Bjerke Storvel 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1"

Transkript

1 Bjerke Storvel 1

2 BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL 2010/2011 Årsmøtet 2010 ble avholdt på Bjerke nærmiljøsenter 27. april vel og bosammenslutninger var representert på møtet. STYRETS SAMMENSETNING: Styret har i perioden bestått av: Leder: Erik Bjelde, Hubroveien Borettslag Nestleder: Tore Fladland, Øvre Disen Vel Kasserer: Karin Engebretsen, Bjerke Borettslag Sekretær: Hilde Rødland, Veksthusfløtten Vel Styremedlem: Ruth Heggum, Linderud og Omegn Vel Styremedlem: Jan-Morten Kjelstad, Øvre Disen Vel Styremedlem: Geir Syversen, Lunden Hageby Vel Varamedlem: Hanna Ekeli, Refstad Vel Varamedlem: John Smith, Økern Vel Revisor: Turid Mølmen Valgkomité: Ruth Heggum, Linderud og Omegn Vel Tore Fladland, Øvre Disen Vel I det daglige arbeidet har vi i hovedsak fulgt samme opplegg som i forrige periode. MØTEVIRKSOMHET Vi har hatt 10 styremøter i perioden. Samtlige møter er avholdt i lokalene til Bjerke Nærmiljøsenter. Videre har de valgte representantene deltatt på atskillige eksterne møter, konferanser og seminarer. SAMARBEID MED BJERKE BYDEL Styret får overført som e-postmeldinger innkalling og saksdokumenter til møtene i Bydelsutvalget (BU), Arbeidsutvalget (AU), og Miljø- og samferdselskomiteen (MOS). Styret har prioritert å delta på møtene i BU og MOS. Videre deltar vi på møter i Friluftsutvalgets samarbeidsutvalg (FSU), der vi har ledervervet. Storvellet holdes dermed orientert om saker av vesentlig betydning for medlemmene og beboerne i bydelen. Medlemmer har blitt varslet når saker som gjaldt deres lokale område, sto på sakskartet. Ved muntlige uttalelser i åpen halvtime og skriftlige høringsuttalelser har vi vært beboernes talerør. Styrets intensjon har vært å øke beboernes innflytelse og påvirke lokale så vel som sentrale politikere samt planmyndigheter til å vektlegge beboernes synspunkter i viktige reguleringssaker, kommunedelplaner mv. Videre har målsettingen vært å opprettholde en god toveiskommunikasjon med bydelsadministrasjonen. Dessverre har vi erfart ved flere anledninger at viktige reguleringssaker blir sendt ut på høring i sommerferien med svært korte høringsfrister. Sakene blir da ikke behandlet i MOS og BU på vanlig måte. Uttalelsen avgis av bydelsutvalgets leder i henhold til delegert fullmakt. Det blir fremholdt fra bydelens side at det ikke gis fristforlengelser. Denne praksisen undergraver etter vårt syn demokratiske rettigheter og er påtalt i flere av Storvellets høringsuttalelser. I perioden Bjerke Storvel 2

3 har Bydel Bjerke også behandlet flere Innspill til igangsatt reguleringsarbeid invitasjon til innspill fra bydelen, en område- og prosessavklaring. Denne typen saker er ikke underlagt de vanlige krav til offentlig kunngjøring i media. Det innebærer at vi ofte får tilgang til saksdokumentene så sent at vi ikke rekker å orientere medlemmene og avgi uttalelser før fristen utløper. MEDLEMSFORHOLD 6 velforeninger og 22 borettslag/sameier er registrerte som medlemmer. ORGANISASJONSFORHOLD Bjerke Storvel er medlem av følgende organisasjoner: Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), Groruddalen Miljøforum, Bjerke Nærmiljøsenter og Linderud gårds venner. Vi er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: Også i denne perioden har våre valgte representanter påtatt seg verv i Bjerke Nærmiljøsenter, Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU), arbeidskomiteen for Brobekk skolehage og som medlem i valgkomiteen for Vellenes Fellesorganisasjon. Styreleder er dessuten med i prosjektgruppen for Veitvet og Sletteløkka områdesatsing under Groruddalssatsingen - et samarbeidsprosjekt mellom regjeringen og Oslo kommune, og han er Storvellets representant i næringsrådet i bydelen. Storvellet er også representert i en medvirkninggruppe for utvikling av Bjerkedalen i prosjektbeskrivelsen kalt Nye Bjerkedalen Park et annet stort prosjekt som er tildelt midler fra Groruddalssatsingen, der vi samarbeider tett med ansvarlige i bydelen. STORVELLETS HJEMMESIDE Vi forsøker nå å holde hjemmesiden oppdatert med aktuelle saker. På siden finnes en liste over våre medlemmer, våre vedtekter, linker til Bydelsutvalget med møteplan og sakskart. Vår egen møteplan ligger også der. Årsberetningene for de siste årene er tilgjengelige, samt litt om de prosjektene vi steller med i Bjerke Storvel. Vår webadresse er og vår e-postadresse HØRINGSUTTALELSER Representanter fra styret har i perioden deltatt på mang en «åpen halvtime» for å kunne fremføre våre synspunkter på saker, aktuelle for oss, som har vært oppe til behandling. Dette gjelder møtene i komiteene for Miljø- og samferdsel og Kultur- og oppvekst, så vel som i Bydelsutvalget. I perioden har vi prioritert å gi muntlig uttrykk for våre synspunkter til bydelens politikere. Storvellet har i perioden sendt flg skriftlige høringsuttalelser: Økern Torgvei 3 og Økernveien invitasjon til innspill fra bydelen, område- og prosessavklaring. Sent Plan og bygg 24. august 2010 Refstadveien - Brobekkveien - utvidet planforslag - alt. II begrenset høring detaljregulering. Sendt Plan og bygg 15. juni 2010 BEKKEDALEN Storvellet har ansvar for vedlikehold av oppslagstavler og skilting og sørger for fjerning av uønsket tagging på de store opplysningtavlene i hver ende av Bekkedalen og på flere mindre tavler som gir informasjon om tresorter som vokser langs bekkeløpet i dette vernede området Bjerke Storvel 3

4 med sitt biologiske mangfold. Det er også trappearrangementer, broer og benker som skal etterses. Storvellet har et samarbeid med Frilufts-etaten om annet vedlikeholdsarbeid. Se også informasjon om lys-vandring langs bekken under avsnittet FRILUFTSLIVETS SAMARBEIDSUTVALG. BROBEKK SKOLEHAGEFELT Storvellet holdes løpende orientert om virksomheten i Brobekk skolehage i og med at en representant fra Storvellets styre er leder av arbeidskomiteen som organiserer driften av området på frivillig basis. Barn, lærere, barnehagebarn fra flere institusjoner så vel som frivillige fra Årvoll Lions tok hånd om sine tildelte områder også i 2010, side om side med et stort antall parselldyrkere. Vår representant og de øvrige medlemmene av arbeidskomiteen samt leietagere av parseller bidro med utallige dugnadstimer i sommerhalvåret for å løse de mange arbeidsoppgavene som driften fører med seg, det være seg beskjæring av frukttrær og bærbusker, plenklipping, vedlikehold av maskiner, bygninger og vanningsanlegg, frukthøsting m.m. Området har vært drevet på frivillig basis i over 20 år og er en flerkulturell møteplass og grønn oase, der den årlige markedsdagen er populær og godt besøkt av beboere i nabolaget. Bydelen har innvilget kr ,- fra årets budsjett til skolehagen, men varsler samtidig innskrenking i tildelte midler til frivillig arbeid fra og med neste års budsjett. I september var Kultur- og oppvekstkomiteen på befaring og avholdt sitt møte i skolehagen, der arbeidskomiteen under «åpen halvtime» ga informasjon om virksomheten og økonomiske prioriteringer for den videre drift. Årsrapport og regnskap for 2010 er sendt Bydel Bjerke. FRILUFTSLIVETS SAMARBEIDSUTVALG (FSU) I BJERKE BYDEL Utvalget som har 5 faste representanter + eventuelle varamedlemmer, ble opprettet i Ruth Heggum, med Erik Bjelde som vara, er leder for utvalget. Hver av de fire friluftsorganisasjonene Lillomarkas venner, Oslomarka Jeger- og fiskerforening, 7. Oslo speidergruppe og Oslo Elveforum stiller med en fast representant. Utvalget er høringsinstans for Kommunedelplan for friluftsliv og gir bydelen forslag til prioritering av prosjekterte anlegg. Det har blitt en tradisjon at FSU også påtar seg å planlegge og gjennomføre tre årlige arrangementer til gode for for bydelens befolkning. Etter at kommunen kjøpte eiendommen Øvre Isdam, benyttes nå dette stedet i forbindelse med disse tre arrangementene som er en Bekkevandring med kulturinnslag langs Hovinbekken en kveld i september samt to familie- og aktivitetsdager hvor av et vinterarrangement i søndag i mars og et høstarrangement en søndag i begynnelsen av september. Det ble i 2010 gitt et tilskudd på kr fra Bydel Bjerke til de tre arrangementene. Søknad om frivillighetsmidler og rapportering om bruken av midlene som settes inn på Storvellets prosjektkonto, administreres av Bjerke Storvels styre som avgir rapport og regnskap til bydelen om tiltakene. Mange frivillige fra organisasjonene stiller opp og gjør en flott innsats på hvert enkelt arrangement. Friluftsorganisasjonene organiserer bålkos og fritidsaktiviteter for barn, og det er gratis servering til både voksne og barn under arrangementene. Noe av de tildelte midlene brukes til å betale for underholdning og til innkjøp av fakler. Familiedagen på Isdammen den 5. september ble godt besøkt da det møtte nærmere 400 mennesker, som alle virket fornøyde. Det ble imidlertid ganske travelt for arrangørene. På Bekkevandringen 28. september var det noe mindre oppmøte en tidligere år. Men begge arrangementene kan absolutt regnes som meget vellykkede, så også underholdningen. Bjerke Storvel 4

5 Vinterarrangement ved Isdammen ble holdt 13. mars med skiløype, rebusløp og bålkos. Det var stort fremmøte av både småbarnsfamilier og andre, godt voksne som blant annet fulgte ivrig med på demonstrasjon av isskjæring ved Ragnar Høvik. Han svarte på spørsmål og ga de mange interesserte utførlig informasjon om virksomheten i de årene familien Høvik, som tidligere eiere, drev med is-produksjon på Øvre Isdam. Bydel Bjerke publiserte i 2010 en mulighetsstudie for Øvre Isdam som ledd i bydelens Groruddalssatsing, der medlemmer av SFU har gitt innspill til restaurering og fremtidig bruk av eiendommen. NOEN AV SAKENE STYRET HAR ENGASJERT SEG I: Bjerkedalen: Bydel Bjerke startet i 2006 opp et samarbeid med borettslag og interesseorganisasjoner i området for å ruste opp Bjerkedalen park og få tilbake vann i den tørrlagte badedammen. Fra 2007 ble opprusting av dette området til et av 4 prestisjeprosjekter innen Groruddalssatsingen fra. Representanter fra Storvellets styre har helt siden starten av prosjektet vært representert i en medvirkninggruppe for Bjerkedalen og deltar i planleggingsarbeidet for parken. Arbeidet, som skal gå over 3 år, planlegges nå for 2 faser i stedet for opprinnelige 3. Det er bevilget midler til første fase, og det arbeides med å få fullfinansiert prosjektet. Parken skal, når den blir ferdigstilt, romme flere parkfunksjoner, som stier, ballbaner, leke- og møteplasser. Hovinbekken, som ligger i rør, skal gjenåpnes. Planforslaget er utarbeidet av Dronninga landskap AS i samarbeid med Bjerke bydel mfl. Det skal sørges for at beboerne rundt parken skal få utsyn utover dalen fra blokkene, spesielt med hensyn til plassering av trær. Trikk til Tonsenhagen: Storvellets styre holder seg løpende orientert om utviklingen vedr trikk til Tonsenhagen, og vi har hatt god kontakt med Ruter i perioden. I samarbeid med Ruter og Øvre Disen Vel arrangerte vi et informasjons- og diskusjonsmøte i den nye Kultursalen på Årvoll gård 15. februar. Prosjektleder fra Ruter orienterte om status så langt i prosjektet og det var anledning for alle å stille spørsmål til Ruter og holde innlegg. Det var et meget godt oppmøte, og både tilhengere og motstandere fikk komme til ordet. Styrets nestleder ledet diskusjonen med stø hånd. Representanter fra Storvellet hadde i forkant av folkemøtet vært i møte med Ruter og sendt en rekke spørsmål vi ønsket besvart. Disse ble fyllestgjørende besvart av Ruter og de tok også noen av våre punkter inn i sin videre behandling av saken. Arrangementet var godt avertert i pressen, det ble sendt e-postmeldinger til medlemmene av Storvellet og plakater ble slått opp i nærmiljøet. Mer informasjon finnes på våre hjemmesider: under Aktuelle saker. Veitvet: Styreleder har vært engasjert rundt forslaget til områdeprogram for Perlekjedet gjennom Veitvet-Sletteløkka, Dette er et annet av Groruddalssatsingens store prioriterte prosjekter, og det skal utarbeides en helhetlig plan for området. Perlekjedet skal strekke seg gjennom Veitvet og helt opp til marka ved Krigsskolen. Det er opplyst at det skal være et generelt godt samarbeid mellom de berørte etatene i denne saken. Når det gjelder plassering av den nye skolen på Veitvet, har Storvellet støttet Bydelens syn i saken om at skolen fortsatt bør ligge der den nåværende bygning ligger og at kraftmastene skal graves ned. Skal skolen plasseres nærmere Østre Aker vei, er det uklart om hvor mye støyskjerming m.m. det da vil bli behov for. Refstadveien - Brobekkveien - utvidet planforslag.: Saken er av stor interesse for mange av våre medlemmer, særlig for Linderud og Omegn Vel, hvor mange beboere berøres direkte av det utvidede planforslaget. Styret støtter her Bydelens vedtak om at de ikke støtter planforslaget uten at det foreligger enighet hos alle grunneiere i den berørte delen av Martin Bjerke Storvel 5

6 Borrebekkens vei, og det gjelder begge de aktuelle alternativene, A og B. For å gi grunneierne bedre grunnlag for å vurdere de to alternativene, er det behov for nærmere informasjon om konsekvensene disse forslagene kan medføre. Asylmottaket på Refstad: Etter det ordinære årsmøtet forrige år, inviterte Storvellet til et åpent møte om asylmottaket i Sinsenveien, og det var et stort oppmøte og enormt engasjement blant de fremmøtte. Det var stor motstand mor endringen i bruk av mottaket, både fra beboerne i området, politikerne i bydelen og byrådet, i tillegg til en Stortingsrepresentant fra Groruddalen. Representantene fra UDI sto på sin side fast på at de fortsetter som planlagt til tross for all motstand. Vi fikk god pressedekning av denne saken, noe som vi mener også profilerer Bjerke Storvels rolle i Bydelen. Etter dette møtet har Storvellet støttet de berørte velforeningene i området, og vi har vært med på å skrive opprettelsen av et sentralt asylmottak midt i et boligområde. Økern-området: Bjerke Storvel slutter seg til bydelens merknader vedrørende utbyggingsplanene i Økern-området, der det påpekes at planinitiativet ikke er i samsvar med Kommunedelplanen for området. Og vi støtter bydelen i at det er behov for en overordnet analyse og utredning av konsekvensene ved den forretnings- og kjøpesenterutvikling som foreslått for Økern-området. Vi kan så langt ikke se at det er behov eller forsvarlig med realisering av to kjøpesentre i dette området. Området er under sterkt press på grunn av nye, allerede påbegynte boligprosjekter i nærområdet rundt torget i Økern Torgvei og i Spireaveien. I tillegg kommer pågående planarbeid for en rekke andre store prosjekter i området som Økern senter, utbygging i Ulvenområdet, Kabelgata og omfattende tunnel- og veiprosjekter. Storvellet har ved flere anledninger uttrykt bekymring for konsekvensene den økte trafikken de store utbyggingsprosjektene i området vil medføre for beboerne i området. DELTAKELSE PÅ SEMINARER, MØTER OSV. Bjerkedalen park. Informasjonsmøte, 26.mai 2010 Møte med Ruter for å forberede folkemøte vedr. trikk til Tonsenhagen, 29. oktober 2010 Seminar om grønne planer. Arr. av Oslo Omland Friluftsråd, 23. november 2010 Vellenes Fellesorganisasjon (VFO). Landsmøte og fagseminar, november 2010 Bjerkedalen park. Informasjonsmøte, 8. desember 2010 Deputasjon/befaring med Byutviklingskomiteen vedr Økern senter reguleringsplan, 25. januar 2011 Fight Club. Arr. av Oslo Arkitekters forening og Oslo Byforum, 1. februar 2011 Groruddalen Miljøforum. Årsmøte, 22.mars 2011 Kontaktutvalget for velforeninger (KUV). Årsmøte, 28. mars 2011 Bjerke Nærmiljøsenter. Årsmøte, 29. mars 2011 Bjerke Storvel 6

Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006

Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006 Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006 Styret har bestått av: Styremedlemmer: Tore Faller, Steinar Fossen, Kirsten Holstad (kasserer), Kjell Jon Karlsen, Elin Langsholt (sekretær), Mary Larsen, Unni

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid ÅRSMELDING 2011 for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) En sak som bør trekkes frem er forslag til Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum. Den ble lagt ut til høring våren

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer