Søknad. RF13.50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2013 Prosjektnavn Tjøtta-Alstahaug landskapspark (hovedprosjekt ) Kort beskrivelse Landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug er rik på natur- og kulturverdier. Hovedprosjektet skal øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål samt å få til økt vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å synliggjøre, skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i det definerte området Prosjektbeskrivelse Bakgrunn: Den planlagte landskapsparken ligger i området fra Tjøtta til Alstahaug med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune. Det definerte landskapsområdet er rikt på kulturhistorie og naturverdier, bl.a. er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap, samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter, både på land og hav. Men området har mer å by på som kan bidra til verdiskaping basert på de lokale ressursene, da spesielt mht. reiseliv og økt bolyst. Det finnes mange muligheter, men også en del utfordringer for å lykkes med steds- og næringsutvikling i denne delen av kommunen. Et fellestrekk i det definerte landskapsområdet er at potensialet som ligger der i form av historie, kultur og natur ikke på langt nær er utnyttet. Per i dag er det lite tilrettelagt for turister både når det gjelder basisbehov og tilrettelegging av opplevelser. Det er mange severdigheter som ikke kommer godt nok fram og det er flere muligheter og ideer som kan bidra til ny næringsaktivitet og verdiskaping. Dette gir grunnlag for utvikling av både reiselivsnæring og områdets attraktivitet som bosted og levested. Parkkonseptet er en perfekt form å organisere seg på for å dra i samme retning, skaffe langsiktighet og for å få til verdiskaping i alle ledd. Mål: Formålet for Tjøtta-Alstahaug landskapspark er å skape sterkere stedsidentitet, øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål og få til vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i dette området. På sikt ønsker vi et utvidet samarbeid mellom «parker» som allerede er etablert eller under planlegging i regionen, som f.eks. Vefsna regionalpark, Okstindan (Hemnes kommune) og Vegaøyan verdensarvområde. På bakgrunn av signaler fra forprosjektet (2013) skal det i hovedprosjekt-perioden ( ) jobbes med å utvikle, sette i gang og gjennomføre konkrete tiltak for å starte felleskapsprosessen, øke bolyst og legge til rette for næringsideer. Samtidig skal det jobbes med den formelle - 1 -

2 forankringen og organisering av selve parken ved å opprette et valgt styre, utarbeide en handlingsplan (parkplan), inngå langsiktige samarbeidsavtaler samt legge grunnlaget for selvstendige drift og videreføring av parkkonseptet gjennom driftsfasen ( ). Ressurser i området: Naturopplevelser -Fjellrekken De Sju Søstre med merkede stier til alle toppene -Grottene i Søvikskaret -Skeilia naturreservat -Arboreet- Alstahaug planteskole -Jørgensenhagen på Skei gård -Ostjønna naturreservat -Kulturlandskapsstien og kulturlandskapet på Tjøtta inkl. husmannsplassen Rebekkastua -Fotefar mot nord -Turløyper: Storrunden, Linken, Søvikskaret, Valneset, Røøyfjellet, Kruno -Klubben (badeplass) -Div. turmuligheter på Tjøtta, inkl. trimpostkasser, lysløype, gamme og gapahuk -Nærmiljøanlegget ved Søvik oppvekstsenter med diverse naturgitte og sportslige aktiviteter -Fiskemuligheter i Hertenelva med utløp -Fiske, kajakk og båtliv langs hele kyststripa fra sør til nord i landskapsområdet -Jaktkortsalg gjennom grunneiere/grunneierlag Kultur og historie -Trollhistorien rundt De Sju Søstre og bautasteinene på Tjøtta -Petter Dass-museet -Alstahaugtunet -Tjøtta gård (riksantikvariske bygninger) -4H-gård på Mindland -Gravhaugene på Alstahaug -Nord-Norges første sykehus og «fattig-kirkegården» på Søvik -Marmorbruddene på Offersøy og Bonholmen -Anna fra Skjelosen («Svarta bjørn») sitt fødested på Offersøy -Russerkirkegården og minnesmerket over Rigelforliset -Høvdingsetet og gravhaugene på Tjøtta -Tjøtta gård (kulturhistorisk fredet anlegg) -Bygdesamlingen på Tjøtta -Helleristningene på Tro -Grendehusene på Mindland, Tro, Tjøtta, Offersøy, Søvik og Austbø Bedrifter innen reiseliv og næringsutvikling -Belsvåg gård og camping -Tømmervika opplevelsessenter-kajakk og andre utendørs aktiviteter -Offersøy camping hytter/caravan/fisketurisme -Tjøtta Gjestegård - 2 -

3 -Taraldsen brygge-overnatting/fisketurisme -Overnatting/bobil/campingplass/leirskole på Tro -65 aktive gårdbrukere -Bioforsk -Norsk landbruksrådgiving Helgeland -Matbutikker på Tjøtta og Austbø Felles for Tjøtta-Alstahaugsamfunnet er en stor dugnadsånd, hvor man får til det meste ved hjelp av lokale ressurser. Her kan nevnes bl.a. Tjøtta båthavn m/gjesteplasser og servicebygg, lysløypa på Tjøtta, uteområdet på Søvik oppvekstsenter samt arrangementene, Alstahaug Maraton og den årlige Sommerdansen. Alle lag og foreninger bidrar i stor grad til aktivitet for mange ulike interessegrupper og til å gjøre området til et godt sted å bo og leve i. Prioriterte tiltak i hovedprosjektfasen: -Nettverkskobling og bedre markedsføring av allerede eksisterende tilbud -Bedre synliggjøring av gravhaugene på Tjøtta og på Alstahaug -Bedre skilting av severdigheter/aktiviteter/stier generelt -Rydding langs stier og fylkesvei -Tilrettelegge for nytt liv i Tjøtta Gjestegård som per i dag ikke har drivere -Starte arbeidet med merkevarebygging Starte arbeidet med kompetanseheving og kvalitetssikring av aktiviteter, merkevarer og g overnattings -og bevertningstilbud -Utarbeide egen hjemmeside og brosjyre/kart for landskapsområdet -Skjøtsel og tilrettelegging for opplevelser i kulturlandskapet -Tilrettelegge for flere utleiehus, boligtomter og hyttetomter i området Nytteeffekter: Parkkonseptet vil styrke verdiskapingspotensialet og bolyst i det definerte landskapsområdet ved å: -Sikre langsiktighet for lokale og regionale aktører -Jobbe sammen mot et langsiktig, felles mål -Prioritering og samordning av tiltak -På sikt: Høyere priser, flere overnattingsdøgn osv. -Langsiktig samarbeid frigjør ressurser -Parkstatus er et internasjonalt kvalitetsstempel Som medlem i Norske parker har man tilgang på et stort nettverk, felles markedsføring og g informasjon -Lokale og regionale parker er en nasjonal satsing som gir større muligheter for å utløse nye midler Prosessen formes og drives av parkmedlemmene selv. Dette gir trygghet, retning, fellesskap og g kontroll over egne ressurser -Dette er ikke vern, men ivaretaking og videreutvikling av natur- og kulturressursene i området Prosjektet er i samsvar med mål og strategier for reiselivssatsing og verdiskaping i fylket, regionen og kommunen. Prosjektet vil ha positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av - 3 -

4 lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet i driftsfasen gjennom god organisering og årlige evalueringer. Organisering: -Prosjekteier/søker: Alstahaug kommune -Prosjektleder: Bioforsk Nord Tjøtta v/ FoU-leder Inger Hansen. Det skal opprettes et styre bestående av representanter for lag/foreninger, grunneiere,, reiselivsnæring, områdeutvalgene, Alstahaug kommune og Bioforsk Samarbeidspartnere: -Lokale næringsutøvere, grunneiere, oppvekstsentre, lag og foreninger -Bioforsk Nord Tjøtta (sekretariat og fagkompetanse) -Områdeutvalgene for Tjøtta/Offersøy og Søvik/Hamnes -Alstahaug kommune v/ ordfører og landbruksetaten -Helgeland regionråd v/ leder Sissel Hesjedal -Fylkesmannen i Nordland v/arne Farup -Nordland fylkeskommune -Vefsna regionalpark v/ellen Schjølberg -Helgeland friluftsråd v/kristian Helgesen -Vegaøyan verdensarvområde -Helgeland museum -Høgskolen i Nesna -Statens vegvesen -Norske Parker -Kompetansesenter for distriktsutvikling avd. Alstahaug Informasjon/resultatformidling: Det skal opprettes en egen hjemmeside og lages brosjyre m/kart over landskapsområdet. Markedsføring skal skje både via nettsider (egen hjemmeside, Bioforsk, Alstahaug kommune, Distriktssenteret, Norske Parker), sosiale medier og aviser. Evaluering og sluttrapportering i Bioforsk sin rapportserie. Se vedlegg 0 (utdypet prosjektbeskrivelse) og øvrige vedlegg (1-7). Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Alstahaug kommune Rådhuset Org.nr: SANDNESSJØEN Inger Hansen Boks TJØTTA Inger Hansen Boks TJØTTA Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark. KRD: kr ; Nordland fylkeskommune: kr

5 50000; Fylkesmannen i Nordland: kr 50000, Alstahaug kommune: kr 37500, til sammen kr Spesifikasjon Bakgrunn Den planlagte landskapsparken ligger i området fra Tjøtta til Alstahaug med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune. Det definerte landskapsområdet er rikt på kulturhistorie og naturverdier, bl.a. er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap, samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter. Området har mye å by på som kan bidra til verdiskaping basert på de lokale ressursene, da spesielt mht. reiseliv og økt bolyst. Det finnes mange muligheter, men også en del utfordringer for å lykkes med steds- og næringsutvikling i denne delen av kommunen. Parkkonseptet er en perfekt form å organisere seg på for å dra i samme retning, skaffe langsiktighet og for å få til verdiskaping i alle ledd. Vi har valgt å satse på etablering av en lokalpark. For å lykkes er forankringen i lokalbefolkningen, lokale bedrifter og i kommunen så viktig at vi mener vi må begynne på «grastota» og i det små. Også med bakgrunn i mulighetene og utfordringene vi må kunne håndtere for å få til aktivitet. På sikt ønsker vi et utvidet samarbeid mellom "parker" som allerede er etablert eller under planlegging i regionen, som f.eks. Vefsna regionalpark, Okstindan (Hemnes kommune) og Vegaøyan verdensarvområde. Dette for å danne nettverk og får ut synergieffekter i form av fagkompetanse, erfaringsutveksling m.m. Bioforsk Nord Tjøtta fikk ved årsskiftet tilsagn på søknad om forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark (2013) med finansiering fra KRD, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Aktiviteter i forprosjektperioden har vært: Parkfagdagene i Oslo Prosjektleder presenterte forprosjektet. Intensjonsavtale om samarbeid mellom forprosjektene Vefsna regionalpark og Tjøtta-Alstahaug landskapspark inngått Deltakelse med fem personer på studiereise/parkmøte i Hardanger Presentasjon av prosjektet for Kommunestyret i Alstahaug, under «Tjøttadagan», på folkemøte og i lokalavisene. Arbeid med forankring av konseptet i kommunale planverktøy. Intensjonsavtale om samarbeid med Vefsna regionalpark er utarbeidet. Standardisert skilting av kulturlandskapsstien på Tjøtta i samarbeid med Helgeland friluftsråd. Folkemøte med innleder/motivator Dirk Kohlmann fra Norske parker. 40 frammøtte. Deltakelse med fire personer på parkmøte i Vefsn Oppretting av et interimsstyre på sju personer, deriblant ordføreren i Alstahaug kommune. Søknad om hovedprosjekt. Under folkemøtet den , ble parkkonseptet presentert. Det var en altoverveiende positiv holdning til å gå videre med søknad om hovedprosjekt. Som en følge av dette ble et interimsstyre opprettet med representanter fra kommunen, næringsdrivende, grunneiere, lag og foreninger, Petter Dass- museet og Bioforsk. Se referat fra møtet (vedl. 1)

6 Prosjektmål Etablering av en landskapspark er en langsiktig prosess som krever god forankring for å sikre forpliktende samarbeid mellom offentlige, lokale og frivillige aktører. Bioforsk Nord Tjøtta ønsker i samarbeid med lokale lag og foreninger, grunneiere, næringsutøvere, Alstahaug kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helgeland regionråd å søke et hovedprosjekt med mål om etablering av lokalpark i landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug med tilliggende øyer. Hovedmål for Tjøtta-Alstahaug landskapspark er å skape sterkere stedsidentitet, øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål og få til vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i dette området. Delmål: 1. Utvikle, sette i gang og gjennomføre konkrete tiltak for å starte felleskapsprosessen 2. Tilrettelegge for økt bolyst 3. Legge til rette for næringsideer 4. Formell forankringen av prosjektet 5. Organisering av parken: Velge styre, utarbeide handlingsplan (parkplan), inngå langsiktige samarbeidsavtaler 6. Legge grunnlag for selvstendig drifting og videreføring av park-konseptet i driftsfasen ( ). Resultatoppnåelsen i hovedprosjektet kan måles i form av etablering av nye arbeidsplasser, tilflytting, overnattingsdøgn, utløsning av midler til landskapsskjøtsel og annen verdiskaping. Verdiskapingsprogrammet har som hovedformål: Å øke verdiskaping og næringsutvikling i landskapsområder med særegne natur- og kulturverdier Å fremme lokale og regionale parker som samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av slike områder gjennom å ta vare på og utvikle natur, kultur, miljø og menneskelige ressurser i området. Prosjektet vårt er i samsvar med mål og strategier i fylkesplanen og prioriterte tiltak i handlingsprogrammet (UPN), eks. Målomr. 1, Strategi 4: Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv mm. (s. 2), Målomr. 3, Strategi 2: Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensiell verdiskaping (s. 8) samt Strategi 5: Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling, hvor bl.a. bygdemobiliseringsprosjekter er nevnt som et tiltak. Prosjektet vårt har positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet gjennom god organisering og årlige evalueringer av hovedprosjekt og ordinær drifting av parken. Forankring Følgende forankringsdokumenter på regional/fylkesplan gir føringer om reiselivssatsing og verdiskaping i distriktene: Fylkesplan for Nordland

7 Regionalt utviklingsprogram Nordland Reiselivsstrategi for Nordland Landbruksplan Alstahaug kommune Prosjektet vårt er i samsvar med mål og strategier i fylkesplanen og prioriterte tiltak i handlingsprogrammet (UPN), eks. Målomr. 1, Strategi 4: Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv mm. (s. 2), Målomr. 3, Strategi 2: Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensiell verdiskaping (s. 8) samt Strategi 5: Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling, hvor bl.a. bygdemobiliseringsprosjekter er nevnt som et tiltak. I Landbruksplan for Alstahaug kommune under kulturlandskapet på Tjøtta/Svines/Offersøy (s. 43) står det at «Landskapspark som konsept skal drøftes i dette og tilgrensende områder med tanke på verdiskaping i distriktet basert på samspill mellom landbruket, næringsliv, turisme og landskapsverdier.» Bioforsk Nord Tjøtta har allerede fremmet planene for Alstahaug kommune, Fylkesmannen i Nordland, grendelag, grunneiere og reiselivsnæring lokalt. Alle har uttrykt positiv holdning i forhold til park-konseptet. Prosjektet vårt har positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet gjennom god organisering og årlige evalueringer av hovedprosjekt og ordinær drifting av parken. Vi er videre i nær dialog med prosjektleder for forprosjektet «Vefsna regionalpark», Ellen Schjølberg (tidl. Margrethe Jønsson), og har inngått en formalisert samarbeidsavtale mellom de to park prosjektene (se vedlegg). Dersom vi får tilsagn på hovedprosjekt vil vi også inngå et formalisert samarbeid med stiftelsen Vegaøyan verdensarvområde (se vedlegg), samt med Statens vegvesen/nasjonal turistveg Helgeland (se vedlegg). Kompetansesenter for distriktsutvikling, avd. Alstahaug har (og vil være) et viktig nav i hele prosessen. Vi har (og vil ha) en nær dialog med organisasjonen Norske Parker. Prosjektorganisering Organisering: Prosjekteier/søker: Alstahaug kommune Prosjektleder: Bioforsk Nord Tjøtta v/ FoU-leder Inger Hansen Inger Hansen har 19 år lang erfaring som forsker og prosjektleder i Bioforsk og har de fem siste år vært FoU-leder ved Bioforsk Nord Tjøtta. Bioforsk Nord Tjøtta bidrar også med fagkompetanse inn i prosjektet: PhD Annette Bär (landskapsøkolog), MSc Maja Kvalvik (biolog) og MSc Liv Jorunn Hind (sosialantropolog). Det skal opprettes et styre for Tjøtta-Alstahaug landskapspark dersom hovedprosjektet blir innvilget. Samarbeidspartnere Lokale næringsutøvere, grunneiere, oppvekstsentre, lag og foreninger - 7 -

8 Bioforsk Nord Tjøtta (sekretariat og fagkompetanse) Områdeutvalgene for Tjøtta/Offersøy og Søvik/Hamnes Alstahaug kommune v/ ordfører og landbruksetaten Helgeland regionråd v/ leder Sissel Hesjedal Fylkesmannen i Nordland v/arne Farup Nordland fylkeskommune Vefsna regionalpark v/ellen Schjølberg Helgeland friluftsråd v/kristian Helgesen Vegaøyan verdensarvområde Helgeland museum Høgskolen i Nesna Statens vegvesen Norske Parker Kompetansesenter for distriktsutvikling avd. Alstahaug Aktiviteter -Organisering og forankring av hovedprosjekt -Utarbeiding av detaljert handlingsplan Tilrettelegging, synliggjøring, igangsetting av nye aktiviteter i hht. handlingsplanen, bl.a. rydding og g skilting av stier og severdigheter og skjøtsel av kulturlandskapet -Parkmøter og studiereiser Kompetanseheving: Kurs/seminar innen f.eks. vertskapsrollen, guiding, merkevarebygging,, historiefortelling, kulturlandskap, lokal mattradisjon -Få på plass 10-årige samarbeidsavtaler mellom parkmedlemmene -Markedsføring og merkevarebygging -Søke opptak i Norske Parker -Utarbeide organisasjons- og handlingsplan for driftsfasen -Utarbeide hjemmeside, brosjyre, kart -Styremøter og administrasjon -Evaluering og sluttrapportering Målgrupper -Lokalbefolkning i landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug -Lokal reiselivsnæring -Lokal landbruksnæring -Alstahaug kommune (samt turister og tilflyttere) Målgruppene vil ha innflytelse på prosessen gjennom aktiviteter i prosjektet, møter, kurs, studiereiser mm. Vi vil legge vekt på god informasjonsflyt gjennom hele prosessen. Parkstyret som skal nedsettes bør representere lokale lag/foreninger, områdeutvalgene, reiselivsnæringa, grunneiere/beitebrukere, Bioforsk og Alstahaug kommune Resultat Aktivitetene i hovedprosjektet vil bidra til å: - 8 -

9 -Skape sterkere stedsidentitet og fellesskap -Øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål -Skape vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet Effekter Med kommunen som eier og samarbeidspart (finansielt og faglig) og gjennom forankring i kommunalt planverktøy vil vi få god og forpliktende drahjelp fra kommunen til å gjennomføre prosjektet. De største og målbare bruker- og samfunnseffekter av hovedprosjektet vil vi kunne se i form av bl.a. økt bolyst og økt verdiskaping. eksempler på nytteeffekter er: *Langsiktighet for lokale og regionale aktører *Ivaretaking og videreutvikling av natur- og kulturressursene *Jobbe sammen mot et felles mål: -På sikt: høyere priser, flere overnattingsdøgn osv -Langsiktig samarbeid frigjør ressurser *Parkstatus er et kvalitetsstempel som gir nye muligheter til å få nasjonale, regionale og lokale midler *Medlemskap i organisasjonen Norske Parker tilbyr et nettverk med felles markedsføring og informasjon *Prosessen formes og drives av parkmedlemmene selv. Dette gir trygghet, retning, fellesskap og kontroll over egne ressurser Tids- og kostnadsplan Tidsplan Framdriftsplan for hovedprosjektet ( ): -Organisering av hovedprosjekt: 1. tertial Utarbeiding av detaljert handlingsplan (parkplan): tertial Forankring av prosjektet: 1. tertial tertial Igangsetting av aktiviteter i hht. parkplanen: 2. tertial tertial Merkevarebygging og markedsføring: 2. tertial tertial Få langsiktige samarbeidsavtaler på plass: tertial Søke opptak i Norske Parker: tertial Utarbeide organisasjons- og handlingsplan for driftsfasen: tertial Evaluering og sluttrapportering: 3. tertial 2015 Kostnadsplan Tittel SUM Etablere langsiktige samarbeidsavtaler Evaluering og sluttrapportering

10 Tittel SUM Hjemmeside, brosjyre, kart Kompetanstiltak; kurs/seminar i hht. parkplan Markedsføring og merkevarebygging Organisasjons- og parkplan for driftsfasen Organisering og forankring av hovedprosjekt Parkmøter og studiereiser Styremøter og administrasjon Søke opptak i Norske Parker Utarbeiding av detaljert parkplan Utføre aktiviteter i hht parkplanen Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Alstahaug kommune - egenkapital Bioforsk Nord Tjøtta - egenkapital Fylkesmannen i Nordland Helgeland regionråd Lag, beitebrukere, næringsliv - egeninnsats Nordland fylkeskommune Verdiskapingsprogrammet (KRD) Sum finansiering Geografi 1820-Alstahaug Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Vedl. 0_Prosjektbeskrivelse hovedprosjekt pdf Vedl. 7_Kartutsnitt_landskapspark.jpg Vedl.1_Referat fra landskapsparkmøte pdf

11 Dokumentnavn Filstørrelse Dato Vedl.2_Lag og foreninger.pdf Vedl.3_Avtale HiNeHM.pdf Vedl.4_samarbeidsavtale Vefsna.pdf Vedl.5_Samarbeidsavtale Vegaøyan verdensarvområde.pdf Vedl.6_Samarbeidsavtale Statens vegvesen.pdf

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Dalanerådet Organisasjonsnummer 97666 2881 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0139 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Prosjekt SKAPARGLEDE Kort beskrivelse Hovudprosjekt Prosjekt SKAPARGLEDE i Sykkylven Prosjektbeskrivelse Prosjekt

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer