Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet."

Transkript

1

2 BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2007 til april 2008 Årsmøtet 2007 ble avholdt på Bjerke bibliotek 23. april 2007, og 12 vel og bosammenslutninger var representert på møtet. STYRETS SAMMENSETNING OG ØVRIGE TILLITSVALGTE: Styret har i perioden bestått av: Leder: Erik Bjelde, Hubroveien Borettslag Nestleder: Magnar Halse, Økern Vel Kasserer: Karin Engebretsen, Bjerke Borettslag Sekretær: Hilde Rødland, Veksthusfløtten Vel Styremedlem: Ruth Heggum, Linderud og Omegn Vel Styremedlem: Ann Bente Bergersen, Borrebekken boligsameie Varamedlem 1: Tore Fladland, Øvre Disen Vel Varamedlem 2: Maren Farmen, Refstad Vel Revisor: Turid Mølmen Valgkomité: Ruth Heggum, Linderud og Omegn Vel Tore Fladland, Øvre Disen Vel Prosjektleder: Odvar Kjølseth, Øvre Disen Vel I det daglige arbeidet har vi i hovedsak fulgt samme opplegg som i forrige periode. MØTEVIRKSOMHET Vi har hatt 9 styremøter i perioden. Møtene er dels avholdt i lokalene til Bjerke Frivillighetssentral på Årvoll gård, etter mars 2008 i Nærmiljøsenteret og dels privat hos medlemmer av styret. Videre har de valgte representantene deltatt på atskillige eksterne møter, konferanser og seminarer. SAMARBEID MED BJERKE BYDEL Styret får overført som e-postmeldinger innkalling og saksdokumenter til møtene i Bydelsutvalget (BU), Arbeidsutvalget (AU), og Miljø- og samferdselskomitéen (MOS).Vi innhenter også saksdokumenter til møter i Kultur- og oppvekstkomiteen (KO) fra bydelens hjemmesider. Styret har prioritert å delta på møtene i BU og MOS. Videre deltar vi på møter i Friluftsutvalgets samarbeidsutvalg (FSU), der vi har ledervervet. Storvellet holdes dermed orientert om saker av vesentlig betydning for medlemmene og beboerne i bydelen. Medlemmer har blitt varslet når saker som gjaldt deres lokale område, sto på sakskartet. Ved muntlige uttalelser i åpen halvtime og skriftlige høringsuttalelser har vi vært beboernes talerør. Styrets intensjon har vært å øke beboernes innflytelse og påvirke lokale så vel som sentrale politikere samt planmyndigheter til å vektlegge beboernes synspunkter i viktige reguleringssaker, kommunedelplaner mv. Videre har målsettingen vært å opprettholde en god toveis kommunikasjon med bydelsadministrasjonen. Vi har dessverre erfart ved flere anledninger at viktige reguleringssaker blir sendt ut på høring i sommerferien med svært korte høringsfrister. Sakene blir da ikke behandlet i MOS og BU på vanlig måte. Uttalelsen avgis av bydelsutvalgets leder i henhold til delegert fullmakt. Det blir fremholdt fra bydelens side at det ikke 2

3 gis fristforlengelser. Denne praksisen undergraver etter vårt syn demokratiske rettigheter og er påtalt i flere av Storvellets høringsuttalelser og er tidligere tatt opp med byråden for byutvikling. I perioden har Bydel Bjerke også behandlet flere Innspill til igangsatt reguleringsarbeid invitasjon til innspill fra bydelen, en område- og prosessavklaring. Denne typen saker er ikke underlagt de vanlige krav til offentlig kunngjøring i media. Det innebærer at vi ofte får tilgang til saksdokumentene så sent at vi ikke rekker å orientere medlemmene før fristen utløper. MEDLEMSFORHOLD 6 velforeninger og 20 borettslag/sameier er registrerte som medlemmer. Vi ønsker velkommen til Øvre Veitvet Borettslag, som er blitt nytt medlem i løpet av perioden. ORGANISASJONSFORHOLD Bjerke Storvel er medlem av følgende organisasjoner: Norge Velforbund (NVF), Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), Groruddalen Miljøforum og Bjerke Frivillighetssentral. Vi har i løpet av perioden blitt registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: Også i denne perioden har våre valgte representanter påtatt seg verv i Groruddalen Miljøforum, Bjerke Frivilighetssentral og i Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU). Videre er vi representert i arbeidskomiteen for Brobekk skolehage. For mer informasjon, se våre hjemmesider Styreleder er medlem i en prosjektgruppe for Veitvet og Sletteløkka områdesatsing under Groruddalssatsningen - et samarbeidsprosjekt mellom regjeringen og Oslo kommune. Videre er nestleder oppnevnt som Storvellets representant i et nyopprettet næringsråd i bydelen, med leder som vararepresentant, og Storvellet er også representert i en arbeidsgruppe for utvikling av Bjerkedalen et annet stort prosjekt som er tildelt midler fra Groruddalssatsingen. KOMMUNIKASJON Bjerke Storvel har egne nettsider på Internet og har registrert navnet som domene. Søk på og finn info om historikk, styrets sammensetning, medlemmer osv. Vi oppfordrer våre medlemmer til å legge inn en link med informasjon om sitt vel/bosammenslutning på vår hjemmeside. Styret har i perioden valgt å endre sin vertskapsavtale for hjemmesiden for å spare utgifter, men er ikke helt fornøyd med den nye avtalens grafiske begrensninger. Det vurderes fortløpende en videreføring av den eksisterende avtalen. HØRINGSUTTALELSER Storvellet har i perioden sendt høringsuttalelser til ulike etater i Oslo kommune til flg saker: Vedr Årvollveien Årvoll senter (sendt Plan og bygg ) Østre Aker vei 90 Planforslag til offentlig ettersyn (sendt Plan og bygg ) Årvoll ridesenter klage på vedtatt reguleringsplan (sendt Plan og bygg ) Økern torg, Bydel Bjerke, invitasjon til innspill fra bydelen, område- og prosessavklaring (sendt Plan og bygg ) Innspill til igangsatt reguleringsarbeid. Østreheimsveien på vegne av Oslo Østre Skytterlag (sendt Karl Johan Måseide, Arkitektkontor ) Østreheimsveien 50 byggesak ridesenter søknad om rammetillatelse og Klage på reguleringsplan Årvoll ridesenter (sendt Plan og bygg ) Årvollveien 60, gnr 86, bnr 458 innspill i en område- og prosessavklaring vedr. en planlagt omregulering av et friområde til en påtenkt ny barnehage, der Trygg Barnehager AS er oppdragsgiver. I tillegg er det sendt noen kortere uttalelser vedr blant annet: Støttebrev til Interessegruppen mot Årvoll ridesenter og Årvollskogen Boligsameies brev, hvor det protesteres mot reguleringsplanene for 3

4 utbygging av Årvoll ridesenter, sendt Miljøverndep. 29. juni Videre har vi støttet saken om erverv av eiendommen Øvre Isdam gjennom FSU. BEKKEDALEN Storvellet har ansvar for vedlikehold av oppslagstavler og skilting, herunder også fjerning av eventuell uønsket tagging på de store opplysningstavlene i hver ende av Bekkedalen og på diverse mindre tavler som gir informasjon om tresorter som vokser langs bekkeløpet i dette vernede området med sitt biologiske mangfold. Det er også trappearrangementer, broer og benker som skal etterses. Dette har også i denne perioden vært fulgt opp av vår prosjektleder. Det er i den senere tid kommet ny tagging på den store tavlen nederst i dalen og på noen av de små skiltene. Vi vil ta skritt til å få fjernet taggingen og få på plass et manglende skilt. Vann- og avløpsetaten har i perioden startet opp en utbedring av en kloakkledning som går gjennom dalen, dette for å hindre tilsig avkloakk til Hovinbekken. Gravingen har medført at deler av stien er blitt svært sølete og bløt. Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av april. BJERKE FRIVILLIGHETSSENTRAL Storvellet har i perioden hatt et tett samarbeid med Bjerke Frivillighetssentral i og med at vår styreleder også er leder for Frivillighetssentralens styre. Han har holdt oss løpende orientert om virksomheten. Vi har i perioden fått god hjelp av Frivillighetssentralens daglige leder til oppdatering av vår hjemmeside. Informasjon om Frivillighetssentralen finnes på følgende nettadresse: Frivillighetssentralen flyttet i begynnelsen av mars til nye, store lokaler i Brobekkveien 53. Håndverkerne var da ikke ferdige med oppussing av lokalene, slik at det har vært et mindre avbrudd i virksomheten i forbindelse med flyttesjauen. I første halvdel av april kom imidlertid nye møbler m.m. på plass, slik at vi har kunnet booke oss inn for å avholde årsmøtet her. Flyttingen innebærer en samlokalisering med Brobekk eldresenter. BROBEKK SKOLEHAGEFELT Storvellet holdes løpende orientert om virksomheten i Brobekk skolehage i og med at en representant fra styret er leder av arbeidskomiteen som organiserer driften av området på frivillig basis. Barn og lærere fra Vahl skole, Lakkegata skole, så vel som frivillige fra Årvoll Lions, Pedagogisk fagsenter og Tonsenhagen barnehage tar hånd om sine tildelte områder, side og side med et stort antall parselldyrkere som leier et stykke jord for en rimelig penge. Det dyrkes poteter og tradisjonelle norske grønnsaker, salater og tyrkiske bønner samt blomster av alle slag. I tillegg høstes det også mye frukt og bær på området, som også er besøkshage for barnehager. Ei urtegruppe har ansvar for et stort urtefelt som brukere av området kan høste av til eget bruk. Det er i perioden ført opp to nye, solide boder, hver på. ca. 16 m2 på feltet til erstatning for en bod som ble revet, da en del av området ble avdelt til oppføring av den nye Brobekk barnehage. En av bodene skal brukes som kontor- og møterom for arbeidskomiteen, og den andre skal urtegruppa disponere til sin virksomhet. Det er bevilget midler fra Groruddalssatsingen for fremføring av strømkabel og installasjon av lys og varme i disse to bodene, mens malerarbeid m.m. utføres på frivillig basis av brukerne. FRILUFTSLIVETS SAMARBEIDSUTVALG (FSU) Tidligere var det frivillig om bydelene ønsket å ha et friluftsutvalg. Det har vært et slikt utvalgt i Bjerke bydel i flere år, Samarbeidsutvalget for friluftsliv. I 2007 ble det besluttet at alle bydelene skal ha et slikt utvalg og at utvalget skal ha 5 medlemmer samt varamedlemmer. I tillegg skal Bydelen stille med sekretær. Ruth Heggem, med Erik Bjelde som vara, fortsetter som leder for utvalget, som nå har skiftet navn til FSU-utvalget, Friluftslivets samarbeidsutvalg i Bydel Bjerke. Utvalget består forøvrig av 1 representant fra hver av friluftsorganisasjonene Lillomarkas venner, Oslomarka jeger og fiskeforening, 7. Oslo speidergruppe og Oslo Elveforum. Vår representant har sammen med de øvrige medlemmene i utvalget deltatt i forberedelser og gjennomføring av flere arrangementer i perioden herunder bl. annet en Bekkevandring med kulturinnslag 27. september 2007 og aktivitetsdager på Trollvann 28. august 2007 og søndag 10. februar Det er gitt et tilskudd på kr. 5000,- fra Bydel Bjerke til slike arrangementer i løpet av året Søknad om frivillighetsmidler og rapportering om bruken av midlene som settes inn på Storvellets prosjektkonto, administreres av Bjerke Storvels styre. 4

5 Utvalget følger også opp saker som berører friluftslivet i Bjerke Bydel og samarbeider med de nevnte organisasjonene om uttalelser i aktuelle kommunedelplaner mv. BJERKEDALEN Det er foreløpig bevilget 1,2 mill. kroner til opprusting og utvikling av Bjerkedalen for Det har tatt litt tid med å komme i gang, men treplanting er nå gjenonnomført i nedre del av dalen. Nytt arkitektkontor er kommet inn, og planene for dalen er noe endret fra de opprinnelige. Det blir nå blitt tatt mer hensyn til krav til fremtidig drift og vedlikehold av anlegget. Det innebærer at badedammen og Hovinbekken, når den gjenåpnes, skal holdes adskilt. Representanter fra Storvellet er medlemmer av Medvirkningsgruppe for Bjerkedalen og har deltatt på flere møter og arrangementer i perioden. GRORUDDALSATSNINGEN Bydel Bjerke ønsket å holde en orientering for borettslag mm som ønsker å skrive søknad om tildeling av midler til div prosjekter innen tema nærmiljøtiltak og kontaktet Storvellet for gjennomføring av en slik orientering. Det kan søkes om tilskudd for opp til 50% av dokumenterte kostnader. Det finnes nærmere informasjon om hva det kan søkes om midler til på Bjerke bydels hjemmesider. Bydelsadministrasjonen mener det er viktig at søknadene er godt formulert, slik at ikke de store bosammenslutningene som f. eks OBOS, stikker avgårde med det meste av pengene. Det fokuseres også på å sette i gang prosjekter som er synlige på kort sikt. Det skal deles ut 100 mill kr. i år til diverse programområder i dalen i løpet av 10 år. Vi sendte et lite skriv med orientering om dette tilbudet til alle våre medlemmer 22. august Orienteringen ble holdt på Veitvet skole (aulaen) 5. september VOLLEBEKKVEIEN 1 Reguleringsplan for boliger og barnehage i Vollebekkvn 1 ble stoppet i politisk behandling av Byrådet, som ønsket å undersøke om det var mulig å få inn en større barnehage enn det som var prosjektert på området. Saken har vært til begrenset høring i bydelen våren 2007, men det er uklart når saken er behandlet der. Det ble holdt befaring for Byutviklingskomiteen på tomta den 3. april 2008 hvor bl.a. en representant fra Storvellet, representanter for Lunden Hageby, fungerende BU-leder m.fl. deltok. De fremmøtte fikk anledning til å komme med spørsmål til til PBEs saksbehandler og til arkitektfirmaet som har utarbeidet reguleringsforslaget på vegne av eiendomsbesitteren. ISDAMMEN Friluftslivets samarbeidsutvalg (FSU) har i perioden nedlagt et omfattende arbeid i saken, og det er utvist et stort lokalt engasjement for å få til offentlig overtagelse av eiendommen Isdammen. Den er på 44 da, hvorav 9 da er vannspeil. Den øvrige del av tomta består for det meste av skog, mens er mindre del er innmark, noe bebyggelse og atkomstvei. Eiendommen har vært i familien Høviks eie siden 1937, men ble kunngjort for salg i Dammen ble anlagt som isdam i midten av 1920-årene og glir vakkert inn i landskapet. Den har høy vernestatus med både vanlig frosk, spissnutefrosk, padde og liten salamander. Isproduksjonen pågikk helt fram til Eiendommen ligger akkurat innenfor Markagrensen, mellom Årvoll og Lillomarka. Den har stor verdi for bydelens befolkning både til friluftsformål og som et kulturhistorisk fortellerenhet samtidig som den må ses på som en start på den åpne del av Hovinbekken. Det er i perioden sendt henvendelser til Bydelsutvalget i Bydel Bjerke, til Rådhuset via politikere i bystyret, og arbeidet fortsetter for fullt våren ÅRVOLL SENTER Det ble holdt et folkemøte vedr den nye reguleringsplanen for Årvoll senter på Årvoll gård. Utnyttelsen er redusert i forhold til tidligere forslag, og det fokuseres nå på at det skal bli et nærmiljøsenter. Senteret slik det er i dag må rives og det må beregnes en byggeperiode på 2 år. Det kan ikke garanteres om det forsatt vil være post, apotek osv om 2 år. Apotek- kjeden var interessert i å investere og i å være med på prosjektet. ICA ønsker å fortsette, men ellers får en regne med nye butikker og interessenter. Det møtte færre mennesker på folkemøtet enn det man hadde håpet på. De fleste av de som var til stede var i mot utbyggingen. De to nærmeste blokkene til senteret vil få ødelagt 5

6 solforholdene, og delvis også utsikten. En eventuell utbygging vil imidlertid gi økt trafikk og forverre situasjonen for barn på vei til Årvoll skole i bl.a. Årvollveien og i Bård Skolemestersvei.Det er også 2 barnehager i området. Storvellet er på linje med bydelspolitikerne og svært bekymret for trafikksituasjonen. I tillegg forventes økt trafikk når den nye flerbrukshallen kommer og skolen skal bygges ut. Det vil bli for høy bebyggelse som vil skape problemer. Vi sendte en uttalelse til Plan og bygg hvor vi støttet oppussing/rehabilitering av selve kjøpesenteret men går i mot bygging av boligblokkene. Vi er gjort kjent med at enda et nytt forslag reduserer nok en etasje på de høye blokkene. ÅRVOLL RIDESENTER Reguleringsplanen for ridesentertomta i Østreheimsvn 50 ble klaget inn for Fylkesmannen. Klagene har imidlertid blitt liggende lenge hos Plan- og bygningsetaten, som først nylig videresendte disse sammen med sin innstilling til fylkesmannens kontor. I forbindelse med utbyggers søknad om rammetillatelse fraråder Bydelsutvalget i Bydel Bjerke at det gis byggetillatelse på ridesentertomta og mener at når utbygger har endret planene og flytter ridebanen mot sørvest, vil dette gi store samfunnsmessige konsekvenser for hele Årvoll. Det er ønske om å etablere barnehage i Østreheimveien 28-32, men dette kommer i strid med et eventuelt ridesenter. Bjerke storvel støtter Bydelsutvalgets synspunkter i tillegg til at vi har engasjert oss sammen med beboerne i området som har protestert mot etablering av ridesenteret, bl.a. ved penger til advokathjelp, deltakelse på befaringer og møte med Byutviklingskomiteen på Rådhuset. Fylkesmannen meddelte i brev at saken vil normalt bli behandlet innen 5 måneder. Eventuelle ytterligere kommentarer fra berørte parter ber Fylkesmannen om å få tilsendt snarest mulig. Det overveies nå sendt inn en tilleggsuttalelse i saken. ÅRVOLLVEIEN 23 På MOS-møtet 10. desember, møtte 2 representanter for utbyggerne, Planconsult AS og informerte om støyproblematikken i åpen halvtime. De mente det var snakk om 2 saker: 1. Klage fra fra beboerne vedr støy fra Elexia, selv om Elexia har jobbet med å forbedre forholdene. Men det er fortsatt et problem at vektene slippes ned på gulvet, noe som høres godt av beboerne. 2. Det planlegges for 12 nye boliger på søyler over parkeringsplassen. Bydelsadministrasjonen går i mot forslaget med begrunnelse at det er vanskelig å kombinere treningssenter og boliger /omsorgsboliger. Utbygger mener at det ikke skulle være noen grunn til at de nye boligene skulle bli forstyrret fra Elexia da det er planlagt å flytte rommet med vektene til det nye bygget slik at beboerne ikke skal sjeneres. Men det planlagte bygget vil komme nær sterkt traffikert veg, og det er forløpig ikke kommet noe forslag til hvordan utearealene skal skjermes. Utbygger sier at planforslaget foreløpig er en prøveballong, men at plan for skjerming skal komme. Vi støtter uttalelsen fra bydelen, men avventer den egentlige høringen. Omsorgsbygg står som delansvarlig utbygger og vi regner derfor med at dette er noe som vil komme. Det er viktig at utbyggingen blir utført så pent som mulig. ØKERN TORG Økern torg, som eies av Oslo kommune, skal rustes opp og gjøres klar til omregulering for salg for boliger og næring. Kommunen ønsker å utvide torget og har nå lagt fram nye planer da det ikke var aktuelt å bygge lokk. Det er nå planer om å innlemme nabotomta, biltomta i området. En del bedrifter har leid tomter med kontrakt helt fram til år Disse er nå bekymret for hva som vil komme til å skje i tiden framover med hensyn til økonomiske konsekvenser mm. Det er laget et program i 5 punkter for konsekvensutredning. Frist for uttalelse vedr denne er 22. desember, 2 dager før BU-møtet. Vi mener en konsekvensutredning må innbefatte hele området, ikke bare dette konkrete prosjektet. Bl. annet. fordi en også bør se på trafikksituasjonen, den overordnedet grøntplanen og turveiene i området. Vi har ingen innvendinger til programmet for konsekvensutredningen. 6

7 Vi synes at bydelsadministrasjonens forslag, som ble vedtatt på MOS-møtet den 10. des., var ganske flytende Vi er skeptiske til blandingen av næringsvirksomhet og bolig. Men vi regner med politikerne i Bdel Bjerke som oss avventer den bebudede konsekvensutredningen før en tar stilling til reguleringssaken. DELTAKELSE PÅ SEMINARER, MØTER OSV Bydelsseminar i Bjerke bydel (mai 2007). Flere representanter fra styret deltok, og storvellet ønsket å fokusere på flg saker: Tema 1: En gjenbruksstasjon på Veitvet samsvarer ikke med Groruddalssatsingen hvor kulturpark, barnehage osv bør stå i sentrum, spesielt med tanke på at Sletteløkka/Veitvet er bydelens prioriterte satsningsområde. En næringsutvikling som stimulerer de utdanningsretningene som er på Bjerke vgs Tema 2: Bo-tilbud for eldre i bydelen. Ressurser kompetent personale. Bydelen vår er ikke noe ideelt sted å være for eldre og funksjonshemmede. Tema 3: Miljøsatsingen i Brobekkveien fra Østre Aker vei hva med Refstadveien opp til Bjerkekrysset? Tema 4: Er en gjenbruksstasjon en del av Groruddalssatsningen? Det vil bli en kø av mange biler på smale veier. Barnehage bl.annet i nærheten. Er dette miljøtiltak? Tvert i mot det er behov for flerbrukshall, møteplasser, bolig, by- og stedsutvikling. Veitvet folkemøte 19. juni Styreleder deltok på møtet og opplyste bl. annet om fordeler ved å ta et medlemskap i Storvellet og spesielt i forbindelse med å søke om midler fra Groruddalsatsningen til ulike prosjekter i nærmiljøet, og om hjelp til å sette opp gode nok søknader om penger. Tron Myren fra bydelen sa seg villig til å holde kurs i hvordan settes opp slike søknader om midler. Seminar om Markalov, 8. oktober Flere representanter fra styret deltok. Markagrensen fastsettes som forskrift etter at loven er vedtatt. Loven er planlagt framlagt i løpet av vårsesjonen på Stortinget. Det arbeides med kart for fastsettelse av markagrensene. Seminar om Grønn planlegging, arrangert av Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV), 15. november På seminaret, der styret var representert, ble det fokusert på de viktigste planleggingsprosessene i Oslo som berører de grønne områdene, Markagrensen, Møteplasser og Grøntplanen og hvordan dette arbeidet koordineres. Groruddalen Miljøforums møter med vellene i bydelen: Representanter fra Storvellet har deltatt på flere møter i løpet av perioden hvor bl. annet samferdsel og regulering av tungtrafikken, Groruddalsatsingen og organisasjonenes medvirkning, Markagrensen, lokk over E6 var blandt sakene på dagsorden. 7

Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1

Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1 Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1 BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL 2010/2011 Årsmøtet 2010 ble avholdt på Bjerke nærmiljøsenter 27. april 2010. 11 vel og bosammenslutninger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006

ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006 Årvoll gård kultur og aktivitetssenter BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL for perioden mars 2005 til april 2006 Årsmøtet 2005 ble avholdt på Bjerke bibliotek 31. mars 2005, og 7 stemmeberettigede

Detaljer

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006

Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006 Årsberetning for Lillomarkas Venner 2006 Styret har bestått av: Styremedlemmer: Tore Faller, Steinar Fossen, Kirsten Holstad (kasserer), Kjell Jon Karlsen, Elin Langsholt (sekretær), Mary Larsen, Unni

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte Årsmøte Velkommen til årsmøte Til medlemmer i Furuset Vel Innkalling til årsmøte i Furuset Vel, tirsdag 22. april 2014 kl. 19.30 på Furusetheimen. Dagsorden 1. Valg av dirigent 2. Valg av medlemmer til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Årsberetning og regnskap for. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - 1 -

Årsberetning og regnskap for. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus - 1 - Årsberetning og regnskap for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2005-1 - Styrets oppsummering: 2005: BYMILJØPRIS OG MARKAGJENNOMBRUDD Oslo Kommune tildelte NOA Bymiljøprisen for 2005! I begrunnelsen

Detaljer

TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876

TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876 TUENGVEIEN 21-0374 OSLO - TEL: 95101627 www.risvel.no e-post: cadahr@online.no Bankgiro: 1607 38 57876 Årsberetning 2011 Ris Vels styre har i 2011 har bestått av Erik Schultz (formann), Cath Heiberg, Tone

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

FURUSET SENTEROMRÅDE

FURUSET SENTEROMRÅDE FURUSET SENTEROMRÅDE Forprosjekt; utfordringer og muligheter Et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid Rapport nr 1/2009 Kari Kiil, Analyse&Strategi Brita Jorde, Analyse&Strategi Hanne

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30

Innholdsfortegnelse. 8.0 Marked og økonomi. 28 9.0 Friluftsliv og idrett 9.1 Lillomarka Idrettspark. 29 9.2 Lillomarka Orienteringslag 30 Kommentarer til forslag til planprogram for Huken pukk- og asfaltverk fra Alnaelvens Venner Breisjøgrenda sameie Groruddalen Miljøforum Lillomarka Orienteringslag Lillomarkas Venner Selskapet til Grorud

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Dato: Torsdag 26. mars 2015 Tid: Kl 1830 2115 Sted: Møterommene Bøhn I og II Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Bebo erparkering ved tatt

Bebo erparkering ved tatt TVERRPOLITISK LOKALAVIS UTGITT AV RUSELØKKA /SKILLEBEKK BEBOERFORENING Nr. 63 MARS 2006 2006. 2006 GIGANTPLANER RETT UTENFOR VÅR STUEDØR Filipstadområdet sett fra gangbroen over til Kongen. Filipstad,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 2012-1 - Årsberetning 2012 STYRETS VURDERING AV ARBEIDSÅRET 2012 Det har vært høy aktivitet i NOA også i 2012-2013.

Detaljer

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen

TILTAK I TIDE NOTAT 2006:126. Muligheter og utfordringer for Groruddalen Ingar Brattbakk, Ivar Brevik, Jon Guttu, Per-Øystein Lund, Marit Ekne Ruud og Lene Schmidt TILTAK I TIDE Muligheter og utfordringer for Groruddalen Utarbeidet i samarbeid mellom forskere på Byggforsk og

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer