Søknad. RF13.50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2013 Prosjektnavn Tjøtta-Alstahaug landskapspark (hovedprosjekt ) Kort beskrivelse Landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug er rik på natur- og kulturverdier. Hovedprosjektet skal øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål samt å få til økt vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å synliggjøre, skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i det definerte området Prosjektbeskrivelse Bakgrunn: Den planlagte landskapsparken ligger i området fra Tjøtta til Alstahaug med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune. Det definerte landskapsområdet er rikt på kulturhistorie og naturverdier, bl.a. er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap, samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter, både på land og hav. Men området har mer å by på som kan bidra til verdiskaping basert på de lokale ressursene, da spesielt mht. reiseliv og økt bolyst. Det finnes mange muligheter, men også en del utfordringer for å lykkes med steds- og næringsutvikling i denne delen av kommunen. Et fellestrekk i det definerte landskapsområdet er at potensialet som ligger der i form av historie, kultur og natur ikke på langt nær er utnyttet. Per i dag er det lite tilrettelagt for turister både når det gjelder basisbehov og tilrettelegging av opplevelser. Det er mange severdigheter som ikke kommer godt nok fram og det er flere muligheter og ideer som kan bidra til ny næringsaktivitet og verdiskaping. Dette gir grunnlag for utvikling av både reiselivsnæring og områdets attraktivitet som bosted og levested. Parkkonseptet er en perfekt form å organisere seg på for å dra i samme retning, skaffe langsiktighet og for å få til verdiskaping i alle ledd. Mål: Formålet for Tjøtta-Alstahaug landskapspark er å skape sterkere stedsidentitet, øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål og få til vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i dette området. På sikt ønsker vi et utvidet samarbeid mellom «parker» som allerede er etablert eller under planlegging i regionen, som f.eks. Vefsna regionalpark, Okstindan (Hemnes kommune) og Vegaøyan verdensarvområde. På bakgrunn av signaler fra forprosjektet (2013) skal det i hovedprosjekt-perioden ( ) jobbes med å utvikle, sette i gang og gjennomføre konkrete tiltak for å starte felleskapsprosessen, øke bolyst og legge til rette for næringsideer. Samtidig skal det jobbes med den formelle - 1 -

2 forankringen og organisering av selve parken ved å opprette et valgt styre, utarbeide en handlingsplan (parkplan), inngå langsiktige samarbeidsavtaler samt legge grunnlaget for selvstendige drift og videreføring av parkkonseptet gjennom driftsfasen ( ). Ressurser i området: Naturopplevelser -Fjellrekken De Sju Søstre med merkede stier til alle toppene -Grottene i Søvikskaret -Skeilia naturreservat -Arboreet- Alstahaug planteskole -Jørgensenhagen på Skei gård -Ostjønna naturreservat -Kulturlandskapsstien og kulturlandskapet på Tjøtta inkl. husmannsplassen Rebekkastua -Fotefar mot nord -Turløyper: Storrunden, Linken, Søvikskaret, Valneset, Røøyfjellet, Kruno -Klubben (badeplass) -Div. turmuligheter på Tjøtta, inkl. trimpostkasser, lysløype, gamme og gapahuk -Nærmiljøanlegget ved Søvik oppvekstsenter med diverse naturgitte og sportslige aktiviteter -Fiskemuligheter i Hertenelva med utløp -Fiske, kajakk og båtliv langs hele kyststripa fra sør til nord i landskapsområdet -Jaktkortsalg gjennom grunneiere/grunneierlag Kultur og historie -Trollhistorien rundt De Sju Søstre og bautasteinene på Tjøtta -Petter Dass-museet -Alstahaugtunet -Tjøtta gård (riksantikvariske bygninger) -4H-gård på Mindland -Gravhaugene på Alstahaug -Nord-Norges første sykehus og «fattig-kirkegården» på Søvik -Marmorbruddene på Offersøy og Bonholmen -Anna fra Skjelosen («Svarta bjørn») sitt fødested på Offersøy -Russerkirkegården og minnesmerket over Rigelforliset -Høvdingsetet og gravhaugene på Tjøtta -Tjøtta gård (kulturhistorisk fredet anlegg) -Bygdesamlingen på Tjøtta -Helleristningene på Tro -Grendehusene på Mindland, Tro, Tjøtta, Offersøy, Søvik og Austbø Bedrifter innen reiseliv og næringsutvikling -Belsvåg gård og camping -Tømmervika opplevelsessenter-kajakk og andre utendørs aktiviteter -Offersøy camping hytter/caravan/fisketurisme -Tjøtta Gjestegård - 2 -

3 -Taraldsen brygge-overnatting/fisketurisme -Overnatting/bobil/campingplass/leirskole på Tro -65 aktive gårdbrukere -Bioforsk -Norsk landbruksrådgiving Helgeland -Matbutikker på Tjøtta og Austbø Felles for Tjøtta-Alstahaugsamfunnet er en stor dugnadsånd, hvor man får til det meste ved hjelp av lokale ressurser. Her kan nevnes bl.a. Tjøtta båthavn m/gjesteplasser og servicebygg, lysløypa på Tjøtta, uteområdet på Søvik oppvekstsenter samt arrangementene, Alstahaug Maraton og den årlige Sommerdansen. Alle lag og foreninger bidrar i stor grad til aktivitet for mange ulike interessegrupper og til å gjøre området til et godt sted å bo og leve i. Prioriterte tiltak i hovedprosjektfasen: -Nettverkskobling og bedre markedsføring av allerede eksisterende tilbud -Bedre synliggjøring av gravhaugene på Tjøtta og på Alstahaug -Bedre skilting av severdigheter/aktiviteter/stier generelt -Rydding langs stier og fylkesvei -Tilrettelegge for nytt liv i Tjøtta Gjestegård som per i dag ikke har drivere -Starte arbeidet med merkevarebygging Starte arbeidet med kompetanseheving og kvalitetssikring av aktiviteter, merkevarer og g overnattings -og bevertningstilbud -Utarbeide egen hjemmeside og brosjyre/kart for landskapsområdet -Skjøtsel og tilrettelegging for opplevelser i kulturlandskapet -Tilrettelegge for flere utleiehus, boligtomter og hyttetomter i området Nytteeffekter: Parkkonseptet vil styrke verdiskapingspotensialet og bolyst i det definerte landskapsområdet ved å: -Sikre langsiktighet for lokale og regionale aktører -Jobbe sammen mot et langsiktig, felles mål -Prioritering og samordning av tiltak -På sikt: Høyere priser, flere overnattingsdøgn osv. -Langsiktig samarbeid frigjør ressurser -Parkstatus er et internasjonalt kvalitetsstempel Som medlem i Norske parker har man tilgang på et stort nettverk, felles markedsføring og g informasjon -Lokale og regionale parker er en nasjonal satsing som gir større muligheter for å utløse nye midler Prosessen formes og drives av parkmedlemmene selv. Dette gir trygghet, retning, fellesskap og g kontroll over egne ressurser -Dette er ikke vern, men ivaretaking og videreutvikling av natur- og kulturressursene i området Prosjektet er i samsvar med mål og strategier for reiselivssatsing og verdiskaping i fylket, regionen og kommunen. Prosjektet vil ha positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av - 3 -

4 lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet i driftsfasen gjennom god organisering og årlige evalueringer. Organisering: -Prosjekteier/søker: Alstahaug kommune -Prosjektleder: Bioforsk Nord Tjøtta v/ FoU-leder Inger Hansen. Det skal opprettes et styre bestående av representanter for lag/foreninger, grunneiere,, reiselivsnæring, områdeutvalgene, Alstahaug kommune og Bioforsk Samarbeidspartnere: -Lokale næringsutøvere, grunneiere, oppvekstsentre, lag og foreninger -Bioforsk Nord Tjøtta (sekretariat og fagkompetanse) -Områdeutvalgene for Tjøtta/Offersøy og Søvik/Hamnes -Alstahaug kommune v/ ordfører og landbruksetaten -Helgeland regionråd v/ leder Sissel Hesjedal -Fylkesmannen i Nordland v/arne Farup -Nordland fylkeskommune -Vefsna regionalpark v/ellen Schjølberg -Helgeland friluftsråd v/kristian Helgesen -Vegaøyan verdensarvområde -Helgeland museum -Høgskolen i Nesna -Statens vegvesen -Norske Parker -Kompetansesenter for distriktsutvikling avd. Alstahaug Informasjon/resultatformidling: Det skal opprettes en egen hjemmeside og lages brosjyre m/kart over landskapsområdet. Markedsføring skal skje både via nettsider (egen hjemmeside, Bioforsk, Alstahaug kommune, Distriktssenteret, Norske Parker), sosiale medier og aviser. Evaluering og sluttrapportering i Bioforsk sin rapportserie. Se vedlegg 0 (utdypet prosjektbeskrivelse) og øvrige vedlegg (1-7). Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Alstahaug kommune Rådhuset Org.nr: SANDNESSJØEN Inger Hansen Boks TJØTTA Inger Hansen Boks TJØTTA Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark. KRD: kr ; Nordland fylkeskommune: kr

5 50000; Fylkesmannen i Nordland: kr 50000, Alstahaug kommune: kr 37500, til sammen kr Spesifikasjon Bakgrunn Den planlagte landskapsparken ligger i området fra Tjøtta til Alstahaug med tilliggende øyer sør i Alstahaug kommune. Det definerte landskapsområdet er rikt på kulturhistorie og naturverdier, bl.a. er området kjent for sin vikinghistorie, krigshistorie, Petter Dass museet, et nydelig og veldrevet kulturlandskap, samt en flott skjærgård og sagnomsuste fjell med rikelige turmuligheter. Området har mye å by på som kan bidra til verdiskaping basert på de lokale ressursene, da spesielt mht. reiseliv og økt bolyst. Det finnes mange muligheter, men også en del utfordringer for å lykkes med steds- og næringsutvikling i denne delen av kommunen. Parkkonseptet er en perfekt form å organisere seg på for å dra i samme retning, skaffe langsiktighet og for å få til verdiskaping i alle ledd. Vi har valgt å satse på etablering av en lokalpark. For å lykkes er forankringen i lokalbefolkningen, lokale bedrifter og i kommunen så viktig at vi mener vi må begynne på «grastota» og i det små. Også med bakgrunn i mulighetene og utfordringene vi må kunne håndtere for å få til aktivitet. På sikt ønsker vi et utvidet samarbeid mellom "parker" som allerede er etablert eller under planlegging i regionen, som f.eks. Vefsna regionalpark, Okstindan (Hemnes kommune) og Vegaøyan verdensarvområde. Dette for å danne nettverk og får ut synergieffekter i form av fagkompetanse, erfaringsutveksling m.m. Bioforsk Nord Tjøtta fikk ved årsskiftet tilsagn på søknad om forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark (2013) med finansiering fra KRD, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Alstahaug kommune. Aktiviteter i forprosjektperioden har vært: Parkfagdagene i Oslo Prosjektleder presenterte forprosjektet. Intensjonsavtale om samarbeid mellom forprosjektene Vefsna regionalpark og Tjøtta-Alstahaug landskapspark inngått Deltakelse med fem personer på studiereise/parkmøte i Hardanger Presentasjon av prosjektet for Kommunestyret i Alstahaug, under «Tjøttadagan», på folkemøte og i lokalavisene. Arbeid med forankring av konseptet i kommunale planverktøy. Intensjonsavtale om samarbeid med Vefsna regionalpark er utarbeidet. Standardisert skilting av kulturlandskapsstien på Tjøtta i samarbeid med Helgeland friluftsråd. Folkemøte med innleder/motivator Dirk Kohlmann fra Norske parker. 40 frammøtte. Deltakelse med fire personer på parkmøte i Vefsn Oppretting av et interimsstyre på sju personer, deriblant ordføreren i Alstahaug kommune. Søknad om hovedprosjekt. Under folkemøtet den , ble parkkonseptet presentert. Det var en altoverveiende positiv holdning til å gå videre med søknad om hovedprosjekt. Som en følge av dette ble et interimsstyre opprettet med representanter fra kommunen, næringsdrivende, grunneiere, lag og foreninger, Petter Dass- museet og Bioforsk. Se referat fra møtet (vedl. 1)

6 Prosjektmål Etablering av en landskapspark er en langsiktig prosess som krever god forankring for å sikre forpliktende samarbeid mellom offentlige, lokale og frivillige aktører. Bioforsk Nord Tjøtta ønsker i samarbeid med lokale lag og foreninger, grunneiere, næringsutøvere, Alstahaug kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helgeland regionråd å søke et hovedprosjekt med mål om etablering av lokalpark i landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug med tilliggende øyer. Hovedmål for Tjøtta-Alstahaug landskapspark er å skape sterkere stedsidentitet, øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål og få til vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet gjennom å skjøtte og videreutvikle de særegne kultur- og naturressursene i dette området. Delmål: 1. Utvikle, sette i gang og gjennomføre konkrete tiltak for å starte felleskapsprosessen 2. Tilrettelegge for økt bolyst 3. Legge til rette for næringsideer 4. Formell forankringen av prosjektet 5. Organisering av parken: Velge styre, utarbeide handlingsplan (parkplan), inngå langsiktige samarbeidsavtaler 6. Legge grunnlag for selvstendig drifting og videreføring av park-konseptet i driftsfasen ( ). Resultatoppnåelsen i hovedprosjektet kan måles i form av etablering av nye arbeidsplasser, tilflytting, overnattingsdøgn, utløsning av midler til landskapsskjøtsel og annen verdiskaping. Verdiskapingsprogrammet har som hovedformål: Å øke verdiskaping og næringsutvikling i landskapsområder med særegne natur- og kulturverdier Å fremme lokale og regionale parker som samarbeidsmodell for bygdeutvikling og bærekraftig bruk av slike områder gjennom å ta vare på og utvikle natur, kultur, miljø og menneskelige ressurser i området. Prosjektet vårt er i samsvar med mål og strategier i fylkesplanen og prioriterte tiltak i handlingsprogrammet (UPN), eks. Målomr. 1, Strategi 4: Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv mm. (s. 2), Målomr. 3, Strategi 2: Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensiell verdiskaping (s. 8) samt Strategi 5: Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling, hvor bl.a. bygdemobiliseringsprosjekter er nevnt som et tiltak. Prosjektet vårt har positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet gjennom god organisering og årlige evalueringer av hovedprosjekt og ordinær drifting av parken. Forankring Følgende forankringsdokumenter på regional/fylkesplan gir føringer om reiselivssatsing og verdiskaping i distriktene: Fylkesplan for Nordland

7 Regionalt utviklingsprogram Nordland Reiselivsstrategi for Nordland Landbruksplan Alstahaug kommune Prosjektet vårt er i samsvar med mål og strategier i fylkesplanen og prioriterte tiltak i handlingsprogrammet (UPN), eks. Målomr. 1, Strategi 4: Stimulere til aktiv bruk og formidling av natur, kulturarv mm. (s. 2), Målomr. 3, Strategi 2: Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensiell verdiskaping (s. 8) samt Strategi 5: Styrke kunnskapsbasert næringsutvikling, hvor bl.a. bygdemobiliseringsprosjekter er nevnt som et tiltak. I Landbruksplan for Alstahaug kommune under kulturlandskapet på Tjøtta/Svines/Offersøy (s. 43) står det at «Landskapspark som konsept skal drøftes i dette og tilgrensende områder med tanke på verdiskaping i distriktet basert på samspill mellom landbruket, næringsliv, turisme og landskapsverdier.» Bioforsk Nord Tjøtta har allerede fremmet planene for Alstahaug kommune, Fylkesmannen i Nordland, grendelag, grunneiere og reiselivsnæring lokalt. Alle har uttrykt positiv holdning i forhold til park-konseptet. Prosjektet vårt har positiv effekt på næringsutvikling og økonomisk verdiskaping lokalt, ved å være en samarbeidsmodell for lokal og regional utvikling i praksis, ved å sikre stor grad av lokal/regional forankring samt ved å sikre videreføringspotensialet gjennom god organisering og årlige evalueringer av hovedprosjekt og ordinær drifting av parken. Vi er videre i nær dialog med prosjektleder for forprosjektet «Vefsna regionalpark», Ellen Schjølberg (tidl. Margrethe Jønsson), og har inngått en formalisert samarbeidsavtale mellom de to park prosjektene (se vedlegg). Dersom vi får tilsagn på hovedprosjekt vil vi også inngå et formalisert samarbeid med stiftelsen Vegaøyan verdensarvområde (se vedlegg), samt med Statens vegvesen/nasjonal turistveg Helgeland (se vedlegg). Kompetansesenter for distriktsutvikling, avd. Alstahaug har (og vil være) et viktig nav i hele prosessen. Vi har (og vil ha) en nær dialog med organisasjonen Norske Parker. Prosjektorganisering Organisering: Prosjekteier/søker: Alstahaug kommune Prosjektleder: Bioforsk Nord Tjøtta v/ FoU-leder Inger Hansen Inger Hansen har 19 år lang erfaring som forsker og prosjektleder i Bioforsk og har de fem siste år vært FoU-leder ved Bioforsk Nord Tjøtta. Bioforsk Nord Tjøtta bidrar også med fagkompetanse inn i prosjektet: PhD Annette Bär (landskapsøkolog), MSc Maja Kvalvik (biolog) og MSc Liv Jorunn Hind (sosialantropolog). Det skal opprettes et styre for Tjøtta-Alstahaug landskapspark dersom hovedprosjektet blir innvilget. Samarbeidspartnere Lokale næringsutøvere, grunneiere, oppvekstsentre, lag og foreninger - 7 -

8 Bioforsk Nord Tjøtta (sekretariat og fagkompetanse) Områdeutvalgene for Tjøtta/Offersøy og Søvik/Hamnes Alstahaug kommune v/ ordfører og landbruksetaten Helgeland regionråd v/ leder Sissel Hesjedal Fylkesmannen i Nordland v/arne Farup Nordland fylkeskommune Vefsna regionalpark v/ellen Schjølberg Helgeland friluftsråd v/kristian Helgesen Vegaøyan verdensarvområde Helgeland museum Høgskolen i Nesna Statens vegvesen Norske Parker Kompetansesenter for distriktsutvikling avd. Alstahaug Aktiviteter -Organisering og forankring av hovedprosjekt -Utarbeiding av detaljert handlingsplan Tilrettelegging, synliggjøring, igangsetting av nye aktiviteter i hht. handlingsplanen, bl.a. rydding og g skilting av stier og severdigheter og skjøtsel av kulturlandskapet -Parkmøter og studiereiser Kompetanseheving: Kurs/seminar innen f.eks. vertskapsrollen, guiding, merkevarebygging,, historiefortelling, kulturlandskap, lokal mattradisjon -Få på plass 10-årige samarbeidsavtaler mellom parkmedlemmene -Markedsføring og merkevarebygging -Søke opptak i Norske Parker -Utarbeide organisasjons- og handlingsplan for driftsfasen -Utarbeide hjemmeside, brosjyre, kart -Styremøter og administrasjon -Evaluering og sluttrapportering Målgrupper -Lokalbefolkning i landskapsområdet Tjøtta-Alstahaug -Lokal reiselivsnæring -Lokal landbruksnæring -Alstahaug kommune (samt turister og tilflyttere) Målgruppene vil ha innflytelse på prosessen gjennom aktiviteter i prosjektet, møter, kurs, studiereiser mm. Vi vil legge vekt på god informasjonsflyt gjennom hele prosessen. Parkstyret som skal nedsettes bør representere lokale lag/foreninger, områdeutvalgene, reiselivsnæringa, grunneiere/beitebrukere, Bioforsk og Alstahaug kommune Resultat Aktivitetene i hovedprosjektet vil bidra til å: - 8 -

9 -Skape sterkere stedsidentitet og fellesskap -Øke områdets attraktivitet som bosted og reisemål -Skape vekst og verdiskaping i det lokale næringslivet Effekter Med kommunen som eier og samarbeidspart (finansielt og faglig) og gjennom forankring i kommunalt planverktøy vil vi få god og forpliktende drahjelp fra kommunen til å gjennomføre prosjektet. De største og målbare bruker- og samfunnseffekter av hovedprosjektet vil vi kunne se i form av bl.a. økt bolyst og økt verdiskaping. eksempler på nytteeffekter er: *Langsiktighet for lokale og regionale aktører *Ivaretaking og videreutvikling av natur- og kulturressursene *Jobbe sammen mot et felles mål: -På sikt: høyere priser, flere overnattingsdøgn osv -Langsiktig samarbeid frigjør ressurser *Parkstatus er et kvalitetsstempel som gir nye muligheter til å få nasjonale, regionale og lokale midler *Medlemskap i organisasjonen Norske Parker tilbyr et nettverk med felles markedsføring og informasjon *Prosessen formes og drives av parkmedlemmene selv. Dette gir trygghet, retning, fellesskap og kontroll over egne ressurser Tids- og kostnadsplan Tidsplan Framdriftsplan for hovedprosjektet ( ): -Organisering av hovedprosjekt: 1. tertial Utarbeiding av detaljert handlingsplan (parkplan): tertial Forankring av prosjektet: 1. tertial tertial Igangsetting av aktiviteter i hht. parkplanen: 2. tertial tertial Merkevarebygging og markedsføring: 2. tertial tertial Få langsiktige samarbeidsavtaler på plass: tertial Søke opptak i Norske Parker: tertial Utarbeide organisasjons- og handlingsplan for driftsfasen: tertial Evaluering og sluttrapportering: 3. tertial 2015 Kostnadsplan Tittel SUM Etablere langsiktige samarbeidsavtaler Evaluering og sluttrapportering

10 Tittel SUM Hjemmeside, brosjyre, kart Kompetanstiltak; kurs/seminar i hht. parkplan Markedsføring og merkevarebygging Organisasjons- og parkplan for driftsfasen Organisering og forankring av hovedprosjekt Parkmøter og studiereiser Styremøter og administrasjon Søke opptak i Norske Parker Utarbeiding av detaljert parkplan Utføre aktiviteter i hht parkplanen Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Alstahaug kommune - egenkapital Bioforsk Nord Tjøtta - egenkapital Fylkesmannen i Nordland Helgeland regionråd Lag, beitebrukere, næringsliv - egeninnsats Nordland fylkeskommune Verdiskapingsprogrammet (KRD) Sum finansiering Geografi 1820-Alstahaug Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Vedl. 0_Prosjektbeskrivelse hovedprosjekt pdf Vedl. 7_Kartutsnitt_landskapspark.jpg Vedl.1_Referat fra landskapsparkmøte pdf

11 Dokumentnavn Filstørrelse Dato Vedl.2_Lag og foreninger.pdf Vedl.3_Avtale HiNeHM.pdf Vedl.4_samarbeidsavtale Vefsna.pdf Vedl.5_Samarbeidsavtale Vegaøyan verdensarvområde.pdf Vedl.6_Samarbeidsavtale Statens vegvesen.pdf

Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark

Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark Biolm-sk Prosjektbeskrivelse versjon 15.11.12 Forprosjekt Tjøtta-Alstahaug landskapspark Bakgrunn: Landskapsparker og er en betegnelse for unike natur- og kulturlandskap, avgrenset av felles kulturog identitetsfølelse.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968

Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Søknad Søknadsnr. 2014-0174 Søknadsår 2014 Arkivsak 14/1968 Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Regional boligpolitiskplan - temaplan Kort beskrivelse Vi har gjennom arbeidet med bedre

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Søknad Søknadsnr. 2016-0215 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskudd til utviklingstiltak Marin kartlegging Ofotregionen Kort beskrivelse Marine grunnkart er nøkkelen til å forstå hvordan

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Kristian Bjørnstad Sekretariatet

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark

Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak. Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Søknad Søknadsnr. 2014-0020 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Etablererstipend Malangen klatre-og aktivitetspark Kort beskrivelse Jeg planlegger å starte en klatre-

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre

VEGAØYAN VERDENSARV. Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre VEGAØYAN VERDENSARV Ordfører/ Styreleder Vegaøyan Verdensarv og Vega verneområdestyre Vega er omgitt av ca 6500 øyer, holmer og skjær spredt over 2000 km2. Verdensarvområdet er på 1037 km2 (markert med

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT. Var rel DAIll

DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT. Var rel DAIll DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT Alstadhaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjoen J.9./Am-6 v336/3 Ikre. rer Var rel DAIll 12 1274 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn

Detaljer

KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER. Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000

KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER. Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000 KRD'S VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER Modum, Sigdal og Krødsherad søkte om 600.000 fikk 450.000 VERDISKAPINGSPROGRAM FOR LOKALE OG REGIONALE PARKER Økt verdiskapning økonomisk, kulturelt,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER LANGSIKTIG SAMARBEID IVARETAKING -BÆREKRAFTIG UTVIKLING NN Tittel I DAG: Park. Hvem, hva og hvorfor? Organisasjonen Norske Parker Hvem er vi? «Langsiktig merkevarebygging knyttet

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

OKSTINDAN Natur - og kulturpark. Næringstreff 25.11.15 Korgen Vertshus

OKSTINDAN Natur - og kulturpark. Næringstreff 25.11.15 Korgen Vertshus OKSTINDAN Natur - og kulturpark Næringstreff 25.11.15 Korgen Vertshus OKSTINDAN natur- og kulturpark Definert landskapsområde: Hele Hemnes kommune Prosjekteier: Hemnes kommune Organisasjon: Norske Parker

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem.

Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem. Prosjekterfaringer. Forslag til modell for godkjenningsprosess. Parkplanlegging, indikator- og rapporteringssystem. Bolystprosjekt 2012. Lokale og regionale parker. Utvikling av parkplanlegging for bolyst

Detaljer

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan

SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan SYKKELOPPLEVELSER INDRE HELGELAND, fase 1 Prosjektplan 2016 2017 Bakgrunn Sykling som aktivitet har økende popularitet, både i hverdagen og i fritiden. Helgelandskysten har gjennom en lang og målrettet

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE

Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE 28. FEBRUAR 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Lokale verdier... 5 3. Prosjektmål... 9 4. Forankring... 9 5. Organisering... 10 6. Gjennomføringsplan...

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0026 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionsprogrammet Vågan og Lødingen Kort beskrivelse

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

LOKALE OG REGIONALE PARKER

LOKALE OG REGIONALE PARKER LOKALE OG REGIONALE PARKER 4. desember 2014 Styreleder i Norske Parker. Eivind Brenna 19. mars 2015 Sekretariatsleder i Norske Parker. Kristian Bjørnstad Regionalpark hva er det og hvorfor etableres de?

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0029 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Kommunesamarbeid Kristiansundsregionen Kort beskrivelse

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16

«VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16 «VEFSNA REGIONALPARK» Mosjøen 03.03.16 Vefsn, Grane og Hattfjelldal idag: Vefsna i reetablering etter rotenonbehandling Lite verdiskaping på basis av naturkvalitetene Få pakkede opplevelser som selges

Detaljer

REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN

REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN 14.11.2012 NUMEDALSUTVIKLING IKS REGIONALPARK NUMEDAL SAMMEN STÅR VI STERKERE Prosjektbeskrivelse - forstudie Innholdsfortegnelse: Side: 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 3. Mål og hovedaktiviteter 6 3.1 Mål

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09

Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Turisme i ærfuglens rike Verdensarvforum Bergen 8. juni 09 Rita Johansen, daglig leder Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv www.verdensarvvega.no www.ungehender.no Hilde Wika, prosjektleder Bærekraftig Reiseliv,

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING!

GOD KULTURMINNEFORVALTNING - BÆREKRAFTIG VERDISKAPING! H A N D L I N G S P R O G R A M 2014-2015 (tiltak som krever i kursiv) 1.1 1. Kulturarven som ressurs Kulturarven skal være grunnlag for bærekraftig verdiskaping og utvikling av samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015 Søknad Søknadsnr. 2015-0058 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn High Camp Turtagrø 2015 Kort beskrivelse High Camp Turtagrø blir arrangert

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Ranaregionen fase 2 byregionprogrammet Kort beskrivelse

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling

Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Regionalpark (natur og kulturpark) som organisatorisk grep for en bærekraftig stedsutvikling Per Ingvar Haukeland Senter for natur- og kulturbasert nyskaping -Bø Kystnasjonalparkseminar 14. oktober 2010

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd

Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Helgeland sammen om muligheter.. Strategiområde: Næring Prosjekt: Reisemålsutviklingsprosessens fase 2, Vefsn og Grane og Hattfjelldal Oppdragsgiver: Beslutningsgruppa i Helgeland Regionråd Prosjektansvarlig

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2016 Prosjektnavn Barnas Matfestival 2016

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2016 Prosjektnavn Barnas Matfestival 2016 Søknad Søknadsnr. 2016-0198 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2016 Prosjektnavn Barnas Matfestival 2016 Kort b eskrivelse Matamål er den største matfestivalen

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse

Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Søknad Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Kort beskrivelse I den nationale satsningen

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0090 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Godt liv i Beiarn- en satsing på inkludering

Søknadsnr. 2013-0090 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Godt liv i Beiarn- en satsing på inkludering Søknad Søknadsnr. 2013-0090 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Godt liv i Beiarn- en satsing på inkludering Kort beskrivelse «Bolyst»- prosjektet skal starte bedre tilrettelegging

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0021 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn "Vennskap bygges av delte gleder - ikke av delte bekymringer".

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen?

Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Landskapspark, kva kan det tyde for Myrkdalen? Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Vikebygdkrinsen Sæbø Herand Dirk Kohlmann Tvedt, Fylkesmannen i Hordaland Trendar i Europa Identitet og å være

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR»

SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» SAK 30/15 SØKNAD OM TILSKOT, «REGIONALT LEIARSTØTTEPROGRAM FOR SKULELEIARAR» Saksopplysning Nes kommune søkjer om totalt kr. 720.800 til eit felles program for kommunane i Hallingdal, for utvikling og

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Søknad Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Kort beskrivelse Trysil

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

P i l o t t u r l ø y p e L o f o t e n R O L V S F J O R D - L A U V D A L E N - H E L L O S A N # l o f o t e n f a r m t r a i l

P i l o t t u r l ø y p e L o f o t e n R O L V S F J O R D - L A U V D A L E N - H E L L O S A N # l o f o t e n f a r m t r a i l P i l o t t u r l ø y p e L o f o t e n R O L V S F J O R D - L A U V D A L E N - H E L L O S A N # l o f o t e n f a r m t r a i l PILOTTURLØYPE LOFOTEN - fra gård til gård på gamle ferdselsveier i Lofoten

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Søknadsnr. 2012-0116 Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012

Søknadsnr. 2012-0116 Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012 Søknad Søknadsnr. 2012-0116 Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012 Prosjektnavn Bolyst i Skånland Kort beskrivelse Dette er et tilflyttings- og inkluderingsprosjekt for å skaffe og beholde kompetent

Detaljer

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Valdres et pilotområde for Verdiskapingsprogrammet for kulturminner Vang Vestre Slidre Øystre Slidre Nord-Aurdal Sør-Aurdal Etnedal VALDRES I OPPLAND Regional prosess Regionrådet (etablert i 1964) Pilot

Detaljer