CD Betjeningspanel Service Menu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CD Betjeningspanel Service Menu"

Transkript

1 Menu D NO V.A003

2 Innhold 1 Drift Beskrivelse av grensesnitt Betjeningspanel Symboler i displayet Oversikt over servicemeny Innstilling av tillufttemperatur Manuell innstilling av luftmengde Manuell sommerdrift "Kjølegjenvinning" Konfigurering for elektrisk varmebatteri... 8

3 1 Drift 1.1 Beskrivelse av grensesnitt Betjeningspanel Illustrasjon og kort beskrivelse (figur 1). Fig. 1 Betjeningspanel Posisjon Beskrivelse Forklaring 1 Display Viser symboler, menyer og innstillinger. 2 Menyvelger Bla i menylister eller endrer innstillinger og verdier ved å vri hjulet mot venstre eller høyre. 3 Bekreft Bekreft valgt innstilling. 4 Tilbake Går tilbake til forrige nivå. Menu D Systemair AB

4 2 Symboler i displayet Symbol Beskrivelse Forklaring Temp Viser innstilt tillufttemperatur. Temperaturen kan stilles inn på fem nivåer (fra helt tomt til helt fylt symbol) og kan endres manuelt via velgerhjulet. Innstillingen bekreftes med Bekreft-knappen (kapittel 3.1 og kapittel 3.3). Viser valgt kapasitet. Luftmengden kan stilles inn manuelt i 3 nivåer (lav, normal og høy) ved hjelp av velgerhjulet. Viftehastighet A B C Lav ventilasjon (A): Kan benyttes ved langvarig fravær. 1 Normalventilasjon (B): Gir nødvendig luftskifte ved normal bruk av boligen. Maksimumsventilasjon (C): Økt luftmengde ved behov. Gir tilgang til servicemenyen ved å trykke på Bekreft-knappen. Alarm Gir tilgang til alarmlisten når du trykker på Bekreft-knappen. 1. Kan stilles på AV ved å aktivere "manuell viftestopp". Se "Oversikt over servicemeny" under "". Menu D Systemair AB

5 3 Oversikt over servicemeny Gå inn i servicemenyen ved å velge servicesymbolet i displayet. Oversikten viser servicemenyens oppbygning i tre nivåer. Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Forklaring Passord Passord Passord XXXX Tast 1111 for servicenivå 1. Bruk velgerhjulet til å angi sifrene, og bekreft med Bekreft-knappen etter hvert angitte siffer. Låst JA/NEI Endre passord Endre passord om nødvendig. Endre passord Filterperiode Tid/Dato Gjeldende XXXX Nytt XXXX Bekreft XXXX Dersom det nye passordet går tapt, er det fortsatt mulig å få tilgang til servicenivået ved å taste inn Dette overstyrer tidligere innstilte passord. Filterperiode Viser valgt tidsintervall mellom filterbytte. Endre passord Filterperiode Tid/Dato Tilbakestill: Tid til filterbytte 9 måneder NEI Sett valget for tilbakestilling av filterperiode til JA etter fullført filterbytte. Still inn tiden mellom hvert filterbytte. Tid/Dato ÅÅ/MM/DD Viser innstilt dato og klokkeslett. Endre passord Dato: 10/05/08 Still inn riktig dato og klokkeslett. Filterperiode Tid: 10:00 Tid/Dato Ukedag: SAT Forlenget/Tvunget drift Forlenget/Tvunget drift Minutter: 0 Bruk dette menyelementet til å å overstyre driftstider i ukeprogrammet. Viser innstilt tid for forlenget/tvunget drift. Kapasitetslogg Luftmengde: Normal Viser innstilt viftehastighet. Still inn ønsket antall minutter for forlenget/tvunget drift. Still inn ønsket luftmengde i forlenget modus. Velg mellom Lav, Norm og Høy. Standard er Norm. Forlenget/Tvunget drift Kapasitetslogg Viftehastighet Dag MAN Per1: 07:00 16:00 Per2: 00:00 00:00 Innstilling av ukeprogram. Det er mulig å stille inn to driftsperioder pr. dag. Still inn ukedag og tidsintervall for tiden du vil at aggregatet skal være i PÅ-modus. Luftmengde PÅ-nivå: Lav/Norm/Høy Velg kapasitet ved AV- ogpå-funksjonen i ukeprogrammet. Still innpå-nivå. AV-nivå: AV/Lav/Norm/Høy Velg mellom Lav, Norm og Høy. Standard er Norm Still innav-nivå. Velg mellom AV, Lav, Norm eller Høy. Standard er Lav. Menu D Systemair AB

6 Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Forklaring Forlenget/Tvunget drift Kapasitetslogg Kapasitetslogg Trinn: 1 5 SF: 140 EF: 140 Tilbakestill: Nei/Ja / 140 / 140 Dialogvinduet viser viftenes driftsmønster i den aktive perioden (t). Kapasitet vises i 5 trinn: Trinn 1: 0 % Trinn 2: 1 29 % Trinn 3: % Trinn 4: % Trinn 5: % Velg trinn for å se viftens driftstid (timer) på det aktuelle trinnet. Tilbakestill Ja tilbakestiller SF- og EF-tiden for alle trinn i venstre kolonne. Høyre kolonne fortsetter å telle fremover og kan ikke tilbakestilles. Merk: Tilbakestille til fabrikkinnst. (se / Tilbakestille til fabrikkinnst.) vil ikke påvirke denne funksjonen. Kapasitetslogg varmer/kjøl Frostvakt varmer/kjøl VB varmeb.: Ingen/Elektrisk/ Vann Velg om aggregatet er utstyrt med ettervarmebatteri og/eller kjøling. Still innvarmebatteri: Uten, Elektrisk eller Vann. Luftmengde kjølebatteri: Uten/Vann Still innkjølebatteri: Uten eller Vann. varmer/kjøl Frostsikring Frostsikring Alarmgrense 11 C Viser innstilt alarmgrense for frostsikring i C for det installerte vannbatteriet. Still innalarmgrensen i C. Standard er 7 C. Luftmengde Forlenget/Tvunget drift Luftmengde Enhet luftmengde Manuell viftestans Luftmengde EF SF Norm Max Lav Bruk dette menyelementet til å angi viftehastighet. Hastigheten kan stilles inn separat for hver vifte (EF: avtrekksvifte, SF: tilluftvifte). Maks. differanse mellom EF og SF er 20 % Still inn luftmengden for EF og SF for hvert trinn (Lav, Norm og Høy). Merk: Verdiene for Normal, Maks. og Lav i denne oversikten er kun eksempler. Enhet luftmengde VR-enheter l/s standard Luftmengde % l/s m 3 /h VC-enheter kun % Enhet luftmengde Manuell viftestans Luftmengde Enhet luftmengde Manuell viftestans Manuell viftestans Tillat Manuell viftestans J/N Angi om viftene i aggregatet skal kunne slås av manuelt fra kontrollpanelet. Velg mellom J og N. Dersom J velges, kan viftene slås av ved at velgerhjulet vris til det tomme viftesymbolet Menu D Systemair AB

7 Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Forklaring Analog inngang Analog utgang Digital inngang Analog inngang Analog utgang Digital inngang Digital inngang Konfig DI 1 3 Konfig DI 4-7 Digital inngang Konfig DI 1-3 Konfig DI 4-7 Analog inngang 1: SS : ETS : Ikke i bruk 3: EHS : OT/FPS : OS 10.5 Analog utgang AO1 auto/man/av 0.0V AO2 auto/man/av 7.3V AO3 auto/man 10V Digital inngang DI1 PÅ/AV DI2 PÅ/AV DI3 PÅ/AV DI4 PÅ/AV DI5 PÅ/AV DI6 PÅ/AV DI7 PÅ/AV Config DI SF Høy EF Norm 2 SF Av EF lav 3 SF Høy EF Høy Viser analoge innganger fra aktive temperaturfølere. SS: Tillufttemperaturføler. ETS: Avtrekkslufttemperaturføler. Ledig (VC-enheter) EHS: Avtkasttemp.sensor (VR-enheter) OT/FPS: Overopphetingsvernføler/føler for frostvakt. OS: Utelufttemperaturføler. Viser gjeldende analoge utganger i 0 10 V til varmt-/kaldtvannsutløser og bypass-spjeld. Still innao1(analog utgang til varmtvannsutløser) på auto, man eller av. Standard er av. AO2 (analog utgang til kaldtvannsutløser) på auto, man eller av. Standard er av. AO3 (analog utgang til bypass-spjeld) til auto eller man. Standard er auto. (VC-enheter) Ved å velge man kan brukeren styre utløseren/spjeldet manuelt med et 0 10 V signal. 0 V betyr helt stengt, 10 V helt åpent utløser/bypass-spjeld. Når aggregatet brukes på bypass-spjeldet, kan aggregatet tvinges til å gå til sommerdrift eller tvunget avriming (10 V). Viser gjeldende innstilling for de digitale inngangene PÅ eller AV DI1: Konfig. viftekapasitet DI2: Konfig. viftekapasitet DI3: Konfig. viftekapasitet DI4: Stopp varme DI5: Forlenget/Tvunget drift DI6: Spjeldtest DI7: Hjemme/borte Her kan du angi hvordan du ønsker at viftene skal reagere på tre ulike digitale innganger når de slås på eller av (innstillingene i kolonnen til venstre er eksempler). På/av-brytere må kobles fysisk til koblingsklemmene på hovedkretskortet for at de ulike funksjonene skal kunne aktiveres. Detaljert informasjon finnes i koblingsskjemaet. Still tilluftviften (SF) og avtrekksviften (EF) på av, lav, nom eller høy for digitale innganger 1 3. Menu D Systemair AB

8 Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Forklaring Digital inngang Konfig DI 1 3 Konfig DI 4-7 DI 4 7 DI4: Stopp varme DI5: forlenget/tvunget drift DI6: Spjeldtest DI7: Hjemme/borte DI 4 7 er fabrikkinnstilling og kan ikke endres av brukeren. Nedenfor følger en kort beskrivelse av den enkelte funksjon. DI4: Gjør det mulig å slå det elektriske ettervarmebatteriet på eller av. DI5: Her kan funksjonen for forlenget/tvunget drift slås på eller av via en impulsbryter. Funksjonen overstyrer valgt kapasitet. DI6: Automatisk test av bypassfunksjonen. Disse digitale inngangene er ikke tilgjengelige for brukeren. (VC-enheter). DI7: Dersom denne inngangen aktiveres, reduseres settverdien for tillufttemperaturen med 10 K. Funksjonen brukes når bygningen er tom for mennesker over en lengre periode. Merk: "Hjemme/borte"-funksjonen virker ikke dersom vannbatteriet er aktivert. Digital utgang Avriming Modbus Digital utgang Avriming Modbus Avriming Modbus Nullstill Digital utgang 1: SF 67% 2: EF 67% 3: Rotormotor 4: Alarm J/N 5: Dmp AV 6: Ettervarmebatteri J/N Avriming Mode 0 5 Tillat ubalanse ja/nei Redusert luftmengde Bypass aktiv Stopp avriming Modbus Addresse: Baud: 9600/19200 Parity: None/Even/Odd Viser gjeldende innstillinger for digitale utganger 1 5 (innstillingene i kolonnen til venstre er bare eksempler). 1: SF 67%: Innstilt hastighet på tilluftvifte (angitt som prosent av maks. kapasitet). 2: EF 67%: Innstilt hastighet på avtrekksvifte (angitt som prosent av maks. kapasitet). 3: Rotor PÅ/AV: Viser om rotoren er aktiv eller ikke (VR-enheter). 3: Ledig (VC-enheter) 4: Alarm J/N: Angir om fellesalarmen er aktiv eller ikke 5: Dmp AV: Spjeld for uteluft/friskluft og avkast er aktivert (230 V signalrelé). 6: Ettervarmebatteri J/N: Angir om det elektriske ettervarmebatteriet er aktivt eller ikke. Still inn ønsket avrimingsfunksjon. Angi VR-enheter, avrimingsmodus mellom 0 5, VC-enheter mellom 1 5. Standard er 0 for VR-enheter, standard er 3 for VC-enheter.. Gjelder kun VC-enheter. Still inn om midlertidig ubalanse i luftmengen kan aksepteres under avriming. Velg JA eller NEI. Viser om avrimingsfunksjon er aktiv. Informasjon om Modbus-kommunikasjon og -variabler brukt i boligsammenheng, finnes i nettkatalogen på Menu D Systemair AB

9 Menynivå 1 Menynivå 2 Menynivå 3 Forklaring Avriming Modbus Nullstill Nullstill Bekreft nullstill.? Ja/Nei Gå tilbake til fabrikkinnstillinger. Still innja eller NEI Merk: Dette sletter valgte innstillinger. Språk Versjon Alarmer Språk Versjon Alarmer Språk Versjon Alarmer Språk Språk ENGELSK Versjon VC300 CD EC Appl Boot Alarmer Fan J EmT/Frost N Spjeld/Rotor N Pb Fail N Alarm temp.sensor N Filter Alarm J Velg lokalt språk. Still innspråk ved hjelp av velgerhjulet. Viser gjeldende programvareversjon og enhet. Viser alarmlisten og hvilke alarmer som er aktivert (angitt med J). Se alarmlisten. 3.1 Innstilling av tillufttemperatur Tillufttemperaturen stilles inn manuelt i 5 nivåer (figur 2). Dersom elektrisk eller vannbatteri installeres, er følgende temperaturnivåer innstilt fra fabrikk: 12,0, 14,5, 17,0, 19,5 og 22,0 C. 12,0 C er standard. Dersom aggregatet benyttes uten ettervarmebatteri, eller dersom ettervarmebatteriet er deaktivert, er følgende temperaturnivåer innstilt fra fabrikk: 15,0, 16,0, 17,0, 18,0 eller 19,0 C. 15,0 C er standard. Temperaturnivå illustreres ved at temperatursymbolets "fyllingsgrad" endres. Fig. 2 Temperatursymbol 3.2 Manuell innstilling av luftmengde Luftmengden kan når som helst stilles inn via hovedmenyskjermbildet. Ved å velge viftesymbolet og bekrefte (figur 3) kan du øke eller redusere luftmengden i 3 trinn: Lav, Normal og Høy. Da kan du overstyre det programmerte ukeprogrammet for aggregatet. Kan stilles på AV ved å aktivere "manuell viftestopp". Se "Oversikt over servicemeny" under "". Menu D Systemair AB

10 Fig. 3 Symbol for luftmengde: 3.3 Manuell sommerdrift Manuell sommerdrift oppnås ved valg av tillufttemperatur lavere enn 12 C. Temperatursymbolet på displayet er da "tomt" (figur 4). For VC-enheter betyr dette at bypass-spjeldet åpnes (10 V styresignal til utgangen SPJELD), for VR-enheter betyr dette at rotoren stanser. Dersom ettervarmebatteriet er aktivert, vil det deaktiveres under manuell sommerdrift. Manuell sommerdrift opphører automatisk etter to minutter dersom tillufttemperaturen er 5 C. Dersom vannbatteri er installert, avbrytes manuell sommerdrift når uteluft- eller tillufttemperaturen er 5 C. Fig. 4 Symbol for manuell sommerdrift 3.4 "Kjølegjenvinning" Kjølegjenvinning oppstår når det er behov for kjøling og lufttemperaturen utendørs er høyere enn temperaturen på avtrekksluften. 3.5 Konfigurering for elektrisk varmebatteri 1 Gå til servicemenyen via velgerhjulet. 2 Tast inn passord. Bruk velgerhjulet til å angi sifrene, og bekreft med Bekreft-knappen etter hvert angitte siffer. Passord Gå til. Forlenget/Tvunget drift Menu D Systemair AB

11 4 Velg varmer/kjøl. varmer/kjøl Frostvakt Luftmengde 5 Velg Varmebatteri: Elektrisk. Varmebatteri: Elektrisk Aggregatet er nå klart for drift med elektrisk ettervarmebatteri. Menu D Systemair AB

12 lastpage Systemair AB forbeholder seg retten til å foreta endringer og forbedringer i veiledningens innhold uten forvarsel. Systemair AS D

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Bruksanvisning. Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080624-NO 26-11-2012 A001 Originale instruksjoner er skrevet på engelsk. Instruksjoner på andre språk er en oversettelse av originale instruksjoner. (Direktiv 2006/42/EF)

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 208116-NO 14-02-2013 A002. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk 208116-NO 14-02-2013 A002 2013 Opphavsrett Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB

Detaljer

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning

SAVE VSR 300/500. Bruksanvisning 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer eller annet trykt materiale. Systemair AB forbeholder seg retten til å endre produktene uten forvarsel.

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell 205844 08.07.2008 AT/KMB. Villavent CD Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell Menu, Konfiguration Nur für autorisierte Personen

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning

Topvex SoftCooler TR09-15 Montasjeanvisning -NO 17-05-12V.A001 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 3 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske data... 4 4.2.1 Dimensjoner og

Detaljer

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel

110191N-07 2011-02 CI 50. Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 110191N-07 2011-02 CI 50 Monterings-/Brukerveiledning Styrepanel 2 5 4 3 2 Montering Styringen består av et styrepanel (fig. 1) og en 12 meter lavvoltsledning. Styringspakken følger vedlagt i aggregatet.

Detaljer

Home-Manager Betjeningsveiledning

Home-Manager Betjeningsveiledning Home-Manager Betjeningsveiledning Copyright: Moeller Electric Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Sikkerhetsinstruks...4 1.2 Hensikt...4 1.3 Om dette dokumentet...5 2 Home-Manager...6 2.1 Betjening...6

Detaljer

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2

BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 Webserver V1.18, NOVAGG AIR 2 _ BRUKERMANUAL Webserver V1.18 NOVAGG AIR 2 NOVEMA Aggregater AS Tel. +47 6387 0770 Industriveien 25 Fax +47 6387 0771 N-2021 Skedsmokorset firmapost@novema.no www.novema.no

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04)

EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400. Styringssentralen. Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) EMS plus 6 720 810 300-00.1O HPC400 Styringssentralen Brukerveiledning 6 720 809 476 (2014/04) 2 Innhold Innhold 1 Symbolforklaring og sikkerhetsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe

DRIFTSHÅNDBOK. Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe DRIFTSHÅNDBOK Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe og tank for oppvarmet sanitærvann for system med luft-til-vann-varmepumpe EKHBH007A EKHBX007A EKHBH007A*** EKHBX007A*** Innendørsanlegg for luft-til-vann-varmepumpe

Detaljer

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK

Driftshåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe OHB NO 1210-1 031850 LEK Driftshåndbok Bergvarmepumpe LEK OHB NO 1210-1 031850 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 6. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

COMPACT Air & COMPACT HEAT

COMPACT Air & COMPACT HEAT INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.03 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument oversatt fra engelsk 2087654-NO 2014-03-18 A002 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Kontroll/rapportering av kuldemedium... 2 4 Produktinformasjon... 3 4.1 Generelt... 3 4.2 Tekniske

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERASJON E Fra og med programversjon 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com

Detaljer

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal

Villavent CD. Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell. Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal 205844 15.11.2010 TR 10-02 Villavent CD Betjening servicemeny KUN for autorisert servicepersonell Driftsservicemeny Endast för auktoriserad servicepersonal Menu, Konfiguration Nur für autorisierte Personen

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold

Swegon CASA W130 EC. Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Swegon CASA W130 EC Anvisninger for montering, drift og vedlikehold Innhold Bruk For brukeren Viktig informasjon 3 Styring fra Premium-kjøkkenhette 4 Styring fra Premium-kontrollpanel 4 Filterbytte 5 Alarm

Detaljer

Brukermanual kortversjon

Brukermanual kortversjon kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mfirstv102 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer