ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006"

Transkript

1

2 Årvoll gård kultur og aktivitetssenter BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006 Årsmøtet 2005 ble avholdt på Bjerke bibliotek 31. mars 2005, og 7 stemmeberettigede møtte. STYRETS SAMMENSETNING OG ØVRIGE TILLITSVALGTE: Styret har i perioden bestått av: Leder: Ruth Heggum, Linderud og Omegn Vel Nestleder: Magnar Halse, Økern Vel Kasserer: Karin Engebretsen, Bjerke Borettslag Sekretær: Hilde Rødland, Veksthusfløtten Vel Styremedlem: Erik Bjelde, Hubroveien Borettslag Varamedlem: Randi Mathisen, Refstad Vel Revisor: Turid Mølmen Valgkomité: Erik Bjelde, Hubroveien Borettslag Dagfinn Hauge, Økern Vel Prosjektleder: Odvar Kjølseth, Øvre Disen Vel I det daglige arbeidet har vi i hovedsak fulgt samme opplegg som i forrige periode. MØTEVIRKSOMHET Vi har hatt 7 styremøter i perioden. Møtene er dels avholdt på stabburet på Årvoll gård (se årsmeldingens forside) i lokalene til Bjerke Frivillighetssentral og dels privat hos medlemmer av styret. Videre har de valgte representantene deltatt på atskillige eksterne møter, konferanser og seminarer. SAMARBEID MED BJERKE BYDEL Styret får nå overført som e-postmeldinger innkalling og saksdokumenter til møtene i Bydelsutvalget (BU), Arbeidsutvalget (AU) og Kultur- og oppvekstkomiteen (KO), mens vi fra Miljø- og samferdselskomitéen (MOS) ofte har fått tilsvarende dokumenter pr. post. Det har ikke vært noen 2

3 møter i LA21 Strategigruppen i Styret har prioritert å delta på møtene i BU og MOS samt i Samarbeidsutvalget for friluftsliv. Storvellet holdes dermed orientert om saker av vesentlig betydning for medlemmene og beboerne i bydelen. Medlemmer har blitt varslet når saker som gjaldt deres lokale område, sto på sakskartet. Ved muntlige uttalelser i åpen halvtime og skriftlige høringsuttalelser har vi vært beboernes talerør. Styrets intensjon har vært å øke beboernes innflytelse og påvirke lokale så vel som sentrale politikere samt planmyndigheter til å vektlegge beboernes synspunkter i viktige reguleringssaker, kommunedelplaner mv. Videre har målsettingen vært å opprettholde en god toveis kommunikasjon med bydelsadministrasjonen. Vi har dessverre erfart i denne perioden at flere viktige reguleringssaker ble sendt ut på høring i sommerferien og derfor ikke ble behandlet i MOS og BU på vanlig måte. Det ble fremholdt fra bydelens side at det ikke ble gitt fristforlengelse. Denne praksisen undergraver etter vårt syn demokratiske rettigheter og er påtalt i våre høringsuttalelser. Dette ble også tatt opp med byråden for byutvikling på et seminar i Rådhuset. MEDLEMSFORHOLD 5 velforeninger og 18 borettslag/sameier er registrerte som medlemmer. Vi ønsker Borettslaget Veitvedt Hageby velkommen som nytt medlem. ORGANISASJONSFORHOLD Bjerke Storvel er medlem av følgende organisasjoner: Norges Velforbund (NVF), Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), Groruddalen Miljøforum og Bjerke Frivillighetssentral. Også i denne perioden har våre valgte representanter påtatt seg verv i Groruddalen Miljøforum og Bjerke Frivilighetssentral. Videre er vi representert i arbeidskomiteen for Brobekk skolehage. For mer informasjon, se våre hjemmesider KOMMUNIKASJON Bjerke Storvel har egne nettsider på Internet og har registrert navnet som domene. Søk på og finn info om historikk, styrets sammensetning, medlemmer osv. En oppdatert brosjyre er nylig sendt ut til medlemmene, samt til andre som vi mener kan ha interesse av den. Vi oppfordrer våre medlemmer til å legge inn en link med informasjon om sitt vel/bosammenslutning på vår hjemmeside. BYDELSREFORMEN Fra 1. januar 2004 fikk Oslo kommune ny bydelsinndeling. Antall bydeler i Oslo ble redusert fra 25 til 15. Med unntak av noen mindre grensejusteringer, førte ikke reformen til endringer for vår bydel, og navnet Bydel Bjerke ble beholdt. Bydelen har ansvar for saker innen helse- og sosialtjenester, barnevern, psykisk helsevern og barnehager. Nye oppgaver fra 2005 er: skolefritidsordningen, forvaltning av lokale parker, TT-ordningen, økonomisk bostøtte og ungbo. Som en av fire bydeler er Bjerke forsøksbydel for følgende oppgaver: drift og vedlikehold av deler av veiene i bydelen, trafikkreguleringssaker, bestilleransvar for bibliotekfilialen (opprettholdes ikke for 2006) og bestilleransvar for tannhelsetjenester for pasienter i hjemmesykepleien og på sykehjemmene. BEKKEDALEN Storvellet har i perioden fortsatt sitt vedlikeholdsarbeid, herunder bl.a. reparasjon og bytte av noen av stolpene og de mindre informasjonstavlene som har vært utsatt for hærverk og tagging. En ny sitttebenk er kommet til. Det ble arrangert en Bekkedals- og opplevelsesvandring 27. september i anledning Friluftslivets År Under vandringen gjennom Bekkedalen, langs Hovinbekken frem til Graner n på Risløkka var det lagt inn opplevelser i form av musikk og underholdning. Turen ble ledet av en representant fra Oslo Elevforum BJERKE FRIVILLIGHETSSENTRAL 3

4 Storvellet har i perioden hatt et tett samarbeid med Bjerke Frivillighetssentral i og med at vårt styremedlem Erik Bjelde er leder for Frivillighetssentralens styre. Han har holdt oss løpende orientert om virksomheten. Vi har i perioden fått god hjelp av Frivillighetssentralens daglige leder til oppdatering av vår hjemmeside og til redigering av vår informasjonsbrosjyre. Informasjon om Frivillighetssentralen finnes på følgende nettadresse: NYE BARNEHAGER Som omtalt i fjorårets beretning, har styret engasjert seg i forbindelse med reguleringsplanen for tre nye barnehager i Bjerke bydel fordi plasseringen bl.a. strider mot intensjonen i grøntplanen. Byutviklingskomiteens innstilling vedr reguleringsplanen for Økernveien 230 Refstadsvingen og Veitvetveien ble enstemmig vedtatt i bystyret 5. desember 2005, mens Refstadveien, Bjerkedalen ble vedtatt mot 3 stemmer. Med hensyn til den planlagte barnehagen i Bjerkedalen, reagerer vi på at den ble godkjent i bystyret til tross for det faktum at Plan- og byggningsetaten hadde innsigelser til lokaliseringen. Vi underrettet Økernbråten Borettslag og Bjerkedalen Borettslag om vedtaket. De er nærmeste naboer, men ønsket ikke å forfølge reguleringssaken videre. Styret fant det derfor ikke aktuelt å klage over vedtaket etter at det var bekjentgjort. FRILUFTSLIVETS ÅR 2005 Vi søkte om og fikk bevilget kr fra Friluftslivets Fellesorganisasjon ( FRIFO) til bruk ved ulike arrangementer for å markere Friluftslivets år i Pengene ble brukt til en Bekkedalsvandring i september, med innlagte musikk- og underholdningsinnslag og til to forskjellige aktivitetsarrangementer ved Trollvann det ene i februar og det andre i august. Det var Samarbeidsutvalget for friluftsliv som sto for planlegging og gjennomføring av tiltakene, ved hjelp av frivillige fra Oslomarka JFF, Lillomarkas venner, Speiderne, Bjerke Storvel, Linderud og Omegn Vel og kulturenheten i Bydel Bjerke. Det er nylig blitt laget et naturkart for Årvollåsen. Samarbeidsutvalget har foreslått å presentere kartet på et felles arrangement, som en kveldsvandring i det aktuelle området i samarbeid med frivillige fra noen av organisasjonene nevnt ovenfor. Naturvernforbundet har laget naturkartet med økonomisk støtte fra flere hold. ÅRVOLL RIDESENTER Planene om ridesenteret ble omtalt i fjorårets melding. Det kom mange innsigelser mot planen, bl.a. fra naboer og flere miljøorganisasjoner. Etter dette er et endret planforslag lagt fram, nå med redusert antall hester fra 58 til 48. Vi mener reduksjonen ikke endrer vår oppfatning av at planene fortsatt vil medføre et for stort inngrep i naturen og kan gi problemer for markafolket så vel som for naboene til ridesenteret. Det er et faktum at enormt store steinmasser skal sprenges, knuses og kjøres bort for å realisere dette ridesenteret. I vår uttalelse vdr reguleringsplanen til Plan- og bygningsetaten, Avdeling for områdeutvikling, argumenterte vi derfor mot slik utbygging. Kopi av denne uttalelsen samt en uttalelse fra Årvollskogen Boligsameie, som også protesterer mot planen, ble senere sendt til alle gruppelederne i Bjerke bydelsutvalg, til orientering. Representanter for styret deltok høsten 2005 på 2 møter arrangert av Øvre Disen Vel. Begge møtene gjaldt Årvoll ridesenter og trafikksituasjonen i området. Det første møtet var et åpent folkemøte, mens til det andre var vi invitert sammen med deltakere fra Øvre Disen Vel, Årvollskogen Bolgsameie, Østreheim Boligsameie og, Groruddalen Miljøforum. Som følge av dette møtet sendte vi Plan- og bygningsetaten et krav om konsekvensutredning under henvisning til relevante lovbestemmelser om slik utredning. Kravet ble avvist, og etaten har nå oversendt saken til Byrådet, med sin anbefaling. Ifølge innhentede opplysninger forventes Byrådet å sende saken videre til behandling i byutviklingskomiteen første halvdel av mai. ANDRE REGULERINGSSAKER 4

5 Vi har sendt uttalelser på flg reguleringssaker: Vollebekkveien 1 Økern torgvei 5, 7 og 9 Trondheimsveien nr. 269 og del av Økern torg Konsesjonssøknad fra Onyx Norway AS om døgnkontinuerlig drift. Det vil føre for langt å komme inn på hver enkelt sak i denne årsmeldingen, men kopi av vår uttalelse kan fås ved henvendelse til styret. PLANLAGT OMREGULERING AV ÅRVOLL SENTER Vi var i september 05 i kontakt med arkitektkontoret GASA AS som ga oss en muntlig orientering om USBLs kunngjorte planer for omregulering og ombygging av Årvoll senter. Videre ble det fra USBLs side gitt en foreløpig orientering om saken på et møte arrangert av Øvre Disen Vel i deres velhus, der både denne saken og Årvoll ridesenter sto på agendaen. USBL ønsker å kombinere et nytt forretningssenter med boliger i flere etasjer over forretningsdelen. Reguleringsplanen er ennå ikke lagt ut til offentlig høring. LESKUR OG BENKER VED BUSSHOLDEPLASSENE Etter flere henvendelser til Samferdselsetaten sendte vi etter ønske fra etaten, en prioritert liste over hvilke busstopper som vi mener bør få satt opp benker og eller leskur. En benk kom forholdsvis raskt på plass ved holdeplassen like ved Linne Hotell, men siden har liten skjedd. Etter er rekke henvendelser har vi nå fått beskjed om at etaten ikke har flere leskur på lager. Vi tolker det slik at vårt område ikke er prioritert med hensyn til leskur og benker. Aker Avis Groruddalen ble også kontaktet og de laget en artikkel om saken. Vi har også etterlyst hvem som har ansvar for brøyting, da benker og leskur i perioder har vært helt utilgjengelig under store snømengder i vinter. Storvellet har også tatt saken opp med administrasjonnen i Bydel Bjerke under henvisning til målsettingen i handlingsplanen for Lokal Agenda 21. SOSIALE MØTEPLASSER I BYDEL BJERKE Bydelsadministrasjonen har bedt oss om å være med på å kartlegge og lage en oversikt over sosiale møteplasser i Bjerke bydel etter ønske fra Byråden for byutvikling. Våre forslag ble inkorporert i en felles oversikt, som ble lagt til grunn for et kick-off-seminar holdt i bydelens lokaler 8. mars representanter fra styret deltok på seminaret hvor en skulle legge vekt på kartlegging av utendørs sosiale møteplasser spesielt med tanke på unge og eldre, samt foreslå nye plasser og utbedring av eksisterende. Innspill og ideer skal brukes til kommunedelplan, som senere skal sendes ut på vanlig høring. KOMPOSTERING Grønn hverdag har kontaktet styret da de ønsket et samarbeid vedr arrangement av kompostkurs for borettslag olign i bydelen. 3 av styrets medlemmer deltok på et 3 timers komposteringskurs på Årvoll gård i september Etter kurset ble det diskutert hvordan Bjerke Storvel kunne hjelpe til med slike arrangement og et eventuelt framtidig samarbeid. FLYKTNINGEMOTTAKET PÅ LØREN Vi fikk en henvendelse fra flyktningemottaket høsten De har god kontakt med nærmeste vel, som er Refstad Vel, og de kontaktet storvellet for eventuelt å få kontakt med andre vel i bydelen. 2 representanter fra styret takket ja til invitasjon til et åpent hus arrangement på mottaket. SEMINARET LOBBYKURS To representanter fra styret deltok på seminaret som var arrangert av Kontaktutvalget for velforeninger i samråd med byråd Grete Horntvedts avdeling for byutvikling, holdt i Oslo rådhus den 12. november Fire politikere og to vel, Bjerke Storvel og Ris vel ved de respektive styreledere, ga råd og delte sine erfaringer med forsamlingen. Fyldig referat fra seminaret finnes i Velposten 2005 nr. 5 eller på KUVs websider. 5

6 BJERKEDALEN/ØKERNBRÅTEN PARK Storvellet har fått henvendelse fra Bjerkedalen Borettslag ang utvikling av Bjerkedalen/Økernbråten park, herunder plassering av den nye barnehagen, ønske om fotballbinge og vedlikehold av plaskedam. Styreleder har tatt saken opp med barnas representant for plansaker i bydelen, som foreslo et idedugnadsmøte med de aktuelle beboerorganisasjoner området rundt Bjerkedalen. Møtet er planlagt holdt i 9 alternativt 11.mai. VERVEKAMPANJE På fjorårets årsmøte ble styret oppfordret til å gå mer aktivt ut med hensyn til markedsføring og informere bedre om sin virksomhet i nærmiljøet. Som start på en vervekampanje, har vi nylig sendt ut vår brosjyre til noen borettsslag sammen med et vervebrev. Bl.a. har USBL meget velvillig videreformidlet vår informasjon til de av sine medlemmer i Bydel Bjerke som allerede ikke er medlemmer hos oss. BROBEKK SKOLEHAGE/ARKEOLOGISKE UTGRAVNINGER Ved de gjennomførte arkeologiske utgravingene i den delen av skolehageområdet, der den ny barnehagen skal bygges, ble det bare avdekket en kullgrop som indikerer at det har vært bosetting i området. Funnet innebærer ingen restriksjoner på utbyggingen. Et stort staudefelt m.m. gikk tapt ved utgravingen. Det er gitt en økonomisk kompensasjon for det fra Bydel Bjerkes side. Bydelsadministrasjonen følger nå i 2006 opp den inngåtte avtalen mellom bydelen og arbeidskomiteen som organiserer driften. Det var ellers full aktivitet på området i 2005 og stort oppmøte på den populære åpne markedsdagen. Elever fra Lakkegata skole og Vahl skole, Årvoll Lions og et stort antall leiere av parseller dyrker og holder dette flotte området i hevd. HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR GRORUDDALEN Vi sendte inn en høringsuttalelse i mars 2005 og deltok senere på et deputasjonsmøte på Nordtvedt gård. Der fikk vi møte medlemmer fra byutviklingskomiteen og ble bedt om å kommentere det som vi, sett fra vårt ståsted som representanter for beboere i Bjerke bydel, mener er særs viktig og bør prioriteres/vektlegges ved utvikling av dalen. 6

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006

Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006 Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006 Styret har bestått av: Styremedlemmer: Tore Faller, Steinar Fossen, Kirsten Holstad (kasserer), Kjell Jon Karlsen, Elin Langsholt (sekretær), Mary Larsen, Unni

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD

03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD 03/2013 TØYENLØFTET ER I GANG SKOLESTART PÅ TØYEN SKOLE GI BESKJED GO KVELD LEDER Dette nummeret av Ener n bærer preg av vilje til å skape et godt sted å bo. Tøyen er midt i en prosess av positive tiltak,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid

ÅRSMELDING 2011. for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) Styremøter og informasjonsarbeid ÅRSMELDING 2011 for Naturvernforbundet i Bærum (NiB) En sak som bør trekkes frem er forslag til Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum. Den ble lagt ut til høring våren

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer