SAKSBEHANDLERKART RESTRIKSJONSOMRÅDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSBEHANDLERKART RESTRIKSJONSOMRÅDER"

Transkript

1 SAKSBEHANDLERKART RESTRIKSJONSOMRÅDER Basaltområde Dette kartlaget viser utstrekningen til basaltlavaområdet. Basalten gjør at det i dette område er en enestående frodighet og artsrikdom. Som følge av geologien beskrives dette område som nøkkellandskap for biologisk mangfold. Det er ønskelig at dette område ikke bygges ned. Kilde: Avgrensningen er hentet fra NGU s N250 berggrunnsdata Kalksteinsområde Dette kartlaget viser utstrekningen til kalk og skifer området. Berggrunnen gjør at vi i dette område har en enestående frodighet og artsrikdom. Kalkområder er i stor grad bygget ned i Grenland. Det er ønskelig at denne trenden ikke fortsetter. Kilde: Avgrensningen er hentet fra NGU s N250 berggrunnsdata Kantsoner vann og vassdrag Dette kartlaget viser soner langs vassdrag der det ikke er tillatt med tiltak etter pbl. 86A og 93. Vedtatt av bystyre Dette gjelder tre ulike soner: 100 meters sone rundt vann og hovedelver 50 meters sone rundt vassdrag i byggeområder langs Skiensvassdraget opp til Løveid 20 meters sone langs vassdraget fra Porsgrunns grense til Løveid Kartlaget viser i tillegg en sone på 5 meter som det ut fra dyreliv, estetikk og biologisk mangfold er ønskelig at blir bevart (hjemles bl.a. i Vannressursloven 11 og levende skog standarden i skog): langs vann under 5 dekar rundt elver og bekker rundt myrer Kilde: Skien kommunes kartverk Nedslagsfelt drikkevann Nedslagsfelt for drikkevann. Kilde: Geodatasamarbeidet i Grenland RPR strandsone Rikspolitiske retningslinjer for strandsone. Hovedmålet er at naturverdier, kulturminnevernverdier og rekreasjonsverdier i strandsonen skal vektlegges ved planlegging. Kilde: Norge digitalt FLOMSONER 200 års flom Dette kartlaget viser areal som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Vi har valgt å vise oversvømt areal for 200 års flom. Det er også mulig å velge følgende flomstørrelser: 10, 20, 50, 100, og 500 års flom. Bystyre har vedtatt i kommuneplanens arealdel ( endret ) at byggehøyden for nye bygg skal være 200 års flom + en sikkerhetsmargin på 0.5 meter. I forslag til Kommunedelplan for Skien sentrum (sist revidert ) er det forslag om at det ytterligere skal legges på 0.6 meter pga. havnivåstigning for området Bryggevannet og Skienselva (til kommunegrensen mot Porsgrunn).

2 Spesielt viktig infrastruktur og bygg som skal fungere i en beredskapssituasjon skal ha en sikkerhet tilsvarende 1000-årsflom. Kilde: WMS tjeneste fra NVE NATURTYPER Naturtyper Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven / naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor viktig å ha kunnskap om dem. NATULTURLANDSKAP Kulturlandskap Datasettet viser de høgest prioriterte områdene i Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, og omfatter områder i hvert fylke, totalt ca. 300 områder i landet. Datasettet er ajourført pr. september 2003, og vil bli fortløpende komplettert i Naturbase. Datasettet innholder utvalgte opplysninger fra et separat fagsystem for kulturlandskap som forvaltes av Fylkesmannen. Nærmere opplysninger kan fås derfra. TEMAKART 1: LANDSKAP OG NATURFORHOLD Store landskapsverdier Datasettet viser områder med meget store og store landskapsverdier(helhet i landskapet, siluett-virkning etc.) (kategori 1 og 2 på temakart 1A, vedtatt av bystyret ). Ut fra hensyn til landskapet bør omdisponeringer som forringer landskapsverdier ikke forekomme, dersom ingen andre alternativer finnes er det nødvendig med grundige lokale vurderinger angående inngrepets tilpasning i landskapet. Kilde: Temakart 1A, Skien kommunes kartverk. Store naturverdier Datasettet viser områder med meget store og store naturverdier (grøntområder, viltbiotoper, korridorer etc) (kategori 1 og 2 på temakart 1B, vedtatt av bystyret ). Ut fra hensynet til naturen bør omdisponeringer av arealer som forringer naturverdier ikke forekomme, dersom ingen andre alternativer finnes, bør det gjøres nærmere analyse av arealet for å gjøre inngrepet så skånsomt som mulig. Kilde: Temakart 1B, Skien kommunes kartverk. TEMAKART 2: KULTURLANDSKAP Viktig kulturlandskap Datasettet viser områder med viktige kulturlandskap (Viktig kulturlandskap på temakart 2, vedtatt av bystyret ). Kilde: Temakart 2, Skien kommunes kartverk.

3 ARTSDATA (DN) Artsdata Datasettet viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. Med funksjonsområder menes beiteområder, hekkeområder etc. Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Datasettet er ikke et fullstendig datasett for alle arter, men er hovedsakelig fokusert på rødlistearter og artene som inngår i viltkartleggingen. Dette betyr at det i utgangspunktet vil finnes data for hjortevilt, småvilt og trua og sårbare arter. Artsdata presenteres i tre formater; punkt (eksempelvis reir), linje (eksempelvis trekkvei) og område/areal (eksempelvis beiteområde). Enkelte kombinasjoner av arter og funksjonsområder, som for eksempel rovfuglreir, er ikke tatt med i det allmenne innsynet mot Naturbase av sikkerhetsmessige årsaker. NB! Miljøvernrådgiver har tilgang til disse opplysningene. ARTSKART (Artsdatabanken) Artskart Datasettet viser observasjoner av arter som er registrert i Norske Rødliste for arter Kilde: WMS-tjeneste fra Artsdatabanken STEINSKRED SkredSteinAkt Aktsomhetskart for steinsprang er et grovt oversiktsiktskart som identifiserer en mulig fare for steinsprang. Kartene sier ingenting om sannsynligheten for steinsprang. Kilde: WMS tjeneste fra NGU NATURVERNOMRÅDER Naturvernområder Naturvernområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene på norsk fastland forvaltes av fylkesmannen eller kommunen. Dette datasettet viser følgende verneområder på norsk fastland: områder vernet etter naturmangfoldloven av 2009 områder vernet etter naturvernloven av 1970 enkeltobjekter og områder vernet etter lov om naturvern av 1954 (ny lov i 1970) enkeltobjekter og områder fredet etter lov om naturfredning av 1910 (ny lov i 1954) biotopvern etter viltloven av 1981

4 SEFRAK SEFRAK SEFRAK er et register over bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert, men som ikke er freda etter Kulturminneloven. Kilde: Lastet ned fra Riksantikvaren FREDETE KULTURMINNER Fredete kulturminner Dette datasettet viser følgende fredete objekter: Vedtaksfreda sikringssoner Arkeologiske kulturminne flate Arkeologiske kulturminner linjer Arkeologiske kulturminner punkt Freda bygninger Kilde: WMS tjeneste fra Riksantikvaren VERNEPLAN BYGG Verneplan bygg Dette datasettet viser bygg som kommunen har klassifiserte i ulike klasser. Kilde: Skien kommunes kartverk, ref. Kulturminnevernplan. FORURENSET GRUNN Biologisk forurenset grunn Kartlaget viser områder der Tromsøpalme (TP) er registrert. TP er en plante som gir brannsår og som sprer seg lett. Kommunen søker å utrydde TP. Løsmasser fra disse områder bør behandles som spesialavfall. Kilde: Registreringer foretatt av Skien kommune Forurenset grunn/deponi (flater) NB: Kun til internt bruk Kartlaget er ment som et aktsomhetskart. Avgrensning av områdene har ulik kvalitet. Noe er hentet fra konsulentrapporter, mens andre opplysninger baseres på tips der avgrensningen er satt ut fra lokalkunnskap, eldre flyfoto og lignende. Kilde: Registreringer foretatt av KLIF (SFT), ulike konsulenter og Skien kommune. Usikker avgrensning av område NB: Kun til internt bruk Usikker avgrensning betyr at man antar at området er større en det som kommer frem i overstående punkt. Forurenset grunn/deponi punkt NB: Kun til internt bruk Kartlaget er ment som et aktsomhetskart. Avgrensning av områdene har ulik kvalitet. Noe er hentet fra konsulentrapporter, mens andre opplysninger baseres på tips og punktet er satt ut fra lokalkunnskap, eldre flyfoto og lignende. Kilde: Registreringer foretatt av KLIF (SFT), ulike konsulenter og Skien kommune. Registrerte oljetanker NB: Kun til internt bruk Kartlaget viser oljetanker som er registrert av Skien kommune. Dette er IKKE automatisk forurenset grunn, men viser et potensial for dette. Kilde: Oljetankregisteret i Skien kommune.

5 Alunskifer (Forurenset grunn) Kartlaget viser hvor alunskifer finnes som fast fjell nær overflaten. Alunskifer inneholder mye av det radioaktive grunnstoffet uran. Alunskifer er definert som forurenset grunn (jfr. Forurensningsforskriften 2-3) og må deponeres som spesialavfall. Kilde: WMS-tjeneste fra NGU. FORURENSET GRUNN KLIF (SFT) Forurenset grunn (SFT) Datasettet viser KLIF s register over forurenset grunn. Kilde: WMS-tjeneste fra KLIF. KVIKKLEIRE Kvikkleire faregrad Datasettet viser kartlagt kvikkleire vurdert etter faregrad. Ved vurderingen er følgende kriterier vurdert: grunnforhold, topografi, erosjon og flom. Faregrad er delt i tre klasser: høy, middels og lav. Kilde: WMS-tjeneste fra NVE Kvikkleire skredrisiko Datasettet viser kartlagt kvikkleire vurdert etter skade som et skred kan forårsake. Risikoen er vurdert i risikoklasser fra 1-5. Kilde: WMS-tjeneste fra NVE RADON Alunskifer (Radon gass) Kartlaget viser hvor alunskifer finnes som fast fjell nær overflaten. Alunskifer inneholder mye av det radioaktive grunnstoffet uran, som igjen fører til dannelsen av gassen radon. Det anbefales å lage hensynssoner for radon basert på kartlagt alunskifer. Kilde: WMS-tjeneste fra NGU. Registrerte områder med radonfare Datasettet viser hvilke områder som er kartlagt og sannsynligheten for radonfare. I MODERATE områder er sannsynligheten for økt radonfare i hus lav, men det kan ikke utelukkes. I områder som er markert som HØY, er det høyere sannsynlighet for radonfare. Fire faktorer bestemmer aktsomhetsgraden: innemålinger, bakgrunnsstråling fra luften, lett gjennomtrengelige løsmasser og bergartstypen. De områdene av kommunen som i dag ikke er på kartet er registrert og NGU holder på å utarbeide kart. Kilde: WMS-tjeneste fra NGU. Målte radonnivåer i bygg Datasettet viser resultatet av radonmålinger utført i boliger på 1990-tallet. Kartlaget vises i målestokk 1: og mindre (for at bolighus ikke skal kunne identifiseres). I vil det foregå en interkommunal kartlegging som vil gi et nytt datasett med flere målinger. Kilde: Miljørettet helsevern i Grenland

6 NASJONALE KULTURHISTORISKE BYMILJØER NB! registeret Datasettet viser bymiljøer av nasjonal verdi. At en by eller et delområde er registrert i basen medfører ikke formelt vern, men at nasjonale kulturminneinteresser foreligger, og at områdene bør forvaltes og utvikles med hensyn til dette, slik at kulturminneinteressene ikke svekkes eller forsvinner. De nasjonale interessene kan knytte seg til byen som helhet, til enkeltmiljøer og/eller strukturer. Kilde: Kart fra NB! Registeret (februar 2011), Riksantikvaren Kjell-Henrik Semb

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11.

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Revidert 000 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Forsidefoto: Arild Lindgaard. SAMMENDRAG Viltkartlegging DN-håndbok11 1 VILTKARTLEGGING SAMMENDRAG

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL -KOMBINERT EGNETHETSVURDERING OG ROS-ANALYSE Vedlegg til planbeskrivelsen

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4

TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land) TA-1835/2001 ISBN 82-7655-433-4 Forord Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Kystbyen Slemmestad 2030

Kystbyen Slemmestad 2030 Kystbyen Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad Planbeskrivelse tema - del 2 4. februar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og grønne attraktive

Detaljer

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard

PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013 Chain

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer