Bruk av digitale kart fra NGU. Ane Bang-Kittilsen, NGU Geologi i miljø- og arealplanleggingen, 4. Juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av digitale kart fra NGU. Ane Bang-Kittilsen, NGU Geologi i miljø- og arealplanleggingen, 4. Juni 2009"

Transkript

1 Bruk av digitale kart fra NGU Ane Bang-Kittilsen, NGU Geologi i miljø- og arealplanleggingen, 4. Juni 2009

2 Geologisk mangfold kan avgrense eller gi muligheter for arealbruk

3 Målsetning NGU skal etablere, samordne, forvalte og formidle geologisk kunnskap ved hjelp av databaser og karttjenester på internett (www.ngu.no). Tjenestene skal tilpasses brukernes behov. (Strategisk mål )

4 Digitale kart fra NGU i GEOS Prioritert område for arbeid i databasene Nye produkter

5 Flere brukerundersøkelser Bruk og nytte av geologisk informasjon i planlegging Bruk og nytte av geologiske karttjenester Mål: Øke bruk av geologisk kunnskap

6 Nytt nettsted og nytt brukergrensesnitt for karttjenester i 2007

7 Kart som er lett å finne! Kart og data

8 og mer brukervennlige

9 med tilrettelagte kart Brønner og løsmassegeologi

10 lettere å finne fram Bruker web services fra Kartverket i våre tjenester for å få til gode og brukervennlige søk

11 Nasjonal skreddatabase: Steinsprang aktsomhethetskart (Skrednett)

12

13 Skrednett:

14 Hvor bør jeg (ikke) bore?

15 Kvikkleireskredet i Kattmarka, Namsos, Fredag 13 mars kl Løsmassedata

16 Tilgjengelige tjenester Karttjenester WMS (MapServer/ArcIMS) til bruk i eget GIS-verktøy eller Innsynstjenester Innsynstjenester ESRI ArcIMS + javascript, Web services fra Statens kartverk Nedlastingstjenester Nye utvikles 2009/2010 Katalogtjenester (metadata)

17 Fra partsavtalen med Norge Digitalt (bilag 2) Tema Datasettnavn Beskrivelse Løsmasse Løsmasse N1000 Grov oversikt over jordartsfordelingen i Norge Løsmasse Løsmasse N250/N50 Viser fordelingen av jordarter i dagoverflaten som danner grunnlag for avledede tema: Infiltrasjonsevne, Grunnvannspotensiale, Ferskvannsavsetning, Saltvannsavsetning, Forvitring, Skredmateriale, Mektighet, Is- og smeltevannsavsetning Mineralske råstoffer Grus- og pukkdata Oversikt over byggeråstoffer (grus- og pukkforekomster) Mineralske råstoffer Industrimineraler, naturstein og malmer Gir oversikt over registrerte forekomster av industrimineraler, naturstein og malmmineraler Berggrunn Berggrunn N250 Gir en regional oversikt over utbredelsen av berggrunnen Berggrunn Berggrunnsstrukturer N250 Gir en regional oversikt over forkastninger og sprekkesystemer i berggrunnen Grunnvann Grunnvannsbrønner Oversikt over grunnvannsbrønner og energibrønner Grunnvann Grunnvannsforekomster Oversikt over viktige grunnvannsressurser (arealer) (bunnreflektivitet med varierende dekning av høy- og lavoppløselig rasterdata (5m...50m-grid)); 3) bunnsedimenter - kornstørrelse (i varierende detalsjeringsgrad og dekning); 4) bunnsedimenter WMS/WFS tjenester Tema Tjenestens navn Beskrivelse Fra grov oversikt til detaljert fordeling av jordarter i dagoverflaten som danner grunnlag for avledede tema: infiltrasjonsevne, grunnvannspotensiale, ferskvannsavsetning, saltvannsavsetning, Løsmasse LosmasserWMS forvitring, skredmateriale, mektighet, is- og smeltevannsavsetning. Mineralske GrusPukkWMS Oversikt over grus- og pukkforekomstene (byggeråstoff) i Norge. råstoffer Berggrunnsgeologi N250 og N50. N250 gir en regional oversikt over utbredelsen av berggrunnen i Norge. N50 dataene gir en noe mer detaljert oversikt over utbredelsen av ulike bergarter der Berggrunn wms_berggrunn_n250v dette er kartlagt. Grunnvann GranadaWMS Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) med følgende informasjon om grunnvann: brønner, kilder, ressurser, vannkvalitet, overvåking og rapporter Skredhendelser hvor alle typer tilgjengelige skrevne kilder er brukt samt muntlige opplysninger fra en rekke informanter. Betydelige skred som ikke har forårsaket noen form for skade (på Geofarer SkredHistoriskWMS mennesker, materiell, skog eller dyrka mark), er ikke tatt med i denne versjonen. Tjenesten er basert på et materiale som er samlet sammen av lokalhistoriker Astor Furseth. Område med potensiell fare for stein eller snøskred. De skredfarlige områdene er arealer som må underlegges spesielle aktsomhetskrav og anvendes av planleggere i kommuner og Geofarer SkredSnoSteinWMS fylkeskommuner som skal foreta valg og tilrå plasseringen av utbygningsområder, samferdselstraseer og installasjoner. Skredkart for planlegging av rutevalg og ferdsel i vinterfjellet. Kartene viser potensielle utløsnings- og utløpsområder for snøskred. Kartene er utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt på Geofarer SkredSnoWMS oppdrag av Forsvarets militærgeografiske tjeneste i perioden NGI har på oppdrag fra NVE inndelt kvikkleiresoner i fem risikoklasser basert på en evaluering av 'skadekonsekvens' og 'faregrad'. I henhold til utarbeidede klassifiseringstabeller, beskrives Geofarer KvikkleireWMS skadekonsekvensen som enten mindre alvorlig, alvorlig eller meget alvorlig. Tilsvarende beskrives faregraden som enten lav, middels eller høy. Aktsomhetskart for radon. Radon i inneluft fører til lungekreft-tilfeller pr år. NGU og Statens strålevern har gjort dette kjent via aksomhetskartene for Radon i Osloområdet. Er et godt Geofarer RadonGeosWMS hjelpemiddel for kommunene ved nye målinger og nybygging. Fire faktorer bestemmer aktsomhetsgraden: innemålinger, bakgrunnsstråling fra luften, lett gjennomtrengelige løsmasser og bergartertstypen. Maringeologi Mareano_geologi_2 Bunndata fra sjømåling. Punktdata fra kystnære områder med enkel klassifisering for ulike typer sedimenter på sjøbunnen. Maringeologi MareanoCO2LagringKlimaWMS Data fra et internasjonal forskningsprosjektet "Gestco" (bare norske data); CO2-kilder (industri), lagringspotensiale for CO2 i bergarter under Norske sokkelen og i akviferer. Maringeologi mareano_korallrev_2 Forekomster av korallrev på Norsk sokkel og i fjordene. Enkelte korallrev (Hola og Sula) er fremhevet vha høyoppløselige, fargelagte skyggebatymetrikart Resultater fra en multidissiplinær studie i Fosnes kommune, som er basert på detaljert havbunnskartleggging, dybdedata, habitatkartlegging, data fra fiskeri- og oppdrettnæring. Dybde og Maringeologi AquaRegWMS bunnsedimenter (kornstørrelse) danner grunnlag for flere avledede tema; ankringsforhold, helning, styrke av bunnstrømmer, bunnfellingsområder. Nivåer av tungmetaller og andre uorganiske stoffer i sedimenter i havbunnen, samt relevant geologisk og sedimentasjonsinformasjon. Punktinfo fra ulike forskningsprosjekter i Barentshavet og Maringeologi MareanoGeokjemiWMS Norskerenna, rastekart i Skagerrak/Norskerenna. Et sammensatt WMS-lag som beskriver sjøbunnens geologi, morfologi og sedimentasjonsmiljø på Norsk kontinentalsokkel og i enkelte fjordområder. Følgende tema er representet: 1) Maringeologi Mareano2010WMS terrengformer (skyggebatymetrikart med varierende dekning av høy- og lavoppløselige rasterdata (10m...250m-grid), samt enkeltstående overflateformer i vektorformat); 2) hard og bløt bunn dannelsesmåte (i varierende detalsjeringsgrad og dekning); 5) sedimentasjonsmiljø (dominerende prosesser - avsetning, transport eller utvasking på bunnen (inkluderer også dybde, bunnstrømmer og pockmarks (gass/veske-utsivingskratere) som påvirkende faktorer i sedimentasjonsmiljøet)). Web services og andre leveranser Her kan eventuelle web services som etaten tilbyr dokumenteres. Dette gjelder også for Web Coverage services eller andre tjenester. En kan ogås legge inn navn på alle produktspesifikasjoner som etaten tilbyr. Applikasjoner Tema Tjenestens navn Beskrivelse Geofarer Skrednett Kart som viser skredområder med farevurderinger. Også kart som viser tidligere skredulykker med skadeomfang og omkomne. Flere Arealis Areal- og planinformasjon fra hele landet. Mange tema: befolkning, kulturminner, forurensning, kyst, fiskeri, landbruk, landskap, natur, skred, vann m.m. Mineralske råstoffer Prospecting Registrerte forekomster av industrimineraler, naturstein, malmer og andre prospekteringsrelaterte data. Applikasjonen gir i tillegg tilgang til Bergvesenets mutninger (rettigheter til å lete etter malmer).

18 Bred tilgangsflate Tematiske portaler SKREDNETT GRANADA MAREANO OneGeology GIS

19

20 Geologiske data skal kunne lastes ned gratis fra web, bl.a. til SOSI Først ut: Grus og pukk, Løsmasser Andre datasett kommer fortløpende Her leveres innholdet i databasen i hht produktspesifikasjon

21 Om kvalitet og metadata Kvartærkartet - utgitte kartblad En publikasjon med tilhørende kvalitetsinformasjon Kvalitetsinformasjonen er tatt vare på Løsmassedatabasen - sømløst Ulik kvalitet på grunn av ulikt opphav En historie med tilrettelegging til databasen (lineage): Klipping til adm.grenser, myr og vann Topologiredigering Kvalitetssikring over kartbladgrenser

22 Kvalitetsinformasjon (metadata) Objektnivå P Regionalt (sammendrag) Datasett

23 Objektnivå Løsmasser Kvalitet lagret på grensene P Kvalitet knyttet til grensene Kvaliteten sier noe om egnethet for bruk i planlegging

24 Omlegging sommeren 09 Nye tjenester 2009: Permafrost, Mineralressurser Oppgradering av flere tjenester Nye servere/nytt domene for kartene -> de som bruker våre karttjenester må oppdatere koblingene. Varsling med nærmere beskrivelse kommer på nettsidene til Norge Digitalt og på våre nettsider på

25

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning

Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning Bruk av digital geologisk informasjon innen lokal areal- og ressursforvaltning (Et eksempel fra Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke) Per Ryghaug, Norges geologiske undersøkelse, Postboks 3006, LADE,

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE

MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig. Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE MAREANO vil gi oss helt nødvendig kunnskap for en miljøvennlig forvaltning av havområdene i framtida Statssekretær (MD) Heidi Sørensen. Høsten 2008. 10 MAREANO NY KUNNSKAP OM HAVOMRÅDENE KAPITTEL 2 MAREANO

Detaljer

Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak

Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak Faglig grunnlag for en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Behov og muligheter for habitat- og naturtypekartlegging/-modellering i Nordsjøen og Skagerrak Utført på oppdrag fra faggruppen

Detaljer

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Norges geologiske undersøkelse () Bruk av geologisk kompetanse i kommunene Utgave: 2.0 Dato: 7. juli 2009 Bruk av geologisk kompetanse i kommunene II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Norges geologiske

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3.

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

mareano HAVFORSKINGSTEMA MAREANO Marin AREaldatabase for NOrske havområder

mareano HAVFORSKINGSTEMA MAREANO Marin AREaldatabase for NOrske havområder 2-2008 HAVFORSKINGSTEMA MAREANO mareano s a m l e r k u n n s k a p o m h a v e t samler kunnskap om havet Marin AREaldatabase for NOrske havområder Av Pål Buhl-Mortensen, Beate Sunnset Hoddevik, Terje

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder

BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder BESKYTTELSE AV GRUNNVANNSANLEGG -en veileder INNHOLD Forord... 3 1. UTARBEIDELSE AV KLAUSULERINGSSONER... 4 2. NYDANNELSE AV GRUNNVANN... 7 3. FORURENSNINGSKILDER OG TRANSPORTMEKASNISMER... 8 3.1 Forurensningstyper...

Detaljer

Veiledningstjeneste:

Veiledningstjeneste: Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester Svein Skøien, Mette Ljosland og Knut Bjørkelo NIJOS dokument 21/05 Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester

Detaljer

Utvikling av regional snøskredvarsling

Utvikling av regional snøskredvarsling Utvikling av regional snøskredvarsling Rapport fra det første året Rune Engeset (red.) 12 2011 R A P P O R T Utvikling av regional snøskredvarsling. Rapport fra det første året. Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse

NGU. Mineralressurser i Norge. Mineralstatistikk og bergindustriberetning. Publikasjon nr. 1 2008. Norges geologiske undersøkelse NGU Norges geologiske undersøkelse Mineralressurser i Norge Mineralstatistikk og bergindustriberetning 2007 0 1500 3000 1990 1997 2007 Publikasjon nr. 1 2008 Blokkproduksjon av larvikitt. Bildet er fra

Detaljer

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett).

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). KAPITTEL 11 PRAKTISK ANVENDELSE AV NY KUNNSKAP Eva Degré, Lene Buhl-Mortensen, Terje Thorsnes og Hanne Hodnesdal Uer liker seg

Detaljer

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land) TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Forord Statens forurensningstilsyn

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag Utgave: 1 Dato:2011-03-31 Karakterisering og risikovurdering av grunnvannsforekomster i Inn-Trøndelag

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

HVORDAN LESE KVARTÆRGEOLOGISKE KART. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså

HVORDAN LESE KVARTÆRGEOLOGISKE KART. Astrid Lyså og Ola Fredin. Foto: A. Lyså HVORDAN LESE KVARTÆRGEOLOGISKE KART Astrid Lyså og Ola Fredin Foto: A. Lyså INNHOLD Hvordan lese kvartærgeologiske kart -innhold i kartene -kartenes muligheter og begrensninger Hvordan kartlegger vi -metoder

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm

Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon (NaSAK) Arnt Kristian Gjertsen, Jogeir Stokland, Ivar Johan Jansen Per Schøning og Guro Dahle Strøm NIJOS rapport 3/04 Nasjonalt system for arealdekkeklassifikasjon

Detaljer

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig:

Kartbilag: Feltarbeid utført: Rapportdato: Prosjektnr.: Ansvarlig: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. (07) 90 40 11 Telefax (07) 92 16 20 RAPPORT Rapport nr. 92.201 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Steinkjer kommune Forfatter: Bernt O. Hilmo Fylke:

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer