Parkeringsregulering. nødvendig 01/ Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform"

Transkript

1 01/ Nr 1/2 Juni årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig

2 ikke mulig å benytte seg av easypark i deres kommune? EasyPark tilbyr mobile betalingsløsninger for alle og enhver enten man parkerer mye, middels eller lite bedrift eller privat. fordelene for kommunen er som følger: Koster ingenting å tilby EasyPark i deres kommune! Minimal jobb å komme i gang (maks en dag!) Besparelser i tid og penger vedr håndtering og telling av mynt da det blir mindre av dette Mindre risiko for innbrudd og hærverk på automatene pga mindre mynt Full kontroll over alle parkeringer som blir foretatt til enhver tid brukes til å analysere p-mønstret i kommunen (hvor mye parkerer folk hvor og når?) Øker betalingsvilligheten/inntektene for kommunen Øker kundetilfredsheten betraktelig blant brukerne (96% kundetilfredshet blant EasyPark brukerne) Miljøvennlig i forhold til tradisjonell parkering strøm, hærverk på automat, henting av mynt, etc. henting Et perfekt av mynt, alternativ/supplement etc.. til oppgradering av kortterminaler! For spørsmål eller en uforpliktende samtale, kontakt Erik Oskar Audunhus på eller på mail: 2 FAKTOR:P

3 LEDER Agurknytt > Overskriften er inspirert av årstiden og alle journalistene som skriver, ganske unyansert, om parkering sommerstid når de mangler annet stoff. Prosessen med ny parkeringsordning i Samferdselsdepartementets arbeidsgruppe er nå inne i sin foreløpige sluttfase. Vi skulle avsluttet arbeidet i arbeidsgruppen etter siste møte 27. mai, men skal fortsette litt utover høsten. Norpark skal delta i nye møter i Samferdselsdept i juni og august. En ny forskrift holder på å ta form og grovskissen til nytt regelverk ble presentert på maimøtet. Skissen blir behandlet på Norparks styremøte i juni og vi vil finne en egnet måte å presentere hovedpunktene på for medlemmene. Vi har tidligere i år gjennomført to vellykkede workshops om den nye parkeringsordningen. Norpark har deltatt i alle 13 heldagsmøtene som til nå har vært avviklet i arbeidsgruppen. Arbeidet har vært krevende, men utfallet er svært viktig for bransjen. Det samme engasjementet i ny p-ordning har vi så langt dessverre ikke sett fra KS side. Kommunenes Sentralforbrund har etter min mening ikke prioritert dette arbeidet slik det burde vært gjort. Dette kan få konsekvenser for mange av våre medlemmer og ikke minst de kommunene som ikke er medlemmer i Norpark. Etter påtrykk fra foreningen og på initiativ fra flere kommuner vil KS Bedrift innen 1. august lage en konsekvensutredning av selskapsform for kommuner; dette tiltaket setter vi pris på og ser fram til resultatet av. Avslutningsfasen i arbeidet med ny p-ordning har også avslørt en mangel som Norpark må ta sin del av ansvaret for: Statistikkmaterialet vårt står det dårlig til med. Vi har blant annet ikke oversikt over antall HC-plasser, omfanget av elbil-plasser, antall opptillingsplasser for vilkårsparkering for allmennheten med og uten avgift o s v. Mangelen gjelder både innenfor og utenfor medlemsmassen i Norpark. Vi har dårligere oversikt enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Her må foreningen og alle medlemmene ta et krafttak sammen. Uten slike fakta får ikke våre argumenter i diskusjonene om ny p-ordning den slagkraften de skulle hatt. Den dagen dette skrives ble trafikkbetjenter tatt ut i streik i flere kommuner. Jeg har allerede lest de første avisinnleggene der publikum jubler over utsiktene til å slippe p-vakter i en kortere eller lengre periode. Jeg tror jeg pipa får en annen lyd hos bilistene når de muligens opplever problemer med trafikk og fremkommelighet som en konsekvens av at trafikkbetjentene ikke er på plass i bytrafikken. Det er lov å håpe at i hvert fall noen av bilistene får et mer nyansert syn på vår bransje etter en streik. Kommunene som blir berørt av streik oppfordres til å evaluere følgene av streiken. Etter sommeren går tiden fort mot parkeringskonferansen i Kristiansand. Jeg har tro på at årets p-konferanse får mange deltagere og et interessant opplegg faglig og sosialt. Vi sees i Kristiansand i september! Jeg ønsker alle medlemmer en riktig god sommer! Pål Gleditsch, styreleder INNHOLD: 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Utgiver: Ansvarlig redaktør: Egil Østvik E-post: Adresse: NORPARK Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Tlf Org.nr.: MVA ISSN: Redaksjonssekretær: Unni Husum-Hogseth E-post: Redaksjonskomité: Gorm Carlsen Atle Rønning Stoff kan benyttes fritt mot å oppgi kilde. Trykk: Rolf Ottesen, Oslo Opplag: 850 Design: PLAY Reklamebyrå Layout/Sats: Goffin Reklame, Drøbak E-post: FAKTOR:P 3

4 INNLEGG Privat håndheving av forbud i et samfunnsperspektiv > Nytt regelverk skal sikre likestilling mellom kommuner og private selskaper Nytt regelverk skal sikre likestilling mellom kommuner og private selskaper når det gjelder rammevilkår og virkemidler for utøvelse av forretningsvirksomheten vilkårsparkering. Gorm Carlsen Asplan Viak AS, E-post: I dag pågår grensedragningen mot det såkalte gebyrområdet, som ikke omfattes av omleggingen. Selv om gebyrordningen ikke omfattes, inneholder vilkårsparkeringen elementer som har noen av de samme virkemidlene. Over tid er det også etablert ordninger på privat side, utenfor regelverket, som innebærer at private selskaper synes å ha tiltatt seg noe som ligner på gebyrmyndighet, men regulert med private skilt. Debatten om hvor langt man skal gå når det gjelder å overføre myndighet til private er sterkt påvirket av praktiske omstendigheter, og det faktum at i særdeleshet politiet og enkelte kommuner har sviktet i sin oppgave som myndighetsutøver. Slik sett kan det da kanskje være nyttig å gjøre seg noen alternative betraktninger omkring denne tross alt litt uvanlige måten å organisere et samfunnsområde på. Historikk: Veinett for gående, syklende og kjørende har gjennom årene vært etablert under bestemte rammevilkår og forutsetninger, hvorav betingelsene for bruken av anleggene, også kalt trafikkreglene har vært sentrale. Det ligger bestemte forutsetninger og betingelser for vegbrukerens adferd til grunn når fysiske planer for infrastrukturen utformes og vedtas/ godkjennes av myndighetene. I dette ligger det også en forutsetning om 4 FAKTOR:P at bestemte samfunnsinstitusjoner ivaretar at betingelsene for bruken av den offentlig tilgjengelige infrastrukturen overholdes, og ellers er forsvarlig osv. Ansvaret ivaretas blant annet ved at brukerne ilegges straff eller straffelignende reaksjoner ved overtredelse, noe som nok er noe av det minst private man i samfunnssammenheng kan tenke seg. Over tid har i særdeleshet politiet forsømt seg i forhold til å ivareta myndighetsansvaret innen parkering, og staten har unnlatt å justere regelverket, slik at andre offentlige myndigheter for eksempel andre statlige organer eller kommunene ikke har kunnet innta en mer aktiv rolle. Det som har skjedd er da at private parkeringsselskap etter beste evne forsøker å fylle dette rommet som staten har etterlatt seg ved ikke å fylle sin rolle. De private selskapene har også annektert straffefunksjonen, og fått aksept for dette, noe som jo er vanlig i Europa, men som i seg selv godt kan diskuteres. En såpass aktiv bruk av straffelignende virkemidler i forretningsøyemed, er nokså ukjent fra andre deler av næringslivet, noe jeg kommer tilbake til. Det er vel i dette skjæringspunktet mellom noen viktige samfunnsmessige forutsetninger og konsekvensene av statlig unnfallenhet at departementet og politidirektoratet for tiden manøvrerer i diskusjonen om definisjonen av vilkårsparkering. Andre samfunnsområder: På de fleste andre samfunnsområder er regelverket basert på at sikker bruk av infrastrukturen ivaretas uten vesentlig inngripen eller håndheving fra det offentliges side. Et eksempel kan være elektriske anlegg. De har stor samfunnsmessig og økonomisk betydning, og har stort potensial for ulykker og personskader. Det er avgjørende for hele den offentlige infrastrukturen at de private delene fungerer etter hensikten. Antallet ulykker og skader i forbindelse med bruk av anleggene er imidlertid små. Ulykker som skjer blir gjenstand for nøye gransking av den del av infrastrukturen som evt. har sviktet. Brukeren er i utgangspunktet ansett for skyldfri så sant han eller hun ikke har tuklet med det elektriske utstyret eller selve strømanlegget. Skulle systemet i parkeringssektoren overføres på denne sektoren, må du se for deg at politiet og kommunen kontrollerer din daglige bruk av stikkontakter og elektrisk utstyr. Altså helt utenkelig! På andre samfunnsområder der det er knyttet private anlegg til offentlig infrastruktur, er det altså krav til infrastrukturen som gjør håndheving ut over sporadisk kontroll av selve anleggene helt overflødig. Det er altså systemet innen trafikk og parkering som her er atypisk. Systemet har kompliserte regler som brukeren må forholde seg til, og er bygget på strafferettslige prinsipper. I utgangspunktet har man ikke tiltenkt systemet noen forretningsmessige aspekter. Departementet har antydet at området som ønskes regulert privat, også må tilrettelegges for dette reint fysisk. Dette kravet må trolig sees også i dette perspektivet. Utviklingen av et marked innenfor dette strafferettsdominerte området fører sannsynligvis til at det på enkelte områder trolig blir problematisk å videreføre et rent håndhevingsregime.

5 INNLEGG Departementets krav synes å medføre at områdene må utformes slik at håndheving blir mindre nødvendig. Sikkerhet, avvikling og miljø må i større grad ivaretas gjennom gode fysiske løsninger. Kan ikke slike etableres, -må det fortsatt være en offentlig oppgave å ivareta myndighetsutøvelsen. Dette betyr at omlegging til privatrettslig regulering i enkelte områder ikke bare handler om å bytte skilt, men en helt ny gjennomgang av trafikksystemet innenfor området, og enkelte ganger må det sannsynligvis investeres betydelige summer i omlegginger. Dette kan man være uenig i, men det er utvilsomt en logisk sammenheng her, og virksomhetene genererer inntekter som nok kan forsvare at det legges noe mer i tilrettelegging. Vilkårsparkering og håndheving Man har kommet til et klart standpunkt om at vilkårsparkering utenfor enerettsområdet i prinsippet kan drives som før både av kommunale og private aktører, og derved stadfestet at straffelignende tiltak som kontrollavgifter og kommunale tilleggsavgifter er kurante virkemidler i forretningsøyemed. Man åpner for å tillate skilting som inkluderer områder med forskjellige trafikale funksjoner innenfor vilkårsparkeringen, eksempelvis ved å tillate soneskilt der parkering utenfor oppmerket plass eller med særskilt parkeringstillatelse blir forbudt. Man ønsker imidlertid ikke å definere vilkårsparkeringen slik at den tillater privat håndheving der myndighetsutøvelse i forhold til trafikkreglene, og derved samfunnet, -er hensikten. Det er altså ikke kompetansen som er avgjørende, men hensikten, og på vegne av hvem man opptrer når man håndhever. Det er i den sammenheng viktig å minne om at kommunale virksomheter som driver vilkårsparkering utenfor enerettsområdet ikke gjør dette på vegne av samfunnet, men for kommunen som deltaker i næringsvirksomhet. Det er ingen prinsipiell forskjell, selv om kommunene ofte betjener et mer politisk marked enn det de private selskapene gjør. Hvor går man videre? Gebyrordningen ligger utenfor mandatet for regelendringene, og gitt at definisjon av vilkårsparkering blir som signalisert, vil en være henvist til å organisere trafikk og skilting slik at man minimaliserer behovet for skiltet stanseforbud på private områder. Man må også tilstrebe et trafikksystem der man ikke må forutsette at håndheving av trafikkreglenes forbud alltid er nødvendig for å opprettholde trafikksikkerheten. Etter min oppfatning er skillet mellom vilkårsparkeringen og gebyrområdet logisk. Det er gode argumenter for at ivaretakelse av sikkerhet og fremkommelighet i vegnett åpent for allmennheten skal ivaretas av det offentlige. Jeg har da ikke tatt standpunkt til om private selskaper rent praktisk kan påta seg oppgavene. Akkurat som man krever at kommunene skiller myndighetsutøvelsen og forretningsdriften, må dette også gjelde private eiere og parkeringsselskaper. Skillet mellom myndighetsutøvelse og forretningsdrift forvinner ikke bare ved å skifte ut skiltene. Det reelle innholdet er det samme. Man bør derfor i framtiden unngå at eksempelvis sykehus, havnevesen og flyplasser samler forretningsdrift og reguleringer som reelt sett innebærer myndighetsutøvelse på vegnett åpent for allmenn ferdsel i samme kontrakt. Ny parkeringsordning bør trolig følges opp med en utredning av om kommunene kan kjøpe håndhevingstjenester innenfor gebyrområdet fra private selskaper med konsesjon. Dette involverer etter min oppfatning en rekke spørsmål som jeg ikke kommer nærmere inn på her, men man må både ivarerta samfunnshensyn og hensyn til praktisk gjennomførbarhet. Man kan åpenbart komme fram til alternative konklusjoner også på dette området. Uansett er det trolig fornuftig at de nye reglene for vilkårsparkering vil innebære en gjennomgang av trafikksystemet innenfor enkelte privat skiltede områder. Etter min oppfatning er det, ønskelig å etablere et system hvor infrastrukturen kan fungere godt med et betraktelig mindre behov for gebyrhåndheving enn i dag. Dette gjelder særlig når virksomheten er del av privat næringsvirksomhet, men prinsipielt, og fra et kundeperspektiv gjelder det også for offentlige områder. Offentlig eller privat regulering? FAKTOR:P 5

6 INNLEGG Frister og forhøyelse > Bør saksbehandlere være snille og greie i vurdering av frister for å klage og frister for innbetaling? Klagefrister og forhøyelse av gebyr og tilleggsavgift ved for sen betaling kan gi noen utfordringer for saksbehandlingen. Sekretariatet får jevnlig spørsmål om tolking av parkeringsbestemmelsene. Noen har generell interesse og er lagt ut på hjemmesidene. Egil Østvik Daglig leder, Norpark. E-post: Her er et spørsmål som leserne av Faktor:P kan ha interesse av. Det lød slik: «Jeg har et spørsmål til deg. Vi har undersøkt litt vedrørende praksis knyttet til forhøyelse av gebyrer og anmerkninger og praksis vedrørende opprettholdelse eller sletting av denne. Det som blir sagt er at mange kommuner sletter forhøyelsen så sant vedkommende lover å betale det opprinnelige gebyret/anmerkningen så snart som mulig. Jeg hadde vel trodd at man burde være konsekvent i å opprettholde forhøyelsen ut fra at manglende innbetaling krever ekstra saksbehandling. Hva mener du om dette?» Jeg uttalte meg da slik: «Dette beror selvsagt på et skjønn. Min oppfatning er at man må utvise et visst romslig skjønn, men det er grunn til å peke på at reglene er laget slik fordi kommunen ikke kan kreve inkassogebyrer. Motivene til dette er selvsagt at man på samme måte som mange andre kommunale gebyrer skal ha dekning for sine ekstrakostnader med behandlingen av spørsmålet. Dersom man mottar betaling etter en enkel purring, bør det derfor kunne ettergis. Om man får videre oppfølging mener jeg gebyret (forhøyelsen) bør kreves inn. Min oppfatning er at forhøyelsen er et lovlig ilagt gebyr og at ettergivelse har et aspekt i forhold til både kommuneøkonomi og reglene om usaklig forskjellsbehandling. 6 FAKTOR:P Det bør derfor avklares og om tjenestemannen har fullmakt til å ettergi. Det er tvilsomt om det er en direkte hjemmel til ettergivelse og det må derfor på samme måte som andre kommunale avgifter/gebyrer bero på et forvaltningsmessig skjønn på samme måte som ved andre avgifter om man kan/bør ettergi.» Saken har en prinsipiell side og det bør vurderes en lik praksis i disse tilfeller. Et annet interessant spørsmål er da også om man setter en ny grense for når man skal akseptere ettergivelse av forhøyelsen og om denne er begrunnet. Hva blir den saklige grense for saksbehandler og kan man nærme seg en grense for en lokal forskrift. I alle fall oppleves det for meg at det er stor forskjell mellom kommunene i hvordan man behandler dette. Det synes lite rettferdig overfor forbrukerne. Spørsmål om hvordan man beregner klagefrist har det samme problem. Her er det klart at mange er svært rimelige i å akseptere at klager er for sent fremsatt uten at det får noen virkning. Reglene er egentlig ganske klare. Klager har en frist på 3 uker fra vedtaket er mottatt til man skal sende en klage. Det må selvsagt legges et visst slingringsmonn for at postgangen er sen, men Posten har en garanti på leveranse som man må ta utgangspunkt i. I henhold til rettspraksis er det klageren som anfører at man ikke har blitt kjent med avslaget, som har bevisbyrden for at han ikke har mottatt underretning. Det er altså ikke nok å hevde at man ikke har mottatt underretning. Ved vurderingen må man foreta de vanlige bevismessige vurderinger om man kan «feste lit» til forklaringen. Det kan selvsagt være fristende å være «snill», men også her kommer de vanlige regler om saklig behandling inn. Usaklig forskjellsbehandling er det vanskelig å forsvare.

7 innlegg Arbeidet med ny parkeringsordning L De fleste offentlige parkeringsselskaper i Norge er i dag organisert i én enhet innenfor den enkelte kommuneorganisasjon. Den vanligst organisasjonsformen er innenfor den tradisjonelle etatsmodellen, men i de senere år har flere valgt kommunalt foretak (KF) eller kommunalt eid aksjeselskap som modell. Tore Bentzen, Tromsø Parkering KF E-post: I forbindelse med arbeidet med ny parkeringsordning, er det flere selskaper som ser at forslaget til nytt regelverk ikke uten videre passer med den organisasjonsformen flere av selskapene har i dag. For det første synes det klart at kommunenes myndighetsområde vil bli betydelig begrenset i forhold til dagens. Dette innebærer at en stor del av det parkeringsarealet kommunene nå har «enerett» på i forhold til håndheving, vil konkurranseutsettes. De kommunene som ønsker det, vil altså i fremtiden konkurrere på rent kommersielle vilkår med private aktører. Nå er ikke denne problemstillingen ny for offentlig sektor. I løpet av de siste 5-10 årene har en rekke oppgaver som tradisjonelt har blitt utført av det offentlige alene, blitt åpnet for også private aktører. Driftsoppgaver både innenfor renovasjon, vann og avløp, helsetjeneste og byggforvaltning er eksempler på dette. Det er i denne sammenheng viktig å presisere at som offentlig parkeringsselskap, så har vi ingen motforestillinger mot denne konkurranseutsettingen. Vår oppgave i forbindelse med parkeringshåndhevingen er å bedre trafikksikkerheten, fremkommelighet og miljø til beste for innbyggerne. Hvis en konkurranseutsetting bidrar til et skjerpet fokus på disse kjerneoppgavene, så hilser vi den nye ordningen velkommen. Det er likevel ikke til å legge skjul på at deler av det offentlige har en beslutningsstruktur som gjør at vi i enkelte tilfeller ikke kan tilpasse oss markedets vekslende rammebetingelser like raskt som våre private kolleger. I og med at arbeidet med ny parkeringsordning har som en av sine målsettinger å avdekke og forhindre konkurranseulikheter mellom offentlige og private aktører, er det viktig at de offentlige aktørene i bransjen har en strømlinjeformet og fleksibel organisasjon den dagen den nye parkeringsordningen trer i kraft. Som en følge av dette har noen av «de store» offentlige parkeringsselskapene i Norge kommet sammen for å diskutere hvilke organisasjonsformer som best kan tilpasses den nye ordningen, og hvilket handlingsrom som er mulig. Ett utgangspunkt som allerede synes klart i forhold til dette, er at Samferdselsdepartementet mener at kommuner som ønsker å drive parkeringsvirksomhet utenfor myndighetsområdet, må skille denne virksomheten ut i et eget rettsubjekt (aksjeselskap). Vi er imidlertid oppmerksom på at det er en del «upløyd mark» innenfor dette området i vår bransje, og at de juridiske fallgruvene kan være mange. I og med at mange kommuner i disse dager planlegger nye organisasjonsformer, ønsker vi å gjøre dette riktig fra første dag i den forstand at selskapsdannelsene er formelt korrekt i forhold til nasjonal og internasjonal konkurranselovgiving. Dagens spissfindighet: Da det her gjelder et meget komplekst regelverk som skal tilpasses overordende offentlige rammebetingelser, har denne sammenslutningen av offentlige selskaper bedt KS Bedrift om rådgiving på en del konkrete problemstillinger i forhold til mulige selskapsformer. Vi vet at KS Bedrift har den nødvendige spisskompetansen både når det gjelder jussen og kommunestrukturen. Arbeidet har så vidt kommet i gang, så vi har ennå ikke noe skisse hvordan dette vil se ut til slutt, men i stikkordsform har vi bedt om en utredning/betenkning omkring områdene eiendomsforhold (til selskaper og infrastruktur), egenregi, konkurranseutsatt virksomhet, kryssubsidiering samt forslag til ulike organisasjonsmodeller. KS Bedrift har startet arbeidet med denne bestillingen, og lovet en tilbakemelding på de forespurte problemstillingene før sommerferien. Når disse foreligger håper vi å kunne få en bred debatt blant de offentlige parkeringsselskapene slik at man kan få en mest mulig ensartet og konsistent parkeringshåndhevelse i hele landet til beste for alle. Departementet signaliserer at enerettsområdet blir definert som: Offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt. «Den hvit P» vil være et offentlig trafikkskilt. Altså vil all privat vilkårsparkering opphøre å eksistere, fordi den pr. definisjon vil inngå i enerettsområdet (OBS!). Kanskje et behov for en ørliten departemental presisering med unntak for dette skiltet? FAKTOR:P 7

8 8 FAKTOR:P

9 INNLEGG Privatrettslig parkeringshåndheving > Kan eier ha ansvar for annen førers parkering? L Den 16. mai 2008 ble det avsagt en nyskapende dom i Oslo tingrett. Denne avgjørelsen er senere fulgt opp ved dom i Oslo Forliksråd 10. september Elin C. Greiff Parkeringsklagenemnda, e-post: Saken for tingretten gjaldt en kontrollavgift som var utstedt til en bil som var utleid fra et bilutleieselskap til en person som leide bilen for at den skulle benyttes av flere ansatte i hans firma. Retten måtte således ta stilling til både spørsmålet om forholdet mellom utleiefirmaet og leietaker og mellom leietaker og hans ansatte. Retten la til grunn at det avgjørende i saken måtte være om bilutleieselskapet hadde vært ansvarlig for å betale kontrollavgiften dersom bilen ikke hadde vært utleid, altså om den ble benyttet av ansatte i selskapet selv. Retten fant at et selskap som sådan i utgangspunktet ikke kan være fører av en bil i ordets rette forstand. Retten fant imidlertid at det måtte legges til grunn et utvidet førerbegrep når bileier er et selskap, slik at selskapet må anses som fører når bilen blir benyttet av ansatte i arbeidstiden under utførelse av arbeid. Retten la derfor til grunn at bilutleiefirmaet ville ha vært ansvarlig dersom bilen ikke var utleid. Retten la på denne bakgrunn til grunn at leietaker også var ansvarlig for betaling av kontrollavgiften selv om noen andre i firmaet hans var reell fører av bilen da kontrollavgiften ble ilagt. Dette ble begrunnet med at han gjennom leiekontrakten hadde påtatt seg ansvaret for alle forhold som utleiefirmaet selv ville ha vært ansvarlig for dersom bilen ikke var utleid. Retten tok ikke stilling til om bilutleiefirmaet ville ha vært ansvarlig for kontrollavgifter påført av leietakere, da dette ikke var avgjørende i saken. På bakgrunn av denne dommen kan man legge til grunn at et selskap som står som eier av en bil vil være ansvarlig for kontrollavgifter som pådras når bilen blir ført av en av selskapets ansatte i dets tjeneste. Oslo Forliksråds dom av 10. september 2009 følger opp dette standpunktet. Denne saken gjaldt krav mot et selskap som eide en bil som hadde blitt ilagt flere kontrollavgifter. Parkeringsselskapet anførte at bileier pliktet å forvisse seg om at den som benytter bilen fyller vilkårene for å føre den, jfr. vegtrafikkloven 17. Selskapet som kravet var rettet mot anførte at det var fire personer i selskapet som hadde tilgang til bilen og at selskapets representant ikke kunne erindre hvem som hadde disponert bilen på det aktuelle tidspunkt. Forliksrådet la til grunn at førerbegrepet må tolkes annerledes når det er et selskap som er eier av bilen enn når det er en privatperson. Forliksrådet la til grunn at selskapets må identifiseres med personer som opptrer på vegne av selskapet, typisk selskapets ansatte, slik at selskapet dermed anses som fører og derfor blir ansvarlig for de ilagte kontrollavgiftene. Det foreligger etter dette to avgjørelser som bekrefter det samme rettslige standpunkt, og de private parkeringsselskaper kan derfor innrette sin klagebehandling i henhold til dette, i hvert fall inntil det eventuelt skulle komme en avgjørelse fra en rettsinstans av høyere rang (lagmannsrett eller Høyesterett) som kommer til motsatt avgjørelse. Er eier av motorvognen et selskap kan selskapet altså anses som fører dersom bilen ble parkert av noen i selskapets tjeneste. Samferdselsdepartementets arbeidsgruppe L Arbeidet i departementets gruppe går sin gang. Til nå har arbeidsgruppen vært et «lukket forum» og mange av våre lesere kan være usikre på hva som foregår bak de alvorlige vegger. Redaksjonen vil med dette skape mer åpenhet. Her presenterer vi deltakerne i gruppen. Arbeidsgruppen var stilt i utsikt av arbeidet skulle være sluttført 1. juni. Slik blir det ikke! Arbeidet viser seg mer omfattende enn man i departementet hadde sett for seg og er nå utvidet med to nye møter ett til sommeren og ett i august. Da tror vi de fleste i gruppen er mer enn fornøyd etter 14 heldagsmøter over en periode på 12 måneder (inkludert sommerferie!). FAKTOR:P 9

10 MILJØ Luftforurensing > Kaldt, stabilt vintervær gav ekstrem luftforurensing i Bergensdalen vinteren 2009/2010 Mot slutten av desember 2009 kjølte høytrykk ned bakken og skapte bakkenær vinterinversjon. Lokket bygde seg opp dag for dag, og hindret både vertikal og horisontal utlufting med den følge at store befolkningsgrupper opplevde helseplager relatert til luftforurensning. Arne K. Riise, Bergen Parkering KF E-post: Forholdene varte hele januar 2010, og førte til svært store overskridelser av nitrogendioksid i forhold til kravet i forurensningsforskriften. I 2008 ble det for første gang registrert 1 overskridelse ved Danmarksplass, mens det i 2009 ble registrert 17 overskridelser ved Danmarksplass og 2 overskridelser ved Rådhuset i Bergen sentrum. Overskridelsene som det her siktes til er i kategorien Svært forurenset > 200 μg/m³. De alvorligste effektene av eksponering for NO² er nedsatt lungefunksjon og økt mottakelighet for luftveisinfeksjoner. Økte konsentrasjoner eller forlenget tidsrom for eksponering av NO2 øker forekomsten av både akutte og kroniske luftveissykdommer. De mest følsomme gruppene er astmatikere og barn. Betegnelsene på varslingsklasser for NO2, timesmiddel μg/m³ luft inndeles i fire kategorier: Lite forurenset < 100 μg/m³ Noe forurenset μg/m³ Mye forurenset μg/m³ Svært forurenset > 200 μg/m³ På bakgrunn av disse overskridelsene innførte byrådet radikale tiltak for å redusere biltrafikken til Bergen sentrum. All gateparkering ble forbudt og kapasiteten i våre fire parkeringshus ble redusert med opp til 50 %. Det ble samtidig satt opp gratis ekspressbusser fra ulike bydelssentra, som tildels fikk egne kollektivfelt inn til sentrum. Forbud mot gateparkering førte til mange henvendelser fra håndverkere og andre med åpenbare transportbehov. I den situasjonen ble vi tvunget til å utvise skjønn, utover de vanlige normene. Datokjøring, som gir anledning til å benytte privatbiler kun annen hver dag, ble også innført. Dette var trolig det enkelttiltaket som hadde størst effekt på biltrafikken. Tabellen nedenfor viser dominerende kilder til luftforurensningen i Bergen. Det er imidlertid ikke slik at dominerende utslippskilde behøver å være årsak til høye forurensningskonsentrasjoner. Høye konsentrasjoner oppstår ved konsentrerte utslipp under klimatiske betingelser som gir liten luftutskiftning, slik situasjonen har vært i vinter. Utslipp i Bergen fordelt på kilde Komponent Kilde % - andel Nitrogenoksid (NOx) Personbiler 30,0 % Andre lette kjøretøy 7,0 % Tunge kjøretøyer 34,0 % Skip og båter, havn 9,5 % Diverse små kilder 19,5 % Det ble i vinter også iverksatt tiltak for å begrense forurensning fra skip som ligger til kai på vågen. Siden de fleste av oss er opptatt miljøet, og har forståelse for at denne typen luftforurensning skaper helseproblemer, var vårt arbeid mulig å gjennomføre uten store protester. 10 FAKTOR:P

11 INTERNASJONALE NYHETER Intertraffic i Amsterdam Intertraffic fant sted siste uken før påske 2010 med over 800 utstillere fra mer enn 40 land. Nesten alle topp 50 globale konsern var til stede og viste frem de siste av trender og utvikling innen parkering, infrastruktur, trafikk, og miljø. Bente Lindberg Avinor, e-post: Intertraffic er et av de de viktigste og største møtesteder for parkering i Europa. I tillegg til å være en ustilling, er det et godt møtested mellom de som kjøper/vurderer kjøp av utstyr; kommuner, driftselskaper, konsulenter og andre. Avinor var til stede denne gang, spesielt med tanke på kommende rammeavtaler for kjøp av parkeringsteknisk utstyr. For oss var det viktig å komme i dialog med reelle og potensielle leverandører på markedet i Norge og se hva slags trender og aktuelle endringer som gjøres på utstyret. Dette er et sted hvor de med teknisk innsikt kan få utfolde sine interesser. For oss er det vel så viktig å vurdere hva slags løsninger som tilbys i forhold til nyskapende og gode løsninger for sluttbruker, samt i forhold til management biten; rapporter, analyser osv. Når det gjelder utstyr med bom er det pt to leverandører i Norge; Skidata (Swarco) og Sceidt&Bachman (Proxell). Det er også andre som ønsker seg inn på dette markedet. Den viktigste endringen vi kunne se hos disse var en videreutvikling av datavarehus-løsning. Datavarehus omformer lagret data til å gi et godt informasjonsgrunnlag til bedriftens ledelse og andre beslutningstakere. Dette kan være løsninger som Balanced Scorecard, analytisk CRM, ABC/ABM og et sett av ulike rapporteringsløsninger for alle områdene i virksomheten. Man tar med andre ord i bruk kunde- og annen informasjon som allerede ligger i systemene og gjør det til bruk for bedre p-drift. Det er riktignok ulik fremdrift hos de ulike leverandørene. Vi kunne se leverandører som er kommet et godt stykke på vei hva gjelder verktøy for en offensiv parkeringsdrift. Med det tenker vi særlig på rapportbiten, stattistikk, prognosstisering av priser. En av leverandørene kunne sågar tilby et prisverktøy hvor prisene settes etter etterspørsel slik som for eksempel flyselskap og hotell benytter. Videre kunne de tilby store digitale skilt som kommuniserer dette med kunden på en enkel måte. Man kombinerer også løsninger for 3dje part, gjennom å tilby løsninger for fast og digital reklame på utstyret. Vi møtte noen leverandører av Pay&Dispaly-automater på det norske markedet; Cale, Ticketline (Autodata) og Nortronic. Utsyret er i endring på flere måter. Vi ser en utvikling mot bruk av digitale automater, til dels ved bruk av berøring for å få frem de ulike funksjonene. Disse automatene er i værharde Norge utsatt for ulikt klima. Leverandørene mener å ta høyde for det i sin utvikling. Vi synes også at designet på noen av automatene endres til det bedre. Pay&Display leverandørene jobber med at de kan koble seg opp mot brukers datavarhusløsning slik at all parkering kan integreres i størst mulig grad i samme verktøy. Vi hadde stor nytte av vårt besøk på Intertraffic. Vårt formål mht leverandører ble oppfylt, og vi benyttet messen som et treffpunkt for andre kontakter. Det er alltid viktig. Dette drar vi med oss i vårt videre arbeide. FAKTOR:P 11

12 INTERNASJONALE nyheter Parkeringskonferanse > Svepark arrangerte sin årlige konferanse i Göteborg mai L Parkeringskonferansen tok opp mange viktige spørsmål innen dagens parkeringsproblemer. Egil Østvik Daglig leder, Norpark. E-post: Konferansen ble åpnet av den nyvalgt styreleder i Svepark, Lennart Ahlquist og kommunefullmektigens ordfører i Gøteborg. Hvordan løse Göteborgs trafikkproblem? Transportpolitikken har gitt mindre trafikk i sentrum de siste 20 år. Framover vil kommunen styrke sentrum gjennom økning av antall beboere og nye arbeidsplasser. Kommunen skal iverksette mange tiltak for bedring av kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. Gjennom fysiske tiltak sparer man penger. Man har beregnet at kommunen får 40 kroner tilbake av hver investerte krone. Rusjtidsavgift skal innføres i Gøteborg. Reisetid for kollektivt må kunne konkurrere med biltrafikk. Hvordan løse Göteborgs parkeringsproblem? Trafikkplanen medfører at det må etableres mer parkering i sentrum. Det skal gjøres med fokus på tilgjengelighet, miljø og trafikksikkerhet. Hvorfor parkere på gater og i bakgårder når man har p-hus? Er bilen så vakker at den må stå til utstilling? Hvorfor benytte grønne områder til biler? Store arealer på kjøpesentre benyttes til biler. Dette er spørsmål man stiller seg i Gøteborg universelle, men her vil man forsøke å gjøre noe med det. Gjennom parkeringspolicy skal man få borgerne til å velge kollektivtrafikk. Byen skal være tilgjengelig for alle. P- hus aldri mer utnyttet enn 60 % og har potensial til å endre parkeringsstrukturen. I planen tar man utgangspunkt i at det skal være meter fra bolig til parkeringen, noe som skal oppfordre til bruk av kollektivtransport. Avgiftsparkeringen fungerer ikke fullt ut som reguleringsmiddel lenger, tidsbegrensninger må benyttes i større grad. Parkeringsavgiften i sentrum er dog ikke svært høy. Utvikling av parkeringsplanen innebærer nok at det vil bli dyrere å parkere også for å kunne bygge parkeringsanlegg. I Gøteborg har kommunen et eget parkeringsselskap som skal benyttes til å bygge slike anlegg. Parkeringshåndheving og parkeringskvalitet Hanne Tidemand fra København Parkering hadde som vanlig et engasjert innlegg. Hun er sjef for parkeringsvaktene i etaten. Hun påpekte at ingen betaler for parkering om det ikke er straff for ikke å betale. I København er det som i Norge en kommunal oppgave å straffe. Inntektene fra parkeringsbøtene er betydelige, like store som inntektene fra avgiftsparkeringen. De er derfor viktige for den kommunale økonomi. Inntektene fra bøtene har økt betydelig de siste år, men klageandelen er redusert. Fokus på verdien i stedet for regler. Ansvaret ligger på den enkelte. Hva skal være likt for at resten skal være forskjellig? Verdiene er: helhetssyn, åpenhet og tillit. Alle medarbeidere er en del av gjennomføring av parkeringspolitikken. Vakten en minst like viktig del som sjefene. Gjennom stort fokus på bra kundebehandling har voldsepisodene sunket de siste år. Voldsstatistikken viser at 65 tilfeller i 2002 er sunket til under 30 i Parkeringsvaktene får utdannelse i språk, handling (reagere), mental forberedelse og forhandlingsteknikk til sammen mer enn en uke. Etterutdanning 5 uker pr år. Parking Award Nick Lester, president i EPA, delte ut European Standard Parking Award til Galleria I Stockholm. Kamera i uniformslue Som omtalt i Faktor:P tidligere er overvåkning med kamera i uniformsluen innført i London. Også i Malmø har man innført slik overvåkning. Erfaringene ble presentert på konferansen. 12 FAKTOR:P

13 INTERNASJONALE nyheter I Bromley i London har voldelige episoder sunket med mer enn 40 % etter innføring av slik kameraovervåkning. Målet i Malmø er å virke avskrekkende, skape et tryggere arbeidsmiljø, ikke flere anmeldelser som skal ende med dom. Det er utprøvd flere forskjellige kameraløsninger. Utprøvningen er ikke ferdig, men de foreløpige resultater tyder på at dette virker avskrekkende. Kontrollavgift Hvordan behandler domstolene klager på kontrollavgift? Er de blitt strengere mot parkeringsselskapene? I Sverige (som ikke har noen klagenemnd) havner mange saker i domstolene, også kontrollavgifter på tomtmark. Kan vi se trender vi bør ta hensyn til i vår kontroll? Retten er klar på at av- og pålessing anses ikke som parkering og det er fullt tillatt å benytte reservert parkeringsplass til slik aktivitet. Ettersending av kontrollavgift aksepteres av domstolen kun om det er gitt muntlig orientering om at det har foregått en ulovlig parkering. Bilder blir i stadig større grad nødvendig, særlig fordi feilparkerere i stadig større grad benytter bilder for å motbevise ileggelsens riktighet. Bruk av sosiale medier Facebook, Twitter og andre medier benyttes i stadig økende grad av privatpersoner og bedrifter. Det ble tatt en gjennomgang av hvordan dette kan benyttes positivt for parkeringsbransjen og hvilke farer som kan lure. Man skal ikke bort i fra at flere vil på Facebook etter gjennomgangen. Kanskje bør medlemstjenesten til Norpark finne sted på Facebook? Fortsettes neste side FAKTOR:P 13

14 INTERNASJONALE nyheter Oppsummering Den årlige svenske parkeringskonferansen er blitt et viktig møtepunkt. Årets konferanse hadde flere deltakere enn noen gang hele 260 deltakere. Det faglige program var også svært nyttig. Fra Norge deltok 4 av styrets medlemmer og to personer fra Oslo. Andre norske representanter kan ha stor nytte av å delta. Neste års konferanse gjennomføres mai EMV-rapport avlevert > Norpark og Svepark har sluttført sitt arbeid med ny EMV-standard Under den svenske parkeringskonferansen i Gøteborg i mai 2010 ble rapporten om ny EMV-standard og effektene dette har får parkeringsindustrien i Norge overlevert til European Parking Association (EPA) sin ordfører, Nick Lester. Lester uttalte under overleveringen at arbeidet utført i forbindelse med innføring av ny EMV-standard antas å være det viktigste arbeid EPA noen gang har utført. Meget oppløftende for de to foreningene å få høre etter å ha tatt initiativ til arbeidet og også ha ledet arbeidet fram mot en rapport som nå er avgitt. Rapporten kan fås ved henvendelse til sekretariatet. EMV-rapport overleveres til EPA 14 FAKTOR:P

15 SWARCO NORGE AS PUNKTDETEKTERING I P-ANLEGG Punktdeteksjon er et enkelt P-tilvisningssystem som gir en umiddelbar visning til ledig P-plass og gir en optimalisering av P- anleggets områder. En klar fordel med slik P-tilvisning er redusert søketrafikk i P-anlegget, og ikke minst økt kundetilfredshet som kan gi grunnlag for økt betalingsvilje. Med SWARCO som systemleverandør og systemintegrator er du sikret en stabil og sikker funksjonalitet. Systemet kan være en del av et komplett P-system med SKIDATA løsning eller som et eget frittstående system i P-hus med eller uten billettautomater. FORDELER MED PUNKTDETEKSJON: Systemet gir full grafisk oversikt over P-anleggets etasjer og belagte P-plasser Oversikt over langtidsparkerende en fordel i P-områder med maks P-tid. Tellestatistikker og rapporter er optimalisert (eks. sone, parkeringsetasje, P-hus) Evaluering av belagte plasser per time i antall og prosent Evaluering av de mest populære P-plassene i P-huset / -området Enkel visning til eksempelvis handikapp plasser ved hjelp av integrerte LED-piler og LED-symboler Kan integreres med dynamiske piler som viser til ledige plasser i respektive P-områder. Kan integreres med dynamiske skilter som viser antall ledige plasser i gjeldende P-områder. Reservering av P-plasser / -områder ved blinkende røde LED Systemet krever svært lite vedlikehold For mer informasjon, kontakt SWARCO NORGE på telefon SWARCO NORGE AS, Brynsveien 12, 0667 OSLO, FAKTOR:P 15

16 INTERVJUET Olav Thon Gruppen: Parkeringsregulering nødvendig på kjøpesentre 16 FAKTOR:P

17 INTERVJUET > Olav Thon Gruppen har etablert et eget selskap til å drifte parkeringen på egne arealer. Olav Thon Gruppen er stor innen tilbudet av parkeringsplasser til allmennheten i Norge. Om lag parkeringsplasser disponeres av konsernet i mange forskjellige anlegg, inkludert kjøpesentre eid av Amfi Eiendom AS, et 100 % eid datterselskap. Også i Sverige har man store parkeringsanlegg. I Nordby ved Svinesund har man nær plasser. Tron Harald Bjerke Stilling: Direktør eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen Konsernet har et børsnotert eiendomsselskap og et selskap helt privateid av Olav Thon. Under det siste selskapet ligger hotellvirksomheten og eiendomsdriften. Faktor:P har møtt eiendomsdirektøren i gruppen, Tron Harald Bjerke, for å snakke om Olav Thon Gruppen sitt engasjement innen parkering. Olav Thon Gruppen har lenge drevet med parkering, sier Bjerke. Utleie av parkeringsplasser er en del av hele verdikjeden ved å eie eiendom. Ved de store anleggene har vi lenge benyttet oss av profesjonelle aktører, det være seg EuroPark, Q-Park eller kommuner. I Alta kommune har man et profesjonelt samarbeid med kommunen om byens største parkeringsanlegg som ligger i tilknytning til et nytt kjøpesenter, et Thon hotell og badeland kommunen bygger. Olav Thon Gruppen har 51 % eierandel av parkeringsanlegget, mens kommunen har 49 %. Ved stadige utvidelser og oppkjøp har vi fått stadig flere og større anlegg og vi fikk derfor et behov for å profesjonalisere parkeringsdriften, fortsetter Bjerke. Vårt eget eiendomsselskap var ikke egnet til å drifte alle de små anleggene vi hadde i vår portefølje. Derfor etablerte vi to selskaper, TimePark AS og TimePark Service AS. For å tilfredsstille kravene etter konkurranselover og skatteregler måtte man etablere to selskaper. kundene får tilgang til våre tjenester, var det viktigste elementet i å innføre parkeringsrestriksjoner, sier Bjerke. Når vi forsto at våre sentrale parkeringsanlegg ble benyttet til å ha gratisparkering under tak mens man var i Syden i 14 dager, forsto vi at vi måtte innføre regler. Vi ser også at reguleringsbehovet på sikt vil kunne medføre at det i større grad må innføres avgiftsparkering. Vi mener dette må gjøres ut fra våre reguleringsbehov, ikke fordi staten mener vi skal påtvinge kundene en «parkeringsskatt». Olav Thon Gruppen forstår også at de høye investeringer som ligger i å etablere parkeringsanlegg, som i økende grad blir i hus eller under bakken, vil føre til at bilførere må betale for parkeringen. Olav Thon Gruppen vil derfor kunne investere i parkeringsanlegg for å få inntjening på eiendommen gjennom avgiftsparkering, noe man også har gjort ved flere anledninger. Vi ser ikke at det et poeng for oss å tjene på kontrollvirksomheten og ser helst at det i framtiden blir slik at vi får selvkontrollerende systemer, gjerne mot betaling, som gir oss fornøyde kunder, avslutter Bjerke. Vi takker for oss og ser at Olav Thon Gruppen helt klart har noe nytt å tilføre parkeringsbransjen i Norge. Behovet for å regulere parkeringen i hoteller og kjøpesentre, slik at Tron Harald Bjerke (t.v.) i samtale med Egil Østvik FAKTOR:P 17

18 PARKERINGSKONFERANSEN 2010 Parkeringskonferansen Rica Dyreparken Hotel Påmelding kan skje via våre hjemmesider Påmeldingsfrist: 2. juli Norpark i samarbeid med Kristiansand Parkeringsselskap ønsker velkommen til den årlige parkeringskonferansen som går av stabelen september 2010 i Kristiansand. Det faglige og sosiale programmet som åpnes av Kristiansands ordfører onsdag kl 9 vil inneholde følgende: u Medarbeidertilfredshet redegjørelse om en undersøkelse. u EMV-standard i praksis hva er status? u Konkurranseutsetting av myndighetsutøvelsen erfaringer fra Stockholm. u Slik ser ny parkeringsordning ut. u HC-parkering universell utforming. Hvordan og konsekvensene for bransjen. u Konsekvensene for kommunene ved deltagelse i Parkeringsklagenemnda. u Ny betalingsteknologi: mobiltelefon, nummergjenkjenning m.m. u KS om organisasjonsspørsmålene. u Vold mot parkeringsvakter ny straffelov. Betydningen for offentlige og private vakter. u Et messetelt på hele 280 kvadratmeter for utstilling og matservering vil settes opp utenfor hotellet. Her vil utstillerne vise sine spennende produkter og løsninger under hele konferansen. Lunsj vil bli servert i teltets restaurant begge dager. 18 FAKTOR:P

19 PARKERINGSKONFERANSEN Rica Dyreparken Hotel er nærmeste nabo til Dyreparken i Kristiansand, og oppbygd etter temaet Noahs Ark. Hotellet har en unik beliggenhet helt nede i grashavet. Rom og fellesarealer er innredet med motiver og effekter fra dyrenes rike. Trådløst internett er tilgjengelig på hele hotellet uten ekstra kostnader. KONFERANSEAVGIFTER OG HOTELLPRISER: Deltageravgift: A-medlemmer kr 4500,- pr. deltager. B-medlemmer kr 6500,- pr. deltager, samt en utstilleravgift på kr 5000,- pr. medlemsbedrift. Totalpris for hotellopphold med tilslutningsdøgn fra 14. september og frem til utsjekk fredag 17. september vil være kr 3 390,- pr. deltager. Weekendtilbud: Hotellet har også laget et tilbud til de av deltagerne som evt. ønsker å bli helgen over og gjerne tilbringe den med familie/ venner i Kristiansand. Pris for overnatting inkl. frokost vil da være kr 925,- for enkeltrom og kr 1150,- for dobbeltrom pr. natt. SOSIALE ARRANGEMENTER: Onsdag 15. september 2010 Pølsefest i utstillingsteltet før det bærer av sted på Dyreparkrally! Det blir garantert spennende når gjestene kommer i nærkontakt med tigere, tarantella og kongeboa. Rallyet er i gang og sjåføren er en erfaren guide med kunnskap. Det blir garantert full fart på adrenalinet, og spenningen avtar ikke før det hele er over og man er trygt på plass til middag servert inne i Dyreparken. The Bjorvands gjør det herlig å være Beatlesfan. De spiller til dans og underholdning etter middag og de vil få oss tilbake til 60-tallet, og tilbake til musikken som da ble skapt. Det er bare å glede seg, et rocka Beatles-show går aldri av mote. The Bjorvands skal sørge for det. Påmeldingsfrist: fredag 2. juli For påmeldinger etter 2. juli vil det tilkomme et pristillegg på kr 1000,- pr. etteranmeldt deltager. For påmelding: logg deg inn på medlemssiden på Torsdag 16. september 2010 Du og jeg og vi to. Denne duoen bestående av Svein Lindland og Katrine Gundersen, har de siste tre årene reist rundt og underholdt med sitt humoristiske show som går under navnet du og jeg og vi to. Her er det sprell, sang og show garantert noe å trimme lattermusklene på. Vi kan love en særdeles hyggelig opplevelse. FAKTOR:P 19

20 PARKERINGSKLAGENEMNDA Prinsippavgjørelser fra nemnda Elin C. Greiff Parkeringsklagenemnda, e-post: PRINSIPPAVGJØRELSER L Sak nr: 4094 Saken gjelder: Billett ikke synlig. HC-parkering Kontrollavgift ilagt grunnet parkering på plass reservert for forflytningshemmede uten gyldig billett liggende godt synlig bak frontruten. Klager anfører at hun har parkeringstillatelse for forflytningshemmede og at hun hadde parkert på en plass hvor det kun var skiltet krav om å ha slik parkeringstillatelse for å kunne parkere der. Selskapet anfører at det også gjelder en plikt til å betale på denne plassen og at dette var tydelig skiltet i standardvilkårene ved automaten, som var like ved oppstillingsplassen klager parkerte på. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 27. august 2009 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at klager opptrådte som en normalt oppmerksom fører ved å parkere NEMNDAS ORGANISASJON Nemnda Leif N.Olsen, advokat, leder Michael Åsheim, advokat, nestleder Ole-Asbjørn Lie, Forbrukerrådet Rune Follvar, Q-Park AS Ranveig Tunaal, Trondheim Parkering KF Inger-Johanne Steinkjer, Romerike Parkering AS Styret Egil Østvik, Norpark, styreleder Ole-Asbjørn Lie, Forbrukerrådet, styremedlem bransjerepresentant, styremedlem Sekretariatet Elin Constance Greiff, sekretariatsleder/ advokat André Jansen, saksbehandler Inger-Susanne Kjærnet, saksbehandler Frøydis Gleditsch, saksbehandler Randi H. Gustad, sekretariatsmedarbeider/advokat 20 FAKTOR:P på den aktuelle oppstillingsplassen uten å løse billett. Nemnda la vekt på at selskapet har skiltet kravet om å ha parkeringstillatelse for forflytningshemmede særskilt på hver enkelt plass uten å skilte kravet om billett. Nemnda fant at klager derfor ikke hadde noen oppfordring til å undersøke de øvrige skiltene nærmere. Nemnda bemerket at begge vilkår burde ha vært skiltet når selskapet har valgt å skilte ett vilkår særskilt. Klager fikk på denne bakgrunn medhold. Vedtaket var enstemmig. L Sak nr: 4903 Saken gjelder: Billett ikke synlig. Betaling med mobilteleefon. Kontrollavgift ilagt grunnet parkering uten gyldig billett liggende godt synlig bak frontruten. Klager anfører at hun hadde betalt for parkeringen via mobiltelefon (EasyPark), men at hun ved en feil hadde tastet inn feil avdelingsnummer. Avdelingen hun hadde tastet inn ligger i Tønsberg og drives av samme parkeringsselskap. Taksten på dette området var høyere enn taksten hun skulle betale på området hun parkerte på. Selskapet anfører at klager ikke hadde gyldig betaling for parkering på området der bilen sto parkert, og at det må være klagers ansvar å betale for korrekt avdeling. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 16. november 2009 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at årsaken til at klager ikke hadde gyldig betaling for parkering på området var hennes egen tastefeil. Nemnda la til grunn at det må være klagers ansvar å sørge for å betale til korrekt avdeling, og at klager derfor hadde parkert i strid med standardvilkårene 3 ved ikke å ha betalt for parkeringen på korrekt avdeling. Klager fikk på denne bakgrunn ikke medhold. Vedtaket var enstemmig. L Sak nr: 5031 Saken gjelder: Billett ikke synlig. Kontrollavgift ilagt grunnet parkering uten gyldig billett liggende godt synlig bak frontruten. Klager anfører at kontrollavgiften ble ilagt mens han var i hotellresepsjonen for å hente parkeringstillatelse. Selskapet anfører at han burde ha løst billett på automaten for tiden han brukte på å hente billett i resepsjonen. Bilen ble observert i 3 minutter uten billett før kontrollavgiften ble ilagt. Det er fremlagt foto av skiltene hvor det fremgår at parkering på området kan skje ved fremleggelse av enten p-billett eller p-tillatelse. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 26. november 2009 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at klager ikke brukte mer enn rimelig tid på å hente p-tillatelsen. Nemnda la til grunn at billett og p-tillatelse var alternative måter å dokumentere rettmessigheten av parkeringen på, og at det derfor ikke kunne kreves at klager skulle løse billett for tiden det tok å hente parkeringstillatelse. Klager fikk på denne bakgrunn medhold. Vedtaket var enstemmig. L Sak nr: 4992 Saken gjelder: Ikke synlig p-tillatelse/ billett. Kontrollavgift ilagt grunnet parkering uten gyldig parkeringstillatelse liggende godt synlig bak frontruten. Klager anfører at p-tillatelsen må ha blåst ned da han lukket døra og at den hadde blitt liggende ved girspaken. Den aktuelle p-tillatelsen er påtrykket billett og deles ut for en enkeltstående parkering. Selskapet anfører at det ikke fantes noen billett eller p-tillatelse godt synlig bak frontruten og at klagen derfor burde ha blitt avvist av sekretariatet. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 26. november 2009 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at tilfellet måtte anses som en enkeltstående parkering og derfor behandles som parkering med ordinær avgiftsparkering. Standardvilkårenes bestemmelse om kontraktsparkering kommer derfor ikke til anvendelse. Nemnda fant det sannsynliggjort at billetten ikke hadde ligget godt synlig bak frontruten da kontrollavgiften ble ilagt, og at klager derfor hadde parkert i strid med standardvikårene 4. Klager fikk på denne bakgrunn ikke medhold. Vedtaket var enstemmig.

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering 032008 Nr 3 Desember 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering EFFEKTIV

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet Oppdragsrapport nr. 4-2007 Eivind Stø, Randi Lavik & Eivind Jacobsen Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet SIFO 2007

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Snart kommer reelle miljøvalg. Useriøst fra Frp og Høyre. side 4, 5, 6, 7, 8, 9. mai 2011. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI 4Nr mai 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Snart kommer reelle miljøvalg side 4, 5, 6, 7, 8, 9 Useriøst fra Frp og Høyre side 14-15 og 23 Lover og regler må følges innhold Vi

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler

MAGASINET. -Har lært meg å leve med konstante smerter LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Marion Kristensen (34): s. 4-5. Tid for søke Extra-midler MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 4-12. årgang 2013 Marion Kristensen (34): -Har lært meg å leve med konstante smerter s. 4-5 Tid for søke Extra-midler s. 8 Nytt fra retten

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer