Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsnr. 2014-0176 Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Kulturminner + friluftsliv = folkehelse Kort beskrivelse I den nationale satsningen i anledning friluftslivets år 2015 er kulturminner ett av fokusområdene. Med en kopling til kulturminner, kan friluftslivet få økt kvalitet og verdi og mange friluftsaktiviteter kan bidra til økt innsikt i og forståelse for kulturminner. Nærmiljøet er også et viktig satsingsområde med lett tilgjengelige aktiviteter nær der folk bor. Blaafarveværket og Frisklivssentralen i Modum ønsker å ta i bruk og utvikle lavterskel aktivitetstilbud på museets områder. Prosjektbeskrivelse Frisklivssentralen og Blaafarveværket hadde i 2008 et spennende og utviklende samarbeid om aktivitetstilbud i forbindelse med Mangfoldsåret. Etter to vellykkede besøk fra Frisklivssentralen på Blaafarveværket sommeren 2014 finner vi det naturlig å gjenoppta samarbeidet. Vi ønsker å se på nye utviklingsmuligheter sammen, men også på gjenbruk og forbedring av tidligere og eksisterende prosjekter og tilbud. Prosjektet tar utgangspunkt i Friluftslivets år Intensjonen er å sy sammen og utvikle eksisterende tilbud ved Frisklivssentralen og Blaafarveværket til glede og nytte for brukere, besøkende ved institusjonene, lokalbefolkningen samt spesielle målgrupper. Vi ønsker å skape arenaer for gode opplevelser hvor barrierer for deltakelse er bygget ned slik at tilbudene oppleves som lett tilgjengelige. Målet er økt folkehelse gjennom fysisk aktivitet i kulturhistoriske omgivelser. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Stiftelsen Modums Blaafarveværk Org.nr: Magnesittbakken 25 Helle Mikkelsen Magnesittbakken 25 Helle Mikkelsen Magnesittbakken 25 Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja Regionale utviklingsmidler - rehabilitering av Haugfoss bro - kr Norsk kulturråd - sikring Kittelsen-museet - kr Kulturdepartementet - gaveforsterkning - kr Buskerud fylke - webside for Kittelsen - kr Buskerud fylke - fredede bygninger - restaurering vinduer - kr

2 Buskerud fylke - den kulturelle skolesekken - kr Regionale utviklingsmidler - kultursti Haugfossen rundt - kr Norsk kulturråd - sikring Kittelsen museet - kr Norsk kulturråd - formidling Munch og malervennene - kr Norsk kulturråd - sikring - nøkler - kr Buskerud fylke - privatarkiv kr Spesifikasjon Bakgrunn Frisklivssentralen, Modum kommune og Buskerud fylkeskommune har lenge vært i front i utviklingen av frisklivsarbeide og fått mye nasjonal oppmerksomhet for denne satsningen. Blaafarveværket har likeledes vært opptatt av og er kjent for å tilby et variert kultur- og rekreasjonstilbud med lavterskel i attraktive kulturhistoriske omgivelser. Museet Blaafarveværket er et bevart gruvesamfunn inndelt i gruvedrift og hyttevesen som strekker seg over et 8 km langt område med et nettverk av gamles stier og veier med mange tekniske kulturminner (grunnmurer, boplasser, pukkverk, dagbrudd osv). Tilbakemelding etter besøk fra Kul-turen i Modum 20. juni 2014: Har snakket med kul-tur lederne og de snakker varmt om en fantastisk flott kul-tur, strålende guiding og opplegg på fredag! Vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger, også fra folk som aldri har vært på Blaafarveværket før. Tusen takk for deres velvilje og engasjement for å gi og dele! Etter besøk fra Helsedirektoratet og Frisklivssentralen 1. september 2014: Vi hadde en strålende opplevelse på Blaafarveværket på mandag. Nydelig lunsj, stor gjestfrihet og fantastiske Tone! Som de besøkende sa; dette er en klype seg i armen opplevelse! Det Blaafarveværket gjør og står for er helsebringende arbeid og med høy kompetanse på dette med lav terskel. Det var midt i blinken og svært overførbart til utviklingsarbeid innen frisklivsarbeid! Vi her på frisklivssentralen er utrolig glade for samarbeid med dere. Det er med å løfte det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Modum. Blaafarveværket har allerede flere merkede kulturstier både i og ved museumsområdet: Dagbruddene rundt intern rute, tilpasset universell tilgjengelighet De gamle boplassene samarbeid m. kommunen, historielaget og grunneier, Haugfossen rundt intern rute Koboltkoia Haugfoss/Blaafarveværket, Turistforeningen, DOT avd. Modum Nymoen/Nyfossum rundt, under planlegging av Blaafarveværket Sørgruvene rundt, under planlegging av Blaafarveværket Skuterudflata Koboltgruvene, under planlegging av Blaafarveværket I tillegg finnes følgende tilbud i og rundt museumsområdet: Nasjonal sykkelrute nr. 4 går forbi Koboltgruvene og Værket DNT Turisthytte med 15 overnattingsplasser på Koboltgruvene Butjern kommunal bade- og fiskeplass, universell tilgjengelig - 2 -

3 Gruvetur, universell tilgjengelig Sansenes tunell i Koboltgruvene, universell tilgjengelig Gode parkeringsplasser, toaletter og kafétilbud Blaafarveværksmarsjen, Åmot IF Seterløpet, Nedre Sigdal IF Koboltgruvene opp, Vestre Spone IL og Blaafarveværket Ole Einars turmarsj og terrengløp, Simostranda IL Frisklivssentralene har som oppgave å styrke fysisk og psysisk helse ved å gjøre det enklere for flere å være fysisk og sosialt aktive. En viktig funksjon er lede de som er ikontakt med frisklivssentralen videre til trygge og gode aktivitetsarenaer. Det er i samarbeid med blant annet skole, helsestasjon, barnevern, tjenester for barn med funksjonsnedsettelser, frivillige organisasjoner og flyktningetjenesten etablert ulike aktivitetstilbud. Aktiv ung Aktivitet for moro skyld Fritid 123 Kul-turen Ut på tur med DOT BRA DAG osv I forhold til disse aktiviteter og målgrupper er det behov for å skape flere møteplasser og gode helsefremmende aktivitetsarenaer. Prosjektmål Kombinere kulturminner og friluftsliv/friskliv Bidra til økt folkehelse og innsikt i og forståelse for kulturminner Skape nye helsefremmende arenaer for mestring og gode opplevelser Synliggjøring og formidling av kulturstiene ved museet Utvikle områder på Koboltgruvene og Blaafarveværket som attraktive og lett tilgjengelige aktivitetsarenaer Utarbeide og tilrettelegge for lavterskel aktivitetstilbud til spesielle målgrupper i museets områder Tilrettelegge og merke planlagte nye kulturstier Utarbeide skilt og infotavler for kulturstiene Samle alle kulturstiene knyttet til museet i en brosjyre og utarbeide felles turkart over kulturstiene 5-10 «Blå turer» - nytt aktivitetskonsept tilgjengelig for alle legge tilrette for digitalisering av kulturstiene/mobilguide benytte eksisterende tilbud som ut.no/app, digitalt fortalt/norvegiana samt app kultur- og naturreise når den blir lansert Forankring Prosjektet er et utviklingsprosjekt som vil kunne være modell for samarbeid mellom kulturinstitusjoner og forebyggende helsetjenesteleveranører i de tre kommunene i Midt-Buskerud-regionen, representert ved Frisklivslsentralen og folkehelsekoordinator i kommunen. I kommuneplan for Modum er helsefremmende arbeid sentral. I 2013 ble Modum kommune med i nettverket "Sunne kommuner". Kultur, natur, læring og rekreasjon i historiske omgivelser er en sentral del av Blaafarveværkets profil

4 Prosjektorganisering Prosjektet ledes av Blaafarveværket ved prosjektleder Helle Mikkelsen. Det vil bli etablert en prosjektgruppe bestående av leder ved Frisklivssentralen i Modum, Jorunn Killingstad, folkehelsekoordinator i Modum kommune Hege Fåsen og andre aktuelle samarbeidspartnere. Prosjektansvarlig er Blaafarveværket v. Tone Sinding Steinsvik. Samarbeidspartnere I tillegg til Blaafarveværket og Modum kommune er aktuelle samarbeidspartnere i prosjektet Sigdal og Krødsherad kommuner gjennom interkommunalt samarbeid knyttet til prosjektene; Friskliv og mestring og Fritid 123, Buskerud fylkeskommune, Drammen og Omland Turistforening, avd. Modum, Modum O-lag, Modum Bad og God Tur prosjektet. Videre vil det være aktuelt å orientere Riksantikvaren og Friluftslivets Fellesorganisasjon om prosjektet. Aktiviteter Det skal utarbeides kart og brosjyre med rutebeskrivelse av 5-10 «Blå-turer». Det skal merkes kulturstier og kulturminner. Det skal utarbeides forslag til aktivitetsdag og tilbud til målgruppene. Det skal utarbeides PR- og markedsføringstiltak av turene (f.eks. Har du gått 5 turer er du med i trekningen av flotte premier). Målgrupper Prosjektet har en målsetning om å være lavterskeltilbud for Frisklivssentralens brukere, voksenopplæringen, lokalbefolkningen (inkl. skoler og foreninger, men skal også kunne benyttes av turister og andre besøkende uten for regionen. Videre vil regjeringen lovfeste kommunens plikt til å tilby dagsaktivitetstilbud til personer med demens, herunder stimulere til økt bruk av naturen i nærmiljøet. En mulig ny målgruppe. Resultat Merkede kulturstier med informasjonstavler og turkart med 5-10 «Blå turer». Turene skal inspirere til å bli kjent i nærområdet og skape nye arenaer for aktiviteter. Arbeidet vil kunne ha overføringsverdi for andre frisklivssentraler og museer og kunne være en nasjonal modell for bygging av nye nettverk på tvers av faggruppene helse og kultur. Vurdere om kulturstiene senere kan overføres til mobilguide/app i f.eks. Kultur- og naturreise i regi av Kulturrådet. En stor besparelse fremfor å utvikle egen app. Effekter Folkehelse. Kulturstier og aktiviteter. Kart og brosjyrer. Kjennskap og kunnskap om eget nærområde og historien. Folkehelse og omdømmebygging for kommunen og aktørene. Gjenbruk og utvikling av tidligere og eksisternde tilbud og prosjekter. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Desember 2014: Oppstart prosjekt - 4 -

5 Januar mai 2015: utvikling av aktivitetstilbud, skilting, utkast til turkart over hele området. Juni - oktober 2015: test av tilbudene for utvalgte grupper, merking av stier November - mai 2016: tilpasning av tilbudet og merking, produksjon av kart og brosjyre Mai - oktober 2016: bred markedsføring og bruk av tilbudene Oktober - desember 2016: evaluering og prosjektavslutning. Kostnadsplan Tittel SUM Adm. kostnader og prosjektledelse Aktivitetsdag Design av kart, eksternt Distribusjon av turkart Trykking av brosjyre med turkart Trykking av skilt Utarbeidelse og montering av skilt Utvikling av aktivitetestilbud Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Buskerud fylkeskommune Egenfinansiering 0 Egenfinansiering/egeninn sats Regionale utviklingsmidler 0 Sum finansiering Geografi 622-Krødsherad, 623-Modum, 621-Sigdal Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato brosj kultursti lavoppl.pdf Haugfossen Rundt brosjyre.pdf Kobotlgruvene opp jpg kulturstiåpning jpg

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2013-0210 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Verdiskapingsprogram lokale/regionale parker 2013 Prosjektnavn Tjøtta-Alstahaug landskapspark (hovedprosjekt 2014-2015) Kort beskrivelse

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER

SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER SAK 20/15 SØKNAD HALLINGDAL ETABLERERSENTER Saksopplysning Det er motteke søknad frå på kr. 300.000 for 2015. Aktivitetane til Hallingdal etablerersenter etablerarrettleiing og kursing som ein forlenga

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0083 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Europeisk arbeidsinnvandring Kort beskrivelse Siste årene har det vært mange diskusjoner om at rekruttering av

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 13/522 FISKERISERVICE SENJA AS - KORTAUTOMAT FYLLESTASJON BÅTER SØKNAD OM OMDISPONREING AV MIDLER l Berg kommune Utvalg: Møtested: NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Arbeidsplasser i møtet mellom kultur og næring 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Dalanerådet Organisasjonsnummer 97666 2881 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer