Swegon CASA W100 EC, versjon B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Swegon CASA W100 EC, versjon B"

Transkript

1 Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m

2 Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon Hurtigveiledning Styring fra Premium-kjøkkenhette Styring fra Premium-kontrollpanel Peisfunksjon Valg av viftehastighet Meny/Installasjon og service Signallampe Generell beskrivelse ,1 Grunnfunksjoner Vifter...6 2,3 Filterbytte Avtrekks- og uteluftsfilter Tilluftsfilter...6 2,4 Servicepåminnelse Alarm Temperatur Beskyttelsesfunksjoner...7 3,2 Ekstrautstyr styreteknikk Installering ,1 Generelt Aggregatets monteringssted Veggmontering Montering av takmonteringsramme Montering i takmonteringsramme...9 4,3 Kondensvannavløp ,4 Tilkobling av kjøkkenhetten ,5 Strøm- og styrekabler ,6 Kanaler Tetting av kanalgjennomføringer Installasjon av Econo-modellen Bruk ,1 Innstilling av luftmengden ,2 Bypass forbi varmeveksleren ,3 Premium-kjøkkenhette ,4 Premium-kontrollpanel ,5 Startmeny Peisfunksjon Viftehastighet ,6 Hovedmeny Språk Installasjon og service Ettervarme (ikke på Econo-modellene) Klokke Hovedskjerm Avstenging Peisfunksjon Ukeur Aggregatmodell ,7 Installasjon og service Alarm/servicepåminnelse Klokke Temperatur Målinger Styrefunksjoner Viftehastigheter Avstenging Fabrikkinnstillinger Reguleringsanordning Funksjoner Elektriske luftvarmere Service ,1 Servicepåminnelse ,2 Åpning av aggregatet ,3 Filterbytte ,4 Annen service Alarmer og feilsøking ,1 Alarm Alarm fra et Premium-kontrollpanel ,2 Feilsøking Tilluften varmes ikke tilstrekkelig opp Komponentliste Tekniske data Viftediagram ,2 Lyddata Tilkoblingseffekter Dimensjonering av vannvarmet luftvarmer Trykktap i luftvarmer for ettervarme Elektrisk koblingsskjema Aggregat Styrefunksjoner med ekstrautstyr ,7 Reguleringsskjema W100 EC W100 EC Econo ,8 Målopplysninger Aggregatkoder Vekt Ekstrautstyr for installasjon Idriftsetting Garantivilkår EU-erklæring om samsvar OBS! Håndbokens originalspråk er finsk. Med forbehold om endringer.

3 1. Viktig informasjon! Kun godkjent personell Installasjon, innstilling og idriftsetting skal kun utføres av godkjent personell. Normer og krav For at utstyret skal fungere riktig, må gjeldende nasjonale normer og bestemmelser om installasjon, innstilling og idriftsetting følges. På finnes dokumentet "Prosjekteringsanvisning for ventilasjon", hvor kravene til elektrisk effekt, lyd, luftmengde og kanalsystem presenteres. Hvert enkelt land har spesifikke nasjonale krav som skal følges. Målinger og elektroarbeid Ved utføring av spenningstester, isolasjonsresistansmålinger eller andre slike målinger eller strømarbeid som kan føre til at følsomt elektronisk utstyr skades, skal aggregatet kobles fra strømnettet. Overspenningsvern Swegon anbefaler at alle ventilasjonsaggregater som har Premium-automatikk, utstyres med overspenningsvern. Jordfeilbryter Det er ikke sikkert at en jordfeilbryter fungerer feilfritt i kombinasjon med kjøkkenhetten, fordi kjøkkenhettens regulerings- og styringsutstyr kan forårsake lekkasjestrømmer. Gjeldende bestemmelser skal følges når den elektriske installasjonen gjennomføres. Åpning av aggregatet for service Sørg alltid for at spenningstilførselen til aggregatet er brutt før inspeksjonsdøren åpnes! Vent noen minutter før du åpner inspeksjonsdøren på aggregatet, slik at viftene rekker å stanse og eventuelle luftvarmere får avkjølt seg. Innenfor døren til strømskapet er det ingen deler som brukeren kan vedlikeholde selv. Service av disse delene skal overlates til servicepersonale. Aggregatet må ikke startes på nytt før årsaken til feilen er fastslått, og servicepersonalet har utført service på det. Econo-modellene Aggregater av Econo-modellen bør utstyres med avstengingsspjeld, slik at den vannvarmede luftvarmeren ikke kan fryse ved et eventuelt strømbrudd. Separat avtrekksluft (kjøkkenbypass) Vær oppmerksom på at den separate avtrekksluftkanalen går forbi varmegjenvinningen og bare skal brukes under matlaging. Den ordinære avtrekksventilen i kjøkkenet skal kobles til aggregatets avtrekksluftskanal. Med forbehold om endringer. 3

4 2. Hurtigveiledning! Viktig informasjon! Luftmengder Boligen skal ha en kontinuerlig og tilstrekkelig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. Luftmengden fra aggregatet kan reguleres til ulike luftmengder fra et Premium-kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. Borte = liten luftmengde, som kan brukes når ingen oppholder seg i boligen og det ikke er behov for samme ventilasjon som normalt, for eksempel for å kontrollere fuktighet. Hjemme = normal luftmengde. Forsering = stor luftmengde, brukes i forbindelse med matlaging, badstubad, dusjing, tørking av vask og lignende. På modeller med elektrisk ettervarming kan driftsmodusene Borte/Hjemme og tillufstemperaturen styres med aggregatets innebygde ukeur. Driftsmodusen kan alltid endres fra et Premium-kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. En liten luftmengde når boligen står tom, gir en økonomisk drift. Du sparer vifteenergi, og boligens oppvarmingssystem behøver ikke varme opp like mye luft i den kalde årstiden. Ventilasjonssystemets viktigste oppgave er å sørge for frisk inneluft og å fjerne utslipp og fukt. Du bør derfor vurdere om en liten luftmengde er tilstrekkelig når boligen står tom. En liten luftmengde må absolutt ikke brukes når noen befinner seg i boligen. For å sikre at ventilasjonsaggregatet benyttes på riktig måte, bør systemet utstyres med en fuktighetsmåler hvis Borte-modusen er tatt i bruk. Er belastningen på boligen større enn planlagt, skal normal luftmengde være tilsvarende høyere. Tørking av vask På grunn av den høye luftfuktigheten må du ikke koble en tørketrommel med avtrekk eller et tørkeskap til systemet. Vi anbefaler kondenstørketrommel uten kanaltilkobling. Frostbeskyttelse I kaldt vær kan varmeveksleren fryse hvis avtrekksluften er fuktig. En beskyttelsesfunksjon reduserer da automatisk hastigheten på tilluftsviften. Under slike forhold er det altså normalt at viftehastigheten varierer. Filter Aggregatet må ikke brukes uten filter. Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. Idriftsetting Innstillingen av luftmengdene ved modusene Hjemme, Borte og Forsering skal utføres i henhold til prosjekteringsdokumentene for at aggregatet skal fungere korrekt. Aggregatet må ikke settes i drift før alt arbeid som innebærer store mengder slipestøv eller annet smuss, er ferdig. 4 Med forbehold om endringer.

5 2.1 Styring fra Premium-kjøkkenhette Aggregatets viftehastigheter og andre innstillinger skal gjøres via Premium-kontrollpanelet. Når disse innstillingene er gjort, er funksjonene nedenfor tilgjengelige fra kjøkkenhettens kontrollpanel. Kjøkkenhettens spjeld: I forbindelse med matlaging eller tilsvarende kan tiden som spjeldet er åpent, settes til 30, 60 eller 120 minutter. Ett trykk endrer tiden med ett trinn. Det fjerde trykket avbryter innstillingen og stenger spjeldet. Kjøkkenhettens belysning: Av/På. Aggregatets viftehastighet: Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Hjemme/Borte/Forsering. Ett trykk øker viftehastigheten med ett trinn. Tiden for forseringshastigheten er innstilt til 60 minutter, og aggregatet går deretter tilbake til normal luftmengde. Alarm med blinkende signallamper. Se også avsnittet "Alarm" i bruksanvisningen. Driftsmodusen kan endres manuelt, også når viftehastigheten styres av ukeuret Meny/Installasjon og service Fra menyen og undermenyen Installasjon og service kan du foreta innstillinger som påvirker aggregatets drift og funksjoner. Disse innstillingene gjøres normalt i forbindelse med installasjonen og er beskrevet i installasjonsanvisningen, avsnittet "Hovedmeny" samt "Installasjon og service" Signallampe Signallampen i kontrollpanelet angir aggregatets funksjoner og alarmer med ulike farger. Se avsnittet "Alarm" i bruksanvisningen. 1. Indikering for styringen av kjøkkenhettens avstengingsspjeld 30/60/120 min. 2. Belysning 3. Aggregatets viftehastighet: Borte, Hjemme, Forsering 2.2 Styring fra Premium-kontrollpanel Når spenningen slås på, starter ventilasjonsaggregatet i driftsmodusen Hjemme. Starttiden er ca. ett minutt, og deretter kan kontrollpanelet benyttes. Også etter et strømbrudd starter aggregatet i driftsmodusen Hjemme, hvis minnet har blitt tømt under bruddet. 1. Signallampe 2. Peisfunksjon / Tilbake til forrige nivå / Forflytting til venstre 3. Valg av viftehastighet / Forflytting oppover/nedover / Innmating av verdier 4. Meny / Forflytting til høyre / Innstilling Startmeny Trykknappenes funksjoner er beskrevet på bildet til høyre Peisfunksjon Peistenningsfunksjonen vises ikke som standard, men må aktiveres fra servicemenyen. Peisfunksjonen senker hastigheten på avtrekksviften og øker hastigheten på tilluftsviften i ca. 10 minutter. Dette gir et overtrykk i boligen og danner dermed trekk i skorsteinen Valg av viftehastighet Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Hjemme/Borte/Forsering. Ønsket viftehastighet velges fra kontrollpanelet. En tidsstyrt forsering er tilgjengelig. Peisfunksjon (vises ikke som standard) Viftehastighet Installasjon og service Meny Med forbehold om endringer. 5

6 2,3 Filterbytte! Boligeieren kan bytte ut filteret selv. Annen service skal utføres av autorisert servicepersonale. Filtrenes plassering i et aggregat i høyreutførelse. Plasseringen er speilvendt i et aggregat i venstreutførelse Avtrekks- og uteluftsfilter Filteret skal rengjøres med støvsuger eller ved børsting minst hver sjette måned og byttes minst én gang i året. Det kan være nødvendig å rengjøre eller bytte filteret oftere i boliger hvor det er mye støv Tilluftsfilter Filteret skal rengjøres med støvsuger eller ved børsting minst hver sjette måned og byttes minst én gang i året. Hvis luften er veldig forurenset, f.eks. på grunn av mye trafikk, bør filteret byttes oftere.! Aggregatet må ikke brukes uten filter! I aggregatet skal det bare benyttes filter som er anbefalt av Swegon. Se korrekt filtertype i avsnittet Komponentliste. 1. Avtrekksfilter 2. Tilluftsfilter 3. Uteluftsfilter 2,4 Servicepåminnelse Aggregatets styresystem er normalt innstilt for å gi en servicepåminnelse hver sjette måned. Tidsinnstillingen kan endres. Når servicen er gjennomført, kvitterer man for servicepåminnelsen fra Premium-kontrollpanelet, se avsnittet "Installasjon og service". Hvis ikke, gjentas påminnelsen Alarm Alarm fra et Premium-kontrollpanel Signallampen blinker rødt: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene på grunn av en funksjonsfeil. Årsaken til den aktuelle alarmen vises i displayet. Få utført service på aggregatet. Signallampen lyser kontinuerlig rødt: alarm eller servicepåminnelse. Årsaken til den aktuelle alarmen vises i displayet. Få utført service på aggregatet. (Påminnelsen om filterbytte forutsetter ikke kontakt med service.) Signallampen indikerer visse aggregatfunksjoner med andre farger. Se avsnittet "Premium-kontrollpanel". 3. Generell beskrivelse 3,1 Grunnfunksjoner Aktivering og innstilling av funksjonene er beskrevet i avsnittet "Drift" Vifter Viftene kan styres til forskjellige driftsmoduser fra et kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette: Borte = liten luftmengde, kan brukes når det ikke befinner seg noen i boligen. Hjemme = normal luftmengde. Forsering = stor luftmengde, brukes i forbindelse med matlaging, badstubad, tørking av vask og lignende. Driftsmodusene Borte/Hjemme kan styres ved hjelp av aggregatets innebygde ukeur, men driftsmodusen kan alltid endres fra et Premium-kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. Forseringstiden stilles inn manuelt til 30, 60 eller 120 minutter fra et Premium-kontrollpanel. Når aggregatet styres fra en Premium-kjøkkenhette, er viftens forseringstid 60 minutter, og tiden som spjeldet er åpent, kan stilles inn til 30, 60 eller 120 minutter. 6 Med forbehold om endringer.

7 3.1.2 Temperatur Brukeren stiller inn ønsket tilluftstemperatur, normalt C. Denne innstillingsverdien er en såkalt børverdi som aggregatet forsøker å oppnå hvis det er mulig. Obs! I Econo-modellen stilles børverdien inn med en termostat inni aggregatet. Varmeveksleren samler varmeenergi fra avtrekksluften og overfører den til tilluften. Når varmevekslerens varmeeffekt ikke strekker til, aktiveres den elektrisk oppvarmede luftvarmeren, som forsøker å oppnå innstillingsverdien for tilluften. Hvis det ikke er noe oppvarmingsbehov, kan luftvarmeren kobles fra kontrollpanelet. Obs! Hvis bypassluken for sommerventilasjon er åpen, er den elektrisk oppvarmede luftvarmeren ute av drift. På Econo-modellene stiller man inn den ønskede tilluftstemperaturen med en termostat inne i aggregatet. Hvis det ikke er noe oppvarmingsbehov, kan man vri termostaten til laveste posisjon Beskyttelsesfunksjoner Elektriske luftvarmere har to beskyttelsesfunksjoner. Overtemperaturvernet kobler fra varmeren hvis temperaturen overskrider 50 C. Vernet tilbakestilles automatisk når luftvarmeren avkjøles. Overopphetingsvernet kobler fra varmeren hvis temperaturen overskrider 90 C. Vernet tilbakestilles manuelt via en trykknapp på luftvarmeren. Varmeveksleren er utstyrt med frostbeskyttelse. Hvis det foreligger fare for at varmeveksleren skal fryse i kaldt vær, aktiveres luftvarmeren, og tilluftsviftens hastighet senkes. Beskyttelsen tilbakestilles automatisk når temperaturen stiger. Viftene har overopphetingsvern som gjør at de stanser hvis temperaturen blir for høy. Viftene stanser også hvis det oppstår en alvorlig funksjonsfeil i aggregatet. I begge tilfeller tilbakestilles vernet automatisk når temperaturen synker, eller funksjonsfeilen utbedres. På Econo-modellene er det en temperaturgiver som beskytter den vannbårne luftvarmeren mot frostdannelse. Hvis luftvarmerens temperatur har sunket til et risikabelt nivå, blinker den røde signallampen på kontrollpanelet, men aggregatet fungerer normalt. Hvis luftvarmerens temperatur synker ytterligere, stoppes aggregatet slik at luftvarmeren ikke fryser. Frostbeskyttelsesalarmen kvitteres fra menyen Installasjon og service, punktet Alarm. kobles inn fra et kontrollpanel eller en Premiumkjøkkenhette. En separat forseringstimer (trykknapp) kan f.eks. installeres i badstue, baderom, vaskerom osv. Fuktgiver. Når den innstilte grenseverdien er overskredet, f.eks. 60 % relativ fuktighet (RH), styres viftene til forsert drift. Fuktgiveren kan plasseres i et baderom, et vaskerom osv. Giverspenningen er 24 VDC. Separat peisomkobler. Funksjonen kan kobles inn fra et kontrollpanel eller en Premium-kjøkkenhette. En separat peisomkobler (trykknapp) kan f.eks. installeres inntil en åpen peis. Bevegelsesdetektor.. Detektoren registrerer bevegelser i boligen og øker viftehastigheten til forsert drift. Karbondioksidmåler. Den er velegnet dersom antall personer varierer. Måleren øker viftehastigheten til forsert drift når en innstilt grenseverdi overskrides, f.eks. 900 ppm. Undertrykkskompensering. Ved bruk av en separat kjøkkenvifte, takvifte eller sentralstøvsuger oppstår det et undertrykk i boligen. Det skyldes at mengden avtrekksluft blir betydelig større enn mengden tilluft. Med en separat giver (som f.eks. registrerer trykkdifferansen) gis et signal om å øke aggregatets tilluftsmengde for å gjenopprette balansen. Overvåking (DDC). Visse funksjoner kan styres fra et byggautomatiseringssystem ved hjelp av Modbus gateway. Se koblingsskjemaet for ekstrautstyr i avsnittet "Tekniske data". Omkobler Hjemme/Borte. Systemer som styres fra en kjøkkenhette, har f.eks. ofte en separat Hjemme-/ Borte-omkobler (ekstrautstyr) ved boligens ytterdør. Omkobleren starter aggregatets Borte-funksjon. Omkobleren kan være en standardomkobler av valgfri type. Kanalutstyr. Fra kretskortet kan det tas ut en ekstern kontrollspenning (24 V DC) til motordrevne kanalspjeld. Hvis man for eksempel kobler fra spenningen til aggregatet, stenger de fjærbelastede spjeldmotorene frisklufts- og avkastkanalenes avstengingsspjeld. Når spenningen tilkobles, åpnes avstengingsspjeldet. Maksimalt to spjeldmotorer kan kobles til. 3,2 Ekstrautstyr styreteknikk Aktivering og innstilling av funksjonene er beskrevet i avsnittet "Drift". Tilkobling av ekstrautstyr er beskrevet i koblingsskjemaet i avsnittet "Tekniske data". Ved hjelp av ekstrautstyret kan du bruke den nødvendige styringen på følgende måte: Forseringsomkobler med timer. Forsert drift kan Med forbehold om endringer. 7

8 4. Installering 4,1 Generelt Aggregatet monteres i maskinrom, vaskerom, bod eller liknende. Temperaturen på installasjonsstedet skal være konstant over +10 C. Aggregatets kapslingsklasse er IP 44 når inspeksjonsdøren er lukket. Avtrekksluften fra Premium-kjøkkenhetten kobles til ved behov via en kanal til den ekstra kanaltilkoblingen på oversiden av aggregatet, som er plugget igjen ved levering. For å gjøre løfting lettere kan inspeksjonsdøren fjernes og varmeveksleren demonteres fra aggregatet. Også viftene kan demonteres ved behov. Se avsnittet "Service". Ventilasjonsaggregatet kan enten monteres på veggen med et veggfeste som inngår i leveransen, eller i taket med en monteringsramme som finnes som ekstrautstyr. Aggregatet bør monteres så nær vegg eller tak som mulig. Området mellom aggregatet og veggen/taket skal isoleres, slik at lyden fra aggregatet ikke ledes ut i rommet via veggen. 4.2 Aggregatets monteringssted Fest isolasjonen som følger med veggfestet bak aggregatet. Veggfeste! Aggregatet bør ikke monteres på vegg i tilslutning til stue eller soverom. Pass på at strøm- og styrekablene er tilgjengelige. Se også avsnittet "Strøm og styrekabler". Undersøk om aggregatet er levert i høyre- eller venstreutførelse for å være sikker på at luftkanalene kobles til de riktige kanaltilkoblingene på aggregatet. Se også måltegningene i avsnittet "Tekniske data". Veggfestets mål Veggmontering Aggregatet monteres med veggfestet. Er veggen konstruert av stående bjelker og bygningsplater, skal den forsterkes med horisontale bjelker som tåler tyngden av aggregatet. Swegon anbefaler dessuten at veggen isoleres med mineralull eller tilsvarende for å hindre at lyd forplanter seg Festet skrus fast i horisontal stilling på veggen med en egnet forankring som tåler tyngden av aggregatet. Før aggregatet løftes på plass, skal den medfølgende isolasjonen festes på baksiden av aggregatet. Løft aggregatet opp på veggfestet slik at festebøylene hektes fast i åpningene på baksiden av aggregatet. 1. Vannrett bjelke for aggregatets veggfeste 2. Lydisolering 1. Isolert vegg 2. Vannrett bjelke 3. Veggfeste 8 Med forbehold om endringer.

9 4.2.2 Montering av takmonteringsramme Takmonteringsrammen som finnes som ekstrautstyr festes i takankere med fire gjengestenger av størrelsen M8, slik at minst tre er plassert i monteringsrammens hjørne. En gjengestang kan plasseres i hullet ved siden av hjørnet for å unngå kollisjon med kanalene. M8-muttere skrus på gjengestengene i slik høyde at takmonteringsrammen plasseres vannrett når rammens overside går mot mutterne. Monteringsrammen tres gjennom utvalgte hull mot gjengestengenes mutre og låses med mutre nedenfra. Endene på gjengestengene må ikke stikke mer enn 3 cm ut gjennom takmonteringsrammens plate, ellers berører de aggregatets overdel. Løft aggregatet opp i takmonteringsrammen, slik at de fire låsekrokene kommer på riktig plass i åpningene. Det er to haker på hver låsekrok. De øvre har til oppgave å låse aggregatet for å lette tilkoblingen til kanalene samt trekkingen av strømkablene.! Feil stramming av takmonteringsrammen kan føre til at rammen dreies, slik at aggregatet ikke får plass i rammen Montering i takmonteringsramme Sett fast festekrokene i monteringsåpningene på aggregatets overside med popnagler. Krokene skal vendes slik at den skarpe spissen peker mot baksiden av aggregatet. Når aggregatet er plassert riktig i forhold til kanalen, og strømledningene og eventuelle vannrør er ført inn i aggregatet, skal aggregatet løftes opp slik at det hviler på de nedre hakene. Når hakene er låst, fjærer skruene på forsiden av overdelen ut. Sørg til slutt for at aggregatet sitter på plass, ved å stramme skruene på overdelen lett. Løsne de to skruene foran på takmonteringsrammen så mye at skruehodene stikker cirka 2 cm ut. Før aggregatet løftes på plass tres strøm- og styrekablene (på Economodellen vannrørene) gjennom takmonteringsrammen. Aggregatet låses på plass ved at skruene i fronten strammes. Med forbehold om endringer. 9

10 4,3 Kondensvannavløp Avløpsslangen kobles til aggregatets kondensvannstuss (3/8" utvendig gjenge). Kondensvannet ledes til et gulvavløp, servantens vannlås eller tilsvarende med en slange eller et rør med minst 12 mm innvendig diameter. Slangen må ikke kobles direkte til avløpet. Vannlåsen i den medfølgende slangen skal monteres loddrett og fylles med vann. Slangen skal ikke ha en ekstra vannlås eller trekkes vannrett. Vannlåsens oppdemmingshøyde bør være minst 100 mm.! Ta monteringsanvisningene og kondensvannslangen ut av aggregatet før det tas i bruk. 4,4 Tilkobling av kjøkkenhetten Kjøkkenhetten kobles vanligvis til den ordinære avtrekksluftkanalen. Den kan imidlertid kobles til aggregatets separate avtrekkslufttilkobling for å oppfylle nasjonale bestemmelser eller for å oppnå en mer effektiv avtrekksluftmengde enn normalt. Når kjøkkenhetten skal kobles til en separat avtrekksluftkanal, er det viktig å tenke på at luftmengden da passerer forbi varmegjenvinningen (varmeveksleren), og dette kan føre til at frostbeskyttelsesfunksjonen aktiveres tidligere enn normalt.! Grunnluftmengden må absolutt ikke føres fra kjøkkenet via kjøkkenhetten, fordi den da passerer forbi varmegjenvinningen og fører til at aggregatet ikke fungerer som det skal. Ved separat avtrekksluft kan kjøkkenhettens kanaltilkoblinger tilkobles via en kanal til tilkoblingen på oversiden av aggregatet. Kanalen mellom kjøkkenhetten og aggregatet skal monteres på en slik måte at det er mulig å rengjøre den. Ved levering er tilkoblingen for separat avtrekksluft plugget igjen. 4,5 Strøm- og styrekabler Aggregatet har en 1,5 m lang kabel med jordet støpsel for spenningstilførsel. Kabelen går ut fra oversiden av aggregatet. Støpselet fungerer som aggregatets hovedbryter, og skal plasseres på et lett tilgjengelig sted. For effektbehov se avsnittet "Tekniske data". Aggregatet kobles til et Premium-kontrollpanel via en modulærkabel. I leveransen av kontrollpanelet inngår en 20 m lang modulærkabel som gjør at panelets kabeltrekking kan legges på ønsket sted. få tilgang til respektive kabels tilkoblingskontakt (også en løs kontakt), f.eks. ved eventuelt servicearbeid og innstilling av aggregatet. I boligblokker kan et kontrollpanel benyttes som såkalt håndterminal i forbindelse med service- og installasjonsarbeid. Diameteren på modulærkabelens installasjonsrør skal være minst 20 mm. Tilkobling av eventuelt ekstrautstyr er beskrevet i koblingsskjemaet i avsnittet "Tekniske data". Kabler til ekstrautstyr inngår ikke i leveransen.! Strøm- og styrekablene er plassert på aggregatets overside. Kontroller at tilkobling til stikkontakt kan gjøres uten problemer.! Hvis modulærkabelen trekkes inne i en bygningskonstruksjon (f.eks. i en vegg), skal kabelen trekkes i et 20 mm rør med tanke på eventuelt senere bytte av kabel.! Eventuelle strømtilkoblinger må kun utføres av en godkjent elektriker. 4,6 Kanaler Luftkanaler, lyddempere, tilluftsventil og luftinntaksgitter monteres i henhold til ventilasjonstegningene. For å unngå at lyd forplanter seg, skal kanalene ikke monteres direkte mot bygningskonstruksjoner. Luftkanalene isoleres for å redusere varme- eller kuldetap og for å unngå at vann kondenserer. Isolering av kanalene bidrar dessuten til å hindre brannspredning. Normalt isoleres ventilasjonskanaler på følgende måte: Uteluftkanaler isoleres i varme rom og på loft som er i bruk. Avkastkanaler skal alltid isoleres i samsvar med nasjonale bestemmelser. Se separat prosjekteringsanvisning (f.eks. brannvernkrav). Tilluftskanaler isoleres i kalde rom. Avtrekkskanaler isoleres i kalde rom. Er luften inne i kanalen kaldere enn i omgivelsene, skal isolasjonen beskyttes med en diffusjonssperre. Ved installasjon må det tas hensyn til at man skal kunne 10 Med forbehold om endringer.

11 4.7 Tetting av kanalgjennomføringer Vi anbefaler bruk av en aggregatspesifikk monteringsramme (ekstrautstyr) for å tette diffusjonssperren i loftsbjelkelaget. Det er viktig at tettheten til diffusjonssperren opprettholdes ved kanalgjennomføringene. En kanalgjennomføring (ekstrautstyr) gjør dette enklere. Den fås i sett på 5 stk., for diameterne 100, 125 og 160 mm. Festes i diffusjonssperren med teip. Skjær ut åpninger med ca. 10 mm mindre diameter enn kanalene. Skru fast monteringsrammen i taket gjennom hullene på sidene. Plasten på diffusjonssperren skal enten spennes fast mellom monteringsrammen og bygningskonstruksjonen, eller teipes tett fast mot monteringsrammen. Demontering av frontplaten på et Premium-kontrollpanel.! Anlegget må ikke brukes i byggeperioden eller hvis det pågår arbeid som genererer støv. Kanalene skal være dekket med lokk for å forhindre tilsmussing. For at ventilasjonsaggregatet skal fungere riktig, er det viktig at ventilasjonskanalene er rene.! Ventilasjonskanalenes isolasjonstykkelse og overflatebelegg varierer avhengig av isolasjonsmateriale, klimaområde og nasjonale normer. Swegon gir derfor ingen anbefalinger. De fleste produsenter av isolasjonsmateriale tilbyr beregningsprogram for beregning av tilstrekkelig og korrekt isolasjon. I forbindelse med renoveringsobjekter bør du undersøke om de eksisterende kanalene er tilstrekkelig og korrekt isolert. Det er nødvendig å isolere på riktig måte for at aggregatet skal fungere korrekt. Tilkobling av modulærkabelen. Den ekstra stikkontakten benyttes til en ekstra styrekabel. Festing av panelets lokk på Premium-kontrollpanelet. Sett først lokkets øvre kant på plass og trykk deretter fast lokket. 4.8 Installasjon av Econo-modellen Econo-modellens vannrørkoblinger utføres inne i aggregatet. Tilkoblingsarbeidet forenkles hvis varmeveksleren og filteret fjernes fra aggregatet. Turledningen kobles til termostaten (3/8 innvendig gjenge) og returledningen til kuleventilens kobling ( 15 mm).! Econo-modellen krever kontinuerlig varmtvannssirkulasjon i oppvarmingssesongen. Bøyelig rør med 15 mm Med forbehold om endringer. 11

12 5. Bruk 5,1 Innstilling av luftmengden Boligen skal ha en kontinuerlig luftveksling for å sikre et behagelig inneklima og unngå fuktskader på bygningskonstruksjonen. Aggregatet skal kun stanses mens servicearbeid pågår. Luftmengden skal stilles inn i henhold til ventilasjonsplanen og gjeldende bestemmelser. For antatte verdier brukes dimensjoneringskurvene i avsnittet "Tekniske data". Godkjent personell skal stille inn aggregatets og ventilasjonsutstyrets luftmengde ved hjelp av måleutstyr. En liten luftmengde når boligen står tom, gir en økonomisk drift. Du sparer vifteenergi, og boligens oppvarmingssystem behøver ikke varme opp like mye luft i den kalde årstiden. Det må utføres en vurdering om en liten luftmengde er tilstrekkelig for å fjerne utslipp, fukt m.m.! Kontroller at aggregat, filter og kanaler er rene, og at det ikke er løse gjenstander i dem før idriftsetting. 1. Indikering for styringen av kjøkkenhettens avstengingsspjeld 30/60/120 min. 2. Belysning 3. Aggregatets viftehastighet: Borte, Hjemme, Forsering 5,4 Premium-kontrollpanel Når spenningen slås på, starter ventilasjonsaggregatet i driftsmodusen Hjemme. Starttiden er ca. ett minutt, og deretter kan kontrollpanelet benyttes. Også etter et strømbrudd starter aggregatet i driftsmodusen Hjemme, hvis minnet har blitt tømt under bruddet. 5,2 Bypass forbi varmeveksleren Bypass forbi varmeveksleren er en innebygd funksjon i aggregatet som benyttes for delvis å hindre varmegjenvinning på varme sommerdager. Du aktiverer bypass ved å åpne luken i avtrekksluftkammerets bypasskanal ved å trekke den utover i retning serviceluken. Når neste oppvarmingssesong begynner, stenges bypassluken. Når luken er åpen, frakobles spenningstilførselen til den elektrisk oppvarmede luftvarmeren. Bypass forbi varmeveksleren: luken lukket om vinteren, åpen om sommeren. 5,3 Premium-kjøkkenhette Aggregatets viftehastigheter og andre innstillinger skal gjøres via Premium-kontrollpanelet. Når disse innstillingene er gjort, er funksjonene nedenfor tilgjengelige fra kjøkkenhettens kontrollpanel. Aggregatets viftehastighet. Aggregatets vifter kan styres slik at de fungerer med tre forskjellige hastigheter: Hjemme/Borte/Forsering. Ett trykk øker viftehastigheten med ett trinn. Tiden for forseringshastigheten er innstilt til 60 minutter, og aggregatet går deretter tilbake til normal luftmengde. Kjøkkenhettens spjeld. I forbindelse med matlaging eller tilsvarende kan tiden som spjeldet er åpent, settes til 30, 60 eller 120 minutter. Ett trykk endrer tiden med ett trinn. Kjøkkenhettens belysning. Av/På. 1. Signallampe 2. Peisfunksjon / Tilbake til forrige nivå / Forflytting til venstre 3. Valg av viftehastighet / Forflytting oppover/nedover / Innmating av verdier 4. Meny / Forflytting til høyre / Innstilling Signallampen i kontrollpanelet viser aggregatets funksjoner med forskjellige farger. Konstant grønt lys: aggregatet fungerer normalt. Blinkende grønt lys: frostbeskyttelsen er aktivert. Blinkende oransje lys: den elektriske luftvarmeren er aktivert. Blinkende rødt lys: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene på grunn av en funksjonsfeil. Konstant rødt lys: alarm eller servicepåminnelse. 12 Med forbehold om endringer.

13 5,5 Startmeny! Når frostbeskyttelsesfunksjonen er aktivert, kan aggregatets hastigheter ikke endres fra kontrollpanelet Peisfunksjon Problemer med for dårlig trekk i en åpen peis er mest vanlig om høsten, når det er liten temperaturforskjell på inne- og uteluften, og skorsteinen er kald. Peisfunksjonen senker hastigheten på avtrekksviften og øker hastigheten på tilluftsviften i ca. 10 minutter. Dette gir et overtrykk i boligen og danner dermed trekk i skorsteinen. Unødig eller langvarig bruk av peisfunksjonen om vinteren vil lett aktivere frostbeskyttelsesfunksjonen, slik at det dannes undertrykk i huset, og røyk kan trenge inn via skorsteinen. Du kan avbryte peisfunksjonen ved å trykke inn knappen på nytt. Ventilasjonsaggregatet er ingen kilde til nødvendig erstatningsluft ved peisfyring. Funksjonen vises i displayet bare hvis verdien er "På" i menyen Funksjoner. Standardverdien er Av Viftehastighet Velg ønsket viftehastighet. En tidsstyrt forsering er tilgjengelig. Driftsmodusen kan endres manuelt, også når viftehastigheten styres av ukeuret. 5,6 Hovedmeny Startmeny Viftehastighet Borte Hjemme Forsering Fra menyen kan du foreta innstillinger som påvirker aggregatets drift og funksjoner. Det finnes en rekke funksjoner i både hovedmenyen og undermenyen Installasjon og service. Fra menyen Installasjon og service velger du om funksjonen skal brukes, samt visse innstillinger. Funksjonen aktiveres fra hovedmenyen Språk Velg ønsket språk Installasjon og service Se avsnittet "Installasjon og service" Ettervarme (ikke på Econo-modellene) Du velger om du vil bruke ettervarme eller ikke Klokke Velg dato og klokkeslett Hovedskjerm Hovedskjerm 1 velges når viftehastigheten i trinnene Borte/Hjemme/Forsering skal endres. Hovedskjerm 2 velges når viftehastigheten skal endres i fem forskjellige trinn Avstenging Aggregatets vifter, varmeveksleren og eventuell luftvarmer stanses. Kretskortet har likevel fortsatt spenningstilførsel, og innstillingene bevares i minnet Peisfunksjon Vil du bruke funksjonen fra kontrollpanelets display, velger du På som verdi for denne funksjonen, ellers velger du Av Ukeur Ved hjelp av ukeuret kan du velge fire forskjellige programmer med viftehastighetene Borte/Hjemme/ Forsering. Manuell kjøring fra panelet forbikobler ukeurets funksjoner Aggregatmodell Viser aggregatets modell. 5,7 Installasjon og service Menyen åpnes med koden Peisfunksjon Installasjon og service Se avsnittet "Installasjon og service" 3.5 Hovedmeny Språk Installasjon og service Ettervarme (ikke på Econo-modellene) Klokke Hovedskjerm Stenge Peisfunksjon Ukeur Aggregatmodell Installasjon og service Alarm/servicepåminnelse Koblingsur Temperatur Målinger Styrefunksjoner Viftehastigheter Stenge Fabrikkinnstillinger Reguleringsanordning Funksjoner Luftvarmer Med forbehold om endringer. 13

14 5.7.1 Alarm/servicepåminnelse Giverfeil. Som verdi for temperaturfølerne skal alternativet I drift være valgt. Hvis en eventuell giverfeil inntreffer, kontakt servicepersonale. Giverfeil kvitteres for fra denne menyen. Servicepåminnelsen gis med seks måneders intervaller. Etter service kvitteres det for påminnelsen fra punktet Servicepåminnelse, "Kvitter". I displayet vises "Service OK", og en ny periode på seks måneder påbegynnes. Tidsperioden for servicepåminnelsen kan endres fra menyen Funksjoner. Alarm for funksjonsfeil vises i displayet. Frostfare. (Econo-modellene) Advarselen om frostfare for den vannvarmede luftvarmeren kvitteres for fra punktet Frostfare. En forutsetning for kvitteringen er at temperaturen ved giver T6 er over 16 C Klokke På eller Av. Klokken vises i startmenyen Temperatur På eller Av. Tilluftstemperaturens styrefunksjon vises i startmenyen. Velg På for å bruke funksjonen til å stille inn tilluftstemperaturen, ellers velger du Av. (Modellene med elektrisk ettervarming.) Målinger Avhengig av hva slags tilbehør som er koblet til, kan karbondioksidinnhold (CO 2 ), temperatur, trykkdifferanse, viftenes omdreiningshastighet og relativ fuktighet (RH) måles Styrefunksjoner Som styringsmåte kan du velge karbondioksidinnhold (CO 2 ), overvåkning (DDC) eller ukeur Viftehastigheter For hver driftsmodus (Borte, Hjemme, Forsering osv.) velges én av fem viftemoduser (1-5). Fabrikkinnstillingen er Borte 1, Hjemme 3, Forsering 5. Deretter velges viftehastigheten for de forskjellige viftemodusene i prosent (separat for tilluft og avtrekksluft) Avstenging Aggregatets vifter, varmeveksleren og eventuell luftvarmer stanses. Kretskortet har likevel fortsatt spenningstilførsel, og innstillingene bevares i minnet Fabrikkinnstillinger Alle innstillinger utenom viftehastighetene tilbakestilles til fabrikkverdi Reguleringsanordning Det er mulig å velge innstillinger for kanalutstyr, ventilenes styreenhet eller regulering av sirkulasjonsluften. menyens funksjon er avhengig av modellen Funksjoner Som verdi for Undertrykkskompensering velger du "På" hvis det f.eks. er en differansetrykkvakt i kjøkkenhettens avtrekkskanal for denne funksjonen, ellers velger du "Av". Som verdi for Servicepåminnelse velger du På dersom funksjonen skal brukes, ellers velger du Av. Tidsintervallet (6 måneder) kan endres. Som verdi for Oppvarming velger du På dersom luftvarmer er installert, ellers velger du Av. Grenseverdien for overtemperatur er 50 C. Temperaturgrensen kan endres. Som styremåte er Styring tilluftsvifte valgt. Styremåten kan endres til Romstyrt, men alternativet skal ikke benyttes på denne modellen. Som verdi for Filtervakt velger du På dersom filtervakt er installert, ellers velger du Av. Filtervakt finnes bare på visse modeller, ikke på W100. Som verdi for Peisfunksjon velger du På dersom peisomkobler er installert, ellers velger du Av. Peisfunksjonen senker avtrekksviftens hastighet og øker tilluftsviftens hastighet. Frostbeskyttelsen fungerer omvendt: den stanser tilluftsviften og lar kun avtrekksviften gå. Som verdi for Forsering velger du På dersom forseringstimer eller bevegelsesdetektor er installert, ellers velger du Av Elektriske luftvarmere Luftvarmer for forvarme Du velger om du vil benytte forvarme, eller om den skal settes helt ut av drift. Fabrikkinnstillingen er "I drift". Når forvarmen er "I drift", kan følgende angis: Tilluftstemperaturen til aggregatet begrenses til den ønskede grenseverdien (fabrikkinnstilling -20 C). Når frostbeskyttelsen aktiveres, er luftvarmeren alltid i drift. Overtemperatur begrensning av overtemperaturvernet i forvarmingskammeret (fabrikkinnstilling 50 C). Luftvarmeren for forvarme kan også settes i drift som en separat funksjon mens undertrykkskompenseringen og/ eller peisfunksjonen pågår. Funksjonen kan begrenses basert på utelufttemperaturen, slik at luftvarmeren ikke startes unødvendig. Fabrikkinnstillingen for utelufttemperaturen er 0 C. Luftvarmer for ettervarme (gjelder ikke Economodellene)Ettervarmens fabrikkinnstilling er I drift. Luftvarmeren for ettervarme kan settes ut av drift fra menyen. Når ettervarmen er i drift, kan følgende angis: Utelufttemperatur du velger en temperaturbegrensning, som angir ved hvilken temperatur ettervarmen skal starte (fabrikkinnstilling 15 C). Overtemperatur begrensning av overtemperaturvernet i forvarmingskammeret (fabrikkinnstilling 50 C). * = 8 C 1 = 11 C 2 = 14 C 3 = 17 C 4 = 20 C (5 = 23 C) (6 = 26 C) Econo-modellens termostat for temperaturinnstilling 14 Med forbehold om endringer.

15 6. Service 6,1 Servicepåminnelse Aggregatets styresystem er normalt innstilt for å gi en servicepåminnelse via Premium-kontrollpanelet hver sjette måned. Du kan ved behov endre tiden fra menyen Installasjon og service i kontrollpanelet. Fra samme meny nullstiller du servicepåminnelsen etter utført service. 6,2 Åpning av aggregatet Bryt matespenningen til aggregatet (trekk støpselet ut av stikkontakten). Vent noen minutter før du åpner inspeksjonsdøren på aggregatet, slik at viftene rekker å stanse og luftvarmeren får avkjølt seg. 6,3 Filterbytte Åpne inspeksjonsdøren. Vent noen minutter, slik at viftene rekker å stanse, og luftvarmeren får avkjølt seg. Bytt filtrene. Lukk inspeksjonsdøren. Filteret skal rengjøres med støvsuger hver sjette måned og byttes minst én gang i året.! Aggregatet må ikke brukes uten filter! Bruk kun filter som er anbefalt av Swegon. Finn riktig filter i avsnittet "Tekniske data". 6,4 Annen service Minst en gang per år. Ta ut platevarmeveksleren for kontroll. Forsikre deg om at varmevekslerens kanaler ikke er tilstoppet. Rengjør ved behov med en myk børste, støvsuger eller rennende vann. Ikke bruk rengjøringsmidler som virker etsende på aluminium. Varmevekslerens kanaler skal være tørre før installasjon. Ventilasjonsaggregatets vifter kan demonteres før rengjøring eller bytte. Viftebladene rengjøres ved å børste dem forsiktig. Utfør service på en vifte om gangen. Fjern varmeveksleren og tilluftsfilteret fra aggregatet før du løsner viftene. Løsne deretter viftenes støpsler (husk å åpne låsesperren på siden av kontakten) og løsne skruene på viftenes låseanordninger fra mellomveggen. Åpne låsene og vipp den nedre delen av viften mot bakveggen til viften løsner fra festet på baksiden. Vri viften sidelengs og lirk den ut av aggregatet. Vær forsiktig slik at strømkablenes isolering ikke skades. Du monterer viftene igjen ved å tre dem inn og vri dem i nærheten der de skal stå. Vipp den nedre delen av viftene mot bakveggen og før utblåsingsdelen på viftene langs sideveggen mot den bakre låsen. Rett opp viften og skyv låsebolten på plass gjennom luken i mellomveggen og fest den ved mellomveggen med to skruer. Sett i støpslene og sett varmeveksleren og tilluftsfilteret på plass. Rengjør aggregatets innvendige overflater ved behov. Sjekk at kondensvannavløpet ikke er tilstoppet, og kontroller funksjonen ved å helle litt vann i bunnen av aggregatet. Filtrenes plassering i et aggregat i høyreutførelse. Plasseringen er speilvendt i et aggregat i venstreutførelse. Viftens låseanordning 1. Avtrekksfilter G3 2. Tilluftsfilter F7 3. Platevarmeveksler 4. Kondensvanntilkobling 5. Uteluftsfilter PPI-20 Med forbehold om endringer. 15

16 7. Alarmer og feilsøking 7,1 Alarm Alarm fra et Premium-kontrollpanel Signallampen blinker rødt: beskyttelsesautomatikken har stanset viftene på grunn av en funksjonsfeil. Alarmteksten vises i displayet. Rett opp feilen. Signallampen lyser kontinuerlig rødt: alarm eller servicepåminnelse. Alarmteksten vises i displayet. Rett opp feilen eller utfør service på aggregatet. Signallampen indikerer visse aggregatfunksjoner med andre farger. Se avsnittet "Premium-kontrollpanel". 7,2 Feilsøking Eventuelle feil angis i form av alarmtekster på Premiumkontrollpanelet, i henhold til avsnittet Alarm. Undersøk komponentene som er relatert til feilen, og rett opp feilen Tilluften varmes ikke tilstrekkelig opp Lav temperaturinnstilling for tilluften Undersøk og øk ved behov temperaturen fra menyen, eller på Econo-modellen med termostaten inni aggregatet. Kontroller samtidig at bypass for sommertid ikke er åpen. Feil på elektrisk luftvarmer aggregatet kommandoen med høyest prioritet, f.eks. frostbeskyttelsen. Prioritet 1: kommandoen fra ytre giver eller aggregatets beskyttelsesfunksjoner. Prioritet 2: ytre styring (DDC). Prioritet 3: normal drift fra kontrollpanelet eller kjøkkenhetten.! Frostbeskyttelse I kaldt vær kan varmeveksleren fryse hvis avtrekksluften er fuktig. En beskyttelsesfunksjon reduserer da automatisk hastigheten på tilluftsviften. Under slike forhold er det altså normalt at viftehastigheten varierer. I et Premium-kontrollpanel blinker lampen grønt når frostbeskyttelsen er aktivert. Luftvarmeren har overtemperaturvern og overopphetingsvern. En alarm, som angitt i avsnittet "Alarm", angis på Premium-kontrollpanelet hvis noen av disse aktiveres. Overtemperaturvernet tilbakestilles automatisk når temperaturen synker. Overopphetingsvernet tilbakestilles med en trykknapp på luftvarmeren. Kjenner du et knepp når du trykker inn knappen, betyr det at overopphetingsvernet tilbakestilles. For høy temperatur kan skyldes for lav luftmengde gjennom varmeren. Årsaken kan være at et filter, en ytterveggsrist eller en tilluftsventil er tilstoppet. Skift og rengjør ved behov. Tips: Ytterveggsristen har ofte et insektnett. Er nettet finmasket, kan det bli tilstoppet av støv og insekter. Under visse forhold kan det også fryse. Fjern nettet eller erstatt det med et mer stormasket nett. 1. Overopphetingsvern 2. Luftvarmer ettervarme (elektrisk oppvarmede modeller) For høy temperatur kan også skyldes at tilluftsviften har stanset, eller at temperaturgiveren har blitt forskjøvet i vifteinntaket. Hvis bypasspjeldet for sommertid ikke er helt lukket, tilkobles ikke luftvarmeren for ettervarme. Dårlig isolerte ventilasjonskanaler Kommer det varm luft fra aggregatet selv om luften fra tilluftsventilen føles kald, kan årsaken være en dårlig varmeisolert kanal. 1. Luftvarmer forvarme Aggregatet adlyder ikke kommandoen Ved to overlappende kommandoer adlyder 16 Med forbehold om endringer.

17 8. Komponentliste Temperaturgiver 850 m, uten kontakt (T1/T8): m, med kontakt (T2): m, med kontakt (T3): mm, uten kontakt (T4, tilluftsgiver): m, med kontakt (T7) m, med kontakt (T6): Viftepakke (aggregat i R-utførelse): Tilluftsvifte: PWEC175R Avtrekksvifte: PEC119R 2. Viftepakke (aggregat i L-utførelse): Tilluftsvifte: PWEC175L Avtrekksvifte: PEC119L 3. Luftvarmer ettervarme (elektrisk oppvarmede modeller): Luftvarmer ettervarme (aggregat i L-utførelse) (Econo-modeller): Luftvarmer ettervarme (aggregat i R-utførelse) (Econo-modeller): Luftvarmer forvarme 6. Kretskort EC: Lukebryter: Kondensvannslange: Filtersett: PW080FS 10. Varmeveksler: Luke: DPW100RL Lås: Med forbehold om endringer. 17

18 9. Tekniske data 9.1 Viftediagram Tilluftsmengde Tilluftsmengde Econo % % % % Disponibelt trykk, Pa % 50% 60% 70% 80% Disponibelt trykk, Pa % 50% 60% 70% 80% l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde Avtrekksluftmengde Avtrekksluftmengde Econo % % % % Disponibelt trykk, Pa % 70% 80% Disponibelt trykk, Pa % 60% 80% % 30% 50% % 40% 30% l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde Grov linje = SFP 2,0 eller under. Effektforbruk Effektforbruk Econo % % Totaleffekt W % 80% Totaleffekt W % 80% 75 70% 75 70% % 50% 40% 30% % 50% 40% 30% 0 0 l/s l/s m 3 /h m 3 /h Luftmengde Luftmengde 18 Med forbehold om endringer.

19 9,2 Lyddata Lyd til tilluftskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til avtrekkskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til uteluftkanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til avkastkanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Med forbehold om endringer. 19

20 Lyd til kjøkkenbypasskanal Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Lyd til omgivelsene Vifteinnstilling % Lydeffektnivå i ulike oktavbånd, L wokt, db 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Hz Hz Hz Hz Sammenveid lydeffektnivå L WA, db(a) Tilkoblingseffekter W100 EC W100 EC Econo Tilkobling 230 V, 50 Hz, 7,6 A 230 V, 50 Hz, 5,4 A Vifter 289 W 289 W Luftvarmer forvarme 1000 W 1000 W Luftvarmer ettervarme 500 W - Totaleffekt: W W Sikring 10 A 10 A 20 Med forbehold om endringer.

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner

Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Flexit SL4 R Luftbehandlingsaggregat med roterende gjenvinner Energieffektivt Ny automatikk Mulighet for oppkobling mot SD-anlegg Enkel innregulering Plasseringsvennlig Brukervennlig F O R E T S U N T

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer