ting: Formidle/bygge kunnskap innad i organisasjonen Formidle kunnskap til tjenesteytere Bidra til å generere ny kunnskap via forskning og undersøkelser mv AD/HD-skolen ADHD Norge har brukt mye tid på å tilgjengeliggjøre kvalitetssikret informasjonsopplegg til bruk både internt i organisasjonen og ut mot tjenesteytere, herunder utdanningssektor, fagopplæringer mv. Det er stort behov for dette materialet, og det må holdes kontinuerlig oppdatert Studieforbundet Funkis ADHD Norge er medlem av Studieforbundet Funkis, som endret navn fra Funksjonshemmedes Studieforbund i Studieansvarlig i landsstyret Sølvi Lund-Vang sitter som styremedlem i Studieforbundet Funkis. ADHD Norge søkte og mottok kr i tilretteleggingstilskudd, en økning på kr fra året før. I tillegg mottok ADHD Norge og fylkeslagene voksenopplæringstilskudd. Innrapporterte studietimer har økt også i ADHD Norge har deltatt på Studieforum og studieledersamling. Gjennom Nettforum har vi tilpasset og gjennomført fire nettbaserte kurs i 2012, og flere veiledere har fått opplæring i dette. Funkis innførte i 2012 KursAdmin, et nytt registreringssystem for innmelding og ferdigmelding samt søknad om støtte. Det har store muligheter for forenkling av våre kurssøknader og rapportering av kurstimer Konferanser ADHD Norge gjennomførte en åpen fagkonferanse i og 19. oktober var det tid for AD/HD-konferansen på Thon Arena Hotel, Lillestrøm med temaet De gode grep. Dette ble en meget populær konferanse med 225 deltakere Lærerguide Lærerguiden om hvordan tilrettelegge for elever med AD/HD i grunnskolen ble ferdig utviklet i Utviklingen av guiden er gjort med hjelp fra Torshov kompetansesenter, Bredtvedt kompetansesenter og er kvalitetssikret av ADHD Norges fagråd. ADHD Norge fikk tilskudd fra ExtraStiftelsen til opptrykk og distribuering av heftet til alle landets grunn- og videregående skoler ca i I tillegg ble dette lagt ut på nett for gratis nedlasting, og det distribueres mot et mindre ekspedisjonsgebyr fra vår netthandel. Det har vært stor etterspørsel etter heftet, 10

11 ikke minst fra foreldre som bruker det i samhandling med skole. Vi erfarer at pptjenesten benytter guiden i møter med lærere og foresatte Forskning og utvikling På forskerkonferansen til Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi i 2012 fremmet ADHD Norge ønske om mer kunnskap om forvaltning av opplæringsloven i skolen. Dette har brakt oss i samarbeid med en forsker som nå har søkt forskningsmidler for å dokumentere hvordan opplæringstilbudet for elever med AD/HD i den norske grunnskolen ivaretas. ADHD Norge etablerte samarbeid med doktorgradsstipendiat Øyfrid Larsen Moen 2012 for belysning av familiehelse i familier med barn med AD/HD. ADHD Norge har vært representert i en referansegruppe i Helsedirektoratet vedrørende ny behandlingsveileder. Vi har hatt noe fokus på temaet AD/HD og kommunens ansvar - hva vet kommunene om tilstanden og hvordan løses utfordringene? Dette vil være et viktig tema framover, ikke minst tatt i betraktning det økte tjenesteansvar som legges på kommunene ved samhandlingsreformen. Styreleder og generalsekretær gjennomførte en liten studietur til Danmark i 2012 for å se hvordan dette temaet blir ivaretatt i vårt naboland, som har hatt et utviklingsprogram på dette forankret i Helseministeriet. Resultatet av dette arbeidet presenteres i Fagråd ADHD Norge har et bredt sammensatt fagråd som er en viktig støttespiller. Fagrådet har hatt 4 møter i Generalsekretær Tor Eikeland har vært sekretær for fagrådet frem til oktober 2012 hvor nytilsatte stedfortredende generalsekretær overtok dette vervet. Viktige saker Fagrådet behandlet i 2012 var bl. a. omorganisering av Statped, behov for psykoedukative tiltak som supplerer dagens behandling ved AD/HD, forskning, forskjeller i behandling av barn og unge i de ulike helseregionene, barnevern, militærsaken med mer Undervisning og kunnskapsformidling Både sentralt og ikke minst på fylkes- og lokalnivå bidrar ADHD Norge til å videreformidle kunnskap om AD/HD overfor studenter i ulike fagutdanninger, overfor undervisningspersonell, tjenesteytere i offentlig sektor og ikke minst internt til egne medlemmer. Det er etablert samarbeid med ulike aktører, og ADHD Norge samarbeider hyppig blant annet med lærings- og mestringssentre og høgskoler. Flere av ADHD Norges fylkes- og lokallag bidrar til gjennomføring 11

12 av foreldrekurs til nydiagnostiserte arrangert av BUPA. Her rekrutteres også nye medlemmer. 4.4 Hovedområde Interessepolitikk Anti-diskrimineringsarbeid ADHD Norge aksepterer at det finnes helsekrav i visse yrker og funksjoner, men kan ikke akseptere sjablongmessig behandling av enkeltindivider i slike saker. Alle må ha krav på individuell behandling og vurdering av egnethet. ADHD Norge har i de to siste årsmeldingene omtalt temaet i forbindelse med saken vedrørende forsvarets sesjonsordning. 7. september 2012 traff Likestillings- og diskrimineringsnemnda vedtak i saken som gjaldt ADHD Norges klage på Forsvarets diskriminering av personer med AD/HD. Vedtaket ligger på sak 25/2011. Nemndas flertall fant at Forsvarets sesjonsordning var lovlig mindretallet fant at den var ulovlig. Iht. Forsvarets regelverk vil en person med AD/HD-diagnose kategoriseres som ikke tjenestedyktig. Det medfører at man ikke får anledning til fysisk oppmøte på sesjon. Forsvaret krever at en person må være avdiagnostisert fra sin AD/HD for å få individuell vurdering. ADHD Norges landsstyre fattet et historisk vedtak da vi bestemte å anlegge søksmål mot Staten for å få opphevet nemndas vedtak, idet man anser at det foreligger feil i både faktum og lovanvendelse. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) støtter søksmålet politisk. Ekstern advokat og tidligere nestformann i diskrimineringsnemnda med diskrimineringsrett som spesialitet ble engasjert for å føre saken. Stevning ble innlevert desember 2012, og saken ventes avgjort i Saken har vekket et stort engasjement, og mange er meget glade for at ADHD Norge tar denne kampen for å bekjempe diskriminerende holdninger i samfunnet. Dette er en prinsipiell sak som vil kunne legge føringer for praktisering/vurdering av helsekrav i enkeltsaker og vil ha konsekvenser for en langt større personkrets enn de som er i ADHD Norges interessefelt. ADHD Norge fikk også i 2012 mange henvendelser fra personer som opplever at barnevernet ikke forstår AD/HD og hva diagnosen innebærer for hvordan barnets adferd er, og belastning for familien uten tilbud om målrettede støttetiltak. ADHD Norge anser dette som ulovlig diskriminering fra det offentliges side mht. de tjenester barnevernet utfører overfor barn med nedsatt funksjonsevne og startet opp arbeidet med å arbeide mot slik diskriminering. Dette arbeidet vil følges opp i Det samme gjelder diskriminerende praksis ved nekt av forsikring som mange med AD/HD opplever. 12

13 4.4.2 Helse Det er fortsatt et dilemma at det er ulik tilgang på helsetjenester i landet. ADHD Norge har fokus på dette forhold i fora på ulike nivåer, sentralt, regionalt og lokalt. Et eksempel på uønsket situasjon er mangel på fast barne- og ungdomspsykiater i Finnmark. Vårt fylkeslag i Finnmark har markert seg i saken om tildeling av spesialisthjemler Høringsuttalelser mv. NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet NOU 2012 Bedre beskyttelse av barns utvikling NOU 2012:1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene Poengberegning ved inntak til videregående trinn 1, U.dir Evaluering av kunnskapsløftet, KD Samråd om folkehelse - innspill til ny Stortingsmelding om folkehelse. Møte med Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, levert skriftlig til HOD Nytt regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Redusert og riktig bruk av tvang (innlevert av ADHD Norge Finnmark) Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ADHD Norge prioriterer å delta på høringsmøter og diskusjoner som arrangeres av FFO og har stort utbytte av samarbeidet Samarbeid med andre organisasjoner Arbeidet med Mestringskameratene fortsetter. Dette er et samarbeid mellom ADHD Norge, Dysleksi Norge, Autismeforeningen i Norge, Mental Helse, Foreldreforeningen for barn med språkvansker (Foreldreforeningen er fra 2012 inkludert i Dysleksi Norge) og Norsk OCD forening. Det er nedsatt et AU, hvor Nina Holmen deltar fra ADHD Norge. Mestringskameratene har i 2012 hatt møte med FFO om veien videre. Det er ønskelig at FFO kan være en pådriver i arbeidet, slik at arbeidet løftes opp på et høyere nivå. Det er en utfordring å få til implementeringen og finne en pilotkommune som ser viktigheten og den positive ringvirkningen. Derfor trenger vi FFO med på laget. Det er mange organisasjoner som vil være med i Mestringskameratene, og det tas sikte på et møte med alle organisasjonene samlet i FFOs regi i

14 4.5 Hovedområde brukermedvirkning For en interessepolitisk aktør er brukermedvirkning det mest sentrale verktøy og metode for å oppnå endringer på systemnivå. ADHD Norge bruker mye tid og ressurser på dette arbeidet. Vi snakker her om representativ brukermedvirkning i systemer som ofte er store og komplekse. ADHD Norge ønsker å være representert med brukermedvirkere som har sans for, og innsikt i, konstruktivt prosessarbeid. ADHD Norge fokuserer også mye på brukermedvirkning på individnivå hva det vil si å ta i bruk og kreve respekt for brukerkompetansen i møte med fagkunnskapen som grunnlag for å finne de beste og individuelt tilpassede løsninger. Dette krever også innsikt i rettigheter og muligheter. Ikke minst handler det om å tro på seg selv. Jf. for øvrig pkt Kontakttjenesten. ADHD Norge, med sine likemenn, kurs og samlinger, selvhjelpsarbeid, tillitsvalgte og ansatte, har en viktig rolle i å støtte, oppmuntre, veilede, gi mot og muligheter til mestring for mennesker som står i vanskelige brukermedvirkningsoppgaver på individnivå. Vi bruker mye tid på dette i sekretariatet ved direktekontakt både med medlemmer og med ikke-medlemmer - mennesker som er i en livs-/omsorgssituasjon som gjør at de trenger bistand uansett medlemsstatus. Nedenfor er vist de brukermedvirkningsarenaene ADHD Norge er engasjert i, i tillegg vises til kapittel 5. Tjenesteutøvere/ forvaltningsorgan Brukermedvirkning Systemnivå Storting Departementsnivå Direktoratsnivå Justisvesen NK URIO LMS Regionale og lokale helseforetak Nasjonale og Regionale kompetansenettverk Statped DPS BUP Rusfeltet Kommunale råd for funksjonshemmede Undervisningssektor Brukermedvirkning Individnivå Barnehage Skole Individuell opplæringsplan Individuell Plan NAV Fritidssektor Rusfeltet DPS BUP Selvhjelp Mestring Likemannsarbeid 14

15 Kulturskole Barnehage PPT NAV 4.6 Hovedområde Internasjonalt samarbeid og solidaritet Det er et etablert samarbeid på nordisk nivå mellom Island, Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dette er et forum for gjensidig informasjonsutveksling. Sverige var vertskap for nordisk møte i Samarbeidet støttes av Nordens Velferdscenter under Nordisk ministerråd. ADHD Norge deltar i det europeiske samarbeidet gjennom ADHD Europe. ADHD Norge var representert på årsmøtet i Barcelona i ADHD Europe jobber inn mot EU og er en pådriver for utvikling av bedre tilbud både for barn og voksne. Leder av ADHD Norges fagråd, Geir Øgrim, er medlem i ADHD Europe Scientific Advisory Board. Det vises for øvrig til pkt Barn og unge og et nylig startet prosjekt for ungdomsutveksling innenfor EU/EØS-området. 5 Representasjoner og brukermedvirkning 5.1 Brukermedvirkningsarenaer sentralt ADHD Norge er representert i følgende sentrale og regionale styringsgrupper, referansegrupper og råd: Helsedirektoratet BrukerRop en referansegruppe for rus og psykiatri Helsedirektoratet Referansegruppe for revidering av Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi Faglig referansegruppe Studieforbundet Funkis Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Mor-barn-undersøkelsen Via FFO er vi representert i: Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig utdanning Utdanningsdirektoratet Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning Utdanningsdirektoratets Utviklingsprogram Vi sprenger grenser Referansegruppe for omorganisering av Statped 15

16 5.2 Landsstyremedlemmers brukermedvirkningsarenaer regionalt Statped Vest: 1. vara i samarbeidsrådet Torshov kompetansesenter medlem brukerforum RBUP Øst og Sør: styremedlem RBUP Midt-Norge: Referansegruppe RBUP 2020 Høgskolen i Sør-Trøndelag: Referansegruppe for studiet Psykososialt arbeid for barn og unge HEL-BUP Helseundersøkelse blant ungdom år referansegruppe Høgskolen i Nordland, Bodø: Referansegruppe for studiet Psykososialt arbeid for barn og unge Regionalt fagmiljø for Autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Midt-Norge Regionalt fagmiljø for Autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Sør-Øst Regionalt fagmiljø for Autisme, AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Helse Nord Regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge Styringsgruppe for samhandingsprosjekt innen helse, Værnes-regionen 5.3 Annen representasjon/organisasjonssamarbeid ADHD Norge har to delegater i Representantskapet i FFO Generalsekretær sitter i Hovedstyret i FFO og satt i styret for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til november 2012, da stedfortredende generalsekretær overtok ADHD Norge er med i Frivillighet Norge og Hjernerådet Studieforbundet Funkis Vararepresentant til styret for Rådet for psykisk helse ADHD Norge er med i ExtraStiftelsen, og generalsekretær ble valgt til styremedlem i Sekretariatet Fast ansatte i sekretariatet i 2012 var: Generalsekretær Tor Eikeland Stedfortredende generalsekretær Marianne Oftedahl fra Seniorrådgiver Brita Drabitzius Regnskapsansvarlig Dag Pagander 50 % Sekretær Marit Bergh 50 % Sekretær Jan Idar Lunde Web-ansvarlig Trond Løvdok 20 % Rådgiver Nina Holmen 16

17 7 Økonomi Årsregnskapet for 2012 er gjort opp med et overskudd på kr Landsmøtet i 2010 sluttet seg til at sikringskapitalen på kr burde økes til å tåle ett års drift til løpende faste utgifter. Landsmøtet besluttet likevel at førsteprioritet i landsmøteperioden var å øke organisasjonens slagkraft ved å øke antallet ansatte hvis dette var mulig. Styret styrket egenkapitalen i 2012 med kr Styret viser til at ADHD Norge i 2013 har ekstraordinære lønnsutgifter i forhold til vedtatte stillingshjemler ved overlapping før Brita Drabitzius fratrer. I tillegg har ADHD Norge ekstraordinære utgifter ved rettssak angående adgang til militærtjeneste. Overskudd for 2012 vil derfor disponeres til drift i Fortsatt drift Styret mener at årsregnskapet viser et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, og gir grunnlag for fortsatt drift. 9 Arbeidsmiljø Samlet sykefravær har vært i underkant av 2 %. Styret mener at både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker. 9.1 Internkontroll Administrasjonen har i løpet av året arbeidet med et internkontrollprosjekt. Vi mener at forhold relatert til HMS er godt ivaretatt med de rutiner vi har i administrasjonen. Vi har også gjennomgått de arbeidsoppgavene administrasjonen utfører og sett på hvem som har ansvar for disse. Vi har videre vurdert sårbarhet ved eventuelle langtids sykefravær og hvem som kan overta ansvar for kritiske oppgaver. Dette arbeidet videreføres i 2013 og sees i sammenheng med fremtidig bemanningsplan. 10 Likestilling Organisasjonen hadde i ansatte, hvorav 4 kvinner og 4 menn. Styret besto av 7 faste medlemmer, 5 kvinner og 2 menn. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 17

18 11 Ytre miljø Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø. Lysaker, 31. desember 2012 / 22. mars

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer